MEUBELEN&HÜI8RA AD, VRUCHTEN TE VELDE, W E (LA H ®g ©smiDai&aEi RÖEIM*GOEDEREN, SALON-AMEUBLEMENTEN S AL voor rekening van een Belgisch kantoor en bestemd voor een schoenmakeren nu zingt men Waar zjjn toch mjju dochters zinnen, Om een ieder te beminnen En nn hebben wij geduld En nu krijgt nog Jan de schuld. Te W. zingt men: 't Ontbreekt bij een van onze puiten Door schuldenal te zeer aan duiten Maar 't wijfje vindt nog al crediet Uit liefdebij baas schilder Piet. Wy willen alles daar maar niet van zeggen; Zy moeten 't zaam maar overleggen Maarwie niet vrjj is van gebreken Die moest toch niet van andren spreken. Te Bruinisse wordt eene jonge dochter gewaar- achuwtniet meer een ander te bespottenwant dat zou haar wel eens tot droefheid en schande kunnen verstrekken. Ingezonden Stukken. Bübgh-, 1 July 1875. Mijnheer de Redacteur l In het laatst dezer maand hopen wy in deze ge meente een zeldzaam feest te vieren, waarop ik in uw veelgelezen blad de aandacht wenschte te vestigen. Dan toch zal onze geachte hoofdonderwyzer aan de openbare school het tijdstip herdenken, waarop hp vóór 40 jaren zijn loopbaan in deze gemeente begon. Zonder twjjfel zal geheel onze gemeente feest vieren. Hij toch heeft aanspraak op onze openlijke sym pathie en huldezyn yver, trouw en onberispelijk gedrag geven hem daarop alle aanspraak niet alleen, maar daarenboven is ieder overtuigd dat hy al zyno krachten gewijd heeft aan de belangen onzer gemeente en zeer haar verademing haakt. Hoewel ongaarne de bedoelingen van ons gomeente- bestuur vooruitloopende. durf ik toch in dezen een waardig en grootsch besluit verwachten over het lot, dat een zoo yverig en getrouw dienaar wacht. U bereids dankzeggende voor de opname dezer regelen, noem ik my UEd. iho. Dienaar N. Burgerlijke Stand te Zierilcasee. geboren: 27 Junjj. Een zoon van P. Benzenberg en N. Neer hout. 28 dito. Eene dochter van J. van der Linden en G. Groeneveld de Kater. 29 dito. Een zoon van N. van den Bout en J. C. Labryn. overleden: 26 Juny. A. A. Telle, oud 3'/- jaar, zoon. STOOMBOOT DIEN 8T tu3schbn Middelburg en Zierikzee. CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. July 1875. Van MIDDELBURG: Zaturd. 3 's raorg. 6,— u. 3 'snara. 3, 4 's morg. 10, EERSTE VERIFICATIE. Krachtens bevelschrift van den Edel Achtbaren Heer Regter-Commissaris, van den 29sten Juny 1875, geregi streerd, worden de bekende en onbekende schuldeischers in het Failli^semeut van MOZES ZENDIJK, winkelier in manufacturen en goud- en zilverwerken te Zierilczee, de pand- en hypotheek hebbende daaronder begrepen .OPGERORPEN.omop^afu rdag den tienden Julij 1800 vijf-en-zeventig, des voormiddags om elf uur in persoon of by gemachtigde te verschijnen in het geregtsgebouw te Zierikzee, om over tegaan tot de verificatie «lor sichiiklvorderiugeu. De Curator, Mr. J. M. 1SEBREE MOENS. BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge meente Zaam»!agprovincie Zeelandmaken bekend dat de KERMIS of .JAARMARKT in deze gemeente zal plaats hebben op Dingfplag den Oden Juli 1875 tot en met Douderdag; den 8sten dier maand. Zaamslag, den 18den Juni 1875. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. van DIXHOORN, Voorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris. Zondag Dingsd. Woensd. Dond. Vrydag 10,- 7 6,- 8 6,- 9 6,- 9 's nam. 4,- Van ZIERIKZEE: Zaturd. 