haamstede, Uit aller naam, h. jtkoev o et s. EENE HOFSTEDE uit en vervulden eene ongevraagde melkbeurt in de buitenweiden. Wat baatte tegen ben een regelmatige ondernemingAla onze nachtwakers, twee aan twee, op stap gingen, en nacht aan nacht hunne wande* lingen in onverandelyke regelmatigheid voortzetten, de eene straat in de andere weer uit, dan baatte haar zelfs 't scherpste gehoor niet en deden hunne blikken links en rechts geen dienst, omdat de ongenoodigde be zoekers geen andere plannen hebben dan eeuwig en onveranderlijk onze erven van achteren te bespringen, en daardoor do voorzichtigste tocht langs onze voordeuren zonder nut blijft. Eindelijk echter heeft het geluk willen dienen, een rustverstoorder is op gepakt. »Men zegt" was den volgenden morgen in vollen gang, zonder zelfs in de verte te vermoeden, dat ons nog eene kleine teleurstelling was beschoren. De man, die thans zjjn gewoon bedrijf van «solfer" verkooper en wat daarbjj behoort met eene nachtelijke onderneming naar tuingroenteu meende te moeten af wisselen, was echter niet de bedoelde, vreesde »men." 'sMans voetstappen pasten volstrekt niet in de afdrukken van de dito der gewone tuindieven. Als de ontdekking op niets meer uitloopt, was 't eigenlyk jammer er zooveel zaaks van te maken'al3 de wezenlyk gevaarlijke lui aan den haal trekken en niemand ze grijpen kan, is aanhouding op heeter daad eene illusie. Hoe moet dat nog veranderen zei »men"? Zooala men gewoon ia te doen, hij weet wel raad. Evenwel, zijne woorden eu raadgevingen zijn zoo ver van de koers, dat wij zyne praatjea in ons klachtenboek hebben terug ge vonden. Verbeeld u, mijne lezers, »men" heeft zich niet ontzien van marechaussees te spreken. De ma- rechaussées zouden er wel raad op wetenzij hebben dat altyd getoond en tooneu 't overal, waar hunne hulp wordt gevraagd. Toen er geen raad was tegen de strooptochten in Walcheren waren zij de reddende engelen der eenzame boerenplaatsen. Als in 't vierde en vjjfde district geen veiligheid kan verzekerd worden rennen zij op de onveiligheid in en sleepen haar aan de staarten hunner paarden 't land uit. Zyn de dieven vlug ter been, zjj zjjn nog vlugger, te paard! Wee dengene, die binnen 't bereik van hun gehoor of-ge zicht komt, aan ontvluchten valt niet te denken. Eén, twee tochten, en zjj hebben er den schrik onder. Dit en nog veel meer is genomen uit de lofrede van men .op den eventueelen maatregel voor Schouwen en Dui- veland om een paar mareehaussées te ontbieden. Maar •men" moet het misbebben. Ala men maar eene maand met het gezag bekleed was, zou hjj zjjne dwa ling zelf wel inzien. Want ook hier staan de beste stuurlui zeker wel aan wal. Het stadsklachtenboek spreekt ook in dien geest, 't Is immers niet de eerste maaldat onze stad door nachtelijke strooptochten wordt verontrust, en altjjd is 't gevaar nog geëindigd met eene vroegere of latere arrestatie van de onge noodigde gasten. Dat zal nu ook wel weer 't geval zijn, ten minste als de bezoekers