ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5560, 5fsteJaarg. Donderdag I Julij 1875. Vergchgnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjje per 3 maanden is-1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIEN 10 Cts. per regel, kruinen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Hoogi ere Burgerschool te ZIEltlKZKE. De COMMISSIE van toozigt op het Middelbaar Onderwijs te Zierikzee maakt bekend, dat het EXAMEN voor hen die wenschen toegelaten te worden op de Hoogere Burgerschool bjj den aanvang van den nieuwen cursus 18V76> zal plaats bebben op den 1-i .July o. Ic.des voormiddags te negen ure, en dat zjj die zich aan dat examen wenschen te onderwerpenzich daartoe vooraf in pernoon moeten aanmelden bp den Directeur der Hoogere Burgerschool alhier, uitertyk vóór den 10 July e. k. Namens de Commissie voornoemd, SCHNEIDERS van GRIJFFENSWERTH, Secretaris. Hoogere Burgerschool te ZIERIKZEE. De COMMISSIE van toezigt op het Middelbaar Onderwjjs te Zie rik zee maakt bekend, dat de OVEïfcOANO S-E2XAMEN8 op de Hoogere Burgerschool zullen plaats hebben op den 10 en 13 JulÜ e. U., telken male des morgens te negen ure. Namens de Commissie voornoemd, SCHNEIDERS van GRIJFFENSWERTH, Secretaris. Algemeen Overzicht. Men heeft indertijd de nationale vergadering in Frankrijk verwetendat zjj naar hnis ging, ter wjjl zoovele gewichtige zaken af te doen waren thans mag men zeggen dat, al lokt de zomer tot rusten en gaan andere parlementen uiteen de Franschen moedig vol houden en door geene waroie temperatuur van het debatteeren worden afgeschrikt. Wjj zullen daarom niet beweren dat er zooveel gewichtigs voorvalt, want welke beteekenis eene discussie over het al of niet goedkeuren eener uitgebragte keuze van een nieuw lid moge hebben, het heil des lands is daarmede niet gemoeid. De wet op het booger onderwjjs kan geacht worden het belangrijkste te zjjn van den laatsten tjjd, en schoon deze nog haar volkomen beslag niet heeft mag men het er voor houdendat die wel zal doorgaan, en aldus de kroon gezet worden op de pogingen der clericalen. Overigens is inen in Frankrjjk geheel ver vuld met de ramp die het departement de la Garonne getroffen heeft, welke rivier buiten hare oevers getreden en groote verwoesting aangericht heeft. De overstroo ming Bchjjnt meest door stortbuien ontstaan te zjjn en kwam zoo onyerboeds, dat er weinig aan redden kon worden gedacht. Het Parlement in Engeland heeft weder eene vriendelijke uitnoodiging van den minister ontvangen, om de aanhangige wetten af te doen voor er aan va- cantie gedacht wordtmaar 't was bjjna niet noodig daar het Huis een loffelijken jjver aan den dag legt. Reeds werd overgegaan tot de tweede lezing van de wet, die voor den landbouw van groot gewicht is. Zjj bepaalt namelijk, dat door de landheeren aan hunne pachters schadevergoeding zal betaald worden wegens verbeteringen aan de landorjjen aangebrachtwaarvan zjj bij het einde van hun huurcontract nog geene vruchten hebben genoten. Een geruchtdat de vroegere minister Gladstone zich spoedig weder met de leiding der liberale partij in het Lagerhuis belasten zonis gebleken ongegrond te zjjn. Meer waarheid bevat een gewichtiger tydingdat nameljjk het gouvernement besloten heeft de fondsen voor onderwya in Ierland te verdubbelen. De Staat zal jaarljjks 60,000 p. st. meer subsidie geven en er zal eene geljjke som meer aan schoolbela8ting geheven worden. Ook de tractemen- ten der onderwijzers zullen worden verhoogd. AU eene bjjzonderheid mt Engeland, dat gelukkig daar alleen voorkomtvermelden wij nogdat in de groote fabriek stad Birmingham de onveiligheid zoodanig toeneemt, dat men er niet gerust over straat kan gaan. Een der ambtenaren van het gerechtshof verklaarde onlangs, dat men sommige gedeelten der stad niet passeren kan zonder overlast te