ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Dingsdag £0 Julij 1875. IVo. 5568. Verschjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATtTRDAG. De prjje per 3 maanden ia 1,30, Iranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 nre bezorgd worden. 5lsteJaarjj, Wij herinneren den Kiezersdat op morgen 20 Julijde verkiezing zal plaats hebben voor vijf leden van den Gemeenteraad, tengevolge der periodieke aftreding van de Heeren Mr. J. MOOLENBUUGH. Mr. J. W. A. SCHNEIDERS VAN GREIJF- FENSWERTH. H. G, MULOCK HOUWER. R. KOOLE. D. B. P. ZUURDEEG Hoewel de herkiezing van genoemde heeren niet betwijfeld wordtwekken wij den Kiezers op ge trouw van hun burgerpligt gebruik te maken. Kennisgeving. Veiling nan Tiende-Vruchten. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee breDgen ter kennis van belanghebbenden: dat de openbare Veiling der TieuAe-Vruehtnn aankomende deze Gemeente, voor den jare en oogst van 1875 zal plaats hebben op Donderdng den '4*2 .Julij lc. des voormiddaga te 10 uur, op het Raadhuis dezer Gemeente. Zierikzee, den 8 Julij 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. C'ITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. AF KOND I (Ï1N G. Het HOOFD van het Gemeentebestuur te Zie rikzee maakt bekend dat het kohier van het Pn- tentregt van deze gemeentedienstjaar 1875/76 No. 3, den 15 dezer maand door den heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen te Middelburg executoir verklaardop heden aan den heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordt ter hand gesteld ter invordering, en dat ieder verpligt ia zijn aanslag op den bjj de wet bepaalden voet te voldoen. Zierikzee, den 17 Juljj 1875. v. CITTERS. A I'kondiging. Het HOOFD van het Gemeentebestuur te Zierikzee maakt bekenddat de kohieren van het Patentregt van deze gemeente, dienstjaar l8"/?«. wijken A en D den 17den dezer maand door den beer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen to Middelburg exe cutoir verklaardop heden aan den Heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier worden ter hand ge steld ter invorderingen dat ieder verpligt is zjjn aanslag op den bjj de wet bepaalden voet te voldoen. Ziehixzee, dec 19 Juljj 1875. v. CITTERS. Oproeping Verlofgangers. De BURGEMEESTER van Zierikzee Gelet op eene kennisgeving van den heer Commis saris des KoningH in deze provincie van den 15 dezer ANo. 31203de afd.brengt ter kennis van de Miliciens-Verlofgangers JOHAN FREDERIK KEIJZER, JACOBUS ANDRIES JOZUA HEMELRIJK, ADR1AAN LEEGEMATE, CHARLES CHIVAT, DANIEL FRANK, NICOLAAS STEP, JACOBUS HOGERHEIJDE, JO HANNES HENDRIK US ADRIAAN LOGMANS, FRANS SrMMERSJAN JOHANNES HERDERJACOBUS JOHANNES ROMBOUTSMACHIEL ENZLIN WIL LEM VERBOVEN, MARINUS PAPELAÜRÏNUS PADMOS, CORNELTS PROMMEL en CORNELIS TELLEallen ingelijfd bij het 3e Regiment Infanterie en ADRIAAN HEIJBOER, ingelijfd bij het Regiment Grenadiers en Jagers allen behoorende tot de ligting van 1873 dezer gemeente dat zij /.\jn opgeroepen om op Dtngs- <lag den 3 Augustus e. I-r. des namiddags vóór 4 ure, bjj hun corps aanwezig te zjjn ten einde in werkelijke dienst te worden gesteld en dat zjj zich op voormelden dag bjj bun corps moeten bevinden voorzien van al de voorwerpen van kleeding en uit rusting door hen bjj bun vertrek met groot verlof medegenomen terwijl hun onder het oog wordt ge- bragt, dat zij in gebreke blijvende op den bepaalden tijd onder de wapenen te komenbjj hunne latere opkomst zooveel langer in dienst zullen worden gehou den en zij voorts worden gewezen op Art. 145 der