3 's morg. 10,— u. Zondag Dingsd. Woensd Dond. Vrydag 4 6,— i G 6,- 6 's nam. 3,i 7 4,- 8 4,- 9 's morg. 10, itetoiirkaarteu uitgezonderd Wolfaarts- dykscho veer tot de heltt der stoombootvracht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. Dito vrjj van stoombootvracht voor de eerstvolgende terugreis. Pry/eu der Boter en EUeren. Zierikzee, 1 July 1875. Boter laagste koets f 0,55 en hoogste koers ƒ0,65 per 5 hectogrammen. Kip-Ejjeren laagste koers f 0,75 en hoogste koers/0,85 per 25 stuks. £Drb«rt«nltcn. Ondertrouwd Brouwershaven, T. van der SLUIS. 2 July 1875. Ondertrouwd: m. van der WAL en Nieüwerkerk K. KLAASSE. 2 Julij 1875. kennisgeving. Getrouwd: Tholen, 30 Juny 1875. g. a. avé en M. C. AVÉ. Heden overleed tot rayner droefheidmyn eenig zoontje TONIS MARINUSin den ouderdom van slechts 6 maanden. Serooskerke, Wed. T. van den BOUT, 1 J u 1 ij 18 7 5. geb. Hanse. De Heer en Mevrouw BOEIJEvan Dongen betuigen hunnen dank voor de vele bewyzen van belangstelling op den 29 Juny 1875 ontvangen. Hurtcljjlte dankbetuiging aan vrienden en bekenden, die van hunne belangstelling in de 25jarige echtvereeniging der ondergeteekenden hebben doen blyken. Haamstede, W. K. HOFFMANN. 1 J n 1 y 1 8 7 5. M. LE ROIJ. De ondergeteekende erkentelijk voor de hem door de Heeren J.b OCHTMAN Johz. en A. VOOR- BEITEL bewezene onderscheiding in den Zierikzeeschen Nieuwsbode van 1 Julij jl., brengt evenzeer opouly It dank voor het zeer vele goede dat hy gedurende de 25 jaren, die hij daar werkzaam was, heeft mogen ondervindenden besten dank wensclit hjj -'te toonen in eene voortdurende naauwgezette pligtsbetrachting. H. A. KOEVOET. De ondergeteekeude betuigt zyn' harte- iyi«-ii dauk aan allen, die door hunne hulpvaar digheid belangstelling in hem getoond hebben by het uitbreken van den brand jl. Dingsdag op zijne hof stede ontstaan. SlRJANTiAND. J. DE RONDE Fz. 1 Julij 1 8 7 5. Al die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de firma C. LAMMERSE COMP.worden verzocht bij den ondergeteekende daarvan oj>ö?uaf of betaling? te doen vóór den 1 Augustus e. k. Tholen, den 1 July 1875. C. LAMMERSE. Sociëteit: »D E GOEDE VEREENIGING, BALLOTAGE op 55o««laa? -4 July e. k., by W. KAN AAR. Sociëteit: „Ons Genoegen." BALLOTAGE op ZONDAG den 4 JULIJ, 's namiddags ten 1 ure. RENTE-BETALING. ALLE verschenen eu betaalbaar gestelde COUPONS, 1 July 1875, worden bctuald by de makelaars vau der STARP BERG. De Notarissen Mrs. J. MOOLENBÜRGH .ijlinïl en j- C. van der LEK de CLERCQ zullen, ten verzoeke van de heeren J. E. MULOCK 1-11,1 HOUWER qq; en M. GEELHOED, op I IMsiautflaj- July 1H73 des voormiddags 11 ure, in het hotel de Wbbrd te Zierikzee, met reg- terlyke magtiging publiek verkoopen EEN WOONHUIS, SCHUUR, PAKHUIS en ERVEN, MITSGADERS ROUW-en WEILANDEN ter grootte vau 8 Hectaren 93 Aren 32 Centiaren, gelegen onder Zierikzeein de polders Zuidhoek en Znidernieuwland. Breeder by billotten en boekjes omschreven. De Notaris Mr. J. C. van der LEK de CLERCQ zalten verzoeke van de wed. en erfgename van M. de RONDE, op DingjAdug o -July ü-vTT»des namiddags 2 uur, in de herberg van W. van Hoeve te Sirjansland, gemeente Oorterlund, publiek verkoopen: EENE PARTIJ VRUCHTEN TE VELDE, als: WINTERTARWE, ROGGE, MAARTSCHE GERST. ZOMERGERST, HAVER, PAARDENBOONENmits gaders «lrio- en tweejarige MEEDE. De Deurwaarder W. van de LINDE zalI ten veizoeke van den heer J. de JONGE op Dingsdag <l.