Inden. Men zou zoo iets niet wachten in het Engeland van onzen tjjd. De berichten uit Dult^chland wjjzeu meest allen naar bjjzondere aangelegenheden daar het alge meen politiek gebied niets oplevert. In de eerste plaats is het de zaak van den graaf vou Arnimdie weder op het tapjjt gekomen issedert de voormalige am bassadeur in tweede instantie tot nog grooter straf dan vroeger veroordeeld word, van welk vonnis door zijn advocaat appél werd aangeteekend. Andere be richten betreffen de reizende ministers. Zoo bjjv. reist de minister Falck door de Rijnprovinciën en werd overal met veel welwillendheid ontvangenzoo zelfs dat hij de week daar doorgebragtonder de schoonste zjjns levens rekende. In Brunn legde hjj de niet onbe- teekenende verklaring af, dat de regeering eerlyk maar vastberaden op den eenmaal ingeslagen weg zou blijven voortgaan. Ten slotte vermelden wjj nog, dat de bisschop van Breslau het lidmaatschap van lief dadige vereenigingen heeft opgezegd en geen kans ziet eene inkomen-belasting te betalen aangezien hem, zoo bij zegtzijne inkomsten ontnomen en zware boe ten opgelegd zyn. Spanje'» zaken blijven zoowat op dezelfde hoogte en er is weinig reden om aan spoedige verandering laat staan verbetering, te denken. De Cortes zullen eerst in November bjjeenkomen en er is dus nog allen tjjd voor verwikkelingendie grooten invloed kunnen uitoefenenalvorens de wetgevende vergadering haar werk hervat. En de commissiedie de grondslagen leggen moet voor eene nieuwe constitutie kan het niet eens worden over het punt der invidueele vrijheid en vordert maar langzaam met hare werkzaamheden. Van het oorlogstooneel zjjn geene bijzonderheden. Men hoort slechts van eenige troepenbewegingenmaar gevechten zjjn eralthans in den laatsten tjjd niet geleverd. Don Carlos Leeft zijne vertegenwoordigers te samen geroepenmaar schijnt ook geen kans te zien voor eenen beslissenden slag. De partyen bljjven altjjd even sterk tegenover elkander. In OogtenrjjU zjjn -thans de werkstakingen aan de orde. Ook daar zjjn de gemoederen in bitteren tegenstand tegen elkander. De arbeiders eischen hoogere loonen en de fabriekanten weigeren dat hardnekkig. Die te Brünn hebben althans in dien geest besloten en tevens om de onwilligen onmiddellijk uit hun dienst te ontslaan. De overheid in die stad heeft eene pro clamatie uitgevaardigd waarbjj zjj bescherming belooft aan allendie tot den arbeid terngkeeren. Het schijnt wel dat' die geest van verzet ganach Europa doortrekt en al nemen wij gaarne aandat de loonen vaak niet in evenredigheid zijn tot de wezenlijke behoeften, het is te bejammeren, dat de weg van geweld wordt in geslagen waardoor veel kwaads gesticht en niets goeds uitgewerkt worden kan. De processennaar aanleiding der gevechten tijdens de laatste bedevaarten, duren in Belgie nog voort en verwekken daar nog al opschudding. Daartegenover staan de meer aangename berichten omtrent een groot festivaldat in het einde der maand Juli te Gent zal worden gegeven en dat door de koninkljjke koormaat- schappjj wordt ingericht. Vijfhonderd uitvoerders en ne gen solisten zullen de musikale uitvoeringen opluisteren. In Italië is het nog lang niet rustig. In Palermo, Napels en Bologna hebben demonstration tegen het ministerie plaats gehaddie nog al een ernstig karak ter hadden. Het schjjnt echter, dat het kabinet nog geen groot gevaar loopt, daar zoowel de senaat als de Kamer dit willen steunen. Men zegt wel dat bet alleen isomdat men de linkerzijde niet aan de regee ring brengen wilmaar voor het land is het misschien gelukkigdat eene nevenbedenking groote verwarring en nadeelige schokken voorkomt. Wjj hebben ditmaal niet veel kunnen vermelden dat groote beteekenis heeft of groote gevolgen voor spelt. Laat ons in zekeren zin dankbaar zyn dat er geene onrustwekkende verschjjnselen zich