KANAAL-MAATSCHAPPIJ. GOUD- EN ZILVERWERKEN BENEDEN FABRIEKSPRIJS, TE koop: plantsoenen roocl wandelt, zjjn er op zes plaatsen zes jongens aan 't »duitjen op gooientien tegen één dat gü driemaal getuige zijt van baldadigheden aan 'tjonge houtgewas en zoo gij alleen aan de booken der stad bij de poortenu hebt te ergeren aan laffe martelingen van jonge vogelsdie met een touw aan de pootjes telkens een eind moeten opvliegen eu ein delijk tot loon worden doodgetraptdan moet gij niet klagen. Maar 't gaat zoo de koperen küoopcn van een politieagent schijnen voldoende, om alle kwaad op eerbiedigen afstand te houdenEn wjj zeivenwij burgershebben met al deze dingen niet noodig. Als de straatjongens ons maar van 't lijf blijvenis 't al wel. De Engelschen - ie de politie plegen te steunen in haar strijd tegen diergelijke kleine ondeugden bjj de straatjeugd zijn in ons oog bemoeiziek 1 Zoo wij nog al een enkele maal tredeo in de zaak van den politic-agentdan is 't honderd tegen ééndat wjj partij kiezen tegen het gezag en vóór de overtreders. Misschien is dit wel een uitwas van onze vrijheidszucht, ik A-eet het niet, ik gis slechts! Zooveel is zeker, dat, al zijn we geen *L'd Ier Maatschappij tot bescherming der dieren", we wel zouden wenschendat er eenige maatregel werd genomen tegen do mishandeling der jonge vogels. Anders rijmt onze liefde voor de volkomen vrijheid van den hond zoo slecht met het eigenljjke beginsel. Gelijk we zeidenwe zijn op zjjn tjjd vrienden van de «rustige rust", die in kleine steden toch al dikwjjls genoeg pleegt gestoord te worden. Ten minste in ODze stad loopt onze zomernachtelijbe rust groot gevaar een ideaal te worden alleen te bereiken door do bevolking van 't steen" als wjj Zierikzeenaars in onze liefde voor dat erf dor vaderen pleegt tc zeggen. Voor zoover wij wetenis daar alleen nog maar uitgebroken '«braak heeft men er niet te vreezen. Maar anders is er geen enkel punt in de stad meer veilig tusschen de Oude Haven, Zuidzijde, en de Verre Nieuwstraat. Met uitzondering van den aanval op een horloge en een dito op een paar kousen schijnen de nachtelijke rustverstoorders want het woord dieven wil ons niet uit de pen van een goedigen eerljjken aard te 2\jn. Ze schieten met geen revolversze breken geen bureaux openrammelen mpt geen brandkasten, niet9 van dat alles ze bepalen hun onschuldig spel en vermaak met over 't hek klimmen, voetstappen in 't zand zetten door 't raam kijken en dergeljjko amu sante dingen meer. Zelfs de beroemde Schouwsche paling rust zacht in zijne modderkrekenzie, dat zjjn eigenschappendie men in onze rustverstoorders niet genoeg kan waardeeren; ik noem zoo iets fatsoeoljjk gesnuffelmeer niet. En daar roept men de politie bjj en stelt huisbewaking en huiszoeking voorDaar spreekt men heele dagen over en koopt revolvers, die men laadtzoodra de blok half elf slaatVoor zichtigheid is de moeder der porceleinkastmaar wjj doen er wat te sterk in. 