ZIERIKZIESCHE NIEUWSBODE. No. 5557. 51steJaarg. Donderdag 24 Junij 1875. Verschijnt DING8DAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prijs per 3 maanden is 1,30tranco per post 1,60. ADVEBTENTIÉN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 are bezorgd worden. PEK TELEGRAAF. Uitslag der Herstemmingen. voor Leden der Tweede Kamer i ii o u <1 e r s t a a n il d 1 s t r i e t e n. De politieke rigting is aangeduid door de letters l. (liberaal)c. (conservatief) en a. (anti-revolutionair). .Almolo. Uitgebragt 2110 stemmen. Gekozen Mr. J. Corner Hooft (c.) met 1077 baron eau Pallandt (l.) verkreeg 1021 stemmen. Anitimn. Uitgebragt 2728 stemmen. Gekozen Mr. Gecrtsema lmet 1426, Mr. Savornin Lokman (o.) verkreeg 1302 stemmen. Delft. Uitgebragt 2495 stemmen. Gekozen Jhr. •Ie Casembroot (c.) met 1880 Mr. Vaillant lver kreeg 1116 stemmen. (Beide stemmingen geljjk.) Utrecht. Uitgebragt 2237 stommen. Gekozen Mr. Rastert (l.) met 1136, Mr. Kien cverkreeg 1101 stemmen. De kostelooze vergunningen OM TE VISSCHENkunnen door belang hebbenden ter Gemeente-Secretarie worden afgehaald. Bekendmaking. PLAATSING van HINDEHEN op <le TU88CHEN-8CHOOL. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee brengen ter kennis van belanghebbendendat de Commissarissen over do Tusschen-school in deze ge meente, eene zitting zullen houden in bet lokaal dier school (Hoofdonderwijzer L. Kar remap), op Zaturdag 26 Junjj e. k. des avonds te 7 uur, tot het ontvangen en beoordeelen der aanzoeken om plaatsing van kinderen op die school. Zjj roepen ouders of voogden, die hunne kinderen daar wenschen geplaatst te zi>n, op, zich daartoeaan te melden, aangezien tusschentjjds gecne kinderen op de school kunnen worden toegelaten. Zibrikzke, den 23 Junjj 1875. De Burgemeester en Wethouders, C. J. FOKKER, Wethouder l. B. De Secretaris J. P. N. ER&TERIN8. A F KON D I G I N G. Het HOOFD van het Gemeentebestuur te Zierikzee maakt bekenddat het kohier der belasting op het Fcriiioiicel, no. 2, (wjjk B), van deze gemeente, dienstjaar 18den 22 dezer maand door den heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen te Middelburg executoir verklaard, op heden aan den heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordt ter band gesteld ter invordering, en dat ieder verpligt is zjjn aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Zierikzee, 23 Junjj 1875. J. L. de JONGE Weth.l. H. Algemeen Overzicht. Zooals men weet heeft de Nationale Vergadering in Fntnlci*\j!< reeds eenigen tjjd beraadslaagd over eene wet op het hooger onderwjjs. Zjj beeft dat nog niet ten einde gebrachtmaar het laat zich aanzien dat de uitkomst geheel in den geest der clericalen zijn zal. Deze toch hebben daarin weten te brengen dat ook do diocesen vrgheid zullen hebben boogescbolen op te richten. Aanvankelijk was er hoopdat dit niet zou doorgaanmaar sedert schjjnen de zaken veranderd en wjj kunnen er van verwachten dat eerlang de wet haar beslag zal krijgendie de vrjjheid van het bijzon der onderwjjs zoover uitstrekt, dat de kerk geheel meester wordt om het onderwjjs naar haren zin inte- richten. Opmerkeljjk is het verschjjnseldat al meer op den voorgrond komthet overwicht nameijjk van het clericale element in de Fransche republiek Wjj kunnen haar daarmede geen geluk wenschen want wjj zien er voor de toekomst een bron in van nienwe omwentelingenberoeringen en schokkendie niet anders dan verderfeljjk kunnen werken. Vooral de Franschen zjjn geen volk dat op den dunr aan den leiband der geestelijkheid loopen kan. Het tegenwoor dige bewind heeft zich in dc armen der clericalen geworpen, ten einde zich zoolang mogeljjk te hand haven maar zjj zal het weldra ondervindendat zjj eene macht erkend