Z1ERIKZEES0HE NIEUWSBODE. !\o. 5564. 5lsteJaarg. Xaturdag 10 Julij 1875. Verschuilt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATÜRDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,30, franco per poBt 1,60. ADVEETBNTIËN 10 Cts. per regel, kruinen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Oproeping Verlofgangers. De BURGEMEESTER van Zierikzee Gelet op eene kennisgeving van den heer Commis saris des Konings in deze provincie, van den 6 dezer maand, A, No. 2967, 3de Afd., brengt ter kennis van: 1.° den Milicien-Verlofganger KAREL LODEWIJK de VRIES, behoorende tot de ligting yan 1872 dezer gemeenteingelijfd bij het Korps Pontonniersdat hij is opgoroopou om op Vrijdag den 16 «Juiy e. Ir., des namiddags vóór 4 ure, bp zijn corps aanwezig te zjjn 2.° den Milicien-Verlofganger JOHANNES HEN- DRIKTJS van WANROOIJbehoorende tot de ligting van 1872 dezer gemeente ingelijfd bjj het 2de Rege- ment Vesting-Artilleriedat bjj is opgeroepen om op Zaturdag den •sJ-1 July e. Ir. des namiddags vóór 4 ure, bp zjjn corps aanwezig te zijn; en 3.° den Milicien-Verlofganger MACHIEL DIJK GRAAF, behoorende tot de ligting van 1872 dezer gemeenteingeljjfd bjj de Iste Kompagnie Hospitaal soldaten dat hp is opgeroepen om op Zaturdag den 31 Juljj Ir., des namid dags vóór 4 urebp zpn corps aanwezig te zijn allen teneinde in werkelijke dienst te worden ge steld en dat zjj zich respectievelijk op voormelde dagen bp hun corps moeten bevindenvoorzien van al de voorwerpen van kleeding en uitrusting, door hen bij hun vertrek met groot verlof medegenomen terwijl hun onder het oog wordt gebragtdat zij in gebreke blpvende op den bepaalden tjjd onder de wapenen te komen, bi) hunne latere opkomst zooveel langer in dienst zullen worden gehouden en zp voorts worden gewezen op art. 145 dei; Militie-Wet, volgens hetwelk de Verlofganger, die niet aan de oproeping voldoet, als deserteur zal worden behandeld. ZiBEaczEE, den 9 Juljj 1875. De Burgemeester v. CITTERS. Het negen-en-twintigste LDDHlilSUOliDklJiliDIG C0KI1ES. Zeker zullen onze lezersvooral zp die zich nog de genoegens herinneren, aan het Zierikzeesche congres van het vorige jaar verbonden, er b.-lang in stellen, ook iets te vernemen van dat, hetwelk in Friesland zooveel verwachtingen had opgewekt. Nuzulk een congres is altijd eene belangrijke gebeurtenisvooral in eene stille plaats. En feest is er gevierd te Heerenveenhet volk heeft feest gevierddoor in den must te klimmen en in het water te dalende inwoners van Friesland, uit alle streken, dorpen en grietenjjeD zjjn er 2amen- gevloeid om illuminatie en vuurwerk te aanschouwen de edelen des lands hebben elkander in de opene lucht op de hartelijkste wjjze toegesproken en toegeklonken en de eene burgemeester van Friesland heeft met de achtbaarste hoffelijkheid''zpn ambtgenoot gecompli menteerd uit vreeze misschien dat de vreemde gasten met hunne complimenten te laat zouden komen. Medoc en Rudesheimeralléén ten dienste van het congres geplant, boden den voorgangers van bet congres de ruimste gelegenheid aan om hun gemoed in wellui dende toonen uit te stooten. De Heerenveensche be volking liet het aan gaatvrjjheid zeker niet ontbreken en het congres-diner, dat alles besloot, het einde kroont het werk versterkte den broederband tusschen alle landbouwersvan heinde en ver bijeengekomen maar waarbijbehalve de Friezenniet vele andere vreemde landbouwers werden aangetroffen. Het rjjke Zuid-Holland bjjv. schitterde door afwezigheid. Maar de Zeeuwen warou in grooten getale opgekomen. Zp hadden beloofd te Heerenveen te zullen terugkomen zp hebben woord gehouden. En dat zp het Oranje- wond anders zoo somber en droefgeestigin feestge waad hebben aanschouwdzullen zp zich zeker niet beklaagd hebben. Maar de