ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Dingsdag 22 Jiinij 1875 AFKONDIGING. Nieuwstijdingen. ©ngelttwfc. JFtattferijfe. jDuitsriil&uk. 33«lgi T L E G R A M. No. 5556 5fsleJaarg. Verschgnt DINGSDAG, DONDEBDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlrik tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ore bezorgd worden. Het HOOFD van bet Gemeentebestuur van Zierikzee maakt bekend: dat het kohier voor de belasting op het Personeel van deze gemeente, dienstjaar 18"/u no. 1wijk Aden 18 dezer maand door den heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen te Middelburg executoir verklaard, op heden aan deu heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordt ter hand gesteld ter invordering, en dat ieder verpligt is zjjn aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Zibeikzee, 21 Juny 1875. J. L. D« JONGEWeth.B. Bekendmaking. SCHOUWING op de WEGEN. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend dat op Woensdag den 30 Junij e. k. eene algemeene SCHOUWING zal plaatsheb ben over al de buurtwegen on voetpaden in deze gemeente. Zjj noodigen de Wegpligtigen of Gelanden mitsdien uitieder voor zooveel hem aangaatte zorgen dat op den bepaalden dag de wegenvoetpaden slooten heulen en duikers in behoorljjken staat van onderhoud bevonden worden overeenkomstig de bepalingen van het reglement op het beheeronderhoud en de policie der buurtwegen en voetpaden in deze provincie, goed gekeurd bij Koninkljjk besluit van den 4 Augustus 1838 no. 106. ZrsaiKZEE, den 16 Jung 1875. De Burgemeester, J. L. de JONGEW. I. B. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. HERZIENING VAN DE BELASTBARE OPBRENGST DER GEBOUWDE EIGENDOMMEN. De BURGEMEESTER van Zierikzee, Gelet op art. 21 der wet van den 22 Juljj 1873 (Staatsblad no. 116); Brengt ter kennis van belanghebbendendat de opgaaf -van de belawtbare opbrengst der gebouwde eigendommen dezer ge meente, zooals die door de Commissie voor de her ziening, naar aanleiding van enkele ingediende be zwaren ia gewjjzigdvan heden af, gedurende dertig dagen op de Secretarie dezer gemeenteter inzage is nedergelegd. Zierikzee, den 21 Jong 1875. De Burgemeester voornoemd, J. L. de JONGE, Weth. I. B. Londen, 16 Junjj. De Time* bespreekt het artikel van de Goloshetwelk zich voor het tot stand komen van een Russisch-Engelsch verbond verklaarde, en merkt op, dat Engeland mag verwachten, dat Rus land, tot verwezen! jj king zjjner vredelievende bedoelin gen, geen ander verbond zal behoeven te zoeken dan dat hetwelk vóór drie jaren te Berljjn plechtig werd aangegaan. De Times gaat verder aldus voortWeinig tijds geleden kwamen wjj op tegen geruchten, welke konden doen onderstellen, dat Engeland, ten koste van Frankrijk, in het verbond der drie keizers wenschte opgenomen te worden. Thans moeten wjj evenzeer opkomen tegen eene beschouwing, welke ons zou doen rangschikken onder dio mogendheden, welke traditioneel op Duitschland jjverzuchtig zijn, of argwaan koesteren jegens dat rjjk. In de laatste dagen zjjn wederom aanzienlgke faillis sementen bekend geworden, waaronder een met een tekort van 36 millioen gulden. In de handelskringen heeft dit eene groote sensatie teweeggebragt en vreest men dat dé gevolgen van ernstigen aard zullen wezen. Volgens den Liverpool Courier beeft een Liver- poolsch scheepsbouwmeester aan de Engelscho admi raliteit het plan voorgelegd van een nieuw ramvaartuig, dat bepaaldelijk voor kust- en havendienst bestemd zal zgn. Het schip zal 150 voet lang en 25 voet breed zgn en niet meer dan 5 of 6 voet diepgang hebben. De zijden zgn gepantserd met platen die aan de waterlinie zes duim dik, maar een weinig daar boven en daarbeneden veel