ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5502. 5fsleJaarg. Dingsdag 0 Julij 1875. Verach jj ntDINGSDAGDONDERDAG en ZATURDAG. De prjj8 per 3 maanden is 1,80, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kannen uiterljjk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 are bezorgd worden. Gratis vaccinatie r>iiifrs<1a£f €t .Tm 1 \j 1875, 's namiddags 1 ure, in VOLKSBELANG. Strandvonder ij. De BURGEMEESTER van Zierikzee roept voor de vierde maai ter reclame op, regthebbeaden op -1 situksi E1K.KNHOÜT, ÏO plankje.*» DENNENHOUT, tO pluuUen BEU- KENHOUT en 1> liistieis, in zee geviscbt en alhier aangebragt en geborgen in de voormalige Vleeschhal. Een en ander over productie en verbruik van Vleesch. In ons voorgaand artikel hebben wij den overvloed der Australische vleeschproductie leeren kennen en tevens gezien, dat er eene steeds aangroeiende verzending van verduurzaamd vleesch naar 't moederland plaats heeft, van waar uit dan weer de vastelands-skaten 't product ontvangen. We hadden opgemerkt, dut de aanvragen om Australisch vleesch zelfs meer onder de welvarende burgers en minder onder de armere klasse begonnen gehoord te worden. Verhoogde qualiteit en daarmee samen gekomen verhoogde prijzen waren de oorzaak van *t verschijnsel. Laten we thans eens een kjjlg'en nemen in een andere vleeschhal der wereld, in Amerika 1 Ook hier is in vele streken de productie zoo verbazend, dat eigen verbruik er geen raad mee weet en uitvoer naar elders voor de verkdopers haast nog meer gewenscht is dan voor de koopers. Een welsprekend voorbeeld. Alleen in de Republiek Uruguay is 't aantal schapen ongeveer 20 millioen dtnks en dat der runderen, ondanks de groote verwoestingen, welke de burgeroorlog in dit armzalig gemeenebest onder de rundveekudden heeft aangericht, bjjna 7 millioon. Ter vergelijking her halen wij Europa 88 mill, runderen dat is 300 per 1000 meuscben. 204 schapen, 695 48 '/.j varkens, 148 Australië 4,713 runderen 2623 51,3 schapen, 28497 Uruguay. 7 runderen 17500 20 schapen, 50000 Niet alleen Uruguay, maar ook de Argentjjnsche Repu bliek en verdere landstreken langs de groote Zuid-Ameri- kaansche rivieren zjjn verbazend rjjk aan vee. 't Middel dat hier wordt aangewend om de vleeschmassa geschikt te maken voor den uitvoer in den wereldhandel, is, als in Australië, conserveering, maar bovendien extract bereiding. Welke reusachtige verhoudingen die industrie in de laatste jaren heeft aangenomen, zal uit het volgende blijken. Gelijk misschien bekend is, werd het eerste proefje van vleesch-extract in 't jaar 1850 in de Hofapotheek te Munchen vervaardigd, maar 't duurde toen nog dertien jaar voor Liebigs uitvinding tot toepassing in 't groot zon leiden. In 1863 word namelijk de eerste fabriek voor extract-bereiding opge richt on wel te Fray Brentos in de Argentijnsche Republiek, en tien jaren later werden alleen te Antwerpen de wereldmarkt voor 't vloonch-extract 1 - ongeveer een half millioen kilogrammen van 't bedoelde product iDgevoerd, waarvau de waarde op ongeveer 4'/» millioon francs kan begroot worden. Als men nn weet, dat alleen voor deze hoeveelheid extract plusminus 150,000 stuks vee worden geslacht, dan kan men zich wellicht een denkbeeld maken van den verbazende» omvang der fabrieken te Fray Brentos. Ofschoon alzoo om er dit noch even by te voegen de strjjd noch onbeslist moet heeten of 't vleesch-extract al of niet zjjne voe dende kracht heeft, toch gaat de industrie voort, met hare steeds toenemende leveranties in overeenstemming te houden met de steeds klimmende aanvragen. Vooral de hospitalen en 't leger in don oorlog van 187071 is 't gebleken zjjn üinke afnemers van 'fc product. Om tot Uruguay terug te keoren, daar heeft men vooral de zoogenaamde Saladeros, inrichtingen, die zich bezig houden