v r c c hTeIï "te Te l d e, I X i B i E Maatschappel. Kapitaal f%000,000, it-jist i®iiii9 s p o f f i ij 11 «rs paiupluies, roims, parasols, zoowel zijde alszenella. Uitmuntende Stijfsel 18 Ct. p. 5 ons, TIEND-VERHURINGEN. 187 5. tiend-verhuringen. 1 8 75. J.de GRAAF Cz., HOEDEN en PETTEN BurjferlyUu Stand to 2«ieriU/oe. GEBOREN: 2 Juljj. Eene dochter van A. Botbjjl en J. P. Deijbel.1 3 dito. Eene dochter van J. Lindhout en E. Moe- ljjker. 6 dito. Een zoon van C. Berrevoeta en J. Bos. 7 dito. Eene dochter van W. van Tigchelhoven en P. M. de Bruine. Eene dochter, van L. van den Houten en B. Houdkamp. overXiEDEn: 5 Juljj. A. S. Bethe, oud 1 j., d. 6 dito. P. C. Lokker, oud 45 j., man van A. van der Reijdt. STOOMBOOTDIENST TÜSSCHEN Middelburg en Zierikzee. CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. July 1875. Van MIDDELBURG: Zaturd. 10's morg. 10,i Zondag 11 's nam. 5, Maand. 12 4,-- Dingsd. 13 4, Woensd. 14's morg. 10, Dond. 15 's nam. 4, Vrjjdag 16 4,i Van ZIERIKZEE Zaturd. 10 'a morg. 0,— u. Zondag 11 0,^- Maand. 12 7, Dingsd. 13 7, Woensd.14 6,— Dond. 15 0,- Vrjjdag 10 7, Itetourkuarteu uitgezonderd Wolfaarts- djjksche veer tot de helft der stoombootvracht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. vrjj van stoombootvracht voor de eerstvolgende terugreis. Pryasen «lei* Boter* en Ejjeren. Zierikzee 8 July 1875. Boter laagste koers /"0,05 en hoogste koers /0,75 per 5 hectogrammen. Kip-Eijeren laagste koers f 0,75 en hoogste koers/0,82s per 25 stuks. 9 bbetteut iét*. Getrouwd: St. Philipsland, 7 Juljj 1875. Algemeene kennisgeving. JOH. HACK Pz., van St. Annaland, A. H. E. EVERAEItS Dd. Getrouwd PIETER GEENE St. Maartensdijk, CATHARINA RIJNBERG. 8 Juljj 1875. Getrouwd Brouwershaven, 9 Juljj 1875. J. WAGEN AAR, van Zierikzee m Heden overleed tot onze diepe droefheid, ons geliefd jongste Zoontje MACHIEL 'CÖRNELIS, in den ouderdom van 16 maanden. Re nesse, L,. J. KAPPERS. 7 Juljj 1875. T. KAPPERS, constandse. Voor de vele en harteljjke bewijzen van deel neming van familie en vrienden bjj het overlijden van mijne zoo dierbare onvergeteljjke Echtgenoote DINA de OUDE ondervonden, betuig ik, namens mjjne kin deren mjjnen liartcljjken dunlr. Ren esse, W. van VESSEM. 8 Juljj 1875. L. J E Ij I E R betuigt zjjnen dunk voor de gunst hem geschonken. Bruinisse, den 7 Juljj 1875. VERGADERING der LANDBOUW SOCIËTEIT le NOORD WELLE op WOENSDAG 14 JULI 1075 's avonds om 6l/4 uur, bjj J. A. Franken. Namens de Directie, de Secretaris, W. de BRUIJNE Jz. Sociëteit: Ons Genoegen." BALLOTAGE op ZONDAG den II JULIJ, 's namiddags ten 1 ure. AAN BESTEDING Het DAGELIJKSCH BESTUUR van het Waterschap SCHOUWEN, zal, op Donderdag 33 •Juljjde9 namiddags ten één uur, aan 'sLandskamer to Zierikzee in twee perceelen AANBESTEDEN: Het LEVEREN en VERWER KEN van 4500 Selieepstonnen gewone- en4000Selieepstonnen afvul van Doornikselien Steen. Deze besteding geschiedt bij inschrijving en opbod. Het Bestek ligt ter inzage aan 's Landskamer te Zierikzee, en is tegen betaling van ƒ0,35 te verkrijgen bij den Boekhandelaar van DISHOECK te Zierikzee. Inlichtingen zjjn te bekomen bjj den Waterbouwkun digen Ambtenaar te Zierikzee. Zierikzee, 1 Julg 1875. B. C. CAUVoorzitter. J. L. de JONGEOnto.