Militie-wet, volgens hetwelk de verlofganger, die niet aan de oproeping voldoet, als deserteur zal worden behandeld. Zierikzee, den 19 Juljj 1875. De Burgemeester, v. CITTERS. Nieuwstijdingen. <&itgel«Hk. Te Spalding is een meisje veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf, om daarna voor 4 jaren naar oen verbeterhuis te worden gezondenen wel wegens het plukken van een granium. Weldra zal over dit belachelijk vonnis de Minister van Binnenlandsche Zaken in bet Lagerhuis geïnterpelleerd worden. Een groot aantal kinderen in Engeland komen jaar- Ijjfes om door dat zjj door hunne moeders worden =dood gelegen," en onder deze stikken. Met die arme schapen heeft men zeer weinig medelijden, en ofschoon de officieele Ijjkschouwers, de coroners, vaak hun leed wezen betuigden, dat deze "ongelukkige gebeurtenissen" zoo bijzonder dikwjjls plaats hadden, worden de moeders, die op deze wijze haar kroost van het leven berooven, zelfs niet berispt. Nochtans zouden die ongelukken toch wel eenigzins te voorkomen zijn, want de meeste kinderen worden gesmoord ten gevolge der dronkenschap van de moeders. Zekere jufvrouw B. Bunting, te Londen, die op de zelfde noodlottige wjjze voor de tweede maal een kind van vjjf maanden verloren had, stond daarvoor 11. Za- turdag te regt. De jury sprak haar vrij, maar was van oordeel, dat zij wel «eene vermaning" van den coroner verdiende. Kapitein Warrensvoerende het Engelsche schip Greenlandrapporteertdat hij zich eenige maanden geleden op 77 graden noorderbreedte te midden van ijsbergen bevond, die hot hem onmogelijk maakten voort te stevenen. Hjj was van alle kanten ingesloten niet alleenmaar op meer dan een mjjl afstand was niets dan jjs te ontdekken. Hjj wist niet hoe uit dien toestand te geraken bet weder was kalm geen togtje zelfs blies in de zeilen van de Greenland. Tegen mid dernacht evenwel kwam er verandering en stak de wind hevig op. Alles begon rondom het scbip te kraken. De wind, bjj na tot storm aangewakkerd, drong in de spleten en brak met geweld d,e ijsmassa. Den vol genden dagtoen het weder tot kalmte was terugge keerd was zjj geheel verdeeldde ijsbergen her- eu derwaarts verspreid en bevond zich de Greenland als in een bevaarbaar kanaal. Tegen den# middag bespeurde men een ander schip in dit vaarwater. Voorshands alleen de masten. Het werd door den noordenwind gedreven. Zeilen en tui gage zagen er zeer vreemd uit. Op het dek, eindeljjk zigtbaar gewordenwas niemand aanwezig. Kapitein Warrens wilde weten wat er van dit schip was. Hij liet een sloep uitbrengen en ging met eenige van zijn manschap er op af. Hoe nader hij kwam, hoe grooter zjjne nieuwsgierigheid werd. Het schip scheen verlaten. Kapitein Warrens ging aan boord hij vond niemand. Daarop begaf hjj zich regelregt naar de kajuit. Een man zat met den rug naar de deur gekeerd aan een tafel te achrjjven. Hjj scheen van de vreemde gasten en het gerucht dat zjj aan boord maakten geen de minste notitie te nemen. Kapitein Warrens klopte hem op den schouder vreeseljjke onsteltenis De schrjjvende was een ljjk een doodgevrorene Hij had de pen nog in de handen op het papier dat voor hem lag, las men; »I4 November. Reed* 17 "dagen is onze vaart door het jjs gestremd en zjjn wjj geheel ingesloten. Sedert gisteren hebben wjj geen vuur meer. Onze kapitein heeft vergeefsch getracht ons uit onzen rampzaligen toestand te redden. Zjjne vrouw is dezen morgen gestorven. Zonder hulp" Hier bad de dood hem zeiven de vingers verstjjfd en het bloed in de aderen doen stollen. Kapitein Warrens en zjjne gezellen