met het inzouten der huiden, 'fc bereiden van talk en 't rooken van vleesch. Een klein millioen ponden aan gedroogd vleesch worden thans reeds naar Cuba en Brazilië verzonden. De genomen proeven ora dit vleesch ook in Engeland burgerrecht te verschaffen zjjn niet gelukt. Dit mag bevreemding wekken als men nog weet, dat llavauna en Brazilië zich er wel bjj be vinden en steeds grooter aanvragen doen Naast Zuid-Amerika verdient ook 't Noorden dor Nieuwe Wereld, de Republiek Amerika, onze aandacht. Daar is de vleeschverzending uit de westeljjke, landbou wende Staten (niet te verwarren met de mjjnstaten van 't verre Noord-Westen j) naar de oosteljjke nijverheids- staten met het jaar toegenomen. Allereerst de uit voer van varkensvleescb. Zeven steden zijn or, die zich vooral met de inzouting van spek bezighoudenCincinnatie, Chicago, St. Louis, Milwaukee, Louisville, Indianapolis en Kansas. De verbazende massa's welke worden bereid, hebben fabriekmatige» arbeid noodzakeljjk gemaakt. Trouwens, alleen in't slachtseizoen (1872—'73) moesten niet minder dan 3,572,369 varkens 't leven laten on dit ejjfer mag men gerust met 10 percent verhoogen, als mea 't aantal geslachte zwjjnen voor 't ganscbe jaar wil kennen. Reeds staat een andere »varkens- vleesich-consament" op den uitkijk om als kooper mee te dingen naar den schat. Die consument is China. In dit rijk wordt bij voorkeur varkensvleeach gegoten - de runderen zjjn er niet in tel. Welnu de spoorweg verbinding met San Francisco brengt de kisten spek in een dag of vjjf naar genoemde Zuidzee-haven en van daar naar Honkong bij Canton is't werk van eenige weken. Gelukkig, dat er voorraad in overvloed is, anders liep 't er noch op, dat de gansche spekverzending, die nu oostwaarts is gericht en ook Europa ten goede komt, zich naar 't westen ging wenden om den Chinees in zijne behoefte aan dierlijk voedsel ter hulp te zjju. Voorraad in overvloedalleen Chicago had gedurende het driejarig tjjdvak 1871—'73 eene hoeveelheid var- kensvleesch te missen, waarmee gemiddeld anderhalf millioen menscben gevoed zouden kunnen worden. Be halve de groote hoeveelheid varkeus is ook 't getal runderen en schapen in de westeljjke staten zeer aan- zienljjk. De veestapel der Republiek Amerika was nl. in 1871 rundvee, 26,212,000 d. i. 650 per 1000 menscben. schapen, 31,851,000 796 varkens, 29,457,500 736 Evenwel valt op de Republiek Amerika voor ons over den langen duur geene rekening te maken. De spoedig en aanhoudend toenemende bevolking vermeerdert in zoo groote mate de eigen behoeften, dat het de vraag zjjn zal of de productie met de vermeerderde consumtio wel geljjken tred zal houden. Altijd, dan moeten China's aanvragen uitblijven. Zoodat Europa voorshands alleen op Australië en Zuid-Amerika mag bljjven rekenen. En hiermee zjjn we aan 't eind onzer rondreizo, die we echter niet mogen staken zonder de vraag te doen hoe lang 'fc nog duren zal voor men een middel heeft gevonden om uit de Zuidamerikaansche Republieken en de Australische Koloniën 't vleesch zoo over te brengen dat het niet in waarde verliest Wjj geven op die vraag geen antwoordBacon zou misschien zeggen naarmate de behoeften dringeruer worden, Daar die mate wordt 's menscben geest ook scherper in 't vinden van de middelen om gezegde behoeften te bevre digen. Als niemand er iets tegen heeft, zullen we op die uitspraak maar bljjven vertrouwen. Nieuwstijdingen. De heer Shisley Herbert, van Sfcoke Newiagtoo, bjj Londen, iemand die veel aardappelen pootberigt dat de nieuwe aardappelziekte niet zoo verderfelijk is, als men ze voorstelt, ofschoon er geen twjjfel bestaat, dat de aangetaste plant in alle deelen versterft, na eenige duimen boven den grond te zijn gegroeid, wan neer de bollen niet grooter dan knikteers zjjn. Zoodra de ziekte zich