edelste wjjnsoortenhet schoonste jaarge tijde de keurigste geregtende vrolijkste feestzaal het kleurigste vuurwerk, de opgernimdste Friezinnen (die ook de aandacht van den Minister van Binnen- landsche Zaken niet zpn ontgaanwant niet op de Friezen maar op de Ixiezinnen dronk de Minister) is dat alles voldoende om met een bljjden indruk van het congres terug te keeren Men was er gastvrjj te Heerenveengastvrijer dan te Zierikzee was men er zeker niet. De »stpve" Friezen toonden dat zp bij feesten ook wel «los" kunnen zijnen midden in den nacht werd men nog gewekt door het gedruisch en gezang der joelende volksmenigte. Maar dit alle9 is nog niet voldoende, om op het gehouden congres met voldoening terug te zien. Bjj een boek komt het toch eigenljjk aan op den inhouden niet op den gouden feestband. En zoo is het bij een landbouw-congres ook de vraaghoe was de inhoud Aan feesten geen gebrekbot was kermis in Schoterlandin Aengwerden en in Haskerlandde Friesche wafelen met de echte wafel-friezinuen .waren aanwezig(laten wjj er bjjvoegendat het deeg aller ellendigst was en de echte spijs ongenietbaar)boeren en boerinnen ledigden den Rijnschen wjjn met evenveel wellust als het nationale vocht van Schiedam Doch het congresMjjne Heeren Het congres laboreerdenaar ons voorkwamaan twee groote foutenHet bestek was te eenzijdighet territoir was te onvrij. Eenzjjdig 1 Want wat men in de afdeelingen ontmoetteen wat men op de alge- meene vergadering ontwaarde waren bijkans niets dan Friezen. De indruk kwam bjj ons op of misschien Friesland de éénige landbouw-provincie van Nederland was. Een congres van floreenpligtigen kon niet drukker door Friezen zijn bezocht aan dit landbouw-congres. Het kwam het best uit bjj de stemming op den twee den dag. De uitgang van iederen naam, die opgelezen werdherinnerde aan den Fries. Minstens de helft dier uitgangen eindigde met maga of strain één woord een Friesch a-mal-ga-ma. Van daardat slechts die onderwerpen kans hadden de aandacht te trekken, welke Friesche belangen betroffen. Friesche boter en Friesche koepen waren de hoofdschotels van het Frie sche menu. Het congres kreeg daardoor meer en meer een Friesch karakter. En nu is het wel waardat ten vorigen jare, in Zeeland, de meekrap den hoofd schotel vormde maar destijds kwamen toch ook meer algemeene onderwerpen ter sprake. Herinneren wjj slechts de coöperatiede bescherming der vogels, enz. Doch dit is misschien volgens velen juist een voor deel van het congres. Daar telkens de localiteit af wisselt dringen zich ook telkens andere locale belangen op den voorgrond. En zoo krijgen alle locale belangen (ten minste wanneer de feestwoede niet zóózeer den boventoon gaat voerendat sommige provinciale hoofdplaatsen voor de eer van het congres bedanken) hare beurt. Aan het congres kleefde echter een ernstig gebrek de tegenwoordigheid nameljjk van den Minister van Binnenlandsche Zaken. Men pleegde het den Minister Thorbecke wel eens tot een verwijt aau te rekenen dat hij aan de landbouw-congressen zoo weinig hulde betoonde jadat hp zelfs eeDige geringschatting voor dergelijke bijeenkomsten aan den dag legde. Het Heerenveensche cODgres nu was opgetogen den Minis ter van Binnenlandsche Zaken gedurende de gansche tweede zitting in zpn midden te zien. De kundige en waardige President van het congresbaron Harinxma thoe Slootensprak telkens van de eer en de onder scheiding, welke aan dit congres waren te beurt ge vallen. En toch de vergadering zelve bewees, aafc deze opluistering voor de vrijheid der discussie eenig- zins hinderlijk was. De vergadering bestond voor het grootste deel uit burgemeesters en ambtenaren. En nu ligt het in den aard der zaakdat men tegenover een minister van Binnenlandsche Zaken, die de ver gadering