-Grifjier. Do Deurwaarders .T. BETHE en J. FRANSE, zullen Dingdag 13 .Juli IS7»"ï svoormiddaga 10 ure, op 3 mtuuuleu krediet, aan het huis B, no. 404, in de Meelstraat to Zierik zee publiek verkoopen Eene partij nette Meubelen, waaronder1 BUFFETKASTJE2 LATAFELS1 KLEERKAST6 TAFELS 22 STOELEN2 VEN STERKUSSENS. 1 TRAPLEER, 1 TUINBANK, SPIE- GELS1 PLUIMENBED met toebehooren3 paarde- haren- en 4 stroo MATRASSENDEKENS", IJZER- KOPER- TIN-BLIK-GLAS- en AARDEWERK 1 nieuwe KEUKENKACHEL, 2 RIJSTVOGELS met KOOIJENvoorts een partijtje KRUIDE- N1KRSWAHEN. als: RIJST, GORT, SUIKER, KOFFIE, THEE, enz. Eenige vaten AZIJN, WIN KELGEREEDSCHAPPEN waarbjj 3 stel koperen SCHALEN met BALANSEN, BUSSEN. DOOZEN BAKJES, enz., Een Nieuwe SINGER KI.FUtMlKERS-TlUI'iVUIMKIIIW,, en vele andere goederen meer. To zien daags vóór de verkooping van 's namid dags 2—4 ure. Een gedeelte Schuur te huur, (Tas on Dorsehvloer,) uitmuntend geschikt voor VTjASSERIJ te nevragen bjj L. HEN- DRIKSE, te Nieuwerkerk in Schouwen. De Notaris Mr. J. MOOLENBÜRGH te Zierikzeezalop MAANDAG 13 JU LIJ o. lc.'s namiddags te 3 ure, in I de Herberg vau A. van der Meer te Zonnemaire, publiek presenterente VERPACHTEN, voor 14jaren 1.° ten verzoeke van het Diaconie-Armbestuur aldaar, 3 Hectares 17 Ares 40 Ceutiares BOUWLAND on 1 Hectare 51 AresSO Ceutiares W E ILAND, alles gelegen in de gemeente Zonnemaire 2.° ten verzoeke vanhetPlaatseljjkArmbeatuur aldaar: O Hectares 70 Aros 75 Ceutiares BOUWLAND on 1 Hectare OO Ares 40 Ceutiares W EILAND, alles gelegen in Zonnemaire. ALSMEDE: 3 Hectares 35 Ares ~0 Centiarcs WEILAND, Kerkioerve, bezuiden den Vroonweg. Openbare Verkooping. De Deurwaarder M. C. van ELSACKER te Tholen, zal, op Woensdag den 14 Juljj 1875, des voormiddags om tieu uren, voor het huis A, no. 4, op de botermarkt to Tholen, presenteren te verkoopen Eon netton, zindeljjken on goed oiKlcrlionden bestaande in: Een mahonyhouten SECRETAIRE, dito BUFFET, dito ronde TAFEL, SPEELTAFELTJES een fraai eikenbouten KABINET, beste VLOERKLEE- DEN en KARPETTEN LADETAFELSTAFELS in soort, zeor-goed gevulde BEDDEN met toebehooren, MATRASSEN SPIEGELSSCHILDERIJEN KLOK KEN PORSELEINeene groote partij KRISTAL-, GLAS- en AARDEWERK, KAGCHELS, waaronder een uitmuntende KEUKENKAGCHEL, LEDIKANTEN, LINNENKAST, FIESJES DOOSJES, onder welke een Japansch en meer andere GOEDEREN. Alles toebehoorendo aan de erven van wijlen Mevr. dè