dunner zgn. Het bijzon dere van het schip isdat het geheel en al bedekt zal zgnmet uitzondering van 6 schoorateenvormige uitwassen, die voor ventilatie dienen. Dit zonderling oorlogstuig zalals het drjjftden vorm hebben van een schildpad. Een iederdie op het bolle dek mogt komenkan er door middel van stoom afgedreven worden. Het 3chip zal aan zgn achtereinde met twee klei ne stukken geschut gewapend zgn, die alleen dienen om zich te verdedigen tegen schepen die het van achteren aanvallen. Maar zgn aanvallend vermogen bestaat in de mogelijkheid om eene groote snelheid te berei ken die het in staat zal stellen om zijnen ijzeren bek, die acht voet lang en vier voet onder water aange- bragfc isdoor ieder schip te boren dat het mogt aan- vallon. Men zegt dat, wegens de bolheid van zjjne zijde en zjjn dekgeen projectiel ter wereld dit zon derlinge vaartuig doorboren kan. Zgne bemanning zou uit niet meer dan 50 man bestaan. machine, die dadeljjk werd stilgehouden. Twee of drie mijlen van de plaats, waar de trein wachte, werd het kind gevonden, spelende op den weg, zonder eenig letsel. De toejuichingen voor den moedigen redder, de dank van de gelukkige moeder, waren grenzeloos. Do reiziger, wiens moed en tegenwoordigheid van geest zoo nuttig waren geweest, wilde zijn naam niet bekend j maken. Te Keulen vond dezer dagen een allertreurigst ongeluk plaats. Een vau twee werklieden die bezig waren een sekreetput te ruimenstortte er in en werd zoozeer door de opstijgende gassen bevangen dat hg onmiddellijk bewusteloos wa9. Zgn kameraad steeg daarop in den put af, om den ongelukkige te reddenmaar stikte eveneens. Een tuinman die in de nabijheid woonde en toevallig voorbijkwam, trachtte beiden te reddenmaar deelde een zelfde lot. Toen eindelijkbjj het aanbreken van den dagde drie mannen uit den put gehaald werden was geen hunner meer in leven. Alle drie waren gehuwd. Een belangrijke en gevaarlijke aardstorting heeft plaats gehad tusschen Lend en Taxenbach, in de vallei van don Boven-Salzach, waar de spoorweg van Salzburg: naar Tyrol in aanleg is, Zjjdie de badplaats Gastein hebben" bezochtzullen zich herinnerendat Irort na het verlatën van St. Johann (waar de weg naar Carinthië zich splitst,) de Salzach r zich westwaarts wendende door een nauwe engte loopt, welke voortgaat tot aan Lend, waar de weg zijwaarts naar Gastein voert en verder op naar Taxenbach. De grond is hier zeer brok kelig en reeds op den ouden weg hebben meermalen stortingen plaats gehad. Teneinde de gevaarlijkste pun ten te vermyden, liep de spoorweg over drie bruggen en door eene menigte tunnels. Tusschen Lend en Taxenbach is een dezer tunnels, 165 meter lang. door de van boven stortende aardmassa bedolven. De weg is dadeljjk afgeslotenzoodat geene persoonlijke ongelukken zgn te betreuren maar de storting duurt voort, en men vreest, dat ook de Salzach daardoor zal worden ge dempt, waarvan eene overstrooming der nabijgelegen dalen het gevolg zou zgn, evenals dit tegen het einde der vorige eeuwaan de andere zjjdegeschiedde. Ver scheiden ingenieurs zjjn derwaarts vertrokken, om hulp te bieden. In Pargs heeft men een nieuwe tak van industrie. Tot dusverre lieten de damesdie een tand misten een kunsttand inzetten. Nu evenwel wordt deze tand door eene wezenlijken vervangen die nog bloedende wordt ingezet. De dentiste ontvangt daarvoor 4 dui zend francs eu de ontaarde moedersdie het gebit hunner kinderen ter beschikking stellen om een tand te doen nittrekkeontvangen tweehonderd francs voor eiken tand. Eene dame, die zich zulk een tand wilde doen inzetten begaf zich met haar kame nier naar een dentiste. Men wachtte doch het kind kwam niet. De tandmeesterten einde raadgaat in