doorzochten nu het scbip verder. De geheele bemanning was doodge vroren. Tusschendeks, in de hangmattenoveral lnird bevroren lijken. In eeuè der koojjen vonden zjj dat eener vrouw, met haar kind in den arm. Debardvoch- tigste werd week bjj het afgrjjselijk schouwspel dat dit schip aanbood. Kapitein Warrens heeft de boeken en papierendie bjj aan boord koD vinden medegeno men en zal in Engeland een enquête doen instellen. JFranBrijfi. Te Suresnes bjj Parjjs had Maandag een vreeseljjk voorval plaats. De zoon van den heer Mare, directeur der Illustrationvrijwilliger bjj het 11de regement ar tillerie bragt met een kameraadvrijwilliger bjj het zelfde korpseen dag met verlof door bjj zjjn familie te Suresnes. Even voor het eten hoorde mevrouw Mare plotseling een schot; de jongelui waren naar een vertrek op de tweede verdieping gegaanwaar zich een ver zameling wapens bevond. Ontsteld snelde zij den trap opwaar zij de vriend van baar zoon ontmoette, die doodeljjk ontsteldbleek en met verwilderd niterljjk den trap afvloog, uitroepende: »Wat een ongeluk 1 Hjj is dood! Waarom ben ik bier gekomenMevrouw Mare, nog meer verschrikt, haastte zich naar de kamer, waar haar zoon levenloos lag uitgestrekt: een schot had hem van achteren geraakt en onmiddeljjk den dood vèvoorzaaktzooals de geneesheer constateerdedie door den kameraad en vermoedeljjken moordenaar ge haald was. Van den laatst»; heeft me» daarna geen spoor meer kunnen ontdekken. Dezer dagen kwam te Parjjs een Engelscbo too- neelspoler aandie de held is van eene zonderlinge weddingschap. Tien jaren geleden gebruikte hjj met Lord S het middagmaal in een club. Tjjdons bot ge sprek uitte hjj de meeningdat opgesloten tc zjjn in een donkere cel geenszins «alk een harde straf is, als men gewoonlijk wel meent. Wonschende de zaak fei telijk te beslissonbood Lord S. den tooneelBpeler 100,000 p. st. als hij zich tien jaren zon willen doen opsjuiten. De weddingschap werd aangegaan. Lord S. liot in zjjn huis een donkere cel maken van vjjftien voet lengte en tien voet breedte. Het stond Hastings vrjj licht te branden tevens kreeg bjj boeken en schrijf gereedschap on natuurljjk eene voldoende hoeveelheid eten en drinkou. Al wat hjj noodig had word hem toegediend zonder dat bjj iemand zag. Alle voorwaar den werden naauwgezet nageleefd. Hastings bleef tien jaren in de donkere col en aanschouwde voor het eerst weêr bet daglicht op don 15den der vorige maand, waarop hem de vordioude som onmiddelljjk werd uit betaald. De physieko verandering die zjjn iigchaam beeft ondergaan is zeer opmerkelijk. Ofschoon bjj eerst 35 jaar oud isziel bjj or mt als een zestiger. Zijn rug is gekromd zjjn gang wankelend, zijn gelaats kleur opvallend bleekzjjne stem is zwakhoofdhaar en baard sneeuwwit. Hastings tracht thans zjjne ge schokte gezonclhei-J te herstellen. jjtjougttrije. Weder heeft een vreeseljjke orkaan boven Budapest gewoed. Bjjna al de voorloopige werken tot herstel van de schade, door den storm van 26 Jasij aan bruggen en .wegen veroorzaaktzjjn weder vernield. Het water steeg met geweldige kracht en vulde de pas leegge pompte kelders. Het mag als een geluk beschouwd wordendat deze orkaan overdag heeft gewoed. De huizenwelke nog gevaar aanboden, waren sedert den vorigen storm ontruimd en de toegangen door militairen bezejizoodat men geen verlies van menschenlevens te betreuren heeft. Bovendien had de vloed reeds ver leden maand zjjn werk verrigt en alles medegesleurd wat hem in den weg stond. Ditmaal heett echter niet alleen Budamaar ook Pest van den orkaan