«n Juijj 1875, des avonds om 6 unr, te Scharcndijkepublick verkoopen Een BED met toehehooren, een KABINET, LINNENKAST, KLOK, LATAFEL, TAFELS, STOELEN. SCHILDERIJEN. SPIEGEL, KAGCHEL, GLAS-, KOPER-, TIN-, BLIK-, IJZER-, GLAS- en AARDEWERK, MANS- en VROUWEN KLEEDEREN, 10 KIPPEN en 1 HAAN enz. De Notaris J. SIPKES zalten ver zoeke van den Heer M. D. HAGE te St. Maartensdijk, aan den Achterweg by de schnur van N. Noom, op Ijfti«g»- dugO July 18*7'.";, 's voormiddags om 10 urepubliek verkoopen 5 goede WERKPAARDEN van verschillenden ouderdom2 BOERENWAGENS 2 PLOEGEN, eenige EEGDEN in soort en hetgeen verder te koop zal worden gepresenteerd. De Notaris Mr. J. C. van der LEK de CLERCQ zalten verzoeke der Erven van Mej. de Wed. J. SMALLEGANGE, op WueiiMdag 7 July 1875, te Nieüwerkerk, publiek verkoopen: Dcn voormlddngN 10 uur, nan het »terf huis? der overledene tpttntit pa pt tt als: TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, SCHILDE RIJEN, KLOK, PLÜIMBEDDEN met TOEBEHOOREN, KABINET. BUREAU. LINNENKAST. LEDIKANT, HAARDJE met TOEBEHOORENVLOERKLEED en KARPETTEN. BIJBELS en andere BOEKEN, BRAND STOFFEN VERLAKT-, KOPER-, BLIK-, IJZER-, PORCELEIN-, GLAS- en AARDEWERK enz. DeM nainiddag» ten 2 ure li» do herberg? „<1 e W e r e 1 <1" met regterlyke magtiging Een WOONHUIS, ERF eu TUIN,staande te Ninnoer- kerkkadaster sectie M no. 609, groot 02 aren 15 cent., waarop drukt een chjjns ten behoeve der ge meente Nieüwerkerk, groot ƒ4 'sjaars. Dc Deurwaarder W. van de LINDE zalten verzoeke van A. van PUTTEop WoenMdag den 7* -July I87"5». 's namiddags om 2 ure, in de Nieuwstraat te Brouwershaven, publiek verkoopen I BED en PELUW, 3 KUSSENS, 6 DEKENS, een KLOK, KASTJE, LATAFEL KAGCHEL TAFELS STOELEN SPIE GEL, SCHILDERDEN, PORCELEIN-, GLAS-, AARDE-, KOPER-, TIN-. BLIK en IJZERWERK, VROUWEN KLEEDEREN, enz De Notarissen A. W. REMBGES en L. van der MOER zullen voor den heer G. F. WITTOUCK, op Vrijdag? den O July 18"73, des morgens te 10 uren, in bet gemeentehuis te Cats, in perceelenpubliek verkoopen IJ 10 V O I, G F NDE VRUCHTEN TE VELUE, wassende op gronden, behoorende tot ZEd's hofstede, genaamd Zelden Rust", onder Cats, benevens eenige perceelen iu de Anna- en Leendert-Abrahampoldersals: 16 H. 43 A. 99 C. WINTERTARWE, 4 18 80 ROGGE, l 85 11 WINTERGERST, II 12 71 z. HAVER, 3 27 10 ERWTEN en 1 55 PAARDENPENEN. Van deze Vruchten zullen, 5 dagffn vóór de veiling, de Catalogussen by genoeiqde Notarissen te verkrij- P f p R IJ 2 f; III i'immis, entoims, psmsois, m iüw us mui J. db JONG ZIJLSTRA. De Notaris A. W. REMBGES zal voor den heer G. F. WITTOUCKtelkens des morgens te 10 uren, in perceeleD, publiek verkoopen, Donderdag «leu 8 July 18TT», in de herberg by M. Minnaar, to Wolf aartsdijk, U10 VOLGENDE VRUCHTEN TE VELDE, wassende op grondenbehoorende tot ZEd's hofstede, in den Westkerke-polder, als 13 H. 32 A. 10 C. WINTERTARWE, 5 43 20 ZOMERTARWE en 8 56 80 WINTERGERST, on op Zaturdag dea ÏO July 1875 in het gemeentehuis te 's Heer Arendskerke, de volgende wassende op landen, behoorende tot ZEd's hofstede, gelegen aan den Postweg, onderHeer Arendskerke als 6 H. 55 A. 53 C. WINTERTARWE, 3 19 66 ROGGE, 8 34 97 HAVER, 6 45 76 ERWTEN. 