HOFSTEDE EN hihuvmTWi IN «KT LOKAAL PA II KL IJST BUITENGEWOON GROOT VUURWERK piirauWpLow - Meu schrijft uit Botterdam aan de Priesche Ct.: »Uit goede bronnen vernemen wjjdat het feit be treffende den moord van mevr. v. d. Rouwen reeds door één der gevangenen als medepligtige ia bobend. Men moet wel respect krijgen voor aoo'n duizendoogige onvermoeide Nederlandache politie. Uit vroegere be- rigten weet mendat een der thans gevangen geno- menen vroeger in het badhuis te Scheveningen diende, dat hij in nadere betrekking was gekomen met eene voormalige vrouwelijk bediende van mevr. v. d. Kouwen dat zjj zamen waren vertrokken naar de Kaapdaar een hotel tegen comptante betaling hadden aangekocht en nu onlangs van daar waren aangekomen te Rot terdam en in deze stad een bierhuis, insgelijks tegen comptante betaling in eigendom hadden gekregen. Nu, dit olies was der aandacht der politie volstrekt niet ontsnapt, hoewel misschien de bedrjjvers van de bewuste daad in de meening verkeerdendat de moord reeds was doodgezwegen en verdere nasporingen toch tot geenerlei uitkomsten zonden leiden. Dit was echter buiten den waard gerekend. Hoe werd nu de zaak onderlegd door de politie? Zie hierEen bediende uit bet bierhuis moest den dienst verlaten en nu wist de politie iemand in hare plaats te stellen zonder dat de eigenaar eenig kwaad vermoeden had. Een ongehuwd politie-beambte knoopte kwanswjjs liefdebetrebkingen aan en wist zoodoende achter zoo vele geheimen te komendat de overheid eindeljjk genoegzame gronden meende gevonden te hebbenom het personeel in verzekerde bewaring te Een drietal als burgers vermomde politie-agenten verschenen in het bierhuis en vroegen een glas bier; maar, terwijl de hospes den eerste het bier presen teerde, werd hjj op hetzelfde oogenblik door de beide anderen met forache handen gegrepen en geboeid. Dat de maatregel, hier genomen, voorzigtig en veilig was, bleek by later onderzoek. In de lade toch onder het buffet vond men twee ge laden revolvers en een karabjjninsgelijks geladen. Men» kan dus ziendat ingeval de politie niet op zulk een verstandige wjjze ware te werk gegaan, dan eene bloedige worsteling do gevangenneming zou zjjn voorafgegaanjahoogst waarschjjnljjkdat er nog lijken waren gevallen. Mogen ook de waakzaamheid en de onvermoeiden ijver onzer politie het hunne bijbrengen om den boos doener voor den eersten stap op den grnweljjken weg van moord en diefstal te behoeden." QSjarlge Eohtvereenigiug ij van ADRIAAN GOUDSWAARD Jz. 58 ÏN JOHANNA LUUK. Nooedgouwb, 6 July 1875. en van CORNELIS GOUDSWAARD Jz. en JANNETJE SLAGER Wd. Poortvliet, 0 Juljj 1875. Uit naam van broeder en zuster. •iSjurige Ëchtvereeuigiug JANNA HANSE. Zierikzeb, 6 Julij 1875. Gotrou wd ARIJ JOHANNES de MOOIJ, Weduwenaar van Cathabina Johanna Kkwser, ANNA van REENEN, Weduwe van Jacob Keijzer. Zwolle, Assen, 7 Julij 1875. Heden werd ons onderhart diep getroffen door het plotseling