ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Ufo. 5558 5!steJaarg. Zaturdag 26 Junij 1875 Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATÜRDAG. De prjjs per 3 maanden is ƒ1,80, franco per post ƒ1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrgdags voormiddag? 10 ure bezorgd worden. A fko n dicing. PRIMITIEF KOHIER VAN DEN HOOFDELIJKEN OMSLAG, DIENST 1875. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekenddat het primitief kohier van den Hoofdeljjken Omslag dezer Gemeentevoor het dienstjaar 1875, door de Gedeputeerde Staten dezer provincie goedgekeurdop heden wordt gesteld in handen van clen Gemeente-Ontvanger, ter invordering ingevolge de wet. Zierikzee, den '25 Junjj. 1875. De Burgemeester en Wethouders, C. J. FOKKER, Weth., I. H. he Secretaris J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. PLAATSING vim KINDKHEN op de TUSSCHEN-SCHOOL. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zic- rikzee brengen ter kennis van belanghebbenden dat de Commissarissen over de Tusschen-school in deze ge meente, eene zitting zullen houden in het lokaal dier school (Hoofdonderwijzer L. Karreman), op Zaturdag 26 Junjj e. k. des avonds te 7 uur, tot het ontvangen en beoordeelen der aanzoeken om plaatsing van kinderen op die school. Zij roepen oudera of voogden, die hunne kinderen daar wenscheu geplaatst te zien, op, zich daartoe aan te melden, aangezien tusschentijds geene kinderen op de school kunnen worden toegelaten. Zierikzee, den 25 Junjj 1875. De Burgemeester en Wethouders C. J. FOKKER, Weth., I. B. l)c Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. PLAATSING van KINDEHEN op <1<? ARMEN-SCHOOL. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee brengen ter kennis van belanghebbendendat de Commissarissen over de Arraen-school in deze gemeente, ecne zitting zullen houden in de Regentenkamer van het Hervormd Diacome-Armengesticht op Zaturdag den 26en Juni] e. k. des avonds te 7 uar, tot het ontvangen en beoordeelen der aanzoeken om plaatsing van kinderen op die school. Z]j roepen ouders of voogden, die hunne kinderen daar wen9chen geplaatst te zien, op, zich daartoe aan te melden, aangezien tosschentijds geene kinderen op de sohool kunnen worden toegelaten. ZieriK7.ee, den '25 Junjj 1875. De Burgemeester en Wethouder r, C. J. FOKKER, Wethouder l. B. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Hoogere Burgerschool te ZIKRIKZEE. De COMMISSIE van toczigt op het Middelbaar Onderwijs te Zierikzee maakt bekend, dat het EXAMfiilV voor hen die wenschen toegelaten te worden op de Hoogere Burgerschool bjj den aanvang van den nienwen cursus 181s/7«» za^ plaats hebben op den 1-1 .Jriliï o. L.des voormiddags te negen ure, en dat zjj die zich aan dat examen wenschen to onderwerpenzich daartoe vooraf iit persoon moeten aanmelden bp den Directeur der Hoogere Burgerschool alhier, uiterljjk vóór den 10 Juljj e. k. Namens de Commissie voornoemd, SCHNEIDERS van GRIJFFENSWERTH, Secretaris. Hoogere Burgerschool te ZIEltlKZEE. De COMMISSIE van toezigt op het Middelbaar Onderwps te Zierikzee maakt bekenddat de OVERGANG S-l£ XAMEN H op de,Hoogere Burgerschool zullen plaats hebben op den 13 en 13 .Jul <9. 