p€t. LEENING, eiiisasi ir&issaaei&gi. 12 BESTE EN PltVMJE WEllKPMRDEN, Tholen, W. van VLIERDEN. MAN GELSTER, ATTENTIE! zjj niet bang voor, want hjj zal zich niet laten mis leiden. Beter ware het dat zjj de geleende honderd gulden bjj zeker iemand maar terug bragt. Te H. moest een naaldridders-zoon zqo niet zitten pinkeloogen in bet kleine kerkje, want het meisje waar hjj dat tegen doetwil toch niets van hem weten. Twee arbeiders-zoons te Wolfaaradijk worden aangeraden geen kwaad van een meisje te aprekon waar niets van te zeggen valt, daar zjj in moeite zullen komen. Te Oud-Vossemeer is de kermis zoo prettig geweest voor eene weduwe en hare doch ers, dat zjj elkander blaauwe oogen gedanst on gewalst hebbenen nu zal Keetje daar nogal lang mede kuunen pronken. Twee vrouwen te Serooskerke (Walcheren) zjju naar een koopdag geweest, en hebben zich daar goed vermaakt met mannen waar zjj het goed mede weten. Zij zjjn vervolgens wezen rjjden, en voor het overige zal men het er by laten. Een kwast te Oosterland is zoo verheugd geweestomdat hjj met eene boerendochter kermis heeft mogen houden, dat hjj er niet van kan slapen Maar meisje weet toch wat gjj doet, Hjj heeft wel laarzeu aan zjjn voet, Maar geen centen iu de kast Vindt men bjj die groote kwast. Te Oud-Vossemeer zal ten tooneele worden gevoerd: De weduweof een heerschap in zjjn goeddoenzeg gende: «Ik heb er nog meer aan de hand, en met geld kan men alleB overwinnen." Ingezonden Stukken. Meneer de liedacteur! Als je noe eens wete wil hoe een geleerde boer som- tieds oak wel eens 't plankje mis kan slae, dan mot je in de Gids van April 1875 eens leze wat Meneer Amersfoordt uit den Haerlemmermeer, geschreven heit over de schaede die de haezen en konienen an den landbouw doe, of liever over de schaede die ze an den landbouw niet doe. Die Meneer Amersfoordt dan, leest in de Gids, aan Dr. Staring, (oak een geleerden boer)eens duchtig de lease, omdat Dr. Staring, in zen verslag over den land bouw al net zoo fel op de haezen en konienen verbeten is as ons, hier in 't land van Znrrikzee. Meneer Amersfoordt begint met te zeggendat wat de schaede die konienen doen angaetie daarvan al bitter weinig weet. Alleen weet ie i dat in Rjjnland waer ie hoofdingeland is, in weerwil van de jachtwet de konienen telkens worden uitgeroeid. Hoeveel keeren in één jaer dat «uitroeien" wel ge- beure mot, dat staet er niet bie; mer het mot toch «telkens" gebeure; en daeruit zou ik motte op- maeke, dat de hoeren in Rjjnland, van de konienen meer last hebbe, dan de hoofdingelanden. Van de haezen is Meneer Amersfoordt beter op de hoagte zoo as ie schrieft «Weet je" zeit ie «hoe ik met de haezen leve? Vier maenden in een jaer heb ik, dat ik haezen mag schiete zoo veel as ik mar wil. Dan neem ik, as ik naer men werkvolk gae kieke, mien geweer en mien hond mee, en dan geeft mien het schieten van de viervoeters een aangenaeme en gezonde beweging. Dat doe ik niet omdat ze mion zooveel acbaê doen, want in do 20 jaer dat ik op de Badhoeve weunehebben de haezen twee mael