ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. l\o. 5565» Donderdag 8 Julij 1875, 51steJaarg. VerBchgnt DENGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjje per 3 maanden is j 1,30, tranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cta. per regel, kunnen uiterlijk tot dee Maandags, Woensdags en Vrijdags vöorxniddags 10 ure bezorgd worden. Bekendmaking. VEÜHÏEZING voor LEDEN vaii den GEMEENTERAAD. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rilczee In aanmerking nemende dat volgens art 7 der Ge meentewet de gewone tjjd ter verkiezing der leden van den Raadis de derde Dingsdag der maand Julij om te voorzien in de vervulling van do plaatsen der ledendie met den volgenden eersten Dingsdag van September volgens roostormoeten aftreden Brengen ter openbare kennisdat de aftredende raadsleden zjjn de Heeren 1.° Mr. J. MOOLENBURGH 2.° Mr. J. W. A. SCHNEIDERS vak GREIJF- FENSWERTH 3° H. G. MÜLOCK HOUWER, 4°. R. KOOLE en 5.° D. B. P. ZUURDEEG en dat de verkiezing in deze gemeente mitsdien zal plaats hebben op Dinj;Mlitg ÜO Jnljj van morgen» 9 tot 'a namiddags 5 uur, in de bovenzaal op het Raadhuis, waartoe aan de Kie zers een oproepingsbrief met ingesloten stembiljet zal worden te huis bezorgd. Ziehikzee, den 7 Julij 1875. De burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Pastoor Spoorman's ÖFËN BltlBF JtAN V li. 1 FOKKER. Pastoor Spoorman te Vlissingen heeft het noodig geoordeeld een «open brief' aan Mr. G. A. Fokker te richten, naar aanleiding van 't alom bekende artikel in de Middelburgsche Courant van den 12 Juni II. Bedoeld schreven van den Weleerwaarden Heer Spoorman wen- schen wjj niet onopgemerkt te laten voorbijgaan. Ook wjj hadden de candidatuur van den Heer Tak van Poortvliet tegen die van Jhr. de Jonge met volle overtuiging aanbevolen en behooren dus mede tot hen, tot wie in zekere mate het verwjjt is gericht, dat we *onze tegenstanders op niet zeer hoffelyke en niet zeer liefderijke wjj ze bejegenen." Maar die qnaestie daar gelaten 't geschrift van pastoor Spoorman verdient eenig antwoord. In de eerste plaats om den hnmanen toon, dien hp in zjjnen brie! overal bewaart. 'tls een gunstig verachjjnsel van streng katholieke zjjde eens een woord van tegenspraak te vernemen, waarin de kracht der overtuiging niet schail gaat achter cene reeks groote woorden van dikwjjls meer dan verdacht allooi. Pastoor Spoorman, die van zich zei ven verklaart »dat er bedaard Hollandsch bloed in zjjne aderen stroomt", heeft zich weten vrjj te houden van de straat taal die V Huisgezin bezigt om zjjne naaktheid aan kennis en ontwikkeling te bedekken; hp heeft zich even min schuldig gemaakt aan de hoogopgescbroefde ora keltaal die de Tijd zoo dikwjjls gebruikt om haar gemis aan argumenten te omzwachtelen. Overtuiging, en die geuit in fatsoenlijke taal, vindt overal gehoor; dat heeft pastoor Spoorman begrepen en wjj waar- deeren hetja wij zouden 't geschrift van den Vlis- singschen priester aan zekere organen van de Ultra- montaansche partjj wenschen aan te bevelen als model van fatsoenlijken strijd. De overtuigingdie Mr. G. A. Fokker in zjjn cou rantartikel neêriegde, berust op eer» veelzijdig misverstand, zegt de Heer Spoorman. Dat de liberalen bjj monde van Mr. Fokker hunne smart lnchfc geven orer de ver kiezing van Jhr. de Jonge is inconsequentindien zjj niet tevens bnnne bevreemding te