ZIEBIKZEE8GHE NIEUWSBODE. No. 5565. 51steJaarg. Dingsdag 15 Jul ij 1875. Verschijnt DING8DAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prys per 3 maanden is 1,30, franco per post f 1,60, ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Kennisgeving. Veiling van Tiende-Vruchten. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee brengen ter kennis van belanghebbenden: dat de ojienbnre Veiling der Tien<le Vrueliten aankomende deze Gemeente, voor den jare en oogst van 1875 zal plaats hebbenop Dtmderdagdeu *253 Juljj o. It. des voormiddags te 10 uur, op het Raadhuis dezer Gemeente. Zierikzbe, den 8 July 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. >e Secretaris J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. VersUtg vlm do Gemooiite. 1874. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee verwittigen de ingezetenen, dat het jaarljjksch verslag van den toestand dezer Gemeente over 1874 thans in druk verkrijgbaar is gesteld tegen 50 cent per exemplaarter Secretarie dezer Gemeente. Zierikzee, den 10 Julij 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. AFKON DIGI N G. gemeenteleden. De Plymouth-Church aan welker hoofd hij staatheeft besloten hem een jaargeld van 100,000 j dollars toe te kennenen tegelijkertijd heeft de broeder- schap haar onbepaald vertrouwen in hem uitgesproken. Eene stoomboot-maatschappij te Liverpool, die genoodzaakt was hare werven uit te breiden, kocht een stuk grond, dat zij volstrekt noodig had, ran eene dame, die ongeveer vjjftig jaar oud was. Zij eischte geeu buitengewoon hooge som, maar bedong, dat zjjzoolang zjj leefdehet regfc zou hebben gra tis 1ste kl. te reizen op alle booten der maatschappij, in gezelschap van eene juffrouw van gezelschap, j Men maakte geen bezwaar dit toe te staan. Den I volgenden dag verkocht zjj hare meubels, verhuurde I haar cottage en scheepte zich in op het eerste het beste schip der maatschappij, dat op het punt stoud te vertrekkenzonder zelfs te vragen waarheen het j bestemd was. Sedert heeft zij altjjd rondgevaren, van de eene j boot op de andere overgaande en zonder een nacht aan waï door te brengen, steeds eene of andere dame met zich rondvoerenae, die zy in de couranten op- vraagt, haar eenige vergoeding geeft en toestemt, door te gaan voor haro gezelschapsjuffrouw. Dit duurt nu al twintig jaren en men berekent dat I zy ƒ25,000 heeft overgelegd. De maatschappij heeft j haar 20,000 geboden, als zjj afstand deed van baar I reisregt, maar zjj weigert. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend dat op Donderdag don Ié> .July k.de Oe door de openbare wandeling tusscben de aaven- en de Nobelpoort voor het go- doelte. dat alsdan zal zijn afgesloten, verboden is. Zierikzbe, den 30 Junjj 1875. De Burgemeester voornoemd C. J. FOKKER, Welh.l. B. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee brengen ter kennis van de landbouwers in deze gemeente, uat in het Hötel de Weerd ter lezing ligt een adres van drje landbouwers uit Noordwelle Noordgouwe en Dreischor aan het Hoofdbestuur der Maatschappij ter bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland, waarhij wordt gewezen op het groote nut van het houden van voordragten over land bouwkunde, en de wensch wordt uitgesproken, dat voor deze provincie daartoe een vaste LKI-AtAAR moge worden aangesteld en dat gemeld Hoofdbestuur daartoe het initiatief moge nemen. Zij noodigen hen verder uit het adres van hunne zij de te ondersteunen en daarvan door hunne onder- teekening te doen bljjken. Zierikzbe, den 7 July 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. VEKKIKZING voor LEDEN van don GEMEENTERAAD. