ZlllllkZIIMIII NIEUWSBODE. 5IsteJaarg. Zaturday 5 Ju lij 1875. Strandvonder ij. Strandvonderij. Bekendmaking. AF KONDIGING. Nieuwstijdingen. 4Fran6rijfe. ©cst«nrijfi. ^IcEctianE. No. 5561 Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjB per 3 maanden is 1,30, tranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. De BURGEMEESTER van Zierikzee roept voor de tweede ma«> ter reclame op, regthebbenden op e«n ANKER, wegende bjj raming 250 Kilogram, op de Roompot gevischt en alhier aangebragt. De BURGEMEESTER van Zierikzee roept voor de derde maal ter reclame op, regthebbenden op een AN K EU, wegende bjj raming 1500 kilogrammet ketting en slot, op de reede alhier gevischt en bjj hem aangebragt. Bekendmaking. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend dat op Donderdag den 15 .July e. 1<. de passage door de openbare wandeling tusschen de Noordhaven- en de Nobelpoort voor tiet ere- deelte, dat alsdan zul zjjn afgesloten, verboden is. Zierikzee, den 30 Jung 1875. De Burgemeester voornoemd, C. J. FOKKER, Weth., I. B. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend dat met den 1 September a. s. vacant zal worden eene plaats van hulponder- wjjzeresaan de openbare meiHjerMnehoo), waaraan verbonden is eene jaarwedde van f500 (onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten dezer Provincie. Sollicitanten worden opgeroepen zichonder over legging der vereischte stukkenin persoon of met vrachtvrjje brieven ten spoedigste aantemelden bjj den Burgemeester dezer gemeente. Zierikzee, den 30 Jung 1875. De Burgemeester en Wethouders, C. J. FOKKER, Weth., I. B. lie Secretaris J. G. BETHEl. S. Het HOOFD van bet Gemeentebestuur te Zierikzee maakt bekenddat het kohier voor de belasting op het PorNoiicel van deze gemeente, dienstjaar \o:il7t, wjjk D no. 4, don 30 Jung jt. door den beer Provin- cialen Inspecteur der Directe Belastingen te Midtlelburg executoir verklaard, op heden aan den heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordt ter hand gesteld ter invorderingen dat ieder verpligt is zjjn aanslag op den bjj de wet bepaalden voet te voldoen. Zierikzee, den 2 Juljj 1875. v. CITTERS. Volgons eene officieele mededeeling der Tarkscbe Regeeringzal de begrooting dit jaar sluiten met een deficit van 60 millioen galden. Als oorzaak worden opgegeven: bijzonder ongunstige omstandigheden, als hongersnood, veeziekte en overatroomingen. Het defi cit zal gedekt worden o. a, door verhooging der zegel en patentbelastingen. Voorts zal eene permanente com missie worden aangesteld, die zal moeten onderzoeken op welke wijze 't evenwicht kan worden hersteld, be zuinigingen kunnen worden ingevoerd en nieuwe hulp bronnen ontdekt, om op die wyze het financieele stelsel geheel te reorganiseeren. Z. M. de Koning van Italië heeft thans zjjn goed keuring verleend aan do wetwaarbij aan Garibaldi eene dotatie en een jaargeld worden toegekend. Men wildat de Generaal op zjjn vroeger besluit zal terug komen en een en ander niet langer weigeren. Nog altjjd komen nadere berigten van de treurige overstrooming aan de Garonne. Te Toulouse heeft de overstrooming de meeste slacht offers geëischt en de grootste schade aaogerigt. Het water dat de stad op een uitgestrektheid van 3 kilo meters overstroomde, had in den faubourg St. Cyprien een hoogte van 8 meters bereikt; 2000 soldaten van het garnizoen zjjn dag en nacht gebruikt tot het op zoeken der lijken, het redden van wat nog kon gered worden en het wegruimen der puinhoopen. Eenige soldaten zjjn bjj dat werk het slachtoffer geworden hunner menschlievendbeid. Twee kanonniersdie te paard een vlot voorttrokkenmet geredden beladen zijn door den stroom