't Mooiste van de grap of liever 't leelijkste isdat men uit al die droombeeldige pogingen tot inbraak der laatste weken alweer druk bezig wa9 geestigheden te slaan tegen de politie. D&t was dunkt ons, ruin3t. genomen, voorbarig. Maar al deze 20mexnachlelyke omdolingen hebben een doel zegt men. »'t Is een zomercursus voor de dieven" zegt »mon, no. 2." Wacht maar, de winter van 1875-70 zal 't ons leeren, waar al die voorloopige expedities op uit tullen loepen." Nu dat is een bewijs van onnavolgbare slimheid. Gelukkig, dat de eventueele winterdieren 't niet hooren, zo mochten er aanleiding door vinden hun slag maar in den zomer te slaan. Wantdat de mogeljjke nach telijke wandelaars niet zoo slim zonden zjjn om te weten, dat zjjdie een zomerbezoek hebben gehader eene winterwaakzaamheid op na zulleo houden welke hun noodlottig kon worden ik 'heb te veel respect voor 't gezond verstand van de aanstaande overtreders van het zesde gebod om bet te gelooven Zooveel ia zeker, dat ons Klachtenbook nog geen enkelen regel meedeelt, over begeerders van huns naasteu goed die nacbteljjke strooptochten doennoch ook over eene politicdie achter 'tnet pleegt te visschen. Zegt het .oort! En wacht over al deze dingen nog een mededeeling, als het tyd is. Oiul.-rtnuiwd: ARIJ JOHANNES De MOOIJ, Weduwenaar van C4.tha.risa. Johassa Keijser, en ANNA van REENEN, Weduwe van Jacob Keijzer. AZT «I 1875. Eenige en algemeeue kennisgeving. Bevallen van een' J<ui«g»*ii, C. db GLOPPER—Kjrepel. Ellemeet, 19 Junjj 1875. Heden overleed tot onze innige droefheid, onzen geliefden jongsten zoon JACOB, in den ouder dom van 6'/-, jaar, St. Maartensdijk, J. SIPKES. 18 Junjj 1875. O. W. SIPKES-Was. Heden overleed tot onze bittere droefheid onzen eenigen geliefdon zoon JANin den jeugdigen leeftijd van ruim 8 jaren. Oostbrland, J. L. VISSER. 18 Junij 1875. G. VISSER, geb. de Jonge. Dienende deze tot algemeene en byzondere ken nisgeving aan vrienden en bekenden. Den 11 dezer overleed te Haam lede, onzen zeer geliefden vader C. VERTON, in den hoogen ouderdom van 87 jaren. Dat hij in vrede is heengegaan lenigt onze smart. Sekooskerkb Walcheren)Uit aller naam, 18 Junij 1875. J. VERTON. Hpden overleed tot onze bittere droefheid, onze eenige lievelinge CORNELIA JANNA, in den aanvalligen leeftijd van -1 jaar en 3 maanden. CoIijnsplaat, P. TAZELAAR. 19 Junjj 187 5. .T TAKELAAR—Riemers. Heden overleed te t'osterlandna eene korte ongesteldheid in den ouderdom van ruim 67 jaren onze waarde Moeder en Bebuwdmoeder JANNETJE van der HULLE, wed. J. de Grasje. Ziebikzee, Uit aller naam, 20 Junij 1875. M. de GR AN JE. Onze innig geliefde dochter MARIA i9 heden in den ouderdom van 17 jaren overleden. Ziebikzee, A TUIJTEL. 20 Junij 1875- J. s. TUIJTEL—Kelder. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Kerkwervebrengen bij deze ter kennis van alle Grondeigenaren of Gebruikers van Landen, onder deze Gemeente gelegen, dat de Jmtr- lijkselu- rtclioiiwinj; <»|r «1«* Wvyeu binnen deze Gemeente zal plaats hebben op Woensdag den 30 dezer maand; wordende ieder gewaarschuwd, de Wegen vóór zijne Landen, alsdan in beboorljjken staat te bvengen, zoo door net effenen als het aanvullen van laagten en putten, zullende tegen de nalatigen in dezen, overeenkomstig de bepaling van het Reglement op het beheer en onderhoud der Buurtwegen en Voetpaden in de Provincie Zeeland worden gehandeld. Kerkwerve, 12 Junij 1875. G. van dkr CINGEL, Burgemeester. J. G. BET HE, Secretaris. A A N B KSTED1 N G. Het DIJKSBESTUUR van den VRIJEN WIL HELMINAPOLDER zal op Vrjjcliijg- cleu 95 «Juni 1875, des voormiddag» te elf uren in het gemeentehuis te Wilhelminadotp trachten AANTEBESTEDEN Het nut U«-i» vuil HUITENGE» WONEWERKEN iiitn den oever Vhu *>ov«M»ar«M»oem<ten V i-jjen Pol- di*r, voor hut dienstjaar 1875/6. De besteding geschiedt bjj enkele inschrijving naar de voorschriften van 1 der A. B. Hot bestek zal ter lezing liggen van af den 19 Junij a. s. bij den Ontvanger-Griffier des polders E. van den BOSCH to Goesen in het gemeentehuis voornoemd en is tegen betaling van 50 cent verkrijg baar bij de Boekhandelaren F. KLEEUWBNS Zoon tu Gutsterwijl aanwijzing der werken zal plaats hebben op Maandag den 21 en Woensdag den 23en vóór de bestedingdoor deu Dijksopzichter des pol- ders J. VISSER Adz. te Sas van Goesbjj wien tevens informatiën kunnen verkregen worden. Wilhelminadorp, den 14 Juni 1875. Het Dijksbestmir van den Vrjjen Wilhelminapolder, G. J. v. d. BOSCH, Dijkgraaf. E. v. d. BOSCH, Ontvanger-Griffier. De COMMISSARIS der Loodsen, Ontvanger der Loodsgelden te Zierikzeeberigt hier aan belanghebbende, dat van vege het Ministerie van Marine bjj hem ter inzage is gelegd het Bestek en VoorwHiuófii, waarnaar ouder nadere goed keuring van Z. E den MINISTER van MARINE op Diiitf.-ulsi;*- O JhilU 1875 te 'a llage zal worden AANBESTEED: Bot HAKEN v*in fnudoriiit; voor mi jj/ereii KUSTLICHTTOREN en het BOTTWKIN van twee WOIVI1N- CitMN voor den dienst der verlichting te Wcstkapelle De Commissaris en Ontvanger der Loodsgelden voornoemd A. F. LAMMERTS. AMSTERDAMSCHE Koolzaad veiling, S3 ÏIST-S. AS fl II De DIRECTIE zal, ton overstaan van den Notaris J. L. van der MOER, den v?3 Junjj des morgens ten 10 ure, te Halfweg, in het Huis ter Habt, in veilirg brengen: 193 Heet. KOOLZAAD, te veld staande in den Houtrakpolder, gemeente Haar- lemmerliede en Spuamw<»ule. Inlichtingen en notitiën zjjn den 15 Junjj e. k. en volgende dagen te bekomen aan het kantoor der Maat schappij te UnsOrdam, aan haar sectie-but eau te lW*en, bjj den Notaris J. L. van der MOER te Han<ltmmrr- meer en den Opzigter J. HEEREMANS te Haljweg. Amsterdam, 11 Junjj 1875. De Directie voornoemd, JITTA, President. P. H. BRUTN, Secretaris. Do Notaris Mr. J. MOOLENBCUCFI to Zierikzee zal, «»p Vrjj«lug den 95 fjTini) l<-'«namiddags te 4'/, ure, ton verzoeke van J. LIEVENSE to NU» verkerkin de herborg »db Wereld" bjj J. F on te use aldaarpubliek presenteren te verkoopen Het HOOI-en NAGRAS van 5 H.