keDnen geven over de niet-herkiezing der Amsterclamsche afgevaardigden van Reewn en \i Jacob. In beide gevallen moesten per sonen voor beginselen wpkente Middelburg te be jammeren, wat men te Amsterdam lofprpst, is illibe- raal. Aldus pastoor Spoorman maar wat hij geheel over 't hoofd ziet is ditdat de afgevaardigde Tak van Poortvliet zijn banvonnis heeft ontvangen op on eerlijke, ja diep-onzedelijke gronden. Niet wie is gekozen, maar hoe, waardoor is Jhr. de Jonge in de Middelburg- sche stembus gewerkt. Pastoor Spoorman is een veel te eerljjk man omals hjj werkelpk weetwat het clericale bond heeft gedaan om den Heer Tak te weren, om dan niet te erkennen, dat «leugen en laster" wer kelpk hebben dienst gedaan. Dat is 't verschil tnsschen de Amsterdamsche en de Middelburgsche verkiezing, 's Jacob en van Reenen zjjn niet geweerd als voorstan ders van eene richting, die den Christus uit de Maat schappij wil verbannen's Jacob en van Reenen zjjn niet uitgeworpen, omdat de kiezers werden bang ge maakt met eene verhoogde belasting van 10 millioen galden. Leugen en laster" hebben in 't Middelburgscho district dienst gedaan»10 millioen, boeren en buitenlui was eene leugen, was lasterEn daarmee alleen vervalt de gansche inconsequentie van eene partijdie 't be treurt dat zijne uitslekendste leden worden geweerd door dè macht van enkele leiders op eene massa onontwikkeld kiezersvolk. De Heer Spoorman is dicht genoeg bjj Middelburg om van de lijsten te hebben kennis genomen die de namen der onderteekenaars van 't adres aan den heer Tak publiceerden en laDg genoeg in Zeeland om te weten, dat en welk gewicht aan die namen te hechten is. Niet waar, 't gehalte der kiezers zegt ook iets En als de 1099die voor den uitverkoren kandidaat stemden, eens voor den dag kwamen met hunne namenen als eens geconstateerd kon worden hoevele stembriefjes door ééne welbekende hand uit Middelburg werden ingevulden als eens in 't licht trad iedere pressie tot voor 't stembureau toe zou dan niet zelfs de Hefer Spoorman voor de groote meerderheid der 1099 gedienstige kiezers een straatje omgaan Nog eens, niet zoo zeer wie is gekozen heeft onze verontwaardiging gaande gemaakt, maar hoe 'tcleri cale bond dien uitslag heeft kunnen verkrjjgen. De vergelijking met Amsterdam gaat Diet op Wel eerwaarde Heer! Daar was de liberale meerderheid verpletterend en die meerderheid kwam van den kant der in geen geval van den kant der honderden onmondigen uit het 4de. en 5de district en uit Walche ren. En de personen di&r en te Middelburg? De kieschheid verbiedt ons in eene vergelijking te treden maar aan de waarde van 's Heeren Spoormans combi natie ten opzichte der gekozenen zal wel niet veel gewicht worden toegekend Nog een paar woorden in zake de onderwijs-quaestie. De weleerw. heer Spoorman schrjjft»Indien de Katho lieken den ondergang zochten van 't openbaar neutraal onderwijs gelijk gij (dus ook de liberalen voegen wij er tusschen inschijnt te meenen", waarom bielpen ze dan Van Reenen en 's Jacob aan stemmen en Wint- gens aan zijne verkiezing. Eerljjk gesprokendat is een weinig naief van pastoor Spoorman. Wij hebben Alleen de insinuatie op bladz. 