de andere kamer, waar de kamenier was en weet deze te overtuigendat een harer tanden niet goecl is. Hjj trekt dien nu uit, zet dien de dame in en ontvangt voor het uittrekken 10 en voor het inzetten 4000 francs. Laastleden Donderdag zat een dame met drie kinderen en een min in een spoorweg-compartiment van den trein, die om 7.20 van Lyon vertrekt. Tusschen Virieu en Chablons viel een vgfjarig kind van de dame, door zich te veel voorover te bukken, uit hot portier. Met moeite werd het der moeder, door de overige personen in het compartiment, belet, haar kind na te springen. Een der reizigers echter klom uit zjjn portier, hep van waggon tot waggon laags de trede tot de w. Onze lezers herinneren zich zonder Jtwjjfel nog, dat in Januarjj 1871 in do woning van zekeren rjjken inwoner van Brussel, ridder Dubois de Blanco, brand ontstond, die wel is waar gebluacht werd, maar waarbjj de heer Dubois schjjnbaar omgekomen was. Een naauw- keuriger onderzoek bragt echter aan het licht, dat deze heer vermoord en bestolen was, waarna waarschjjnlgk om de ontdekking der misdaad te voorkomen door den moordenaar brand gesticht was. Deze, zekere Joseph Stupp, bleek weldra naar Amerika ontkomen te zjjn, waar hjj onder den naam van Carl Vogt te New-York woonde. Intusschen kwam tusschen de Vereenigde Staten en België een uitleveringstractaat tot stand waaraan voor bepaalde misdrnven terugwerkende kracht werd gegeven. Krachtens dit tractaat nu ie Joseph Stnpp aan de Belgische Regering uitgeleverd en per steamer Zwitserland te Antwerpen gearriveerdonmid dellijk naar Brussel overgebragt on aldaar voorloopig in de Petits-• arme* opgesloten. Met groote belangstel ling ziet het Brusselscne publiek de debatten in dit proces tegemoet. Amstordmn, 18 Juojj. Hedeu werd in do i valsche munterszaak het getuigenverhoor ten einde gebragt. Daarop erlangde het O. M., bjj monde van Mr. J. Spoor, bet woord. Uitvoerig lichtte ZEGest. het requisitoir toe, dat strekte tot schuldigverklaring der beschuldigden aan de hun ten laste gelegde feiten en vcroordeeling vau W. Bolhoven tot een tuchthuis straf van 10 jaar en 136 geldboeten, elk van ƒ50, vrouw Bolhoven tot een tuchthuisstraf van 5 jaren en 4 geldboeten, elk van ƒ50. weduwe Tophoff tot dezelfde straf en 10 geldboeten, elk van 10, en M. Bolhoven tot dezelfde straf en 2 geldboetenelk van ƒ2de 1 boeten bjj niet-betaling te vervangen elk door een gevangenisstraf van 2 dagen. Hierna droeg Mr. Mout- haan de verdediging voor den eersten bench, voor en oischte vrijspraak, op grond, dat de bekentenis van den besch. door geene aanwijzing nader was gestaafd. Dingsdag a. s. voortzetting der zaak. Kotterdnm, 21 Junij. Heden namiddag ten 1 ure amveerdc alhier per Rhijnspoor H. M. de Koningin met prins Frederik. H. M. begaf zich onmiddeljjk niet gevolg naar het in de Westerkade liggend stoomschip de Volk ter voortzetting van Hd. reis naar Engeland. TNi«uwerl«»rlc, 21 Junjj. Als hulponderwijzer i alhier is benoemd de heer A. Bijlo van Kapelle in I Zuid-Beveland, die met primo Juljj in functie denkt j te treden. Zierikzee, 21 Jnnjj. De geneeskundige Staats- i commissie, zitting-houdende te Utrecht, heeft het getuig- I schrift voor het eerste gedeelte van het arts-examen j uitgereikt aan den heer G. Flohil, candidaat-arts, I geboren te Oosterland. j De Minister van Oorlog, ontvangen hebbende een aantal requestenwaarbg door of ten behoeve van milicien-verlofgangers vrjjstelling wordt verzocht van het opkomen onder de wapenen voor de eerlang te houden najaarsoefeningen brengt ter kennis van de adressanten dat de belangen van de dienst niet toelaten in hun verzoek te bewilligen. Te dezer ge legenheid worden de betrokken miliciens