meegesleept en jammerljjk ver dronken. Te midden van al de afgrjjseljjkhedeuwelke de overstrooming verwekte heeft het vuur op verscheiden plaatsen nog groote verwoestingen aangerigt. De piet oven Bazacle bjj Toulouse stond in lichte laajje vlam en een huis te Port-Garaud is geheel in de asch gelegd, dewjjl daar geen redding mogeljjk was. De smeltovens van Bazacle zijn totaal verbrandde talrijke manu- factuurfabrieken en smeltovens uit de rue des Arni- donniers hebben veel geledendewijl er aan blusschen niet te denken viel. De gemeenteraad van Toulouse heeft beslistdat de herinnering aan de opoffering van het garnizoen in de stad zal vereeuwigd worden door een marmeren plaatwaarop de namen zullen gebeiteld zijn van al de soldaten en burgers, die bun leven lieten om dat der slagtoffers van de overstrooming te redden. Er verheft zich eene ondragelijke lucht boven de puinhoopen in de wjjk Saint Cyprien welke voort komt van ljjken die nog onder de ingestorte huizen begraven liggen. Slechts een vjjfde gedeelte der huizenwelke door het water overstroomd werdenzal kunnen behouden wordende overige storten het een na het ander in. In do straat Ville nouvelle te Toulouse klommen veertig personen in den nacht van de ramp op een huis dat was blijven staan terwijl die welke het regts en links omringdenverdwenen in den vloed van 2,50 M. diepte. Om 6 nar 's morgens meenden de wankopigen dat het water wastezwommen door den stroom en geraakten op vasten grond. De stroom sleepte de kruisen van het kerkhof medeeen kist die men geen tijd had gehad om te begraven werd tegen een huis gespoelddat. eenigen tjjd daarna instorttezoodat die kist thans onder bet puin ligt. Een student in de geneeskunde vetbaalt den vol genden hartroerenden trek: Bjj het wegruimen van het puin van een huis der voorstad St. Cyprien, vond men tusschen de armen van eene doode vrouw een levend hondje, gered door een plank, die op den muur rustte. Het dier volgde den wagen die het ljjk zjjner meesteres naar het gasthuis bragt. Hjj bleef den gan- schen nacht bij het ljjk, en toen men het des morgens begroef, huilde het dier hartverscheurend. Op hot bovengedeelte van een duivenhok, aan een hofstede palende, waren vijf-en-dertig personen opeen gedrongen op een ruimte van ongeveer 5 vierk. meters, in afwachting dat de reddiDgsbooteu kwamen. Eens klaps wordt een schrikkeljjk gerucht gehoordde hof stede was ingestort. Men geloofdedat al de onge- lukkigeu omgekomen waren, maar bjj toeval bleef het duivenhok staan en de 35 personen werden gered. Drie paarden werden door een eigenaar in een over stroomden stal verlaten, 's Anderendaags 's morgens vond men één der paarden in een zaal der eerste verdieping van het den vorigen dag ontruimde gods huis. Wat de twee andere betreft, zjj klommen op den zolder der woning, waar zjj teruggevonden werden. De Figaro meldt uit Lourdes van 25 Junjj Sedert vier dagen valt er een slagregen. De veelbe lovende hooioogst is totaal vernield. Het gemaaide gras is weggestroomd. De bekende grot staat geheel onder water. - Oostenrjjk trekt van 't tabaksverbruik een jaarljjksch inkomen van ruim 57 millioen gulden. Het grootste deel daarvan leveren de sigaren, maar, moge het minder oogelijke snuiven over 't geheel in Europa sterk zjjn verminderd, Oostenrjjk levert nog altjjd een goed con tingent snuivers. De schatkist werd door hen gedurende 1874 met bjjna vier en een half millioen verrjjkt. Niet minder dan 4 millioen pond tabak, werd in dat jaar in Oostenrjjk versnoven. Bohemen levert het grootste aantal snuivers. Sommige plaatsen op Oostenrjjksch gebied.namelijk in Bohemen en Moravie, maar bovenal de Hongaar- sche hoofdstad en hare