openbaart, verbrandt men de plant. Intusschen is het eenigszins bemoedigend, dat de ziekte zich tot nu slechts onder de snelst groeiende en spons- achtigste soort van Amerikaansche aardappelen ge openbaard heeft. De nieuwe ziekte onderscheidt zich daarin van de oude, dat zjj in het zaad (of in den gepoteD knol) begint en zich naar hoven voortzetde oude ziekte begon in den stengel en rigtte zich naar beneden. Lomleu, 1 Juli. Lord Derby, de Minister van Binnenlandsche Zaken, een hem aangeboden feestmaal bjjwonende, heeft bjj die gelegenheid in een rede een blik geworpen op debjjna afgeloopen Parlementszitting. Met betrekking tot de buitenlandsche politiek, zeide de Minister het volgende »In onze dagen ligt op den weg van Engelands politiek om het behoud van den vrede van Europa als haar voornaamste doel te beschouwen. De toestund, waarin de onzjjdige Staten verkeeren, is thans moeieljj- ker dan ooit. Zoo Europa ergens in vlam geraakt, zullen de volkeren wellicht gedrongen worden in een conflict, waaraan zjj geenszins deel zouden willen hebben. »Wat ons betreft, wjj hebben een toestand, die op exceptioneele of eigenaardige wjjze voor die rol is aangewezen. Bjj ons kan er geen sprake zjjn van grenzen. Iedereen weet, dat wjj van onze buren niets begeeren en ik hoop, dat evenzeer iedereen weet, hoe wjj niet beducht zjjn, dat onze buren ons iets zullen ontnomen." JFraufttijjft. ©ostetmjft. P»r4fN2 July. Naar de tegenwoordige schatting, bedraagt de schadedoor de overstroomiogon in Zui- dcljjk F rank rjjk veroorzaakt, 300 millioen francs. Het aautal der bjj deze ramp omgekomen personen wordt op 3000 geschat." Reeds hebben wjj met een woord melding gemaakt van de overstroomingdie een deel van Hongarjje bjjna gelijktijdig met hot zuiden van Fmnkrjjk hooft fetroffen. Thans zijn de nadere bjjzonderhoaen van et gebeurde bekend. Sedert den 2den Pinksterdag van 1837 zoo schrjjft men van daar den Ongeluksdagtoen «en vreeso- ljjk onwedcr de fcesteljjke inwjiding van den Schwa- hejnberg zoo jummerljjk verstoorde en honderden bezoe kers van den berg in don Donau sleepte waar zjj alle verdronkensedert hoeft de hoofdstad van Hongarjje geen oproer der elementen aanschouwd ali gisteren. De onverdrageljjko hittedie 4 dagen alles mot looden adem drnkte, steeg in den loop van den dag van gistereu tot een onheilspellende hoogte. Slechts nu en dan kon de zon door do wolkenmassa been dringenaltjjd zwarter werden de wolkendie hot verloren terrein kwamen heroveren. Tegen 6 uur in don avond was do geheelc lucht met zware wolken bezeteen heete wind die het ademhalen belette joeg wolken van stof omhoog. De atmospheer werd voortdurend drukkender. Twee uren vóór zonsonder gang werd het reeds geheel donker, en slechts van tjjd tot tjjd werd de duisternis door eenige bliksemstralen afgewisseld. Eindelijk, tegen 7 uur, loste zich de strjjd der elementen in een ontzettende wolkbreuk opdie met voorbeeldolooze hevigheid neerviel en terstond daarop door een ratelenden hagelslag gevolgd werd. fn een oogenblik was alles met stukken jjs ter grootte van een walnoot bedekt en mot onbarmhartige volhar ding werden alle vensterruiten die er mede in aan raking kwamenvernietigd. Het aan een scherp ge weervuur herinnerende loven duurde ongeveer een balf uur* Daarna als opende de hemel zjjne sluizen, kwam een watermassa naar benedenmet Htralen van fabel achtige afmetingen. Alle bcschrjjvingen van hevige regenvallen zinken in 't niet bjj don waterval die nu plaats had. Bjjna een vol uur duurde de toevloed voort. Reeds na twintig minuten waren de souterrains feheol met water gevuld en de laag gelegen straten cvoarbaardo openingen der riolen bleken tegenover zulk eon toevloed van water volkomen doelloos. De korte pauzen die invielen schenen slechts te strekkenom het ontketend element