voordeden of treurige voorvallen den vrede in gevaar brachten. Voor zoover het een gevolg is van de rust, die de zomer ook op politiek gebied kan aanbrengen zouden a bjjna wenschen om den wil van landen en volken of het alfcjjd zomer ware Nieuwstijdingen. Sflmeriha. Mej. Jones, de eenige geredde vrouweljjke passagier van de «Schiller", verhaalde, nadat haar geschokt zenuwgestel weder wat in orde gekomen washet volgendedat met kinderen op de «Schiller" was voor gevallen «Onder de passagiers bevond zich eene dame, die een lief, aardig knaapje by zich bad, dat de lieve ling was van een ieder, en dat men den geheelen dag met zjjne moeder en andere passagiers op het dek kou zien spelen. Toen de stoomboot op de rots was bljjven zitten, stortte de moeder zich half waan/.inning met haren lieveling op het dek, viel voor eenen matroos op de knieën en riep: >Red mjj en'mijn kind; om Gods wil red onsIk ben rjjkzeer rjjk red mjj en ik zal u rjjk maken en gjj kunt een onbezorgd leven hebben. Ik -zal u genoeg voor uw geheel vol gend leyen gerenred ons maar." Toen kwam er eene groote stortzee en rukte de rjjke dame baar lieftallig knaapje en den armen matroos met zich mede in de akelige diepte. Eene andere dame aan boord had een klein driejarig meisje, dat er als een engel uitzag. De moeder was meesten tyd zeeziek en bleef in de kajuit; zjj dulde echter niet dat het kind hare onmiddeljjke nabyheid verliethoe dikwjjls andere dames ook aanbodenmet haar op het dek te spelen. Toon het ongeluk plaats bad stortte de moeder zich met 't kind in bare armen op het dek en sprong dadelyk in zee. Zjj had klanr- bljjkeljjk baar verstand verloren. Wjj hadden eene menigte lieve kiudeten aan boord en hunne vroljjkheid schonk ons allen veel genoegen en boewei ik zelf geene kinderen hebbreekt het toch bjjna mjjn hartdat goen derzelver gered is." Op grooter schaal is zeker wel nooit geschaakt dan onlangs in de Vereenigde Staten. Eensklaps zyn veertig studenten van het Yale-collego, waaronder ver scheidene theologenmet evenveel jonge dames uit New-Haven verdwenen; niemand weet waarbeen. Waar- schnnljjk reizen zjj niet zarnen, maar hebben zjj zicb verdeeld. Men vermoedtdat ze voor het meerendeel zich naar Europa ingescheept hebben. Schakers en ge- schaakten behooren tot de welgestelde klassen. JFraitftrijfc, De berigten omtrent de overstroomiugen in het Zuiden van Frankrjjk veroorzaakt door do hevige stort regens zjjn bedroevend. Zaturdagmiddag ten 1 ure is dan ook te ParjjH de Ministerraad bjjeengeroepen en Mac-Mahon heeft zich naar de overstroomende departementen begeven. De Nationale vergadering hoeft een crediet verleend van 1 millioen francs ten einde de ongelukkigen te halp te komen. Te Toulonse werd, zooals reeds korteljjk is mede gedeeld, de voorstad Ciprien overstroomd. Gedurende 12 uren was» alle hulp onmogeljjk. Het cjjtor der dooden is nog niet nauwkeurig op te geven, doch bedraagt eenige houderden. «Aandoenlijk is het", scbrjjft men van daar, wanneer men thans de fourgons der artillerie de ljjken bijeen ziet verzamelen. Do begrafenis van zeer velen ia begonnen op 27 dezer, des avonds bjj fakkellicht en heeft tot des morgens 2 ure geduurd. Behalve de vijf groote bniggon van Toulonse, welke weggespoeld zyn, zyn verscheidene dorpen in den omtrek deorïijk geteisterd. In een dezer dorpen zjjn van de 400 huizen slechts 10 blijven staan. Eene bevolking van 20 A 30 duizend personen bevindt zich zonder schuilplaats. Op een dorp nabij Toulouse had een hartverscheurend schouwspel plaats. Op het uiteinde /Ier gemeente stond eene kleine hoeve, bewoond door een pachter, zjjne vrouw en hunne drie kinderen. De ongelukkige bewoners werden door het water verrast. Wakker gemaakt door het gedruisch van het water, waren zij half naakt op het dak van den stal geklommen. Bijnadood van koude, had