geleden. Verscheiden huizen werden van hunne daken beroofd en de houten schouwbuvgtent van een goochelaar werd geheel vernield. Zoowel in beide deelen der stad als op het eiland Margarethezijn verscheiden torens omver- gewaaid. Het geheel leverde een aanblik van ontzet tende verwoesting op. Ook uit Gratz wordt bovigtdat aldaar den 12den dezer vreeseljjke verwoestingon door hevige wolkbreuken zjjn teweeggebragt. Sfeutscrlank. Over de sprinkhanenplaag waarvan men in den laat- sten tijd in GrauwbunderlaDd, bjj Fliiscb veel te lijden heeftschrijft men in de Obert. Am. 't volgende Wjj zjjn op plaatsen geweestdie letterlijk door de dieren bedekt waren. Op enkele plekken vormden zij levende hoopen. Op vele korenakkers zijn de aren geheel en al opgevretenen zelfs de halmen zjjn hier en daar verdwenen. De inwoners van Fliisch stellen alles in het werk om de dieren te verdrijven. Er worden slooten gegraven, waarin duizenden den dood vinden. Eenige honderden kippen zjjn aangehragtmaar dat alles is onvoldoende om de dieren te verdrijven. iOuttsctilaiT»}. Te Berlijn is bet eenige driejarige dochtertje van een ziekenoppasser gestorven ten gevolge van het steken van een gaatje in het oor om belletjes in te doen. De persoon die do operatie bewerkstelligde scbjjnt het been te hebben geraakt. Er ontstond etteringkorten tijd daarna moest het halve oor worden afgezetdoch de toestand verergerde in een mate, dat bet kind na een lijden van 14 dagen stierf. Hoever de baldadigheid der straatjeugd ook elders kan gaan, diene het volgende; Zondag avond, terwjjl de voorstelling in het cirque te Aken in vollen gang wasklom een straatjongen van buiten op de houten tent, brak eenig hout in de zoldering wegwaarop bjj vervolgens brand" ging roepen. In het cirquedut propvol washeerachte terstond de grootste schrik eu wanorde. De directie, die meendedat er brand was ontstaan door het gas sloot plotseling de hoofdkraan afzoodat het geheele cirque terstond in het duister gehuld was. De ont steltenis en de vrees van in den brand te zullen om komen werden hierdoor niet verminderdintegendeel zjj namen toe. Op de boogere rangen geraakte het volk aan het dringenhetgeen ten gevolge haddat een gedeelte van het gebouw inzakte. Eenigen tijd later ontdekte men gelukkig, dat men hier dupe was van boos opzet. Bij deze ramp kwamen eenige kinderen om en wer den vele personen gekwetst. Wij vernemen, dat de politie den booswicht reeds in hechtenis zou hebben genomen. Heberlttufc. Kwoll*;18 July. In een logement van minderen rang hier ter stedekwam gisteren avond een vreem deling die er beter uitzag dan de loge's die daar in den regel komenwaarom de hospita in overleg met haren echtgenoot besloot, bet vertrek dat zij gewoon- Ijjk in gebruik hebben, af te staan aan den vreemde- liug die dat betrok en er zeer mede ingenomen scheen. Na zijne verteering te hebben betaaldvertrok de onbekende. De hospita, die sedert eenigen tjjd een spaarpotje gemaakt en dat in eeue kastdie in die kamer staat, geboigen had, wilde eene kleinigheid, die ze van den reiziger meer dan zjj van anderen gewoon was te nemenontvangen had dezen ochtend daarbjj voegen maar bemerkte tot haren schrik dat de spaar penningen verdwenen waren. De kast was behoorlyk gesloten en daaraan geen geweld te bespeurenhet ontvreemde was circa 80. Vlissingg'en 17 Juli. De groote loods aan de pon tonbrug alhier, wordt in gereedheid gebracht voor de plechtige ontvangst der genoodigden bij den proeftogt op 19 Juli naar Sheerness. In dat lokaal zal het banquet aan de gasten worden aangeboden. De mu