ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. 5fsteJaarg. Dingsdag 29 Junij 1875. AFKON UI G ING. Bekendmaking. Kennisgeving. No. 5559. Verschgnt DINGSDAG, DONDEBDAG en ZATUBDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIÉN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend dat JACOBUS WAGENAAR, Korenmolenaarwonende in deze gemeente vergun ning heeft gevraagd om een stoomwerktuig te plaaten tot het fabriceren van meelop de plaats der voormalige korenmolen »db Hoor", in de Lange Nobelatraatkadastraal bekend gemeente Zierikzee Sectie A no. 1094 en dat de informatiëu de commodo et incommodo betreffende dit verzoek zullen worden gehouden op Woensdag den 30 «Jimvi a.s., te 12 uur des middagsin de gewone vergaderkamer van het Bestuurten Raadhuizezullende allendie tegen dat verzoek bezwaren mogten willen inbrengen alsdan in de gelegenheid zijn in hun belang te worden gehoord. Zierikzee, den 25 Junjj 1875. De Burgemeester en Wethouders, C. J. FOKKER, Weth., I. B. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee Gelet op de Circulaire van den heer Commissaris des Konings in Zeeland van den 9 Junjj 11. A, no. 2501, 3de afdeeling (Prov. blad no. 50) Brengen ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente: dat aan de in Pruisseu verblijvende Neder- landers, die hun Nederlanderschap verlangen te behouden door den betrokken Commissaris des Konings in de provincie, indien zjj van han Nederlanderschap behoorlyk doen bljjkenverklaringen op formaatzegel zullen worden afgegevengeldig voor één jaar en bjj het verstrijken van den termijn jaarljjksch aaD een visum ter hernieuwing to onderwerpen en dat zjjter verkrijging van die verklaringen, zich tot den Commissaris des Konings behooren te wenden met een op gezegeld papier geschreven adres, vermel dende onder meer hunne geboorte- en woonplaats. Ziutt/KZEB, dee 25 Janjj 1875. De Burgemeester en Wethouders, C. J. FOKKER, Wethouder l. B. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Het HOOFD van het Gemeentebestuur te Zierikzee maakt bekenddat het kohier voor de belasting op het Perisoueel, van deze gemeente, dienstjaar 18"/^. üo. 3, (wjjk C), den 25 dezer maand door den heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen te Middelburg executoir verklaard, op heden aan den heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordt ter hand gesteld ter invordering, en dat ieder verpligt is zjjn aanslag op den bjj de wet bepaalden voet te voldoen. Zierikzee, den 26 Jung 1875. C. J. FOKKER, Weth., I. B. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee Gelet op de bepalingen der Verordening tot voorko ming en olusaching van brand in deze gemeente Gelezen het voorstel van de Directie der brandweer hebben goedgevonden: '1.° Tot keurmeesters over het opgeslagen hooi of de veldgewassen in deze gemeente te benoemen, de HH. C. L. KLOEK, C. van den BOUT, C. J. van den BOUT, Cz. i en W. van WESTEN, Wz. aan welke keurmeesters bjj deze de zorg wordt opge dragen omnaar aanleiding van art. 21 der verordening tegen het broejjen van opgeslagen hooi behoorlijk te waken en zich omtrent de rereischte rondgangen tot inspectie bjj de ingezetenen te verstaan met de Directie der brandweer. 2.