afsterven van ons jongste kindje ANTHONIE, in den leeftjjd van 5 maanden. St. Maartensdijk, P. DIJKMAN, j 3 July 1875. L. DIJKMAN-Kleppe. Algemeene kennisgeving. Kerb nieuw h. Beroepen te Arnemuiden Ds. G. Bonmanpred. te Nndjpeet. Ds. H. A. Jonkmanpred. bjj de Cbr. Geref. gem. te Kruiningenheeft bedankt voor het beroep naar Wissenkerke. Gemengde berlgteii. Een bakker te IJ. moest zoo niet achter de meid loopen, want dat past niet voor een braaf man. Een peeboer te N. moest zooveel snaps niet hebben van een paar meisjes, want hjj kan er toch geen een van krjjgen, al heeft hjj het al driemaal gevraagd. Dus boertje met uw smalle beenen. Gjj loopt toch dikwjjls blaauwe scheenen. Te Goedereede hebben drie jonge dochters met de kermis zich zoo mooi in bet neteldoek gekleed om een vrjjer op te loopen, dat toch niet heeft willen gelukken. Zjj kregen met hun neteldoek. Van niemand zelfs een stukje koek. - Ook van Ouddorp zjjn er dames geweest die het bitter tegengevallen is, en toen hebben zjj .zich maar zoo wat vermaakt in een achterhuisje, en hoewel het donker was, zjjn zjj toch opgemerkt geworden. In de groote zaal van het stedelijk Haagsche badhuis te Scheveningen is het rooken verboden, en vlak boven het biljet waarop dit verbod is gedrukt, vindt men een gasvlammetje om zjjn sigaar aan te steken. Te Wis senkerke wordt eene vrouw aungeraden, als zjj nog meer aardappelen gaat wieden, dan geen hulp in te roepen van een Walcherschen boer, want die man zal voor haar man, meer schade dan voordeel aanbrengen. Twee dienstmeisjes te T., in éénen dienst wonende, worden aangeraden, de eene wat minder te snoepen, en wat meer te werkenterwjjl de andere zoo luid ruchtig over haar Willempje niet moest sprekeu, en maar denkennog maar een jaartje, en dan is alles rich tig, en dan zjjn wjj voor goed bjj elkander. Te Sint-Annaland moest de dochter van een werkman zoo- verf snaps niet hebben van meisjeB waar niets van te zeggen valt, zjj moest zich maar niet ophouden met een oud man die jaren getrouwd is, dat zou fatsoen lijker zjjn. Een smid te C. wordt aangeraden, zjjno vrouw (pronkdame) zooveel geld niet te geven, daar het anders zal gaan, zoo als het gegaan is met een ander hoogmoedig menach. Als de voorkinderen opkomen dan zal het onklaar raken. Te Scherpenisse zal eerstdaags eene verloting plaats hebben van een klein aardig meisje dat maar niet verpast kan raken. Zjj zou Jan wel willen hebben, en doet er ook veel moeite voor maar zjj zal hem toch niet vastkrjjgen. »Wjj zullen maar zamen uitgaan," zeide Antje'te Ondelande »met den koopdag, daar de menschen wel weten, dat wjj beiden toch niemand anders kunnen krjjgen. Ik heb veel kwaad van hem gesproken, maar dat zullen w}j maar vergeten. Een smids-knecht, die zal het wel vergeven." STOOMBOOTDIEN8T van Middelburg op Rotterdam. .juïii ISTÖ. Van ROTTERDAM: Vrjjdag 9 's morg. 11,30 u. Zaturd. 10 11,30» Maand. 12 's nam. 1,— Dingsd. 