een jong appelboompje en eens een peereboompje beknabbeld en die wondjes heb ik geneze met een bitje lukwas mar ik schiet alleen haezen om mien keukemeid plezier te doen en sommige van mien vrienden die haezebout luste. En as noe micn tuunbaes merkt dat er haezen an mien koalen gewist bindan waerschnwt ie mien en dan schiet ik de boosdoenders doad". Of Meneer Amersfoordt dat buuten de jachttied oak doetof dat de haezeu buuten de jachttied nergens anzitte op de Badhoeve, dat zeit ie niet. Mar noe komt het ergste nog an. Meneer Amersfoordt is sterk ongerust dat, as de jachtwet afgeschaft wordt, de Nederlandera struukroovers worde zullen Noo mot je eens goed leze waeromen oppasse dat je niet van je zeiven valt van schrik, Meneer de Redacteur 1 want noe zal 't er op an komme. Meneer Amersfoordt vertelt, dat ie in Italië' gereisd heit, en dat ieder daer zoo mar vrie met een geweer mocht rondloape. Daer hoarde ie dan alle aevende schiete dat het de piene waerd was. Mar dat was niet op haezen of konienen, mar op kardinaals en bisschoppen, die somtieds wel 50,000.— moste geve an de rooversom hun leven te koapen. Dat heb ik eens an mien wuuf voorgoleze, uit de Gids, om eens te hoaren wat die wol zeggen zou van al die iesselieke diengen, die volgens Meneer Amersfoordt zouwe gebeure as de jachtwet afgeschaft werd. En wat meen je wel dat ze zei toen ik klaer had met lezen? - Ze zei «El! el lel, 'tis alevel geweldig, hoe knap of zoo'n geleerde boer isom zoo mer in Italië te kunnen ziendat de Hollanders struukroovers zouwe worreas do jachtwet afgeschaft werd!" En dan heb ik een jongen op de Hoagere burgerscholedie most er het ziene oak eens over zegge; die zei: «daer is aan de Nederlanders niet veel te bederven op het punt van roavenwant ze roave heel Atchin wel waerom zouwe ze dan op den openbaeren weg niet eens een klein struukroaverietje meuge plege Noe mot je niet geloave dat Meneer Amersfoordt uut lompigheid zulk een ouwe wuuve tael slaet, 't is zonde nee I de man weet wel beter hoe groat het verdriet en 't naodeel is dat het ongedierte de boeren op den hals gooit. Mar je mot altoas in an- merking nemen dat ie een groaten Heer is, zeker wel met veel famielje en vrienden onder de groaten, die in September on October wel eens een tiedverdriefje wille hebbe, en die geweldig boas zouwe weze, as Jan en alleman zoo maer haezen mocht schiete. Je mot altoas rekene dat zoo'n groaten Heer oak zen eigen baos niet altied ia mien beste Meneer de Redacteur 1 daer bin soms groato Heeren die onder hun eige dienst boden t' uus legge, Met dat al ziet liet er maer slecht uut met de af schaffing van de jachtwet. De geleerde boeren schrieve er tegen (ten minste sommige), en de ongeleerde boeren ontzien de moeite om een rekesjo op te stellen en op een zegeltje van 21 ct. te schrieven en dat te zenden aan de Tweede Kaemer, om het voorstel van Meneer Kerkwijk c. s. te ondersteunen. Zukke rekesten zou het motte regene in den Haeg, dat kon nog helpe mar as de boeren stil bluuve zitte tot dat de Heeren met witte dassen de jachtwet nfschaifelaet ze er dan op rekene dat de haezen en konienen hun scherpe tandjes zuilen houwe en de plekjes iu het koorn wel kael zulle bluuve vrete. DE ZEEUWSCHE KOSMOPHIL. 