° De ingezetenen te herinneren aan de voorschriften van gemeld art. 21, luidende: »Die in de bebouwde kom der gemeente of op de beide djjken tot aan het Sas, in eenig gebouw, hooi •of veldgewassen opslaan moeten geaoogen dat een •of meer jjzerster lengte van twee Meters of naar •gelang der localiteifcdaarin gestoken wordendie •zonder toestemming van brand- en brandspuitmeesters •der wjjkniet mogen worden verwjjderd en to allen fcjjde voor ben toegankelijk moeten zjjn. Indien by broejjing, naar meening van deze, gevaar voor brand •bestaat, ia men gehouden hunne bevelen tot verwerking •als anderszins op te volgen." Weigering of overtreding van een of ander wordt •gestraft met eene boete van tien guldenbehoudens •bevoegdheid van Burgemeester en Wethoudersom •ten koste van den weerstrevigen eigenaar, des noods met geweld te doen verrigten wat zij in het belang •der algemeene veiligheid noodig oordeelen." Zierikzee, den 25 Jung 1875. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. J. FOKKER, W. I. B. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter ken nis van de Ingezetenendat er op Dingsdag den 29n Jurtjj e. k.des namiddags te één uurop het Raadhuis alhiereene openbare Vergadering van den Gemeente-Raad zal gehouden worden. Zierikzee, den 26 Junjj 1875. Dè Burgemeester, C. J. FOKKER, Weth., I. H. Zaken ter tafel te brengen: Ingekomen brieven en gemeenteverslagen voorstel van Burgemeester en Wethouders om voor geïnteres seerden in de meestoot »de Star" een op die stoof drukkenden cjjns te doen afkoopenvoorstel van Burgemeester en Wethouders betreffende de huur van het ijklokaaleervol ontslag aan de hoofd- en een der hulponderwjjzeressen aan de meisjesschoolen voorstel tot verhooging der jaarwedde aan de laatste betrekking verbondenvoordragfc ter benoeming van een hulponderwijzer aan de Armenschool voor stel van Burgemeester en Wethouders tot verhooging der jaarwedde van eene der hulponderwjjzeressen aan de Meisjesschoolenz. De uitslag der verkiezingen. Slechts zelden is zulk een zware strijd bij de ver kiezingen gestreden als ditmaal. De opkomst der kiezers was talrjjker dan ooit te voren. Nemen wjj alleen nu de herstemmingen. Te Arnhem namen aan de verkiezing deel 2739 van de 3056 kiezers; ontbraken 317. Te Delft 2495 van de 2919 ontbraken 424. Te Utrecht 2227 van de 3033; ontbraken 806. Te Almelo 2110 van de 2232; ontbraken 122. j Welk eene opgewektheid, welk eene opkomst 1 Reeds dit feit is verblijdend. Het getuigt van toenemend politiek leven in Nederland Zoo dikwijls heeft men J in de laatste jaren hooren zeggen het Nederlaodsche j volk is niet rjjp voor het politiek leven het Neder- landsche volk stelt geen belang in de publieke zaak i het Nedetlandsche volk heeft geen besef van de vraag- stukken, die de denkers bezig houden, die het Parlement beroeren. Welnu de verkiezingen voor 1875 beschamen déze uitspraak. En, als men dan ia de volgende dagen mocht willen beweren, dat het uitstooten van afge- vaardigden bewijst, dat de kieswet niet deugt; dat de kiezers niet weten wat zjj doen dat rij met een werktuig omgaan, dat zjj niet weten te kantoeren, dan antwoordden wijDeen, dat uitstooten van af gevaardigden getuigt van politiek leven, van politieke gedachten. Zoo het Nederlandsche volk vroeger voor de regtstreeksche verkiezingen niet rjjp is geweest, dan begint het daarvoor toch langzamerhand rjjp te worden. Wanneer wjj de Nederlandsche kiezers afgevaardig den, die zich nooit op eenige wjize onderscheiden of wel die zich door groote beginselloosheid kenmerkten, zien uitstooten; wanDeer wjj hen bjjv. mannen al9 Kien, Yan Zuylen en Brouwer niet op nieuw zien verkiezen; dan bewjjat dit, in ons oog, dat de kiezers wèl rjjp zjjn voor het regt, hun bjj de grondwet ge waarborgd. Smaalt dan vrjj op de regtstreeksche verkiezingen, gjj, die nog steeds hecht aan de oude dagen der landsvaderljjke regeering, toen de leden der Staten-Generaal ja en amen zeiden op al hetgeen de Ministers voordroegengjj, die aan het volk ieder aandeel in de regeering zoudt willen betwisten en meent