heeftdie de hare vernietigten als zjj genoodzaakt wordt eenen anderen weg te kiezen, zal de botsing gevoelig en noodlottig zjjn. Uit DuitNohland is geen nieuws. De zittingen der volksvertegenwoordigers zjjn gesloten en daarmede is de bron van politiek nieuws voor een groot deel gestopt. Bjj gebrek aan wat anders houdt men zich nu bezig met de zaken, die in den aanstaanden rjjks- dag zullen behandeld worden en opent zich zoo een breed veld van gissingen en beschouwingen maar die weinig opleveren. Niet onaardig is de mededeeling dat onlangs de Landa-commissie in den Elzastoen zjj door den opper-president aangemaand wasom zich nauwer aan het keizerrjjk aan te sluitenantwoorddedat de Elzassers hooptendat het rjjk hen spoedig waardig vinden zouom hun eigen zaken zelf te besturen. De processen tegen bisschoppen en weerspannige priesters doren nog altjjd voort. Men raakt er zoo aan gewoon, dat er weinig op gelet wordtmaar de regeering houdt niettemin vol en toontdat het haar ernst is het ge- zach der wet tegenover de kerk te handhaven. De berichten uit zijn een weinig meer geruststellend dan in de vorige week. De ver schijning van een Turksch eskader in de Grieksche wateren wordt tegengesproken. Er moet eene nieuwe Kamer gekozen worden en het is te hopen dat deze niet weder het kabinet omver werpen zal. Intusschen is het best daarop niet veel te rekenen want de Grie ken behooren ook al tot die soort van menschendie gaarne wat anders hebben en daarbjj niet keurig zjjn in de keuze der middelen. Zjj behooren tot de volken wier geschiedenis in de laatste jaren weinige schoone bladzijden oplevertmaar die daarbjj kunnen aantee- kenen dat al de rampendie hen getroffen hebben aan eigen roekeloosheid en dwaasheid te wijten zijn. Spunje leverde weinig belangrijks op. Men beeft een aantal krijgsgevangenen uitgewisseld en verder elkander in het oog gehouden maar daartoe heeft zich ook alles bepaalt. Van tjjd tot tjjd doet de jeugdige koning uitstapjes naar do voornaamste steden'van zjjn koningrijk waar hjj dan zoo het neetmet groote geestdrift ontvangen wordt. Bjj eene dergeljjke gele genheid heeft hjj in eene redevoeringdie waarschijn- Ijjk niet van zijn maaksel wasvan zjjne hoop op het naderend einde van den burgeroorlog gesproken, maar vergeten de gronden aan te geven waarop die hoop rustte. En schoon wjj allen eerbied hebben voor een koninkljjk woordkannen wjj aan zijne verzekering weinig waarde hechtendaar de ervaring geleerd heeft dat ook in Spanje de koningen wel hopen kunnen maar misschien het minst van allen iu staat zijn om hunne hoop te verwezenlijken. In E2utiT«>laii<1 is het Parlement nog druk aau den arbeidmaar het verhandelt geene zaken van' Eolitieke beteekenis. In de afgeloopen week nam het agerhuis een besluit om onderzoek te laten doen naar knoeierjjendie plaats gehad zouden hebben bij de verkiezingen te Norwich. Het big kt duB dat ook daar te lande de verkiezingen gepaard gaan met een en ander dat er ni^t bjj behoort. Men mag echter daaromtrent zooveel onderzoeken als men wilmen zal er de knoeierijen niet door laten eindigen. In BelgU* is het wat rustiger wat de kerkeljjke woelingen betreft, maar nu hebbeu er weder werk stakingen op groote schaal plaats, die wel geene aan leiding tot oproerigheden gaven, maar toch niet voor een rusti'gen zin getuigen. Gend zal in het volgende jaar de 300ste verjaardag der pacificatie vieren en begint daarvoor reeds toebereidselen te maken. Ant werpen heeft het oog op de aanstaaudo verkiezingen voor den gemeenteraad, die beweging en beroering genoeg zullen geven. Brussel is tot rust teruggekeera, maar met de processien is men wat voorzigtiger geworden. In 7V«>oi*<l->L»iierIliU hebben ook al werksta kingen