8TOOMBOOTDIEN8T Middelburg en Zierikzee. CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. JunH 1875. Van MIDDELBURG: Van ZIERIKZEE: Zaturd. 26 s morg. 7,u. Zaturd. 26 s morg. 10,30 u. 26 's nam. 4, Zondag 27 5,— Zondag 27 6,— Maand. 28 s morg. 10, 's nam 4, Maand. 28 6,30 Dingad. 29 Dingsd. 29 7,— Woensd.30 4,— Woensd.30 7,— Burgerijke Stand te Zierikzee. GEBOREN 12 Junjj. Een zoon van Th Bos en W. de Blok.— 13 dito. Een zoon van A. Douw en A. de Waard. 14 dito. Eene dochter van J. Buijk en C. S. Mulder. 14 dito. Eene dochter van A. van de Polder en E. L. de Weert. 15 dito. Eene dochter van H. 01- deriks en S. Prommel. 16 dito. Eene dochter van J. Wiltson en S. Doeleman. 19 dito. Een zoon van J. Goudzwaard en E. van Ast. 20 dito. Eene dochter van W. Huson on A. Holm. 22 dito. Eene dochter van C. van der Kreke en S. Bal. overleden: '11 Juuij. A. Bujjzeoud 74 j.wedu. 16 dito. P. J. van Diest, oud 75 j.vrouw van A. Hoogenboom. 19 dito. G. Baloud 80 j.man M. van Wal. 20 dito. J. Ravia, oud 4 m.d. 20 dito. M. Tuitel, oud 17 j.jd. 22 dito. W. F. M. Lejjdekkers, oud 24 d.d. als levenloos aangegeven: 18 Junjj. Eene dochter van J. Haringx en P. van der Valk. Prjjzen der Boter en Ejjeren. Zierikzee, 24 Junjj 1875. Boter laagste koers /'0,57s en hoogste koers 0,625 per 5 hectogrammen. Kip-Eijeren laagste koprs ƒ0,75 en hoogste koers/0,82s per 25 stuks. SHibertmtirw. GROOT ƒ6 6 O O O. De Vlissingsehe Handelsbank A_. MEIJERS O0., te Vlisaiugen en haar BIJKANTOOR TE MIDDELBURG adverteeren dat de Prospectussen aangaande deze Leening waarop de Inschrjjviug op Maaudtig SS en Din^ri-klagf «Juni, van 's ochtends 10 uren tot 's namiddags 4 uren zal plaats hebben, verkrijgbaar zijn ten haren kantore. VlisNingeu, Middelburg, 25 Juni 1875. 1 SSjarige Eehtvereoniging van JACOB van den BOS JACOB van BLOOIS. DurvENDiJKB, 23 Junjj 1875. ZEEUW8CHK Maatschappij van Landbouw. AFDEELING THOLEN. VBKGADEHING te St. Aw,aland, op Dlijf»xfl«4»- SO 'Jmijj ti. ui-, in plaats vaD op SO .Tunij. De Secretaris. de WITT ANDREESSEN. b 35jurige Eelitvereeniging M. LE ROIJ. Haamstede, 25 Juni 1875. p Hunne dankbare kinderen. eS 'x* Ondertrouwd J WAGENAAR, van Zierikzee, en Brouwershaven, T. GRIMM. 23 Junjj 1875. Algemeene kennisgeving. Geen receptie. Voorspoedig bevallen van eene Dochter, A. W. HOLM—Dokmaar. Middelburg, 24 Junjj 1875. JoDkhr. J. L. de JONGE betuigt, langs dezen weg, zjjnun l»u*-tellJlcen «lunlc voor do hem gewordene talrjjke bewjjzen van deelneming, bjj zjjne verkiezing tot lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal. Zibiiikzee, 23 Junjj 1875. Sociëteit: Ons Genoegen." BALLOTAGE op ZONDAG den 27 JUNIJ, 's namiddags ten 1 ure. BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER eu WETHOUDERS der ge- 1 meente Zaam-layprovincie Zeeland, maken bekond dat de KEUMI8 of «JA.A.KMA.KKT in deze gemeente zal plaats hebben op Dlngsdiig den Oden «Tuil 1875 toten met Dtuiderdiig den Saten «lier mnund. Zaamslag, den 18den Juni 1875. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. van DIXHOORN, Voorzitter. E. H. WORTMAN, Secretarie. De BURGEMEESTER van Haamstede roept voor de twede tiuiul ter reclame op, regthebbenden op de volgende STRAND GOEDEREN welke bjj hem uit zee zjjn oangebrogt en te Rurghsluizjjn geborgen 2 stuks eiken Balken lang 5 M. zwaar 40 bjj 40 c.M. 4 3 40 40 80 van 25 28 28 waarvan 2 stuks gemerkt 163 en 337. 50 stukseiken Balken lang van 2 -5M. zwaar 25 bjj 25cM. 160 Platen 27van verschillende j zwaarte. 30 stuks Vu ren platen van verschillendo lengte en zwaarte. Voorts cenig WRAKHOUT en een partjjtje jjaeren BOUTEN en eenig KOPER. Haamstede, den 24 Mei 1875. De Burgemeester voornoemd, C. M. BOLLE. De DIRECTIE van den Polder de V IER BANNEN maakt bekend, dat op den 5 .Tul(j 1875 en volgende dagen door haar eene Algemeene Schouwing zal worden gehouden waarbjj vooral zal worden toe gezien op alle belemmering van trater-nJloopdoor Dammenverondieping, verstopping of gebrekkige» staat van Zijlen door >or BielSek en dergeljjke in de Watergangen en af water ingeloten en BEVEELT mitsdien aan allenop wien de verpligting daartoe rustom te zorgendat op dien 5 Juli) aanstaande door hen is voldaan aan de voorschriften Djj art. 16 gegeven ten aanzien van het schoonhouden enz. van Waterleidingen onder welke benaming ook bekend, en ten aanzien van Zijlen af kokers in de Dammen. Zullende tegen hen, die bljjken mogten in gebreke te zjjn proces-verbaal worden opgemaakt en wijders I gehandeld zooals bij gezegd Policie-reglement en de wet van 9 October 1841 staatsblad no. 42) is voorgeschreven. Nieuwerkbrk, den 25 Junjj 1875. Dc Directie voornoemd F. BOUMAN, Dijkgraa f. Ter ordonnantie van dezelve J. L. de JONGE Ontv.'GriJfier. AANBESTEDING. Het BESTUUR van den Polder OUli-KEMPENS- HOFSTEDEzal bp VRIJDAG «Ion JuliJ n. des avonds ten se*»» urein het Logement te Sla- venisse, bewoond door P. Quist, AANBESTEDEN: Het M AKEN von 480 M.! Steeiigloojjing van nieuwen gesort<ierdeii Vihoordmelicn Steen op puin, metbe- hoorende Werken eu Leve- ran tien. De inschrjjving8-biljetten moeten op het uur der Aanbesteding worden ingeleverd. Het Bestek ligt ter lezing in voornoemd Logement. Plaatseljjke aanwijzing op den dag der Besteding, des voormiddags tien ureterwjjl verdere inlichtingen te bekomen zijn bjj den waterbouwkundigen Ambte naar J. de RIJKEte Stavenisse. Stavenisse, den 24 Junjj 1875. Het Bestuur voornoemd H. HELMSTRIJD Dijkgraaf. A. F. HANSSENSOntvanger-Griffier. AANBESTEDING. Het POLDERBESTUUR van Oost er- en Sirjansland zal op Zuturditff 3 .Tulij 1875, des voor- middags ten 11 ure, ten dorpshuize te Oosterland, publiek AANBESTEDEN: De vernieuwing en «ion oiulorlioml «tor voor 1875/6 beuoodigde Zee- werken aan «Ion polder Ootder- eu Sltjantiliiiid, niet leverantie vnu materialen. Bestek en Voorwaarden liggen van af 26 Junjj e. k. ten kantore van den Ontvanger-Griffier te Zierikzee bjj