Dames- linnen- en plooi kragen, Manchetten, enz. SPOTPRIJS. PARASOLS ENT0USCAS, SPOTPRIJS. MEUBELEN HUISRAAD, TEER-CAPSULES DE GUYOT PBTI10LEDMKK0NEN, SCIIIPPM (L PIEPLOW hij dat de landbouwers in deze streken wèl zouden doen zich toe te leggen op verbetering en uitbreiding van den veestapel en de cultuur van suikerbieten. De beer orten wees in een zjjner voordrachten op de wenscheljjkheid dat voor de provincie Zeeland mogt worden aangesteld een landbouw-leeraareen weten schappelijk gevormd mandie bijzondere studie heeft gemaakt van den eigenaardigen toestandwaarin de Zeeuwsche bodem verkeert. Naar wij vernemen bestaat het plan stappen te doen ter verkryging van een wandelleeraar voor 'deze pro vincie. Gemengde berigten. Roon te Z zal nu eens proberen om eene weduwe in de fuik te krjjgeu iu plaats vau een jonge meid, maar hg moet vooraf deu Huzaar hierover spreken eu wanneer alles iu orde is bevonden, kan hjj gerust zjjn weg gaan en zyn aanzoek doen en de weduwe behoeft dau niet ongerust te zyn van tegenwerking te zullen ontmoeten. Eene Ylaanische vrouw, dezer dagen des Zondags eene der kerken te Neuzen bezoekende gafby het verlaten der kerk hare verbazing te ken nen, hoe men aldaar, tusschen de zitplaatsen der toe hoorders, een bloem verzamling had aangebragt; het mensch was door de verzameling dameshoeden, met groen en bloemen getooid, misleid. Een koopman te K. zalna verscheidene blaauwtjes te hebben geloopen eerstdaags toch in de huwelyksboot stappen met eene timmermans dochter van R.die een bakkers-knecht gewezen heeft van de hand. Haar beetje geld zal goed te pas komen, maar zal gaauw zijn gevlogen. Te Baarland moest een gewezen bóeren-knecht zyn tong wat in toom houden, dat voor hem beter zou zjjn, want nu bjj een ambacht gaat leeren, zal hjj wat beter moeten zwjjgenanders zal het nog worden twaalf ambachten en dertien ongelukken. Twee pronkdames te Zaamslag worden aangeradenzulke praatjes niet te maken van iemand, waar niets van aan isdaar zij anders in mooite zullen komen. Te Biggekerke raakt een dametje op de praaten als deze maand uit is dan zal er'wel meer uitkomen, terwjjl men zegt: Hjj schrjjft zooveel hjj schrijven kan En is wel vader maar geen man. De boeren in het land van Tholenen vooral te Sint-Maartendjjkworden gewaarschuwd voor een koe koek om die zoo maar in hun vlas te laten loopen, want eer hjj het half gezien heeftkeurt hjj het af, en bedankt den boer voor het gezigt. Een bruin heertje te Tholen wordt aangeraden, als bjj des avonds nog meer naar een zeker poortje gaatzjjn weg wat slimmer aan te leggen. .Hjj moest maar voor aan de deur gaan staandan zon er minder op gelet worden. Iemand onder Poortvliet wordt verzucht zjjn schuld hier en daar te komen betaleu, want hjj betauld zelf geen geleend geld noch geborgde jenever. Een boer