Ta n b este ding. OLIE en LOOG (eigen fabrikaat), P ARAPLU1ES, te koop: BfiSSlN S AP» limonade ningsche jongons kennis Uouden, zich door geen anderen to laten t' huis brengendaar zjj nu niet meer zullen gevraagd worden. Een kortzigtig molen paard te N. moeat geen uitstapjes doon met een kirrotjeom een vader to zoeken in Egypte. Een trotsch meisje in den Noord-polder onder II. wordt aangeraden zoo laag op anderen niet neer te zien en zoo niet te babbelen. Want wat geeft toch al dat praten 't Zal haar hitter weinig baten Want geen geld en geen fatsoen Wat kan men daar toch ineë doen. >Wat krpg ik tegenwoordig toch aanzoek," zegt het zedige weduwtje te Gtegen bare zuster op de kaai. Je weet dat kleine naaldriddertje heb ik gewezen van de handom Dirk in mjjn net te krjjgen. Ik doe wel wat ik kanmaar hjj vraagt maar niet om het jawoord. »Ik geloof dan ook dat hg liever een jong boutje heeft dan eene afgezoende dame met een half kaal hoofd." In den nieuwen aangewerfden winkel te Sint. wordt den bediende aangeraden, zulke gemeene nieuwtjes uiet meer in den winlcel te verkoopen van een ander, daar zulks voor zijn patroon maar schade lijk kan zijn. Een boer onder G. zegt tegen zjjn zoon: »Nu zal het al gaauw gelukken om Saartje uit de voorstad in de fuik te krjjgen, nu zij verzocht is geweesten al is zij niet mooizjj heeft gelden aaar ben ik opgesteld." Twee kwaadsprekers te Se- rooakerke (Walcheren) worden aangeraden, hun tong wat in toom te houden en geen kwaad te spreken van vrouwen, waar niets van te zeggeu valt, terwijl men zegt: Zoekt gjj een anders eer te rooven Daar gij uw eer verloren hebt Dat zal ieder toch wel gelooven, En dat is ook een goed recept. Als men een goeden naam wil krjjgen Dan moet mea hoorenzien en zwijgen En die dat niet volbrengen kan Die wordt ook nooit een eerljjk man. Saartje uit de wijngaardstraat te Goes wordt ver zocht, zoo niet door het raam de menschen na te roepen en voor den gek te houden daar zjj in moeite zal komen. Iemand uit de voorstad te Goes wordt aange raden, geen nachtpraatjes te komen maken bjj eene water- en vaurvrouw, daar hij met de tang de deur zal uitgejaagd worden. £Mrbcrt«t(tt«n. S^jarlge Eohtvereeniging van ADRIAAN GOUDSWAARD JOHANNA LUIJK. Nooedgouwr, 6 July 1875. Ondertrouwd H. D. GIDEONSE Zotten, 2 July 1875. Receptie 11 July 1875. A. J. MIDDELHOVEN. Bevallen van een Meinje, LENA BAKKER—van Splunder. OirwBKKERK, 3 July 1875. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed in den gezegenden ouderdom vau ruim 79 jaren, ARCHJBALDuS WRIGHT, in leven dykbaas van verschillende polders, diep betreurd door zijne weduwe, kinderen en behnwd-kinderen. Hontrnisse, Weduwe A. WRIGHT, 2 July 187 5. van Dribl. Heden avond te tien ure overleed zacht on kalm, Da eene kortstondige doch hevige ziekte, mijne geliefde echtgenoote JOHANNA van der SLUIS, in den ouderdom van 68 jaar en 10 maanden. Ruim 15 jaar mogt ik door eene gelukkige echtvereeniging met baar verbonden zjjn. De alleen wjjze en goede God sterke my in dit droevig verlies. Sirjansland, A. VIJVERBERG. 