zjjn eervol ontslag waagt als Ontv.-Griffier van dat Waterschap, in te gaan met 15 Sept. a. s.dit eervol ontslag is verleend onder dankbetuiging voor de vele in die betrekking bewezene dienstenterwjjl het bestuur kennis heeft gegeven dat ter voorziening in deze betrekking eerstdaags oproepingen zullen gedaan worden, en zich voorstelt tot de benoeming over te gaan in de eerste helft van Augustus. De zakeljjke borgtogt van den nieuw te benoemen Ontv.-Griffier is gebragt van ƒ20- op ƒ25,000. Uitslag der overgangs- en van het toelatings examen der H. B. School te Zierikzee. Van de 1ste naar de2dekl. bevorderd 11 leerlingen. Her-examen3 Niet bevorderd5 Van de 2de naar de 3de kl. bevorderd 8 Her-examen4 Van de 3de naar de 4de kl. bevorderd 1 leerling. Van de 4de naar de 5de kl. bevorderd 4 leerlingen. Vau de leerlingen voor afzonderlijke lessen werden bevorderd*. 1 leerling der 1ste, naar de 2e. 2 van de 2de, naar de derde klasse3 van de 3de naar de 4de klasse en dén niet bevorderdvan de 4de naar de 5de 8 leerlingen, 1 gedeeltelijk en één leerling niet bevorderd. Twaalf kandidaten namen heden aan 't admissie- exarnon voor 't volledig onderwas deel8 werden toegelaten2 afgewezen en 2 tot een her-examen in September verwezen. Twee kandidaten voor enkele lessen werden toegelaten. Na afgelegd examen zjjn tot de lessen aan de H. Burgerschool voor meisjes te Haarlem toegelaten de jonge jufvr. J. de Bruijne en M. Schokker, beiden van Zierikzee. De nieuwe wijze van scheepsmetingvolgens de op I Juljj jl. in werking getreden wet tot afschaffing van het vuur-, ton- en bakengeldzal den laten Ja nuary a. s. in werking komen. Wjj vernemen dat de heer mr. J. P. R. Tak van Poortvliet bedankt heeft voor zjjn lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het district Middelburg. Dit was dan ook te wachten met het oog op zijn candidatuur te Zutfen in verband met de 2e alinea van art. 01 der kieswetluidende»De in een briefje ingevulde naam van een lid der verga dering, ter wier aanvulling wordt gestemd, welks beurt van aftreding op het tijdstip, waarvoor de verkiezing geschiedtnog niet is gekomenwordt voor niet ge schreven gehouden." De bedoeling is bljjkbaar deze dat de naam van een lid der Iweede Kamer, der Prov. Staten of van den Gemeenteraaddie op het oogenblib der stemming nog werkelyk zitting heeft in een van die vergaderingen, voor niet geschreven wordt gehouden, voor zoover het nameljjk te doen is om een keus ter aanvulling der vergaderingwaarin hjj nog zitting heeft. De Min. van Binnenl. Zaken heeft bepaalddat de verkiezing ten gevolge van het ontslagdoor Mr. J. P. R. Tak van Poortvliet als lid van do Tweede Kamer der Staten-Generaal genomen in bet hoofd kiesdistrict Middelburg voor het tjjdvak loopende tot den 20sten September, zal geschieden op Dingsdag 3 Augustus e. k.en de herstemming op Dingsdag 17 Augustus daaraanvolgende. De algemeene vergadering en de tentoonstelling der Maatschappij tot bevordering der Nijverheid zjjn Dingsdag 11. te Breda geopend. Het getal inzendingen bedraagt 300. Tot leden der jury van beoordeeling zjjn o. a. benoemd de heeren W. A. Ochtman en P. O. Olivier, beiden van Zierikzee. H. M. de Koningin dor Nederlanden heeft Woensdag den 7 dezer, in het Victoria-theater te Londen, eene meeting van do heeren Moody en Sankey bjjgewoond. KerUnieuwH. Ds. B. van Schelven, pred. te Souburg, heeft bedankt voor het beroep naar Oostkapelle. Genumtfde b<>ritfteu. Een timmerman te W. moest zoo niet