herinnerd i dat zij die wegens ziekte niet op den bepaalden dag onder de wapenen opkomenovereenkomstig de daar omtrent bestaande voorschriftenzich na hunne her stelling bjj hun korps moeten vervoegen ten einde gedurende zes weken in den wapenhandel te worden cellulaire gevangenis te Rotterdam. Door den hoogen nood gedreven, heeft hij zichzelveu in handen gesteld van den Nederlandschen consul te New-Yorken is aldus onder het bereik der strafwet gekomen. De tentoonstellingop 29 en 30 dezer te Hee renveen te houden bij gelegenheid van het Land bouwkundig congres, belooft belangrjjk te zullen worden. Niet minder dan 29 tuigpaarden, 23 veuldragende merriën en 10 spanpaarclenbenevens vele andere voorwerpen zgn ter mededinging aangegeven ook de voorwerpen ter opluistering moeten aanzienljjk in getal zijn. De feesttent is reeds opgerigt en de feestcom- misie druk in de weer, om de feesten luisterrjjk te doen worden. Eén avond zal er feest worden gehouden in 't schoon Oranjewoud op de buitenplaats van Mr. H. W. de Blocq van Scheltinga, burgemeester vau Schoterland. Feestkaarten op naam zjjn te bekomen bij de heeren Mr. M. Mz. van Heioma en J. Hesselte Heerenveen tegen betaling van 2 op vertoon, waar van men toegang heeft tot de matinee's en soirée's zoo te Heerenveon als te Oranjewoud tot de illumi natie, het vuurwerk, de tentoonstelling enz. Een paar jaren geledenwerd te Rotterdam een doctor in de geneeskunde veroordeeld tot eene celstraf van zes maanden, wegens verregaande roekelooze han delswijze bjj de bevalliDg eener vrouw, die aan de gevolgen overleed. De veroordeelde nam toen de wijk naar Amerika. Thans bevindt hg zich echter in de Haarlfin 21 Jung. De Prov. Staten van Noord-Holland hebben gekozen tot lid der Eerste Kamer Mr. den Tezburgemeester van Amsterdammet 48 van de 64 stemmen. Kerknieuwe. Beroepen te Axel, Ds. W. H. J. Baart de la Faille, pred. te Ridderkerk. Beroepen te Domburg, Ds. J. Bervuets te Kage. Bedankt voor het beroep naar Middelburg door Ds. J. Brummelkamp, te Veenendoal. Door het provinciaal kerkbestuur van Zeeland is aan Ds. G. Batleképredikant te Breskensop zgn verzoekeervol emeritaat verleendin te gaan 15 Augustus e. k. Beroepen bjj de Chr. Geref. gem. te "Wissenkerke Ds. II. A. Jonkman, pred. te Kruiningen. Gemengde berlgteu. Eene Engelsche weduwe heeft tegen eene spoorweg maatschappij geprocedeerddaar haar man bij eene botsing tusschen twee treinen was omgekomen. In zgne verdediging riep de advocaat der Maatschappij: »Ik begrjjp niet hoe mevr. G. zulk een hooge schadever- goedinfyjmn eischen voor het verlies van haar man, van wien zjjvolgens getuigen, die ik zal bjjbrengen, heeft verklaard, dat hg niet zooveel waard was als het zout in de pap. Indien hjj nu bjj zjjn leven zoo weinig waard was, hoe kan hjj dan nu, in dooden staat, zooveel gelden?" Set jeugdige Koosje te N. zal zich te laat beklagenhoe zg haar jong leven zoo te grabbelen gooit. Laat zjjof althans zeker hare oudere, toch waakzaam zjjndaar zjjdie met haar aanleggen, niets beteekeaen, dan liefhebbers van een vol glas. Het schepseltje zal verdronken zjjn, eer het water kent. De dochter van een koster te Zuamslag moest zooveel onwaarheden niet vertellenanders zal zjj nog voor gek verklaard worden. »Nu weet mjjn vader nog niet hoe ver ik op de hoogte ben met tuyn tweeden veger, sedert ik met hem van den zolder ben gevallenzegt eene boeren-doch ter te Eversdyk. Gelukkig was er een derde bjj om mji te pakken." Aldaar is een bóeren-knecht van elaers komen zoeken om een meisje in de fuik te krjjgen, dat toch niet zal gelukken. Vriendje! loopt toch niet zoo hard Anders raakt gjj nog verward Want dat meiqje ia veel te Ijjn, Om toch voor een