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee In aanmerking nemende dat volgens art 7 der Ge meentewet de gewone tjjd ter verkiezing der leden van den Raad is do derde Dingsdag der maand Julij om te voorzien in de vervulling van de plaatsen der ledendie met den volgendon eersten Dingsdag van Septembervolgens roostormoeten aftreden Brengen ter openbare kennisdat de aftredende raadsleden zijn de Heeren: 1.° Mr. J. MOOLENBURGH 2.° Mr. J. W. A. SCHNEIDERS van GREIJF- FENSWERTH 3 H. G. MULOCK HOUWER 4.° R. KOOLE en 5.° D. B. P. ZUURDEEG en dat de verkiezing in deze gemeente mitsdien zal plaats hebben op Dingsdag den J20 July It.van 's morgens 9 tot 's namiddags 5 uurin de bovenzaal op het Raadhuiswaartoe aan de Kie zers een oproepingsbrief met ingesloten stembiljet is te huis bezorgd. Zierikzeb, den 12 July 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. 1 Madrid9 Julij. De »Gaceta" deelt mede dat I Saballs met negen bataillons in een gevecht van vijf j uren in de nabjjheid van Lajunquera op de vlucht ge- 1 slagen is door generaal ArrandoSaballs heeft daarbij verloren drie kanonnen en al de door hem bezette stellingen. Dorregaray is aangekomen by de dorpen Augues en Carbosaan den voet van de Guaraen daarua voortgerukt in het arrondissement Boltana. De brigaden Golfin en Moreno benevens de divisie Weyler vervolgen steeds Dorregaray. Don Carlos en zjjn staf vluchten in allerjjl uit Trevino, uit vrees voor de ver volging der Alphonsisteu. dFranferijh. Een' der roerendste tafereelen bjj de overstroo mingen in zuidelyk Frankrjjkis de volgende: Onder de taliooze voorwerpen van allerlei aard die de Garonne mede weggesleept en tot naar Bordeaux gevoerd heeft, bevond zich eene wieg met oen weibehouden kind er in. »Een nieuwe Mozes" zou meu kunnen zeggen wanneer het niet een meisje was. jffjvngtmje. Aan een particulier schrijven uit Trenton (Veree- nigde Staten van Noord-Amerika) ontleenen wij 't »Do werkzaamheden zjjn hier nog be droefd slecht. Bjj ons op de fabriek wordt slechts 2 3 dagen in de week gewerkt te weinig om te leven en te veel om te sterven en dezen zomer is er misschien niets te doen, want verscheiden fabrieken staan »stop". Ook de fabriek, waar mjjn broeder werkt heeft al den heelen winter stilgestaan. Als het 7.66 voortgaat met de werkzaamheden, dan weet ik niet waar het naar toe moetwant de vooruitzichten zijn treurig. Dan is doodhongeren of van de armkas trekken bet voorland van duizenden, die hier leven. De verdiensten zijn min en alle eetbare waren duurder, en het duurt niet lang of de loonen worden nog lager gesteld. Het is onbegrijpelijk hoe veel menschen er zonder werk loopen. »Men hoort hier niets dan van doodslaan en stelen; dit is het alledaagsch nieuws. Zaterdagnacht is hier een politie-agent doodgeschoten en Maandagmovgen om 3 uur werd een docter uit zijn bed geklopt en toen deze opstond en de deur opende, haalde de man die hem gewekt had een pistool uit den zak en schoot hem twee kogels in de borst. En zoo is het alle dagen. «Wij doen alle mogelijke moeite, om 't land weer uit te komeneen Rotterdamsche familie, hier met ons woonachtig, is weer naar hare