nieuwe krachten te geven. Tot middernacht duurde het tooneel voort. De stad Pest leedin vergeljjking van het bedachtige Ofen dat geheel aan den orkaan was blootgesteld, veel minder. Eerst den volgenden dag kon men eenigermate de gevolgen van het onweder overzien. Deze overtroffen ver de donkerste voorstellingen die men zich gemaakt had. De Ofener-Raizeustadtde Taban en Wasscstadt leveren heden een tooneeldat met alle beschrjjving spot en slechts doet vermoeden welke bartverscheu rende tooneelen hier in den nacht hadden plaats gebod. Een groote wandel- en recreatieruimte die gisteren nog de lust was van ieder die er vertoefdeis in een diep moeras herschapenwaarin reeds menscben den dood vonden. Eene partjj uit Pest, in twee wagens gezetenwerd daar door den waterstroom verrast. Met geweld kwam het water uit de hooge straten aanspoelen eD wierp de personen in de wagens geze ten er uit. In aen duisteren nacht was aan geen redding te denkenaan de twee koetsiers en nog een paar mannen gelukte het een toovlugtsoord te bereiken. Des morgens vroeg vond men in den modderpoel de ljjken van een tot het gezelschap behoord hebbende vrouw en iets verder van een kind. Zóó sterk was de stroomdat de kleederen grootendeel9 van de lig- chamen waren afgescheurd. Van de wagens werd hier en daar een spoor gevondende verdronken paarden wezen voorts de plek aanwaar de vroljjke partij was ondergegaan. In de Raisenstadt zjjn de meeste verwoestingen aan gericht, en moeieljjk kan men zich een denkbeeld maken van 't geen in dit gedeelte der stad door den orkaan is teweeggebragt. De straten bieden een aan blik der gruwelijkste verwoesting. Overal vindt men de treurige overblijfselen van de uit den vloed ge redde have, schreiende moedors en kinderen er omheen en de mannen mot de wanhoop op 't gelaat. Nog droeviger is het schouwspel, waar niet alleen have en welvaart verloren is, maar waar troosteloos naar ont brekende leden van 't gezin wordt omgezien. Een aantal huizen zjjn ineengestort, op sommige plaatsen vindt men ternauwernood nog ruïnes, die de plek aanduiden, waar gisteren nog de woning stond. Van een nog grooter aantal huizen ziju de fondamenten ondoruijjnd, zoodat nog voortdurend huizen met oor- verdoovend geipaak ineenstorten. Waar men het oog slaat, overal jammer, ellende en vertwijfeling. Des avonds ten 9 uur was daar het groote gevaar ontstaan. Een overwulfde straat kon toen den druk van het water niet langer weerstaan en spatte met geweld uiteen. De nood werd nog vermeerderd, omdat de drjjvende voorwerpen op sommige punten vast bleven zitten en van lieverlede een dam vonndeD. Met de straat vlogen 14 huizen als in de lucht. Daardoor gingen veel menschenlevens verloren. Natuiirljjk is net getal der omgekomenen nog niet bekend. Ook bjj deze gelegenheid werd hartverheffende moed en zelfopoffering aan den dag gelegd, o. a. door een twee en twintigjarig jongeling, Ludwig Berthel, de zoon van welgestelde ouders. Reeds had hjj een aan tal personen 't leven gered,' waaronder een in doods gevaar verkeerende moeder met haar kind. 't Laatst heeft men hem gezien in de nabjjheid van het Rai- zenbad, waar hjj met den vloed kampte om een per soon te redden. Hjj ie waarschjjnljjk bjj dien strjjd bezweken. Zjjn ljjk is nog niet gevonden. Anderen waren gelukkiger en mogten de voldoening smaken getuige te zjjn van de dankbaarheid der personen die zjj met eigen levensgevaar hadden gered. ?3elgi«. Te Doornik had Zondag een grappige vergissing plaats, 's Avonds outmoetten twee clencale vereeni- gingendie elk afzond6rljjk van een vroom uitstapje huiswaarts keerden elkander in de Rue St. Martin en, beide meenende dat zjj met liberalen te doen hadden, aarzelden geen oogenblik handenstokken en andere instrumenten tegen elkander op te heffen. In de hitte van 't