bijwoontgroote voor/.igtigheid betracht. Men gevoeltdat de minister komt om te hoorenen niet om aan do beraadslagingen deel te nemen. Men moet dus zooveel mogeljjk de Regering trachten te sparen en te ontziende regerings-maatregelen gunstig beoordeeien. Dit nu is hoogst schadeljjk voor de dis cussie. De vrjjh6id van beraadslaging op landbouw- congressen moet zelfs niet zjjdelings aan bauden worden gelegd. Dat een hooggeplaatst regeringspersoon eenige oogenblikken de zitting bijwoont en daardoor een blijk geeft van aymphatie in het congres wie zal dit niet goedkeuren? Maar de tegenwoordigheid van een mi nister gedurende eene gansche zittingmoet loodzwaar drukken op de vrjjheid der discussie. Ook het nemen van besluiten wordt op die wüze belemmerd. Welke zpn de gewone beslissingen, welke op dergelijke congressen worden genomen De rappor teurs der afdeelingen dragen de conclusion voor, welke in de afdeelingen omtrent de verschillende, dAir ter sprake gebragte puntenzijn aangenomen. De meeste conclusien komen hierop neder, dat deze of gene aan gelegenheid onder de aandacht der Regering zal worden gebragt, dat bjj adres aan de Regering, de wenscbe- Ijjkheid wordt betoogd om in deze of gene wet, in het belang van den landbouw, eene wjjziging te brengen. Ditmaal werden bijkans al die practisclie conclusien waarin zich het streven van het congres oplostdoor de tegenwoordigheid van den Minister van Binnen landsche Zaken afgesneden. De Minister had immers de conclusie zelf gehoord. Hij had de beraadslagingen met aandacht gevolgd. Waartoe nu een adres? Waartoe nu zelfs eene con clusie? De Minister, gehoord het congres, zou nu wel doen wat hij in zjjne wjjsheid zon noodig achten. Zóó werd door eene der afdeelingen voorgesteld den Minister in overweging te geven een Baad van Landbouw te benoemennit practiacbe landbouwers zamengesteld uit kandidaten, door de landbouwmiiatscbappjjen aan te wjjzen, welke Raad dan den Minister kon voor lichten omtrent de benoeming van kamers van Landbouw: een denkbeeld, reeds door ons ten vorigen jare aan geprezen. Ook de landbouwende stand behoort zjjne leeskamer te hebben, die met de Regering officieel in aanraking komen. Deze zaak werd op de algemeene vergadering van den derden dag behandeld, toen de Minister niet tegen woordig was. Toch kostte het zeer veel moeitehet congres te bewegen dit voorstel aan te nemen. Op welken grond werd het bestreden? Op geen anderen grond clan deze. Men moest den Minister het initiatief laten. Men moest niet op de beslissing van den Minister trachten vooruit te loopon. Den Minister kome de eer too dezen Raad van Landbouwers zanten te stellen. Men zag voorbjj, dat het voorstel* juiat niets anders beoogde. Wat men wilde, was geen bezwaar tegen de conclusie, maar werd juist door de aanneming van die conclusie verkregen. Was deze zaak nu behandeld op den tweeden dagtoen de Minister tegenwoordig was geen congres lid hnd zich verstout met de conclusie zelfs voor den dag te komen. Doch op den derden dag verkeerde men nog onder den indruk van 's Ministers schaduw. Zoo kunnen zelfs vrjje, onafhankelijke Friezen aan het dwalen gerakendoor de zeldzame eer van een Minister des Konings van oangezigt tot aangezigt te aanschouwen. De atmosfeer van het vrjje denken wordt beneveld door de verschijning van dergelpko verheven persoonlijkheden. Men gevoeltdat men. meer zou kunnen uitspreken dan men zegten men eindigt met de hooge eerdie men genietin zjjne binnenkameren als een drukkenden last te beschouwen. Maar wjj hebben over het negen-en-twintigste Land- huishoudkundig Congres nog niet uitgesproken. Nieuwstijdingen. Onder dagteekening van 10 Junij bevat de Grondwet het volgende verhaal uit New-York. Het stoomschip State of Oermaniadat