iSPAANSCflf COIJPOfiS nmm, ldckerhof o c«., Schaal- en Maatkolen, TEL ÉG BA M. Zutpliou 21 Juljj. Gekozen tot lid der Tweede Kamer Mr. J. P. R. TAK van POORTVLIET met 1519 van de 2845 uitge- bragte stemmen (22 van onwaarde). Baron Mackay had 1301 stemmen. Gemeenteraadsverkiezingen. Zierikzee. Uitgebragt 193 stemmen. Herkozen de heeren Mr. J. Moolenburgh met 188H. G. Mulock Houwer met 186R. Koole met 185Mr. J. A. Schneiders van Greijfenswerth met 160 en D. B. P. Zuurdeeg met' 149 stemmen. Bruinisse. Uitgebragt 78 stemmen. Herkozen de heeren M. Voorbeijtel met 64, M. C. van de Stolpe met 59, en Joh. Padmos met 57 stemmen. Voorts verkregen de heeren A. v. d. Berge 19 C. M. van Vessem 15 en C. Bolier 5 stemmen. Tholou. Uitgebragt 112 stemmen. Herkozen de heeren Mr. T. A. Wagtho inet' 92, M. G. van Stapele met 87 en N. D. P. Augustijn met 81 st. Got'S. Uitgebragt 257 stemmen. Herkozen Mr. M. P. Blaaubeen met 214 en Mr. J. A. van Hoek met 153 stemmen. Herstemming tusschen Jhr. L. C. v. d. Feltz 109, G. J. Besseling 103, B. Quist 98 en J. P. Bothoff 77 stemmen. Middelburg. Gekozen de Tieeren F. Nag tg las, Ds- S. Dobbelaer de Wind, M. Volkrijk Liebert, J. H- Snijders, en E. H. F. W. Mathon. Gemengde borigten. Te Z. wordt ten tooneele verwachtDe vrouw van een timmermanof de bespiedster in het midden van den nacht. De voornaamste rol wenscht men opgedragen te zien aan een zeer lomp man. Nadat het stuk zal afgespeeld zjjnzal de mond van de actrice geslo- teu wordenom haar te beletten van anderen kwaad te spreken. Een meisje uit de wijngaardstraat te Goes moest zooveel snaps niet hebben van anderen daar zjj zelf vol gebreken is. Ook moest zjj des Zatur- dags avonds ten elf ure niet begeven met een kleer maker naar den djjk, daar zy met een ander op trouwen staat. Een persoon uit de voorstad te Goes wordt aangeraden, zoo niet te loopen bij eeno water- en vuurvrouw, daar hjj anders gevaar zal loopen zjjn post te verliezen en dau kan hy zelf water en vuur gaau verkoopen. Te Sint-Maartensdyk zegt men »Die den leugen en de ja-broerderjj in de magiatrateur in leidt,is al diep gezonken."Iemand te Wissenkerke moest zich met geen zaken bemoeijen waar hjj niets mede te maken heeft, daar hg zich zoodoende maar gehaat maakt by de burgerjjen het voor hem vol strekt geen voordeel kan aanbrengen. Een meisje onder Duivendjjke wordt aangeradengeen kwaad te spreken van anderenen geen jongens voor den gek te houdendaar zy zoo nooit zal verpast raken. Iemand te Wissenkerke moest zich met geen zaken bemoeyen die hem niet aangaan, en geen kwaad van anderen verspreiden. Het ware beter dat hij zjjne eigene zaken wat beter deeddan zou hy het verder brengen. Een schipper te Oude Tonge wordt aangeraden als hy te Rotterdam komt, met eene schippers-dochter de Zandstraat zoo dikwyls niet te bezoeken, daar zulks voor beiden niet past. Te W. moest iemand geen twee of driemaal in de week komen by de vrouw van een voddenkoopmanom er brandewyn en koffie met suiker te gebruikenenz.want zjjne vrouw gaat er het kwaadste van zeggen daar zulks niet past in zjjne betrekking. Te Wissenkerke wordt een huisvader aangeradente zorgendat zjjn zoon des Zondags zooveel niet in de kroeg liep. Zjj moesten beiden wel behandeld worden, zoo als ze een ander ten onregte behandeld hebben. De dochter van een koopmau te Wissenkerke moest haar babbeltong wat stil houden van menschen waar niets van te zeggen valt, daar dit voor den winkel geen voordeel kan zyn. - Te W. wordt