geboorteplaats teruggekeerd, 't Slimste is-, om de kosten voor de reis te vinden." De heer Becher, de Ameribaansche predikant, die door den heer Tilton van onzedelijkheid beschul digd wordt, ondervindt de rjjke vertroosting zjjuer Aangaande de vroeselyke overatrooming te Pesth deelen de dagbladen van Pesth hartverscheurende tooneelen mede waaraan wjj het volgende ontleenen Op den weg naar en van do Auherhaalden zich elk oogenblik hartroerende tooneelenhier dwaalde ee» familie vadermoeder en twee dochters in de duis ternis van den nacht rond zich gelnkkig uit het eene gevaar reddende, om een under te gemoet te gaan. Daar rolt een voorwerk voorbjjwaarop zich man en* vrouw bevindendie van den veldarbeid terugkeeren en naar huis snellen »niet verderroept men hun toe. Vertrouwende op hun goed paardop hun sterken wagenrjjden zjj verdermaar naauweljjks honderd schreden komen zy voorwaartsof zjj storten in den afgrond, dio de watermassa's gevormd-bobben. Help help 1" waren hnnoo laatste hartroerende kretenen J zjj waren verdwenen. Een rjjtnig rolt voorbjj er zit I eene dame inook haar roept men toe«Terug het verlangen naar bare familie drijft baar voort, zjj beveelt haren koetsier verder te rijden en des morgens vond men hot rjjtuig verbrijzelddc paarden verdronken, de dame in liet sljjk gestikt. De familie van eeD ÏDge- niour bestaande uit vadermoeder en kind die in een der ingestorte hnizon te Taban woondezat aan het avondmaaltoen het onweder losbrak. Plotseling opende zich de grond onder hunne voeten en een gewoldige watersrraal spoot naar hoven. De vrouw verdween in do openinghet kind werd in een hoek van de kamer geslingerd de vader bleef als vastge nageld staan. Toen hy zich van de eerste ontzetting hersteld haden naar het kind in den hoek zag vond hjj het dood, zjjne vrouw was door den vloed in den Donau gesleurd en bleef verdwenen. In bet stationsgebouw van don Zahradspoorweg bevonden zich vele personendie met don trein vertrekken wilden. Het onweer belette bet vertrek van den trein. De passagiers in de wachtkamer stonden spoedig daarop in 't water. In 't begin namen zy dit van do komieke zijde opde zaak werd echter spoedig ernstiger en zij moesten op de banken klimmen. Doch ook de banken waren spoedig te laagen men moest op de tafels en op deze blijven staan tot dat het water gevallen was. Twee derde der wijnbergen zjjn verwoest, de wortels werden uit den grond gescheurd en het zal een jaren langen moeijoljjken arbeid vereischen voor de bewoners weder op een wjjngewas kunnen hopen. Welk een ongehoorde watermassa den 26 Junjj in Pesth is neergevallen, blijkt uit de hydrostatische waarnemingen. De grootste waargenomen massa wa ter, in één uur te Pesth gevallen, bedroeg 4 A 5 duim, en dit was reeds bjj gelegenheid van een wolk breuk. Zoo geweldig was ditmaal de wolkbreuk, dat in één uur 37 duim water is gevallen. Daardoor wordt de groote verwoesting, die aangerigt is ver klaard. .4 jjicfccrlnnfc. Appeltern, 8 July. Een zonderling geval heeft zich hier voorgedaan. Van een nest met jonge ooije- vaars werd sedert eenigen tijd een der ouders gemist en keerde deze ook niet weaer. Eene kraai, bewogen i waarschijnlijk raet het lot der overgeblevene (vermoe- j delijk het wijfje), beeft zich als beschermster opge worpen en verdedigde dezer dagen vrjj héftig het nest en de jongen tegen twee vreemde oojjevaarezoodat J zij moeston aftrekken. De