heden morgen aankwam bragt 5 matrozen van het Dominion Line stoomschip Vicksburg, dat op weg was van Montreal naar Liverpool en Dingsdag, 1 Junjj, in het jjs ge zonken is. De geredde manschappen werden den 5den Juni} opgenomen. Zij waren bijna omgekomen door ljiden en ontberingdoch beginnen te herstellen. Zjj deelden een schrikkelijk verhaal van Ijjden mede. Verscheidene booten, met een groot aantal personen erin, werden te water gelatendoch het grootste aantal van de zich op de Vicksburg bevindende personen kwam om zonder de booten bereikt te hebben. De Vicksburg is te midden van het ijs gezonkeu; en de boot, toen deze gevonden werd, was omgeven door ijsbergen en ijs velden. Van de andere booten heeft men nog niet ge hoord. Van de 6 personen, die gered zjjn, waren de voeten en beenen zoo gezwollen, dat men hen de laarzen van de voeten snijden moest. Zij lijden nog aan de gevolgen hunner doorgestane ellendedoch beginnen langzamerhand te herstellen. Janes Cromley. een der geredde manschappen, deelt de volgende bjjzonderheden mede: Wij verlieten Quebec op Donderdag morgen, 27 Mei. De scheepsbemanning telde 60 personen. Er waren 8 salon-passagiers5 heeren en 3 damesen ongeveer 20 tusschendeks-passagiers, waaronder 4 vrouwen. Het weder was schoon tot ten 9 ure van Zondag morgen, 30 Meitoen wjj bjj een jjsveld kwamen en er spoedig door omgeven waren. Het vaartuig bleef stil liggen tot daglichttoen wjj weder voortstoomden met slechts weinig jjs in het gezigt. Maandag avond, ten half 10 ure, werden de zeilen ingenomen. Het vaartuig word stil gehouden in zwaar ijs. Ten 12 uren voeren wjj op het ijs. Dingsdag 1 Junjj, ontdekte men, dat tus- schendeks vol water was en dat de vuren in de machine- loods door het water uitgedoofd waren. Men maakte daarop toebereidselen, om de booten te water te laten. De kapitein gaf het scheepsvolk in de booten bevelen, en zeide hun, dat St. Johns op 120 mijlen afstauds in eene noordwestelijke rigting lag. De eerste boot sloeg om. Het schip zonk omstreeks ten 10 ure. In de tweede boot bevonden zieb de eerste stuurman en ongeveer 30 personen. Na het zinken van het vaartuig zag O' Brien den kapitein en eenige personen drjjven op een baai hooi bjj het wrak. Wij konden hun niet te hulp komen. Wü bleven omstreeks twee uren in gezelschap der andere booten, en verloren ze toen uit het gezigt. Wjj hadden in onze boot ODgeveer 3 gallons water, 40 j pond ongekookt vleesch, 14 pond met zout water doorweekt brood en een kompas. De berigtgever dacht, dat over de 40 personen en de kapitein met het schip omgekomen zjjn. ©«nemmtfeen. Te Kopenhagen zijn den 28sten Juni zeer bedroe vende berigten uit IJsland ontvangen, welke tot den 16 den Juni loopeo. De ralcanieche uitbarstingen hadden rich wel is waar niet herhaald, maar dever- I woestingen, welke daardoor in een groot deel des I lands zpn aangericht, waren zoo groot, dat men voor een hongersnood vreesde. Tien der vruchtbaarste kerspelen van het eiland waren door de ramp getroffen en door de gevallen asch in eene woeBtenjj veranderd. Vooral het vruchtbare Jökul-dal had geleden, De hulp, welke IJsland zelf kan bieden, bleek in allen deele ontoereikend te zjjn. élttgelttnlr Kapitein Webb heeft Zaterdagnamiddag een koen feit volbracht. Hjj zwom van Black wall naar Gra- vesand, ,een afstand van 20 Engelsche injjlen. De heer Webb is 27 jaar oud, en heeft reeds dikwjjls bljjken gegeven, dat hjj het iu de edele zwemkunst ver beeft gebracht. Eens bevond hjj zich als zeeman aan boord van de Russia, op reis van New-York naar Liverpool. Een man viel over boord, en niettegen staande de hooge zee, de zeer flinke bries en de snel heid, waarmee de stoomer liep, sprong Webb den man na. Vjjf en dertig minuten hield hjj den drenkeling