plaats gehad, maar deze zjjn gelukkig geëindigd. Eenige leiders der zaak, hoofdlieden van de vereeniging der mjjnwerkers, zjjn tot gevangenisstraf veroordeeld. Het werk is nu algemeen hervat en de arbeiders zjjn tevreden. Ook in Peru is het alles behalve rustig. Insur- genten maken het land onveilig en ofschoon zjj zich meest in het gebergte ophouden schjjnen zü eenen grooten aanhang in de hoofdstad Luna te hebben. De ontevredenheid is er zeer toegenomen, door het gebrek aan geld in de staatskas, waardoor de ambtenaren geene bezoldiging krijgen. En om alles nog wat erger te maken is er eene verkiezing ophanden van eenen nieu wen president, waaromtrent de gevoelens zeer verdeeld zjjn, zoodat het te vreezen is dat de oneenigheid en strjid eer toe- dan afnemen zal. Verkiezingen schjjnen overal aan de rust in den weg te staan. De volken willen vnu hunne voorregteu geen goed gebruik maken. Eerst bewegen ze hemel en aarde om in het bezit te komen en als ze eenmaal zoover zijn dan misbruiken zjj het goede tot aller schade. Wjj zouden ze daarom niet willen onthouden maar kunnen slechts wenschen dat meerdere ontwikkeling een beter toestand voorbereide. Nieuwstijdingen. het eenige waartoe men alle krachten inspande was het isoleeren van den brand. Huizen werden daartoe omgehaald, en een bataljon infanterie, onder kolonel Fellowes, hielp op krachtige wjjze zoowel daartoe als toe handhaving der orde. Deze hulp was des te meer gevorderd, omdat duizenden lieden uit de lagere standen met hoeden schoenen en laarzen de brandewijn, die in stroomen langs de straten liep, opschepten. Onder de vernielde gebouwen behoort een groote leerlooierjj in Mill-street. <Sngeitmï>. De kwestie der ljjkenverbranding heeft opgehouden de aandacht van bet Engelsche publiek te trekken maar daarentegen is veler belangstelling opgewekt nu de kampioen voor eene practischer wjjze van begraven de heer Seymour lIaden in het park van den hertog van Sutherlandeene proeve van zjjae methode heeft gegeven. Deze heer wil, in plants van een houten doodkisteene teenon bezigen, waarin eene andere van dezelfde grondstof vervaardigdgeplaatst is, terwjjl de tasschenruimte gevuld wordt met stokjes houtskool. Hierdoor wordt het ontsnappen van besmettelijke gas sen zooveel mogeljjk belemmerd, terwjjl te geljjker- tjjd het verterings-proces van het ljjk krachtig wordt bevorderd. Een nieuwe aardappelziekte openbaart zich in Engeland. Ze heorsebt vooral onder de Amerikaanscho soorten. Voor de Torksche fondsenhouders meenen wjj dat de volgende mededeelingen omtrent «'en toestand van Turkjjegedaan in het Huis der Gemeenten niet van belang ontbloot zjjn Sinas 1854toen Turkjje het eerst ontdektehoe gemakkeljjk een staat geld kan Mygen door schulden te maken wier betaling aan een volgend geslacht kan overgelaten worden heeft het land op de Earopeescbe geldmarkten 150 millioen ponden sterling geleend. «Turkjje heeft een inkomen van 18 millioen pond," zeide de heer Baillie Cochrane; »voor interest, op de schuld zjjn 15 millioen noodig; de Sultan heeft voor zjjn jaarljjkscbe uitgaven 2 millioen noodigslechts één millioen bljjft dus over voor legervloot en bin nen landsch beheer. Hiervan is het gevolg dat jaar ljjksche nieuwe leeningen noodig zjjn voor het betalen van den interest op de vorige." De heer Yorke verhaaldewat de Sultan met zijn 24 millioen galden per jaar deed Langs den oever van den Bosphorus heeft hjj een reeks paleizen, van welke vele op de kostbaarste wjjze versierd zjjn. Het dageljjksche diner van den Sultan die altjjd alleen eet bestaat nit 94 verschillende Bchotelsen tien malen per dag wordt er bovendien een maal gereed gezetom hem te bevredigen, zoo hij eens plotseling eetlust kreeg. Hjj heeft 