BIJVOEGSEL Zierikzeeschen Nieuwsbode van Zaturdag 19 Junij 1875. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD behoorende bij den TB ZIEKIKZEE, gehouden den 10 Junij ÏÖ^S. Voorzitter Jhr. J. L. de Jonge, Wethouder. De Voorzitter deelt mede, dat de Burgemeester en de Wethouder Mr. Fokker buiten de gemeente zijn. Afwezig zijn voorts de heeren Koole en Ocbtman. Na de kennisgeving van den Voorzitter dat hij deze Ver gadering heeft belegd op korteren termijn dan de wet bepaalt, omdat liet wensehelijk is spoed te maken met de wijziging van het kohier van den Hoofdelijken Omslag, worden de notulen van het verhandelde in de vorige vergadering gele zen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen 1.° twee brieven van do Gedeputeerde Staten, houdende berigt van ontvangst van een afschrift der op den 30 April 11. vastgestelde verordeningen tot wijziging a van die op de politie der marktenb van die tot voorkoming en blussching van brand en c van het regiement van politie, en van een afschrift der op den 21 Mei 11. vastgestelde ver ordening tot wijziging van die, houdende maatregelen tegen de gevolgen van hooge vloeden 2.° twee brieven als vorenhoudende mededeeling van de goedkeuring der raadsbesluiten van den 21 Mei II. tot toe kenning eener gratificatie aan den hulponderwijzer F. H. Dikschei en tot onderhnndsche verpachting der grasmaaijing van het Zuidzelketerrein aan C. Deurloo. Noor kennisgeving aangenomen; 3.° een brief als vorenwaaruit blijktdat de Gedepu teerde Staten in beschikking op twee aan ben ingediende bezwaarschriften tegen aanslagen in den Hoofdelijken omslng voor 1875, den aanslag van A. Buijze Mz. hebben over- gebragt van de 20® naar de 21® klasse, en dat zij den reclamant A. Giljam niet ontvankelijk in zijn verzoek hebben verklaard, op grond dat hij niet in beroep is gekomen binnen den termijn bij art. 265 der gemeentewet bepaald. Burgemeester en Wethouders worden verzocht den Gemeen teraad en de reclamanten daarmede in kennis te stellen en den Raad tevens uittenoodigen om het terug gezonden kohier overeenkomstig het voorschrift van art. 266 der gemeentewet te wijzigen in overeenstemming met de uitspraak op de reclame van eerstgenoemden. Tengevolge daarvan wordt het kohier alzoo gewijzigd en nader vastgesteld op f 21935,63, en zal het aan Gedepu teerde Staten ter goedkeuring worden ingezonden; 4.° een brief als voren, houdende berigt, dat tengevolge van de vereeniging der ijkkringen Zierikzee en Middelburg, het ijkkantoor in deze gemeente voor den dienst niet meer vereischt wordt en dat de Minister van Binnenlandsche Zaken zou wenschen, dnt eene transactie tot ontbinding der be staande huurovereenkomst tot stand kon komen, en met verzoek aan Burgemeester en Wethouders deze zaak bij den Raad in overweging te brengen. Burgemeester en Wethouders stellen voor, dat, nu het lokaal niet meer noodig zal zijn voor de wekelijksche zittin gen van den IJker, die voortaan in deze gemeente zijne functien alleen zal uitoefenen voor den herijk, de Raad zich bereid zal verklaren, 1.® om mede te werken tot het ontbin den van het thans bestaande contract, betreffende de huur van het ijklokaal en Burgemeester en Wethouders zal mag- tigen tot het aangaan van eene transactie, waarbij de huur, aangegaan voor vijf jaren, loopende van 1 Julij 1872 tot 1 Julij 1877, ad f 100 'sjaars, zal worden verklaard op te houden met den 1 Julij 1875; 2.° om dat lokaal voortaan voor den herijk beschikbaar te stellen tegen een door het Rijk te betalen lageren huurprijs, met mededeeling tevens, dat -het den Raad billijk voorkomt, dat de gemeentedie in 1867 het tegenwoordige, ijklokaal heeft doen in orde brengen en voor ijklokaal heeft doen inrigten en daaraan heeft besteed f 464,146, voor den afstand van dat lokaal voor den herijk vergoeding ontvangt. De brief en het voorstel van Burgemeester en Wethouders worden ter inzage van de leden ncdergelegd ter Secretarie; 5.