de moeder zich met een koord aan de schoorsteen vastgemaakt. Stuiptrekkend hield zjj een kind, hetwelk nog aan do borst Jag, in do armen. De vader had zijne beide oudste meisjes op de schouders gezet en hield zich vaat aan een balk van het dak. De ongelukkigen, die de kracht niet meer hadden om hulp te roepen, voelden de muren reeds waggelen onder het geweld van het water en wachtten den dood.i Eindelijk naderden twee moedige soldaten, van fakkels voorzien, in eene boot de hoeve. Op het oogenblik dat zij de hoeve naderden, stortte alles in; de muren vormden, al vallende, een gapenden kuil, waarin de ongelukkige bewoners benevens de boot met de redders verdwenen. Na Toulouse hebben Ariège en "Verdun het meest geleden. Meer dan tachtig personen worden in laatst genoemde plaats vermist. In bot departement der Pyreneën zjjn de verwoes tingen nog verdubbeld door den regen en de orkanen, waardoor de sneeuw in beweging geraakte en de over stroomingen nog in hevigheid deed toenemen. In de acht geteisterde departementen is de oogst totaal verwoest, terwijl de golven alles hebben rneae- gesleept. In zjjn jongste nummer scbrjjft de Echo Universel »We waren ver beneden het juiste cjjfer, toen wjj berigtten dat het aantal slachtoffers van de overstroo ming tot 500 klom. Men moet dat getal met minstens vier vermenigvuldigen. Te Toulouse alleen werden reeds meer dan 900 lijken gevonden. Meer en meer vreest men voor een epidemie. Het getal der slagt offere zal nooit met juistheid bekend zjjn. Dag aan dag 'voert de Garonne in zijn stroom een aantal lyken verreweg mede. Men beeft enkele daarvan opgevischt, die een costuum droegen, zoo als dat op meer dan twintig mjjlen afstand van Toulouse in zwang is. Het aantal der door het water vernielde huizen wordt op 600 voor Toulouse en 2000 voor de omstreken geschat." De bezoeker van Parjjs vindt slecht9 weinig zicht bare herinnering meer aan de ongelukkige dagèn der commune. In de rue de Rivoli echter ziet men nog altyd de ruïne staan van het trotsche gebouw der Tuilleriën. Gedurig wordt de wederopbouw van dit sieraad van ParyB ter sprake gebragt. De regeriug heeft een commissie benoemd, om te onderzoeken of het mogeljjk zou zijn de nog staande muren te bezigen. De herbouw zou dau wel aanzienlijke kosten na zich slepen, maar dezen zouden toch niet zoo bezwarend zjjn, dat men niet reeds dadelyk de handen aan 't werk kon slaan, 't Is echter gebleken, dat die muren door den brand 'geheel bedorven zyn, zoodat een geheel niouw gebouw moet worden opgetrokken. De kosten hiervan worden op 20 millioen franc begroot, eene som, die onder de tegenwoordige omstandigheden nog al bezwaar oplevert. Amsterdam, 29 Junjj. Gisteren namiddag stond alhier op de Martelaarsgracht eene juffrouw te praten en zette onder het gesprek een spoormandje, dat zjj bjj zicb had en waarin zich eene som van ƒ1200 bevond, op een stoep. Toen ze naar het mandje omzag, was het verdwenenen. Men vond het later op een andere stoep terug, maar het geld was er uitgenomen. Het ia der ■politie gelukt de daders spoedig op het spoor te komen en hen in een nachthuis in de Pieterjacobstraat te arresteren. Zjj waren nog in het bezit van ƒ500 aan bankbiljetten en comptanten, die zjj voornemens waren, in gezelschap van eenige vrouwen, op de Haarlemache kermis te gaan verteren. Breda, 27 Junjj. Gedurende het verbljjf van Z. K. H. Prins Hendrik alhier in den loop der maand July zal het scherpschutterskorps- «Godevaert Montens" als eerewacht bjj HD. dienst doen. De bezoekers van de tentoonstelling, die op 12 July te Breda geopend zal worden, moeten niet verzuimen op een kunstweck te letten, dat aldaar zich onder de voorwerpen zal bevinden. Het is een afslaand tafeltje met zwarten voet en waarvan het blad op notenboomhout met zwarten rand, de welgelijkende beeltenis te zien