9 der brochure, waarin gezegd wordt, dat »een b«9cbcrmer van een liberaal dagblad voorzichtig moet zijn in 't gebruik der woorden »lcugen en laster" maken eene uitzondering. niet te verklaren wat de Katholieken hier doen en te j Amsterdam laten of omgekeerd, evenmin als wp hebben te verklaren, waarom zij te Arnhemhunne stem met weerzin moesten uitbrengen op een medestander van den man, dien zjj te Middelburg met zooveel jjver en toewjjding mochten dienen? Pastoor Spoorman moet maar eens aan Dr. Nupens vragenwaarom wij ook dat niet kunnen verklaren Wellicht is onze onbegrijpelijkheid in deze dingen dan wel gerechtvaardigd Maar nog meer. Pastoor Spoorman zal ons zeker toegeven, dat bjj deze verkiezing de hoofdquaestie was vóór of tegen 't restitutie-stelselvóór of tegen de Slannen van pator Van Gestel en dominé KuyperWjj, ie in dat stelsel den dood der openbare school zien, en dat deed de weerpartij immers ook? konden niet anders dan schrap staan voor die school. Maar dat wjj de bjjzondere scholendie wezenlijk 't peil van yt onderu-ijs hoog houden, niet minachten, dat is ook waar! Tot zooverre onze bemoeiing met pastoor Spoorman's »Open Brief," 't Andere is meest van persoonlijken aardtegen 't woord van Mr. Fokkeren wjj mogen er dus van awjjgen. Slechts eene zaak. De weleer waarde schrijver beklaagt zich over zekere correspon denties waarin de Heeren Saajjmans Vader en Jhr. de. Jonge werden besprokenop eene manierdie ook ons niet de geschiktste dacht. Wjj kunnen des pastoors klacht billijken. Maarwat zal nu weerop zijne beurt Pastoor Spoorman zeggen van een der laatste artikels in de Tijd, waarin naar aanleiding van 't Thorbecke- standbeeld over dien staatsman werd gesproken over den Staatsmandie in 1853 voor de Bisschopsquaestie vallen moestop eene manierdie alleen hun be vallen kan welke van oordeel zpndat het doel de middelen heiligt? Algemeen Overzicht. Voortdurend richt zich een medelijdende blik naar FruiihrjjU henen, die als het ware vraagt of de ellende geen einde neemt. Eerst oorlog met den vreemden, daarna verdeeldheid in eigen boezem, toen eene afwisselende regeeriDgdie niet veel tot stand bragt en eindeljjk eene overstrooming, die geld en bloed kost. Waarljjk men wordt mot het lot zjjner medemenschen bewogen. En zonder al de akelige tafereelen weder te geven, die van den jongsten nood worden geschetst, is de gevoelige medemensch geneigd met weemoed zoo niet met een traan in het oog naar het zwaar beproefde land te starenindien niet de Franschman zelf zoo vroljik hom tegenkwam, alsof hjj zeggen wilde: treur maar niet, wjj zjj a vroljjk. 'tls indedaad opmerkeljjk boe men zich daar te lande in alles geljjk bljjft. Zelfs id de naaste omgeving der bezochte streken gaan alle vermakelijkheden hun ge wonen gang. Men danst en springt erals ware er niemand treurig. En toch zjjn er zoovele ongelukkigen, die geholpen moeten worden. Maar voor dezen is men dan ook niet doof. Er wordt veel gegeven om den nood te lenigen en er is zelfs al voorgesteld om de Pieterspenning, die toch maar water in de zee brengt, aan de slachtoffers der overstrooming te geven. Niet onaardig was het voorstel, om de twee millioen fran ken, die «men voor eene kerk van het heilige hart gaat besteden, maar aanstonds aan de ongelukkigen te geven. Daarvoor zjjn de geloovigen echter evenmin te vinden, als de leden der Tfation&le Vergadeing om hard te werken. De president doet al zjjn best om werk af te doen, maar vindt geen gehoor; zoodnt hoogstwaar- schjjnljjk eerlang weder eene vacantio zal genomen worden, die men moeielyk als rusttjjd zal