ZIER1KZEE8CHE NIEUWSBODE. No. 5569. 5tsteJaarg. Donderdag 22 Juli) 1875. Verschijnt DING8DAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prgs per 8 maanden is 1,30tranco per poBt ƒ1,60. ADVERTENTIE N 10 Cts. per regel, knnnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. AFKONDIGING. Het HOOFD van het Gemeentebestuur te Zus- rikzee maakt bekend aat het kohier van het Pn- tentrejg-t van deze gemeente, dienstjaar 1875/76, wjjk C, den 20 dezer maand door den heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen te Middelburg executoir verklaard op heden aan den heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordt ter hand gesteld tor invordering, en dat ieder verpligt is zijn aanslag op den bp de wet bepaalden voet te voldoen. Zierikzee, den 21 July 1875. v. CITTERS. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee brengen ter openbare kennisdat voor de gewone aftreding van vijf leden in den Gemeenteraad zjjn herkozen de Heeren Mr. J. MOOLENBURGH H. G. MULOCK HOUWER R. KOOLE, Mr. J. W. A. SCHNEIDERS vam GREÏJFFENS- WERTH en D. B. P. ZUURDEEG. Zierikzee, den 21 Juljj 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend, dat HET VERGE LIJKEND EAAMFN der sollicitanten naar de betrekking van hoofdonderwijzeres aan de openbare meisjes-school in deze gemeente (art. 1 letter a—k en p der Wet op het lager onderwjjs) zal plaats hebben op het Raadhuis te Zierikzee op den ï£den en 3den Anguüttuis aanstaande, telkens des voormiddags om 9 uur. Zy, die als nog naar die betrekking wensohen te solliciteeren, worden opgeroepen, zich met overlegging der vereischte stukken te» mpoiMligHte aan te melden bp den Burgemeester. Aan die betrekking is verbonden eene vaste jaarwedde van 1J300; eene veranderlijke jaarwedde, die gedu rende de laatste vjjf jaren gemiddeld heeft bedragen ruim ƒ87O (15 pCt. van het schoolgeld); vrjje woulnfi; en gelegenheid om kostleerlingen te houden. Zurikzee, den 19 Juljj 1875. De Burgemeester en Wethouders van Zierikzee, v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Algemeen Overzicht. Wjj beginnen ditmaal met een tochtje over zee en een kjjkje in l£ntr<*la»<1. Het Parlement heefter zich met geene politieke qnaestien bezig te houden, maar niettemin zyn deazelfs zittingen niet zonder ge wicht. Het was voornameiyk weder de reis van den Prins van Walesdie daar behandeld werd. Zooals te verwachten was is de som die voor die roiB benoo- digd ismet groote meerderheid van stemmen toege staan maar niet zonder een ernstig protest van sommige leden die steeds bloven bewerendatals de vorsten voor bun pleizier willen reizen en cadeau* geven, het dan ook biliyk isdat zij een en ander uit hun eigen zak betalen. Dat er in bet parlement enkele stemmen in dien zin werden gehoord, zou nog niet zooveel be- teekeneuindien ze geen weerklank gevonden hadden daarbuiten. Maar onder anderen te Leeds werd eene groote vergadering van mjjnwerkers gehouden, waarin deze besloten hun dank te betuigen aan die parle mentsleden die tegen bet verleenen van het reisgeld zich hebben verzetmet verzoek om de regeerioga- vooretellen desbetreffende voortdurend te bestrjjden. Het blgkt das weldat het volk zich ook aan de zaak laat gelegen zyn en het mag als een teeken des tjjd9 beschouwd wordendat de lagere standen zooveel notitie nemen vau vorstelyke handelingen en lands- finantien tevens dat men by de moeielijkhedon waar mede zoovele standen der maatschappij te kampen hebben slechts noode berust in uitgaven, die misschien niet geheel ten onrechte met den naam van geldver spilling bestempeld worden. Eene andere zaak, die in Engeland meer en sedert lang aan de orde iskwam ook weer te berde Wij bedoelen de verhouding tusschen arbeiders en werkge vers. In eene