° een schrijven van den heer F. E. Vogelsang, leeraar in het handteekenen aan de Hoogere Burgerschool, waarin hijonder dankbetuiging voor de hem toegekende gratificatie, berigt, dat hij de mededeeling betreffende genoemde grati ficatie als kennisgeving heeft aangenomen. Dit schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen 6.° een verzoek van den heer Mr. P. A. J. Bouvin om ontslag als lid van de Plaatselijke Schoolcommissie, wegens zijne benoeming tot regter in de arrondissements-regtbank te Rotterdam. Het gevraagde ontslag wordt eervol verleend, onder dank betuiging voor de diensten aan de gemeente bewezen. Zullende daarvan worden kennis gegeven aan den ontslagene en aan de Schoolcommissiemet verzoek overeenkomstig de bepalingen harer instructie, eene aanbeveling van twee personen aan den Raad in te dienen, ter voorziening in die opene plaats 7.® een verzoekschrift van C. Bal, dat de Raad moge besluiten, dat voortaan bij aanbestedingen van wege de ge meente, het schilderwerk afzonderlijk zal worden aanbesteed en waarbij hij zich beklaagt over de willekeurige handelingen van den Gemeente-Bouwmeester bij het uitvoeren van ge meentewerken. De Voorzitter deelt mede, dat de Raad volgens de door hem vastgestelde algemeene voorwaarden aan Burgemeester en Wethouders heeft overgelaten het vaststellen der voor waarden van aanbestedingenwaarom hij voorsteltdit verzoekschrift te stellen in handen van Burgemeester en Wethouders om daarop zoodanig acht te slaan als zij zullen oorbaar achten. Hij deelt daarbij mede dat het dagelijksch Bestuur en zoover hij weet ook de Commissie van fabricage van meening zijn, dat het bezwaar heeft te handelen zooals de adressant verzoekt, omdat men daardoor zou komen tot onder-aanbestedingen van allerlei aard, die niet wensehelijk zijn voor een gcregelden gang van zaken. Hij bespreekt verder de door den adressant aangevoerde argumentenlicht deze toe en zegt dat de adressant ten onregte meent dat hij verongelijkt is en dat zijne klagten hem dus ongegrond voorkomen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten het verzoek schrift te stellen in handen van Burgemeester en Wethouders, overeenkomstig het voorstel vau den Voorzitter; 8.® een verzoekschrift van den heer D. Q. Mulock Houwer, namens de eigenaren van de meestoof ffde Star" alhier, om eene cijns ai ƒ1,60 sjaars, ten behoeve dezer gemeente gevestigd op die stoof te mogen afkoopen, tegen den pen ning twintig. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders strekt om toe te staan dat de bedoelde cijns wordt afgekocht voor eene som van ƒ32, met bepaling dat de kosten der daarvan op te maken akte voor rekening der verzoekers komen. Ter visie van de leden gelegd 9.® de jaarverslagen der gemeenten RotterdamGorinchem Delft en Goes, over 1874. Ter inzage van de leden nedergelegd ter Secretarie, om later in de Boekerij te worden geplaatst; De Voorzitter brengt ter tafel een voorstel van Burgemeester en Wethouderswaarin zij herinneren dat Diakenen der Hervormde gemeente in het vorige jaar zich bij adres tot den Raad hebben gewend met verzoek//dat de vroon of sloot achter de s' Godskamers voor rekening der gemeente zou worden gedempt en dat de daardoor te verkrijgen grond aan hen om niet zou worden in gebruik gegeven" en dat op het eerste gedeelte van dit verzoek toen gunstig is beschikt en het werk thans is uitgevoerd. Burgemeester "en Wethouders stellen nu voor, dat zij in beschikking op het tweede ge deelte van het verzoek, zullen worden gemagtigd de bedoelde oppervlakte grond op de gewone voorwaarden aan de ver zoekers in erfpacht al te staantegen een jaarlijksche erfpacht van 2 cent voor elke centiare, voor de eerste maal verschij nende den 31 December 1875. Met algemeene stemmen wordt zonder beraadslaging dien overeenkomstig besloten. De heer Jhr. Mr. Boeije hield zich, als lid van het collegie van Diakenen voornoemd, buiten stemming.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 3