1 18 62 PAARDENPENEN en 3 30 14 KLAVERS. Van deze te verkoopen Vruchten zullen Catalogussen worden opgemaakt, welke 5 dagen voor de veiling by Notaris te verkrygen zullen zyn. De Notaris Mr. J. MOOLENBÜRGH te Zierikzee zalop MAANDAG JULIJ o. lc., 's namiddags te 3 are, in de Herberg van A. van der Meer te Zonnemaire, publiek presenteren te VERPACHTEN, voor 14 jare&i 1.° ten verzoeke van het Diaconie-Armbestunr aldaar, 3 Hectare» 17" Ares JO Centiarès BOUWLAND en 1 Hectare 31 Ares 80 Ceutiares WEILAND, alles gelegen in de gemeente Zonnemaire-, 2.° ten verzoeke van het Plaatselijk Armbestuur aldaar: O Hectare» 72 Ares 75 Centiare» BOUWLAND en 1 Hectare 99 Are» 40 Centiare» WEILAND, alles gelegen in Zonnemaire. ALSMEDE: £2 Hectare» 33 Are» 20 Centiare» gelegen in Kerkicerve, bezuiden den Vroon weg. De Notaris Mr. J. MOOLENBÜRGH te Zierikzes, zal, ten verzoeke van J. LIEVENSE te Nieüwerkerk, op Woensdag den •3juiy ic.des namiddags om 3 ure, in de herberg by a. van hek vlugt, te Nieüwerkerk pnbliek presenteren te verkoopen ontT«»v«M*r -IO HectarcH VRUCHTEN TE VELDE, allo gelegoo in do gemeente Nieüwerkerk en bestaande in TARWE, ROGGE, GERST, HAVER, ERWTEN, JUIN BRUINE BOONEN, MEEDE en PAARDENBOONEN. De Verpachting der Tienden van het KR00N-D0ME1N, Rentambt Tholen, zal voor het jaar 1875 plaats hebben op de volgende tjjden en plaatsen Te St. Maartensdijk in de herberg van N Noom, op WooiiMdng «l»-u 14 Juiy 1875, des morgens ten tien ure. Te Scherpenisse in do herberg van Pieter Jagt, op Donderdag den 13 July 1875des morgens ten tien ure. Te Poortvliet in dfe herberg van G. A. Ampt, op Vrijdag «1<»«« 1(1 July 187"3, des morgens ten tien ure. Te 7 holen in het logement van de Brcijne op Zaturdag den 17 Juiy 1875, des mor gens ten tien ure. De Notaris J. van der BENT, zal op Dli»M<lMjg den 27 Juli 187"3, des morgens ten 10 ure, ten verzoeke van de Heeren NIEMANTSVERDRIET te Zienkzeevóór het huis gemerkt wjjk A n° 310 op de Oude Haven aldaar, I publiek verkoopen Eene aanzieniyke party bestaande in: Zwarthouten CHAISE LONGUE, VGLTAIRES en dito STOELEN met gevulde ruggen, notenboombouten TAFELCANAPÉ-TAFEL en SCHRIJFBUREAU mahonyhouten CANAPÉ, STOELEN, SALON-, SPEEL- en andere TAFELSeikenbouten-, linneu- en andere KASTEN, LEDIKANTEN en VEÊREN BEDDEN met toehehooren BEDDEN- en WASCHTAFELS, waaronder een met marineren blad en een vergulde PENDULE en zwart marmeren dito met coupes, SPIEGELS en GRA VURES. KLEEDEN en KARPETTEN, gekleurde OVER- en GLASGORDIJNEN. Wedgwood EETSERVIES, Pnreelein-, Verlakt-, Koper-, Tin-, Blilt-, Kristal-, Ghis- en Aardewerk; eenig TAFEL- en BEDDENLINNENKAGCHELS en FOURNUIS, HAARDGEREEDSCHAPPEN, IJZEREN GELDKIST, diverse LAMPEN, PAKKISTEN, mitsga ders 12 zilveren LEPELS en VORKEN enz. Daags te voren to l>e«siol»tifgoii van 10—12 en van 24 uur. Bij insehrij ving X B K OOP: mi winiooi e»i TE PACHTEN: HET NAGRAS van een perceel W EILAND iu Duivendgkc, ge naamd »de Pannewei de", gelegen aan den Vaartweg en aan den weg van Serooskerke naar Brijdorpe, groot 3 Hectares 47 Ares 40 Centiares. Inschvijvingsbiljetten met opgaaf van prijs per 40 Ares 68 Centiares, in te zenden Uiterlijk den 8 Julij c. k. ten kantore- van Notaris Mr. J. MOOLENBÜRGH te Zierikzee. VLAS TE VELDE. TE KOOP 