1<., telken male des morgens te negen ure. Namens de Commissie voornoemd, SCHNEIDERS van GRIJFFENSWERTH Secretaris. Een booze geest. Straatjongens schpnen in Amsterdam vooral bij zonder ondeugend te wezen. Zeker iemand heeft laatst een zondenregister opgesteld van de straatjongens uit de hoofdstad, dat niet gering was. Ze gooien uit louter baldadigheid bouwmaterialen in 't waterze vernielen het plantsoenze kwellen de damesze gooien de honden met steenenze krabben leeljjke woorden op pas geverfde deurenge gooien de ruiten stuk ze beleedigen jongejuffrouwenze maken de paarden aan 't schrikken dat alles en nog veel meer doet de Amsterdam8cbe straatbengel. Hp alleen of hp bjj voorkeur We weten wel beter. In groote steden is natuurlijk de gelegenheid voor de straatjeugd evenzeer grooter, maar waar heeft men niet te klagen over straatschenderij Veldwachters of dienders weten er in den regel weinig tegen te doen. Zouden de ouders er wellicht iets meer tegen vermogen We gelooven het wel. Dat we dit op dit oogonblik juist behandelen heeft zijn reden een booze geest rjjst er in onze da gen opeen booze geest, dien we al lang tot de middeleeuwsche bezoekingen hadden gerekenddie j booze geest beet ly/slrai. Aan den Ipve te straffen, door ppn doen van het kwade een afschrik in te boezemen dat was zoo de inrichting van den vroe- ger-m tjjd, dachten we. We hebben een zucht van verlichting geslaakt, niet waar, als we in een of ander museum van oudheden den geeselpaal of geeselroede zagen. Foei, welk een tjjd was dat 1 Zacht wat; op dit oogenblik is bij het Engelscbe Lagerhuis een wetsontwerp ingediend tot het weder invoeren der geesetstraf. Dat zet de kroon op h t hoofd van de lieden die niet willen weten van dat gezanik der philantropen Weet men wel dat ook in ons land in den laatsten tijd de booze geest der lijf straffen is opgeroepen f Weet men wel dat dezelfde schrijver die de doopceel van de Amsterdamsche jon gens lichtte, als eenig middel tegen hun balda digheid eischte de bevoegdheid voor de politie om de bengels met het eindje touw af te ranselen 't Gaat met de lijfstraffen als met de doodstraf men heeft er altjjd den mond vol van, dat ze zoo afschrikwekkend werken. Wie herinnert zich niet het gejammer dat er door sommigen werd gemaakt toen de post voor den beul van de Nederlandsche staatsbe- grooting zou verdwijnen, 't Was alsof voortaan moord en doodslag aan de orde van den dag zouden zijn. Heeft de ervaring het niet anders bewezen? Zoo willen de Engelschen thans de ruwe straatroovers en vrouwenbeulen door de geeselsfcraf afschrikken. Zjj, die nog niet den leeftijd van 16 jaren bereikt hebben, zullen gestraft kunnen worden met 25 slagen met een stokde anderen met de vreeselijke kat, dat scherpe touw^dai bij eiken slag huid eu spieren van den gestrafte verscheurd. Men zegt dat de Londensche gauwdieven en de Engelsche wreedaards, die zelfs hunne vrouwen niet ontzien, voor de geeseling ontzag hebben. Dat zal wel waar zjju. Wie zou dat niet? Hoe folterender men de lichaamspij niging maakt, hoe meer ontzag, hoe grooter afschuw. Dus voortgaande komen we dood bedaard er toe de tjjden der inquisitie te roemen. Neen, laat ons niet altpd het hoofd laten hangen en zeggen dat een volgend geslacht de vruchten der beschaving eerst zal plukken. Wjj doen dit reeds, al ware het alleen dat onze /.eden zachter, menscheljjker zpn geworden. Maar wp moeten zorg dragen dat men ons die vruchten niet weder ontroove dat men het spook, de booze geest der lpfstraffen, niet weder oproepe. We kunnen ons uitnemend goed voorstellen aat als in Engeland ellendige moordaanslagen en mis handelingen toenemen onder het beschaafd publiek een soort paniek ontstaat en dat men in die paniek zich lichtelpk laat bewegen tot dingen waar men zich anders over zou schamen. Gebruikt men evenwel bedaard zjjn gezond verstanddan moet men reeds tot het besluit komen dat lichaamsstraffen het kwaad slechts kunnen verergeren. Zjj Verdierlijken de maat schappij meer dan zjj verbeteren. «J)e straatjongen, die voor zjjne onbehoorlijkheden wordt afgeranseld met een eind touw en de schelm die ten bloede wordt gegeeseld zullen