boven watereerst na dit tijdsverloop kon een boot, die uitgezet was. hem en den geredde opnemen. Voor dit feit werd hjj beloond met een aantal reddingsme dailles en met 100 pond sterling, die de passagiers voor hem bjjeenbragten. De zwemreisnu door hem gemaakt, heeft hem 20 pond, het bedrag eener wed dingschap, opgebracht. Hp maakte gebruik van de eb, zwom meestal op de borst, nam van tpd tot tpd een weinig cognac-gTOg, dat hem uit een bootje gereikt werd, liet zich niet ontmoedigen door een hevige don- derhui met plasregens, en kwam na vier uur en drie en vjjftig minuten achtereen te hebben gezwommen, all right te Gravesand aan. Men zegt, dat kapitein Webb nu zal beproeven het Kanaal over te zwemmen. Aangaande de cholera in Syrië waren, volgens me- dedeebng uit Konstantinopel van 25 Juni jl., aldaar de volgende officieele berigten ontvangenwelke tot 22 Juni loopen»Te Hama waren aan die ziekte overleden den 14 Juni 9 personen, den 15de 6, den. 16de 4, den 18de overleed de derwaarts gezonden ge neesheer dr. Dillon 12 uren na door de ziekte aange tast te zpnden 21ste werden 7 en den 22sten Juni mede 7 sterfgevallen geteld. Tevens heeft de epidemie zich in de dorpen binnen eenen omtrek van 3 k 4 uren rondom Hama verspreid. In ADtiocbia zjjn drie ziektegevallen voorgekomen. In Damascus werden den 15 den Juni 2 ziektegevallen waargeno men den 20ste telde men aldaar 4 sterfgevallen en den 21ste 6. »Do plaatselijke omstandigheden hebben alle maat regelen van afsluiting onmogeljjk gemaakt." JVttitftujfi. Betreffende de ramp te Toulouse wordt het vol gende geval verhaaldAlle zuigelingen, die bjj de overstrooming van hunne ouders beroofd gevonden werden, zpn in het gasthuiB opgenomen en verpleegd. In den nacht van 23 Jung stortte het huis in van een werkman, die dit met zjjne vrouw en een kind van 4 maanden bewoonde. De man alleen redde zich. Toen hjj den anderen dag bjj de puinhoopen van zpn huis rondliep, kwam een vriend naar hem toe, die bem mededeelde dat hjj zijn kind gered had, en het in het gasthuis ter verpleging bad gegeven. De vader snelde cr heen, doch daar men allen kinderen schoon linnengoed had aangetrokken en het moeilpk is uit een 20tal kinderen van 4 a 5 maanden het zjjne nit te zoeken, loopt de vader dagelpks naar het hospitaal, in de hoop door een of ander toeval zjjn kind te herkennen. 33«lgw. In een schoenmakersgezin te Brussel, viel dezer dagen een betreurenswaardig tooneel voor. De schoen maker was aan zjjn werk, zjjne vrouw verrigtte huis werk, hun achttienjarige zoon was nog te bed. Reeds herhaalde malen had zijne moeder hem verzocht op te staan; eindelpk sprenkelde zjj water op zpn gezigt, waarop de jongeling in drift opsprong, een schoen- makersleest opvatte en naar het. hoofd zjjner moeder wierp. Toen hij haar niet trof, wierp hij met een stoel naar baar. De vader, dit ziende, snelde toe en bragt zpn zoon twee steken met een schoenmakersmes toe waardoor de jongeling gevaarlijk gewond werd. lilcbctianb, GrooGZundert5 Juljj. Heden-namiddag circa 3 aren, barste boven deze gemeente een verschrikkelijk onweder lo8. Onophoudelijk volgden angstwekkende bliksem- en donderslagen elkander op een scherpe hagel stortte met pletterende kracht neder en een woedende storm liet zijne verwoestende sporen achter. Binnen weinige minuten werd het blijde vooruitzicht des landbouwers verijdeldalle veldvruchten hebben veel geleden, vooral de boekweit is totaal, de haver grootendeels vernietigd. Honderde boomen zijn ontwor teld, verscheidene gebouwen beschadigd. De vroeger zoo welige velden leveren thans een treurig gezicht op. De schade valt niet te berekenen, maar is zeer aanzienljjk. Middelburg, 8 Julp. De heer mr. J. P. R. Tak van Poortvliet heeft tot de commissie en alle ondertee