te Kamperland wordt aangeraden, niet meer bjj eene boerin zoo te loopen, daar er op hem zal gelet wordeu. Sicntje to Rene8se moest haar babbeltong wat in toom houdenen geen kwaad spreken van een arbeiders zoon waar niets van te zeggen valt, daar anders haar mond zal gestopt worden. Een nachtlicht te Wilhel- minadorp wordt verzocht des avonds zoo niet over het dorp te loopen schitterendaar men anders verpligt zal zjjn het uit te blazon. Iemand te Oud-Vossemeer zou met de kermis de rol uitgespeeld hebben voor zjjn broeder, maar hjj werd verfoeit door zyn patroon. Een boeren-knecht onder Gapinge moest zooveel on waarheden niet vertellen als hij des Zondags bjj Sientje komt. Maar het is om haar iu de val te krjjgen, dat •zoo gemakkeljjk niet zal gaan. - Soartje te Baarland moest zoo jaloersch niet zjjn, omdat de pikdraad weer een meisje gezoend heeftwant het zal haar toch niet gelukken om schoen makers-vrouw te worden. STOOMBOOTDIENS T van Middelburg op Rotterdam .Tii ij.Juli j 1875. Van MIDDELBURG: Vrjjdag 25'amorg. 6,— Zondag 27 Maand. Dingsd. 29 Woensd.30 Dond. 1 Vrijdag 2 Zondag 4 Maand. 5 6,— 7,— 8,- 9,-- 10,- 10,- 10,- Van ROTTERDAM: Vrjjdag 25 's morg. 11,30 u. Zaturd. 26 11,30» Maand. 28 's nam. 1, Dingsd. 29 1, Woensd.30 1,— Dond. 1 1, Vrjjdag 2's morg. 9,30» Zaturd. 3 9,30 Maand. 5 11,30» £lï>Wri«niti?«. van ADRIAAN BRABER Gedurende de KERMIS te Dit EISCHOR, welke den *2^ dezer maand invalt, zullen in die gemeente «Héén kramers, carronsselhouders, orgeldraayers en dergelijken worden toegelaten, die voorzien zijn van een bewjjs of bewjj- zen, afgegeven door het bevoegd gezag, waaruit blijkt dat in de gemeenten, door hen in de maand Junjj 1875 bezocht, GEEN hoKinetti'lijUe ziekten Iieerisolien. Dreiscuor, 21 Junjj 1875. De Burgemeester van Dr ei schor, G O E M A N S. A A N BENT EDING. Het D1JKSBESTUUR van den VRIJEN WIL- 11 EL MINA BOLD Eli zal op Vrjjdng <l«-n «Juni 1)875, des vooruiiddags te elf urenin het gemeentehuis te WilhelnJnadoi ptrachten AANTEBESTEDEN Het maken van BUITENGE WONE WERKEN aan <1en oever van bovengenoeiiHlen Vrjjeii Pol der voor l»ot dienstjnur 1875/6. De besteding geschiedt bjj enkele inschrijving naar ile voorschriften van 1 der A. B. Het bestek zal ter lezing liggen van af don 19 Junjj a. s. bjj den Ontvanger-Griffier des polders E. 1 van oen BOSCH te Goesen in het gemeentehuis voornoemden is tegen betaling van 50 cent verkrjjg- baar bjj de Boekhandelaren F. KLEEUWENS Zoon te Goesterwjjl aanwijzing der werken zal plaats hebben op Maandag den 21 en Woensdag den 23en vóór de besteding door den Dyksopzichter des pol ders J. VISSER Adz. te .Va* van Gorsbij wien tevens information kunnen verkregen worden. Wilhblminadorp den 14 Juni 1875. Het Djjkshestuur van den Vrjjen Wilhelminapolder, G. J. v. d. BOSCHDijkgraaf. E. v. d. BOSCH