kraai bljjft steeds het nest medebowonen. I Rotterdam 8 July. Nadat gisteren namiddag J door den aannemer van den ijzeren bovenbouw der viaducten voor de Staatsspoorwegen door de stad Rotterdam de eerste brugbijna geheel gereedop pontons van de fabriek te Kinderdijk naar Rotterdam zonder ecnig accident was getransporteerdzyn de pontons door den lagen waterstand aan den grond gekomenzoodat met bet kantelen dier vaartuigen een hoofdrand der brug daarvan afschoof en in de diepte verdween. Mén beraamt middelen om zonder oponthoud in de uitvoering der werken, het stuk weder vlot te krijgen. Ook tot het ligten van de vóór 4 weken gezonken caisson voor de stadsbrugis men druk met de voor bereidende werkzaamheden bezig. Het gewigt van dit laatste werk wordt op ruim twee millioen kilo grammen gesteld. Middelburg 10 Juli. Gisteren werd in de Prov. Staten dezer provincie behandeld het voorstel van den heer W. Ph. Vis, strekkende om nu de land bouwschool, waarvoor de provincie reeds sedert eenige jaren ƒ500 subsidie heeft toegestaan, nog niet tot stand gekomen is, op de provinciale begrooting uit te trekken eene som van 1500 ten behoeve van het landbouw-onderwijs en daaruit toelagen van 100 te verleenen aan openbare onderwijzers, die eene akte voor landbouw-onderwijs hebben, en zich willen ver binden om gedurende drie maanden tweemaal 's weeks landbouw-onderwys te geven. Voorts zou hy toelagen van ƒ50 willen toekennen aan wandelleeraars voor het houden van voordragèen. De Staten hebben besloten dit voorstel te verzenden naar Gedeputeerde Staten met uitnoodiging het te onderzoeken en in de aanstaande najaarszitting omtrent dat onderzoek verslag uit te brengen. 'es Graveupolder, 9 July. Door tot heden onbekende oorzaken ontstond te ongeveer 10 uur dqs avonds gisteren brand in den korenmolen dezer gemeente, bewoond door Zacharius Verhage. In één oogenblik stond het bovendeel des molens in volle vlamde vlammen deelden zich spoedig aan het ove rige houtwerk mede, zoodat aan blusschen vau den molen niet to denken viel. De voornaamste zorg was dus het bewaren der belendende gebouwen, in een waarvan zich een hulpbehoevende kraamvrouw bevond. De wakkere burgemeester was terstond op zjjn post en nam de doeltreffendste maatregelen om den voort gang van den brand te verhinderende aangrenzende woningen en schureu waren met riet gedekt. Behalve de spuit van het dorp, liet do Burgemeester de spuit van zjjne buitenplaats aanrukken. Daar men juist bezig was deu toreu ter herstelling af te breken, en de klok er dus uit genomen was, moest men in der haast eene brandklok improvieeeren. Akolig klonken die vreemde tonen door de lucht. Voeg daarbjj dat de gatische hemel door den bliksem in vuur en vlammen gezet werd. Van de omliggende gemeenten Kwadendamme en Nisse kwamen de brandspuiten ter hulp toegesneld, en mei vereende krachten was men te drie uren in den morgeu de vlammen meester. Van het gebouw is niets overgebleven dan een ge deelte van het muurwerk. Naar wjj vernemen is de molen zeer laag geassu reerd. Dezen morgeu ajelt de politie een onderzoek in loco in. Goes10 July. Er begint eenig leven te komen onder de kiezers voor den gemeenteraad. Weldra moeten vier leden gekozen wordenen het schjjnt dat niet van alle aftredenden de herkiezing verzekerd is. Onze geachte burgemeester, Mr. Blaaubeen, zal wel de man van aller keuze zjjn en daarover wordt