ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5507. Zaturdag 17 Julij 1875. OPENING 1)1 li JAGT OP WATERWILD. Verachjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATUBDAG. Do prjjs per 8 maanden is 1,80, tranco per post 1,60. ADVERTENTIÈN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrpdags voormidd&gs 10 ure bezorgd worden. 5fsteJaarg GEVONDEN een zilveren VINGERHOED; regthebbenden vervoegen zich aan het Commissariaat van politie te Zierikzee. Kennisgeving. DE COMMISSARIS DES KONINGS IN DE PROVINCIE ZEELAND, gezien het besluit van heeren Gedeputeerde Staten van den 8sten dezer, no. 93; gelet op art. 11 der wet van den 13den Junjj 1857 (Staatsblad no. 87); maakt bekend, dat de opening der jaiyrt op >v«- torwild bedoeld in art. 17laatste lid, der voor noemde wet in deze provincie door Gedeputeerde Staten is bepaald op Zalurdag den '24sten Julij aanstaande. Deze kennisgeving zal in het Provinciaal blad ge plaatst en afdrukken daarvan, in plano, zullen aan de gemeentebesturen ter aanplakking gezonden worden. Middelburgden 9den July 1875. De Commissaris des Konings voornoemd, R. W. van LIJNDEN. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend, dat aan de Oj»<»iiU»az-o HCliool voor iniuvermogemleu (TUS- SCHENSCHOOL) in deze gemeente, eerlang komen te vaceren twee hulponderwijzersplaatsen, de eene met eene jaarwedde van/600,en de andere met eene jaarwedde van lOÖ, benevens voor elke plaats eene jaarljjksche toelage van lOO, als de benoemden in het bezit zjjn eener acte van bekwaam heid als hoofdonderwijzer, of zoodra zjj die acte ver krijgen. Sollicitanten worden opgeroepen zich, met overlegging der vereisohte stukken ton KpoedigHte aan te melden by den Burgemeester dezer gemeente. Zierikzee, den 14 July 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. AFKONDIGING. Het HOOFD van het Gemeentebestuur te Zie rikzee maakt bekend dat het kohier van bet Pst* tqntregt van deze gemeente, dienstjaar 1875/76, No.'l, den 14 dezer maand door den heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen te Middelburg executoir verklaard, op heden aan den heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordt ter hand gesteld tor invordering, en dat ieder verpligt is zjjn aanslag op den by de wet bepaalden voet te voldoen. Zierikzee, den 16 July 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Algemeen Overzicht. Zeg niet, dat Frn»l< r|]lc zich alleen door zjjnen wuften geest onderscheidt. Het moge waar zjjndat het zich snel in verschillende richtingen laat leiden dat het weinig ernst in de gewichtigste aangelegen heden toout, als het er op aan komt te bewyzon, dat men by een luchtigen aard een goed hart kan hebben, en tot goede daden in staat is, dan bljjven de Fran- schen niet achter. Kolossaal zjjn de sommendie bjjeengebragt worden voor de noodljjdenden te Toulouse. De regeering gaat voor, gemeenteraden volgen en par ticulieren blyven niet achter, en toch zjjn de millioenen frankendie reeds op hot altaar der liefde geofferd werden, nog maar eene kleine leniging van den grooten nood. Do verwoestingen moeten ontzettend zjjn en de gevolgen daarvan zullen zich nog lang doen gevoelen. ok de Paus zond 20,000 fr. Do arme gevangene heeft dus nog wat te missen. Nn, de groote kerkvoogd, die zooveel door do St.