eene vrouw aangeraden, zooveel visites niet te houden, als haar man niet t' huis is; want die lieden welke zjj tot vrienden en vriendinnen zoekt te krjjgen, laten baar toch maar voor hetgeen zjj is. Beter ware het dat zjj haar schuld beter betaalde. Iiigoxoudeii Stiiklfii. rttiiveulHHe19 July 1875. Omtrent de redding van den in nood verkeerd heb benden schipper Verhejjen en zijn knecht, tengevolge van het omgeslagen vaartuig op de zoogenaamde Zeehondenplaat nabjj Stavenisseop Zondag den 11 July jl.loopen de berigten zoodanig uiteen dat om der waarheid hvdde te doeneene terechtwijzing nuttig en noodzakelijk kan zjjn. Het berigt voorkomende in d -n Zierikzeeschen Nieuws bode \an Donderdag den 15 July jl. is gegrond op de eigen verklaring van schipper Verheyen en zjjn knechtkort nadat zij door Boomsluiter en zjjne be manning behouden te Stavenisse zjjn aan wal gebragt en van een ooggetuige C. Steketé wonende aldaar. In dat berigt was echter niet vermeldhetwelk hierin tot aanvulling dienen kan, dat het omgeslagen vaartuig nog dienzelfden avond tegen de slikken voor Vianen is gebragt door W. van den Berge en den volgenden dag door zjjne hulp weder kon bevaren worden. Dat dus de verklaring van schipper Verhejjen, voor komende in den Zierikzeeschen Nieuwsbode van Zaturdog 17 July jl. betrekkeljjk zjjne openbare dankbetuiging, als zouden niet M. Boomsluiter c. s. maar W. van den Berge c. s. hun leven voor hunne personen hebben veil ge had moet of als eene misstelling of als eene snoode ondankbaarheid van schipper Verhejjen jegens zyne edele redders worden beschouwd. Een nauwkeurig onderzoek door daartoe bevoegde maatschappij ^en opzigte dezer zaak zoude zeer wen- scheljjk zjjn. STOOMUOOTDIENST van HHddelbnrg op Botterdam. DS7 5. Van ROTTERDAM: Vrijdag 23 'smorg. 11,80 u. Zatnrd. 24 11,30» Maand. 26 'snam. 1, Dingsd. 27 1, Woensd.28 1,— Dond. 29 1, Vrjjdag 30 1,— Zaturd. 31 's morg. 9,30 DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDIENST Van Zierikzee, Hotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middel burg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Xijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. .July Van MIDDELBURG: Vrijdag 23'smorg. 6,—u Zóndag 25 Maand. 26 Dingsd. 27 Woerisd.28 Dond. 29 Vrjjdag 30 6,— 6, 7, STOOMBOOTDIENST Zierikzee en Rotterdam en tu8sqhbn gelegen plaatsen. Afvaartureii in *Jul|j 18715. Van ZIERIKZEE: Van ROTTERDAM: Zondag 25 's morg. 6,— r Woensd 28 9, Vrijdag 30 10,— Dingsd. 27 's morg. 9,30 u. Dond. 29'smidd. 12,— Zatnrd. 31 'smorg. 6,— Correspondentie. Eenige inwoners van Zierikzee vragen of er te Brou wershaven geene policie bestaatdie kan voorkomen, wanneer men die plaats bezoektaan groote baldadig heid van zeker publiek te zijn blootgesteld, wat aldaar op groote schaal wordt uitgevoerd en door niemand wordt tegengegaan. W EDS T R IJ DG R AA MA AIM AGIIIAES te Kruiningen 28 Julij 1875. WED. J. C. MASSEE&Z00N, en V00RBEIJTEL C°., Goes, Berg en-op-Zoom, hebben de eer belanghebbenden kennis te geven dat zij aan den WEDSTRIJD VAN GRAANMAAIWERK- TUIGEN te KRUININGEN op WOENSDAG 28 JULIJ a. s. zullen deelnemen met ZES verschillende MACHINES; als Howard's Internationaal, Howard's kleine Internationaal, Howard's European, Brigham C°'s. Excelsior, W illiam Anson Woods machine, en Samuelson's Omnium Royal, en npodigen mitsdien ieder belangstellende beleefdelijk uit dezen Wedstrijd met hunne tegenwoordigheid te vereeren Ontijdig bevallen van een ML