Wed. WIJNMALEN. IV.B. Daags vóór don verkoop zjjn de goederen te bezigtigen van 912 en van 2—5 uur. De Notaris Mr. J. C. van der LEK de CLERCQ zalton verzoeke van Mej. de Wed. en Erfgenamen van den Iteer J. de RIJKEpubliek verkoopen Op Woensdag 31 Juljj 1875, des na middags 3 ure, in de herberg van M. Bat. te Sirjans- landgemeente Oosterland alsTARWE, ROGGE, GERST, HAVER, PAARDEN- BOONEN, ERWTEN, KLAVERS, MANGEL WORTE LEN, AARDAPPELEN, mitsgaders dcic-, tyvoc- jarige MKED!1'., liggende in de landerijen der verkoopers. En op Mnundag 30 Juljj 1875, des voormiddags 10 uroop do Hofstede der verkoopers Eene partij BEESTIALEN, Bouw- en Melkgercedscliappen Hooi, Stroo, Mest, HrandstolTcn enz. Breeder bij bil letten omschreven. it it iiifüiipP'U ZEELAND, Opgericht te Amsterdam by Akte, «Ie «ïuto 33 Juni 1875. (waarvan bij de Akte van Oprichting reeds deelgenomen is voor 800,000.) E e r e-V oorzitter: Zijne Koninklijke Hoogheid Prins HENDRIK der Nederlanden, K a a <1 vau Commissarissen: De Heer Mr. J. P. 11. TAK van POORTVLIET, te 's Gravenhage. M. II. INS1NGER, President der Kamer van Koophandel te Amsterdam. G. J. SPRENGER, Middelburg. F. WIBAUT, Vlissingen. A. van LENNEP, Hoogheemraad van Rijnland, le Heemstede. Directeur: DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ. V EI LIN G gelegen in den ten jure 1874 nieuw bedijkten Schengepolder onder de gemeenten Wolphaarlsdijk en 's Heer Arendskerke, (provincie Zeeland). Op Woensdag en* Donderdag den 14 en 15 Jnty 1847-5, telkens des voormiddags te 10 uren, zal door den Ontvanger der Registratie en Domeinen te Goes, ten overstaan van de Notarissen H. K. D. van den BUSSCHE en Mr. J. L. II. LIEBERT, beiden aldaar, in het kolfijhuis »de Prins van Oranje" te Goes, worden oveigegaan tot de voiliii«j bjj inschrijving en opbod van bovengenoemde RIJ KSGRONDEN, verdeeld in 53 kavels, ter gezamenlijke oppervlakte van 289.5 1ÖO Hectaren, breeder omschreven in den Catalogus welke met de kaart voor 50 cent ver- krijgbaur is gesteld bjj den Ontvanger der Registratie en Domeinen te Goes. De aanwjjzing op het terrein zal plaats hebben op Woensdag den 7 Juljj 1875, des voormiddags te 11 uren, te vergaderen aan de uitwateringssluis des polders. Nadere inlichtingen zjjn te bekomen bjj den voor noemden Ontvanger en bjj den Hoofdopziener der Domeinen, J. J. BRANDT, te Middelburg. Ho- kavels 7 tot on met 13 wonlen NIET IN VEILING gebragt. Er worden GEENE MAS- SA'S GEVORMDxoodat «le kavt-ls alle AFZONDERLIJK wor den geveild. De Notaris Mr. J. MOOLENBÜRGH te Zierikzee, zal, ten verzoeke van J.LIEVENSE te Nieuwerkerk, op \V<iouw<lu«j «Urn 14 Juiy e. lc.des namiddags om 3 ure, in do herberg bjj A. van der VLUGT te Nieuwerkerk pnbliek presenteren te verkoopen ongeveer 4O Hectare» VRUCHTEN TE VELDE, alle gelegen in de gemeente Nieuwerkerk