genomen in het algemeen belang en dan is er voor deze gemeente eene zedelijke verpligting om het Rijk niet te laten betalen voor iets dat het niet geniet. Mr. Schneiders is voor het voorstel van Burgemeester en Wethouders, omdat de gemeente die van 1867 tot nu toe jaarlijks /'100 huur heeft getrokken en aan het lokaal ƒ464,145 heeft besteed, reeds gebaat is en nog zal gebaat worden door in het vervolg jaarlijks ƒ50 huur te genieten. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders in stemming komende, wordt aangenomen met 8 stemmen tegen 2, die van de HH. Jhr. Mr. Macaré en Houwer. De Raad besluit op voorstel van Burgemeester en Wet houders om af te schrijven van den post voor Onvoorziene Uitgaven Hoofdst. IX der begrooting van 1874 en over te schrijven op Hoofdst. VIII afa. 4 art. 9, (onkosten vallende op den verkoop van boomen en boutgewas) een bedrag van 3,39s. De Voorzitter brengt namens Burgemeester en Wethouders ter tafel eene voordragt ter benoeming van een hulponderwijzer aan de Armenschool, opgemaakt in overleg met den heer Districtsschoolopziener en den betrokken hoofdonderwijzer. Op die voordragt komt voor de hulponderwijzer van de Tusschenschool A. H. Lemson. De Voorzitter deelt mede dat op deze voordragt geene meerdere personen konden worden geplaatst omdat de voorgedragene de eenige sollicitant was. De voorgedragene wordt met algemeene stemmen benoemd. De Voorzitter herinnert, dat zooals den Raad bekend is, door mej. A. H. van der Velden en J. E. van der Velden, de eerste hoofdonderwijzeres en de tweede hulponderwijzeres aan de Meisjesschoolontslag is gevraagdop grond van ziekelijkheid en daardoor ongeschiktheid voor het onderwijs. Hij deelt mede dat Burgemeester en Wethouders nog geen voorstel kunnen doen om op dat verzoek te beschikken, omdat de verklaring wegens ongeschiktheid, door de HH. Gedeputeerde Staten af te geven, nog niet is ingekomen, doch dat deze binnen enkele dagen wordt verwacht. Burgemeester en Wethouders stellen thans op advies der Schoolcommissie voor, dat de jaarwedde voor de eerlang alzoo open te vallen betrekking van hulponderwijzeres aan de Meisjesschool zal worden gebragt van ƒ400 op ƒ500, omdat er niet de minste kans is dat zich sollicitanten op de tegenwoordige jaarwedde zullen opdoen. Zonder hoofdelijke stemming wordt daartoe besloten. De Staten van oninbare posten van den Hoofdelijken Omslag en de Hondenbelasting door den Gemeente-Ontvanger ingezonden, worden vastgesteld als volgt: die van den Hoofdelijken Omslag over 1873 op ƒ16,16 en over 1874 op ƒ263,946, en die van de Hondenbelasting over 1873 op /0,75 en over 1874 op ƒ80. De Voorzitter deelt mede dat nog is ingekomen een ver zoekschrift van W. Meesters, bewaarder in het gebouw ter afzondering en verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten om zeker gedeelte van den grond achter dat gebouw te mogen gebruiken als hoveniering en bleekveld. Op voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt be sloten bet verzoek in te willigen, tot wederopzeggens onder voorwaarde dat daarop geene varkenshokken mogen worden geplaatst of mestputten aangelegd. De Voorzitter sluit na omvraag de Vergadering. Uitgevers: de LOOZE WA ALE. Drukkery OCHTMANPIETERSE VAN DISUOECK. MeelstraatB 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 4