dat alleen hooge geboorte en een adeljjk ge slacht aanspraken behooren te geven op een zetel in de Wetgevende Magt. Die tjjden zjjn voorbjj. De oogen der natie zijn geopend. Er bestaan geen stan den meer. De natie is mondig geworden en beseft levendig, dat alleen aan eerlijkheid en bekwaamheid de palm toekomt. Zjj kiest met het oog op de be ginselen van den kandidaat. Zjj beschouwt iedere stem, die zjj uitbrengt, niet meer als een vriendschaps dienst, maar als eene politieke geloofsbelijdenis. En de getrouwe opkomst der stembus bjj de jongste ver kiezingen bowjjst dat de natie aan den strjjd onzer dagen levendig deelneemt. Wat echter nog te zeer aan de kiezers ontbreekt, is zelfstandigheid. Velen van hen gaan niet mot vasten tred, maar schoorvoetend ter stembus. Zjj be seffen niet, dat de burgerplicht, dien zjj moeten vervullen, tevens is eene conscientiezaakeene zaak waarmede niemand iets gemeen heeft, noch de gees telijke noch de burgemeester, noch de notaris, maar alleen zjjzelve. De nooit genoeg* te betreuren uitslag der Middel burgsehe verkiezing, die nooit geheel uit te wisschon daad dor snoodscho ondankbaarheid, is alléén het gevolg van gemis aan zelfstandigheid. Ten platten lande laten zich de onontwikkelde kiezers al te zeer medeslepen door het wachtwoord van den geestelijke, die de stembriefjes doet invullen. Dit moet anders worden. Op te komen ter stembus is nog niet voldoendemen moet opkomen voor eigene overtuiging. Maar er is een ander feit, dat door alle liberalen en opregte conservatieven met ingenomenheid wordt begroet. De herstemmingen hebben do schoolwet be vestigd. Onze volksschool is verzekerd. Men weet dat het Ministerie den verderen weg, dien het zoude inslaan, van de verkiezingen afhankelijk maakte. Naar den uitslag der verkiezingen zou het zich risten. Welnu I de uitslag der verkiezingen, thans geheel be kend, is dat de nieuwe kamer 42 beslist liberale leden zal tellen, terwijl onder do 10 conservatieven die nu in de kamer zullen zitting hebben, onderschei dene gevonden worden, die geene aanranding der schoolwet zullen toelaten. Het nieuwe Ministorio zal zich wel wachten met een voorstel voor den dog te komen tot verandering der schoolwet. Het Ministerie is zóó onhandig niet, Om een wetsvoorstel in te dienen, waarvan het zeker weet, dat het bij de beide kamers der Staten-Generaal een ongunstig onthaal zou vinden. Al het geweeklaag der anti-revolntionairenal heb gejammer der Katholieken (gezamenljjk 28 man sterk) zai men weet dit reeds van te voren tol wets leiden. Ja, toch wel lot iets. Tot het doen verloren gaan van den nationalen tjjd. Tot het uitgalmen van redevoeringen, die geen den minsten proctischen uitslag zullen opleveren. Tot hot voorstellen van motiën, wior aanneming nu reeds ieder kan voorzien, dat tot de onmogelijkheden be hoord. Tot het belemmeren van eene gewenschte oplossing van alle aanhangig gebleven vraagstukken. Do nederlaag, die de anti-liberalen bjj deze verkie zingen geleden hebben, kan niet worden verbloemd. De waarheid kan niet worden verduisterd. Het is een feit, dat de liberalen de meerderheid hebben in de kamer en zelfs het lot van het Ministerie in han den hebben. Het Ministerie leeft bjj hun genade, ten minste, zoo het geljjk wjj hopen, nog eenigen tjjd wenscht bljjven te leven. En tochis het mo gelijk Toch roepea de anti-liberalen bladen in koor de meerderheid der kiezers moge de liberalen in 't geljjk hebben gesteld de meerderheid des volks gaf hun ongeljjk. Zes duizend stemmen zijn, bjj deze verkiezingen, meer op anti-liberalen dan op liberalen uitgebragt. Dit toch is wederom niet tegen te spreken. Maar men