2 July 1875. Algemeene kennisgeving. 0 Heden avond overleed zachtna een lijden van 16 maandenmjjnen geliefden Zoon en onzen Broeder KORNELlS, in den ouderdom van 33 jaren en 7 maanden. Zonnemaire, JOHANNES van der SLUIJS 2 J u 1 jj 1 8 7 5. en kinderen. Strekkende deze tot bjjzondere en algemeene kennisgeving. overleed na een langdurig lyden, mijn zoon CORNELIS, in den ouderdom van 52 jaar .De hoop is op Hem die zegt »rojjn wil L. HOGERLANT, Wed. J. de Jonge. Nietjwerkerk, 3 July 1875. Algemeene kennisgeving. Heden morgen ten 8 ure overleed in deD ouderdom van bijna 24 jarenna een langdurige ongesteldheid, mjjne geliefde eebtgenoote HELENA VATTEKANNE, my nalatende een meisje van 10 maanden. Dreischor, A. A. van der LINDE Jz. 5 Julij 1 8 75. Strekkende deze algemeene tevens als byzonderé kennisgeving aan vrienden en bekenden. Voor de vele bewjjzen van belangstelling en deelneming, bjj de ziekte en het overlijden onzer innig geliefde Dochter MARIA ondervonden, betuigen wjj onzen hartelijUen «lanlc. A. TUIJTEL. J. S. TUIJTEL—Kelt.er. Al die iets te voi'ilet-en hebben van of verpehnl«llgd zjjn aan de firma LAMMERSE COMP.worden verzocht bij den ondergeteekende daarvan ojf»0ff*».af of betnling te doen vóór den 1 Augustus e. k. Tholen, den 1 July 1875. C. LAMMERSE. Het DAGELIJKSCH BESTUUR van het Waterschap SCHOUW EN, zal, op Donderdag den JTwUi, des namiddags ten één uur, aan 's Landskamer te Zierikzee in twee perceelen AANBESTEDEN: Het LEVEREN en VERWER KEN van 4500 Seheepstonnen gewone- en 4000Seheepstonuen afval van DoornikBchen Steen. Deze besteding geschiedt bij inschrjjving en opbod. Het Bestek ligt ter inzage aan 's Landskaroer te Zierikzee, en is tegen betaling van 0,33 te verkrjjgeu bjj den Boekhandelaar van DISHOECK te Zierikzee. Inlichtingen zjjn te bekomen by den Waterbouwkun digen Ambtenaar te Zierikzee. Zierikzee, 1 July '1875. B. C. CAU Voorzitter. J. L. de JONGEOnto.-Griffier. EERSTE VERIFICATIE. üc schuldeischers in het FnilliiSiüoitieiit van CORNELIS le CLERCQ winkelier in kruideniers- en verfwaren, do pand- en hypotheek bobbende daarondor begrepen, worden krachtens bevelschrift van den Edel Achtbaren Heer Regter-Commissaris van den tweeden July 1800 vjjf-en-zeventig, zjjnde geregistreerdOP GEROEPEN, om op Zaturdag den zeventienden Julij 1800 vijf-en-zeventig, des voormiddags om tien uur, in perBOOu of bij gemachtigde to verschijnen in het Geregtsgebonw te Zierikzee op de eerste hjjeen- Itonwr van sohuldoisehers ten einde over te gaan tot de verlüeatie dor «i«liul<lvortlAriugeu De Curator, Mr. J. M. ISEBREE MOENS. De Notarissen Mrs. J. MOOLENBÜBCiH en J. C. van der LEK de CLERCQ zullen ten verzoeke der hoeren M. GEELHOED en J. E. MULÜC'K HOUWER qq.op Vi-i j«l:isr f> .Julij im75, des namiddags 2 ure, in het hotel de Webkd te Zierikzee, publiek verkoopen: EENE PA. RTIJ VRUCHTEN TE VELDE, als: WINTERTARWE, ROGGE, WINTERGERST, MAART8CHE GERST, ZOMERGERST, ERWTEN, PAARDENBOONENHAVER, PAARDENPEEËN SUIKERPEEËN MANGELWORTELS AARDAPPE LEN, mitsgaders tweejarige MEE DE te velde. Alles