onlangs gehouden vergadering zjjn de voorstellen van den minister van binnenlandscne zaken omtrent de verbetering dier verhouding behandeld en eenstemmig was men van oordeeldat die voorstellen eene groote stap voorwaarts waren en zeer geschikt om de werklieden te bevredigen. Men klaagt zeer over het toenemen van de dronken schap in Engeland en vooral in Ierland. De gevangenis sen zijn bevolkt door veroordeelden, die allen schier on der den invloed van sterken drank misdreven. Toch heeft Engeland ook zijne genootschappen om die ondeugd te bestrgden. Maar zullen ze ergens het gewenscht gevolg hebbenzoolang de menschen zelve niet overtuigd wor den dat zg zich door dronkenschap verlagen en dat matigheid een deugd isdie op het geheole maat schappelijke leven haren invloed doet gevoelen? De zittingen der nationale vergadering in Frank rijk leverden niets op, dan dat besloten werd tot de tweede lezing van het wetsontwerpwaarby de ver kiezingen voor den senaat geregeld worden. Overigens was er wat schermutseling zonder beduidenis, ten ware men daartoe brengen wil een voorsteldat wg niet weten of het betreurd of bespot moet worden. De grootste helft namelgk der vergadering heeft de urgentie uitgesproken van een voorstel, niets meer of minder inhoudendedan de bepalingdat de vergadering na de behandeling van het budget uiteen zal gaan tot 30 Nov. Waarljjk men kan nu niet meer zeggen dat de Franschen zoo haastig gebakerd zgnals men waar nog zoovele en zoo gewichtige belangen te regelen zgn eenvoudig voor eenige maanden naar huis gaat en niets doet. Dat het een kunstgreep der regeering is die zg door een harer vertrouwden in het werk laat stellen, is ons waarschijnlijk. Zoolang de Kamer in rust isis er ook meer rust voor het ministerie en zoolang blgft het wel waarschgnlgk aan het bewind tot men weder in het parlement de daden der regee ring gaat beoordeelen, haar bestrgden of moeielgkheden in den weg leggen. Intusschen kan men niet zeggen, dat over net algemeen zooveel welwillendheid jegens het kabinet bestaat, vooral de Bonapartisten blijven zich steeds roeren en zouden gaarne meer verdeeldheid zien. Gelukkig dat men nog onder den indruk is van de laatste gebeurtenissen die zooveel ellende over het land brachten. Dat doet velendie anders misschien gaarne zouden medegaan, terug wgken en verzwakt voor het oogenblik althans den invloed der Napoleon tische partg. Uit Duitsclilaurï hebben wg volstrekt geen nieuws. Meu zegt dat Prins Bismarck een reisje naar de Nederlanden doen zal en wel bepaaldelijk dat hg in de nabijheid van Ylissingen zou komen vertoeven. Dat gerucht komt echter niet uit Duitschland, maar wordt opgemaakt uit de omstandigheiddat voor eeD aau- zienlgk Duitscher te Domburg appartementen zgn be steld 't Zou wel kunnen zijn dat hier meer te denken is aan een wensch dan aan een feit. En indien het al zoo waredan weder zal de vraag zgn met welk doel de groote man naar de kleine badplaats komt. De berichten omtrent zjjne zwakke gezondheid zgn toch niet van dien aard dat men enkel aan eene badreis zonder eenig ander oogmerk zou kunnen denken. Wat men ons van de SpmiiiHeho zaken mede deelt heeft ook al niet veel te beduiden. Uitvoerig wordt ons bericht waar en hoe de vijandelijke legers tegenover elkander staanmaar van belangrgke vor deringen aan eene of andere zijde is geen spoor. Men zegt, dat de Carlistenen dat wel in vereeniging mot de republikeinen zich meester hebben willen maken van Carthagenaen dat wel door het garnizoen om te koopen. Treurig is het, als men tot zulke middelen de toevlucht nemen moet. Zg bewgzen evenmin voor de saakdie men dient, als voor het karakter der* personen, die handelend optreden. Zoo het heet is er echter eenige vooruitgang, daar het