-otaroH -4*2 A row 35? ContiaroM W EILAN Dgolegen in hel Blinde Weegjf. en Ruim 40 Hectares Kantgras van de Bouwlnudon in gebruik bjj den VER- KOOPER, alles in de gemeente A iemccrkerk gelegen. Nader in perceelen te omsclirjjven. VLAS TE VELDE Op VRIJDAG dm 95 Juni 1875, des namiddags te één uur, in het gemeentehuis te Wdhelminadorp, zal de Notaris Mr. LIEBERT. geves tigd te Goes, publiek verkoopen, ten verzoeke van deu heer G. J van den BOSCH: O Hcetiiren 48 Ar<»n *50 Centiaren GEHEEL TIENDVKIJ in den Wilhelminapolder, op kavel 36, bjj de hofstede, bewoond door H. Snijder. Op Dondefdng en Vrjj<l:ig 1 en «2 JuIij IJ** 7**5, beide dagen des voormiddags 10 ure to beginnen zullen do erfgenamen van wjjlen de wed. STOFFEL MOL, op derzei ver hofstede te Ondelandeten overstaan van den Notaris Mr. A. E. van DISHOEK te Heinkenszandpubliek verkoopën EKM'lN KAPITALEN BOEREN-INSPA jïs bestaande uit 8* li-jiu^je Wi-rkpnurdeii, van 2—21 jaar, 13 baatgevende Mell<lc«>«*ïj»»ii. 14 RU-iDEilS, 8 AANHOUDERSKALVEUS 3 vette VARKENS1 ZEUG met BIGGEN1 KARNHOND HOENDERS PLUIMGEDIERTE 3 MENWAGENS l HUIFWAGEN, CHAIS en LEMOENKAR, PLOEGEN, EGGEN, 2 ROLBLOKKEN, 1 PEEMOLEN, 2 WIND MOLENS 1 MOESMAKER1 MÜLBORD1 NAR RENSLEDE, 1 zasuldorsch- en andere ZEILEN, onge veer 350 voer MESTMUTSAARDS en VAAMHOUT, TARWE-ROGGE- en ZAADSTROOSTAL-BOUW- en MELKGEREEDSCHAPPEN Fraaije Huismeubelen, en andere Go4*<l<*rett, waaronder eene voorname en groote partjj OUD PORCELEIN. Het HUISRAAD zal don tweeden dag geveild worden De Notaris Mr. J. C. van der LEK de CLERCQ zalten verzoeke van de wed. M. pe RONDE, op Diiia>""*<1u«r<4 J»«iij x75. des namiddags 2 uur, in de her berg vaD W. van Hoeve te Sirjan.dandgemeente Oo* ter landpubliek verkoopen: VI hl N hl PART I.T VRUCHTEN TE VELDE, als: WINTERTARWE, ROGGE, MAARTSCHE GERST ZOMERGERST* HAVER, PAARDENBOONENmits gaders «lt-i**- en twmjarige NI ld. SPOT PK IJS. PARASOLS LX TO PSOAS. SPOTPRIJS. J. DE JONG ZIJLSTRA. eiooti Pi li s 11 r iiit iitiu§B Gemachtigd door den Curator in zijn failliseiment, den Weledel Gestrengen Heer Mr. J. M. ISEBREE MOENS heeft de ondergeteekende de eer aan zjjne begunstigers te berigteu de FINALE UITVERKOOP van de voorradige Goederen, die tot SPOTPRIJZEN in zjjn winkel worden verkocht; de goederen bestaan in LAPPEN zwart. LAKEN. BUCKSKIN, MILTON, KLEEDJESSTOFFEN, SCHOKTE- en BEDDEBONT. NETELDOEK, DIMET, wit- en geel KATOEN, Thookche- en blaauwe BAAIwitte en gekleurde ZAKDOEKEN, gekleurd FLANEL, KANT, MUTSJES, KOORD en BALLETJES, FRANJE, HEEREN-COLS eu DASJES, HAARNETJES, SAAIJET en gekleurde WOL. KINDER-HOEDJES, BLOEMEN, zijden LINTEN, CORSETTEN, DEKENS, GAREN, BAND en vele andere GOEDEREN, alles it cmnuit. Men kome zien en zal voordeel doen. M. ZENDIJK, Vischslop. FINALE UITVERKOOP als bovenstaande Advertentie van bUM. ZENDIJK, Vischslop. De Notaris J. C. BENTEIJN, residerende .,jj iTiii te Tholen, is voornemens, ten verzoeke van den Heer W. L. LINDHOUT, aldaar, publiek te verkoopen Een Winkelhuis en