zij voorzigtig uit deze feiten geene verkeerde gevolgtrekkingen af te leiden. Hetzelfde verschijnsel deed zich ook bij vorige verkiezingen voor. Ditmaal echter was de verhouding tusschen gekozenen en kie zers voor de liberalen gunstiger dan vroeger. Maai- wat wil ruen daarmede bewjjzen Dat de liberalen geen regt hebben om te regeren V Dan ver- feet men, dat geen der drie groepen, die tegenover en staan, zoo krachtig is als zii. Als de liberalen geen regt om te regeren hebben, dan heeft goeno der overige partgen dit regt in meerdere mate. Men maakt zich echter aan eene verwarring schul dig, indien men meeut, dat de anti-liberalen allen de verheffing der bjjzondere school en de vernietiging der neutrale school zouden verlangen. De tegenstanders der neutrale school, de zoogenoemde anti-liberalen, ziju lang niet eensgezind in hnnno wenschen en verlangens. Wèl eensgezind om de liberalen te verdenken en ten onder te brengen. Maar, zoo het op tegemoetkoming aan bezwaren aankomt, dan zou men tusschen de anti-liberalen eene spraakverwarring ontmoeten, nog grooter dan die bjj de oprigting van den toren van Babel. Naauwelijks bijv. was de stembus gesloten of de heer de Casembroot, onder de vlag van het auti-liberalisme gekozen, haastte zich ten gunste van het openbaar onderwjjs te verklaren. De meerderheid der natie heeft, door aan de liberale kandidaten de zege te verschaffen, met de bekende uitspraak der Eerste kamer ingestemd. Do volksschool blijft de type onzer volkseenheid en de staatsschool blijft toegankeljjk voor de kinderen van alle gezindten. Nieuwstijdingen. Umcrifia. Ook in N.-Amerika hebben in "het begin dezer maand herige stormen, vergezeld van onweder, gewoed. De methodistische kerk te Benton Harbor, iu Michigan, werd in den avond van den lsten Jung door den bliksem getroffen ea geheel vernield. Schade 15,000 dollars; niet verzekerd. Uit IndianapolisIndianameldt mendat in den avond van den lsten in die streken een schrikkelijke storm gewoed heeft. Op verscheidene spoorwegen zjju de bruggen weggespoeld. Uit Cambridge City meldt men, dat in de Whité Water Valley het gewas en de eigendommen zeer beschadigd zjjn. Tal van bruggen en heiningen, zjjn weggespoeld. Uit LouisvilleKen tucky, meldt men, dat daar een verschrikkelijk regen en hagelstorm gewoed heeft. Vele huizen werden van daken beroofd, groote boomeu ontworteld en hier en daar gebonwen geheel vernield. Te Cincinnatie heeft de 8torm tal van gehouwen beschadigd en groote schade aangerigt. Te WheelingVirginaen op eenige andere plaatsen werd ook aanmerkelijke schade aangerigt. De schade te Louisville wordt begroot op 100,000 dollars. ©ngelimfc. Bjj de joDgste financiële crisis hier te lande hebben 38 firma's hunne betalingen gestaaktmet een gezamen lijk tekort van ruim 21 miflioen pd. st. Volgens het dagblad La Turquie is in Syrië een be nijdenswaardige ontdekking gedaan, 't Is der Ottoma- iiiscbe regering geblekendat daar een en twintig tot dusver onbekende, bloejjende dorpen bestaan welke nooit eenige belasting aan den Staat hebben opgebragt. Natuurlgk zal er spoedig veranderiug in dien toestand komenmisschien ondervinden de hou ders van Turksche fondsen er eenmaal voordeel van. Koimtmitfnopel25 Jung. Het budget zal in het begin der aanstaande week openbaar worden gemaakt. De Julg-coupon zalvolgens mededeeling der Regeringop den vervaltgd betaald worden. De onderhandelingen der Turksche Regering met de »Banque Impériale" zjjn op het punt van gesloten te wordeu. Woensdag 9 Junjj vertrok des avonds ten 9 ure een goederen-trein waaraan twee waggonseen tweede en een derde klasse waren gehechtvan Aneona naar