kunnen bo- schouwen, omdat rust vermoeidheid onderstelt. Er is, zoo kunnen wjj in weinig woorden zeggen, in Frankrjjk niets bpzonders voorgevallen, niets gewichtigs gedaau en men zou de natie beklagen, die van zooveel leed genezen moetindien men niet wist dat zjj wel Ijjdt, maar weinig pjjn gevoelt. In Ëngeliind waren de Parlementszittingen in de laatste dagen niet onbelangrjjk. Allereerst van wege mededeelingen van den minister omtrent bet ondorwjjs. Bjj gelegenheid der begrooting voor dit onderwerp verzekerde de minister dat de toestand van het lager onderwjj9 in hooge mate bevredigend was en dat er dus geene veranderingen noodig waren. Vreemd klonk ons de wenschdat meerderen uit de lagere volks klasse zich aan het onderwijs mochten wjjdenwaar men elders klaagtdat do fatsoenljjke stand zoo weinig onderwjjzera oplevert. Ook omtrent het verplicht schoolbezoek liet de minister zich gunstig uit. Voorts zal eerstdaags weder ter sprake komen hot plan om voor Ierland een afzonderljjk parlement interichten een plan dat sedert jaren bjj de Ieren geliefd is, maar voorshands weinig kans van slagen heeft. Nog wordt ons berichtdat lord Derby dezer dogen een feestmaal bijwoonde van de vereeniging van kruideniers en bij die gelegenheidals naar gewoonteeen politieke redevoering heeft gehouden. Als minister van bniten- landsche zakenzeide hjjWas zjjn streven mede te werken aan het behoud van den Europesehen vrede. Gaarne nemen wjj acte van deze verzekeringmaar kunnen niet nalaten daarbjj te wjjzenop een der door hem opgegeven motieven, dat inderdaad karak teristiek is. De edele lord zeide nameljjkdat bjjna in alle landen van Europa Engelsch kapitaal ia ge plaatst en dat het daarom het belang van Engeland isden vrede te bewaren. Ziedaar wel een bewjjs dat strjjd voor eigenbelang ook een algemeen belang dienen kan. Eu schoon wp hier wel eenige baatzucht in het spel vindenmeenen wjj tochdatals er maar geene verkeerde middelen worden aangewendelke weg tot den vrede ons gewenscht moet voorkomen. Uit Doitschland vernemen wjj niet veel anders dan eene uitbreiding op hetgeen ons vorig overzicht reeds mededeeldedat nameljjk de Pruisische minister Falckop zjjne reis door de Rpnprovincien overal even aangenaam ontvangen wordtniettegenstaande hjj daar in het hart der oppositie tegen de regeerings- politiek zich bevind. Zjjne reis is eene ware zegetocht geworden. Serenadesoptochten ovatien van allerlei aard, worden ter zjjner eer georganiseerd, 't Was of men eens goed wilde doen uitkomendat er ook te midden der Ultramontaansche bevolking eene groote menigte is, die met de kerbeljjke wetten even hoog ingenomen isals anderen die verachten en tegen werken. Er is dus in de ervaring van den minister eene groote zelfvoldoening voor de regeering gelegen, die zich daardoor gesterkt zal gevoelenom op den eenmaal ingeslagen weg voort te gaan. In Berlijn maken de socialisten nu reeds toebereidselen voor de verkiezingen voor den Rjjksdagdie eerst over anderhalf jaar moeten plaats hebben. Zjj organiseeren daartoe eene arbeiders-kiezersvereeniging, die te zjjner tijd dienst zal moeten doen. Men kan dus niet zeggen dat deze lieden traag zijn of voortvarendheid missen. In Mecklenburg wil men een voorstel bjj den Rjjksdag indienen om de petroleum ie belasten. Van alle kan ten gaan daartegen stemmen op die om verschillende redenen dat denkbeeld