achter eene arbeiders-vrouw loopen als zjj uit de kerk gaat, want dat staat niet mooi van hem. Een bóeren-knecht ondeT Wissenkerke wordt aangeraden, zooveel onwaar heden niet rond te venten van eene boeren-moid daar hij anders in moeite zal komen. Het ware beter dat hij naar Driewegen gingen daar een zeker meisje trouwde die hij nu maar laat zitten. Dat het by- geloof nog de werold niet uit is, is te Nymegen dezer dagen weder gebleken. Een kind van zekere vrouw was ziekeljjken eene buurvrouw verklaarde kort en bondig dat het bind betooverd was. De moeder dnar- over ongerust, ging naar den pastoor en vroeg om raad hoe in deze zaak te handelen. De pastoor wees haar op het dwaze en zondige om aan zulke zaken geloof te hechten. Evenwel niets kon baten, het bind was betooverd, en er werd aan niets anders gedacht. Een en ander is nu oorzaak dat die vronw in hare verstandelijke vermogens gekrenkt is, en wel zoover dat zy zelfs haar man niet meer bent en over niets anders spreekt dan over heksen zonde en vergiffenis, en zulks dag en nachtwant de angst schynt haar hot slapen te beletten. Te Sint-Philipsland wordt Geertje aangeraden zoo niet achter een schippers-zoon te loopen daar zy hem toch niet kan krijgenmet al haar mooi praten. Twee dametjes te Sint-Maartens- djjk moesten zooveel onwaarheden niet rondventen van andere meisjes waar niets van te zeggen valt daar zy in moeite zullen komen. Eene arbeiders dochter te Sint-Philipsland wordt aangeraden, zooniet achter /.eker jong mensch te loopen, want hjj wil toch niets van haar weten. STOOMBOOTDIEN S T tusschen Zierikzee en Rotterdam Af vaarturen in «Ju lij 1875. Van ZIERIKZEE: Zondag 18 's midd. 12,r Woensd. 21 's nam. 1. Vrijdag 23 2,— i Zondag 25 's morg. 6, Woensd. 28 Vrjjdag 30 10,- Van ROTTERDAM: Dingsd. 20 'p morg. 7,30 u Dond. 22 7,30 Zaturd. 24 9,30 Dingsd. 27 9,30 Dond. 29's midd. 12,— Zaturd. 31 's morg. 6, 8TOOMBOOTDIENST van Middelburg op Rotterdam. «T u 1 jj 18 7 5. Van MIDDELBURG*. Vrjjdag 16's morg. 10,—t Zondag 18 10,i Maand. 19 10, Dingsd. 20 10,i Woensd.21 's midd. 12,— Dond. 22 's morg. Vrijdag 23 6, Zondag 25 6, Maand. 26 6, Van ROTTERDAM: Vrijdag 16 's nam. 2,u. Zaturd. 17's morg. 9,30 i Maand. 19 Dingsd. 20 Woensd.21 Dond. 22 Vrjjdag 23 Zaturd. 24 9,30 9,30 11,30 11,30» 11,30 11,30 Maand. 26 's nam. 1,— DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDIENST Van Zierikzee, Hotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. Correspondentie. De Haagsche brief zal in het volgend No. worden opgenomen. Rbbtrieniién. Getrouwd: H. LAKENMAN A. H. BAL, dietevens namens wederzijdsche familiehunnen hurteljjken dank betuigen voor de menig vuldige bewjjzen van vriendschap en belangstelling by gelegenheid van hun huweljjk ondervonden. Zierikzee 10 Juli 1875. Geboren een' Zoon van J. S. VOOREN en J. A. de MOOIJ. Zierikzee, 13 Juljj 1875. Werd ons hart in December 1874 diep ge troffen door het afsterven van onze geliefde oudste dochter JANNA JOHANNA, thans werd ons op nieuw een gevoelige slag toegebrachtdaar heden middag 12 ure onzo geliefde derde dochter STOFFELINA JANNA overleed in den bloeienden leeftjjd van ruim 16 jaar, na eene slepende ongesteldheid, gevolgd door een smartelijk ljjden van 11 dagen. Diep treurend staren wjjhare broeders en zusters op haar 9toffeljjk omhulsel: op dat stoffelijk overschot heigeen vóór eenige maanden een eik scheen te zjjn maar in werkelijkheid geljjk was aan de vlug opge- schotene lelién en rozendie door