kenaars van het aan hem gerichte adres het volgende geantwoord »Ik ontving zoo even het schrijven dat gij naar aan leiding der stemming van 8 Junjj jl, tot mjj wildet richten. «Dankbaar voor de vereerende uitdrukking uwer wel willende gevoelens, beaam ik gaarne uw wensch dat het mij, in welke omstandigheden ook geplaatst, gegeven moge worden, werkzaam en nuttig te zijn voor land en gewest." (Get.) Tak van Poortvi^et. »Den Haag 2 Julp 1875". Het bestuur der Zeeuwsche Spoorbootroaatschappij heeft zich gewend tot de Prov. Staten dezer Provincie, waarbjj de aandacht gevestigd wordt op het feit, dat door de maildienst van Vlissingen op Engeland, een nieuwe weg geopend wordt tot het vervoer van vee en landbouw-producten uit Zeelandeu de stoomboot- dienst tusschen Zierikzee en Middelburg dienstbaar gemaakt kan worden aan dat belang voor de eilanden Schouwen, Duiveland, Noord-Beveland on een gedeelte van Zuid-Beveland. Daartoe zou deze stoomboot op een of twee vaste dagen per week moeten doorvaren van Zierikzee tot Vlissingen. Het bestuur wil daarom aan de vennooten voorstellen een tweede boot aan te schaffen en wel een schroef boot, geschikt zoowel voor de gewone dienst als voor het slepen van groote schepen in en uit het kanaal door Walcheren uit en in 2ee. Daartoe i9 evenwel noodig eene wijziging der voor waarden, verbonden aan de in 1871 toegekende subsidie, waartoe het bestuur verzoekt dat in die voorwaarden het cijfer ƒ18000 worde vervangen door ƒ24000. Met het oog op het groote belang dezer zaak voor een groot deel dezer provinciehebben Gedeputeerde Staten voorgesteld het verzoek toe te staan. Zierikzee9 Juljj. Gisteren werd alhier een persoon gearresteerdwelke vóór negen jaren als vracktrjjder dienst deed tusschen Brouwershaven en Zierikzee en toen met hem toevertrouwde gelden naar Noord-Amerika vluchtte. Thans, door de fortuin begunstigd en eenigen tpd in zpn oud vaderland willende doorbrengenhad hjj het voornemen een lid zjjner familie te bezoeken, welke rich thans in het huis van arrest alhier bevindt, en verzocht daartoe vergunning aan den heer Officier van Justitie alhier. Deze beval evenwel spoedig zijne inhechtenisnemingzoodat onzen vroegeren landgenoot een min aangenaam verbljjf werd aangewezen. Na afgelegd examen, is o. a. tot veearts benoemd de heer C. M. Mazure van Zierikzee. Naar wp vernemen, heeft men aan 's Rijks munt voor een bedrag van ƒ30,000 aan centen vervaardigd, zoodat men meent, dat nu in de behoefte der circulatie ruimschoots voorzien zal zpn. De centrale Kiezersvereeniging in het district Zutphen heeft tot caudidaat voor de Tweede Kamer gesteld Mr. J. P. R. Tak van Poortvliet. Het maken van een fundeering voor een ijzeren ku8tlichttoren op Walcheren, met twee dienstwoningen, is aangenomen door den heer P. van Oosten, te Dom- burg, toor ƒ10,499. Te Rotterdam is voor eenige weken een weesmeisje 15 jaren oud, door een kleinen hond gebeten. In de laatste dagen vertoonden zich kenteekenen van dolheid 6d is de lpderes eergisteren in het Ziekenhuis aldaar overleden. Id den beginne had men volstrekt geen gewigt aan de wonde gehecht en die enkel met water en azjjn behandeld. Aan boord van een der Rotterdamsche stoom- sleepbooten, welke met eenige Rjjnschepen op sleeptouw rich Zaturdag namiddag ter hoogte van Loevestein be vond, verloor een der opvarende matrozen op vreeselijke wjjze het leven. Over de houten brug, van boord tot boord op het achterschip aangebragt en waarop de zware sleeptrossen rusten, zweepte bjj eene wending van het stoomvaar- tuig een dier strak gespannen trossen zijdelings af, juist toen genoemde matroos zich tusschen de trossen bevond; het geheele hoofd werd den ongelukkige als het ware van den romp gescheiden en bijna onmiddeljjk was