J. VIJVERBERG te Viane en te Oosterland in het dorpshuis voornoemd, terwjjl Vrij«li»fcf .Tulij aanwjjzing in loco zal geschieden. Oosterland, 24 Junjj 1875. A. van der HAVE, Dijkgraaf. DE JONGE, Ontvanger Gr if fier. Openbare Verkooping op Woensdag den 30 Junij 1875, 's voormiddags 9 ure, door den Eerzamen CHRISTIAAN GLERUMop de alsnog I door hem bewoond wordende Hofstede, in I de gemeente Colijnsplaat, ten overstaan van de Notarissen L. van der MOERresiderende te Colijnsplaat en J. M. PILAAR, residerende te Goes, VAN EENEN NETTEN EN KAPITALEN KI - N S P A N j en 5 jonge PAARDEN, 11 extra baatgevende Melkkoeijen. 2 Lalfdragende VAAR/RIN, 26 stuks jonger RUNDVEE waaronder 1 tweejarige Hollandscbe SPRINGSTIER 4 vette VARKENS, PLUIMVEE, 5 MENWAGENS, 1 DRIEWIELSKAR1 R1EMWA- GENTJE, 1 NARRKSLEDE, 1 ROLBLOK, MOLBORD, PLOEGEN, EGGEN, 1 DORSCHMACHINE en vele andere LAN D«OU W \VKU ItTUIGEN en GEUEEDSCHAPPEN. ook MELKG ER EEDSCHAP, HUISRAAD en INBOEDEL waaronder 1 mahonyhonten KABINET, 1 SECRETAIRE 1 BUREAU enz., eene groote partjj MUTSAARD en ander BRANDHOUT enz. Alles breeder bjj aanplakbilletten vermeld. Zullende de veiling van het Becsitlaal eerst des namiddags ten 1 ure aanvangen. De Notarissen Mrs. J. MOOLKNBURGH en J. C. van der LEK de CLERCQ zullen, ten verzoeke van de heeren J. E. MULOCK HOUWER qq. en M. GEELHOED, op Maandag .Tulp 1875des voormiddags 11 ure, in het hotel de Weerd te Zierikzee, met reg- terljjke magtiging publiek verkoopen EEN SCHUUK, PAKHUIS en ERVEN, MITSGADERS BOUW-.en WEILANDEN ter grootte van S Hectaren ©3 Aren 32 Centiaren, gelegen onder Zierikzeein de polders Zuidhoek en Zuidernieuwland. Breeder bp billetten en boekjes omschreven. De Notaris J. SIPKES zalten ver zoeke van den Heer M. D. HAGE te St. Maartensdijk, aan den Achterweg bjj de schuur van N. Noom, op «Ijlil 6 Jali j 187»">. 's voormiddags om 10 urepubliek verkoopen 5goede WERKPAARDEN, van verschillenden ouderdom2 BOERENWAGENS 2 PLOEGEN, eenige EEGDEN in soort en hetgeen verder te koop zal worden gepresenteerd. Puik KOERAAPZAAD die geljjk Mangelwortels boven den grond groeien, te bekomen bjj C. DALEBOUT te Noordgoutoe. Door vertrek naar elders TE KOOP AANGEBODEN 350 stuks Sundersche K/PPEN van één en twee jaar oud, met HOK. Brieven franco adres de Uitgevers dezes. Een goede KARNHOND TE KOOP gevraagd door JOB BOUMAN te Oostetland. Wederom ontvangen II ILI B 0 B®g dat /.onder to verzuren vau het fust kan gedronken worden, [2,50 per kinnetje. Zierikzee. J. WA ALE. De ondergeteekende geeft aan zjjne ge- eerde Stad- en Landgenooten to kennen dat bjj zich alhier gevestigd heeft als Goud- en Zilversmid, GRAVEUR en HAARWERKER, in de Kerkstraatte Tholenwjjk Dno. 1347. VERKOOPT en REPAREERT alle tot die soort behoorende Voorwerpen en belooft eene goede en civiele bediening. 