2 Hoot. 98 A. OS Cont. (ruim 7 Gemeten) VLAS to Voleio in ONRUST POLDER 'Noord-Beveland). Te bevragen by GOVERT LEENDERTSELandbouwer aldaar. VLAS TE KOOP, 13 H.A. 13 A. 31 c.A. (36 gemeten en 92 roeden) bij A. FILIUS to Heer Arendskerkein de Sloescbe polder. TE KOOP: 1 Heet. 66 Ares 72 Cent. (4 gemeten) VLAS, by P. MOL Jz., Platschorre, te Oudelande. Koeraapzaad f 1,25 de kop. Mosterdzaad - 1,25 de 5 kop, i P. smallegange te Nieüwerkerk. Door vertrek naar elders TE KOOP AANGEBODEN 350stuks Sundersche KIPPEN van één en twee jaar oud. Brieven franco adres de Uitgevers dezes. Een flink PAARD te koop, desverkiezende met November te betalente bevragen bjj de Uitgevers dezes. T E KOOP: Een éènpaards-dorschmachine\ te bevragen by de Uitgevers dezes. J. DOELEMAN Zz. te Dreischor, vraagt TE KOOP een goede K A R N H O N D. V E R M I S T: Een zwarte K ARN HOND met witte bles op de kopverzoeke vriendelijk terugbezorging by B. JONKER te Ouwerkerk, bij wien ook eene BOER EN-DIEN8TMEID benoodigd is. Uit «le liuud te koop: 4 LICHTKOZIJNEN, hoog in den dag 1,925 Meter en breed 1,36 Meter, met ramen en !>liu<leu te bevragen by D. HANSE, timmerman te Sirjansland. Schipper H. VERSCHUUR VERTREKT aanstaanden Zondag naar de steden Amsterdam en Gouda. VLIEG E NP A PIE R vorkrygbaar by den Boekhandelaar de MOOIJ. De Horologiemaker BEKX van Zierik zee zal Woen-dng den 7" Juiy n. en zoo noodig de volgende dagen weer werkzaam zyn bjj den heer J. Slagek te Poortvliet, gelieve boodschappen by hem Dingsdag 13 Juiy bij Mej. D. Si. Annaland, des verkiezende worden i. Pendule» eu Horologies by belanghebbenden ook aan huis gerepareerd. Zierikzee, July 1875. BEKX, Horologiemaker. De ondergeteekende brengt door deze aan 1^^? zjjne geachte Stadgenooten ter kennis, dat hy van de Melkmarkt V E R. H UI S D is naar het M a a 1- t a a t.j e wijlt B No. 383. Minzaam beveelt hjj zich voortdurend aan als L IJ K D I E N A A R. Zierikzee. J. BOGERS. P. J. BOS berigt dat hy is VERHUISD naar het St.-J neobstrantj e, naast de werkwinkel van B. KODDE. Bjj gelegenheid der KERMIS te Zon- nemnire zal a. s. Maandag-avond bjj A. van der MEER gegeven worden. Aanvang 8 ure. Entrée voor Heer en Dame ƒ1,491/,, met genot van 1 flesch wijn. Een MACHINIST benoodigd in de Meestoof >DE ZEEte Eikerzee belanghebbenden adresseren zich vóór of op 20 July a. 8. aan A. MOOLENBÜRGH Cz. MEN VRAAGT oen SCHAAPHERDER', van de P. G. Men adresseere zich aan J. van der KLIPPE te Eikerzee. TERSTOND een WAGENMAKERS-KNECHT benoodigd, bjj M. van der WEELE te Scherpenisse. TERSTOND BENOODIGD EEN BEKWAME METSELAAR S-K N E C H T, bij g. k. Krijger te Poortvliet. HUISHOUDSTER. *Een Landbouwer op het eiland Flakkéevraagt met AUGUSTUS of later, eene fatsoenlijke HUISHOUDSTER van middelbaren leeftijd, P. G. Behalve bekwaamheid voor de buishouding en de melkerjj, wordt ook geschiktheid vereischt voor de opvoeding van nog jeugdige kinderen. Reflecteerenden adresseereu zich met franco brieven onder de letter A aan het Hulpkantoor te den Bommel eiland Flakkée. TERSTOND BENOODIGD eene BOERENDIENSXME1D bij de Wed. GELUK te Schuddebeurs onder Noordgovuw. Uitgevers: DE LOOZE «Sc WAA I.E. Snelpersdrukkery van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelatraat., B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2