zich behalve door de vrees voor de politie ook nog een weinig laten leiden door hunne achting voor de ourgerjj. Wjj willen niet gaarne gelooven, dat »de zomercursus" 't sein wordt voor eventueele rooverjjen in 't najaar en gedurende den loop van den aanstaanden winter. Maar mocht dit al zoo zijn, dan zullen de rijksveldwachters hunne gemeenteljjke collega's wel ter zjjde staan en ten laatste ae overwinning behalen. Wat hebben we dan met die marechaussees noodigEen weinig opoffering mag de burgerjj er toch wel voor over hebben, voor de eer bedoelen wjj, dat hare gewone politie 't alleen afkan. »Men" moest weten, dat die quaestie om marecbaussées te nemen, wel een9 meer ter sprake is gekomen en toen door hem of hen, die 't weten moeien en dus ook wel weten zullen, is afgekeurd. Zullen wjj dan, die met de zaak niet noodig hebben, in anderen zin sproken Dat nooit. Ons klachtenboek maakt er dus »men" een bepaald verwijt van, dat bjj wijzer wil wezen dan bjj of zjj, die voorjaren geen marecbaussées wilden. Als 't zoover komen moet, dat wjj moeten ge holpen worden door politie te paard, door een veilig heidswacht, die zelfs den hardstloopenden dief 't vlnchten belet, dan is dit eigonljjk een schande voor de stad. Misschien wel een nadeel ook. Bij het to taal gemis aan degelijk gesprek in onze koffiehuizen en sociëteiten is het zeker een groot geluk zoo nu en dan een inbrekingshistorie of een sladiefstal tot het mikpunt van allerlei geestigheden te nemen! Maar over deze zaak spreken wjj binnen kort. Nu dacht het ons beter te besluiten met den raad aan »men", dat als hjj nog niet te vree is met de gedane ont dekking en hy voor den eerstkomenden winter blyft vreezen, dat hjj dan toch niet van marechanasées moet spreken omdat omdat hem dit toch niet zal batenOm kleine bekeuringen te doen zyn de marechauasées niet noodig, en nachtelyke strooptochten bloeden van zelf dood; ten minste ze gebeuren nooit overdag 1 Naschrift Voorzichtigheid is een deugddie de burgerjj in deze dagen bijzonder heeft te betrachten. Wie in donkeren avond 'tplantsoen overgaat, neme een lan taarn mee om zich te vrijwaren tegen den aanval van gezaghebbende handenwie 's avonds naar 'tpostkan toor moet, houde zich gereed op alle mogelijkheden wie 't kerkplein passeert na klokke tiensterke zyne zenuwen tegen de verschrikkingen eencr waakzaam heid welke noodlottig wordtwie wat zwaar is van stapkoope elastieke schoenen voor zjjne avondwan delingen om zyn verdachten tred wat te matigen. Want »men" zegtdat de burgerij haast nog meer last heeft van de politie als van de dieven. En dat kan toch de bedoeling niet zyn. ST OÖMBOOTDIENST Zierikzee en Rotterdam Af vaarturen Van ZIERIKZEE: Zondag 4 's nam. 1,— u. Woensd. 7 2, Vrydag 9 's morg. 6, Zondag 11 7, WoeDsd. 14 9,30 Vrydag 16 11,-» Zondag 18 's midd. 12,— Woensd. 21 'snam. 1.— Vryddg 23 2,-» Zondag 25 's morg. 6, Woensd. 28 9,— Vrydag 30 10,— in .Juli) lsVTÖ. Van ROTTERDAM: Dingsd. 6 's morg. 9,30 u- Dond. Zaturd. 