Perugia. Op het oogen blik dat de trein zou vertrek ken bemerkte men dat de lamp in de waggon 2de kl. hare diensten weigerde. Toen de drie reizigers welke in dien waggon hudden plaats genomenzich hierover beklaagdenkwam de stationschef op het ongelukkig denkbeeld, een peUoleumlamp daarvoor in plaats te stellendie men zoo goed en kwaad het ging aan een der wanden van den waggon vastmaakte. De trein vertrok en legde zonder eenig ongeval den weg af van Ancona naar Jesiongeveer 27 kilometer, maar noauweljjka was men dit station voorbjj of do lamp viel en brak. De petroleumdie in brand was geraaktverspreidde zich in den waggon en in minder dan twee minuten stonden do drie reizigers als het ware in een gloojjendon oven. Tot overmaat van ramp was bet dispuut over de lamp de oorzaak dat do trein van Ancona een half uur oponthoud had, en had de machinistom niet beboet te worden, don goederentrein barder dan gewoonljjk laten loopeu. De aric reizigersin don laatsten waggon van den trein, als het ware opgesloten sobreeuwden wat zjj konden, maar niemand koorde ben. Daar de waggon in on derscheidene vakken was verdeeldwaren de drie ongelukkigen die zich in de voorste afdeeling bevon den er in geslaagd naar het midden-gedeelte over te stappenen van daar naar het achterste gedeelte te vlugtenmaar ook hier werden zjj weldra door de vlammen ingehaald. Een vreeseljjk en ongehoord schouwspel deed zich toen voor. De drie slagtoffers .openden het portier in de hoop den voorsten waggon te zullen bereiken. Om daar te komen, moesten zjj den brandenden waggon van achteren naar voren weder langs loopen. Stel u de bezwaren voor, aan deze onderneming verbonden voor lieden die niet, als de spoorweg-beambtengewoon zjjn langs den trein te loopenwaarbjj nog kwam dat de koperen stang waaraan men zich anders vasthoudtnu gloeijend was. Na eeno wanhopige poging evenwel bereikten zjj den waggon derdo klasse, waarin zich twee reizigers en een conducteur bevonden. Toen zij nu daar waren, bleek het onmogeljjk verder naar voren te kunnen komen. De twee waggons waren door niet minder dan 28 bagagewaggons van de locomotief gescheiden, en daar zij geen loopplanken haddenkon men deze niet passeren, dewjjl het vuur, door den wind aange blazen ook den waggon derde klasse dreigde te ver meesteren en er nog wel een half uur zou moeten verloopen alvorens men een station had. De conduc teur zekere Forchiwiens naam vereeuwigd verdient teworden offerde zich op. Hij had den moed op het plat van den waggon te klimmenen vervolgens terwjjl de trein in volle vaart wasvan den eenen op den anderen waggon te springenwa&rbg moet wor den opgemerkt dat de goederenwaggons van verschil lende hoogten waren. Maar Forchi kwam, nadat hg 28 maal den govaarljjken sprong had gedaanbehou den en wel bjj den machinist op de locomotief aan. Deze stopte en de brandende waggons werden gebluscht. Ofschoon het vuur reeds den waggon derde klasse had bereikt, kon men toch nog de vijf reizigers, waar onder een nog jong meisje, doen uitstappende drie reizigers tweede klasse hebben min of meer brand wonden bekomen de passagiers derde klasse zgn er echter met den schrik afgekomen. Men zegt dat de stationschef van Ancona is afgezet, en dat de koning de medaille van burgerljjke verdien ste heeft geschonken aan den conducteurdie zgn leven in de waagschaal stelde om dat van vjjf mede- I menschen te redden. De medaille ging vergezeld van eene gratificatie van 1000 fr.uit de particuliere casette des konings. ■JFruitfirijft. gewesteljjke dialecten van ons Vaderland, in de ver zameling te doen optreden. Met het oog op die we tenschappelijke onderneming in haar