De Rand besluit daarna op voorstel van Burgemeester en Wethouders tot de volgende af- en overschrijvingen van en op begrootingspnsten 1.° van H. IX (Onvoorziene Uitgaven) dienst 1874, op FT. VIII, afd. 4, art. 12 (uitkeering van de helft van het netto provenu der hegrafenisregteu aan de Hervormde Kerk) eene som van 8,92 2.° van II. IX (Onvoorziene Uitgaven) dienst 1875, op H. Illafd. iart. 7 (kosten voor het maken eener nieuwe pomp bij de Hal) ƒ178,94; 3.° van H. IX (Onvoorziene Uitgaven) dienst 1875, op H. III, afd. 2, art. 4 (kosten voor het effenen van uit gegraven zeiketerrein) ƒ900. Bij het nemen van het laatste besluit vraagt de heer Zuurdeeg of het niet beter zou zijn, indien het effenen van uitgegraven zeiketerrein, waarvoor betrekkelijk nogalgroote sommen worden uitgegevensteeds in het openbaar werd aanbesteed. De Voorzitter antwoordt, dat èr thans altijd van ver schillende aardewerkers aanbiedingen worden gevraagd en daarvan op de voordceligste wijze voor de gemeente wordt gebruik gemaakt. De Voorzitter brengt in behandeliug een voorstel van Burgemeester en Wethouders, om aan J. der Weduwen, eigenaar van een zijkant van den Mosseleeweg aan de Zuid zijde, thans geheel gemeen liggende met dien weg, op zijn daartoe gedaan verzoek in eigendom aftestann het aan zijn perceel grenzende en aan de gemeente toebehoorende ge deelte van genoemden weg, voor zooveel als met behoud van eene voldoende breedte van den weg kan worden afgestaan, ter grootte van 40 ares, ten einde het vereenigd met zijn perceel van den weg aftedel ven met een slootje, waartegen hij bereid is de verpligting op zich te nemen, om aen Mosseleeweg over eene breedte van 6 i 7 meter in een goeden berijdbaren staat te brengen, de afgraving en ver betering van den weg zoodanig te yerrigten als van wege de gemeente zal worden gevorderd en verder zich geheel te onderwerpen aan het van wege de gemeente daarop te houden toezigt. Vermits de weg thans veel te breed is en de bedoelde oppervlakte, die de verzoeker verlangt, niet de minste op- brengstwaarde heeftachten Burgemeester en Wethouders het ter verkrijging van een goeden weg zeer geraden, dat hem die oppervlakte op de genoemde voorwaarden wordt nfgestnan en stellen zij den Raad voor daartoe te besluiten, met bepaling dat de kosten der overdragt ten laste van den verzoeker komen. Nadat de Voorzitter, tengevolge eener opmerking van Jhr. Mr. Boeije, de zaak nader had toegelicht, en ook de heer Labrijn nog inlichtingen had gegeven wordt het voorstel van Burgemeester en Wethouders met algemeene stemmen aan genomen en de bedoelde grond verklaard niet meer ter open bare dienst bestemd te zijn en Burgemeester en Wethouders gemagtigd, de overeenkomst met den verzoeker tot stand te brengen. Zullende vooraf aan II. H. Gedeputeerde. Staten vergunning worden gevraagd om den bedoelden weg, zijnde een buurtweg van de derde klasse, te versmallen. Komt ter tafel een deurwanrdersexploit namens Jhr. W. M. II. de Jonge aan den Wethouder Mr. Rukker als Bur gemeester gedaan, houdende sommatie betreffende het ver anderen van een waterloop uit zijn huis Wijk D. No. 407, uitloozende in de Oude haven. De Voorzitter deelt mede dat hem na onderzoek en na bekomen informatie van den Gemeente-Bouwmeester ge bleken is, dat het werk is geregeld in overleg met den heer Jhr. de Jonge en uitgevoerd op de wijze waarop hii in zijn sommatie verklaart te verlangen dat het werk zal worden uitgevoerd, terwijl Jhr. de Jonge 2elf die wetken heeft laten uitvoeren die noodig waren om de leiding uit zijne woning in verband te brengen met het nieuwe riool. Hij meent het dus er voor te moeten houden dat ge noemde heer het protest alleen heeft gedaan in de rneening dat hij daardoor voor de toekomst verzekerd was van het door hem vermeend regt om een waterloop te hebban naar de Oude haven en dat de sommatie dus niet anders dan voor kennisgeving kan worden aangenomen, waartoe hij voorstelt te besluiten. Dienovereenkomstig wordt besloten. Bij monde van den heer Houwer wordt namens de daar toe benoemde commissie verslag uitgebragt, omtrent de in hare handen gestelde gewijzigde begrooting van het Burger weeshuis voor 1875, bedragende in ontvangen uitgaaf 18260. Overeenkomstig het advies der commissie wordt besloten, die gewijzigde begrooting alzoo goed te keuren. De heer Zuurdeeg doet namens de commissie ad hoe ver slag van haar onderzoek omtrent de rekeningen over 1874 van 1.° Het Burgerlijk Armbestuur bedragende in: Ontvang ƒ8412.186 Uitgaaf - 7533.47» met een goed slot van 878.66 2.° Het Roomsch Katholiek Armbestuur bedragende in: Ontvang ƒ4178.36» Uitgaaf - 4443.72 Goed slot 34.64» 8.° Den straatweg tusschen Zierikzee en Brouwershaven bedragende in: Ontvang ƒ3892.156 Uitgaaf - 3632.50» Goed slot - 259.65 De Commissie adviseert tot goedkeuring dezer rekeningen zoonis zij zijn ingediendwaartoe besloten wordt. De Voorzitter stelt voor over te gaan tot de benoeming van leden voor het stembureau voor de in Julij a. s. te houden verkiezing van vijf raadsleden, voor hen die aan de beurt van aftreding zijnzijnde de Heeren Mr. J. W. A. Schneiders van GreijlfenswerthH. G. Mulock Houwer, Mr. J. MoolenburghD. B. P. Zuurdeeg en R. Koole. Bij stemming worden tot leden van het stembureau ver kozen, de heeren van der Grijp en Jhr. Mr. Boeije; terwijl de overige raadsleden, zoo noodig, als plaatsvervangers zullen optreden. De Voorzitter deelt mede 1.° dat het gedempte terrein der zoutcgracbt tusschen de voormalige heul en de Zuidwcllepoort onlangs in het openbaar is verpacht voor den tijd van 2 jaar, eindigende 31 December 1876, aan M. Moermond voor 43 per jaar. Voor kennisgeving aangenomen. 2.° dat de districts-commissie alhier, voor het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapende» dienst in de Nederlanden heeft medegedeelddat de gewone jaar- lijksche collecte voor dat fonds in deze gemeente zal worden Selioudeu op den 21 Junij e. k., en dat zij verzoekt dat aarbij twee raadsleden zullen tegenwoordig zijn. Op de uitnoodiging van den Voorzitter verklaren de hee ren Jhr. Mr. Boeije en Mr. Moens zich bereidbij die collecte tegenwoordig te zijn. De Voorzitter sluit daarop na omvraag de Vergadering. Uitgevers: DE LOOZE WAALE. Gedrukt b{j OCHTMANPIETERSE van DISHOECK.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 4