ziek yan het regiment, grenadiers en jagers zal, naar wjj vernemen, dit feest, opluisteren, terwijl des avonds een prachtig vuurwerk zal worden afgestokenalvorens de genoodigden met een der booten Daar Engeland zullen vertrekken om Woensdagmorgen terug te keeren. De regelingscommissie voor dit feest bestaat uit de heeren: baron van Lvnden van Koudekerke, jhr. van Hoeuft, van Amsterdam, en P. Forbes Wels van Vlissingen. Middelburg 17 Julij. Toen, een jaar geleden de dagbladen vermeldden, dat de ingedjjkte gronden van den Schenge-polder geschat werden op een waarde van niet minder dan oen millioeu gulden, werd menige ougeloovige glimlach opgemerkt. Maar zietde feiten spreken. Eergisteren en gisteren heeft de veiling plaats gehad van de rjjksgroudenbedragende circa 259 hec taren het zjjn de grondendie oorspronkelijk bestemd waren voor het ma ken van den spoorwegdaui in het Sloe), die niet minder hebben opgebragt dan do som van ƒ628,277.80. Dit zjjn nog maar alleen de rijksgron- den. Voegt men daarbjj de opbrengst der veilingen vau ombochtegeregtigdenwelke laatste nog niet geëin digd zijndan zalnaar ik meende glimlachwaar van ik sprak, wc! verdwenen zjjD. Ten be wjj ze voer ik nog slechte dit aandat den 23sten Juni jl. door auibachtsgeregtigden van *s Heer Arendskerke en Wolfaartedjjk in den Schenge-polder verkocht zjjn circa 52 hectaren voor 45,808.59, circa 4 hectaren voor ƒ8,258.54, ruim 4 hectaren voor ƒ9,328:41 en 101 hectaren voor 225,435.16. Van de 259 hectaren rjjksgrondeu zjjn 100 hectaren aangekocht, door Belgi sche grondeigenaren. Men schrijft uit Domburg bet volgende: Naar ik verneem wordt er in het badhotel binnen kort een hooggeplaatst Duitsch «personage met gevolg gewacht men zegt von Bismarck. Buitengewone toebereidselen worden er gemaakt om den to wachten badgast waar dig te logeren. Het personeel moet aamnerkeljjk worden uitgebreid. Dc nog niet besproken kamers zullen ongetwjjfeld weldra bezet zjjnalthans algemeen zegt men dat tal van Engelschen voornemens zijn Domburg te bezoeken, tjjdens het verbljjf van bedoeld personage. Wolfanrtsdjjk 17 Juli. Naar het schjjnt bestaat bjj een groot deel der stemgeregtigden voor de herkiezing van één der drie aftredende leden van den gemeenteraad weinig ingenomenheid. Reeds sedert 1851 zitting gehad hebbendewenscht meu hem eindeljjk eens vervangen te zien door iemand, die kunde aan zelfstandigheid paart. Het zou zeer te bejammeren zijn wanneer verscheidene kiezersnog door den schrik bevangen van het gebeurde in 1873 thans den moed misten om ter stembus op te gaati nu er gelegenheid bestaat tot het verrijken van den gemeenteraad met een tweetal nieuwe en degeljjke personen. Zieriltw.ooi 19 July. Ter vervanging van Mej. C. Coohen, die met 1 October naar Naaldwijk vertrekt, is benoemd tot onderwijzeres aan de bewaarschool te Zonneiuaire Mej. G. Hartman van Baambrugge. Z. M. heeft o. a. pensioen verleend aan den heer J. Verhagegew. hoofdonderwijzer te Ovezandea, 400 'sjaara. Aan de openbare school te Charlois zijn benoemd tot 1 sten hulpoDderw. met akte als hoofdondèrw. de heer A. L. C. v. d. liaan van Wolfaartsdijkop eet tracte- ment van 625.