wel met in nerlijke woede tegen hunne rechters vervuld worden wèl zullen ze het eene vreemde rechtspleging vinden die met mishandeling straft maar beter worden zachtere gevoelens de overhand voelen krijgen dat niet. En toch is dit het eenige middel, dat in onze maatschappijdie gelukkig nog eene andere is dan der wilde beesten past. Wp moeten zorgen dat edeler zachter zeden onze maatschappij doordringen. Van jongs" af wordt het er echter op toegelegd, zou men haast meenen, om een tegenovergesteld doel te bereiken. Prent het den jongen van de vroegste jeugd in het gemoed dat het slecht is dieren te kwellenleer hem van zjjn prille jaren af dat het laf is gebruik ta maken van meerdere kracht tegenover een weerloos dier of menschleer hem zich inspannenom anderen bp te springenwaar het noodig isin één woord leer uw zoontje bukken voor de macht der liefdewe zul len eens zien of zjj niet beter resultaten geeft dan de opvoeding volgens de afschrikkings-mothode. Struatjongensgoweld dronkeniansgoweld wreed heid zweep noch geeselpaalgalg noch rad zullen er ons van verlossen. In de verbeterde opvoeding ligt het geneesmiddel. Dat hebben terecht de grootste mannen van onzen tjjd ingezien. Straf moet niet zjjn een wraakneming een uitgezochte pijniging om afschrik te wekkenmaar een middel tot beterschap. Nog altpd heerscht bjj velen een geheel ander begrip. Het nieuw gekozen Tweede Kamerlid de Caiembroot is b. v. met dit dwaalbegrip bohebt. Hp schrijft in het Haagsche Dagblad van II. Woensdag b. v. over prachtige" gevangenissen. Daar spreekt men meer malen van. Maar wat zouden die opvoeders van het menschdom dan wel willen Dat elke cel een hel ware Neen zoo erg wel nietzegt menmaar men moet het er niet hebben alsof men er voor zen pleizier is. Die zoo sproken zjjn vrienden van deppnigings- methode en tegen hen waarschuwen wjj. Wantmis schien weten ze hot zelf niet, maur ze heipon onze zeden niet zachter, muar harder maken. Van de vrij heid beroofd te zjjnvan de maatschappij afgesneden als een ziek lid is reeds een hard opvoedingsmiddel dat niet wreedaardig behoeft verscherpt te worden. Wp willen deu boozen geest der straffen aan den ljjve in Nederland niet. Dat men dien geest in Enge land te hulp zal roepen ia vrjj zeker en treurig maar is minder te verwonderen. Een land waar een bloediggedurig aangehitst gevecht tusschen hanen een der belangrijkste nationale uitspanningen en bet vuistgevecht in eere isdaar zal men het wellicht niet zoo org vinden dat de beul weldra weer lustig met roede of touw de ruggen der booswichten zal toetakelen. Maar in ons Nederland kunnen wp dien boozen geest nog bezweren. Het scheen ons noodig dit tc herinneren nu enkele ridders der middeleeuwen hot spooksel lokken. Nieuwstijdingen. 3«hi te. Bntnvln, 8 Mei. In het mail-overzicht van het Alg. Dagblad van Nert -fndic leest men het volgende Voor het eerst sedert een geruimen tjjd is in de Javasche Ct. van gisteren weder eenig berigt omtrent de actieve militaire operation in Atchin verschenen. Op 25 April nameljjk werden de vijandelpke stellingen Lohong genomen, waarbjj van de zjj de aer onzen één man sneuvelde, en 12 gewond werden. Bovendien werd te Soengei Raja aan de oostkust onze vlag geheschen. De gezondheidstoestand zegt het telegram was bevre digend en de sterfte gering. In den loop dezer maand zullen op nienw, in twee gedeelten troepen van hier naar Atchin gezonden worden. Tegenzin om derwaarts te vertrokken bestaat bjj de manschappen in het geheel niet, en ofschoon de meestem hunner bp ondervinding weten, dat het leven te Atchin niet alles is, gaan zjj toch liever op expeditie, dan garnizoensdienst te verrigten te Batavia. Onder