-Pieterspenning naar zich toetrekt, mag er wel een klein deel van afstaanaan natunr- genooten, die zeker meer te beklagen zjjn dan hjj. In de nationale vergadering bljjft dezelfde traagheid in het afdoen van zaken. De hooger onderwjjs-wet is nog niet afgehandeld. De liberalen zjjn druk in de weer, om er eenige vrjjzinnige bepalingen in te brengen, maar slagen slechts met afwisselend geluk. Zeker is het dat de werkzaamheden niet in deze zitting zullen afloopen en dat dus waarschijnlijk de ontbinding der Kamer nog al eenigen tjjd zal worden verdaagd. Som migen schrjjven dit toe aan het verlangen van vele afgevaardigden om nog wat in functie te blijven, daar zjj weinig kans hebben om herkozen te worden. An deren denken aan politieke bedoelingen. Een ding staat vastdat er veel iswaaromtrent dringend voorziening noodig is en dat toch nog wel lang zal moeten wachten. Het Parlement in ftlntfelniMl geeft in dat opzicht betere dingen te zien. Daar is iaën er op nit om de wetten af te doendie betrekking hebben op volksge zondheid en volks-onderwjjsdaar zoekt men het lot van don werkmansstand te verbeteren. Zeer karakte ristiek was in verband hiermede eene discussie in het lagerhuisover de reis van den prins van Wales naar Indië. De minister Disraeli zeidedat daarvoor 30000 pond zullen genomen worden uit de begrooting voor Indië en dat verder voor cadeaux door den Prins op zjjne reis te geven60000 pond te zijner beschik king zullen worden gesteld. Inderdaadmen duizelt als men aan de sommen denkt, die door vorsten wor den verkwist en die zoovelen ten goede zonden kunnen komenwaarmede zooveel goeds zou kunnen worden gedaan. Terecht zeide een der afgevaardigden dat het beter zijn zou als de Indische schatkist volstrekt niet bezwaard werd door deze uitgaventerwjjl een ander protesteerde nit naam der arbeidende klassendie zulke geldverspillingen wel met weerzin moeten zien. Indien de Prins zoo zeiden een paar afgevaardigden niet ten onrechtegeschenken geven wildat hjj dan het geld uit zjjn eigen zak neme. De tyden zjjn voorbjj, waariD vorsten beschikkende over de gelden hunner onderdanen daarvan gebruik maakten om zich aange naam te maken bjj andere volkeneigenljjk gezegd bij eenige uitverkorenen onder dezen. Indien de regee ringen de sympathie der volken willen verwerven, dan moet dit niet geschieden door geschenken die uit de zak van zoovele hulpbehoevenden gegeven worden. De banddie de volken aan elkander hechtkan niet door het gouddat vorsten aan enkele gunstelingen verspillen worden geweven. Men zegt dat ook het Engelsche parlement spoedig zal gesloten worden maar er zal dan toch veel zijn afgedaan en de rust kan dan als welverdiend worden beschouwd. Al9 een bewijsdat de emigratie naar de nieuwe wereld niet altjjd de gewenschte vruchten oplevertkan dienen dat volgens eeu bericht aan het Engelsche ministerie, gedurende 1874 ongeveer 440,000 personen die uit Europa naar Amerika waren vertrokken, teruggekeerd zjjn. Het schjjnt, dat vooral in de groote steden van Amerika het niet zoo gemakkelijk gaat werk te vinden. Doch 't zal daar zijn als elders. Wie werken wil on energie heeftdie vindt overal een vaderlandmaar zoovelen gaan met geene andere gedachten elders henen, dan omdat zjj meenendat zjj daar gemakkelijker aan den kost zullen komen. Uit 13uitnioli 1 mui is het nieuws in den laatsten tjjd al zeer schraal, 't Voornaamste is van zeer par ticulier belang. De Kroonprins nameljjk is aan eeu spoorwegongeluk ontsnaptdaar gelukkig do botsing tusscheu twee treinen beter is afgeloopen dan het zich 1 liet aanzien. Voor de Pruisische Kamer wordt een j wetsontwerp op het openbaar onderwjjs voorbereid. Meu mag verwachtendat het in milden geest zal gesteld zjjn. Eene zaak is zeker goed te keuren. Naar men verneemtzal het ontwerplang voor de Kamer bjjeenkomtpubliek worden gemaaktten einde be voegde personen in de gelegenheid te stellenhunue opmerkingen te maken en de regeering voqr te lichten. Dat denkbeeld verdient zeker toejuichingalthans zoo het geen wassen neus is. Want de regeeringen