en bestaande in TARWE, ROGGE, GERST, HAVER, ERWTEN. JUIN BRUINE BOONEN, MEEDE en PAARDENBOONKN. De Verpachting der Tienden van het KROON-DOMEIN, Rentambt Tholen, zal voor het jaar 1875 plaats hebben op de volgende tjjden en plaatsen Te St. Maartensdijk in de herberg van N. Noom, op W«»ens«lag <1«-ii 14 Juiy 1875, des morgens ten tien uro. Te Scherpen is se in do herberg van Pieter Jagt, op Domlcrdag «leu 15 Juiy 1847*5, des morgens ten tien ure. Te Foortuliet in de herberg van G. A. Amft, op Vrjj«Iae: den 16 .Juljj 1875, des morgens ten tien ure. Te Tholen in het logement van de Bruijne op Zaturdag «Ion 17* Juljj 1*87*5, des mor gens ten tien ure. De DIRECTEUR der Stoom vuurt Maatschappij ZEELAND maakt bekend, dat er besloten is tot de uitgifte van f 700,000 Aandeelen in deze Maatschappij, en 700,000 5 pCt. Obligatiën ten haren laste, en dat er op MAANDAG en DINSDAG, 13 en 13 JULI e. k. gelegenheid tot inschrjjving op deze Aumleolen en Obligutiën zal bestaan ten kantoren van: de ASSOCIATIE-CASSA te Amsterdam de Heeren Gebroeders CHABOT te Rotterdam de Heeren SPOORS SPRENGER to Middelburg de VLIS8INGSCHE HANDELSBANK te Vlissingen, en de Heeren SCHEURLEER ZONEN te s Uage aan welke kantoren ook de stortiiig:cn zullen geschieden. De Aandeelen worden uitgegeven tot 100 pCt. De Obligatiën worden uitgegeven tot 95 pCt. De Aandi'olcn zjjn groot ÏOOO. Ook worden er Halve Aandeelen afgegeven groot/500. De Ol>llg-stti«5«i zjjn groot /ÏOOO en ƒ3OO. De thans aangeboden Obligatiën ten bedrage van 700,000 maken deel' uit van eene Leening groot ƒ1,000000. De uflos.sin(T dezer leening zal geschieden a pari door.jnurlyl<»clie uitlotïugreu. Heeren Makelaars en Commissionnairs genieten pCt. courtage. Prospectussen, Statuten en ïuschrjjvingsbillotten zijn verkrijgbaar aan bovenge noemde Kantoren en in de Kantoorboekhandel van Wed. I. ELLERMAN, Rokin 2, Amsterdam. J. de JONG ZIJLSTRA. t>t) C. J. KORSTEN, in Verfwaren. De Notaris Mr. J. C. van der LEK de CLERCQzal ten verzoeke van Mej. de Wed. en Erfgenamen van den heer J. de RIJKE, op Zutiir- «laarlT" Juljj 1847-5(in plaats van Maandag 19 Juljj), des voormiddngs 10 ure. in de herberg van W. van Hoeve te Sirjansland, gemeente Oosterland, na regterljjke inagtigingpubliek vorkoopen mot 31IIECT130 AKEN 30 CENT. Erve, Tuin, Bouw-en Weilanden, staande en gelegen te Sirjanslandgemeente Oosterland 3 Heet. 03 Aren 80 Cent. BOUWLAND onder Bruinisse. Een Woonhuis, Schuur EN GEVOLGEN bij »de Staart" onder Oosterland. EEN POONSCHUIT, groot 41 tonnen, met iuveutnri» cn roeiboot, liggende aldaar. en gevolgen te Sirjansland. Bij boekjes en billetten breeder omschreven. Maandag ÏO Juljj. Gemeenten Bommcnede Zonnemaire en Noordgouwc. Woensdag SI Juljj. Gemeento Dreischor. Nader bjj plakbiljetton omschreven. Dingisdng 30 July. Gemeenten