gek te zjjn. Te Bommel wordt eene aroeiders-dochter aangera den, des morgens zoo vroeg niet naar haren baas te gaan, want het is haar niet te doen om het melken, maar om deD baas. Eene weduwe te Poortvliet wordt aangeradeu, als zjj meer voor haar broer in het kraam staat, zooveel jongelui dan niet te roepen, daar dit toch maar lecljjk staat. De veldwachter is er nog aan to pas moeten komen. Te Scherpenisse zal eerstdaags eene verloting plaats hebben van bet kleine praatachtige Pietje, ornaat zjj niet verpast kan raken, nl loopt zij Jan zoo achterna. Een schoenmakers- zoon te Rilland moest zooveel snaps niet hebben van de meid van een rentenier, waar niets van te zeggen valt. De pastoor van IJ. en de Dominó van O. in Z. V. in Zeeland zullen zamen 't zendingsfoest bezoeken. Een timmermans-knecht te Nisse moest zooveel snaps niet hebben vau zjjne oude vreistcr, en niet ver tellen dat zjj zoo mager is, want hjj is ook zoo vet niet. »Wut ben ik in mijn schik," zegt A. diep in den hoed te Nieuw»dat ik mjjne oude meid weer vast heb-want nu is mgn boter weer in orde en tnjjn goed opgemaakten wat meer is, er ie een wild kieken meeren nu heb ik er achtKrisje te Neuzen wordt aangeraden, haar mond wat van een ander digt te houden en wat minder verbeelding van zich te hebben. Zjj moest zich maar eens herinneren wat er voor een jaar is gebeurd met het kroonings- feeat. Dus: Meisje als gjj toch niet leert, Dan loopt de zaak geheel verkeerd Want ieder die u kent en ziet, Die wil u voor de zgne niet. Ingezonden 8tukkon. De ondergeteekende op 9 Junjj gehuwd zjjnde, en als naar gewoonte, ook wat bruiloft gehouden hebbende, waar vrienden en vriendinnen op genoodigd waren, zoo verwonderde het mij dat daarop geachimpt werd in den Nieuwsbode van 17 dezer. Daarin wordt ook ge meld dat mnn vader op geld gesteld is, dat volstrekt niet te pas komt bjj zulk eene gelegenheid, maar het is zoeken waar men niets vinden kan. Die derhalve daar meer van weten wil, en vooral de inzender van het gemengd berigt, wordt verzocht bjj hem te komen, dan zal hjj vernemen waarom or wat gelaten is voor die ééne meid. DaEiscnoR, 19 Juny 1875. I. KLOOTE. Mblclelburg20 Juni 1875. De verkiezingswoede is langzamerhand aan 't be koelen 1 Goddankwant op den duur vind ik het hoogst vervelendwanneer allo bladen opgevuld zijn met schrifturen tot vergoding van den een ol vergui zing van den ander. Men zegt wel eens »bjj trouwen en sterven wordt iemands doopceel gelichtik zou er haast by voegen»en wanneer men de eer heeft tot lid van de Tweede Kamer benoemd te worden." Ik vraag mjj zeiven wel eens af, waartoe toch al dat goschryf en gekrakeel Is dat om de belangen van 't land te bevorderen En het antwoord dat ik op deze vraag krjjg getuigt ganech anders. Een staat is een huishouden in 't, groot en in welk huishouden kan het goed gaan waar vader en moeder eeuwig met elkander in strijd zjjn Ik voor mjj vind het prachtig wanneer een liberaal de belangen van 't land bevordertik juich een zelfde handeling van een conservatief eveneens toeaangezien hetzelfde land slechts dezelfde belangen kan hebben. Liberalen conservatieven enz. allen moeten die belangen voor staan deze liggen niet op twee tegenovergestelde wegenen zoo lang menigeen den strjjd voert voor eigen opinie of partijbelangwaarljjk zoo lang zal ik de vrjjheid nemen te gelooven dat het algemeen belang schade lijdt, bij oen triomf van opinie of partij. Het is wcrkeljjk om te lagchon wat zeg ik neenj om te treurenwanneer men een blik slaat in die wereld van partyen. Nog niet genoeg dat-de eene rechts en de andere links wil om tot hetzelfde doel te geraken willen zg dfe rechts gaannog verschillende zijpaden inslaan eveneens als