24 Junjj 1875. De ondergeteekende beveelt zich bjj hare Stadgenooten aan als belovende eene nette bediening. Vrouw BLOK, Breedstraat bjj de Fontein. Op bet kapitaal kustlicht Westelijk Schouwen" is gevangen eene Pimtiluif, gemerkt Rechtervleugel L D Huh 12 L J H C Linkervleugel M EC 328oeieteit 8ehe- vt»it««ii MQN8. Rechthebbenden kunnen bedoelde duif terug beko men bjj den Heer Opzichter van genoemd kustlicht. WA NDGED1ER TEN. Oufeïlhare mf<1<1«»I<»u t«»t uitroejjtng vhii «-i» met gebruiksaanwijzing TE KOOP, bjj L. KIEL, Mr. Schilder te St. Annaland. WANDGEDIERTEN. Het is thans de gescbikste tjjd van het jaar dezelve Kclieel te verntetigiMi. Het priiparunt met gebruiksaanwijzing per flacon te bekomen bjj de Photnograaf van DALSEN te Haamstede. Voor zoover de voorraad strekt, zjjn afzoD- derljjke Nummers der Ni«»WNve Gooh- sehe Couranthoudende een zoo volledigmogelyk verslag van het 3«? Znideljjlt ZendingM- leeKt li 5 cent verkrjjgbaar bjj den Uitgever te Goes, zoodat bet geheel pl. m. 40 et. zal kosten. LETWEL! De DIRECTIE eener in oprigting zjjnde Maat* nehnppi) vun gelduitlieeriiig bjj ziekte of verwonding, vraagt overal GESCHIKTE PERSONEN tegen linnen provisie tot het aanwerven van leden. Brieven franco letter O Bockhandel Lees bibliotheek J. BERGÉ te Rotterdam. Voor de eilanden Tholen en Zuid-Beveland worden soliode ou aetléVO BODEN gevraagd, tegen een fiinlte premie on pro visie. De aanmelding kan geschieden, tot en met 1*5 .Julyonder brieven franco bjj J. KUUPER te Poortvliet. Oproeping van sollicitanten voor de vacerende betrokking van DROOGER in de Meestoof te A oordwelle, binnen drie weken zich te vervoegen bij den ondergeteekende Boekhouder M. LOCKER de BRUIJNE. TERSTOND een ongehuwde BOE KEN-K IV EO UT benoodigd tegen lioogg loonbjj J. HANSE te Sirjansland. Openbare Verkooping Een Korenmolenaars-Knecht op WOENSDAG 14 JULIJ 1875, 'snamiddags 2 ure, in het logement »dk Patrijs" te Colijnsplaat, door den Eerzamen CHRISTIAAN GLERUM en ten overstaan van de Nótarissen L. van der MOER on J. M. PILAAR, van plu» minus 47 HECTAREN VRUCHTEN TE VELDE, bestaande'in TARWE, WINTER- en ZOMERGERST, ROGGE, BLAAUWE ERWTEN, PAARDEBOONEN, HAVERPAARDEPEENAARDAPPELEN en KLA VERS zulks in diverse perceelen, waarvan boekjes ten kantore der Notarissen verkrjjgbaar zjjn. LÉT O P! TE KOOP bij S. A. HOPSTAKEN, Rjjtuigfabrikant te Oude Tonga: Een nieuwe V EEKW A GEN met dubbele ramen en esdoorn paneelcn. Een TWEEMANSKAR op veeren. Een' VIERMAN8KAR op veeren. Een RIEMWAGEN. Een SJEES. Alles solide bewerkt tegen een civiele prijs. benoodigd bjj II. van STRIEN te Tholen, om DADE LIJK in dienst te treden. Men vervoege zich in persoon. MEN VRAAGT EEN KOREN MOLENAARS - KNECHT of aankomende LEERLING, TERSTOND of met SEPTEMBER. Brieven franco letter D. Mevrouw BOUVIN (Boddaert) verlangt te Utrecht met 1 Augustus «*o»»e KEUKENMEID die tevens Huiswerk verricht. Te bevragen bjj Mevrouw BOUVIN te Zierikzee. Mevrouw VERVOOREN—de Casembroot, Engelsche straatte Berg en-op-Zoom, verlangt T EN SPO EDIGSTE eene DIENSTBODE, goed kunnende lcolreu. Loon 60 gulileu. VAN STONDEN AAN oene DIENSTMEID benoodigd bjj J. M. JANSENSonder Tholen. Ultgeveris: DE LOOZE Sc WAALE. Snelpersdrukker^ van OCHTMANPIETERSE ft VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2