gevecht, dat aan beide zjjden met een jjver eene betere zaak waardig gevoerd werdverzuimden de 8trjjdenden er zich van te overtuigen of zjj inderdaad met een vjjand to doen haddenen had de politie er zich niet mede gemoeidwaarschjjnljjk zou de zaak voor velen ernstige gevolgen gehad hebben. De jjve- rigsto kampioenen zullen nu nog voor die noodlottige vergissing met de justitie moeten afrekenen. De te Gent uitkomende Flandre Libérale deelt mede dat de Regeering besloten heeft de discussie over het tr&ctaat met Nederland betreffende het kanaal van Terneuzen tot het volgend zittingjaar to verdagen. Slefrerlanfc, MmiHtrloht, 30 Junü. Gisteren tegen den avond viel oen kind in de Z. Willemsvaart nabjj de Vis- Bchcrmau* alhier. Een man, die dit van verre had Sszien, liep spoedig toe en haalde het er weder uit. och hoe groot was zjju ontroering toen hjj in het geredde kind zjjn eigen dochtertje herkende, dat, haar vader willende to gemoct loopen, in haar jjver to dicht bjj het kanaal was gekomen. Utreeht3 Juljj. Aan do Hoogeechopl alhier is gisteren bevorderd tot doctor in de geneeskunde de heer A. T. van der Storpartsvan Zierikteena verdediging van een Academisch Proefschrift>over het ontstaan dor monstra acardiaca." Ann de munt alhier is men den Iston Juljj be gonnen met het aanmunton der nieuwe gouden tien guldenstukken, die weldra in circulatie gebragt zullen worden. Twee dogen te voren waren de eerste bezen- dingen goud, tot dut einde door de Nederlandsche bank afgezonden, in ontvangst genomen. Gnivculmge2 Juljj. Zondag 11. was een onzer straten getuige van een met alledoogsch huise lijk tooneel. Tusscben 1 en 2 uren in don middag hield voor een klein huisjebewoond door eene vrouw van verdachte reputatieeen vigilante stilwaaruit een dienstmeisje stapte. Het dienstmeisje scheen to wetendat do dame op dat oogenblik bezoek had want na aangebeld te hebbenwas haar eerste vraag of zjj meneer even mogt spreken. Do meiddie haar te woord stondscheen onraad to vermoeden en deed moeite om haar weg te krjjgen maar de onbekende liet zich niet zoo gemakkeljjk afschepenen toen de meid naar boven ging om de boodschap aan meneer over te brengen volgde zij haar op den voet en een oogenblik later stond de verontwaardigde eebtge- nootodie zich als dienstmeisje verkleed had ora niet terstond herkend te wordenmet dreigende vuisten tegenover haar ontrouwen gemaal en zijne minnares. Meneer stond verstomdzjjn minnares uitte een kreet., die tot op 5 minuten afstands werd gehoord. Maar mevrouw liet zich niet vertcederen. Op «taanden voet sommeerde zjj meneer met haar in de vigilante te gaan. De lust was bljjkbaar niet grootmaar hjj be greep zich maar te moeten schikken. Onder luid gejuich der zaamgestroomde menigte kroop meneer in zjjn rjjtuig. Mevrouw was daarmede echter niet tevre den. Zjj meende ook baar gehate medeminnares te moeten straffeu en deed dat door alles, wat onder haar bereik kwamstuk te slaan. De scherven en stokken vlogen over de straat. Na die executie ver trokken meneer en mevrouw zamen naar huis. Of de verzoening daar spoedig geteekend isvermeldt de berigtgever niet. Rottordum, 2 Juljj. In eene plegtige zitting der Arrond.-regtb. alhier werd gisteren als regter ge ïnstalleerd Mr. P. A. J. Bouvin. De president heette den benoemde welkom en verwachttedat de beer Bouvinbekend door zjjne geschriften, een wakkere steun voor de regtbank zjjn zou. Heden deed de regtbank uitspraak in de zaak tegen Jhr. S., beschuldigd van den schoenmaker La vino die om betaling eener rekening kwam vragenslagen te hebben toegebragt. De regtbank veroordeelde de jonkheer tot. eene cellulaire gevangenisstraf van 15 dagen en 50 boete. Oostfourir3 July. Donderdag 11. werd alhier eene tentoonstelling gehouden door de afdeoling Oost- burg der Maatschappjj tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland, Paardenhoornveeschapen, varkens, werktuigenalles was in ruime mate aange bragt in aanmerking genomen ten minstedat het hier slechts eene afdeelings-tentoonstelling gold. Bjj- zondere oorzaken werkten er toe meêdat het getal bezoekers der tentoonstelling niet zoo groot was als op andere jaren. De handelingen van een enkele kon de oorzaak geweest zjjn dat de tentoonstelling minder geweest was en nog minder bezoekers gelokt had dan nu het geval was. Middelburg, 3 July. Gisteren en eergisteren is de 22ste tentoonstelling der Vereeniging tot bevor dering van den tuinbouw in Zeeland, bjj gelegenheid der viering van haar 25jarig bestaan in de groote zaal van het Schuttershof alhier gehouden. Er waren 79 verschillende inzendingenterwjjl er verscheiden medailles zjjn toegewezenwaaronder oen gouden uitgeloofd door Z. M. den Koningdie is toegekend aan eene verzameling van oranjerie- en kasplanten ingezonden door J. P. Langejautuinbaas bjj mej. Ackermans, en eene zilveren medaille, mede uitgeloofd door Z. M.die is toegewezen aan A. Antheunissen tuinbaas bjj mr. Lambrechtsen van Ritthem, voor eene geljjke verzameling. Voorts eene gouden medaille uitgeloofd door Z. K. H. Prins Frederik der Neder landen, toegewezen aan den heer J. Verschntfelt te Gent, voor eene verzameling van warme kasplanten. Verder een groot aantal zilver-verguldenzilveren en bronzen medailles. De Vereeniging heeft aan den heer P. Schietekatte, hortulanus aan den kruidtuin van 's rjjks hoogere bur gerschool alhier, een kristallen met zilver gemonteerde sigaremst&ander aangebodenals bljjk van erkenteljjk- heid voor de veelvuldige en belangryke diensten door dien heer aan de Vereeniging bewezenvooral ten opzichte der gehouden tentoonstellingen. In plaats van den heer dr. M. J. Bouvindie op verzoek eervol ontslagen is als lid van den genees kundigen raad van Zeeland, is als zoodanig benoemd dr. J. Callenfel» te Hulst. Zf«*i-ilizee, 4 Juljj. Met den lsten dezer zjjn in werking getreden de nieuwe tarieven en verdere voorwaarden van verzendingtengevolge van het te Bern gesloten postverdrag tusschen al de Europesche Staten, de Vereenigde Staten van Amerika en Egypte. Alleen voor Frankrjjk treden dezelve eerst met 1 Jan. 1876 in werking. De voornaamste bepalingen laten wjj hier volgen Het algemeen vereenigingsportin Nederland te heffenbedraagt a. voor gefrankeerde brieven 12'/, Ct9. en voor oQ- gefrankeerde brieven 25 Cts. per 15 grammen b. voor briefkaarten 5 Ct9 c. voor papieren en bescheidenmonsters of stalen van koopwareningenaaide of ingebonden boeken vlugschriften, muziekstukken, boek- en steendrukwer ken, alsmede photografiën, 2'/» Cts. per 50 grammen. Monsters mogen net gewigt van 250 grammen en de overige hierboveD vermelde stukken het gewigt van 1000 grammen niet te boven gaan. Alleen in het verkeer met Belgie is het port der Sefrankeerde brieven 10 Cts. en dat der ongefrankeerde rieven 20 Cts. per 15 grammen. Voor aangeteekende brieven en verdere stukken wordtbehalve het hierboven vermelde port, een vast regt van 10 cent gehevenen voor berigteu van ont vang wegens aangeteekende brieven 5 cents. Brieven met aangegeven geldswaarde voor België zjjn onderworpen behalve het gewone port, aan een opklimmend regt van 2:/t Cts. voor elke 50 gulden of gedeelte daarvanhet regt zal echter niet minder mogen bedragen dan 20 Cts. die voor Duitscliland en Oostenryk-Hongarije aan een opklimmend regt van 25 Cts. voor elke 500 gld. of gedeelte daarvan. Voor uitbetaling van port en regt is verpligtend. Ongefrankeerde of ontoereikend gefrankeerde brief kaarten, dagbladen en verdere gedrukte stukken worden naar de genoemde landen niet verzonden. De frankeving van brieven en alle andere stukken moet ingevolge Koninkl. besluit