13 1, Woensd. 14 1, Dond. 15 1, Vrijdag 16 2,— Zaturd. 17 's morg. 9,30 Maand. 19 9,30 Heden morgen ten 8 ure overleed in den ouderdom van bjjna 24 jarenna een langdurige ongesteldheid, mijne geliefde echtgenoote HELENA VATTEKANNE, mjj Dalatcude een meisje van 10 maanden. Dreischor, A. A. van der LINDE Jz. 5 July 1 8 75. Strekkende deze algemeene tevenB als bjjzondere kennisgeving aan vrienden en bekenden. Onze jongüte lieveling ANNA SOPHIA overleed hedenna eene korte ongesteldheidin den leeftjjd van één jaar. Zierikzee, C. J. BET HE. 5 Juljj 1875. H. M. BETHE, van der havb. Eenige kennisgeving. De ondergeteekenden betuigen hunnen Iinr- tc-lAjlcfii «luuk voor de vole bljjkeu van deel neming en belangstelling, hun bjj gelegenheid hunner 25jarige huweljjksvereeniging betoond. J. VERSEPUT. J. VERSEPUT—Hanse. De kinderen eD bohuwd-kinderen van den Heer H. F, HAMAN te Oostsouburgbetuigen hunnen <1 si n U voor de ontvangene deelneming bjj diens overljjden. Van MIDDELBURG: Vrijdag 9's morg. 6,u. Zondag 11 Maand. 12 Dingsd. 13 Woensd. 14 Dond. 15 Vrjjdag 16 Zondag 18 Maand. 19 7, 7,- 9,— 10,- 10,— 10,— DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDIENST Van Zierikzee, Hotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. STOOMBOQTDIEN8T Zierikzee en Rotterdam Afvaartnren in JuRJ 1875. Aanstaanden Zondag zal in de Chr. Geref. kerk te Brouwershaven gepredikt worden door Ds. van den HOORN van Breuktien. A CCOOR D. 1 De bekende en onbekende schuldeischers in het Ti >11— llMnemen t van JAN SMITS, aannemer van openbare werken, timmerman en koopman, wonende te Bruinsre, worden bjj deze OPGEROEPEN, terbjjwo- ning eener welko zal i gehouden worden op Zaturdag den 10 Julij 1875, des voormiddags ten tien ure in bet Geregtsgebouw te Zierikzee, op welke zal worden voortgezet de V»«rUi<-utle «lor M<*liul«lv«>r- «lerf ii«r«ni van Crediteurs en godoliboreerd over een ACCOOKD dat door den failliet zal worden aangeboden. Zierikzee, den 5 Juljj 1875. De Curator, C. BOOM J.Nz. DE DIRECTIE DER O. L. Vereeniging de Hoop,'''1 gevestigd te Middelburg, maakt bjj deze aan de leden bekeud, dat de Agent den Heer P. BOOT te Capelle als zóódanig eervol OINTtSLAXï EN is en in zijne plaats is AANGESTELD den Heer L OLREE te Ouwcrkerk en den Heer J. L. WESTEN BERG voor Zierikzeeen noodigt de leden uit hunne cotifcributi&n voortaan aan genoemde Heeren te voldoen. Middelburg, 5 Juljj 187 5. De Directie, J. BOS. Van ZIERIKZEE: Zondag ll's morg. 7,u. WoenBd. 14 9,30 Vrjjdag 16 11, Zondag 18 's tnidd. 12,— Woensd. 21 's nam. 1. Vrjjdag 23 2, Zondag 25 's morg. 6, Woensd 28 9, Vrijdag 30 10,- Van ROTTERDAM: Dingsd. 13's morg. 11,— u. Dond. 15 Zatnrd. 17 Dingsd. 20 Dond. 22 Zaturd. 21 Dingsd. 27 Dond. 6,— 7,30 7,30 9,30 9,30 'smidd. 12, -- Zaturd. 31 'smorg. 6, Correspondentie. Het artikel over het XXIXste Landhuishoudkuudig Congres zal in het volgend No. worden opgenomen. Bevallen van eene Doeliter, J. C. van WESTEN, echtgenoot van Zierikzee, ABR. UIL. 7 July 1875. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzeezalop MAANDAG IS JULIJ 1<., 's namiddags te 3 ure, in de Herberg van A. van der Meer te Zonnemaire publiek presenterente VERPACHTEN, voor 14 jaren: 1.° ten verzoeke van het Diaconie-Armbestuur nldaar, 3 Hectares 17 Ares 40 Centiaren BOUWLAND en 1 Hectare 51 Ares SO Centiaren WEILAND, alles gelegen in de gemeente Zonnemaire 2.° ten verzoeke van bet Plaatseljjk Armbestuur aldaar: O Hectaren 73 Aren 75 Centiaren BOUWLAND en 1 Heetnre 90 Aren 40 Centiaren WEILAND allo3 gelegon in Zonnemaire. ALSMEDE: 3 Hectaren 35 Aren SO Centiaren WEILAND, gelegen in Ketkwtrvebezuiden den Vroon weg. Te huur bij inschrijving VOOR VEERTIEN JAREN: S Hectaren 53 Aren OO Centiaren i®iWIHiB gelegen in Beddewaardc onder Nieuwerkerk; te aanvaarden met het rooven van den oogst dezes jaarakadaster sectie C, No. 58. Gegadigden gelieven zich te vervoegen ton kantore van den Notaris J. M. BOUVIN te Zierikzeeop Zaturdng den IO Juljj 1875, 's voor middags 11 ure, ter inlevering hunner bil letten hou dende opgaaf der jaavljjksche pachtsom per 41 A. 68 c.A. en namen der pachters en der borgen (van laatstge noemden ook schrifteljjk bewjjs.) De Notaris J. SIPKES, residerende te St. Maartensdijk, zal, ten Verzoeke van de erven van Mejufvrouw WIL- HELMINAHAGE, Weduwe den Heer P. Gaakeer, laatst gehuwd met den Heer A. Labeur, op |M 13 July 1875, 's namiddags om 4 urein de herberg van David Hage te St.- Maarlensdijkpubliek verkoopen: EENE KAPITALE onder de gemeente St. Maartensdijk en daarb jj behoorende BOUWLANDEN, onder gezegde gemeente en Stavenisse, ter grootte van ÖO 31 35. Eenige D IJ KEN onder SI. Maartensdijk, allen behoorljjk beplant, groot 11 74 40. 869 60 WEILAND onder St. MaartensdijkStavenisse en Poortvliet. In pereeelen en Nadere information bij gemelden Nptarisalwaar boekjes met kadastrale kaartjes zjjn te bekomen a 30 cent per exemplaar. De Deurwaarders J. BETHE en J. FRANSE, zullen Diimdug 13 Juli 1875 'svoormiddags lOure, oj» 3 maanden lcre«liet, aan het huis Bno. 404in de Meelstraat te Zierik zee publiek verkoopen Eene partij nette Meubelen, waaronder: 1 BUFFETKASTJE, 2 LATAFELS, I KLEERKAST6 TAFELS 22 STOELEN 2 VEN STERKUSSENS, 1 TRAPLEER, 1 TUINBANK, SPIE GELS 1 PLUIMENBED met toebehooren 3 paarde- haren- en 4 stroo MATRASSENDEKENSIJZER- KOPER- TIN-BLIK- GLAS- en AARDEWERK 1 nieuwe KEUKENKACHEL2 RIJST VOGELS met KOOIJENyoorts een partjjtje li.1 JUIDIC- NIFJR8W a REN. als: RIJST, GORT, SUIKER, KOFFIE THEEenz. Eenige vaten AZIJNWIN KELGEREEDSCHAPPEN waar bjj 3 stel koperen SCHALEN met BALANSEN, BUSSEN, DOOZEN, BAKJES, enz., Ken Nieuwe SINGER RLEERM4KKItS-TU4Pi\A\IMACIlIi\E, eu vele andere goederen meer. Te zien daags vóór de verkooping van 'a namid dags 2—4 ure. Openbare Verkooping. De Deurwaarder M. C. van ELSACKER te Tholen zal, op Wo«»iiM«lufg' «l«»«i 11 .Juljj 1875, des