afkeuren. Onder deze is er eenedie nieuw en merkwaardig is. Men beweert nameljjkdat de petroleum zoo weldadig beeft gewerkt op bet huiselijke en zedeljjke levenvooral ten plat ten lande. Sedert de menschen beter licht hebben zegt menwordt er me?r gelezen en aan den huise- lijken haard gezeten. Eene dergelijke belasting zou dus een krachtig middel tot volksontwikkeling in den weg staan. Op het oorlogstocneel in Sptiuje is weder leven gekomen, 't ls wel treurigmaar als uien op geene andere wjjze dan door vechten tot een einde komen kan dan zouden we haast zeggenIaat het maar haastig geschieden. Men is ten minste weder aan den gang. Een aantal plaatsen zjjn door de regeerings- troepen aangevallenen mag men de berichten ge- loovendan was het altjjd met goed gevolg voor hen. De Carlisten leden steeds de nederlaag en verloren vele manschappen. Onder al dat oorlogsrumoer klinkt ech ter ook eene betore tjjding. Bjj koninklijk besluit is bepaalddat de coupons der geconsolideerde schuld met 1 Juli zullen worden afgelost. Spanje schjjnt dan dus ook weer eens aan zijne schuld te gaan denken en aan zijne verplichtingen jegens zoovelendie met huu oorlogen weinig gediend zjjn en liever een ander geklank willen hooien dan van het geschut. Of daarom nu de fondsenhouders reeds de vlag kunnen uitsteken zonden wp betwijfelenmaar aan den anderen kant mogen wjj hen toch gelukwenschen, dat ze niet geheel vergeten zjjn. In liongarjie vallen de verkiezingen in liberalen zin uit. Het schjjnt dus wel, hoe verderfelijk sommi gen die beginselen beschouwen mogen er eene kracht in gelegen is, die zich overal uitbreidt en toeneemt. In Itleocico is ook weder eens een opstand uitge barsten wp kunnen niet zeggenna lange rust. 't Schjjnt ernstig gemeendwant de troepen hebben zich bjj de opstandelingen gevoegd en hunne officiereu gevangeu genomen. De handel staat natuurlpk stil en de winkels zjjn gesloten terwijl de kooplieden naar elders gevlucht zpn. Ook daar heeft de ondervinding dus nog niet wjjs gemaakt. Wjj willen hopen dat allendie zoo hard zjjn om te leeren en zoolang eu zooveel werk hebben toch wel eindeljjk wjjs zullen worden. Maar neem eens aan dat deze wensch vervuld wordt, dan zal er weer wat anders zjjndat de onvol maaktheid vaD bet ondermaansche gevoelen doet. Toch zouden wjj ons bartel pk verblijden als wij op dien koop, al vast van oproer en oorlog bevrjjd werden. Nieuwstijdingen. Hmtrifttt. Eep officieel rapport van de Noord-Amerikaansche regering deelt mededat in het jaar 1874 niet minder dan 40,000 emigranten uit Amerika naar Engeland zpn teruggekeerd nadat zjj vruchteloos getracht had den werk te vinden in de Nieuwe Wereld. Aan land verhuizers wordt de raad gegevenom zooveel geld mede te nemendat zjj niet slechts den overtogt kunnen bekostigenmaar ook naar het binnenland kunnen reizen waar meer gelegenheid bestaat om aan den kost te komen. 3tthie. Bntnvin23 Mei. Het uiail-overzicht van het .■lig. Dagbl. van Ned.