beginsel van gods dienstvrijheid door den minister zou goedgekeurd zjjn en de aanneming daarvan als zeker mag beschouwd worden. Dat zou inderdaad een gelukkig verschijnsel zgute gelukkig om er in Spanje voor dit oogenblik op te durven hopen. Wg meenen hiermede het voornaamste vermeld te hebbendat de laatste dagen hebben opgeleverd, 't Is in den slappen tjjd; alles haakt naar rust en de on- rustigen vinden gelukkig nergens sympathie. Wel zgn in groote en kleine rgken de vonken niet uitgebluscht, die wel eens weder tot een vuur kunnen worden, maar laat ons tevreden zgndat ze voor het oogenblik althans in den aach veilig liggen. Het gevaar kan spoedig genoeg ontstaan. Maar waarom ons beangst voor den tjjd Nieuwstijdingen. tSngelanfc De kleine Sarah Chandler, die, krachteu9 een hoogwijs regterljjk vonnis, tot veertien dagen gevangenisstraf en vier jaren opsluiting in een verbeterhuis veroordeeld werd wegens het plukken van een Geranium, iB gowro- I ken. Haar geval werd Dingsdag in bet Lagerhui» tor sprake gebragt, en do minister deelde mede, dat hu, na de zaak onderzocht to hebben, het kind oniuiddelyk in vrjjheid had doen stellen en de regters streng had berispt. Het stadie Spalding was bg het bekend worden der ministeriéele beschikking in opschudding, on het volk trok, voorafgegaan door een korps muzikanten, tot middernacht toe door de straten. Den volgenden dag werd het meisjo met hare ouders in een rjjtuig in triomf door de stad gevoerd. Kapitein Webb, dio onlangs van Blackwall naar Gravesond zwom, heeft voorgenomen van Calais naar Dover te zwemmen, lig is thans bezig in laatstgenoemde plaats zich voor te bereiden, door dieet en aanhoudende oefening. Do afstand is slechts 18 EngeTschc mglen.' zegt hg; hg kan 1'/, mgl in een uur zwemmen, en is in Htaat 14 uur in het water te big ven, zonder dat hem dit nadeel doet of dat zgn kracht vermindert. Hg zal een warmen dag kiezen voor zjjn proefneming, en hg acht zgn poging voor volstrekt niet oninogcljjk. iRcïrctlnnfc, Nieuwodlep, 19 July. Gisteren nacht is hier het volgende ongeluk gebeurd Bg het vieren van een ?;ouden bruiloftsfeesthad eene buurvrouw, deel wil- ende nemen aan dat feesthare woning verlaten en haar kind van ruim drie jaren alleen achtergelaten. Men weet niet door welke omstandigheidzgn de gordgnen van het bed waarin 't kind lagin vlam geraaktzoodat bet kind verbrand ia. 'm Grnvenliage, 20 July. By de Tweede Ka mer is ingekomen het regeringsantwoord betreffende het wetsontwerp tot herkiezing van den kiestabel. De regering stelt thans voorde oprigting van drie nieuwe districten, nl. Bergen-op-Zoom, Loenon en Apeldoorn, terwgl Amsterdam een zesvoudig district zou blyven en het voorgestelde district Groenlo zou vervallen. De regering geeft tevens haar wensch te kennen, dat dit ontwerp spoedig zal worden behandeld, opdat de nieuwe verkiezingen nog in dit jaar, kort na de opening van het nieuwe zittingsjaar der Kamer, zullen kunnen plaats hebben. De Provinciale Staten van Zuid-Holland bebben in hunne jongste vergadering besloten1.° tot het voldoen aan de aanvragen om subsidie voor de buiten- gewone kosten van het lager onderwys in de gemeenten Heerjansdam Wijngaarden Ouderkerk aan den IJssel Pernis en Nieuwe Tonge2.