geeft van luitenant-generaal van Swieten, te paard gezeten. Deze beeltenis is geheel van ivoor, in verschil lende kleuren vervaardigd en in de kleinste bijzonder heden keurig afgewerkt. De vervaardiger de heer Camphuys, schrjjnwerkersbaas bjj de werkplaats der staatsspoorwegen te Tilburg, heeft het in zijne vrjje uren bewerkt voor de tentoonstelling, die in het vorige jaar in den Haag zou worden gehouden, maar niet is doorgegaan. Het is thans het eigendom van Z. K. H. prins Hendrik, die het welwillend voor den duur der tentoonstelling to Breda heeft afgestaan. Goes, 28 Junjj. Wjj gaan hier nu aan de ver kiezingen van den gemeenteraad denken en stollen ons voor aat die niet onbelangrijk zullen zjjnomdat er ten aanzien van enkele aftredendeu, ook bjj hunne party, groote lust bestaat om ze te vervangen. Later komen wjj daarop nog wel eens terugals er meer voortgaug zjjn zal in de voorbereidende werkzaamheden. Wjj zjju nu nog onder den indruk van het Zendings- fecst dat in de vorige week werd gehouden. Het was druk genoeg bezocht, maar Bet niet hjj allen even gelukkige indrukken achter. Kuyper viel algemeen tegen. In plaats van eene doorwrochte rede hoorde men wat gemeenplaatsen en anecdotenzooals ze in almanakken voorkomen en voor het overige was het niet veel meer dan eene lofrede op de Amerikaan- sche straatzangersdie nu in Engeland dc menigte beroeren. De andere «prekers gaven ook niet veel schats. Voor zoover zjj bekend waren bevestigden zjj den indruk van vroeger; de nieuwe sprekers lieten nog al koud, tonzjj men bet een bewjjs van gevoeligheid wil rekenen dat oen zekere weerzin getoond wera in het oneindig collecteoron en de herhaalde insinuation aan de Zeeuw- sche boeren, dat zy zooveel geven konden en niet genoeg gaven. Over het algemeen schjjnen dio feesten meer den naam van geldmaakfeesten dan van Zendingsfeesten te verdienen ou steeds bljjft het ons hinderendat men de ernstigste en heiligste zaken in een vorm giet, die goed is voor een bansworsteuspel, maar in openljjken strjjd met het karakter van den godsdienst. Als men deze ingang moet doen vinden door haar als eene kermispret te gebruiken dan beklagen wjj hendie daardoor alleen getroffen worden. Wy' zijn zeer van de leer dat de godsdienst de wereld doordringen moet maar kunnen ons niet vereenigen met dat aandoen van een wereldsch kleed, zoogenaamd om tot ernstige din- ?;en te brengen. De godsdienst is heilig en moet hei- igen, maar worde, dan ook niet misbruikt. De liedjes van den heer Bromet en de wijze waarop die gezongen werden kunnen slechts de godsdienst aan bespotting prys geven. Zooals het tot hiertoe was, worden door de zendingsfeesten de godsdienstigen niets beter en de spotters niet bekeerd. Zou nu een volgend feest niet in Ziorikzeo of omstreken gehouden worden of is daar geene opwekking noodig, geen lust tot feest vieren Zatnrdag jl. heeft de justitie van bier zicb begeven naar Bieselinge, teneinde onderzoek te doen naar een bjj don predikant aldaar plaats gehad hebbenden diefstal van eenige zilveren lepels en vorkenhet feit moet hebben plaats gehad, terwjjl genoemde predikant met zyn gezin gedurende eenige weken afwezig was, althans by diens tehuiskomst is de vermissing eerst ontdekt. WolfanrtsOyis29 Junjj. Heden voormiddag werden twee kinderen van den landbouwer C. i>. D. om het regenachtig weêr met kar en paard uit de school afgehaald. Pa9 waren ze opgestegenof het paardverschrikt door het gejoel der schooljeugd schiet door en de knechtdie de lyn stevig vasthield, werd zjjns ondanks medegetrokken en zelfs een heel eind over de straat medegesleeptzoodat hij nu het paard den vrijen loop moest laten, hetwelk evenwel al spoedig buiten het dorp werd opgevangen. Iutusschen waren de beide kinderen aldra van de kar op de straat gebuiteldwaardoor een hunner bc- langrjjk aan