-lndie lu/dt aldusGisteren bragt de Javasche Courant een berigt uitAtcbin van 15 Mei, dat, zoo bet juist is eo bevestigd wordt, op verscher ping van tegenstand ccbjjnt te wjjzen. Het luidt: «Toeankoe Daoed door hoofden drie Sagie's tot sultan benoemd." In elk geval duurt de strjjd in Atcbin voort en wordt het meer en meer noodzakeljjk het Indisch leger duurzaam te versterken. De gisteren aangekomen Molukkenboot bragt ons do tjjding dat het rjjk Wadjo niet langer de Nederlandsche Vlag wil erkennen en zich ten strjjde rust. Met de vorigo Molukkenboot, schreef men ons van Timordat weder eon Raja (die van Allon)in strjjd met de uit drukkelijke wenschen van den resident, op expeditie is geweest en in de binnenlanden van zjjn eigen ge bied een paar honderd oude mannen, oude vrouwen en kleine kinderen het hoofd heeft afgeslagenterwjjl drie honderd volwassenen (beide cjjfers zjjn overdreven boogzegt men en dat is inderdaad te hopen) als slaven zouden zjjn opgebragt. Deze feiten bewjjzendat de Archipel niet langer ter wille van Atchin ontbloot mag worden van troepen. Te Makassar zou de schuttcrjj hebben aangeboden Pankadjene te bezettenopdat de daar in garnizoen liggende militairen naar Java zouden kunnen vertrekken. Dat de Turkscbe Regering overvloed van geld heeft, zou men opmaken uit haar kanonnen-inslagzjj heeft er in 't geheel van Krnpp ontvangen 900 tegen 1000 pd. et. het stuk, en zjj zpn betaald. JFranftrtjjfi. »Na bet waterde modder dus wordt uit Tou louse aan de National geschreven na de woede der golven, de woede der verpestende dampen. Al die puin- hoopen, al die ingestorte huizen, al wat vernield is, is overdekt met een dik vettig sijjk, dat op sommige plaatsen een allerverschrikkelijketen stank geeft. De secreetkuilen zjjn omvergewoeld en de tot rotting over gegaan zijnde organische stoffen, hebben het water van putten en bronnen vergiftigd. De aarde is van de kerk hoven weggespoelddoodel jjke gassen stjjgen daaruit omhoog. De inwoners begrppen dan ook, dat het van het grootste belang is, de meest krachtige maatregelen te nemen opdat het Zuiden van Frankrijk niet door een nog veel ontzettender ramp worde bezocht. Terwijl de inwoners op het plateau van la Bóarnaise in tenten en barakken kampeerengraaft meD in de meeste straten riolen en greppels, oin het afloopen van het water te bevorderen. De modder wordt bijeenverzameld en in de Garonne geworpen. De puinhoopen worden zoover mogelpk verwjjderd en de huizen, die zijn staande ge bleven ontsmet. Op vele plaatsen rigt men groote brandstapels op. Levensmiddelen, kleederen, hooi, die door het sljjk bedorven zjjn en tot rotting overgaan worden daar, na met teer te zijn overgoten, in brand gestoken. Ook meubelen deelen in datzelfde lot en beddegoed. Wat is bet hard zjjn matras in het vuur te moeten werpen, wanneer men geen geld heeft oen andere te koopen? Eu dat is toch het lot der meeste bewoners van de voorstad Saint-Cyprien." Een officierdie Mac Mahon vergezeld heeft naar de overstroomde gewesten, schrpft in een brief naar Parjjsdat de Maarschalk gezegd heeft dat de ver woesting en ellende, die hij thans heeft aanschouwd alles van dien aard overtreffen, wat hjj in zjjne veld- togten in Afrika, de Krim cn Italië heeft gezien. Zelden, zoo schrjjft men uit Toulouse, vindt men een enkel Ijjk op eene plaats. Gewoonlijk vindt men de dooden in groepen, die elkander omstrengeld hielden. Hier is het eene moeder, die hare kinderen, daar een man die zjjne vrouw voor het laatst wilde omarmen. Zoo öok heeft men in eehe plaats de Ijjken gevonden van twee inwoners, Ducourneau en zjjne vrouw. Hun huis dreigde te bezwijken, en lang hadden zjj om hulp geroependoch te vergeefs wegens den sterken stroom waren zij niet met eene bootte bereiken. Man en vrouw lagen op de knieën, den dood