10 Dingsd.13 Dond. 15 Zaturd. 17 Dingsd. 20 Dond, 22 Zaturd. 24 Dingsd. '27 Dond. 9,30 9,30 11,- 4,- 6,— 7,30» 7,30 9,30 midd. 12,- Zaturd. 31 's morg. 6,— s^TOOMBOOTDIENST tan Middelburg op Rotterdam. juiy ï&vs. Van MIDDELBURG: Vrydag 2 's morg. 10,t 4 10,— i 5 10,— 6 's midd. 12, Woensd. 7 's morg. 6, Dond. 8 6, Vrydag 9 G,— j Zondag 11 6, Maand. 12 6,— i Zondag Maand Dingsd. Van ROTTERDAM: Vrydag 2 's morg. 9,30 u. Zatnrd. Maand. Dingsd. Woensd. Dond. Vrydag Zaturd. 9,30 11,30 11,30 11,30 11,30» 11,30» 11,30 Maand. 12 'snam. 1,— DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDIENST: Van ZierikzeeHotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. £D>b<rt«nticn. Getron w'l Bevallen van een Mel»fe, I. A. VOOREN—Augustijn. Poortvmet, 27 Junjj 1875. Brouwershaven, 30 Juny 1875. J. BOS, Opzigter van den Waterstaat J. P. BOOGERD. dig ljjdei Bevallen van eene Doohter, G. van der LINDEN—Groenevbld de Kater. Zierikzee, '28 Junij 1875. Heden behaagde het den Heer van leven en dood van mijne zijde weg te nemen na eene onge steldheid van 8 dagenmyne geliefde Echtgenoote DINA de OUDEin den ouderdom van 34 jaar en 7 maanden; my nalatende zes jeugdige kinderen. Rbnesse, W. van VESSEM. 27 Junij 1875. t Heden overleed tot onze diepe droefheid na een langdurig lijden, onze waarde Vader en Bohuwd- Vader, de Heer JAN van DAMMEWeduwnaar van Nbbltje Blom, in den gezegenden ouderdom van 70 jaren en ruim 8 maanden. God die niet antwoord van Zyne daden doet ons berusten in Zijnen wil. 28 Juny 1875. L.d" MATTHIJSSE. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed na een smartelyk doch gedul- ljjden van vier weken mijnen geliefden Echtgenoot ANTONIE JONKER, Bz.in den ouderdom vud 53 jaar en bjjna 6 maandenwjj nalatende zes kinderen, byna allen te jong om hun verlies te kunnen beseffen. Ik wil Gode zwijgen en stil berustendaar Zyn doen enkel wjjsheid en majesteit ia. Kerkwekvk, Mede namens mijne kinderen, 28 Juny 1875. JANNETJE van den HOEK Wed. A. Jonker Bz. Algemeene kennisgeving. Heden namiddag overleed tot myne diepe droefheid, rnjju zoon JOHANNES, in den ouderdom van 18 jaar en 3 maanden. Smartelyk valt rujj dit verliesdoch de Heer die geen rekenschap van Zijne daden geeft, doe my berusten in Zyn alleen wyzen wil. Nibuweekebk in DuicelatuJ, 29 Juny 1875. CORNELIS HOOGERHUIS. Algemeene kennisgeving. Heden overleed na een langdurig doch gedul dig lyden van 8 maanden, onze geliefde Dochter JOHANNA, in den ouderdom van 28 jaar en 6 dagen Zonneüaike, KLAAS KIK. 30 Juny 1875. WILHELMINA KIK, de Jonge. Algemeene kennisgeving. Voor de vele bewjjzen van deelneming en belangstellingondervonden bjj gelegenheid van het overlyden van mjju geliefden Zoon JAN CORNELIS betuig ikook namens myne kinderen en behnwd- kinderen, mjjoen linrtoiykoii «laulc. Zierikzee, M. van den ENDE. 29 Juny 1875. Mogt de ondergeteekende gedurende zjjn 7'/- jarig verblyf te St. Philipsland, van den Gemeenteraad menig bewjjs van vertrouwen en waardeering Onder vinden een