de officieren te Atchin heerscht, volgens particuliere berig- ten, eene afgetrokken stemmingeen gevolg van de omstandigheid, dat men het einde van de overblijfselen des oorlogs slechte in eene verwijderde toekomst durft stellen. De dienst is eentonig en zwaar, de afwisseling door overplaatsing gering, en nog geringer, door den schaarschen toevoer van versche troepen en officieren uit Nederlandhet vooruitzigt op verandering en verbetering daarin. De verwachting, dat de oorlog met Atchin het Nederlandsche volk uit zijne slui mering zou doen ontwaken, wordt dagelijks meer teleurgesteld, en men meent op de vingers te kunnen uitrekenen, dat, zoo er in het moederland niet meer lust komt om bjj het Indisch leger dienst nemen, het bezetten van Atchin een algeheel ontblooten der andere militaire punten in den Archipel tengevolge zal hebben. Reeds nu is de toestand zoo, dat, indien in de omstreken van Batavia, zooals in 1869 te Bekassie gebeurd is, de eene of andere ongeregeldheid plaats greep, men in de hoofd plaats van Ncderlandsch-Indië met de handen in het haar zou zitten. Bjj den brand te Dublin hebben aandachtige waarnemers van de menschelpke natuur gelegenheid kunnen vinden tot 't opmerken eeuer proeve van onge wone menschelpke verdierlijking. Gedurende en na den brand nameljjk werden in de omliggende straten meer dan twintig personen opgeraapt in een toestand van bowustelooze dronkenschapzjj werden naar het hos pitaal vervoerdwaar er twee kort daarop den geest gaven en verscheiden anderen thans hopeloos liggen. Men gist wat deze ongelukkigen gedaan hebben zjj hadden zich volgedronben aan de door de straten 8troomende whisky. Tüdens de ramp verdroog het Dublinsche gepeupel zien om 't heete vocht met kom men hoeden en schoenen op te scheppen velen gunden zich 2elfs tot scheppen den tjjd niet, zjj wierpen zich j plat op den grond en slurpten uit de goten. Donderdag namiddag jl. woedde over het noorden van Schotland een hevige storm vergezeld van hagel en onweêr. In sommige gedeelten van Fifeshire lagen de hagelsteenen tot een hoogte van drie decimeter, terwijl in het district Glenshee flink sneeuw viel. De i storm hield vjjf uren aan -, het onweêr woedde on ophoudelijk, terwjjl de hevigste bliksemstralen de lucht doorkliefden. De telegraaf was voor een gedeelte on bruikbaar, o. a. de particuliere tolegraafdraad, die naar de koninklijke residentie te Balmoral loopt. Ook in Engeland woedde de storm hevig en viel zeer veel hagel en sneeuwo. a. lag te Newtown, Mont gomeryshire, de hagel 6 decim. dik en ontstond te Birmingham en in de omstreken op verschillende pun- ten brand door het inslaan van den bliksem. Te Birmingham werd een vrouw, in haar bad, door den bliksem getroffen; zij riep dat zij getroffen was en dat de stroom van haar hoofd door haar rug gegaan was. Daarna werd zjj gevoelloos en weldra wa9 ze een Ijjk. ©ttitörtilanïr. Wij hebben reeds gehoord van wedrennen van menschen te voet en te paard, maar op een wedren van huurrijtuigen waren wjj niet voorbereid. Eenige heeren te Weenen zjjn op het zonderlinge idee gekomen, om zes fiacres naar Parjjs te laten rjjden. Wanneer zich meer huurkoetsiers voor den wedstrijd aanmelden, zullen de zes mededingers bjj het lot worden aange wezen. De heeren liefhebbers, die zich zeker de ver edeling van de huurkoetsiers ten doel stellen, hebben een gezamenljjk bedrag van "2000 gulden ingeschreven voor het uitloven van prjjzen. De duur van den rid is op zestien dogen vastgesteld. In elke 24 uur wordt 10 uur gereden en 14 uur gerust. Er gaan drie secondanten mode, een voor elke twee rjjtuigen. Den 17en dezer verbreidde zich in Triest het gerucht, dat in