geheel, heeft men het meest eigenaardig geacht, tot het leveren van die proefjes te kiezen de kern der genoemde Bulle, en wel de bewoordingen, waarin de bepaling van het leerstuk vervat is. Terwijl al die vertalingen bestemd zgn om gekalligrafieerd en geïllustreerd te worden door be kwame kunstenaars, vernemen wij, dat voor de ver tolking in het Zeeuwsche dialect een onzer gewest- genootun bereids is aangezocht, die de hem opgedragone taak wenscht te yeryuHen. Toulouse, 25 Jung. De Garonne is tot een hoogte van negen meters over de oevers gestegen. Honderd en twintig Ijjken zgn reeds gevonden. De slachtoffers die bjj het instorten van huizen het leven verloren, zgn talrjjk. Toulouse, 26 Jung. Tot dusver zjjn de Igken gevonden van 215 bjj de overstroom ing omgekomen personen. jDnitstklBith. Een verschrikkelijk voorval greep voor eenige dagen te Zendorvobjj Schubin(district Bromberg) plaats. De herbergier Ruchalski vermoordde in een aanval van godsdienstigen waanzin zjja vrouw en vijf kinderen en maakte daarop een eind aan zgn eigen leven door zich iu de keel te snjjden. De man was ziek geweest doch in de laatste dagen weer iets beter geworden, 's Nachts riep hjj zgn vrouw wakker en liet zich met gewjjde kaarsen hewierooken en met gewjjd krgt de wanden hestrjjken. De vrouw deed dit. Daarop beval hg haar en de kinderen neder te knielen en te bidden terwjjl hij er bjjvoegdedat hij ter eere Gods bloed zou vergieten. De vrouw knielde met de kinderen neder, bad luid en gaf ondertusschen haar oudsten zoon een wenk heen te gaan. Deze jjlde naar een buurmandie zich aanstonds met hem naa,r de woning van den waanzinnige begaf. De deur stond open Brzykca de buurman zag in de duisternis oen witte massaby welke de vrouw geknield lagde banden wringende. Brzykca begreep niets van de zaakdoch weldra hoorde hg Ruchalski roepenMoederliefkom hier en kniel nevens ïujj. Zij doet het en op hetzelfde oogenblik doorboort Ruchaleki's mes haar de borst. Do waanzinnige stond daarna op oin zjjn mes aan den muur te sljjpen. Brzykca, dit afgrjjeseljjk schouwspel aanziendevlood heen om hulp te roepen. Weldra kwam hij terugdoch welk een tooneel lag daar voor hem 5 kinderen waren de buik opengesneden en hun ingewanden logen verspreid in de kamer. Op 't eene bed vond men de vrouw, op 'tandere den man, die zichzelf vermoord had. Ruchalski had na zgn bloedige daad hot ljjk zjjner vrouw op bed gelegd en haar met een kruis en een rozenkrans bedekt. Hij zelf had zich. oen kruis in do hand houdendevan 't Teven beroofd. De Ruchalski's stonden als eerljjke en niet onver mogende lieden bekend. u» Een Fransch geeBteljjke, die zich sedert eenige jaren bezig hield met de verzameling van een tal proeven van taal en stjjl bjj de verschillende volken, heeft dat polyglottisch monument bestemd voor de boekerij van het Vatikaan, en als tekst, voor deze vertolkingen van zoo vele niteenloopende nationaliteiten, gekozen het. Pauseljjk schrjjven van 8 December 1854, waavbg het leerstuk der onbevlekte ontvangenis van Maria gede finieerd wordt. Ook Nederland zal tot deze belangrjjke collectie zijne bjjdrage leveren. Reeds in het bezit zijnde van eene zeer goede vertaling van het aange duide decreet in het Nederduitsch, terwjjl die in het Friesch in bewerking is, wenscht men ook de talen, die in Neêrlandsch overzeesche bezittingen gesproken worden, mitsgaders de voornaamste en meest verscheideu Het Amerikaansche gouvernement heeft van onze regering eene som geè'ischt van 31,000 francs, voor justitie- eu politie-kosten voortspruitende uit de aan houding en langdurige gevangenschap in Amerika van den bekenden dief Joseph