voor hem treffend bewya daarvan werd wederom gegeven in de Vergadering van 28 Jnnjj jl. Hjj ontvange daarvoor myn' liurC«l\jl{<Mi <lanl<. St. Philipsland, J. VERHAGE, 29 Jnnjj 1875. Hoofdonderwijzer. in dienst bjj de firma OCHTMAN en VOORBEITEL, (hot laatste iaar bjj den eerst ondergeteekende) viert heden gedachtenis van vervulde 2Öjnrlgo getrouwe pliclitMbetruchtlng. De ondergeteekenden maken hiervan gaarne algemeene melding. Zierikzee, J. OCHTMAN Johz. 29 Jnnjj 1875. A. VOORBEITEL. Aanstaanden Zondag zal in de Cbr. Geref. kerk te Brouwershaven gepredikt worden door Da. WESSELS van Zierikzee. RENTE-BETALING. ALLE verHelieiien on betanlbonr COUPONS, 1 July 1875, worden t>ctnal<l bij de makelaars vu« «Ier STARP «Sc BERG. RENTE- R E TALING. Alle op 1 July 1875 versebenen en betonlbuar gestelde Coupons worden betaald ten Kantore van de Makelaars C. BAL «Sc ZOON. RENTE-BETALING van ALLE verschenen en betuulbuur orosteld© binnen- on buitenlnmlNebe COUPONS, bjj 1 July 1875. R. KOOLE. J. C. BAL, St. Domusstraat, beveelt zich aan tot het KOOPEN en VER- KOOPEN van Effecten, Coupons, enz. "e VOORZITTER van het Waterschaps- bestuur van SCHOUWEN doet te weten dat op Dfiigndug den 13 Juljj 1875, des voormiddags ten 11 ure, zal gehouden worden eene OPENBARE Algemeene Vergadering van liet WnterfSohai>sbestuur, in bet locaal van het Waterschap te Zierikzee. Zierikzee, den 26 Juny 1875. De Voorzitter voornoemd, B. C. CAU. A A N BES TE Dl N G. Het POLDERBESTUUR van O on ter- en Sirjansland zal op Zntiirdng 3 July ÏS'T'S, des voor middags ten 11 ure, ten dorpshuize te Ooslerland, publiek AANBESTEDEN: De vernienwiug en <len onderhoud der voor 1875/0 benoorllgde Zee- werken aan «lei» polder Ooster en Slrjnnslnndmot leverantie van materialen. Bestek en Voorwaarden liggen van af 26 Junij e. k. j ten kantore van den Ontvanger-Griffier te Zierikzee bjj J. VIJVERBERG te Viane en te Ooslerland in het dorpshuis voornoemd, terwijl Vryrtue: 3 July aanwijzing in loco zal geschieden. Oosterland, 24 Juny 1875. A. van der HAVE, Dijkgraaf. DE JONGE, OntvongerOrif/ier. DER SOCIËTEIT „TOT NUT EN GENOEGEN," TE ZIERIKZEE, op Donderdag den 15 Juli 1875, li\ BET LOKAAL PARKIEST MET OMLIGGKIND TERREIN. Mati nëe Musicale van V/t tot 374 ure, waarby om half drie een groote prachtige Luelitbitllon zal worden opgelaten. Groot Militair CONCERT des avonds te rZ1/i ure. Beide uitvoeringen zullen gegeven worden door de kapel van bet derde regiment huzaren uit (Jravenhage onder directie van den kapelmeester A. BERNHARDT. BMWOOH «ROOT VlMiWKRK in 2 afdeelingen volgens programma, waarin bijzonder zullen uitmunten: Een Cliiueescbe CORBEILLE met 12 cartouchen in Chineeaeh-en niet een fonteyn in watervalvuur. Een dubbele TELEGRAAFMOLEN met 20 cartouchen in straalend en prachtig bengaalechvuur. Een Chineesje PARAPLUIE met 33 cartouchen in schitterend «liamantvuur. Een groot prachtig stuk, voorstellende bet ZEVEN GESTERNTE met 56 cartouchen in brillant en allerlei schitterend gekleurd