° ter voldoening aan de aanvragen om tegemoetkoming in de gewone kosten van het lager onderwys in de gemeenten Hellevoet- sluis Naaldwijk WestmaasNieuw-Boijerland Mid- delharnis en Maasdam. Te dezer stede zal een informatie-buran wor den geopend voor huisvrouwen en dienstboden. Aan tie eene zyde van het locaal zal men de por tretten vinden van 's Gravenhaagsch vrouwelijk dienst personeel, met, op de keerzijde, eene karakter-beschrjj- ving van de geportretteerdon. Aan de andere zgde, ziet men de portretten der huisvrouwen, van achteren beschreven door de respec tieve dienstmaagden. De ondernemer van dit informatie-bureau meent dat het tot opschrift zal mogen hebbende waarheid. »En de vrouwen èn de dienstdoende meisjes zullen zegt hij getuigenis geven zooals 't behoort." Zou hij nooit Bilderdgk's Esopus op de kermis ge lezen hebben. "Vlis&itifgeti19 July. Heden wa9 de feestdag aangebroken waarop de stoomvaartmaatschappij Zee land" feestelyk zou worden ingewyd vóór hare stoom- booten de geregelde dienst tusschen deze stad en Londen zullen openen. Gisteren avond arriveerde te Middelburg Z. K. H. prins Hendrikaan wiens krachtige hulp deze onder neming zooveel te danken heeft. Ten 12 u. 30 min. arriveerde de prins vergezeld van den hofmaarschalk en een adjudant, in een open rgtuig alhier en werd aan de loods van het havenstation ontvangen door het gemeentebestuur en naar de pontonbrug geleidwaar zich de leden van het comité voor de Vlissingsche vaart vereenigd haddenbenevens de directie der koninkl. stoom boot maatschappij en de leden der feest commissie. De heer Sprenger verwelkomde in eene hartelijke toespraak den voratelgken bezoeker op het terrein waar door zijne krachtige medewerking eerlang een nieuw leven zou ontwaken en betuigde den prins zjjnen dank voor alles wat hg voor Nederland in het algemeen en voor Zeeland in het by zonder gedaan had. De prins betuigde iu korte woorden zjjnen dank voor die toe spraak en begaf zich vervolgens met de heeren leden van bet comité en bovengen, directeuren aan boord van bet voor de pontonbrug gereed liggend stoomschip Stad Vli,s8ingenwaar Z. K. H. een dejeuner werd aangeboden. De iDgang van de hal voor de ponton prykte met de Nederlandsche Belgische Engelsche en Duitsche vlaggen. De ruime vestibule of overdekt perron zal dienst doen als feestlokaal. Daartoe is het zeer doel matig versierd door den decorateur Ricard uit Brussel de steenen vloer is met tapjjten belegd. Acht vergulde gaskrooDeu en verscheidene gascandelabres zullen het lokaal verlichtenterwgl de menigte bloemruikers en de heldere kleuren der draperiën aan het geheel een feestelyk aanzien gevende tafels zgu aangerigt voor 200 personenterwgl het diner zal geleverd worden door den heer Zomerdijk Bussink uit Amsterdam. Onder de gasten komen o. a. voor de ministers van binnenlandsche zaken, van buitenlandsche zaken en van financiënde heeren van Eek en Saaymans Vader leden der Tweede KamerFranssen van de Putte, lid der Eerste Kamerbenevens een groot aantal spoor- wegbeaturen uit Nederland Engeland DuitBchland OostenrijkBelgie en Luxemburg en vertegenwoordi gers van binnen- en buitenlandsche couranten. Met de treinen van 2 20 en 3 ure arriveerden ver schillende genoodigden uit bet binnen- en buitenland, zoomede de muziek van het 7de reg. infanterie, welke het feest zal opluisteren en ook de reis naar Engeland medemaken. Ongeveer ten half acht ure heden avond arriveerde de stoomboot >stad Middelburg" uit Engelandmet de van daar komende gasten. Ondanks den hevigen regen, begaf Z. K. H. prins Hendrik, gekleed in ad miraals-uniform zich op de ponton om de Engelsche gasten te ontvangen. Na die ontvangst volgde het banket, in de boven vermelde prachtig versierde, in een eetzaal herschapene hal vóór de ponton. Aan den eeredisch namen plaat9 Z. K. H. prins Hendrik met de ministersde Comm. des Kooioge en verdere booge personaadjes, ten getale van ruim 40, terwgl de overige genoodigden zich plaats ten aan vier loodregt op den eeredisch loopende tafels. De heer Zomerdjjk Bussink, met zjjne 15 Amster- damsche keukenmeiden en tal van gezwartrokte man nelijke bediendenhandhaafde ook hier zynen roem. Een groot aantal feestdronken werden ingesteld en algemeen heerachte eene. opgewekte