omgeving hebben in de laatste dagen der vorige week veel door stormen regens en onweder geleden. Uit Pest wordt o. a. van Zaturdag 11. geschreven Een onweder. zooals er sedert jaren geen woedde, is heden boven Pest losgebarsten. Ten 6 uur 's namiddags pakten zich donkere wolken aan den hemel zamen en een loodzwaredrukkende hitte werd spoedig door een doordringenden regen gevolgd. In een oogwenk was de geheele phyaionomie der stad veranderd het water stroomde als beken door de straten. Ten 7 uur was het onweder 't ergst; met ongehoorde kracht goot een wolkbreuk zjjne stroomen over de hoofdstad uit, groote hagelkorrel» sloegen met oorvenloorvend ge- aruiach neder en het geraas werd nog vermeerderd door 't aanhoudend rollen des dondersterwjjl blik semstralen telkens de duisternis met een vaal witten scbjjn verlichtten. Nagenoeg een half uur lang hield dit vreeseljjke onweder aanmen ducht dan ook dat 't in het te veld staande koren en in de Oefencr wjjnber- gen treurige verwoestingen zal hebben aangerigt en dat de arbeiders in 't open veld aan ernstige levensgevaren zullen blootgesteld geweest zjjn. In Ofen zelf zjjn huizen ingestort en verscheiden menBchen daurbjj om gekomen in lommige straten voer men in bootjes. Eerst tegen 8 uur dreef 't onweder af en de onbe schrijfelijke verwoesting, die 't aanrigttetoonde boe j vrceseljjk 't gedurende auderknlf uur onafgebroken gewoed had. Doch een klein uur later, bar-tte weder een zwaar onweder Iob regen, donder ën bliksem ver vulden do inwoners der hoofdstad met nieuwe angst en zorg. Zoo woedde 't onweder, met kleine tuaschon- poozen, onafgebroken tot middernacht. Over 't bedrag der schade is voor 't oogenblik nog niets te zeggen doch ongelukkiglijk schjjnt zjj zeer helangrjjk te zjjn. Intnsschen meldt een telegram van Zondag uit de Hongaarsche hoofdstad, dat 's avonds, toen de vreese ljjke donderbui had uitgewoed, ongeveer 200personon vermist werden. Tot den morgen waren 112 ljjken gevonden 100 huizen zjjn geheel of gedeeltelijk ver nield zoodat zjj ontruimd moesten worden. Van vele zjjden was roeds toezegging van hulp ontvangen. Hot station der Zniderijjn te Pest en een deel van den spoorwegdam zijn vernield, zoodat de treinen slechts tot Promontor rijdenen van daar de communicatie met de hoofdstad door atoombooten wordt onderhouden. Een der meest geteisterde plaatsen in Moravië is Schaffawaar den 26en, dus een dag vroeger dan te Pest, de te veld staande oogst bjjna geheel vernield werd. Ook Eisenach Gothn Kyfhiiuser Goldene Ane en het Reuszenland zjjn door een wolkbreukvergezeld van hevige ouweders en hagelslagbezocht. In Gotba sloeg de bliksem in het stationsgebouwzonder echter een der talrijke personen, die er aanwezig waren, te treffen. Bjj Gera werden in vier dorpen 12 boerderijen in de asch gelegd. De goederenloods op bet station Gera werd door den orkaan omvergeworpen. EeDige personen werden daardoor levensgevaarlijk gekwetst. Wat overigens op het land voor waterschade werd bewaardwerd door hagelslag vernield. In het nabjj Berljjn gelegen Potsdam is dezer dagen een regtsgeding gevoerddat alom de aandacht tot zich heeft getrokken. Het is geen Spitseder-proces waarbjj millioenen op het spel stondenwaar de be driegerijen op zoo verbazend groote schaal gepleegd zjjn maar tocli staat men verbaasd over hetgeen ait geding aan het licht heeft gebragt. Schier grenzen- looze iigtgeloovigheidgepaard met de schandelijkste hebzuchtzelfs bij een klasse van personen bjj wie men redelijkerwijze dergelijke verkeerdheden in die mate niet mag verwachten hebben het gepleegd bedrog mogelijk gemaaktzegt de Berljjnsche berigtgever der Hamburg. Börsen Halte. Een en ander