het stedeljjk gasthuis aldaar twee jonge meisjes aan typhus waren gestorven tengevolge van de groote hitte en het dragon van zware chignons, en <&t de directie van het gasthuis aan hot stedcljjk bestuur had verzocht om bet dragen van chignons op een zware straf te verbieden. Voort® werd beweerd, dat door den stadsomroeper een zoodanige verordening was bekend gemaakt. Toen nu des middags verscheidene jonge meisjes uit een dauies-kleerenmug&zjjn naarhuiB gingen, werd door iemand geroepen.4basso il chignon" Deze uitroep vond weerklank bjj een aantal leegloopers en terstond verzamelde zich eene groote menigte, waar onder verscheidene oude vrouwen, die do meisjes ver volgden en zoowel haar als andere welko men onderweg ontmoette de chignons afrukte. De politic maakte weldra een einde aan dat tooneel, doch des avonds herhaalde het zich op verscheidene plaatsen. Thans waren het de handwerksjongens, die verscheidene dames de chignons en de slepen der japonnen afrukten In het geheel werden acht personen gearresteerd. Den volgenden ang bleek, dat bovenvermelde geruchten geheel valseh waren en dat de afkondiging door den omroeper maat regelen bevatte tegen de pokken-epidemie. Jftcberlanb. Zitiui'lnm 22 Junjj. Zaturdag 11. heeft ook hier bjj de Israëlitische gemeente een kerkelijke kwestie (de wjj se van gebruikmaking van 't ceremonieel) aan leiding gegeven tot storing der godsdienstoefening. De politiedie van deze zaak kennis heeft gekregen heeft reeds eenige personen gehoord. Doetinchem23 Junjj. Do oud-adeljjke Have- zathe »Het Harreveld," gelegen bjj Lichtevoordo in Gelderland, is dezer dagen verkocht aan uit Duitschland uitgeweken Paters, die het nieuw vcrbljjf reeds spoedig zullen betrekken. DirlMlnnrï, 22 Junjj. De kermis, die bier 16 dezer aanving en thans geëindigd is, trok veel bezoek. En geen wonder! Behalve een miniatuur-paardenspel, een degenslikker, een zeemeermin (op 2 beenen) een akrobaut, een toekomst-voorspeller, de nimf, een onder wijzer in »fiselemio" enz. enz. hadden we in't societeits- locaal een uitmuntend café chantant. De familie Boesnach van Tivolie te Rotterdam verschafte 't publiek 3 hoogst prettige avonden. Dit gezelschap verdient aanbeveling. Middelburg23 Junjj. Nog enkele dagen en onze gemeente zal zich weder in een groot aantal vreemdelingen mogen verheugen. Vrjjdag en Zaturdag aanstaande wordt alhier gehouden de jaarljjksche al- gemeene vergadering der »Vereeniging van officieren der scbutterjj in Nederland" waaraan tevens een schiet wedstrijd is verbonden. Het getal leden, dat aan die bijeenkomsten zal deelnemenbedraagt thans reeds meer dan 70, die uit alle oorden van het Rijk her waarts komen. Den eersten dag heeft de schietwed strijd plaats in de nabjjheid van Vlissingen in het fort Miaden-Kroonwerk gelegen aan het kanaal door Wal cheren dit terrein zal feesteljjk zjjn ingerigt; ver schillende daartoe van het ministerie van oorlog ontvangen hoofdofficiers- en andere tenten worden opgeslagen waartoe enkelen tot ontvangst der genoo- digden, weer anderen voor buffetten worden ingerigt. Te micjden van het fort wordt eene estrade opgerigt, waar het muziekkorps onzer schutterjj zich zal doen hoorenhet terrein zal voorts met. vlaggen eD groen zjjn versierd. Voor dien wedstrjjd zjjn bereids ver scheidene prachtige prijzen ontvangendaaronder bevindt zich ook eene van de gemeente Middelburg bestaande uit een kristallen met zilver gemonteerd pièce de millieu. Vele autoriteiten en andere personen zijn met hunne dames uitgenoodigd dat feest te komen bywonendoor do zorg der regeling9-commissie is eene stoombarge voor dien dag afgehuurdom de genoodigden en de leden over te brengen. Des