P. DALEBOUT-van Omveren. Goedereede, den -18 Juljj 1875. t Heden overleed tot mjjne en injjner kinderen diepe droefheid uijjn geliefde Echtgenoot FRANS MAA1JS, in den ouderdom van omtrent 68 jaar, na bjj tjjd» voorzien te zijn van de H. Sacramenten onzer R. K. Kerk. God sterke ons iu deze zoo utoejjcljjke beproevingsweg, door het verlies van onzeu dierbaren afgestorvene Mede uil naam mijner kinderen Zierikzee, en behutod-kinderen 18 Juljj 1875. M. F. S A A 1. B U R G Wed. F. Maaijs. Algemeeno kennisgeving. Heden overleed na een langdurig ljjdcnin den ouderdom vun 74 jaar en 5 dagen, mjjn geliefde echtgenoot ANTONIE LOGMAN. Noordwbllb, NEELTJE MEL1ESTE, 20 Juljj 187 5. Wed. A. Logman. Tiendverhuring van Blooijs, op TrjUlaic «3 .ïul(| e. k., 'a namiddags te 6 ure, in de herberg vnn A. van der MEER te Zonnematte, en duarna Verpachting van de na-etting van oen perceel WEILAND, gelegen in Dut- vendijke, genaamd »de PanneweIDb", groot 3 Ilect. 47 Arcs 40 Cent. De Notaris J. van der BENTzal op Vrjjdag den Si» .Juli 1ST-.*», dos middags 12 ure te Brouwershaventen verzoeke van de Hemen J. de KATER Jz. qq.publiok om contant geld verkoopen p. m. 1100 Baal/zakken, eenig TOUWWERK, BLOKKEN cn einden IJZER- WAND, afkomstig van het gestrande Schip Hiliia" Gezagvoerder Jacobsbn. c. a. 12000 kilogrammen Verfhout, 1 ANKER en eenige stukken IJZER van een Pomp- spil, eenig KOPER enz.afkomstig van liet gestrande Schip »8ophia" Gezagvoerder Block. Information te bekomen bjj de Heeren Verkoopors en den Notaris te Brouwershaven. De Notaris J. M. IJ O U V I N zal op ■Jjiiiij. Woensdag den SS8.Juljj 1875, SL'dos morgens ten 11 ure, ten verzoeke van den Hoog WelGeb. Heer Jhr. W. M. H. de JONGE, als onherroepelijk gevolmagtigde van JAN SMITS, timmerman, wonende te Bruinisse, in de her berg op de kaai aldaar, publiek presenteren te verkoopen: BIN WOONHUIS MET DAARNAAST GELEGEN TIMMERMANS-AFFAIRE, met het ERFPAOHTSREGT van den GItOND waarop dio gebouwen zijn gesticht, staande en gelegen te Bruinisse, kadaster: sectie C, No. 929, ter grootte van 3 A. 98 c.A. Een VARKEN te Koop wegende ongeveer 715 Nederlandaohe pon- don; te bevragen bjj de Uitgevers dezes. B E S S E N S A P. Tot levoring op BEST EI .LI N G bevelen zich aan de Wed. J. C. HERTSTEIN k ZOON, Apotheek aan do Mol, die ook voorbanden hebben LIMONADE op hcele üesschen a 90 ct. en halve flesschen 50 ct. LIMONADE I II ll C 1 O verkrjjgbaar bjj Zierikzee. fletssoh« J. WA ALE. BERIGTEN DEN ONTVANGST VAN EENE PARTIJ STB 0 05 NU D E RSy waaronder met groote vlugtwielcn. HA ND-D ORSCIIMA CHINES, met o ii zonder ZEEPT e nx. LEVEREN STEEDS TREDMOLENS, IIOIlSCIkTOlim. MHHf,NI\E8, Ml, TOT CONCURERENDE PRIJZEN. Ziegeiaar van den Bergh Heerengracht bij het Reguliersplein X 551 tot de hoogste koersen. De onkoHien welke wjj voor realisatie te Madrid van de stukken /.ouder CouponH berekenen l bedraagt inclusief Assurantie, porto's en Commissie 7. l»Ct. Wjj belasten ons echter hiermede slechts voor die stukken waarvan wjj de Coupons gekocht hebben. Houdcrn vun SpuuiiMche Coupons, welke dezelve wecschen te realiseeren, zullen wij een firma in hunne plaats aanwjjzeu, waar zjj die kunnen bezorgen. In den Boekwinkel van A. J. de LOOZE >8 verkrjjgbaar het sterk werkend VLIEGENPAPIER, waardoor de Vliegen in korten- tjjd gedood worden. Prjjs -I- cent liet vel. het vel. 1 liet 4de vel. Publieke Verkooping van EEN NETTEN INBOEDEL De Deurwaarder J. FRANSE, zal, I>l«i*i<l;i£g 3 Aiigusl us ISTT», 's