800 Saarden en 700 echtgeuooten die door 350 eunuken ewaard worden. Voor deze huishouding worden jaarljjks 40,000 ossen geslagten bovendien worden eiken dag 200 schapen100 lammeren 10 kalveren 200 kippen400 kuikens200 duiven en 50 «groenen" ganzen aan de keukens van den Sultan afgeleverd. In Konstantinopel is men zeer wel bewust van de zwakheden en fouten van den Sultan en in de gesprek ken spaart men hem niet. Men kan de regering van Turkjje beschrjjven als een despotisme gematigd door kwaadspreken van den dwingeland." Het Parlement heeft harteljjk over deze beschrjjving van bet huiselijk leren van den Sultan gelagchen doch wat de regering voor goed kan doen aan de Torksche fondsenhouders, doordien ze kennis beeft gekregen van deze bjjzonderheden is niet gemakkelijk te bevroeden. Zjj kan den Sultan toch moejjeljjk vra gen een vjjftigtal zjjner echtgenooten naar hun ouders terug te zenden en ter Wille van de fondsenhouders zich met 650 wederhelften tevreden to stellen. Dublin, 19 Jung. E§n hevige brand heeft ge woed in de inouterjj van den heer Reiden het en trepot-pakhuis van den heer Malonewaarin voor 55,000 p. st. brandewjjn lag. De brand kwam aan in de mouterjjde brandende mout baande zich een weg uit de gebouwen die in de Liberties gelegen zjjn een hoog gedeelte der stad en stroomde langs Ardee-stveetChamborstreet, Corkstreet en Millstreet omlaag De hoogvlammende whiskey versterkte de vnurrivierdie al de huizen, waarlangs ze liep, aanstak. Binnen twee uur tjjds waren al de huizen aan de laagste zjjde van Millstreet geheel vernielden ver schillende huizen in Chamber-street. De brandweer was aanvankelijk magtelooswant geen water kon gebruikt worden, daar het de vlam mende whiskey en mout slechts verder in de stad zou hebben doen strooraen. De straat werd ten laatste opgebroken en een dam van steen en klei gemaakt om den vuurstroom te stuiten. Zand en faecalicn werden uit een niet ver afgelegen verzamelplaats aangebragt. om de whiskeyvlammeu op de straat uit te dooven. Aan blusschen der brandende huizen, of redding van meubelen en kostbaarheden, kon niet gedacht worden Jbjmnjje. Omtrent het verbranden een er Cabreristische kazerne bjj Irun bevat de Univers dc volgende bjjzonderheden, die op nieuw doen zientot welke verschrikkeljjkhe- den eep burgeroorlog leiden kanHet Cabreristisch hoofdkwartier is in den nacht van den 14n op den 15u jl. met ab- en dependentie verdwenen. Het was mid dernacht. De dappere Carlistische kapitein Mocorrea rukte met zjjne heldhaftige krjjgsmakkers voorwaarts. Alvorens te vertrekken hadden zjj onderling gezworen in geen geval te deinzen en hem die het wagen rnogt den vjjand den rug toe te keerenop stoauden voet Jood te schieten. Zjj gingen een aanval doen op de kazerne waar de soldaten van Cabrera zich ophielden, een gewezen lucifersfabriek in de nabijheid van Iran, op de oevers der Bidassoa. De belegerden sliepen of speelden kaarttoen kapitein Mocorreana de deuren met geweld te hebben opengebrokenmet zjjne sol daten binnendrong: terwgl de troepen van het 8ste bataillon van Guipuzcoaonder aanvoering van kolonel Vicunabuiten het gebouw de operatie Leschermdon. In den tijd van eenige minuten werd daar binnen een onbeschrjjfelgk tooneel gezien. Kapitein Mocorrea, in het voorste gelidhad reeds drie soldaten die zich wanhopig verdedigden, gedood, toen hjj zelf, ernstig aan de heup gekwetst, nederviel. Tegen zün wil bragt men hem naar L&staoloongelukkig had de kogel het gebeente getroffen. Inmiddels zetten de Carlisten dit vreeseljjk gevecht man tegen man te midden der duis ternis voortdoch eindel jjk bespeurende dat hunne vjjanden zich op den zolder opsloten om des te langer wederstand te biedenin afwachting van