hjj een ljjk. Niet tjjdig genoegof niet genoegzaam gebukt, te hebben, wil men, dat de oorzaaak van het ongeluk is. Naar men zegt is het een 19 jarige joögeling uit Rot terdam die eerst sedert Dingsdag jl. op de boot diende. Vrijdag middag werd te Nieuwe Schans onder toezigt der politie een wonderljjke schoonmaak gehou den. Een bejaard manA. d. B.woonde sinds 12 jaar alleen m een kamertje, zoDder dat zijn huisraad ooit was schoongemaakt. Hjj leefde van het opzoeken van afvalen aat allesal dien tpd in zijn woning opgeborgenbegon met de warmte een geur te ver spreiden die den buren aanleiding gaf bjj het Bur- gerljjk Bestuur te gaan klagen, 't welk dan ook besloot groote schoonmaak te houden. Daar kwam wat los van onderen tot boven op den zolder en in de kamer, was alles volgepakt met vodden, touw, stukken hout, glasoude bezems enz.zoodat er reeds 4 boerenwa gens vol zpn uitgedragen en men nog niet weet, hoeveel er nog wel in is. Het mooiste was echter, dat tus schen dien rommel ook nog eenige zakjes met geld werden gevonden, soort bjj soort netjes ingepakt, en dat men denkt nog meer te vinden. In een trommel vond men zoogenaamd paaschbrooddat naar zpn zeggen daar reeds 9 iaar had in gelegen. VolgenB later berigt, waren reeds 27 zakjes en portemonnaies met geld gevondentot een gezamenljjk bedrag van ongeveer 200. TELEGRAM. 2 Julp. De Provinciale Staten hebben het voorstel van Gedep. Staten om gunstig te beschikken op het adres der Spoorbootmaatschappij aangenomen met algemeene stemmen op één na. Kerknieuws. Beroepen te Vlissingen, Ds. W. Sypkes, pred. te Elburg Bedankt voor het beroep naar Axel, door Ds. Baart de la Faille, te Ridderkerk. Gemengde berigten. Een dametje te Neuzen wordt nogmaals gewaarschuwd haar babbeltong wat in toom te houden, daar zjj niet moet denken dat zjj te Biervliet is, en zoo maar kan zeggen wat zp wil. Van die dikke heeren krjjgt zp wel veel, maar het helpt niet, het is altijd op. Te Sint-Annaland moest eene naaister zulke onwaar heden niet rondventen van een anderwant al dat praten, zal haar weinig helpen. Een ongehuwd per soon te Serooskerke (Walcheren) wordt aangeraden zelf naar zpn kind te komeu zien, iu plaats dit te laten doen door een andermaar zjjne valschheid zal hem overal gehaat maken. Te Serooskerke (Wal cheren) moest een persoon geen partjj trekken voor twee getrouwde vrouwen, want wat van hen is verteld geworden is waarheiden om te schermen voor die vrouwen, dat kan hem tot geen eer verstrekken. «Wel! wel!" zegt Dientje te Wilhelminadorp»wat ben ik blij dat ik mjju oude vxper weer heb nu zal ik wel oppassen dat ik zoo gaauw het met een ander niet zal aanleggen, want alle veranderingen zpn geen verbeteringen." Neeltje te Wilhelminadorp moest zoo veel snaps niet hebben van een bakkers-zoon, omdat zp hem niet kan krjjgen, daar zp hem nooit zoo in de fuik zal krjjgen. Duizende oude aardappelen worden in Friesland thans aangeboden voor een gulden per mud, en minder. De hertog van Westminster heeft een paard gekocht voor 14,000 pond st. of honderd acht en zestig duizend gulden. De vrouw van een tim merman te Sint. is zoo boos dat haar uian bjj een kleermaker heeft gewerkt, dat zp met de vrouw van de naald nog handgemeen zal worden. Ook zegt zp, dat al heeft haar inau geen slag werk, zp niet meer hebben wil, dat haar man in een andere gemeente gaat werken, en vooral niet bjj een kleermaker. Te Elle- woutsdijk wenscht iemand nog maar te wezen zoo als hp vroeger was, maar hij raakt uit de smaak. Jufvrouw Saartje te C. wordt aangeraden, zooveel praatB niet te hebben van ietB, waar zjj niets mede te maken heeft, anders zullen er nog dingen aan het licht komen, die zp liefst niet zou willen hooren.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1