afwachtende. Daar doet zich eindeljjk het onheilspellend geluid hooren: de woning kraaktzjj wordt in tweeën gescheurd. Ijlings werpen man en vrouw zich in elkanders armen, om althans den troost te hebbendat zjj aldus ver- eenigd zjjn. Te Agen bedekte het water 36 uren lang de gansche stad. Het bereikte de hoogte van de tweede verdieping der huizen36 uren lang bleven de inwoners op de daken. Elk oogehblik hoorde men er het kraken van huizen, waarop doffe slagen volgden, eenigszius gelijk aan het rollen van den donder uit de verte. Het waren de slagen van wooingeu, die instortten. De jeugdige meisjes die te Agen hare opvoeding ont vingen in het klooster Notre Dame de Nevens, waren bjjna van honger omgekomen. Anderhalf etmaal waren zjj op het dak van het gebouwzonder iets hoege naamd genuttigd te hebben. Allerwege komt men in de dorpen menscben tege moet, half naakt, uitgevasten nauweljjks meer op de beenen kunnende staan. De honger is algemeen. En toch wordt de ellende met kalmte en waardigheid ge dragen. De oorden der verwoesting hebben ook vele roovers, en wat nóg meer zegt, moordenaars gelokt, zoodat de olitie, reeds met zooveel werk overladen onmogeljjk et vereischte toezicht kan uitoefenen. Het is gebleken, dat in de voorstad Ssiot-Cyprien verscheidene personen zjjn vermoorder zjjn lijken gevondenwier zakken zjjn uitgeschudenz. Zekere heer P. liep dezer dagen te Parijs '^avonds om elf uur in de straat St.-Lazare en kwam een da nietje tegen, dat in hevigen angst scheen te verkeeren. «Mijnheer, ge schjjnt me toe een eerljjk man te zijn zei ze, ik wordt vervolgd door iemand die mij schrik aanjaagt, bescherm me en geef mjj uw arm tot aan de Place du Havre, waar mjjn ouders wonen." De heer P. wilde het haar niet weigeren. Ter genoemder plaatse gekomen, wierp zjj zich eens klaps in de armen van haar geleider en zei hartstochtelijk: «Gjj hebt mij 't leven gered, ziehier mjjn woning." Daarop verwpderde zjj zich zoo snel mogelpk. De lieer P. wilde zien hoe laat het was, maai- joud zjjn horloge niet meer. Hjj ging dadelpk het geval aan een agent van politie vertellen, die het meisje nog in 't bezit van 't gestolene vond. Deze negentienjarige naaister had op geljjke wps menigen diefstal gepleegd. SPuUschlanb. Te Berljjn is onlangs eene 27jarige ongehuwde vrouw wegens kindermoord ter dood veroordeeld. Zij had, na door haar minnaar, een ingenieur, verlaten en aan ellende prjjs gegeven te zjjn, besloten door zelfmoord zichzelve en naar kind het leven te benemen. Het kolenvuur, dat zjj tot dat einde in hare kamer had ontstoken, was echter slechts voldoende om het kind to dooden. De moeder stond toen op van haar bed, trok het kind schoone kleederen aan en legde zich met het Jpkje in de armen weder te bed, met het voorne men om op andere wjjze voor zichzelve den dood te zoeken. In die houding viel zij in slaap of in /wjjrn, en toen zjj weder tot zichzelve kwam bevond zjj zich onder de behandeling der in de kamer gedrongeu buren. Het geregtahof veroordeelde de kindermoordenares ter dood. De jury besloot echter, uit aanmerking van verschillende verzachtende omstandigheden, een verzoek schrift om gratie voor de veroordeelde tot den koning te richten. Deze liet echter door haar verdediger ver klaren dat zjj het leven moede was, slechts met haar bind weu8chtc te worden vereenigd en dus als een recht eieebte dat het vonnis