opdagende hulp uit Irunoordeelden zjj met één slag aan de zaak een einde te moeten makenen staken het gebouw in brand. De Cabreristen verdedigden zich met steeds toenemende verwoedheid maar weldra stond de kazerne aan de vier hoeken in brand. Eenige ongelnkkigen stonden op het punt uit een der vensters te springen, twintig dreigende geweren hielden hen daarvan terug. Omstreeks 1 uur was de geheele vallei der Bidassoa door de vlammen verlicht. Talrjjke nieuwsgierigen stonden op Fransch grondgebied het afgrgseljjk schouw spel aan te staren. De nacht was kalm en helder; slechts geweerschoten, alsmode de kreten der CarlisteD a etlos a eltos f onderbraken de stilte. Ook deze gelui den echter stierven spoedig weg en de maan bescheen een rookenden puinhoop waaronder de verbrande ljjkon van een dertigtal CabreriBten begraven lagen. Kapitein Mocorrea is aan zjjne wonden overleden. Volgens het dagblad de «Inparcial", zal bjj de aanstaande gewjjzigde of nieuwe constitutie het alge meen Btemregt wel worden afgeschaft, maar tocb slechts een cenauB vun 25 francs als voorwaarde van kiesregt gesteld worden. Allr gegradueerden zijn echter stem- geregtigd, ook al betalen zij die som in de belastingen niet. Zouden wo in 1900 a] too ver in Nederland xjjnV u. Brussel21 Jung. De Nord verzekertdat Duitschlands gezant aan den Belgischen minister van Buitenlandsche Zaken eene nieuwe nota ter hand heeft gesteld waarin de Duitsche regering aan Belgie dank betuigt voor zjjne jongste mededeelingen. Men zegt, dat die nota in zeer vriendschappelijke termen vervat is en aan het Duitsch-Belgisch incident op de meest bevredigende wjjze een oinde maakt. De nota zal waarschjjnljjk morgen aan do Kamer medegedeeld worden. 20 Junij. Zaturdag heeft in de Israël, kerk alhier een ernstig tumult plaats gehadveroor zaakt door de verkeerde voorlezing van een paar woor den uit do H. wetsrollen door den voorzangerdie een proefdieDst deed. De rabbjjn wilde na afloop van de geheele lezing een herhaling doen plaats hebbende gemeente verzette zich daartegen. Thans hebben eenige leden der gemeente een adres aan den kerkcraad gerigt tot verkrjjging van 't ontslag of althans de schorsing in zjjn functiënvan den rabbjjn tot wetsherziening in andere apzigten en tot definitieve aanstelling van den voorzanger. GrrnvoiiliaK'e, 21 Junjj. Een echtpaar in de Jacob-Catsstraat ging Zaturdag avond voor een dag uit de stadde woniDg werd gesloten en de boven bewoners zouden de boodschappen wel aannemen. In 't midden van den na,ebt werd er vreeseljjk hard gescheld. De nachtwacht kwam ondersoek doen, wjjl er in de benedenvoorkamer zulk een hevig rumoer was. Men kon de woning echter niet binnengaanhoewel men, door een kier van de vensters glurende, zag, dat al de schoorsteenornamenten het onderst boven lagen en men het geweld duidelijk hoorde. Na lang turen ontdekte men, dat een paar vreemde indringers nog wel door den schoorsteen! zich tfen toegang tot de ledige woning hadden weten te verschaffenHet waren twee kraajjen, die gisteren avond bg de terugkomst der bewoners uit het venster werden gelaten, na gevangenschap van een dag cn zonder iets te hebben vernield. Breda 22 Junjj. In eene gisteren-avond gehou den vergadering van de liberale Kiesvereeniging lien- dragl maakt magi alhier is met algemcenc stemmen candidaat gesteld voor het lidmaatschap der Tweede Kamer Mr. J. H. van Mierlo regter in de Arrond.