geeft een treu rig beeld van den toestand der maatscbappjj. De zaak komt in korte bewoordingen hierop neder. De echtgenoote van zekeren Kirstals smid te Pots dam gevestigdheeft zich gedurende een geruimen tjjd. aan de grofste opligterjj schuldig gemaakt. Zjj werd daartoe bijgestaan door hare dienstmaagd en eene an dere vrouwniet tot haar gezin beboorende. Onder voorwendseldat eenige personen behoorende tot de naaste omgeving van de Kroonprinsestjjdeljjk, in zeer ongunstige geldeljjke omstandigheden verkeereudc, haar de vereereude taak hadden opgedragen om in de bestaande behoeften te voorzien leende zij links en regts gelden tot een zeer aanzienljjk bedrag. Zij beloofde enorm hoogen interest en betaalde dien bjj de eerste operatiën zeer prompt. Zjj zag bij een hernieuwing van de gunstig afgesloten verrekening van gelden welke reeds tot een verbazend hoogen interest had plaats gehader volstrekt geen bezwaar in om 25 percent te beloven. Doov vernieuwing aan de wissel schuld wist zij echter in den regel de betaling daarvan onder allerlei voorwendselen te ontgaan. Zoo verklaarde zjj om een voorbeeld te noemenen zjj schroomde niet zulks plegtig te bevestigen dat de Kroonprin ses in eigen persoon haar herhaaldelijk bjj zich had doen komenom haar meê te deelendat zij voor alles instond. Het liefst nam zij groote sommen opvan 15 a 20 duizend thaleren zoo zjjn er onder hare crediteuren maar zjj versmaadde daarom de zuur verdiende eu met groote opoffering bespaarde penningen van dienstboden niet. Onder de medegedeelde voorwendselen heeft de huisvrouw van Kirst in korten tijd een bedrag van 84,663 thaler in handen weten te krijgen. Dit is bjj het geding uit de stukken gebleken. Hierbjj echter bepaalt zich het cjjfer der operatiën van jufvrouw Kirst niet. Een groot aantal personenbehoorende tot de beschaafde ontwikkelde klassen der maatschap pij ia niet opgekomen bjj de behandeling van het proces. Zjj hebben zich het geldeljjke nadeel getroost, om de zedelijke vernedering te ontgaanverbonden aan de geldeljjke transactie met eene vrouw van bet gehalte als de beschuldigde. Dewijl laatstgenoemde het gemakkelijker vond volstrekt geen boek te houden, is men te dien aanzien niet op de hoogte der quaestie. Damesbehoorende tot het huis der kroonprinses zijn deswege door den regter van instructie verhoord. De personen die aan vrouw Kirst gelden hebben geleend, zjjn kapitaal en interest kwijt, want de be driegster heeft zoo ongeveer alles opgemaakt en is nu voorloopig bjj de wet acht jaren lang verzekerd van een onderkomen in een der instellingen van den Staat. Hoereuveen 30 Junjj Eergisteren avond is het 29ste Landhuishoudkundig Congres geopend met een welkomstgroet door den burgemeester van Scho- terland. De vergadering splitste zich daarna in afdee- lingea, welke gisteren morgen vergaderden en druk bezocht waren. Door den heer C. Groeneoeld de Kaler van Noordgouwe werd verslag nitgebragt over de George Ville mest, en aangetoond dat deze mest een sterke concurrent zal vinden in de Noorweegsche Visch- guans, ingevoerd door den heer Nagel. Vervolgens werd door den heer H. Mulder verslag uitgebragt om trent de »proeftations" voor den landbouw in Ne derland, waarvan de slotsom was het voorstel zich tot de Regering te wenden, teneinde dergeljjke in stelling ook hier te lande te doen verrjjzendit voorstel werd schriftelijk ondersteund door 648 personen. De gisteren geopende tentoonstelling der Friesche Maatschappij van Landbouw is prachtig en geeft een bewjjs der Friesche welvaart en rijkdom. De opkomst van leden buiten deze provincie is niet groot. Onder de vreemdelingen vindt men vele Zeeuwen, voornameljjk uit Zierikzee eu omstreken. De stad is geheel in feestgewaad de muziekuit voeringen en illiminatiën leveren een schitterend effect, terwjjl het prachtigste weder het leest begunstigd. Het Congres heeft besloten bet volgende jaar te Amsterdam bjjeen te komen. 