vragen wel eens adviesals reeds sedert lang bjj hen vast staathoe zjj handelen zullen. Uit SpanJ<9 komen weder allerlei berichten, die meest van overwinningen der regeeringstroepen spreken. Of ze waar zjjn, durven wjj niet beslissen, want wjj weten dat iedere partij zich daar de overwinningen toeëigont en hoog daarvan opgeeft, al is het ook, dat zjj de overtuiging van het tegendeel heeft. De regee ring zegt men, wil alle handelsverdragen met andere mogendheden opzeggen en door nieuwe vervangen. Of zjj daardoor het stoffeljjk belang des lands bevor deren zal, laat zich intusschen zeer betwjjfelen. Hoe treurig het inmiddels nog met den oorlog ge steld is, laat zich onder antieren daaruit opmaken, dat wjj dezer dagen lazen, dat bjj de belegering van Can- taviega door de belegeraars een vrjjen aftocht vergund was aan de vrouwengrjjsaards en kinderen. Hoe menschlievend deze vergunning ook klinken moge, zjj bewjjst aan den anderen kant, dat men don strjjd met alle wreedheid en onmenschelijkhoid voortzetten wil. Uit OoMtoni-yic schrjjft men dat de worksta- king in Brunn geëindigd zou zjjn, als men aan het verzoek der werUieden gehoor had willen geven. Onder dezen begint gebrek te heerschea en zjj zouden zich dus laten vindenmaar nu is men van andere zjjde niet geneigd om toe te geven. De Burgemeester ontving ae werkliedendie het hoofd in den schoot wilden leggenvrjj norsch. Gelukkig voor hen, wil de stad houder eene schikking beproeven. Nu het in de politieke wereld zoogenaamd rustig is, hoort men nit alle landen van stormen in do na tuur, die groote verwoestingen hebben aangericht. In Genèvo bjjv. ging do storm van hagel vergezeld, waar door monschcn werden gedood of gewond en bjjna geen glasruit heel bleef. Mogen zjj niet de voorboden zjin van onweder in de zedelyke wereld. Hoe zuiverend toch ook daar de stormen zjjnzjj laten meest treurige verwoestingen achter. Nieuwstijdingen. Berigten nit New-York melden dat de stad Cucuta (Zuid-Amerika) die onlangs door een aardbeving werd verwoest, bovendien door dievenbenden zwaar werd geteisterd. Men begroot het aantal dooden, die bjj de verwoesting van Cucuta omkwamen, op 2 tot 3000, en dat der omliggende dorpen op 6 tot 8000. Het aantal gekwetsten 1» natuurlijk nog veel grooter. Er zjjn er die zelfs van 10 tot 15,000 dooden spreken. SDuitsriilanb. Te Graz is een regtsgeding gevoerdzoo als in de geschiedenis niet voorkomt. Een echtpaar was een jaar getrouwd; bjj hen woonde de vader der vrouw in. Her haaldelijk had men woorden over meeldat de oude man gebruikte en van den voorraad zjjner dochter nam. De schoonzoon zeide tot zjjne vrouw, dat hjj bet niet lnuger wilde verdragen en dat hjj zjjn vader zou dooden. De dochter verzette er zich niet tegen alleen zeide zjjwacht tot ik ook boos wordt. Nu drie dagen werd zjj boos en des nachts stonden zjj op, begaven zich naar do kamer van den grjjsaard, en terwjjl de schoon zoon de handen van dezen vasthieldbegon zjjne dochter met een doek hem te worgen. Na verloop van eenigen tjjd verwisselden zij van rol. Om het schreeuwen te beletten duwden zij hem een doek in den mond. De vader verweerde zich zooveel hjj kon, maar de dochter hield hem stevig vast en de schoon zoon trok nit alle magteindelijk na twee uren was de oude dood en zjjne kinderen gaven hem een waskaarsdie zjj met Paschen hadden laten wijden en baden hun rozenkrans. Al deze bjjzonderheden werden zonder eenig berouw of aandoening door de dochter zelve in de publieke teregtzitting medegedeeld. -- Hebt gjj met uw vader nog gesproken toen gij dien nacht te zauien in zjjne kamer kwaaint? vroeg de regter. O ja, een beetje. Mjjn man heeft tot vader gezegdNu moet je