- regtbank alhier. De candidaat der katholieke KiesvereenigiDg is Mr. H. A. des Amorie van der Hoeven. Mlddclharniw, 21 Junjj. Tot hulponderwjjzer aan de openbare school alhier is benoemd de heer J. Poetsma, vau Meppol. Hoi»»l<«!nsssB»uïl 21 Junjj. Naar wjj vernemen is door den brigadier Verdouw en den veldwachter van der Linden wederom eene belangrjjke ontdekking van geborgen goederen uit den faillieten boedel van Jac. Courtin. Een en ander is naar Goes getransporteerd. Go«'», 21 Junjj. De gemeenteraad heeft nu defi nitief besloten aanvraag te doen om subsidie voor eene hoogere burgerschool voor meisjes. De zaak heeft lang genoeg gehangen en eischte dringend voorziening, 'tls te hopen dat het subsidie zal worden verleend, ten einde in eene hier bestaande leemte iu het onder wjjs te voorzien. Wjj zullen wel weder klachten en bezwaren hoor en van de zjjde van hen, die alle onder wjjs gaarne zou willen onderdrukken, althans in hunne handen hebben om het zooveel mogeljjk sectarisch te makenmaar men maakt het dezen nooit naar den zinwant als ook hun wensch werd vervuld, zou het wel bljjken dat de bezwaren nog niet, weggenomen waren. Het is inderdaad bedroevenddat in eene ge meente als de onze waarin zooveel en met goede vrucht van het onderwgs gedaan wordt, de belemmerende tegenstand niet ophoudt, maar men zou dan een be- langrjjk wapeu missen om politieke tegenstanders te bestrijden. Daarom wordt de strijd volgehouden. Hjj is toch juist geschiktom de onkundige en goedge- loovige schare in beweging te brengen. De jongste verkiezingen hebben dat weder overvloedig geleerd. Onze schoone Wilhelaiina-polder wordt iu den laatsten tjjd druk bezocht door verschillende laudbouw- fezelschappen. Kwamen op Maandag jl. eeu 30til elangstellenden uit Gent en omstreken, Vrjjdag kwamen wederom p m. 130 landbouwers uit Hulst en omstreken. Deze arriveerden ten 11 ure met eene stoomboot aan het Catsche veer, waar een 20tal wagens uit den polder gereed stonden om ben op te nemen en rond te voeren, ten einde de verbeterde lftndbouw, die daar wordt toegepast, te bozigtigen. In eene lommen-jjke weide, nabij het dorp, was een tent opgerigt tot het gebruik van eenige ververschingen. Ten 6 ure keerden de be zoekers met de aan 't Catsche veer liggende stoomboot hoogst voldaan huiswaarts. Heden worden wederom een 90tal heeren uit St.- Nicolaas verwacht. ZonuiMimire22 Junjj. De mazelen-epidemie heeft, zich alhier zoo uitgebreid, dat er van de ruim 100 leerlingen, heden slechts zeven deschool bezoeken. Ook in het gezin van den den hoofdonderwijzer is die ziekte heerschende. De collecte alhier voor het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden heeft opgebracht ƒ10,05. Zierikzee, 23 Jung. Naar wij vernemen zal op aanstaanden Zondag-namiddag ten 5 uredoor den heer D. H. Rzcrmanm de Nienwe Kerk een Orgel- Concert gegeven worden. Entée vrjj. Programma's zullen aan de Kerk verkrjjgbaar zjjn a 2 Cts.ter bestjjding der kosten. Wjj vertrouwen dat velen onzer stadgeuooten van deze gelegenheid zullen gebruik makenom iets schoou8 te hooren. Naar men met zekerheid verneemt heeft het Comité tot hulp aan gekwetste en zieke krygslieden alhier eene som van 50 aan het Hoofd-comité gezonden, ten einde voor de krjjgslieden in Atchin gebruikt te worden, Benoemd tot hoofdonderwijzer te Zinkweg (gem. Oud-Bejjerland) de heer J. Karremanthans hulp onderwjjzer alhier. Bjj beschikking van den Min. van Koloniën is o. a. de beer C. P. Franken van Noordwelle gesteld ter beschikking van den Gouv.-Gen. van Ned. Indie om te worden benoemd tot opzigter der 3de klasse bjj den waterstaat en burgerl. openb. werken daar te lande. In het wcsteljjk deel van Z.-Vlaanderen is eene vereeniging opgerigt tot bevordering van het volks onderwijs. Door den heer van Otjen daartoe opgeroepen, werd er 11. Zondag middag te Ooetburg eene zamen- komst gehouden van belangstellenden in die zaak. Het bestuur bestaat uit de heeren van OijenTheriRis- sec-utoHammacher en Lansen Groin. Men meldt ons uit Z.