van 16 Junjj 1875 (Staatsblad no. 120) vóór hunne ter post be zorging geschied zjjnzoodat men aan de post en hulpkantoren niet verpligt is de postzegels daarop te plakken. Postzegels van 12'/, Cts. en briefkaarten van 5 Cts. zjjn op alle postkantoren verkrjjgbaar. Bij de voortgezette examens aan de polytechnische school te Delft is o. a. het diploma als werktuigkundig iugenieur uitgereikt aan Jhr. M. J. Schuurbeque Boeije, van Zierikzee. De Minister van Oorlog brengt ter algemeene kennisdat de jongelingendie by het instructie- bataljon voor den dieuBt bjj het leger in Oost-Indië worden opgeleidniet meer gedurende één jaar als sergeant tot hunne praktische opleiding bjj de regi menten infanterie zullen worden gedetacheerd doch na een tweejarig vcrbljjf bjj genoemd bataljon onmid dellijk hunne bestemming naar Indië zullen volgen. De Minister van Binnenl. Zaken heeft bepaald dat de verkiezing van een lid van de Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Zutphen zoowel voor de tegen woordige zitting als voor hot tjjdvak aanvangende met den derden Maandag in September e. k.ter vervan ging van wjjlen den heer Mr. Jb. Dammoet plaats hebben op Dingsdag 20 Juljj e. k.en datzoo een herstemming noodig isdie zal geschieden op Dings dag 3 Augustus daaraanvolgende. Volgens het Utr. Dagb. zullen de miliciens der ligting van 1874die voor het blyvend gedeelte met 1 April onder de wapenen zjju geblevenmet 31 Aug. met groot verlof naar hunne haardsteden vertrekken. Aan het koloniaal werfdepöt te Harderwjjk zyn gedurende het afgeloopen halfjaar aangenomen 1465 onderofficieren en minderen, waarvan 1040 man in negen detachementen reeds naar Indië gezonden zyn. Men leest in de Leidtckt Ct.- Het vervoer van aardappelen uit het Westland neemt met iederen dag toe. Met Engeland ib geen koop van belang bemerkt, dat trouwonB reeds vrocgtjjdig van elders aardappelen ontving. Ten gevolge daarvan is het te voorzien, dat dc binnenlandsche markten weldra een overvloed van aardappelen, tegen lage prjjzen, zullen aanbieden. Mis- Bcbion dat, als do groote voorraad van oude aardappelen opgeruimd is, de prjjs der nieuwe nog vrjj wat zal ryzen, doch duur zal het product niet worden. Dat dit, bjj de hooge landhuren, teleurstelling voor de verbouwere oplevert, is te begrjjpen doch op Engeland zal, ook wat andere artikelen betreft, van jaar tot jaar hoe langer hoe minder te rekenen zjjn. TELEGRAM. 'p* Gravenhage5 July. Naar men verneemt is de naam der Buurtspoorweg- maatschappjj veranderd in Noord-Nederlandsche Spoor wegmaatschappij zich bepalende tot spoorwegen in Groningen en Friesland. In het spoorweg-ontwerp der regering zou 3 millioen subsidie voor haar uitgetrokken zyn. Korlcuicu iv«. Bedankt voor het beroep naar Poortvliet door Ds. J. Noordink te Oene. Ds. Tel/er, pred. te Nieuwe ToDge, heeft bedankt voor het beroep naar VarsBeveld. Gemengde lierSgten. Eene Smida-dochter te Melissanten eene slogters- dochter te Oude Tongo, hebben op de kermis te Dirks- land hunne vryers nog al veel geld gekost en vroegen aanhoudend maar om geld om te snoepen en om in den carousel te rijden, dat van zulke meisjes toch niet mooi staat. In Flakkeé zjjn de meisjes nog al gewoon hunne viijers wat geld in de handen te stop pen, maar die dames houden daar niet van. Een schoenmakers-zoon te IIwordt aangeraden zich wat fatsoenlijker te gedragen, en niet maken dat zijne zuster hem moet halen uit de herbeig op Zondag avond. Beter ware bet dat zjjn vader dat deed met een spanriem daar zou hjj beter naar luisteren. Te Neuzen moest eene kalk- en Zauddame tot middernacht niet in den gang zitten metselen met een winkeliers- knecht daar het in het oog begiht te loopen. Twee meisjes te Schore worden aangeraden, als zy met Krui-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1