3G Junjj. Gisterenmiddag omstreeks halftwee sloeg de bliksem in de hooischuur van den melkboer Arie Schenk te Dubbeldam in terwjjl deze met zjjn gezin den maaltjjd gebruikte. De vlammen ontwikkelden zich zoo spoed g, dat van den inboedel der woning op het beddegoed na schier niets onbeschadigd iu veiligheid kon worden gebragt. De plaats des onheils was afgelegen zoodat" de bluscb- raiddelen slechts konden dienen om de vlammeu in het booi 21 voer te beteugelen; schuur en wo ning zijn totaal vernield. Het verbrandde was ontoe reikend verzekerdnaar men zegt bjj de Tielscbe Maatscbappjj. 30 Junjj. Bjj de beden plaats gehad hebbende opening der stembiljetten bleek, dat tot lid der Tweede Kamer in dit district is gekozen Mr. des Amortc ran der Hofrrn met 2148 van do 3410 uitgebrngte stemmen; de beer J. H. van Mierlo verkreeg 1164 stemmen. Vlii-ii-iiiiifiM»30 Junjj. Op de gisteren en eer gisteren bjj de Handelsbank alhier opengestelde inschrij ving op eene 4'/; pCt*. leening dezer gemeente groot 66,000, is ingeschreven voor een bedrag van ƒ877,000, tegen een koers van 93'(t pCt. Onder de deelnemers behoort ook Z. K. H. prins Hendrik. Naar wij vernemen, zal de stoomvaart-dienst van Londen op Vlissingen vice versa den 19den Julij geopend worden. De booten zullen dogeljjkn varen met uitzondering van den Zondag. Middelburg, 29 Junjj. Morgen zal door de »Vcreeniging tot bevordering van den tuinbouw" alhier, eene bloemententoonstelling worden geopend, waarvoor belangrijke inzendingen zgn toegezegd. Deze Vcree- niging herdenkt tevens Vrijdag haar 25jarig bestaan met een feestconcert, waarby do tentoonetellingzaal verlicht zal zjjn. Z. M. heeft verleend een pensioen van 1013 'e jaars aan den heer F. Nagtglas, gewezen ijker der maten en gewigten te Middelburg. Zi&riicwa2 Juljj; Bjj het gisteren avond boven deze stad en omstreken gewoed hebbende hevig onweder is een paard in de weide door den bliksem gedoodtoebehoorende aau mej. de wed. lï* onder Noordgouwe. Tot lid der commissie, welke belast is met het examen voor leerling-apotheker en te Middelburg zitting zal houden, i9 o. a. benoemd de beer 5. G. Nauta v. d. Grijp, apotheker alhier. Het bestuur der Zeeuwsche spoorbootmaatschap pij koestert het voornemenop later door de Provin ciale Staten van Zeeland goed te keuren voorwaarden, een tweede boot aan te schaffenten einde de dienst uit te breiden tot Vlissingenin verband met de stoombootdienst op Engeland. De Staats-Ct. bevat de statuten der Stoomvaart- Maatschappij Zeeland. Deze vennootschap heeft een aanvankelijk kapitaal van 2 millioen in aandeelen van ƒ1000. PriDs Hendrik en de Kon. Ned. stoomboot- Maatschappjj hebben elk voor 320 aandeelen ingeschre ven, en voorts nog 69 anderen (waaronder mr. J. P. R. Tak van Poortvliet voor 15) te /amen voor 160 aandeelen in het geheel dus voor 800. De overige 1200 moeten binnen 5 jaren geplaatst zjjn. De directeur is gemagtigd een leening van hoogstens 1 millioen te sluiten. De eerste storting bedraagt 10 pCt.de inschrjjvers, in de statuten genoemd, brengen als storting, de stoom schepen Stad Vlissingen en Stad Middelburg in, voor den aankoopprijs met al de kosten van volledige uitrusting. Het bestuur is opgedragen aan één directeur, waartoe de Kon. Ned. Stoomboot-Maatschappjj wordt aangewe zen, onder toezicht van 5 commissarissen, waartoe do heer en M. H. Insinger te Amsterdam, G. J. Sprenger te Middelburg, F. Wibaut te