namid dags wordt bet officieele diner gehouden op de boven zaal der sociëteit »St. Joris," na afloop waarvan de leden met hunne dames door de confrérie van St Se- bastiaan zijn uitgenoodigd tot bjj woning van een con cert in den tuin van den bove. De Zatnrdag-voormiddag is bestemd voor de vergaderingdie te één uur moet zjjn afgeloopenver blits de leden alsdan eeri rijtoer gaan maken door het eiland en een bezoek brengen aan den heer mr. de Jonge van Ellemeet, lid der regelings-commis9ieop zjjn buitengoed Overduin waarna de togt naar de badplaats Domburg zal worden voortgezetalwaar de leden zich aan een gemeen - schappelijken maaltijd zullen vereer.igen. Het onderstaand adresvoorzien van 562 hand- teekeningen van kiezers uit alle gemeenten van het district Middelburg, (waaronder ook de Commissaris des Konings)is verzonden aan Mr. J. P. R. Tak van Poortvliet. *De ondergeteekenden allen kiezers in het lioofd- kiesdistnut Middelburg, u bun erkentelijkheid betui gende voor de uitstekende wjj zewaarop door u het mandaat van volksvertegenwoordiger voor dat district is vervuld rekenen het zich tot een duren pligt hun diep gevoelde teleurstelling te betuigen over den uitslag der stemming van den 8 Junjj jl. Zij voeden de hoop dat het u moge gegeven worden voortdurendzij dit thans tijdelyk langs anderen weg, uw onbetwiste bekwaamheden ten nutte van het vaderland en van dit gewestdat reeds zooveel verpligtingen aan u heeft aan te wenden." ®et Heer Arendslierke 24 Junjj. Onder begunstiging van heerljjk weder, op een prachtig terrein, i had gisteren in onze Dabjjheid het derde Zuider Zen- dingsfeest plaats. De openingsrede werd gehouden door Dr. A. Kuijper, welke in eene rede die 1 uur duurde, in eene verge lijking trad tusschei^ het vroeger en het tegenwoordig Christendom. Noemde spreker deze eeuw schitterend j ten opzigte barer voorgangstersin één opzigt meende hjj dat dezelve achter stond nameljjk in de I kunst om menschen gelukkig te maken. Als ooi zaak vau de thans heersehende rusteloosheid, ontevredenheid met het bestaande en weifelmoedigheid beschouwde hjj j het gemis aan zedelijke kracht, welke den mensch tot I groote dingen in staat stelt, betgeen bij met een drietal j voorbeelden staafde. Om tot die zedeljjke kracht te gerakenvestigde spreker de aandacht op de godsdienstige beweging, die van Amerika uitgegaan zich overgeplant heeft naar Engeland en van daar zich uitspreid over andere lan den van Amerika. Hjj schetste daarna zjjne ervaringen te Brighton in Engeland van die zedeljjke kracht, die wonderen doet, en deelde daaruit een en ander mede, tevens zjjne verwachting uitsprekende dat deze kracht meer en meer zal jloorbreken en onze eeuw zal terug- keeren tot den Vader. In plaats van Jhr. J. L. de Jonge die verhinderd was herwaarts te komen, trad op een Italiaansch pre dikant P. Calvinodie in korte trekken het gods dienstig leven in Italië schetste. Hij wees op de zachte, maar toch voortgaande beweging in het Protestantisme. Zjjne rede werd bjj gedeelten uit het Duitsch vertaald door Dr. A. Kopper. Onder de overige sprekers vermelden wjj alleen nog de bekende Haagsche straatprediker J:s*er, welke sprak over den maatachappelyken en godsdienstigen toestand op Timor en zich o. a. beklaagde dat de pastoors dóAr driemaal meer tractement ontvangen dan de protestantsche zendelingen Een gezelschap zangers en zangeressen uit Goes en Middelburg liet zich by afwisseling op het terrein hooren. Over het geheel heerschte er eene opgewekte stem ming, terwijl alles geregeld afliep. Ztorilczee, 25 Junjj. Na den uitslag der her stemmingen, is de stand der verschillende partjjcn'in de Tweede Kamer der Staten-Generaal