— en tot 2den hulponderw. de heer AVeer van Haamstede op een tractement van 600. Uit Beverwijk wordt berigtdat nu eenige we ken. achtereen van daar gemiddeld voor 20 duizend gulden per week aan aardbeziën verzonden werd waarvan de grootste uitvoer nu evenwel gedaan is. Thans begiut men er met het plukken van frambozen en aalbessenvan welke de eerste ook veel beloven. Een ontzettende gebeurtenis zoo schrijft men uit 't Zandt, dd. 10 July die gisteren in deze ge meente voorviel geeft aanleiding tot verschillend oordeel en wekt velerlei aandoeningen op maar mede- Ijjden zeker het meest. Tusschen de beide gebroeders O.waarvan de een knecht was bjj een timmerman alhier, beide woonach tig te Leermens ontstond gisteren avond een twist, waarvan het vreeselnke einde was, dat de een den auder, den eerst onlangs gehuwden en oppasBenden timmerknechtin razende drift met een zeis zoodanig heeft verwond, dat de dood bijna oogenblikkelijk is gevolgd. De moordenaar, die door de politie gearres teerd en in verzekerde bewaring gesteld is, moet dade- ljjk zijne misdaad bekend hebbendie trouwens in tegenwoordigheid van getuigen was bedreven. Te Duiven wilde eene jufvrouw met haar zoontje aan de verkeerde zijde in den trein stappen. Daar zij doof washoorde zij de waarschuwingen niet eu daar de trein juist over t spoor waarop zij stond, aankwam, dreigde zij verpletterd te worden. De stationschef sprong op haar toe en wierp haar op een ander spoor. Hij kon echter niet zelf uit den weg komen en liet zich daarom plat neervallen. De treeplanken gingen rakelings langs hem heenmaar hij bleef ongedeerd. Het knaapje was door den wachter gered. Kerknieuws. Te Retrauchoment is beroepen Ds. H. C. van Riet., geboortig van St. Kruiseu prod, te Durgerdam. Beroepen te Poortvliet Ds. G. Boxmanpred. te Elspeet. Beroepen te 't Woudt bij Delft Ds. W. Petri, thans pred. te Otterloo. II. Wiersmapred. bjj de Cbr. Gerei', gem. te 's Hertogenboschis beroepen te Schiedam. Gemengde berigteu. Een loods te NI heeft een schip weggebragtmaar door de duisternis misleidheeft hjj het op den rnolen- djjk gezet; en nu zingt men Wanneer er met de treinen Een boeren-meisje komt, Dan zal die loods verschijnen En vrageu haar terstond Om haar naar kuis te varen Lang een molendyk Langs zachte groene baren Al is zjj zelfs niet rjjk. Eene dame van Stellendam was met de Dirkslandsche kermis zoo verheugddat zjj dacht een boeren-zoou te krijgen maar zjj heelt zich moeten behelpen niet een boeren-knecht. Te K. moest de vrouw vaneen kastelein de jongens van B. zoo niet aanlokkenwant zjj willen hare dochter toch niet hebben. Een jong mensch te Nieuwe Tonge wordt aangeraden, zich wat fatsoenïyker te gedrageneu het land zoo niet rond te reizen om fortuin te zoeken, want dat zal zoo gemakkelyk niet gaan, want de boeien-dochters zijn ook niet gek. Een djjkwerkers-zoon buiten de Oude Tonge moest zoo gek niet zjjn als liy geweest is op de Dirkslandsche kermis, daar hjj zoo zijn doel niet zal bereiken om een meisje to krijgen met geld. Te H. wordt eene jonge dochter aangeraden, als zij des avonds de boter naar een winkel brengt, zoo mal niet te zjjn, want zoo zal zij geen vrijer krygen. Wat heb ik met die arbeiders te maken zegt eene vrouw te Wis- senkerke, «die hulp te Kamperland inroepen. Zij moeten niet denken dat ons verkeer daarmede zal eindigen. Ik ben goed met den manen ik krjjg altijd aard appelland, dat veel waard is. De tjiden zijn slecht en men moet zoo al wat doen om knapjes voor den dag te komen. Ik ben het alleen niet in onze gemeente." Ingrezonden Stiiliken. Mijnheer de Redacteur! Onze bekende Admiraal beeft, verleden jaar meen ik, een boekje geschreven getiteld »Een schoofje distels." In dit hoekje spreekt hjj op zjjne eigenaardige wijze ook over »'t Conranteu lezen" en doet hierbjj eenige menschkuudige opmerkingen over sommige soorten van udvertentiëuopmerkingen die ieder tusschen de regels door lezen kan. Of nu rnjju neiging om