Vlissingen, mr. J. P. R. Tak van Poortvliet te 's Hage en mr. A. van Lennep te Heemstede benoemd zjjn terwjjl prins Hendrik het eere-voorzitterschap van commissarissen bekleedt. De commissarissen hebben geen deel aau eenig beheer. Van de winst, na aftrek van afschrijvingen, komen eerst 5 pCt. aan de aandeelhouders, van de rest 5 pCt. aan den directeur5 pCt. aan de commissarissen te zamen cn de rest aan de aandeelhouders, j Naar wij vernemen, is de vertolking van de Pau- i seljjke Balie in het Zeeuwsche dialect, waarvan wjj 1 in ons no. 3559 van j. 1. dingsdag melding maakten, j door een onzer gewestgenooten op zich genomen eu volbracht zijnde, bjj den heer J. A. Alberdingk Thijm te Amsterdam met bjjzondere erkentelijkheid in ont- i vang genomen, die er de getuigenis van aflegt, dat «•die overzetting met veel voordeel en fijnen smaak I iB bewerkt, terwijl de moeijeljjkbeden. aan die taak I verbonden, met glans overwonnen zjjn." Voor de 19 beurzen, welke tegen 1 Sept. e. k. aan de Rjjkekweekschool voor onderwijzers te Haarlem verkrijgbaar zjjn gesteld, hebben zich 84 aspiranten aangemeld, t. w. uit N. Holl. 30, Z. Holl. 24, Gelderl. 10, Friesl. 9, Utrecht 3, Zeeland 4 en Overijssel 4. Het vergeljjkend examen zal plaats hebben op Dingsdag 6 dezer te Utrecht, en wel door de Inspecteurs van het lager onderwjj6 in Utrecht, Noord- en Zuid Holland en den Directeur'der kweekschool. De heer J. J)amonlangs herkozen lid der Tweede Kamer voor het distriot Zutphen, is aan de Duitsche badplaats Neuenabr overleden. Te Zaandam zjjn de klagten over te hoogen aanslag -voor de Ned. Herv. Kerk zeer talrijk. Hoewel aan de meeste klagten i6 tegemoet gekomenhebben toch verschillende aanzienlijke leden der gemeente voor hun lidmaatschap bedankt. Twee dames hebben dit o. a. bjj deurwaarderB-exploit gedaan. In de vorige week is op de Ooster-Scheldeaan de viescherjj van D. Wakkernabjj Bergen-op-Zoom gevangen een zoogenaamde zeeduivelvan het mannelijk geslacht groot van omvang en ruim vjjf voet lang. Het dier is te B. o. Z. levend aangevoerd en van daar per spoor naar Antwerpen verzonden. Betreffende den handel van aardappelen van Ne derland op Engeland wordt gemeld, dat het daarmede dit jaar zeer slecht gaat. De aardappelen uit het Westland werden dezer dagen verzonden tegen 80 Cts. het half mud, en nog wordt daaraan verloren, zoodat men deze week hoogstens 50 Cts. het half mud verwacht. Te Nieuwediep moet een soldaat, die met een lange lyst langs de huizen liep om voor een officier den dood van diens kindje bekend te maken, gecalangeerJ zijn wegens het ongepatenteerd uitoefenen van het aansprekersberoep Het jonge meisje, dat Vrjjdag te Grave gearres teerd en Maandag naar 's Hertogenbosch is vervoerd naar aanleiding van 't vinden van een kinderijjkje iD het privaat van het huis door haar vader bewoond - ie Dingsdag weder in vrjjheid gesteld en in de ouder lijke woning teruggekeerd. Er schijnen geen termen te kunnen worden gevonden voor eenige regtsvervol- ging. Zjj bljjft alle schuld ontkennen. -— Op het eiland de Tien-Gemeten is Maandagmiddag de eenige dochter van een oppassend werkman door den bliksem gedood. Het 15jarige meisje, op het land werkzaam, had in eene kleine werkmanswoning op den bebouwden polder van het eiland eene schuilplaats fezocht tegen het onweder. in de eenige kamer van ie woning bevonden zich drie personen de bewoner met zjjne dochter en het bedoelde meisjetoen de bliksem door het dak het vertrekje binnenkwam en het meisje doodeljjk trof. Waarschjjnlijk heeft het staal van breinaaldendie zjj in de hand had, den bliksem aangetrokken, vermits zich on het ligchaamjuist ter plaatsewaar zü de. breinaalden