stemming. Intusschen was het weder gelukkig opgeklaard, zoo dat de smaakvolle verlichting van de in de haven liggende schepen en het ponton, afgewisseld door vuur werk een prachtig effect opleverde. Ruim 180 personen zullen morgen ochtend de reis naar Engeland medemaken. Van den togt naar Lon den is afgezienzoodat de reis zicb tot Sheerness bepalen zal. 21 Juljj. Gisteren morgen ten half negen ure vertrok de atoomboot »Stad Middelburg" met de genoo digden naar Sheerness en arriveerde aldaar des avonds ten 6 ure. De terugreis werd des avonds ten 10 ure uanvuard en heden morgen ten 8 ure kwam de boot behouden en wel in onze haven aan. Over de zeereis kunnen wg thans nog niet veel anders mededeelen dan dat zo vergezeld ging van ruw weder, waardoor velen der gasten zeeziek waren. De muziek van het 7do Reg. infanterie liet zich by afwisseling hooren. 10 Juljj. De geschiedenis der verkiezingen is alweder zeer leerzaamvooral met betrekking tot de znmenwerking der twee overigens vijandige partyen. Men zegt namcljjk dat de Roomsche KiesvereeDiging aan do orthodoxe aangeboden heeft bet meerenaeel barer candidaten over te nemen, indien de orthodoxen maar een Roomsihen candidaat wilden slikken. Deze vonden de pil te hard en bedankten en de Roomschen bobben nu maar geene candidaten gesteld, waarschgnlgk om hot meerendeel der aftredenden te herkiezen. 'tWas zeker consequent van de orthodoxe Kiesvereeniging maar niet politiek, en zy was toch al in de war Y - ge bracht. Want twee der aoor baar aangewezen specia liteiten hadden voor do eer bedankt. De heereD Ver- venno en Bonhoff bebben bewgs gegeven van gezond verstand en verdienen dan ook door alle weidenkenden geprezen te wordenniet omdat zy zooveel kans van slagen haddenmaar omdat zy schynen begrepen te bebben, dat men achter do toonbank van de apotheker of kruidenier hoogst verdienstelijk, ja eenig in zyn soort zgn kan, maar daarom nog niet volkomen geschikt is een goed gemeenteraadslid te wezen. Scheikundige proeparaten en koloniale nering zijn niet de gevorderde hulpmiddelen om daartoe te worden opgeleid. Do heer Quist beeft niet bedankt, waarschgnlgk omdat hij begreep, dat hg voor de partij een bruikbaar meubel iswanneer er eenig gewicht, in de schaal gelegd moet worden, dat zich rechts en links gebruiken laat zonder tegenspraak. En zoo hg het al zelf niet begrepen heeft, zal de Kiesvereeniging dat voorgeschre ven hebben en i9 hg als een gehoorzaam zoon gevolgd. Er zyn van die gelukkige naturen die er niet alleen niets van gevoelen, maar zich zelfs verkneuteren kun nen, als er met hen gesold en gespeeld wordt. Intusschen willen wij hopenwant één ongelukkige keus bederft hier niet9, dat de stembus ons een (linke gemeenteraad zal verzekeren. De vermoedelijke dader van den diefstal by den predikant der Herv. Gem. te Bieselinge is dezer dagen in hechtenis genomen. Z. M. heeft benoemd tot plaatsverv. kantonregter te Goes. Mr. J. H. de Laat de Kanter. Burirh, 19 July. Met 't onweer op Zaturdag- avond 17 dezer is de bliksem in den toren geslagen. Gelukkig is het hierby gebleven. Doch de vraag rees onwillekeurig by ons opwat te doen, als de bliksem brand in den toren veroorzaakt had Ik moet opentlijk zeggen op deze vraag geen antwoord te kunnen geven om de eenvoudige reden dat de bluschmiddelen hier in een ellendigen toestand verkeeren. De tweede vraag die ik me deed, is dezezou daar geen verandering in gebragt kunnen worden V Ik geloof toch dat ook 't gemeentebestuur met mij denktvertrouw op God, maar boud uw kruit droog, 't Zou anders tgd worden dit te bedenken en daarnaar te handelen. 