tiiB- scheu de regels door te lezen door Admiraals stukje meer wakker geworden isdan wel of *t toeval dit wou ik kan het waarachtig niet zeggen, 't Zjj genoeg U te verzekerendat in uw nummer van 17 dezer oen advertentie voorkomt, tusschen de regels waarvan ik iets zeer gewichtigs - en verrassends heb meenen tc ontdekken, 't Spreekt van zelf dat U niet gauw zoudt kunnen raden, welke ik bedoel: daarom zal ik dan ook maar aanetonds zeggen waar ik 't oog op heb. Ik ontmoette nl, ouder al de verkiezings-adverteutiën er één uitTholen. Letwel: dén verkiezings-advertentio uit de stad Tholen. Vergeljjkt nu eens deze eenheid - want een aantal ïb hier geen sprake van met het aantal gelijksoortige advertentiën die uwe kolömmen vullen, uitplaatsen hoogstens gelijk Tholen, maar heel dikwijls veel kleiner dan geooetnue gemeente en U zult dadelyk eenigszins eeu begrip hebben van >de rustige rust" waarin de Tboolsche (vergeef me dat ik geen aap ben en dus niet zegTholenscbeomdat my die uitgang allerlamst en slymerigst voorkomt) ik zeg danwaarin de Thoolsche burgery gedommeld iseu die haar zelf onverschillig laat voor hunne gemeente belangen. «Maar, dat is" zegt u, »dat ia en U kunt uwe verwondering men kan Ijjer ook heel wel bewondering gebruiken niet aanstonds in woorden uitdrukken. En ik begryp dit, maal laat mjj eens beproeven of ik aan uwe ver- (be ?)wondering geen vormenomtrekken geven kan ik geloof dat deze ten naastenbjj hierin bestaatdat U niet begrypt hoe of 't nog mogclyk is in deze eeuw dat er een ge meente gevonden wordt, waar de achtiende-eeuw-geest zich nog staande beeft kunnen houden in zjjn stryd met den machtigenalle vooroordeelen verdryveuden en misbruikeu uitroeienden stroom der nieuwe, gezonde denkbeelden van bestuur en administratie, van welken aard deze laatsteu ook zjjn mogen. Want dat er nog een 18de eeuw-geest in Tholen rondwaart als een nacht merrie, weet iedereen, ten minste kan iedereen weten, die oogen heeft om te zien en ooren om te booten althans als deze uog niet bedorven zijn door den verlam- mendenontzenuwenden invloed van dat in den nacht rondsluipend spook. Beantwoordt mijne omschrjjving aan uw graad van verbazing V Ik wil 't hopen. Maar toch ben ik waarsclijjnljjk 't met U niet eens over die ééne advertentie, 'k Zal U zeggen waaromU staat verslagen over die rustige rust," die ik weet niet hoelang reeds stationair is. Doch ik verheug medat er toch eindelijk eens bres geschoten is in die «rustige rust" en ik hoop dat er zooveel bressen geschoten mogen worden in dat bolwerk des lSden-eenw-geestea tot ten laatste de sterkte vallen moet voor den be- schavings-geest en de nachtmerrie niet langer lood zwaar zal drukken op de burgery van Tholen. Laat ons moed houden het begin is uict kwaad neen goed geloof ik. Want de mannen die in de meer malen genoemde annonce voorkomen, ze hebben goede eigenschappen en komen de twee nieuwe iu den ge meenteraad dan zal er nieuw bloed stroomen in de aderen van 't bestuur, dat nu kwijnt om de eenvoudig© reden dat 't uitgediend heelten dus uiet meer voldoet aan de hooge eischen die onze tijd met recht stelt. Doch genoegheer Redacteur. Ik heb misschien al te veel ruimte van u gevergd. Bij voorbaat dank ik U voor de opneming dezer regelen geschreven ten goede van Tholen. jjEd. Dw. Dienaar, Tholen. X. Hbbcrtcntirn. Ondertronvr«l KAREL van OOST en Nieuwerkerk, LENA ELIZABETH de JONGE, 16 July 18 75. Ondertrouwd D. van den BERGE Dz. Bruinisse, 17 Juljj 1875. Eenige kennisgeving. D. M. GIDEONSE.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1