Erf, waarin eene Koele- en Himltet-baltlterjj met goed gevolg wordt uitgeoefend, tevens zeer geschikt voor I3i-«»€»<IBi»l<1c«-rU in de Oude- landsche straat te Tholen, Kadastraal bekend Sectie F, No. 310. De veilingen zullen worden gehouden te Tholen Voor den N'ZET ten huize van den Heer de Bruise, op Zuturdiig 96 .Jiii.y le<75. voor de TOEWIJZING, ten huize van den Heer Stods, op Zntiiriltuf 3 Julij 1875, telkens des avonds ten zeven ure. De Notaris J. SIPKES, residerende te St. Maartensdijk, zal, ten verzoeke van de erven van Mejufvrouw WIL- HELMINAHAGE, Weduwe den Heer P, Gaakekr, laatst gehuwd met den Heer A. Labeur, publiek inzetten en verkoopen EEN M KAPITALE HOFSTEDE U GEY0UÏFJ, onder de gemeente St. Maarttivdijk en daarby behoorende BOUWLANDEN, onder gezegde gemeente en Stacenisse, ter grootte van 90 91 ?2.*5. Eenige DIJKEN onder Maartensdijk, allen beboorlyk beplant, groot II 74 s 4 O. 8:69 60 WEILAND onder St. MaartensdijkStacenisse en Poor triiet. I«i peiviM'lcn «*ii imiKpiii'H. De INZET geschiedt op l'/NGSI'AG 29 JUNIJ 1875, in de herberg van N Noon en de VERKOOP op HING SHAG 13 JULU 1875. in de herberg van David HLage, beiden te St. Mnarte-udyk, 's namiddags om 4 ure. Nadere information bji gemeldun Notarisalwaar boekjes roet kadastrale kaartjes zjjn te bekomen h 30 cent per exemplaar. L E T O P! TE KOOP bjj S- A. HOPSTAKEN, Rijtuigfabrikant te Oude Tonge: Een nieuwe VKEHWAGEN met dubbele ramen en esdoorn paneelen. Een T'WEEMANSKAK op veeren. Een VIEHMANSKAK op veeren. Een H1EMW AGEN. Een 8JEEH. Alles solide bewerkt tegen een civiele prjjs. Credietvereeniufme:. CORRESPONDENTSCHAPPEN ZIEHIKZEE eu THOLEN. De RENTE der gedeponeerde gelden is van af 19 Juni vcrliuti-d en bedraagt thans met drie dagen op zeggen 3%. C. van der VLIETDz. Jhr. S. O. de CASFMBROOT. V L TE K')OP 13 Heet. 19 Arcs 95 Centiares (31 ge meten) VL VS TH Te bevragen bjj JACOBUS MEULENBERG te Camperlund. a 71.'et- Ol A ren 7"? Cent. (7 «<-'■»•) VLAS bjj W. M. FR.IDERICHS, Laatste Stuiver bij Tholen. DE ZIEKIKZEESCHE COMMANDIET KAS, DIRECTEUR M. C. DE CRANE JR. neemt gelcleu A <lépo«itt>. 8 dagen zicht 4 1 maand dato 3'/. °/0 1 maand »4'/s»3 »4 I 6 M/, KOOPT en VERKOOPT JbiflVoteuCou- ponsi, buiteiilundeiolie Wissels. Sluit beh'euingeu en geeft gelden uit onJer borgtocht. ^AHIiïCÜCKlillFiA^ BERIGTEN DEN ONTVANGST VAN S T R 0 0 S NIJD JE BS, waaronder met groote vlugtwielen. HAND-D ORSCHMA CHINES met e n se o u cl r ZKEFT enz. LEVEREN STEEDS T RKDMOL E N S, »ÖllSf.lHll(!IIIUS.U\l-)Hi:ill\i:S,FAI, TOT CON CU HER RN DE PRIJZEN. JOH. ENZLTN HORl.OGEM IK ER, Dam, Zierikzee, v r U o t. «>»i repareert alle soorten van NA AIM A CHINES. STOOM VERWERIJ, Kunslirasscherij en Drukkerij COOLSIN O EL, RQTTEKUAM, van L. BKKItKNUOKG, gebreveteerd door Z. M. den Koning van BELG IE. Berigt Dfug^dHie (*-2t Jui.jj) zyoe komst ter aanneming van «4 O L-J L> p] K in voor zijne Verwerp; het di-pót bljjft gevestigd by den heer SEPTER te yierH.ze,e voor bet gebeele