bengaalschvuur. En ten slotte een groote prachtige BOUQUET. Buitengewone ILLUMINATIE enz. enz. Toegankelyk voor de leden met ééne dame; meerdere dames eu kinderen betalen zoowel bjj de MATINEE als het CONCERT 35 ©out. De MATINÉE kan door niet-leden tegeu betaling van 35 t wor den bygewoond. Bcwjjzen van lidmaatschap kuuuen van af beden bij den Secretaris tegen betaling vau ƒ3,5O worden verkregen. Vreemdelingen kunnen tegen betaÜDg van èëu g-uLleu worden geïntroduceerd. De leden der Sociëteit buiten de stad woonachtig, worden verzocht om van heden af bjj den Secretaris hunne toejfituifMlciiartoii af te halen. De toegangen van de heiningen zullen te IS'/j en te "V ure worden opengesteld. Ten einde geea oponthoud te vinden aan do heinin gen wordt een ieder beleefdelijk verzocht zich vooraf van toeguuglciuirten te voorzien, verkrygbaar bjj den Secretaris Namens het bestuur, G. A. de LOOZE Mz., Secretaris. TE KOOP: 3 Heet. TT» Arex 13 Cènt. (9 Gemeten) VLASbjj J. A. STOLS te Borsselen (Eiland Zuid- Beveland. X E K O O P: J Heet. 5*8 Ares -lt> Cent. (11 VLAS, bjj A. van der STEL, in 't Gemeentehuis te Hoedekennkerke. X E KOOP van O. van NIEUWENHUIZE, slagter te Brouwershaven 12000 kilogrammen HOOI. I N LOSSIN G: Een schip met zwaar eiken Telhout. BINNEN EENIGE DAGEN EEN SCHIP met. beste korte en lange Friessche Turf; adreB J. SCHOENMAKER, Schoorsteenveger. De Notarissen Mrs. J. MOOLENBÜRGH i J. C. van dek LEK de CLERCQ zullen, ten verzoeke van de beoren J. E. MULOCK HOUWER qq. en M. GEELHOED, op July 1S7"5, des voormiddags II ure, in het hotel pk Weekp te Zierikzee, met reg- terlyke inagtiging publiek verkoopen: SCHUUR, PAKHUIS en ERVEN, MITSGADERS BOUW-en WEILANDEN ter grootte van >8 Hectaren 1>3 Aren 33 Centiaren, gelegen onder Zierikzeein de polders Zuidhoek en Znidernieuwland. Breeder bji billctten en boekjes omschreven. De Notaris Mr. J. C. van df.r LEK de CLERCQ zal ten verzoeke van Mej. de Wed. en Erfgenamen van den heer J. de RIJKE, op Mmin- 'lnc: lO July 1875des voormiddags 10 ure, in de herberg van W. van Hoeve te Sirjansland, ge meente Oosler landna regterljjke magtigingpubliek verkoopen mot 31 HECX. 31> AREN 30 CENX. Erve, TuinBouw-en Weilanden, staande en gelegen te Sirjansland, gemeente Ooslerland; 3 Heet. 03 Avon 80 Cent. BOUWLAND onder Bruinisse. Een Woonlinis, Schuur EN OEVOEGEN bjj »db Staart" onder Ooslerland. EEN POONSCHUIT, groot 41 tonnen, met inventaris en i-o«-it><»ot, liggende aldaar. en g«*v' olgen te Sirjansland. Bjj boekjes en billetten breeder omschreven. VLAS. XE KOOP 5 Heet. 21 Ares 01 Cent. (127, Gemeten) VLA 18 XE VELDE; te bevragen bjj IMAN FLIPSE, te Camper land (gemeente Wis- senkerke.) De Assurantie-Maatschappij LA BELGIQUE, verzekert tegen zeer billy ke en vaste premien: WOONHUIZEN 50 cent. MEUBELEN 60 WINKELHUIZEN 60 KOOPWAREN 70 Information te bekomen bjj D. Q. MULOCK HOUWER Hoofd-Agent voor SCHOUWEN en DUIVELAND XE KOOP4k5000 voet byzonder mooi en fijn IJpenhout, goed gewatert; te bevragen