Ontcanger-G rif fier De Notaris Mr. J. MOOLENBUUGH te Zierikzee zal, op Vrjjdng dim *J5 «Juni] Ic.'s namiddags te 4'/s ure, tou verzoeke van J. L1EVENSE te Nicuuserkerkin de herberg »db Wkrkld" bij J. Fontbij nk aldaar, publiek presenteren te verkoopen: Hel HOOI- en NAGRAS vak 5 Tli'Ctarea 48 Ares 38 Ceiitlures VV EILAND, gelegen in het llUrulr IVeegje bs Ruim 40 Hectares Kantgras van de Gnuwluiidcu in gebruik bjj den VER- KOOPER, alles in do gemeente Nieutcerkerk gelegen. Nader in percoelen te omschrijven. De Deurwaarder J. BETH E, zal op Vrjjdiig den Vi.~» .Ttnitj 1875, des voorrniddags ten II ure. in de Manhnisstraat te Zierikzeein het openbaar verkoopen EENE PAHTI.J ZUIVERE AFBRA V K bestaande in: DEUREN, RAMEN. KOZIJNEN, BAL KEN, PLANKEN, RIBBEN, BRANDHOUT enz. VLAS TE VELDE. Op VRIJDAG den 25 Juni 1875, dos namiddags te één uur, in het gemeentehuis te Wdhrlminadorp, zal dc Notaris Mr. LIEBERT, geves tigd te Goes, publiek verkoopen, ten verzoeke van den beer G. J. van nas BOSCH: D Hectaren -18* Aren 50 Coiitiiireu GEHEEL TIENDVRIJ m «t ie - DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDIENST Van ZierikzeeHotel van OPPEN, afrid -1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 nu** na afvaart van Middelburg. 8TOOMBOOTDIEN8T Zierikzee en Rotterdam en tusschen gelegen plaatsen. Afvunrtiireii iu «Tiinij «Ji.ljj 1875. Van ZIERIKZEE: Van ROTTERDAM: Zondag 27 's morg. 6,— u Dingsd. 29 's nam. 12,15 u. Woensd. 30 10,— 9 Dond. 1 U- Vrijdag 2 11,— 9 Zaturd. 3 's morg. 6,— Zondag 4 'n nam. 1, 9 Dingsd. 6 9,30 Woensd. 7 2, 9 Dond. 8 9,30 Vrijdag 9's morg. 6,— 9 Zaturd. 10 9,30 Zondag 11 7, 9 Dingsd. 13 11,— Woensd. 14 9,30 9 Dond. 15 4,- Vrjjdag 16 11, 9 Zaturd. 17 6,— Zondag 18 's midd. 12,— 9 Dingsd. 20 7,30» Woensd. 21 'anam. 1 Dond. 22 7,30» Vrijdag 23 2,— 9 Zaturd. 24 9,30 Zondag 25 's morg. 6,— 9 Dingsd. 27 9,30 Woensd. 28 9, Dond. 29's midd. 12,- Vrijdag 30 10,— Zaturd. 31 's morg. 6,— 55jnrige Kchtvereeiiiginjf g EN KAATJE NOVENDER. §j Noordgoüwe, 23 Junij 1875. Dniikltetiliginu: van S. G. NAUTA van iskr GRUP voor de vele bewjjzen van belang stelling op 20 Junjj 11. Aanstaanden Zondag zal in de Chr. Geref. kevk te Hi onwershaven gepredikt worden door Ds. JACOBS van Haamstede. VERIFICA T 1 E. De bekende en onbekende Meliuldoim'lH'rct in het vau JAN SMITS, aanne mer van openbare werkentimmerman en koopman wonende te Bruinis.sedaaronder begrepen de bevoor- regte en dc pand- of hypothcekbebbemlcworden bij deze OPG EROIOPEN om in persoon of bjj gemagtigde te verschijnen op de V«r- g;n«k*riiig van Crediteuren ter v«-*-Ilï<:iitit? hunner NPliuklvorderingcn welke zal ge houden worden op Maandag den 5 Juli] eerstkomentte, des voormiddags ten hen ure, in hot Geregtsgebouw op de Oude Haven te Zierikzee. Zterikzbi:, 22 Junij 1875. BOOM J.Nz 11:18 