het hoofd gekwetst werdterwijl ook de knecht vooral aan de beenen, zwaar gekneusd is. Gelukkig dat er geene verdere rampen ontstaan zjjn wat zeer ligt hadde kunnen geschieden in de naauwe dorpstraatdie toen vervuld was met de uitgaande schoolkinderen. De hulponderwijzer M. Mieras Mz.van 's Heer- Hendrikskinderendie vóór eenigeo tyd zulk eene royale behandeling te Tiel ondervonden heeft, is nu in hetzelfde schooldistrict van Gelderland benoemd, te Dodewaardmet ingang van 1 July. Zlerlkzee80 Junij. Gisteren voormiddag woedde boven deze stad en omstreken een vrjj hevig onwederwaarbjj de bliksem is geslagen in de schuur der wed. F. de Ronde te Siijanslanawelke met al het zich daarin bevindende een prooi der vlammen is geworden terwjjl op den straatweg nabij Brainisse eenige telegraafpalen door den bliksem zijn getroffen. Na afgelegd examen is van het gymnasium alhier met een diploma van den hoogsten graad naar de Hoogeschool te Leiden bevorderd onze stadgenoot de heer .7. de Bruijne. Aan de Tijd wordtin strjjd met dc herhaalde berigten van dc Maasbodeper, telegraaf gemeld dat de processie uit Schiedam naar Kevelaar wel degoljjk doorgaat. Ingevolge nadere bepalingen, zal de troepenver- eeniging in de legerplaats te Milligen dezen zomer niet I plaats hebbenen dat kamp alzoo niet betrokken worden. In stede daarvan zullen in de maand Augustus a. s. door de 3de divisie infanterie, in Noord-Brabant en Limburg, bestaande uit het 2de en 5de reg. infan terie waaraan worden toegevoegd de twee escadrons van'het 2de reg. huzaren, eene batterij rydende artil lerie twee compagnien artillerie transporttreineen halve compagnie van het bataljon mineurs en sappeurs en een detachement hospitaal-soldaten, in de omstre ken van Noord-Brabant veldmanoeuvres gehouden en gebivakkeerd worden. Volgens het Belgische blad l' Kscout zal de dienst van Vlissingen op Eugeland door de Maatschappij Zee land, onder het beheer der Koninkljjke Nederlandsche Stoombootmaatschappij, geschieden van Vlissingen op Queensborough, een kleine haven bjj Sheernes, in den tyd van minder dan 7 uur. Het vertrek der booten zal steeds laat iu den avond plaats hebbenvan Vlis singen, na aankomst der laatste treinen van Amsterdam, Rotterdam, Belgie en Duitschland, zoodat de passagiers den volgenden morgen vroeg te Londen zullen zyn. De veldwachter Bos, te Stadskanaal, heeft een passagier uit den omnibus van daar op Wildervank in hechtenis genomen, omdat een ander passagier meende, dat hjj er verdacht uitzag. De arrestatie ie toevallig goed uitgekomen, want de onbekende was werkelijk iemand, die in Duitschland beschuldigd wordt van medepligtigheid aan een moord. In Alkmaar zyn in een put een kogel van 40 kilo en een boekje met onleesbaar geworden handtee- ningen gevonden, vermoedeljjt dagteekenende uit het beleg in 1572. Aan eene behoeftige waschvrouw, in dienst bjj een bleeker te Deventeris eene erfenis van 50 a 60 duizend gulden ten deel gevallen. De familie van wjjleu B. J. Bastiaans te Een, een gehucht in Drenthe, geniet het zeldzame voorregt van 40 jaren lang één en dezelfde dienstmeid te hebben gehadwaarvoor haar dezer dagen een kostbaar ge schenk werd vereerd. T E L E G II xl M M E N. Parijs, 30 Junjj. De betaling der July-coupon, 5 pCts. Turkyeis officiéél aangekondigd. Wecneu, 30 Junjj. Keizer Ferdinand Idie in 1848 afstand deed van den troonis gisteren te Praag overleden. Dillenburg-30 Junjj. De Willemstoren is gisteren hier feestelyk ingewjjd. Vele Hollandersook prins Albrecht van Pj-uissen zoon van prinses Marianne, was tegenwoordig- Pro fessor Spiers van hier en Ds. Francken van Rotterdam hielden toespraken aan den feestmaaltijd. Vele tele grammen zijn uit Holland ontvangenwaaronder een van den gemeenteraad te Delft. De torenbouw wordt zeer geroemd. Hoerenveetf» 30 Junij. De Minister Heemskerk