voormiddags om tien uren, voor het huis A, no. 4, op de botermarkt te Tholen, presenteren te verkoopen Kou netten, zin<loIjjken en goed oiKlerlioiiden I N I 0 i D 1 ls bestaande in: Een mahonyhouten SECRETAIRE, dito BUFFET, dito ronde TAFEL, SPEELTAFELTJES, een fraai eikenhouten KABINET, beste VLOERKLEE- DEN en KARPETTENLADETAFELSTAFELS in soortzeer goed gevulde BEDDEN met toebehooren MATRASSEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, KLOK KEN PORSELEIN, eene groote partij KRISTAL-, GLAS- en AARDEWERK, KAGCHELS, waaronder een uitmuntende KEUKENKAGCHEL, LEDIKANTEN, LINNENKAST, F1 ESJES DOOSJES, onder welke eeD Japanseh en meer andere GOEDEREN. Alles toebehoorende aan do erven van wjjleu Mevr. de Wed. WIJNMALEN. N.H. Daags vóór den verkoop zjjn do goederen te bezigtigen van 9 12 en van 2—5 uur. TE KOOT of TE HUUIt: Een Brood- en Koekbakker ij adres: letter O, bureau dezer courant. Door vertrek naar elders VAK STONDEN AAN een Winkelhuis en Pakhuis TE IIUUlï, staande op de voornaamste stand van Bruinissete bevragen met franco brieven of in persoon bij M. de GROEN te Bruinisse. TE KOOT: 4 HECTAREN 16 A. 47 c.A.uitmuntend te veld staand HOOIGRAS. Te bevragen huize >Waoeningen" onder Zonnemaire. T B H O O P EEN ZELDZAAM VOORKOMEND Engelsch Tilburry-Karretje; het fml*jc uitmuntend geschikt voor TVarrolml*, alsmede een gebruikte T ENTW A CS l-TIVbeiden te zien en to bevragen bjj E. E. VLEUGELS SCHUTTER te Oosterland. TE KOOT «loot- vcrnmloHiig Een sterken HIT; adres onder letter D. aan de Uitgevers dezes. TE KOOT: Twee MUILEZELS, zjjnde iMiïtiV, oud 6 en 10 jaar, vlug en mak in het tuig; franco te bevragen bjj do Uitgevers dezes. Een SERAPHINE ORGEL 9olle<le,sterk en welluidend vnntoon TE KOOT. Te bezichtigen Hótcl van VEEN. Puik Belgiesch Koeraapzaad to bekomen bij de Wed. BOKST AL, WAPEN VAN SCHOUWEN,' Zierikzee. joh. edïzlin, Horlogemaker, Dam, Zierikzee verkoopt en repareert alle soorten van BEST FLESSCHEN LAK 33 cent* per 5 ons, A. J. de LOOZKboekhandelaar. Zuivere Eau de Cologne in heele en halve wijnflesscben. ZOMERSPROETEN- en TEERZEEP opnieuw ontvangen Dy den Boekhandelaar v. DISHOECK. P AKHOOI te Icoop gevraagd door J. WAALE. De ondergeteekende berigt zjjnen geëer- den Stad- en Landgenooten dat hjj zjjn WINKEL iu PAB1PLSIIS, PARASOLS, ENTOUSCAS, WANDELSTOKKEN, ENZ.. op heden geopend beeft, in het huis vroeger be woond door don heer R. O. van NIEUWENHUIZE op den Dam alhier. RETAREERT eu HUILT dezelve in. Hjj beveelt zich beleefdeljjk in ieders gunst aan belovende eene nette en civiele bediening. Zierikzee w r lit^u 8 Julij 1 87 5. HTiLll. b E M E N S A P, BESTELLINGEN op BESSENSAP worden aangenomen, en de ledige flesschen ter vulling worden zoo spoedig mogelijk ingewacht bij J. M. GASILLE, ApotlieUor. der sociëteit „TOT NUT EN GENOEGEN," te ZIERIKZEE, op Donderdag den 15 Juli 1875, met omuggend terrein. Matinée Musicale van ll/s tot 3l/j ure, waarbjj