voor groote en kleine party bjj A. PLAUM, bjj wien een party goede R ijtuigwiele n te hoop zijn met of zonder jjzeren as en byzonder geschikt voor Steekwagen, Ezel- of Hondenkar. Rijtuigen te koop, waarbij TENTWAGENS, TILBURY'S, BA ROUCHETTEN en eene zoo goed als nieuwe CHARET met kuechtszitting, een goede RIEMWAGEN en meer. Alle soort GERIJ wordt iugeruilil. Franco te bevragen by P. PAPEVELD A. PLAUM. Aan betzelfde adres een groote BAROUCHET te Loop voor spotprjjs, byzonder geschikt voor vracht rijders. Eene PIANO TE KOOP gevraagd. Adres aan den Boekhandelaar de MOOIJ. MDTBN, mom it BERIGTEN DEN ONTVANGST VAN EENE PARXIJ I W in. ui» m i» iek 9| waaronder met groote vlugtwielen. HAND-DORSCHMACRINES mot on zoud«- r ZEEFT enz. LEVEREN STEEDS TREDMOLENS, DORSMCHIM, HM-WLCn, BUL, TOT CONCUKERENDE PRIJZEN. Wederom ontvangen Pill LIGÈlEi, dat zonder te verzuren vau het fust kan gedronken worden, f2,50 per kinnetje. ZierikEoe. j. WA ALE. By A. M. E. van DISHOECK ie te bekomen De Nieuwe Veearts30 Cts. KS" H. H. Landbouwers, die belang stellen in de Voordrachten over Landbouw door den beer CORTEN, kunnen tegen betaling van 35 cent een UITVOERIG VERSLAG daarvan bekomen by den Boekhandelaar H. LAKENMAN te Zierikzee. De voornaamste Couranten worden tot mindere abbonnementsprijzen VER ZONDEN naar alle St«-don eu Dorpen franco per post b. v. de Nieuw© Kotter* dninsehe Courant, dag van uitgaven n/m. i 3,65 per 3 maanden, één dag na uitgaven - 3,35 3 Adres Expeilitiebureau van Couranten van TI. W. DUSAULT te Rotterdam. Schipper H VERSCHUUR maakt bekend dat hij wegens REPARAXIE verhinderd ie, den 1 July van Zierikzee. te vertrekken, de dag der A.F VA ARX zal nader worden bekend gemaakt. StDimjOH. VAN DIJK vaart aanstaanden ZONDAG naar de steden Rotter dam en Dordrecht. In een burgergezin bestaat gelegenheid tot HUISVESXING van 1 of 3 JONGELIEDEN. Te bevragen bjj den Boekbandelaar A. C. de- MOOIJ te Zierikzee. MEN VRAAGT oom SCHAAPHERDER, van de P. G. Men adresseere zich aan J. van der KLIPPE te Eikerzee. DOOR ONVOORZIENE OMSTANDIG HEDEF TERSTOND een t>elt wam V EE R MAN S- KNECHX benoodigd bjj M. BOOMSLUIJTER te Stavenisse. Loon naar bekwaamheid. Een NV A GEN MAKERS-KN ECIIT benoodigd, bij CORN. PLATSCHORRE, in den Anna- Jacoba-Polder, gem. St. Philipsland. Brieven franco. SCHILDER SKNEOHXS. J. VERHOEFFte V Gravendeelvraagt zoo spoedig mogelijktwee SohfIclerialcneolitsvoor een jaar vast werkvan de P. G. Adres in persoon of brieven franco. VAN STONDEN AAN eene HUISHOUDSTER benoodigd, die goed met de mellcery bekend is, by W. van VESSEM te Renet se. Mevrouw BOUVTN (Boddaert) verlangt te Utrecht met 1 Augustine eene KEUKENMEID die tevens Huiswerk verricht. Te bevragen by Mevrouw B OU VIN te Zierikzee. Mejufvrouw MO LIJN te Goes VRAAGT tegen AUGUSTUS eene DIENSTBODE, tegen boog loon. Uitgever»: DE LOOZE WAALE. Snelpersdrukkery van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK Meel straat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2