zjjdie hun weg links kiezen. Niet vol doende dat er mannen van vooruitgang eu mannen van de behoudende party zjjn neen ook zij verschillen nog onderling. Men hoort spreken van liberalen ultra liberalen radicalen oonservatievenanti-revolutio nairen clericalen en de hemel mag weten welke nog. Die woelen en krioelen door elkander maken elkan der uit voor al wat leeljjk is, willen ieder voor zich geljjk hebben en nu vraag ik nogmaals ieder in go- moede afis dat alles in 't belang van ons land Nogmaals ik geloof het tegendeel. Één landéén be lang één partjjZoo worde het en zoo lang het belang van 'fcland de dupe inoet zjjn van zooveel tegenstrjjdige opinies, zoo lang roep ik uit: »Arm Vaderland J" Doch genoegik bemerk dat ik zoo langzamerhand zou gaan vergeten dat ik voornemens was weder zoo 'teen en ander van de plaats mijner inwoning mede te deelen. Kalmte en rust ontbreken hier niet. De trotsche zeekasteelen aan onze loskade zgn op drie na weder vertrokkenkrachtig wordt het werk voortgezet voor ons droog dok, hier en daar ziet men een huis bou wen nu en dan mag men zich verlustigen in de toonen der muzieken zoo slijt de Middelburger zjjn dagelykscben arbeid, niet vergetende zijn levensdagen. Deze week belooft drukte. Wjj zullen tal van officieren der verschillende schutterjjen door onze strat-n zien wandelende schietwedstrijd en de algemeene verga dering zullen Vrgdag en Zaturdag a. s. plaats hebben. In de verloopen week heeft de >Vereeniging uit het Volk voor het Volk" haar tienjarig bestaan herdacht. Hot zal ten uwent genoeg bekend zjjn wat deze Ver- eeniging zich ten doel stelt. Volksbeschavingvolks veredeling, ziedaar de leuze. Onvermoeid is het be stuur dier vereeniging werkzaam en trots tegenstand en miskenning gaat het op zjjn ingeslagen weg voort. Zal het geraken aan het doel der reiB Ik vrees met groote vreeze. Is het nu reeds een eind gevorderd? Is het volk meer veredeld en beschaafd? Als verede ling en beschaving gelegen zgn in opschik, ja'dan heeft het vruchten op 2jjn arbeid; als deze gelegen zgn in onverschilligheid onder 't dienst personeelja dan is het zeker al over de helftmaar als men ver edeling en beschaving in hare edele heteekenis opvat, jadan moet men bekennen dat het er nog ongeluk kig uitzieten dat er nog veel onkvuid moet worden gewied. Ik sprak van opschik en onverschilligheid. Als men van het eerste een denkbeeld wil krjjgen zoo bezoek onze stad op een scboonen zomer zondag middag en meer dan ellenlange betoogen zal een wan deling u zeggenin onzen tjjd geen verschil meer tusschen do jufvrouw en de meidjamoest men onbekend uit beiden de meid aanwgzenmen zou beel gemakkeljjb een verkeerde bjj 't haar kunnen pakken. En onverschilligheidInlichtingen bjj de bazen en jufvrouwen. Een beer vertelde mjj onlangs het vol gende staaltjeDe meid vraagt om naar het volks concert te gaandit werd gegeven op een zondag dat het haar tehuisblyfdag was. De jufvrouw weigert en zegt dat de familie zelf uitgaatdat het haar zondag niet is. »Nu", zegt de meid»als ik dan niet mag ga ik liever maar weg!" Wat zegt men van zoo'n handeling Ie dergelijke onverschilligheid een vrucht van den tegenwoordigen vooruitgang Rampzalige vrucht dan voorzeker! Ik mag van uwe ruimte niet vorderen dat mg plaats zou worden gegeven bjj het than? reeds geschrevene om mjjne gedachten betreffende die volksbeschaving en volksvereaeling mede te deelen. Ik zou te veel van U eischen en het zou niet onwaarschjjnlyk zgn dat der- gelgk betoog minder in uw blad op zjjn plaats was. Dit alleen gaat langzamerhand vaster bij mij staan het volk is nog niet rjjp om werkelyk datgene te genieten wat inen het thans roede aanbiedtzjjdie na ons komen, zullen