dau ook niet eens gesproken. Mr. van Hoek was nog te kort lid van den raad om veel van hem te zeggen maar de onafhankelijkheid en zelfstandigheid waardoor hjj zich stecd9 gekenmerkt beeft, gevoegd hjj zjjn helder oordeel cn vaste beginselen waarborgen hem de sympathie van allo weldeukenden. Omtrent de heer van Renterghcm zjjn de gevoelens verdeeld en men zon kunnen zeggen zjj zjjn even tegenstrijdig alB de stemmen door dit raadslid op onderscheiden tjjd over betzelfde onderwerp .uitgebracht. De heelc menschen willen hem daarom gaarne door een ander vervangen ziendo twijfelachtige naturen zouden het'nog wel eens met hem willen wagen. Alleen omtrent de heer Quist is men hot algemeen eene dat, zoo een raadslid wat meer te doen beeft dan een zitplaats in de raad zaal te vullen deze persoonlijkheid totaal onbruikbaar is. Hoe nuttig hy in zjjn huis en bedrjjlhoe ach tenswaardig hjj als mensch moge wezenals raadslid kan men moeicljjk iets onbeduidender denken. Binnen- geloosd onder orthodoxe vlagziet zjjne eigen partjj in dat zjj met hem een gek figuur maakt en zich compromitteert. Bjjna zou men voor den goeden man wenscheu dat hem ten minste het verstand ge geven ware om do eer aan zich te houden en voor eene herkiezing te bedanken. Misschien ook vindt hjj hot wat al te bespotteljjk zelfs maar de raogeljjkheid te stellen dat hjj nog eenige stemmen verkrjjgen zou. Wie dc plaatsvervangers moeten zyn bljjft nog geheim. Intusschen is de kring niet groot, waaruit men kiezen kan en hot laat zich wel berekenenwelke namen op den voorgrond zullen komen. De partjjdie vroeger op den bnbel steunde, maar nu een andere vlag aan nam zal zeker weder met iets fjjns voor den dag komen en onze Roomsche medeburgers gaan gewis met haar mede in de hoop nu of later met orthodoxe kiezers een Roomschen to laten benoemen. Wij weten al vooraf, dat deze vrienden die elkander overigens niet aanzienin deze zaak band aan hand zullen gaan zoo brooderljjk of het welgemeend ware. De een schaamt zich zoo min als de ander een beginsel te verloochenen als dc liberalen maar geweerd worden. Voor deze beide partjjen heiligt het doel de middelen, en zij steunen elkander om daarna elkander te ver foeien alles ter eere Gods en der H. Kerk. WolJanr-ts«lijle, 10 Juli. Op de hofstede van de Wed. C. v. S., in den Westkerke-poldev, open baarde zich dezer dagon eene hevige ongesteldheid bij al dc paarden, van welke er zelfs een aldra bezweek. Men vermeent grond te hebben tot hot zoeken van de oorzaak in het nuttigen van met venijn besmette gewassen. Door bet tijdig inroepen van een veearts zjjn intnsscheu al de overigen behouden gebleven. Hanmstedo, 9 July. Gisteren avond woedde boven deze gemeente een ontzettend onweder. De bliksem is geslagen in den even buiten de kom der gemeetite staande 9teenen korenmolen. Waarschijnlijk werd eerst de kap van den molen getroffenna daar eenige verwoesting to hebben aangericht, heeft hij zijn weg naar den maalzolder genomen, aldaar twee zware molensteenen vergruisd, raderwerk uit de assen gelicht en er stukken afgeslagenonder anderen is een les senaar, waarin zich eenige papieren bevonden, totaal vernield; daar liggende kororizakken zjjn vaneenge- scheurd. Over de gansche hoogte aan de zuidzijde is bedoelde molen gescheurd geworden, brokken steen zyn er op verschillende plaatsen afgerukt, deui'en, vensters en glazen zijn geheel of gedeeltelijk