morgens 10 ure, voor Mejuffrouw de Wed. J. van SPLUNTER, in het Logement »Hf,t Goeschk Veerhuis" te Zierikzee, op 3 maan «Ion erediet publiek verkoopen 7 PLUIMEN- RN KAPOK BKDDRN alle met toebehooren, WOLLEN- en SITSEN DEKENS, KARPETTEN en VLOERKLEEDEN, 40 STOELEN, diverse TAFELS, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, 2 AN TIEKE KASTEN, 1 BUREAU, l LESSENAAR, IJZER-, KOPER-, TIN-, GLAS- en AARDEWERK, KEUKEN GEREEDSCHAPPEN, LOGEMENTHOUDERSGERIEF, 1 HERBERGKACHEL en vele andere goederen meer. Te zien daags vóór de Verkooping van 's namiddags 2 6 ure. TRAAN en WA G ENS ME ER. Zierikzee L. vun Oevcu-n. IJZEREN MANGELS I die gemakkelijk werken en weinig plaats innemen M j zjjn voorhanden bjj VETH C% j Dordrecht. II NEW CASTLE WEST HARTLEV 1 I B Verwacht weldra: NRW-GASTLR WEST-1IARTI.KÏ KflIM, welke door hunne uitmuntende kwaliteit steeds boven alle andere wordon geprefereerd. A. P. PA ULUSSEN. WORDT VERWACHT voor rekening van den ondergeteekcDde EEN LADING MET DE VAN OCDS WELBEKENDE GOEDE WEST-HARTLEY regtstrceks aangevoerd uit A ew-Caole, ZIERIKZEE, M. F. c. «ii* KATER. 19 Juljj 1875. THEE-SOORTEN uit het magazijn van VAN HOUWENINGE VISSER, welke zich zoowel door goede kwaliteit als lagen prijs bjjzonder aanbevelen. Afgewogen in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een ons, waarop het nummer en de pvjje, van af ƒ0,90 tot ƒ3,00 zyn vermeld. Bjj hoeveelheden van minstens 15 Ned. ponden wor den dezelve de6verkiezende in met lood bekleede kistjes afgeleverd. Prijs-Couranten zijn grats verkrijgbaar Axel, Joh. Veenhuizen. Brouwershnven, W. J. van Brabant. Hontenisse, T. Faasaert. Neuzen, J. C. van Sprang. Neuzen, A. Versluis. St. Anualand, J. de Graaf. SInis, J. C. A. Mets. Sluis, P. E. Mets. Stavenisse, Joh. de Jong. Middelburg, ,1. A. Goethala. Sas van Gent, Weduwe J. s Stobbe. Zierikzee, J.b Ochtman Jz. Er is een POSTDUIF gevangen, gemerkt de regtervleugel Maatschappij *de owaaa Antwerpen. No. 27, No. 3, No. 11, de linker vleugel VnlWCZIS No. 11. Regthebbenden kunnen bedoelde duif terug bekomen by B. de "WITTE te Eikerzee. De ondergeteekende doet aan belang hebbenden weten, dat hy zyn Spt-ingT- f »sti«*i- van stonden aan niet meer bjj de koejjen zal toe laten te springen. Burgh, 19 Juljj 1875. P. de VLIEGER." SfJIII'IB C. PIEPLOIV vuurt aanstaanden ZONDAG naar de steden Rotterdam en Dordrecht. De ondergeteekende biedt zjjn persoon aan tot bet verrigten van S C II R I.J F W E R HL of wel tot het doen van commiNisiën of bood- Mehnppen ten einde werkzaam te zjjn, daar het ledigloopen hem niets oplevert, belovende eene ac curate en civiele bediening. P. «lo LOOZE, ton huize van R. Feijkn op de Breedstraat te Zierikzee. TERSTOIND een Wagenmakers-Knecht gevraagd bjj MVEIJS dinge. Brieven franco. mr. wagenmaker te Wemel- Mevrouw HENRIËTTE SCHDURBEQUE BOEIJE- de Jonge, vraagt met NOVEMBER eene KEUKENMEID, die tevens liiii^wi^rlc verrigten kan. Zich te vervoegen ten huize van Mevr. de Wed. F. KELLER. GEVRAAGD eene nette DIENSTBODE; die Ntrjjkcn en een burgerpot kan l<«>lteu ge nieten de voorkeur, liefst niet beneden de 30 jaar alleen zjj die van goede getuigen voorzien zjjn zullen in aanmerking komen. Adres bjj de Uitgevers dezes. TERSTOND BENOODIGD cone KOEREN-DIENSTMEID bjj de Wed. W. M. F. van de VAATE te Oud- Vossemeer. UitgeVere: DE LOOZE A WAALE. Snelpersdrukkerjj van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECKMeeletraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2