Stuppalias Carl Voght. AaD dien eisch is door het Belgische gouvernement voldaan. ilcWrlitnb. Hoorn, 24 Junjj. Bjj eene verkooping van oud goed, aan de stad toebehoorende, is o. a. geveild een oud behangsel, waarvan men de waarde niet vermoedde. Het werd ingezet voor eene kleinigheid eu door de kooplieden opgejaagd tot over de ƒ900, waarvoor het toegewezen wera. Men zegt, dat het een zeldzaam Gobelin-behangsel is, 'twelk in een der voormalige gebouwen van do Oost-Ind. Compagnie opgehangen is. Harilerwjjk25 Jung. De zucht om zich voor Atchin te engageeren is onder Franschen en Belgen zoo groot, dat er hier bijna iederen dag een 25tal wordt aangenomen. Jriei<Ton,, 26 Junjj. Heden werd aan de Hooge- school alhier tot doctor in de regten bevorderd de heer H. can Adrichem van Zierikzee. 'sGravenhage, 25 Jung. Eergisteren namid dag had hier het volgende ongeluk plaats in het krank zinnigengesticht. Eenige werklieden hadden een ladder laten Btaan binnen het bereik eener in het gesticht verpleegd wordende vrouw. Deze nam de gelegenheid waar, om er op te klimmen en daarna op een dak té springen, waardoor zjj de beide beenen heeft gebroken. Heilevoetsl«ie25 Junjj. Gisteren morgen kwamen alhier twee garnalen-visscbers terug, die met de vangst willende beginnen in het Nieuwegatbe merkten dat hunne netten haakten. Bjj onderzoek bleek, dat daar schuitjes lood gezonken waren, waarvan een honderddertigtat werden opgehaald, wegende ongeveer 65 kilo per stuk en gemerkt S. M. C. Zjj droegen sporen van zeer lang ondèr water gelegen te hebben -, men heeft nog geen aanwjjzing van herkomst. Grave, 25 Jung. Heden, omstreeks halféén werd een jong meisjeL. W.plotseling door eenige maréchaussées op de openbare straat aangehouden en naar de gevangenis gebragt, Bjj het verspreiden van de meststoffen over 't land, die des nachts uit den beerput van 't huisdoor haar vader bewoondwaren gehaaldhad men 't lijkje gevonden van een pasgeboren kindreeds in eenigen staat van ontbinding. Dit bad aanleiding gegeven tot haar arrestatie. Hoewel zij alle schuld bljjft ontkennen aan een vermoedelijk plaats gehad hebbende misdaad, bewjjst echter een geneeskundig onderzoek, dat zjj voor ongeveer drie maanden in 't geheim een kind 't levens licht moet hebben geschonken. Zierilrzoe28 Junjj. Jl. Zaturdag morgen heeft eeno 85-jarige vrouw te dezer stede getracht zich den hals af te snijden. De ongelukkige is tot heden nog in leven. Vrjjdag den 25 dezer, bad alhier de jaarljjksche vergadering van de onderwijzers in 't 2de en 3de schooldistrict van Zeeland plaatsdie door Mr. .Schnei der# nan Oreijffenmerthschoolopziener in 't 2de district, werd gepresidieerd. De vergadering werd door een veertigtal hoofd- en hulponderwijzersvoorstanders I van 't onderwjjs enz. bijgewoond. Ook de heeren Mr. Piekte en Jhv. Schorcr schoolopzieners in 't eerste I en derde district, waren tegenwoordig. Na afloop van de huishoudeljjke werkzaamheden, werd een wedstrjjd gehouden in 't bespreken verklaren en critiseeren van eenige vertoogen uit can Effens Spectator. Vier heeren namen aan 't concours deeldat geleid werd door den heer Stellwagen, leeraar aan de Hoogore Burgerschool alhier. De heer Batlist verwierf den prjjs een exem- Ïlaar van den Spectator, eerste editie. De beer en •emsom en Bethedie evenzeer hadden voldaan j moesten loten om de prtemie eene som van vijf gulden. Voor die loting echter verklaarde de heer lieijse alhier. I dat hg nog andere vjjf gulden beschikbaar stelde om I beide heeren gelijke pr®mie te kunnen toekennen, i Deze belangstelling van den heer Ileijtedie ook nu

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1