hield (ter hoogte van net hart) een kleine zwarte plek bevondzonder dat er eenige verdere beschadiging aan het ljjk is waar te nemen. De dochter des huizesdie eenigen tijd in zwijm heeft gelegen, is weder bjjgekomen, en er bestaat tot hiertoe voor haar leven geen gevaar. De vader werd niet gedeerd. Dezer dogen was een \rouw bjjna het slacht offer geworden van haar roekeloosheid. Bjj den over weg van den Rhijnspoorweg aan den Vleutensebeu weg wilde zjj nog over den overweg loopen terwjjl een trein in aantocht was. De hak van haar schoen bleef tusschen de rails zitten zjj was genoodzaakt te bljjven staan. Gelukkig werd de hak spoedig vau het schoeisel genikt en de vrouw kwam er met een vreeseljjken schrik af. Kerknieuws. 30 Junij. Heden werd alhier de classicale vergadering gehouden. Na de gewone benoe- I mingen kwamen de voorstellen der Synode in behan deling. Zjj vonden bjj do meerderheid by valhet eerste voorstel betreffende de leervrijbeid echter alleenmet dit amendement.dat de regten der minderhedendie door deze vrijheid zich gekrenkt achten zullen worden beschermd. Een door de Synode ontworpen reglement op het beheer der kerkelijke goederen vond bjj de froote meerderheid weerklank. Men besloot echter e Synode te adviseeren, zooveel mogelijk te handelen in overleg met het algemeen collegie van toezicht. Dr. IV. C. van Manen pred. te Winkelheeft het beroep naar de Herv. gcm. te Zierikzee aangenomen. Bedankt voor bet beroep naar Oosterland door den Cand. J. Veen die het beroep naar Eist bjj AmerongeD heeft aangenomen. Drietal te Goes Ds. P. C. van der Horstte Gorinchem, Ds. G. J. van Lindonk te Heemstede en Riernens te Driebergen. Ds. J. D. Sigalpred. te Rjjusburgheeft bedankt voor het beroep naar Vlissingen. Beroepen bjj de Evang. Luth. gem. te GroedeDs. J. Bakker, pred. te Vlissingen. Gemengde berigten. Te Hoedekenskerke wordt eene jonge dochter aan geraden zoo niet te loopen draajjen en zwaajjen over het dorp, en zoo niet te snoepen dat zjj goed wil weten. Zjj zegt dan ook Ja moeder, ik eet zoo graag tocb wat zoet, Wij hebben dat altjjd in overvloed En daar gij met mij dat zoo graag ook lust, Zoo laat ik u heel den dag niet met rust. Bjj do feestelijkheden te Bostonter viering van den bonderafcen verjaardag van bet gevecht bij Bunkers Hillis een optocht gehouden van een lengte van 10 uren. Te Zwartsluis werd dezer dagen eene dienstmeid op een avond, toen zjj aan de voordeur stond, door een ouden vrjjer zoodanig met een flesch op haar hoofd geslagen, dat zij bewusteloos nedervie). Susje te Wolfaarsdijk heeft zicb zeiven nu eens goed bekekenen heeft in haar geen gebreken gevonden en heeft nu maar een ander aangewezen voor hetgeen zij moest gedaan hebben. Maar uw tong is veel te lang Waar een ieder is van bang, En men is nog al geduldig Voor hetgeen dat zjj is schuldig. Een timmermans-knecht te Nisse wordt verzocht geen onwaarbeden te loopen rondvertellen en niet te zeggen dat hjj een ander wel kan verdringenwant bij kan toch inaar geen meisje krijgen dat wat is. En hjj heeft noch geld noch goed Maar praats hoeft hij in overvloed, En hij heeft ook geen fatsoen Om zoo 't hoord zjjn woord te doen. Een bakkers-zoon te B. wordt aangeraden geen aardbeiiep meer te gaan plukken met eene meid in den tuin van een herderdaar er op hem zal gelet worden.—Wat ben ik mi bitter teleurgesteldge wordeD," zegt Toou onder Duiveudijke, »ik ben eene goede be looning beloofd, omdat ik een vrjjer opgezocht heb voor Keetje onder Eikerzee en nu heb ik een bedankje gekregen voor eene belooning." Te Neuzen ligt een schip gereed om met half Juljj naar Java te vertrekken,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1