gelegen in de polders Zuidhoek, Znidernieuw- laud, Gonwcveer en Bettewaarde. En daarna ten verzoeke van W. DOUW: 65 Aren 61 Cent. ROGGE, aan den Zandweg onder Zierikzeenaast het land van C. Deorloo. De Notaris Mr. .T. C. van dek LEK de CLERCQ zal ten verzoeke van Mej. de Wed. en Erfgenamen van don heer J. de RIJKE, op ZLitur- «lua: 17 .Julij lzS'T'CS, (in plaats van Maandag 19 July)dos voormiddag» 10 urein de herberg van W. van Hoeve te Sirjansland, gemeente Oosterland, na regterljjke magtiging publiek verkoopen iüSflil IP'if PR U 111/ PARAPLUS, ÜIOIJSCAS, PARASOLS, ZOOWEL ZIJDE ALS ZENELLA. J. de JONG ZIJLSTRA. voor welker UITMUNTENDE HOEDANIGHEID en ONSCHADELIJK HEID door mij wordt ingestaan. Portiën vau 40 cl. voor BV2 pond en van 80 et. voor 11 pond ZEEP. Iedere flescli is van eene gebruiksaanwyxing voorzien, WAAROP TKVENS MI.IN NAAM GEDRUKT IS. Bjj het gebruik dezer zeep is het bleeken of aanwenden van chloorkalk niet noodig. C. J. KORSTENin Verfwaren. «SS» met 31 HECT. 39 AREN SO CEIVX. Erve, TuinBouw-en Weilanden, staande en gelegen te Sirjanslandgemeente Oosterland S IJecst. 03 Aren HO Cent. BOUWLAND onder Bruinisse. Een Woonhuis, Schuur EN GEVOLGEN bjj »de Staart" onder Oosterland. EEN POONSCHUIT, groot 41 tonnen, met InventnriH en roeiboot, liggende aldaar. s/32 Aandeel in de Meestoof en gevolgen te Sirjansland. Bjj boekjes en billetten breeder omschroven. De~Notari»T.b ST B O vTN71al op jJjJEfilv WoenM<1iig den Juljj 1Jlaj des inorgons ten 11 ureten verzoeke vau den Hoog WelGeb. Heer .Tbr. \V. M 11. "K JONGE, als onherroepelijk gevoloiagtigde van JAN SMITS, timmerman, wonende to Bruinisse, in de her berg op de kaai aldaar, publick presenteren te verkoopen: i 0 8 S MET DAARNAAST GELEGEN TIMMERMANS-AFFAIRE, met hot ERFPACHTSREGT van den GUOJND waarop die gebouwen zjjn gesticht, staande en gelegen te Bruinisse, kadaster: sectie C, No. 929, ter grootte van 3 A. 98 c.A. De Notaris Mr. J. C. van der LEK de CLERCQ zalten verzoeke van Mej. de Wed. en Erfgenamen van den heer J. de RIJKE pnbliek verkoopen Op Woenwlng Ml .July 1875, des na middags 3 ure, in de herberg van M. Bad to Sirjans landgemeente Oosterland: EENE PARTIJ VRUCHTEN TE VELDE, alsTARWE, ROGGE, GERST, HAVER, PAARDEN BOONEN, ERWTEN. KLAVERS, MANGELWORTE- LEN, AARDAPPELEN, mitsgaders «1 tSvee- jarlge MKL'DE, liggende in de landerijen der verkoopers. En op Maandag 26 .Julij 1875, des voormiddags 10 ureop de Hofstede der verkoopers aldaar: Eene partij BEESTIALEN, Bouw- en Melkgereedschappen HooiHti-00Most, llriimlstoffeii enz. Breeder bij billetten omschreven. Bjj inNchrjj ving TE KOOF»: III Will en XE PACHTEN: HET NAGRAS van een perceel WEILAND in Duivcndykc, ge naamd de Pannewei tie", gelegen aan don Vaartweg en aan den weg van Serooskerke naar Brijdorpe, groot 3 Hectares 17 Area 40 Centiaves. Inschrijvingsbiljetten met opgaaf van prijs per 41 Ares 08 Centiare», in te zenden uiterlijk den 8 Julij e. k. ten kantore van Notaris Mr. J. MÖOLENBURGH te Zierikzee. Te huur bij inschrijving VOOR VEERTIEN JAREN: S Hectaren 33 Aren OO Centiaren