den minsten wind en zonnestraal verwelkt worden. o. van NIEÜWENHÜIJZE. C. van NIEÜWENHÜIJZE, geb. van 't Hoe. Nieuwerkerk in Duiveland, den 10 Juli 1875. Voor de vele bljjken van deelneming, onder vonden met het overljjdeu van Vrouwe L. A. C. van der LEK de CLERC'Q, geb. Schuukbeque Bobije, betuigen hare kinderen en behuwd-kinderen hunnen hnrtelykeii ikluk. Namens hen Mr. J. van der LEK de CLERCQ. De ondergeteekende wenscht by de aan- staande verkiezing voor leden van den Ge meenteraad te Stavenisse, uiet in auutnerking to komen. o. van NIEÜWENHÜIJZE, aftredend lid VERKIEZING voor <len Gemeenteraad t© 'J liolen. By de ophanden zjjnde verkiezing voor drie leden van den Gemeenteraad worden de Kiezers opmerkzaam gemaakt, dat dringend noodig is, dat iu onzen Gemeen teraad personen zitting hebbendie met een warm hart voor de behoeften der burgerjjtevens een open oog en een helder doorzigt hebben om middelen té beramen, ten einde de toenemende achteruitgang dezer gemeente tegen te gaan. Daarom meenen eenige kiezers hunne stem voor een der in September openvallende plaatsen in onzen Ge meenteraad te moeten uitbrengen op den hoer J. C. BENTEIJN, Notaris te Tholen. Eenige Kiezer* uit Tiiouen. KIEZERS! Door het bedanken van den heer DAVID IIAGE als lid van den gemeenteraadwordt ten sterkste aan bevolen den heer IZAK HAGE, Davidazoon St. Maartensdijk, Een aantal Kiezer». July 1875. Het wit stembriefje te Wolf aartsdijk zal ingevuld worden met: Mr. C. P." LENHIIOEK, J. J. van WEEL, De., en JANUS KALLEMEIN; l het mode met: JOHANNES «1© VISSER, door eenige kiezers. Kiezers van Tholen! Bjj de op handon zijnde verkiezing van drie leden voor den gemeenteraad, moeten wjj de welvaart onzer gemeente niet uit het oog verliezen bet is thans meer dan tjjd om ons niet meer met beloften tevreden te stellen maar laat ons mannen kiezendie ons geen praatjes verkoopen maar die de belangen van onze gemeente zullen behartigen. Kiest daarom met ons J. C. BENTEIJN, M. LINDHOUT Jz. en Mr. X. A. WAGTHO. Vele Kiezers. AANVULLING Oproeping Strandgoederen. Brouwershaven 10 Juli) 1875. N. B. no. 3565. Bjj het ANKER p. m. ÏOOO KG. is gevischt circa 45 vaam KETTING. De Burgemeester van Brouwershaven, J. M. LOCKER de BRUIJNE. AANBESTEDING. Het Bestuur der waterkeering van den calamiteuson polder NIEUWE NEUZEN, zal op Dingsultig den 27 July 1875, de9 namiddags te 3 ure, in het «Nederlandsch logement," bewoond door A. Batenburg, te Neuzen, in bet openbaar, onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Zeeland AANBESTEDEN: Het bouwen van eene woning voor den waterbouwkundigen Ambte naar, met vergaderkamer ten dien st© van liet bestuur en de leden van den dtf braad der waterkeering. De besteding zal geschieden bjj enkele inschrijving, met inachtnemiug van 1 der Algemeene Bepalingen voor de aanbesteding enz. der werken van de zeewering en oeververdediging der calamiteuse polders of water schappen in Zeeland. Het bestek zal, van af Maandag den 12 dezer, ter lezing liggen ten kantore van den Secretaris-Ontvanger te Neuzen, en is op franco aanvraag, tegen dadelijke betaling der kosten ad O,©O, by hem verkrijgbaar. Information zjjn te bekomen bjj het Bestuur voor noemd. De aanwijs zal geschieden Dingsdag en Vrjjdag de besteding voorafgaande, door A. Visser, opzigter bij de waterkeering. Neuzen, den 8 Jnljj 1875. Het Bestuur voornoemd, J. LENSEN, Voorzitter, J. STURM, Secretaris-Ontvanger. Het BESTUUR van den Polder der VIER BANNEN in Duiveland DOET TE WETEN 1.