20 Juli. Hebben de onweders van de laatste dagen in onze nabgheid gelukkig geene onhei len veroorzaaktin verschillende andere oorden zyn de gevolgen treurig geweest. Naby Goe9 heeft de bliksem twee olmen boomen getroffen en gedeeltelijk ontveld en versplinterd. De stukken hout waren naar alle zijden op geruimen afstand beengeslingerd. Ook onder Kamperland woedde Zaturdag-avond een hevig onweder. In eene weide bg de hofstede van D. Verborg graasden eenige koeijen die een schuilplaats zochteD onder een olmen boom welke boom zoodanig door den bliksem werd getroffen dat de stukken er van op 15 meters afstand verspreid lagen. Een der koegen werd onmiddellijk gedood, terwgl de anderen ongedeerd bleven. Te Heinkenszand sloeg de bliksem in de woning van Mr. v. d. 3., zonder evenwel groote schade te veroorzaken. Onder Lichtenvoorde werd Zaturdag-avond een man, die zich op weg naar zjjpe woning bevonddoor den bliksem getroffen, zoodat hij onmiddelijk een lijk was. Twee in zjjne nabgheid zijnde meisjes, mede getroffen en ter aarde geworpen zgn na eenige oogenblikken ongedeerd opgestaan en konden haar weg huiswaarts vervolgen. Onder Abbonbroek is eene vrouw door den bliksem getroffen doch gelukkig slechts gekwetst. In den Wïppepolder en aan de Zwetkade, onder Wateringenzijn hooiroken verbrand. Aan den Poel- dijkschen weg isDaar men zegteen man door den bliksem gedood. Onder de gemeente Overschie zijn twee personen die op het land werkzaam waren door den bliksem doodgeslagenterwijl een derde getroffen werd aan de achterzjjde van het ligchaam. Te Hekelingen sloeg Maandag door een glasruit de bliksem een arbeiderswoning binnen trof eene daar aanwezige vrouw en zocht een uitweg door den zjjmuur naar boven waar een zolderraam aanmerkelyk be schadigd werd. Eerst na verloop van een half uur werd het ongeval ontdekt en de vreeseljjk kermeude vrouw hulp toegebragt. Aan de zjjden van haar ligchaam aan beenen en armen waren donkerroode vlekken, als brandblaren op te merken. De ODderkleeren waren gescheurd en min of meer verzengd. Uit een der zyden waren een paar druppels bloed gevloeid. Hoogstwaar- schjjnljjk zal de vrouw ïd 't leven behouden bljjveu Onder Strjjen sloeg zondag avond de bliksem in het woonhuis van den molenaar en baande zich een weg door het vertrek, waar het gezin zich bevondnaar de echflur, waar brand ontstond in het stroo. Aan de tegenwoordigheid van geest van eenige huisgenooten heeft men het te danken dat de brand geen verderen voortgang had. Te Sloten (Noord-Holland) is Maandag namiddag de bliksem geslagen in een hooibergdie daardoor af brandde. Tjjdens het onweder van Maandag namiddag bevond zich de korenmolenaar van GouderakG. Veerman met zyn knecht in den molentoen de bliksem er in sloegden molen van binnen zeer beschadigde en den molenaar doodde. De knecht is slechts weinig gedeerd. Veermaneeu ijverig en geschikt man, laat eene bedroefde vrouw en vier jeugdige kinderen achter. Eenige oogenblikken later sloeg de bliksem in een hooiberg by de boerenwoning van G. den Huivert in den Zuidplaspolder onder Moordrecht. De berg stond dadeljjk in vlam. Door lofwaardige inspanning van eenige knechts van den zaagmolen der heeren de Jongwerd bet huisdat reeds begon te branden bewaard. Te Hilversum kwam Zondag de bui met onbeschrjj- feljjk geweld ueder. De reizigers in bet station en in de treinen die juist aankwamen en vertrokken konden bjjna geen band voor oogen zien door den dichten nevel en zwaren regen. Binnen een kwartier waren de lagere gedeelten van het dorp overstroomd door bet waterdat als in bergstroomen uit de straten naar omlaag kwam tot dat het digt bij de R. K. kerk een meer vormdewaardoor men waden moest eer men den booger gelegen straatweg bereiken kon. De wind woei bier en daar boomen om en scheurde bet lood van het dak van het koepeltje op Trompenberg. Te Antwerpen woedde het Zaterdag 11. een uur lang met eene hevigheid zooals men zich niet herinnerde. De eene donderslag volgde op de andere, vergezeld van regen die aan oen zondvloed deed denken Van den toren der Jezuitenkerk werd een steen af geslagen welke tusschen een gezelschap van 5 personen viel. Een hunner werd door den bliksem omgeworpen zonder het minste letsel te bekomen. 