iQIWLAffip gelegen in Beddewaarde onder Nicwverkerk; te aanvaarden met. het rooven van den oogst dezes jaars, kadaster sectie C, No. 58 Gegadigden gelieven zich te vervoegen ten kantore van den Notaris J. M. BOUVIN te Zierikzee, op Zatui'dag den IO .Jnly 1875, 'svoor middags 11 ure, ter inlevering hunner billetten hou dende opgaaf der jaarljjksche pachtsom per 41 A. 68 c.A. en namen der pachters en der borgen (van laatstge noemden ook schriftelyk bewijs.) De ondergeteekende berigt zijnen geëer- den Stad- en Landgénooten dat bij zijn WINKEL In PARASOLS, ENTOVSCAS WANDELSTOKKEN, ENZ.. op Woensdag 7 .Julij zal OPENEN in het huisvroeger bewoond door den heer R. O. van NIEUWENHU1ZE, op den Dam alhier. REPAREERT en RUILT dezelve in. Hjj bëveelt zich beleefdelijk in ieders gunst aan belovende eene nette en civiele bediening. S. RECH. TE KOOP eene overdekt© STA TIE-POONSCHUIT, met Inventaris, groot 3 L tonnen, genaamd I *DE DRIE GEBROEDERS," liggende in de haven, alsmede eene gebruikte Milten* of Muileasel- Tentwagenlje te Oud-Beijerlandaldaar te bevragen bjj den Deurwaarder J. BON. 83 A. 36 c.A. (2 gein.) Gr as; bjj JAN van de ZANDE te Duivendijke. TE moor»: Een vos Merriepaard met dito bruin spen-oud VEULEN bjj zich; te bevragen bjj A. UIL to Zierikzee. SÉ Tot levering op BESTELLINGEN bevelen zich aan de Wed. J. C. HERTSTEIN ZOON, Apotheek. in li e c 1 e en halve flesschcn vcrkrjjgbaar bjj Zierikzee. j. WA ALE. HAND EL in onvervalachte goed waterhoudende CHIN A fill van JEAN BOUWENS Co. KRALINGEN. Wij hebben de eer te berigten, wij tot depothouder aangesteld bebben M. A. BOWHYES, OUDEHAVEN ZIERIKZEE, alwaar de Thee tot den prijs van 1,00 1,20 1,40; ƒ1,60; de 5 ons in pakjes van J, 21/, en 5 ons te bekomen is. LOTEN BREDA I. LOTEN AMSTERDAM fl.- S. OCHTMAN! JZ., naar buiten tegen postwissel van l,05. P. J. BOS berigt dat bjj is VER H UISD naar bet St.-.J neobstraa t.j e, naast dc werkwinkel van B. KODDE. WIE WIL KR JEUGDIG WW Men maakt Haar of Baard, hetwelk een leolijke kleur heeft of reeds grijst eenvoudig vochtig met. rnjju verfmiddel, alsdan bekomt het 'Haar of Baatd wederom de natuurlijke kleur, zonder nadeel voor de wortel of dc huid. Valsc.h haar kau ineu eigenhandig verwen. Geen kapper of scheerder zjjnde, maar wel Haar- kundige en Chemist, zoo is verdere, aanbeveling over bodig. Franco aanvraag 2 de flacon of 42 blaauwe postzegels bij THEOPHILE, Kerkstraat bij de Vijzel straat, 238, Amsterdam. XE KOOP: Een éénpaards-dorschmachine te bevragen bjj de Uitgevers dezes. G. HENNING, Vischslop HEEFT ONTVANGEN EENE NETTE SORTERING ZIJDEN IIEEIiEN-IIOEDEN, grjjze en zwarte vil to DITO: is mede rnim voorzien in dc NIEUWSTE MODELLEN van LP I T I i H« in vejruehlllomle Mtollen en kleuren. NAAIMACHINES i van /16, en booger voor Dames Naaisters, 2 KleermakersSchoenmakers enz. Garantie en j kosteloos onderwjjs. KepuratlO'i spoedig I] en billijk. VETH en C°.Dordrecht. u: DE ZIEHIEZEEBCIIE GOMMANDIET KAS, DIRECTEUR M. C. de CRANE JR. uoemt gelden déposito. 