° Dat de VERGADERING van Stembe voegde INGELANDEN zal gehouden worden op Vrjjdag: den S3 July lSY5, des voor middag* ten 11 ure, ten huize van I. LABAN te Capelle onder Nieuwerkerk. 2.° Dat van Woensdagden 14 Juljj 1875 af ten kantore van den Ontvanger-Griffier te Zie- rikzee zal zjjn nedergelegd ter inzage van de eigenaren van gronden in den polder: a. de Wyasierine: tier beerrooting: dienst 1874/5 met Memorie van toelichting. b. de Rekening over het Dienstjaar 1874/s. 3.° Dat tegen betaling der kosten van die stukken voor bedoelde eigenaren Afschrift verkrjjgbaar zal zjjn. Nieuwerkerk, den 14 July 1875. Het Polder-Bestuur voornoemd, F. BOUMAN, Dijkgraaf. J. L. de JONGE, Ontvanger-Griffier. De Notaris Mr. J. C. van der LEK de CLERCQzal ten verzoeke van Mej. de Wed. en Erfgenamen van den heer J. de RIJKE, op Zatur- dtiff 17 July 1875. (in plaats van Maandag 19 Juljj)des voormiddags 10 urein de herberg van W. van Hoeve te Sirjansland, gemeente Oosterland, na regterljjke magtigingpubliek verkoopen BfilB HOFSTEDE met 31 HECT. 30 AREN SO CENT. Erve, TuinBouw-en Weilanden, staande en gelegen te Sirjanslandgemeente Oosterland S Heet. 03 Aren 80 Cent. BOUWLAND onder Bruinisse. Een Woonhuis, Schuur EN GEVOLGEN bjj »de Staart" onder Oosterland. EEN POONSCHUIT, groot 41 tonnen, met inventaris» en roeiboot, liggende aldaar. 3/32 Aandeel in de Meestoof en gevolgen te Sirjansland. By boekjes en billetten breeder omschreven. De Notaris Mr. J. C. van der LEK de CLERCQ zalten verzoeke van Mej. de Wed. en Erfgenamen van den heer J. de RIJKE, publiek verkoopen: Op WooiiKclag SI Julij 1875, des na middags 3 ure, in de herberg van M. Bal te Sirjans landgemeente Oor Ierland EENE PARTIJ VRtCIITEN TG VELDE. alsTARWE, ROGGE. GERST, HAVER, PAARDEN- BOONEN, ERWTEN. KLAVERS, MANGELWORTE- LEN, AARDAPPELEN, mitegaders «lrle-, twee jarig© MEEDE, liggende in de landerjjen der verkoopers. En op Muan<lng 20 Jul ij 1875, des voormiddags 10 ureop do Hofstede der verkoopers aldnar Eene partij BEESTIALEN, Bouw- en Melkgereedschappen Hooi, Stroo, Most, Or an cl stoffen enz. Breeder bjj billetten omschreven. Tiendverhuring van Blooijs, op Vryclag S3 .July U., 's namiddags te 6 ure, in de herberg van a. van der MEER te Zonnemaire, en daarna Verpachting van de na-etting van een perceel WEILAND, gelegen in Dui- vendijkegenaamd »de Panneweide", groot 3 Heet 47 Ares 40 Cent. Mot 1 AUGUSTUS a. w. een WOONHUIS TE HUUR en uit cl© band TE KOOP een SCHUUR; te bevragen bjj den Boekbandelaar S. OCHTMAN Jz. TE koop: Solied Kuipers-Werkhout bij J. GELEIJNSEKuiper te Zierikzee, bij wien ook alles tc bekomen is wat tot z.yn vale behoort. SUIKER voor Bessen wijn TOT 0!VGRKEnF. LAGE PltlJZEN. A. BUIJZE Mz,, Melkmarkt. BESSENSAP. Tot levering op BESTELLING bevelen zich aan de Wed. J. C. HERTSTEIN ZOON, Apotheek aan de Mol, die ook voorhanden hebben LIMONADE op heele flesschen a 90 ct. en halve flesschen it 50 ct. MUI™. IMMOTÏI cl BERIGTEN DEN ONTVANGST JAN EENE PARTIJ it iffiOiiliiiiip waaronder met groote vlugtwielen. HAND-D ORS CHMA CHINES met en zonder ZEEFT enz. LEVEREN STEEDS TREDMOLENS, IIOIISCIHUÜHIMS, ZAM-MACHIMS, M„ TOT CONCURERENDE PRIJZEN. ~ïïhobadi~ In heele en halve fleesohen verkrijgbaar bjj Zierikzee. J. WA ALE. De Assurantie-Maatschappij LA BELGIQUE, verzekert tegen zeer billyke en vaste premien: WOONHUIZEN 50 cent. MEUBELEN 60 WINKELHUIZEN 60 KOOPWAREN 70 Information te'bekomen bij D. Q. MULOCK HOUWER, Hoofd-Agent voor SCHOUWEN