eerst de vruchten plukken van deu boom door onze tijdgenooten geplantde jeugd moet worden ontwikkeld en dat gebeurt goddank onderwjjsdegeljik flinkpractiech onderwjjs ziedaar de hefboom der beschavingen wanneer de jongeling man en hot meisje vrouw zal zjju geworden, zullen zjj in vergelykiDg met de tegenwoordige mannen eu vrouwen op koogeren trap van ontwikkeling sta m en de 6pjjzen voor de tegenwoordige te zwaar, zullen wellicht door hen verteerd kunnen worden. En daarom Onderwjjsdat is het eerste middel ter ontwikkeling en dus ter beschavingDa', het bloeie Losse mededeelingen uit het Stads- klachtenboek. De vraag is tot one oor gekomen, de vraag van belangstellende lezers," gelgk wel van zelf spreekt, of wjj 't Stadsklachtenboek dan nu al voor goed hadden dicht geslagen? 'tWas nu toch waarlijk lang genoeg geledensedert wjj onze eerste klachten aan de voeten onzer stadgenooten nederleidenals we wel wilden doenmoesten we 't roode boek nu maar eens weer openslaan. Ten minste hadden gemelde belangstellende lezers" den Nieuwsbode al eens teleurgesteld uit de handen gelegd om dat hij nu jaomdat hjj geen klacht indiende tegen 't buloopen der honden Nu willen we gaarne belijdendat er inderdaad een regel of wat, ter zake dienende, in het Stadsklachten boek voorkomen. Op zgn tjjd zjjn we echter ook weer vrienden van de «rustige rust," die in kleine steden toch al dikwijls genoeg pleegt te worden verstoord al hetwelk aanstonds zal bljjken. Ja, die hondenhis torie is eigenlük een malle geschiedenis. Wat onze viervoetige stadgenooten toch een boel vooruit hebben bjj hunno collega's iu de groote steden van 't lieve vaderland. Kom te Rotterdam en 't medeljjdon bekruipt u voor de gemuilbande onschuldigen 1 Zjj kunuen het toch waarljjk niet helpendat ae een of ander van hun ras heeft goed gevonden iu 2ijno dolheid op mensch en dier aan te vliegen? Als ze 'thelpen bonden, was 't wat anders. Nu zijn ze de dupe vau een voorzorgs maatregel, die toch zeker niet hoelemaal in 't reine i9 andere zouden de Regeerders van 't lieve Vaderland hun lang gepraat over dolle honden en eventueel- dolle clit^ wel bekroond hebben met eene wetdie wezenlyk een waarborg geeft tegen de booze aanvallen Alles wel beschouwdhebben wij zeer wjj9 gedaan de zaak niet te bespreken. We hebben er eigenljjk niet mee Doodig ook als een of ander tweebeenig stad genoot gebeten was en 't slachtoffer geworden van onze nalatigheid, dan zou de quaostie van anderen aard zgn. Ieder zal erkennendat dit niet is gebéurd en wjj dus niet nalatig zijn geweest. Enmag men vragenis wel ooit hier te Zierikzee een dolle hond geweestis er wel één eenigc familie in onze goede staddie zich van een dolle-houdenbeet door eigon aanschouwing één denkbeeld kan vormen? Op 'tganscbe eiland Schouwen zgn geen mollen zou 't nu niet heel goed kunnen wezendat er ook geen dolle hönden zjjn of verwacht behoeven tc worden? Hoe we de zaak ook bekijken wij zgn veel te groote hondenliefhebbors om preventieve maatregelen togen 't ganscbe genus te begeeren. Als maar één Zierikzeoënaar zal gebeten wordendan reeds zullen wg van opinie veranderen 1 Wat wil men meer? Meer dan de honden hebbon do jonge vogels te klagen. Ik weet niet of 'tvan de competentie is der politie-agenten om op 't mishandelen der jonge vogels acht te slaan Zoo ja ééne wandeling rond de stad en de baldadigheid, die dit jaar bjjzonder 9terk scbjjnt te wezenwordt, op de daad gegrepen, 't Is anders wel in 't oog loopenddat een gewoon burger altjjd tienmaal zoo spoedig de verkeerdheden der kwaadwil ligen opmerkt dan een agent van politieals gij 't uur van den dag doet er niet toe op Zoudag de

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1