sterven vaderik zal je nu van kant maken. Toen heeft vader gebcdeu en gesmeekt, dat wij hem niets zouden doen. Vooi- zitter. Gij hebt daaraan geen gehoor gegeven Besch. Wij zijn dadeljjk begonnen. De voorzitter vroeg vanwaar de wond kwam die de vermoorde op het gelaat had. Besch. Vader heeft zoo geschreeuwd toen heeft mijn man hem een tik gegevenopdat hjj stil zou zijn. Vandaar de krabbel. Uit de verdere vragen aan de dochter blijkt, dat zjj heeft school gegaan en kerkelijk onderwjjs heeft genoten. De tien geboden kende zjj dan ook. Op de vraag of zij wist wat met moordenaars werd gedaan, ant woordde zij, dat die werden opgesloten vroeger werd er ook wel eens een gehangenmaar dat deed men niet meer. »Spjjt het je niot om je vader dat ge hem vermoord hebt Besch. Och neen. hij was al zoo oud. De schoonzoon bevestigt al de medegedeelde bijzon derheden en ook deze moordenaar verraadt niot de minste ontroering. Op de vraag, waarom hjj de was kaars in de hand van den doode had gegeven en een rozenkrans had gebeden, antwoordde hij, dat hjj juist niet wildedat zijn schoonvader in de hel zou komen. Op de vraag of het hein geen leed deeddat hjj zijn schoonvader vermoord badverzekerde hjjdat het hem volstrekt niet speethij had zich zeiven al willen van kant maken zoo erg had die man hem gehinderd. Beide moordenaars zjjn ter dood veroordeeld. Een vermogend industrieel uit Hamburg heeft het plan, in Spanje eene machiaale turffabriek op te richteu, naar het Bysteem van de firma Rahder te Hoogeveen. Onder zjjn opzicht is er in de Spaanse)ie venen gedolven, en werd de specie, wegende 366 kilo, per stoomboot naar Hamburg vervoerd. Vandaar werd zjj per spoor naar do firma Rahder gezonden, om daar te worden verwerkt. Valt de proef gunstig uit, dan zal de exploitatie der Spaansche venen in 't groot worden aangevangen. Stoitscrlanh. De verschrikkelijke storm, die laatstleden Woensdag on Donderdag Genève heeft geteisterd, heeft in hevig heid in vernielingskracht alle dergelijke natuurver schijnselen overtroffen, die in de laatste 25 jaren in deze streek zjjn waargenomen. De twee voorafgaande dagen waren zeer warm geweest, en tegen het vallen van den avond van Woensdag begon de lucht te betrek ken, en werd het uitspansel door felle bliksemstralen verlicht. Kort na middernacht begon het te regenen. Een hevige wind kwam opzetten, die in weinige minuten tot een orkaan aangroeide, vergezeld van wolkbreuken en een vliegenden mist, die zelfs het licht der bliksem flitsen verduisterde. Hagel volgde na den regen. Zoo groot als kalkoeneieren waren de hagelsteenen, en in minder dan vjjf minuten, was het geheele landschap, waren de gevels der huizen in de stad in een wit win terkleed gestoken. Boomtakken, bladeren, stroo, al de débris en de vuilnis van een bevolkte streek werden door de lucht geslingerd en ongeveer tien minuten duurde de orkaan, nadat zjj de geweldigste phase was ingetreden. Daken werden van de gevels op straat gesmeten, benedenhuizen overstroomden, de venster ruiten braken, het was een rumoer en een geraas, dat heel Genève wakker maakte. Toen het onweder om streeks 3 uur over de stad was getrokken, viel het met dezelfde hevigheid over de omliggende landschap pen, en bjj het aanbreken van den dag bescheen de zon een bjjna verwoeste landstreek. Tuinen lagen on derste boven, boomen waren kaal, moestuinen tot haast onherstelbaar beschadigd. Het scheen alsof door een bombardement moedwillig zooveel schoons ten verderve was gedoemd. Te Caronge werd een klomp jjs gevonden van twoe pond zwaarte. Geen lantaarnpaal is te Genève of in de omstreken ongedeerd gebleven. De Arve en de Rhóne stroomden als een woelige zee, allep