en DUIVELAND. De ondergeteekende gevoelig voor de vele blijken van liefde in haren toestand en be gunstiging in hare zaken betuigt door deze bjj haar vertrek uit Brouwershaven aan vrienden in het bjjzonder en aan begunstigers in het algemeen haren harte- ïyiceu dank voor het vele goede aldaar onder vonden. Tevens geeft zjj kennis, dat zy zich thans alhier gevestigd heeft in de Verrenieuwstraat B No. 105 en haren WINKEL in KRUIDENIERSWAREN, Garen, Band, Garnituren enz. hooft GEOPEND. Beleefd beveelt zy zich bij voortduring zoowel in de gunst der inwoners van Brouwershaven alsook in die van hare vroegere Stad- en Landgenooten aan, belovende eene uiterst nette en civiele bediening. Zierikzee, Wed. J. C. BENDER, 13 July 1875. Brandenburg. NAAIMACHINES van ƒ13,— en kooger voor Dames, Naaisters I KleermakersSchoenmakers enz. Garantie en i kosteloos onderwjjs. Reparation spoedig en billy k. VETH en C°.Dordrecht. ---f LOTEN BREDA 1 LOTEN AMSTERDAM ƒ1.- S. OCHTMAN, Jz., naar buiten tegen postwissel van 1,05. D e alom bekende C. BECK E li 'S Balansen en Bascules, worden alleen vervaardigd en zjjn te be komen by de Fabrikanten BECKER en BÜDDINGH, Mede h contant verkrjjgbaar by W van SCHELVEN Az., in Ijzerwaren op den Dam te Zierikzee. Slijm- en Maagpillen. Deze PILLEN, die sinds vele jnren met het beste gevolg tegen de slijm eu als maagversterkend gebruikt worden, door bare zachte werking dc spijsvertering zeer bevorderen, bijzonder irocd tegen de gal en zeer zacht taxerend zijn, ziju tegen 32 '/2 cent bet doosje met berigt van gebruik, verkrijgbaar ie St. Annaland, P. Tnse, Abrz.. Bcrgen-op-ZoomVcrlinden. Breda, A. J. Janssen, Gz. Brouwershaven, C. Kappers. Goes, Wed. J. A. Ie Cointre. Hccrcnboek, J. Smolders. Hoek bij Neuzen, Schcrpeoissc. Hontcnisse, C. Fassacrt. Middelburg, W. P. v. d. Kamer. Middclhami», A. Teepe. Neuzen, (ter) G. W. Houtzager. Oude Tonge, P. J. Wiekart. Rotterdam van SnntcnkolfT, Korte Hoofdsteeg. SluiB, J, C. Keim. Tholen, Wed. J, Timmers. Vli8siugen, P. Lagaay. Zierikzee, J. M. Gasille, Korte St.-Jansstraat, C, 144. Zonnemaire, W. Kroon. En verdere Dépots in andere plaatsen. WAARSCHUWING. Deze SLIJM- en MAAGPILLEN, reeds zoo vele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik, zjjn te ZIE RIKZEE alleen en uitsluitend verkrijgbaar bjj den heer J. M. GASILLE, Korte St.-Jansstraat, wijk C, No. 114. 13s LET WEL! Om elk Doosje der echte, en sinds onheugelijke jaren gebruikte Slijm- en Maagpillen is een biljet, voorzien met de bandteekcoing (welke zich ook bevindt op het Zegellak van den vervaardiger. J. 3. SCHREUDER, Apotheker. SCHIPPER JOH. M DIJK vaart aanstaanden ZONDAG naar de steden Rotterdam en Dordrecht. HOTEL VAN VEEN. op Donderdag 15 Juiy 1875, TER GELEGENHEID VAN HET FEEST, TE GEVEN DOOR DE SOCIËTEIT „TOT NUT EN GENOEGEN." Hetzelve zal gedirigeerd worden door den Heer I. E. TH EE WIS té Zierikzee. AANVANG 10 IR MS AVONDS. Entrée voor een Hoer 4© Ct. Entreé voor een© Dame 25 Ct. UED. Dw. Dienaresse, Wed. H. VAN VEEN. BIJ GELEGENHEID DER KERMIS te Colijnsplaat zal a. s. Maandag by G. db JONGE GEGEVEN WORDEN. Aanvang 's avonds 8 uur. TERSTOND BENOODIGD eon SCHILDERS-KNECHT, bjj J. van der SANDE te Ouwerkerk. Wegens ziekeljjkheid, tegen A UGUSTUS aanstaande eene bekwame Keukenmeid benoodigd, tegen hoog: loon. Adres Uitgevers dezes. Uf tgevern: DE LOOZE Sc WA ALE. Snelpersdrukkerjj van OCHTMAN, PIETERSE VAN DÏ9HOECKMeelBtraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2