ten uitvoer zou worden gelegd. Slxhetlttith. Ziifplion, 5 Juljj. Naar wij vernemen, bestaat bjj zeer velen in dit district het voornemen bjj de aanstaande verkiezing van een lid der Tweede Kamer tot candidoat te stellen Mr. J. P. R. Tak van Poort vliet, vroeger afgevaardigde voor Middelburg. Van anti-rev. zjjde zal wederom worden aanbevolen baron Mackay. Amsterdam5 July. De Stoomvaart-maat- sch&ppjj Zeeland is voornemens den 19n dezer een proeftocht te doen, waartoe o. a. de burgemeesters dezer stad en van Vlissingen, de presidenten van de beide Kamers der Staten-Generaal, enz. enz. en ook de vertegenwoordigers der voornaamste dagbladen in Ne derland, Engeland, Frankrijk, Duitschland en Oostenrjjk zullen worden uitgenoodigd. Na zich eerst te Vlissingen aan een banket te hebben vereenigd, zal, men, onder muziek en vuurwerk, de reis aanvaarden. Tegen 11 ure zal men te Sheerness, en tegen 1 uur te Londen zpn, waar men, na eenige uren te hebben rondgewandeld of gereden, weder aan een banket zal aanzitten, om daarna terug te keeren. Men meent te weten, dat de eere-voorzitter der Maatschappij, Z. K. H. prins Hendrik, het feest te Vlissingen met zjjne tegenwoordigheid zal vereeren. Vlisssintfreu, 4 July. De heer C. J. v. d. Heijden, lid van den Gemeenteraad alhierdie aan de beurt is om af te tredenheeft als zoodanig zpn ontslag ge nomen. Tholen, 5 Juljj. Het bestuur van het onderwy- zersgezelschap alhier zal deze week, namens het gezel schap, een adre9 aanbieden aan den Minister van Binncniandsche Zaken, ter ondersteuning van het 12 April jl. ingezonden adres der Amsterdamsche vereeni ging van hoofdonderwijzers en hoofdonderwijzeressen, waarin zjj den Minister eerbiedig verzoeken middelen te willen beramen, waardoor ook aan de ondenvjjzera- weduwen eenig pensioen zou kunnen worden uitgekeerd. Adressanten drukken als hunne meening uit, dat bet middellijk ten bate der school zpn zal, als de onder wijzers, ook met het oog op hunne na te laten betrekkingen, met minder bezorgdheid de toekomst kunnen tegengaan. Zierilrzee, 6 Juin'. Naar men verneemt, zou bet voornemen bestaan ae Tweede Kamer tegen balf Augustus bijeen te roepen, en wel ter behandeling van de Kiestabel. Indien wjj goed zijn ingelicht, dan staat er een derde editie te versckjjnen, met. Apeldoorn, Loenen en Bergen-op-Zoom als nieuwe kiesdistricten. Het Staatsblad No. 122 bevat een koninkljjk be sluit van deD volgenden inhoud: «Art.. 1. Ten gevolge van nieuwe schikkingen tusschen de Nederlandsche en Duitsche postadministratiën, wor den, met intrekking van Ons besluit van den 16deu November 1868 Staatsblad No. 147), omtrent bet over maken van gelden door middel van postwissels tus schen Nederland eu Duitschlandde navolgende be palingen vastgesteld. Art. 2. Een .postwisselbetaalbaar in Nederland de som van 3000 mark en een postwisselbetaalbaar in Nederland, de som van 175 niet mogen to boven gaan. Art. 3. Het regt van den afzender hier te lande voor elke afzonderlüke geldverzendiog naar Duitsch land, te boffen, bedraagt; a. voor sommen, waarvoor een bedrag van f 43,75 of minder moet worden gestort, 25 centb. voor sommen, waarvoor meer dan 43,75 en met 87,50 is te storten, 50 centsc. voor hoogere bedragen, tot. en met het vastgestelde maximum 75 cents. Art. 4. Dit besluit treedt in werking 1 July 1875.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1