medevoerende, dat door de hevige regens van de kaaien en uit de landschappen werd weggespoeld. Slechts één persoon is omgekomen. De schade aan publiek-eigendom wordt op 50.000 francs begroot. Eenige streken van Zwitserland worden door de sprinkhanen erg geteisterd. Sommige bebouwde velden zjjn lotterljjk met geheele logen dezer dieren bedekt en worden geheel kaal gevreten. Men vreest dat er van den oogst niets zal teregt komen. Nieuu-edL»!», 1-1 July. By het stormachtige wéér der laatste dagen hebben de werken tot het m vlot water brengen van de -Koning Wilhelm," op het Huisdniner strand, niets geleden. Het water was 0 d.M. boven volzoo en de sterkste winddruk des voormiddags 42 KG.hot stoomschip is evenwel niet van plaats veranderd. AmMterdtini, 14 Juljj Bjj de commissie ad hoe is o. a. met goed gevolg afgelegd het mathematisch- litterarisoh gedeelte van het natuurkundig examen door den heer O. Groehtveld de Kater, van Zierikzee. - 1b Juljj. Door den raad dezer gemeente is benoemd tot stadsgeneesheer Dr. H. A.de Jongh, med. doctor te Groningen. Drie jongens, wuarvan een 11, een 13 en een 15 jaren telt, zjjn Zondagavond te Vlissingen gear resteerd wegens diefstal van twee kruiken jenever en een kruik uier, ten nadecle van den stationsrestau rateur aldaar. Deze daad op zichzelf zou zoo vreemd niet zjjn, ware het niet dat deze diefstal met eeu schier onge looflijke brutaliteit is gepleegd. De jeugdige boos doeners hebben nl. in een voorlokaal van net huis weten te dringen en hebben de jenever uit een daar aanwezing vat getapt en, na ze zorgvuldig verborgen te hebben, op verschillende tjjden opgedronken. Dat deze jonge deugnieten niet vatbaar zjjn voor vorbetering, Iran blijken uit de omstandigheid, dat de twee jongste reeds twee en de oudste reeds drie von nissen wegens diefstal hebben ondergaan. Zif'rtlcieoo, 16 July. Z. M. hoeft benoemd tot ontvanger der dir. belastingen te Gorredjjk c. a. de heer F. NicmanUverdriet, thans ontv. alhier. Z. M. heeft op verzoek eervol ontslag verleend aan den heer L. de Olopper, als 2de luit. bjj de rus tende Hchuttery. Gisteren gaf do Sociëteit «Tot Nut en Genoegen" alhier wederom een feest en verschafte alzoo op nieuw aan hare talrjjke leden en aan de gemeente in het al gemeen een regt genoegeljjken dag. Het feest werd opgeluisterd door de muziek van bet 3de Reg. Huzaren uit 's Hagoonder directie van den kapelmeester A. Bernhardt. De verschillende Nos. van het rijke programma werden op meesterlyke wjjze uit gevoerd, zoodat genoemd corps ook hier zjjnen roem handhaafde. Zoowel de Matinée als de Soirée waren druk be zocht terwjjl laatstgenoemde werd afgewisseld door prachtig vuurwerkwaarvan vooral de laatste Nos. een schitterend effect maakten. Het lokaal Parklust met omliggend terrein in de wandeling wqren smaakvol geïllumineerd. Het wederdat zich des morgens niet best liet aanzienveroorzaakte gelukkig geene stoornis in de feestvreugde. Op de algemeene vergadering van de Nedcrl. Maatschappij tot bevordering van Njjverheid is eene aanvraag van de afd. Goesom 200 subsidie voor eene ambachtsschool, verworpen de helft der stemmen was vóór het subsidie, terwjjl het reglement */4 vereischt. Dc 25000 loten voor de te Haarlem te houden paardenlotery zjjn reeds allen geplaatst. Aan den heer de Rochemont, oud-adjudant van den gouverneur-generaal Loudon, i9 eene groote uitgestrekt heid gronds, wjj meenen wel 500 bunders, in Atchin ter exploitatie afgestaan. Men voegt er bjj, dat hetzelfde stuk grond aan anderen was geweigerd. Te Zaandam heeft een hevige vechtpartjj plaats gehad tusschen twee vrouwen, ten gevolge van een verschil over het maakloon van een kinderjurkje. Een der