en baron van PanhuijsComm. des Konings in Friesland, hebben heden de zittingen van het Landhuishoudkundig Congres bjjgewoond. De Landbouw-tentoonstelUng ia druk bezocht. De stad is in vlaggen gehuld. Gcmeujrde bcrl/fteu. Eene zedige vrouw en haar man te Bruinisse moesten hun zoon wat beter opvoeding geven, dan zou hjj zoo niet zitten lagchen in de kerk. Twee arbeiders dochters te Sint-Annaland worden aangeraden zoo niet voor zot over het dorp te loopen, en vooral des Zondags zoo niet over straat te loopen lageben, want zoo zullen zjj geen vrijers krjjgen, waar het toch inaar om te doen is. De jonge dames te Dirksland worden aangeraden, om voortaan op kermiB, geen metselaars of dergeljjke tot oavalierB te nemen, daar zjj anders met een turf in plaats van met een koek t' huis zullen komen. Jan te Wissenkerke wordt aangeraden, als hij vryen wil met eene vrouw, dit dan te doen ten haren huize, maar niet in een sloot, daar zulks gezien is geworden door arbeiders, die het nu verder wel zullen pubUek maken. Eene jonge dochter te Oude-Tonge moeBt als zjj nog meer op eene zilveren bruiloft wordt ge- noodigd, zich wat fatsoenljjker gedrageD, en zich niet t' huis laten brengen door een heer. Zjj heeft een boeren-zoon aan de liand, waar niets van te zeggen valt, en daar tnoest zjj maar tevreden mede zjju dan kan zjj nog boerin worden. Maatje te Sint- Maartensdyk wordt aangeraden, des Zondags zoo niet te zitten lagchen in de kerk, want dat past niet voor een fatsoenlijk meisje. Zy moest maar t1 huis bljjven bjj de oude lui, dan zit zy niet tot ergernis in de kerk. Te Abbenbroek worden dageljiks wedloopen gehouden door twee personen van in ae 60 jaarde een loopt naar het oosten, en de ander naar het westen. Vooruitgang in het leven Is 'tdoel van al hun streven, En al zjjn zy stjjf en stug Toch loopen zjj even vlug. Eene weduwe te Yerseke moest zoo geen praatjes maken men een jong menschwant het zal voor de derde maal toch weer wel mislukken. Er zjjn overal nog zooveel oude aardappelen dat ze verkocht worden voor spotprjjzener zyn plaatsen waar ze gedroogd worden voor veevoeder. Te Parjjs staat tegenwoordig een blindemandie op zjjn borst een papier gehecht heeft met de woorden: «Schaam u niet maar een stuiver te gevende arme blindeman kan u toch niet zien." Voor bhndeman te spelen is het te Parjjs zoo kwaad nieter zyn er die millioenen bezitten, en er vorstelyk van leven. Ingezonden Stukken. Losse mededeelingen uit het Stads- klachtenboek. Onze ijverige politie heeft onlangs een gelukkigen nacht gehad zy heeft in de afgeloopen week 't doorslaand bewys gegeven, dat de burgerjj «volkomen gerust kan wezen en ook veilig slapen kau", als die burgerjj van haar kant maar de noodige zorg wil beBteden aan 't grendelen van deuren en vensters en het toespijkeren van tuindeuren. De politie, wjj mogen er prys op stellen, zal onze tuinen en tuintjes wel bewaken en de sladieven, die mesjes laten zien, in de kraag ne men 1 Trouwens 't werd moer dan noodig, want het grappige der uachtelyke zwerftochten begon zoo ta melijk vervelend te worden. Daar waren er, die als hunne meening te kennen gaven, dat de overklimmers van tuinhekken en schuttingen een slimheid aan den dag legden, waar de politie baar voordeel mee doen kon. Vooral, omdat do slaapwandelaars hunne be zoeken altyd naar dien kant der stad richten, waar zo 't minst werden verwacht. Als de politie langs de Oude Haven kuierde waren zjj in de Verre Nieuw- straat en indien de nachtwakers in de Verre Nieuwstraat patrouilleerden zetten zy weer hunne voetstappen in de tuintjes van 't Vry. En met een vlugheid van verplaatsing deden zjj hun werk, dat het zonder voor beeld mocht geacht worden. Als het in de heele stad onveilig begon te worden, trokken zjj de Nobelpoort

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1