met juistheid op te geven. Tengevolge der overwinningen te Arnhem eu te Utrecht behaald zal de liberale party met September in die Kamer 42 leden tellen. De conservatieve party zal, tengevolge der geleden verliezen, insmelten tot het getal van 10. De anti-revolutionairen beschikken in het nieuwe zittingjaar over 12 stemmen. Do ultramontanen bljj ven beschikken over 16 stemmeu Onze stadgenoot, Jhr. J. de Jongeheeft het lidmaatschap der Tweede Kamer voor het kiesdistrict Middelburg aangenomen. ZI.M-iUziv 25 Junjj. Zooals bekend is, werd in den laatsten tjjd de nacbteljjke rust onzer ingeze tenen verstoord door kleine diefstallen of pogingen daartoe. In den afgeloopen nacht mogt het der politie ge lukken een der rustverstoorders op heeter daad te betrappen. AIb bewijs der daarbjj betoonde activiteit der nachtwakers kunnen wij daaromtrent het volgende med-deelenDoor het Raamstraatje gaandehoorden een paar nachtwakers in eene nabjj gelegen hovenie ring eenig geritsel. Over de haag ziende ontdekten zjj een persoon op den grond liggende. Spoedig sprong een hunner over de haagwaarop de persoon opstond en den nachtwaker zjjn mes vertoonde. Deze greep evenwel spoedig eene boonstek en bragt hem daar mede een gevoelige slag op het hoofd toewaarna het hem gelukte den dader te arresteren en in ver zekerde bewaring te stellen. Naar wy vernemen is het een persoonwelke reeds meermalen in handen der justitie is geweest. Te Dreischor is tot 2den hulponderwijzer tegen primo Juljj e. k. benoemd de heer N. Kakebeeke, thans nog sergeant-milicien op het fort Rammekens. In plaats van op 1 Juljj e. k.zullen de miliciens der ligting 1874op 15 July in het genot van onbe paald verlof worden gesteld. Te Wierum nabij Dokkumhad dezer dagen een voorval plaats, dat zeker afschnweljjk mag ge noemd worden. Twee visscherlieden waren met elkander in een twist geraaktdie zoo hoog liepdat de een den ander den neus letfcerl jjk heeft afgebeten. De verwonde kon nog naar huis loopenterwjjl de neus door eeu ander medegediagen werd. T~EL¥ GRAMME N~ AmsteiMlam 25 Junjj. In do heden gehouden algemeene vergadering dor Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen is het nieuwe contract met den Staat aangenomen waar bij besloten is afzonderljjke rekening te houden van de tbaus geëxploiteerde cn nieuwe spoorwegen. Toulouse24 Junjj. De rivier de Garonne is buiten hare oevers getreden en veroorzaakt groote overstroomingen. De geheelo Boulevard Cyprien is verwoest. Volgens gerucht zjjn 50 dooden. Het water i9 thans afnemende. Kerkuiouws. Beroepen bij de Evang. Lnth. gem. te Middelburg Ds J. C. Geelhvijsen, prea. te Briclle en Hellevoet- sluis; bij de Herv. gem. to Oostkapelle, Ds. B.van Scheluenpred. te Souburg. Gemengde berigten. Te O. was de lust, om bjj het zendingsfeest to '9 Heer- Arendskerke te zjjn, zoo groot, dat zelf9 zekere mevrouw J. met, haar gezelschap, zich plaatste op oen boerenwa gen, al geschiedde dit dan ook op een afgelegen plekje zoo moet bet gaan. Eene vrouw te Kamperland moet zich niet blijde maken, omdat zjj denkt dat een boer het op haar gemunt heeft, want dat is mis. Zjj zou het wel willen, en daarom gaat zjj altijd zonder haar man op reis. Wel! wel!" zegt een weduwenaar te Krab- bendjjke, »ik had gedacht, Kaatje of Sientje in de fuik te krijgen, maar dat is tegengevallen." Nu zegt men, zal lijj zich maar laten verloten tegen Kruiningsche kermis. Dus meisjes van wat jaren, Die met hem willen paren Neemt dan nu een lot, Waut het is een man Die goed zoenen kan. Ken zekere vrouw te Sint-Anualand zoekt nu een man op te maken tegen zjjne vrouwmaar daar is.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1