0{5 den Vlaamse hen wal werd een kanonnier door den bliksem gedood. De electrieke stroom was hem door den mond ingedrongen en langs den regterkaut der keel uitgekomeneenige ligte brandwonden op de borst achterlatende De feleederen van den onge lukkige waren hem van het ljjf en in kleine flarden gescheurd. Te Berchem brandde de schuur van een pachter af en werd met al het zich daarin bevindende een prooi der vlammen. Ook te Gent woedde Zaterdag-avond een hevig on weder, waarbg de bliksem sloeg in de toren van het Begynhof en op verschillende andere plaatsen. In verschillende straten werden de kelders overstroomd door den ontzettenden regen. Ziei-ikze<-, 21 Juljj. De miliciens der lichting van 1872die den 2den dezer by de korpsen infanterie in activiteit zyn opge treden, zullen den laatsten dezer weder in het genot van onbepaald verlof worden gesteld. Door de alhier bestaande Vincentius-Vereeniging zal worden overgemaakt eene som van 65, ten behoeve der noodlijdenden door de overstroomingen in Frankrjjk, zijnde de helft, van eene door die Vereeniging op jl. Maandag-avond in de R. Cath. Kerk gehouden collecte. Z. M. heeft benoemd tot gezworen van den polder Zonnemaire, de heer J. Slierendrechtvan den polder OoBter- en SitjanBland, de heer C. Struijkvan den Gouweveer- en Zeikepolder, de heer L. Hagevan den polder Nieuw Noord-Beveland, de heer J. Verhulst van den Ouden polder Philipsland, de beer C. O. van Nieuwenhutjzenvan den Leendert- Abrahampoldor, de heer G. J. van de Lindevan den Onrustpolder, Wissenkerke, de beer C. Schuiltcerve - van den polder Oud-Kempenshofstede, de heer A. Kloet; van den Nieuwenpolder, Stavenisse, de heer C. Kloettot dykgraaf van den Henriëttepolder, St. Philipsland, de heer J. A. Stols. By de dezer dagen te Middelburg plaats gehad hebbende examens zjjn o. a. als leerling-apotheker toegelaten de heeren J. C. Hertstein en J. Broodman van Zierikzee. De Staats-Cowant van 19 dezer behelst eene naamlyst van Europeanenoverleden na aankomst uit Atchinvoor zoover daaromtrent tot op 1 Jung II. bg het Dep. van Oorlog in Ned. Indië berigt was inge komen. Daarop komt o. a voor als overleden op 15 Mei aan boord van het stoomschip Gouverneur-Gene raal MeyerH. Hardeman sergeant. De oudste hoofdonderwijzer in de gemeente Kollumerland J4de schooldistrict van Friesland)T. van Teyensop het dorp Augabuurt of Lutjcwoudedie den 7 dezer zyn 789te levensjaar intrad ia sedert 1818, en dus 57 jaaraldaar als onderwijzer werkzaamen beeft gedurende die lange reeks van jaren zich op eene alleszins loffeljjke wjjze van zjjne taak gekweten ofschoon hem nog nooit een blijk van erkentelijkheid voor getrouwe pligtsbetrachting is ten deele gevallen. De waarde man heeft slechts 300 gulden tractement De gemeente Heille in Westelijk Zeeuwsch Vlaan deren schreef vóór 14 dagen een leening in aandeelen uit Om de kosten te dekken van den aanbouw der gemeenteschool. De gebeele leening groot ƒ6500, ren tende 5 pCt., werd gegund aan den hoogsten inschrijver, een Vlaamschen boer, te Lapschuere in België. Kerknieuws. Ü9. J. C. Geelhuijsenpred. by do Evang. Luth. gem. te Brielleheeft het beroep naar Middelburg aangenomen. Beroepen te Baarland, Ds. Groencwegcn, pred. te Bat.h. De cand. P. M. Ochtman is beroepen by de Chr. Geref. gemeenten te Klundert, te Oud-Lposdrechtte Zevenbergen en te Zegwaard.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1