fl ONTVANGEN eene ii-aaije sortering der nieuwste alsmede NIEUWE GEKLEURDE KATOENTJES. G. R O B IJ NOude Haven. NB- Teil einde steeds in staat te zijn mijne geachte clientele frisch uitziende artikelen te leveren, worden geene Kraagjes, IVfaucheUeii of andere licht smetbare zaken op zicht uitgegeven. J. DE JONG ZIJLSTRA. iüfïovilil YllT0«l9TRLUIf van K UNSTNOORTBRENGSELEN, bestaande o. a. in voor VERIX)TING bestemde juw«-elwn éjoucI- en zilverwerkeu, niiK'ublementeii, piiiiiiuo's. liorlutroM, l<«»ttii»t>r<*u, porwlcin en aardewerk, «lumast, spiegel». I»ot*l«ÏI*ou'w- en seliilderworken, enz. in Sept.lOct. 1875 in de Parkzalen te AMSTERDAM. LOTEN TEGEN EEN GULDEN verkrijgbaar bjj den Heer AM. E van OISHOEOK te Zierikzee. Uit plaatsen waar nog geen debitunteii zyn, worden franco aanvragen ingewacht te Amsterdam, bjj het Technologisch Bureau," Heerengracht No. 3. de Notaris Mr. J. c. vak der LEK de CLERCQ zalten verzoeke der Erven van Mej. de Wed. J. SMALLEGANGE op WoomsiIiik 7 «Jultf 1875. te Nieuu erkerl., publiek verkoopen: Des viiormiildngs ÏO uur, itttu l.et sterfhuis der overledene m i* m i in den Wilhelminapolder, op kavel 36, by de hofstede, bewoond door II. Skijdkr. En ten verzoeke van den heer J. J. vak WEEL: 2.55.90 Heet. 1 gelieel tiendvrjj 2.52.40 VLAs. gelcgon in den Broeder en 2.01.30 1 en Zusterpolder. De Notaris J. C. BENTEUN, residerende dfm/rh to Tholen, is voornemens, ten verzoeke van den Heer W. L. LINDHOUT, aldaar, publiek te verkoopen Een Winkelhuis en Erf', waarin eene Koek- ISuuI<4at-t»il<l<o>i*\j met goed gevolg wordt uitgeoefend, tevens zeer geschikt voor Braodhnkkorjj in d6 Oude- lamische straat te Tholen, Kadastraal bekend Sectie F, No. 310. De veilingen zullen worden gehouden te Tholen: Voor den INZET ten huize van den Heer de Bruine, op Zuttirdu]; 26 .Jimjj IHT'C», voor de TOEWIJZING, ten huize van den Heer 8tols, op Zn tufluir 3 Juli] 18TO, telkens des avonds ten 9BeV«*»* ure. De Notaris J. van dbh. BENT, zal op Diusdau den 27 «Juli 1875. des morgens ten 10 ure, ten verzoeke van de Hceren NIEMANTSVERDRIET te Zierikzee, vóór het huis gemerkt wijk A n° 310 op de Oude Haven aldaar, publiek verkoopon Eene miuxieuljjke purtjj ui ib m sa ROMENDEGOEDEREN, SALON-AMEUBLEMENTEN bestaande in: Zwarthouten CHAISE LONGUE, VÖLTAIRES cn dito STOELEN met gevulde ruggen, notenboombonten TAFEL, CANAPÉ-TAFEL en SCHRIJFBUREAU mahonyhouten CANAPÉ], STOELEN, SALON-, SPEICL- en andere TAFELSeikenhouten-, linnen- en andere KASTEN, LEDIKANTEN en VEÊREN BEDDEN met toebehooren BEDDEN- en WASCHTAFELS, waaronder een met marineren blad en een vergulde PENDULE en zwart marmeren dito met coupes, SPIEGELS en GRA VURES. KLEEDEN en KARPETTEN, gekleurde OVER- en GLASGORDIJNEN, Wedgwood EETSERVIES, Poreelein-, Verlakt-, Koper-, Tin- Blik-, KriNtal-, Gluw-cn Aardewerk