om half drie een groote prachtige Luclitballou zal worden opgelaten. Groot Militair CONCERT des avonds te T1/, ure. Beide uitvoeringen zullen gegeven worden door de kapel van het derde regiment huzaren uit V Graoenhage, onder directie van den kapelmeester A. BERNHARDT. in 3 afdeelingen volgens programma, waarin bjjzonder zullen uitmunten Een Chineesche CORBEILLE met 12 cartouchen in Cbineesch- en met een fontejjn in watervalvuur. Een dubbele TELEGRAAFMOLEN met 20 cartouchen Aschvuur. met 33 cartouchen in in straalend en prachtig bengaalschvuur. Een Chineesche PARAPLUIE schitterend diamantvuur. Een groot prachtig stuk, vooratellende het ZEVEN GESTERNTE met 56 cartouchen in brillant en allerlei schitterend gekleurd bengaalschvuur. En ten slotte een groote prachtige BOUQUET. Buitengewone ILLUMINATIE enz. enz. Toegankeljjk voor de leden met ééne dame; meerdere dames en kinderen betalen zoowel bjj de MATINÉE als het CONCERT 35 De MATINÉE kan door niet-leden tegen betaling van 35 eent wor den bjjgewoond. Be wjj zen van lidmaatschap kunnen van af heden bij den Secretaris tegen betaling van ƒ3,50 worden vorkregen. Vreemdelingen kunnen tegen betaling van één C'l'len worden geïntroduceerd. De leden der Sociëteit buiten de stad woonachtig worden verzocht om van heden af bjj den Secretaris hunne toi'iftingMknurten af te halen. De toegangen van de heiningen zullen te l/S'/2 en te 7 ure worden opengesteld. Ten einde geen oponthoud te vinden aan de heinin gen wordt een ieder beleefdeljjk verzocht zich vooraf van toegnngliiuirten te voorzien, verkrijgbaar bjj den Secretaris. Namens het bestuur, G. A. de LOOZE Mz., Secretaris. vnart aanstaanden ZONDAG naar de steden Rotterdam en Dordrecht. Hoogere Burgerschool. Voor <M5n of twee JONGELIEDEN die van het Ouderwrjj» aan bovengenoemde inrigting gebruik wenschen te maken, bestaat gelegenheid tot UV WO NING in een Burgergezin. Adres met franco brieven aan bet Bureau dezer Courant, onder het motto Hoogere Burgerschool. SM I D SKNECHT. VAN STONDEN AAN of met AUGUSTUS a. s. een bekwame HOKFSMIDS-RN ECHT benoodigd, bjj M. LANOOIJ te St. Annaland. Door ziekeljjke omstandigheden terstond een bekwame HOEFSMIDSKNECHT benoodigdby D. DELSTte Ellemeel. DOOR ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN TERSTOND een bekwame VEE I MANS- KNECHT benoodigdbij M. BOOMSLUIJTER te Stavenisse. Loon naar bekwaamheid. T E R S TMjITD «ene HUISHOUDSTER benoodigd van middelbaren leeftjjd, goed voor de Melkerjj en tot opvoeding van kinderenbij W. van VESSEM te Renesse. MET AUGUSTUS eono DIENST Iï OOK benoodigd bij Mevrouw ANDREAS. MET AUGUSTUS OF NOVEMBER «ene DIENSTBODE benoodigd, bjj Mejufvr. BUIJZE, Dam. v MET AUGUST US eene DIENSTMEID benoodigd, loon OObjj den Predikant te Kapelle op Zuid-Beveland. Uitgevers: DELOOZE Sc WAALE, Snelporsdrukkery van OCHTMAN, PIETERSE VAN DTSHOECK, Meelstraat, B, 65

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2