vrouwen moet door de andere zoodanig mishandeld zjjn, dat zjj in een bedenkelyken toestand verkeert. De politie is van de zaak ondorrigt on heeft zelfs als bewijsstuk een lok haar in bezit, dien de eene de andere uit het hoofd heeft gerukt. Uit Groningerland meldt men aan het Dagblad dat tegenwoordig een 1000tal polderjongens, ruim 60 keten bewonende, bezig zjjn met een belangrijk werk, dat voor ƒ650,000 is aangenomen door de heeren de Jong en Doornboszjjnde de indjjking van do Eems- gronden, ten noorden van de gem. Termunten, waardoor een kolossale landaanwinning zal verkregen worden, een oppervlakte van p. m. 800 bunders, meerendeels kosteijjken kleibodem, die, op ongeveer 200 meter na, reeds aan alle zjjden door een zwaren djjk tegen 't zeewater beschermd is. Beroepen te Goes Ds. I. Siemens, pred. te Driebergen. Ds. .7. A. Klercqpred. bjj de Chr. Afgesch. gem. te Tholen is .beroepen bjj die gem. te Naarden en te Huisen. Gemengde berlgte». Te W. zal gecollecteerd worden voor de vrouw van een rietdekker, tot het maken van hare gouden stukkendie zij onlangs heeft stuk gevallen. Dus zie beter voor n heen Anders breekt gij nog een Eu dan was gjj voor eeu tijd Zeker uw gezelschap kwjjt. De jongelui te Neuzen worden ge waarschuwt, voor drie pronkdames zonder zinnadere inligtiug te beko men by de bakkers uit de tijd. Een boeren eene boerin onder Sint-Maartensdijk vallen tegenwoordig nog al eens in eene flaauwte over bet verkeer van hunne dochter, de eerste van de dertien. Zoodoende zullen zjj nog wel eens de stuipeu krjjgen van aandoe ning, eer de andere twaalf aan den man zjjn gekomen en nu zingt men Het zijn nog maar tweedrie jaren Dan komen eerst die grappen aan Dat zjj 'allen willen paren Of het goed of slecht zal gaan. Te K. zegt de vrouw van een schippers-knecht «Alles gaat naar mjjn zin als ikalleen ben; mijne vroegere kennissen komen mjj 's avonds dan weer bezoeken bren- fen, waar ik zeer opgesteld ben." Eene schoenmakers- ochter te Middelbarnis moest zoo niet roemenen niet zeggen dat zjj op de Bejjerlandscho kermis een vrjjer heelt gehad, want daar is niets van waar. Te Borssele heeft een meisje nu een vrijer digt bjjen een wat verderen nu zegt uien Meisje als gjj zoo blijft doen Dan verliest gij uw fatsoen. Een zoon van eene weduwe te Goes wordt te koop aangeboden: drie jongedoebterseen van 15, een van 17 eu een van 20 jaren, waar'hjj al eens meer in het tuintje kennis mede heeft gemaakt. To G.wordt een kastelein aangeraden, den naam vau ziju koffij- huis te veranderen, en het den naam te geven van de «drie sneetjes," daar dat in zijn voordeel zal zijn. Aan vier meisjes te N. wordt den raad gegevendes avonds laat niet meer aan zingendemet eene flesch brandewijn bjj zichover straat te loopendaar zoo iets niet voor hare eer pleitdus Meisjes wilt die les onthouwen Als gij nog eens uit wilt gaan Past het minst toch aan de vrouwen, Zoo te slenteren op de baan. Zelden ziet men dat gebeuren En het is oen lompe trek Dien gjj zeker zult betreuren, Want men houdt u reeds voor gek. In Tholen schijnt men ook wakker te wordenmis schien wel tengevolge van eenige bruggetjes. De keukenmeid uit een logement te X. wordt aangeraden, den bot wat beter te hakkenwant die is meest ver brand en niet gaar. Ook moest zjj de kopjes wat schooner uitwasschendan behoeven de reizigers dat zelf niet te doen met hun servetdat zou beter zjjn dan een ieder uit te lagchen. Ingezonden Stukken. Haagsche Brieven. Wanneer de zomer in het land isdan denken wjj Hagenaars, om niets anders dan om een reisje te maken, of in het Bosch of in den Dierentuin muziek te hooren, of om naar Scheveningen te gaan en daar een bad te nemen of 's