zwaar beschadigd on hier en daar verspreid. Eeu der boide varkens, die zich in een hok, aan den voet T^an den molen opgetrokken, bevonden, is getroffen en gedood. De aangebrachte schade is zeer aanzienljjk. Zierllraeo 12 Julij. Wjj vestigen de aandacht, vooral onzer landbouwersop een adres der Heeren M. Locker de Bruijne te NoordwolloChr. Groeneveld de Kater te Noordgouwe en Joh. Klompc te Dreischor, waarbjj het Hoofdbestuur der Maatschappij ter bevor dering van Laudbouw en Veeteelt in Zeeland wordt gewezen op bet groote nut van liet houden van voor dragten over landbouwkundeen don wensch uitge sproken dat gemeld Hoofdbestuur het initiatief moge nemen ter verkrijging van een vaste rondreizende leeraar. Wjj vertrouwen dat onze landbouwers door aan dit adres hunne adhac9ie te schenkenzullen toonen te begrijpendat de landbouw niet bet minst behoefte heeft aan de wetenschapen zjj alzoo bewijzen bun eigen belang te begrijpen. Door den kweekeling P, van Stappen, leerling aan de Oefenschool alhier, is met voldoenden uitslag examen afgelegd tot plaatsing aan de Rijks-kweekschool te Haarlem. Met 9 dezer is hot Rijkstelegroafkautoor te Oost burg open als volgtop werkdagen vau 7'/3 tot 9 uren voormiddags, van 10 uren voor- tot 2 uren na middags en van 4'/- tot 6 uren en 9 tot 10 uren namiddags; op Zon- eu feestdagen vau 7'/s tot 9 uren voormiddags en vau 1 '/2 tot 24 tot 5 en 9 tot 10 uren namiddags. Te Hoogezand wilden een paar jongelieden in het huweljjk tredentoen het bleek dat de bruid oud 21 jaarals kind van het mannelijk geslacht in het geboorteregister was geplaatstonder den voornaam van Geert in plaats van Geertje. De voltrekking van het huwelijk is voorloopig uitgesteld. Een jongeling te Arnhem is na een smartelijk ljjden gestorventen gevolge van het eten van eene groote hoeveelheid kersenwaarvan hjj de pitten had door geslikt. Als eene meldenswaardige byzonderheid deelt men aan de Prov. K'br. mededat bjj den heer D. de Jossolin de Jongnotaris te St.-Oedenrodeop de slaapkamer - van eeu der zoontjes «en duif genesteld heeft en wel op don hemel van het ledikant. De ramen der slaapkamer stonden van 's morgens vroeg tot 's avonds laat open waardoor het diertje dus den gebeelen dag vrijen toegang had. Het nest was reeds geheel gereed en de eyeren waren gelegdtoen de huisgenooten het bemerktendaar net zoontje het zeldzaam geval geheim had gehouden. Kerknieuws. Bedankt voor het beroep naar de Chr. Gerei. gem. te Colynsplaat, door Ds. A. Brouwer, te Hollevoetaiuis. Beroepen by de Herv. gem. te Axel, Ds. B. van Schelven pred. te Souburg. Gemeugde berlgteu. Tot spijt van Maatjegaan twee jouge dochters te Woliaartsdijk int 't huwelijksbootje met twee weduw naars. Van den koopdag aldaarzag men 's avouds nog een luchtig waterzoodje over het dorp snorren. Maarten to Dreischor heeft met de kermis gedacht weer een ander meisje in de fuik te zullen krijgenmaar dat i9 mislukt. Dos Maarten laat nu toch het vragen Want niemand heeft in u behagen Ieder is van u zoo bang Want uw tong is veel te laug. Een nieuwe loods te Neuzen wordt aangeraden zoo driftig niet zjjn om te raporterendaar bjj dat wel eens zou kunnen beklagen. Iemand te Neuzen moest zooveel snaps niet hebben van de meisjesomdat hij er geen krjjgeD kan. Zij zeggen dat hjj maar een aan- gekleeden aap isen altjjd geldgebrek heeft. Nu moet het weer kennis worden en dan zal hij weer geld moeten