eenig TAFEL- en BEDDENLTNNENKAGCHELS cn FOURNUIS, IlAARDGEREEDSCHAPrEN IJZEREN GELDKIST, diverse LAMPEN, PAKKISTEN, mitsga ders 12 zilveren LEPELS en VORKEN enz. Daags te voren te Ix-ieiolitifcji-t* van 10—12 en van 2—4 uur. WA N DGE Dl ERTEN. Ou#>-111 >:»*-<» tot «litroejjtiiuf vsin Wandgedierl i'ii met gebruiksaanwijzing TE KOOI', bij L. KIEL, Mr. Schilder te St. Anmdand. alsTAFELS. STOELEN, SPIEGELS, SCHILDE RIJEN, KLOK, PLUIMBEDDEN met TOEBEHOOREN, KABINET. BUREAU. LINNENKAST, LEDIKANT, HAARDJE met TOEBEHOOREN VLOERKLEED en KARPETTEN, BIJBELS en andere BOEKEN, BRAND STOFFEN VERLAKT- KOPER-BLIK-IJZER- PORCELEIN-, GLAS- en AARDEWERK enz De« iiamlddagH tt-n 2 ure in de herberg „«1 o W o r o 1 «V met regterlijke magtiging JmL Een WOONHUIS, plÏK KKF «»n TIJIX, staande te Nieuwer- MUflL kerkkadaster sectie M no. 609, groot 02 aren 15 cent., waarop drukt een chjjns ten behoeve der ge meente Nieutcerkerk, groot f4 'sjaars. Door vertrek naar elders TE KOOP AANGEBODEN 350 stuks Sundersche KIPPEN van één en twee jaar, oud met ITO Li. Brieven franco adreB de Uitgevers dezes. LOTEN BREDA fl- LOTEN A MSTER DA M f I .- S. OCHTMAN. Ju., naar buiten tegen postwissel van I.OÏ5. r VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID. CHRONISCHE BRONCHITES. TEERING. RATIONNEELE BEHANDELING A Apotheker l« PariJ» Deze capsules Ier grooltc van een g.'wone pil bevallen leer uil Noorwegen geheel zuiveren van de éérste qualiteil. De capsule smelt in de maag cn dc teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig. Het dngclijk. clic gebruik der teer is zeer aantcbcvolen voor herstellenden en zwakke personen. Het is tevens een zeer poed pracservatiei voor cone menigte ziekten, vooral in tijden dal Epidemien hecrschcn. {Annuoirede Ihérajteutigue du profezseur BoOCHASnAT.) Dc teer zegt M' M. A. Cazenavc, wonlt met bijzonder o sucres gcbniikl tegen, huiduitslag cn longtecring. Hel is klaarblijkelijk door de ervaring bewezen, dal dc leer een stimulecrendcn invloed liecP, cn dat bij matig maar geregeld gebruik, de teerde organen der spijsverlccring zacht opwekt, cn den goeden bloedsomloop bevordert. IDictionnaire de mtdeeine du docteur Fabiie.) Dc werking der teer inwendig is als volgl. Zij ver- meerdert de urine afscheiding, wekt den ee tlust op en o bevordert dospijsvertccriiig. Men schrijft «Ie teer voor- a al voor, bij chronische catharrcn van dc blaas cn lon- gen. TraiU de P/iarmacie du profc-sseur Sounr.inA*,) Hij 't gebruik van één or tw. c capsules op 't oogenblik dat men gaal eeten, werkt de teer hoogst merkwaardig in de volgende gevallen bronchites. ASTHMA. long ANOOtnino. VERWZABLOCS-'E v£RKCtlD"eid. longontsteking EN teeflino. k-: lpunen slecht: spijsvert^EniNO koude op de blaas. en in 't algemeen tegen alle aandoeningen der slijmvliezen. Jedere flacon van fr. 2. 