avonds op bet terras van het Badhuis te zitten. In deze aangename stemming zjjn wij gestoord, door dien de President der Tweede Kamer, Mr. Dullert, voor een paar dagen in de residentie verecbeeD. Ge noemde heer heeft toen eene conferentie gehad met de Ministersen op herhaald verzoek heeft de heer Dullert, tegen zjjn zin de Tweede Kamer bijeengeroepen tegen 10 Aug. a. s. Het doel dezer bjjeenkomst is, om de nieuwe kiestabel vast te stellen waarbjj bepaald wordt, dat er drie nieuwe leden voor de Tweede Kamer zul len komen en wel in de te vormen districten Loenen, Apeldoorn en Bergen-op-Zoom. Deze districten zjjn zoodanig zamengesteld dat het zich vooruit laat be rekenen dat aldaar clericale-conservatieve leden zullen gekozen worden en daardoor de nederlaag zou worden herstelddie het Ministerie bjj de laatste verkiezingen leed. Met groot genoegen zag ik dat de verdiensteljjke Tak van Poortvliet te Zutphen candidaat is gesteld. Ingevolge de kieswet heeft hij thans voor Middelburg moeten bedanken voor welk district hjj nog tot den derden Maandag in September zitting had. Te Middel burg moet alzoo thans nog een lid der Kamer voor dien tjjd gekozen worden. Deze keus is van meer belang dan men oogenschjjnlijk zeggen zou het nieuw gekozen lid kan toch reeds zitting nemen bjj de aan staande bjjeenkomst der Kamer en alzoo medewerken aan de behandeling der kiestabel. Men bedenke tocb weldatzoo de Regering er in slaagt om die tabel te doen aannemen waardoor zij drie nieuwe ministe- rieële leden verkrijgtde clericalen de meerderheid hebben gedurende de beide eerstvolgende jaren. Wen- scheljjk is het dusdat Middelburg thans een liberaal afgevaardigde kiezedoor dit met eene verpletterende meerderheid te doen konden de kiezers tevens toonen, dat zjj in Junij 11. bjj verrassing overwonnen zjjn. Mij dunkt dat men geen heter protest kon aanteekenen tegen de Junjj-verkiezingdan door thans te kiezen Mr. G. AFokkerdie door zjjn open brief zoo duide- ljjk zjjne gevoelens heeft uiteengezet. Sedert mjjn laatste schrijven, werd, zooals te ver wachten was te Breda gekozen tot lid der Tweede Kamer Mr. des Atnorie van der Hoeven. Deze heer was vroeger een zeer bekwaam advocaat te Batavia, en woont sedert eenigen tijd te dezer stede. Hjj is van de Pvotestant8che tot de Catholieko godsdienst over gegaan. Toen hjj zich voor eenigen tjjd liet voorhangen als lid van de Witte Sociëteit alhier, werd hjj gede- ballotteerd. Onze Koningin heeft dezer dagen op hare terugreis vau Engeland een bezoek gebragt aan uwe provincie. Zeer te verwonderen is het dat men H. M. de reis heeft doen maken met het stoomschip de Valkwaar van de ketels zóó slecht zijndat men een officier machinist en ketelmakers de reis mede heeft doen makenvoor het geval de ketels defect geraakten. De Valk wordt dan ook tliaus buiten dienst gesteld. Dat de Minister van Binnenlandsche Zaken sommige zijuer ambtenaren niet te zeer vertrouwd bewjjst het volgende: Eenigen tijd geleden was de vader van een ambtenaar aan dat departement ziek. Daar zjjne vrouw verjaarde en hjj een feestje wilde gevenwonschte lijj eerst van den geneesheer te weten of de toestand züus vaders bedenkelijk wasdaar hjj dan geen feest wilde vieren. Daar hij zijn voornemen om feest te vieren niet wilde bekend maken aan den geneesheerzeide hjj dezen dat hjj het voornemen had naar Arnhem te gaanindien de toestand zjjns vaders dit toeliet. De doctor stelde hem gerust en zeide dat hij dat reisje gerust kon makeude ambtenaar verzocht op den feestdag zjjne vriendendoch ging niet uit de stad. Eenige dagen later werd hjj ontboden bjj den Minister Heemskerk

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1