eiland, alwaar de goederen tegen denzelfden prjjs worden aangenomen als aan hot hoofdkantoor. J. L. PINTO L.Jz., gebreveteerd Tandmeester der Vereenigde Sta,ten van Ammka te Mddelburgzal DONDERDAG a. s. wederom te Zierkzee te spreken of te ontbieden zjjn over alle Tnnd- en MouclgebreUi'ii, het ten van Kunntt u <i e n volgens de nieuwste methode, in het HOTEL VAN VEEN. V L 1 S« TE KOOP 1 Heet. 06 Ares 45 Cent. (27, Vj, \p>s TE VEl.DE' Te bevragen by IMAN FLIPSE te Camperland. Uit huiwl to knop Ruim 3 bunders VLAS t<* vrble, bij de Gehr. van 8TRIEN, in den Anna- Jacoba-Polder, gemeente Sl. Phihp.-land. PUI K Koeraap- eu Mostaardzaad te bekomen bij MULOCK HOUWER, Boststraat. HOOG A AR T S E N. •'.Ti'fi C. BOTH te Dirk stand vraagt tc* loop O twee nieuwe of goed onderhoudene f ï<»<»i*;- van 14 tot 17* tonnen, met (*«>ii>|>l<*tc*ll lil v«*n tl* I'lri. 11(1111 (II'. IK ZOU «'I ZltR UdflRL NIEUWSTE ANECDOTENSCHAT VOOR VRIENDEN VAN LUIM EN SCHERTS. P»IJ« 80 CENTS. Een allergrappigst boekske met duizende anecdoten en aardigheden voor vrolijke zielen. Uitgave van H. C. A. CAMPAGNE, te 7 iel. Tegen overmaking van een postwissel, wordt het werk alom franco verzonden. Aan de Goesscbe Garancinefabriek TB KOOP: EENE FLINKE PARTIJ GAVE 1.1,1 LET WEL! De ondergeteekende verzoekt beleefd zjjne geëerde begunstigers &j-«*«*ii ü^lonf te slaan aan praatjes, van een zeker baatzuchtig mensch, als zoude ik mijne begunstigers op de gewone dagen ui«*t eer !>«*- y,ni*U«-n. omdat ik door een ongeluk verleden week mijne reis niet kon vervolgen, tracht die man zich bjj u intcdringen ik geef de verzekering bjj voortduring mjjne gewone »-i»nt«» te zullen bljjven doen eu weke- lijksch voor billjjke prijzen wiier te leveren, tevens neem ik deze gelegenheid te baat mjj op nieuw minzaam aan to bevelen. ZlRRIKZRR, C. VAR DDR WERF Jz. 21 Junjj 1875. Hoogere Burgerschool. I Voor «*en of twee JONGELIEDEN die van het 1 0«ulerwjj!>» aan bovengenoomde inrigting gebruik i wenschen te maken, bestaat gelegenheid totXINVVO- j jVIINGt in een Burgergezin. Adre9 met franco brieven aan het Bureau dezer j Courant, onder het motto Hoogere Burgerschool. I Door toevallige omstandigheden BIEDT ZICH AAN j een ongehuwde BOKliHN-KNECHT. Adres bjj den Boekhandelaar S. O C H T M A N Jz. te j Zierikzee. SMIDSKNECHT. i H. ZUIDERENT te Gravendeel VRAAGT ZOO SPOEDIG MOGELIJK een SMIDSKNECHT, bekend met boerenwerk en paarden beslaanvan den P. G. Adres in persoon of brieven franco. Mevrouw VERVOOREN—de Caseilbroot, Engelsche i straat te Bergen-op- Zoom, verlangt TEN SPOEDIGSTE een<* DIENSTBODE, goed kunnende koken. Loon 60 «gulden. In een fatsoenlyk Buvgergezin wordt des Zaturdags eene NAAISTER verlangd. Adre9 Uitgevers dezes. Twee bekwame NAAIMEISJES kunnen DA l'ELIJK geplaatst worden bjj Mejufvr. L. BARTELS, St.-Domnsstraat. LUt»/ever».: IL)LOOZE A W AALE. Snolpersdinkkery van OCHTMAN, PIETERSE VAN DTSHOECK, Meelotraat. B. 65

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2