-Vlaanderen westeljjk deel, dat ook niet-kiezers den heer Tak een adres zullen aanbiedeD waarin zg het betreuren dat de heer Tak zjjne plaats heeft moeten ruimen voor den heer de Jonge en waarin hem dank gezegd wordt voor al wat hij gedurende den tjjddat hjj als afgevaardigde optraa voor het hoofdkiesdistrict Middelburg heeft gedaan in het belang van het kiesdistrictde provincie en het vaderland. In de vorige week hield de heer Corlen drie voor- dragten over landbouw en wel te Haamstede, te Noordwelle en te Schuddebeurs. Die voordragten werden bjjgewoond door een groot aantal landbouwers en belangstellenden in den land bouw terwgl de aandacht onverdeeld en de toejuiching uitbundig was. Uit den rjjken schat van aan- en opmerkingendie de heer Corten ten beste gaf, stippen wjj hot vol gende aan. In de vergadering te Haamstede werden door den spreker verschillende vraagpunten behandeldwaar omtrent belangstellenden zjjn oordeel wenschten te vernemen. Op de vraag welk ras van paarden voor deze streken de meeste aanbeveling verdiendeverklaarde de heer Corlen zich onbevoegd daaromtrent uitspraak te doen daar de keuze van werkpaarden afhankeljjk moet zjjn van de wjjze van gebruik en van den grond welke zjj moeten bewerken. Wat de kruising der veerassen betreft, meende spreker dat op den duur met Durham-vee te kruisen tot verarming zou leiden. Het rapport van een Oos- tenrijkscbeu landbouw-leeraardie door zjjne regering inet een onderzoek daaromtrent belast was, is volstrekt niet gunstig voor het Durham-ra9 In het algemeen moet bjj de vermenging der verschillende rassen be paald in het oog gehouden worden het doel dat men zich voorstelt, n 1. zuivelbereiding of vleescbproductie. Om den grond van gerooide bosscben vau bet zoo genaamde bittere te ontdoen kan het goed zjjn dien grond te ontzuren met soda of alcaliën. Bemesting met kalk kan mede als middel tot ontzuring worden aangewendvoor don teelt van klavers en lucovn is daartoe noodig 180 a 200 kilo per hectare. Zwai-e gronden kunnen om de 6 7 jaar gekalkt worden de hoeveelheid kalk loopt uiteen voor de verschillende gronden. Uitvoerig behandelde de heer C. de vraag der proef stations als inzonderheid noodig tot onderzoek der zaden en meststoffen die proefstations zouden be hooren te staan onder staatstoezichtterwgl bjj eene wet de vervalsching vaïi kunstmest strafbaar zou worden gesteld. Ook de vraag van het landbouwonderwijs werd dooi den spreker behandeldwaarbjj hjj als zjjne moening te kennen gafdat de landbouwscholen door de wet op het middelbaar onderwijs voorgeschreven een veel te uitgebreid programma hebben de zaak is veel te hoog opgezetwordt noodeloos opgedreven door bjj- zaken die niet volstrekt noodzakelijk zjjn en daardoor is het programma niet uitvoerbaar. Te Kleef is het onderwgs veel eenvoudiger. De voordragt te Noordwelle was bjjna geheel gewjjd. aan de verbetering van den graabouw, de verzorging en bemesting van wei- en hooiland. Te Schuddebeurs behandelde de heer Corten bet sys teem van bemesting van den heer George Villc. Hij ontwikkelde bet onderscheid tnaschen de oudste cultuur, welke ten doel heeft vermeerdering van pro ductie door steeds meer grond te gebruiken cn de nieuwere cultuurwelke ten doel heeft door concen treering van alle krachten steeds meer producten te verkrijgen van dezelfde uitgestrektheid gronds. Wat de bemestiug aangaat, hieromtrent zjjn geen vaste formules te geven daar de omstandigheden tot, in het oneindige verschillen. Wat de toekomst der meekrap-cultuur betrefthier omtrent gaf de heer Corten als zjjn gevoelen te kennen, dat deze cultuur wel niet zal behoeven te vervallen maar zal moeten worden ingekrompeu. Daarom meende

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1