50 bevat 60 capsules. Dit is genoeg gezegd om aan le lootten hoe wei nig deze geneeswijze kost van 5 tot 7 1/2 cent per dag. Om zich tegen 't koopen van namaaksel te hoeden, moet men vooral lellen op 't witte eliquelle, waarop de lekst mcl zwarte letters i* afgedrukt cn de ondcrlce- kening van GUYOT in drie kleuren Hier tegenover bevindt zich het fac- simile der handteckening D-pSj tZierikzee bjj J. M. GASILLE en bij vele Apothekers in andere plaatsen De Belgische Maatschappij van algemeeiie assurantiën tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,- - Information bij de Agenten C. van dek VLIET Dz te Zierikzee J. C. M. van RHEEte Haamstede en L. BÖOGERD Az. te Brouwershaven. L E T O P! TE KOOP bjj S. A. HOPSTAKEN, Rjjtuigfabrikant te Oude Tonge: Een nieuwe VEFIRWAGÏIN met dubbele ramen en esdoorn p&neelen. Een i WEEMAN8KAlt op veeren. Een VIERMANSKAK op veeren. Een RIEMWAGEN. Een SJEES. Alles solide bewerkt tegen een civiele prjjs. Gnsorimineiiteii, Tuinmeubelen KiuderwageiiH. VETH C0., Donlreeht.. De ondergeteekende heeft de eer zjjne geachte Stad- en Landgenooten te berigten dat bij hem ten allen tyde te bekomen is INGEMAAKTE PALING en HARING, i alsmede alles wat tot bet Pouli«-i*.-ivi«lc behoort. P. H. <l« GLINDT, Koflijhuis Harmonie, hoek Karnemelksvaart. mill) 01', IK ZOL MIJ Zilk LlGfJUiil. NIEUWSTE ANECDOTENSCHAT VOOR VRIENDEN VAN LUIM EN SCHERTS. PHIJ8 HO CENTS. Een allergrappigst boekske met duizende anecdoten en aardigheden voor vrolijke zielen. Uitgave van H. C. A. CAMPAGNE, te 'Piel. Tegen overmaking van een postwissel, wordt het werk alom franco verzonden. vaart aanstaanden ZONDAG naar de steden Rotterdam en Dordrecht. I. ET WE L! De DIRECTIE oener in oprigtiög zjjnde Mz«ut- Holui|>|>U vuil g<-l(luitlu>«'ring bjj ziekte of verwonding, vraagt overal GESCHIKTE PEKSONEN tegen lioojgr» |vrovisio tot het aanwerven van leaen. Brieven franco letter O Boekhandel - Lees bibliotheek J. BERGÉ te Rotterdam. DEPOTHOUDERS gevraagd voor een IVFT AHTIKEL. Adres franco brieven letters X. Z. bij den Boekbandelaar A. C. de MOOI.T te Zierikzee. TERSTOND BENOODIGD een ongehuwde BOEREN-KNECHT j bjj JACOB van GRAAFEILAND ondet; Nieuwerkerk. II. A. ROOTHAEKT te Zierilzet vrMgt EEN FATSOENLIJKE Bu rger-S in ids knecht, bekend met plnut tegen Iioog^ loon. In een fatsoenlijk Burgergezin wordt des Zaturdags ooi. o NAAISTER verlangd. Adres Uitgevers dezes. 1 Mevrouw VERVOOREN—de Caskmbboot, Engeleche straat te Bcrgcn-op Zoom, verlangt, 'TEN SPO E D1GSTE «- n o DIENSTBODE, goed kunnende kokon. Loon ttO gnhlen. VAN STONDEN AAN o tl o r> I E N S T M 10 I D benoodigd by J. M. JANSENS, onder Tholen. i en lilt. ver»: DEI.OOZE «Sc WA ALE. Snelpersdrukker}) van OCHTMAN, PIETERSE A VAN DISHOF.OK Meelstraa* B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2