leenen om de speelman te betalen. Een kleermaker te NmoeBt van zeker persoon geen onwaar heden verspreiden daar zulks voor zjjn beroep maar schadeljjk zal zjjn. Hij is reeds niet veel in trek, en dat zal het niet beter maken. Antje uit de wijngaard straat te G. moest zooveel snaps niet hebben van hare buren daar zjj er maar schade van zal hebben in haar klein winkeltje. Keetje in de Koepoortstraat wordt, aangeradendes avonds zoo laat niet met Keetje uit de wijngaardstraat over straat te loopen, daar er veel over gesproken wordt. Te W. heeft een man zoo danig met zijne vrouw slaags geweest, dat de huren er aan te pas zyn gekomenen vroegen wat daar de oorzaak van was. Toen zeide de man «Mijne vrouw snoept altijden zjj wil het maar niet latenen nu wil ik proberen haar met goede woorden dat af te leeren; dus, zoo dikwjjls ik baar nu betrap, dan krjjgt ^.ij ransel met een bijbelwaar toch wel goede woor den iu zyn." Eene kasteleins-vrouw to G.wordt aangeraden om, als zjj met hare dochter op partijtjes gaathaar het stilzwjjgen op te loggenen haar niet laten uitbazuinenwie er bjj haar komt en wat de heeren zoo al gebruiken. Boter zou het zjjn om, wan neer het bjj anderen gesloten is, zy dit ook deden, en de jongelui niet te verborgen op zolder als de policie de rondte doet. Eene boeriu te Kamperland is zoo jaloersch op haar man, dat zjj twee knechts mede stuurt om op hem te passen als hjj naar een koop dag gaat. Te Kamperland wordt een boer aan ge radenniet meer bjj eene boerin koffie te gaan drinken, want het is niet om de koffie te doen maar om de boerin zelf. Een wagenmakers-zoon te G. moest zoo dikwjjls niet in een koffiehuis komenwant, het begint in het oog te loopen, dat het niet om borreltjes te doen is, maar om de dochters. -- Aau drie dames te Goedereede wordt berigt, dat Woensdag 30 Junjj 1875, des avonds half zeven ure, een patrjjs achter de bewaarschool heen naar de brievenbus vloogzjju boodschap verrigtende en toen heenvloog. Vertrek der Beurtschepen naar GOUDA en AMSTERDAM Donderdag 15 Julij VERBETERING. In ons vorig hoofdartikel staat in de tweede kolom Ook de landbouwende stand behoort zjjne leeskamer te hebben dit moet zijn behoort zjjne organen te hebben» üRjBcrtcnrictt. Ondertrouwd: Ouwerkerk, 8 Juli 1 87 5. Algemeene kennisgeving. M. C. HOOGERLAND. Heden morgen overleed na langdurig ljjden tot onze diepe droefheidonze geliefde Moeder eu Bekuwd-moeder PIETERNELLA i>e KORTE, Weduwe Cornelis Nolet, iu den ouderdom van 74 jaren. Zierikzee, Mede namens mijne Zusters 10 July 1875. en Behuv)d-Zuster J. NOLET. Werd ons hart in December 1874 diep ge troffen door het afsterven vau onze geliefde oudste dochter JANNA JOHANNA, thans werd ons op nieuw een gevoelige slag toegebracht, daar heden middag 12 ure ouzo geliefde derde dochter STOFFELINA JANNA overleed in den bloeieuden loeftjjd van ruim 16 jaar, na eene slepende ongesteldheid, gevolgd door een smarfceljjk lijden van 11 dogen. Diep treurend staren wjjhare broeders eu zusters op baar stoffelijk omhulsel: op dat stoffelijk overschot hetgeen vóór eenige maanden een eik scheen te zijn maar in werkeljjkheid geljjk was aan de vlug opge- schotene leliën en rozen die door den minsten wind en zonnestraal verwelkt worden. O. van NIEUWENHUIJZE. C. van NIEUWENHUIJZE, geb. van 't Hop. Nieuwerkerk in Duiveland den 10 Juli 1875.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1