8 dagen zicht 4 I 1 maand dato 3'/s 1 maand 4'/. *13 4 I 6 4'/s KOOPT en VERKOOPT EffectenCou pons hnitenlandsche 'Wisselt». Sluif beleeningeu en geeft gelden uit onder borgtocht. Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland. De BANK geeft PANDBRIEVEN uit rentende 1 '/a pCt. 's jaars, aflosbaar a pari hjj jaar ljjksche uitloting. Zy verstrekt gelden onder eerst hypothecair verblind van goederen, uitsluitend in Nederland gelegen. Aanvragen om 1 lypothccuire Voi.rmehot- ton en Pandbrieven kunnen dagelijks geschie den bjj de volgende AGENXEN: Te Tholen, de Heer Jhr. S. O. de CASEMBROOT. Middelburg, de Heeren J. A. TAK C°. Goes, de Heer J. A. A. FRANSEN van de PUTTE. Zierikzee, de Heeren van der STARP BERG. De Belgische Maatschappij van algemeene assurantiën tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 's jaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,- - Information by de Agenten C. van dek VLIET Dz. te ZicrikzeeJ. C. M. van RHEE te Haamstede en L. BOOGERD Az. te Brouwershaven. Voorhanden in den Boekhandel van A.. J. dc LOOZE te Zierikzee O e n 1 ij k schrijven aan Mr. G. A. FOKKER, naar aanleiding van zjjne ontboezeming in de Middelt). Courantter gelegenheid van de niet-lierkiezing van den heer Tak van Poort vliet, door H. L. SPOORMAN, Pastoor te Vlissingen. Prijs IS C e u t h. Pommade Depurative. Onfeilbaar middel tegm schilvers of roos. Deze POMMADE bevordert zeer den groei van het Haar, maakt het glanzend, krachtig, vol en belet het vroegtjjdig grys worden eu uitvallen; de roos of schilvers noemt zij bjjna onmiddellyk weg, bevat niet bet minst schadeljjlre bestanddeel, en wordt door voorname Goneesbeeren zeer aanbevolen. Prijs T'ö ct met gebruiksaanwijzing. Verkrjjgbaar bjj de Heeren J. E. TH EE WIS, Coiffeur te Zierikzee; J. P. van der DOES, te Goes, en J. A. BROUWENAAR, Coiffeur te Middelburg. WANDGEDIERTEN. Het is tbanB de geschikste tijd van liet jaar dezelve geheel t«; vernietigen. Het preparaat 'met gebruiksaanwijzing per flacon te bekomen bjj de Pbotbograaf van D ALS EN te Haamstede. Een machinist benoodigd in de Meestoof DE ZEEte Eikerzee belanghebbenden adresseren zich vóór of op 20 July a. s. aan A. MOOLENBURGH Cz. SMIDSKNECHT. VAN STONDEN AAN of mot AUGUSTUS a. s. een bekwame IIOEFSMID8-KN ECHX benoodigd, bjj M. LANOOÏJ te St. Annaland. TERSTOND een bekwame gehuwde of ongehuwde SMIDSKNECHT benoodigd, bij M. CONSTANDSE J.Mz. te Brouwershaven. DOOR ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN TERSTOND een beltwtune VEEKMANS- KNECHX benoodigd, by M. BOOMSLUIJTER te Slavenisse. Loon naar bekwaamheid. TERSTOND o e 11 I, O OP JONGEN benoodigd bij den Boekbandelaar A. C. de MOOIJ. Eene MEID-HUI8UOUDSXER benoodigd bjj M. F. C. de KATER, Poststraat, Zierikzee Mevrouw STELLWAGEN vraagt terstond eene DIENSXBODE. TERSTOND OF MET AUGUSTUS eene DtENSXMEID benoodigdadres Uitgevers dezes. TERSTOND BENOODIGD eene BOERENDIEN8XMEII) bjj de Wed. GELUK te Schuddebcurs 01 der Noordgouwe. Uitgevers DE LOOZE WAALE. Snelpersdrukker}) van OCHTMAN, PIETERSE ft VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2