Nieuwerkerk, Ouwerkerk Oosterland en Bruinisse. Doiiderflng 33 Juljj. Gemeenten Zierikzee, Kerkwervc en Nieuwerkerk in Schouwen. Vry«lugf 33 Juljj. Gemeenten Brouwershaven, Duivcndijke c. a. en Elkcrzee, daarna Noordwelle, SerooskerkeHaamsledeRenesse cn Burgh. Al*. op de plaatsen en uren van het vorig jaar en nader bij plakbiljetten omschreven. De Rentmeester van het. Kroondomein, Jhr. W. M. H. de JONGE. XE KOOP: Twee MUILEZELS, zijnde ruin'», oud 6 en 10 jaar, vlug en mak in het tuig; franco te bevragen bjj do Uitgevers dezes. T E K o o P: twee spen oud VEULENS, te bevragen bij de Uitgevers dezer. te koop: UITMUNTENDE J0NC1E I.INCOL.N \mm m iuml\M\IFMN. Te bevragen bij den heer G. J. van den BOSCH Wilhelminapolder bij Goes. LEES DIT!!! GENEVER PER LITER /0,7*5. BRANDEWIJN OJ85. te koop. bjj L. van POPERING, te Dreischor. in groote sortering voorhandenzoowel HAND- als TR APMaCHIN es met en zonder elegante afsluiting in fraajje vormen, soliede qualiteil en concurreerende prjjzenalsmede MACHINE SCHAARTJES, MACHINE-OLIEKANNETJES in diverse soorten, extra fijne MACHINE OLIE in groote flacons en verdere aanverwante ARTIKELEN. 3 jaren guarantie. Onderrigt gratis. Zierikzee. Poststrau t. XE KOOP: II jonge Varkens (biggen), bjj L. BLOM, te Renesse. Nieuwste Modellen in groote sortering ontvangen. EXXUA QUALIXEIT. J. de GRAAF Cz. VERMIST: oei» zwarte Karnhond, met witte bles op den kop. Verzoeke vriendeljjk terugbezorging bjj B. JONKER, te Ouwerkerk, bij wien ook benoodigd is. Bóeren-Dienstmeid IEMAND in het bezit van akten in de Fransclie en Engelsche talen, biedt zich aan tot geven van LESSEN. Adres franco onder letter L. bjj den Boekhandelaar S. OCHTMAN Jz. Door een noodlottig sterfgeval is de betrekking van S T AMPER in de Nieuwe Meestoof »DIi HOOPte Poortvliet vacant geworden. Zijdie tot de vervulling daarvan genegen zjin gelieven zichzoo spoedig mogelijkaan te melden bij den Boekhouder van gemelde Stoof JOH. van der BEL. ATTENTIE! Voor de eilanden Tholen, Zuid-Beveland, Schouwen eu Duiveland, worden FLINKE BODEN gevraagd tegen boogde premie en provisie. Soliditeit en activiteit zal de voorkeur genieten. Aan melding tot en met uiterst 25 Julij onder brieven franco bjj den Hoofd-Agent J. KUIJPER te Poortvliet. TERSTOND 7~ een SMIDSKNECHT benoodigd bij M. CONSTANDSE J.Mz. te Brouwershaven. Door ziekelijke omstandigheden terstond een bekwame IIOEF8MI D8I\ N ECHT benoodigdbij D. DELSTte Ellemeet. M EI D-HUISHO U JDSXEK Terstond benoodigd een j>leï<1-Huïf«l*ou«1- «ter. die tevens met do Melkerij bekend is, bij J. van SLUIS, te Burgh. TERSTOND eon Boeren-Diensitmeid benoodigd, bij A. v. n. BOSSE, te Ellemeet. UitgeversDE LOOZE ,St WA ALE. Snelpersdrukkerjj van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelstraat, B65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2