en B®liBI-lliPlW OLIE en LOOG (eigen fabrikaat), TEER-CAPSULES DE GUYOT 6 35jarijfo EcbtTereeuiffing VAN P. STOUTJESDIJK EN M. REIJGOUD. OüWERKEBK, 19 Junjj 1875. Hunne dankbare kinderen. &33C(^C&33C&33'C©e33C&^C&gi3C&a OiHlcrtroii w«l Brouwershaven, 18 Junjj 1875. Opzigter van den Waterstaat en J. P. BOOGERD. Ondertrouwd G. A. AVÉ M. C. AVÉ. Getrouwd St. Maartensdijk, 17 Juni 1875. H. de WILDE Iz. en A. KLOET Cd. Heden overleed ons jongste zoontje CORNELIS, 5 */.2 maand oud. Hendrik-Ido-Ambacht, Arts J. L. TÜLLENERS. 16 Juni 1875. J. A. TÜLLENERS, Eenige kennisgeving. Mak. Dbeischor, 18 Junjj 1875. Heden morgen overleed ons jongste kindje MARINUS ADRIAAN, ruim 8 maanden oud. N. VERJAAL. A. M. VERJAALvan der Linde. Aanstaanden Zondag des nvnmls O uur zal te Ootlerland in de Her vormde Kerk gepredikt worden door Ds. WESSELS van Zierikzee. V E R G A I> K il I N G van de AFDEELING ZIERIKZEE der Zeeuwsche Maatschappij van LANDBOUW, op Zaterdag don 19 «Juni e. Ir. des namiddags te 3 nre, ten huize van L. VAN GASTEL, te Schuddebeurtalsdan zal door den Heer F. K. ORTENLandbouw-Leeraar, eene voordracht gehouden worden. Zierikzee, 14 Juni 1875. Namens het Bestuur der Afdeeling voornoemd, de Secretaris, H. G. MULOCK HOUWER. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Haamstede, brengen hiermede ter kennis, dat op Vrijdag don 85 .Juni) a-w-, de gewond Jaarlijksche INSPECTIE zal gehouden worden op alle wegen en wekken» binnen deze gemeente, alsmede op het daaraan staande hout gewas weshalve een ieder aangelande wordt gewaar schuwd om genoemde wegen en wekken» behoorlijk te effenen, de laagten met drooge aarde aan te vullen, de afgevallen kanten op te zettenterwjjl het aan genoemde wegen en wekkens staande houtgewas naar Dehooren zal moeten worden opgesnoeid, alles ingevolge art. 8 van het Reglement op de buurtwegen en voet paden in deze provincie. Haamstede, den 16 Jung 1875. r en Wethouders voornoemd, i C. M. BOLLE, Burgemeester. W. BOOT Wz., Secretaris. AANBESTEDING. Het DIJKSBESTUÜR van den VRIJEN W/L- HELMINA FOLDER zal op Vr\)<lng «ion 85 Juni 18T5, des voormiddags te elf urenin het gemeentehuis te Wilhelminadorp trachten AANTEBESTEDEN Het maken van BUITENGE WONE WERKEN nan «len oever van bovengenoemden Vrijen Pol- tier, voor het dienstjaar 1875/0. De beateding geschiedt bij enkele inschrijving naar de voorschriften van 1 der A, B. Het bestek zal ter lezing liggen van af den 19 Jung a. a. bü den Ontvanger-Griffier de» polders E. van den BOSCH te Goesen in het gemeentehnis voornoemd en is tegen betaling van 50 cent verkrijg baar bij de Boekhandelaren F. KLEEUWENS Zoon te Goesterwjjl aanwijzing der werken zal plaats hebben op Maandag den 21 en Woensdag den 23en vóór de bestedingdoor den Djjksopzichter des pol ders J. VISSER Adz. te Sas van Goesbij wien tevens informatiën kunnen verkregen worden. Widhelminadorp den 14 Juni 1875. Het Djjksbestuur van den Vrijen Wilbelminapolder G. J. v. d. BOSCH, Dijkgraaf E. v. d. BOSCH Ontvanger'Griffier. AM8TERDAM8CHE KANAAL - MAATSCHAPPIJ. K o o I z a a d v e i I i n g 83 .Juni) 1875. De DIRECTIE zal, ten overstaan van den Notaris J. L. van der MOER, den 83 .Jimjj 1des morgens ten 10 ure, te Halfweg, in het Huis ter Hart, in veiling brengen 193 Heet. KOOLZAAD, te veld staande in den Houtrakpolder, gemeente Haar- lemmerliede en Spaarnwoude. Inlichtingen en notitiën zjjn den 15 Junij e. k. en volgende dagen to bekomen aan het kantoor der Maat schappij te Amsterdam, aan haar sectie-bureau te Velsen, bjj den Notaris J. L. van der MOER te Haarlemmer meer en den Opzigter J. HEEREMANS te Halfweg. Amsterdam, 11 Junjj 1875. De Directie voornoemd, JITTA, President. P. H. BRUYN, Secretaris. Te KOOP op SI Juni) 35 BUNDERS GROEN VLASTE VELDE bjjW. WERTZ te Cortgene. (Noord-Beveland). BIJ FRËDRIK SN00D1JK TE CATS. Publieke Verkooping op Donderdag 84 «Junij 1875 van DIVERSE PAARDEN, als: 1 bruine MERRIE oud 11 jaar 1 dito RUIN oud 9 jaar; 1 vosse MERRIE oud 17 jaar1 zwarte DITO oud 20 jaar. Voorts 4 haakje rende Melkkoeijen 2 VAARZEN, 1 KALF, VARKENS en PLUIMGE DIERTE 1 RIEMWAGEN MENWAGENS PLOE- GENEGGEN en verder BOUW- en MELKGÉREED- SCHAPHUISRAAD en INBOEDEL. Aanvang luorgeiiM lO ure. J. W. VADER, Not. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzee zal, op Vrjjdag deu 85 .Junij o. Ie.'s namiddags te 4ure, ten verzoeke vau J. LIEVENSE te NicuwerkerJciu de herberg >de Wereld" bjj J. Fonteijne aldaar, publiek presenteren te verkoopen: Het HOOI-en NAGRAS van 5 Heetaroa 48 Arcs. 38 Ceutiure^ W EILAN D, gelegen in het ïiliml- Weegje en Ruim 40 Hectares Kantgras van de Uouwlanden in gebruik bij den VER- KOOPER, alles in de gemeente Nieuwer kerk gelegen. Nader in perceelen te omschrijven. B®Ëiï N-l N SPAN by JOH. KARMAN te Cute. Publieke Verkooping op Vrijdag 85 «Juni 1875, van DIVERSE PAARDEN, als: Een zwarte HENGST oud 9 jaar2 bruine MERRIËN oud 4 en 3 jaaT1 vale RUIN oud 16 jaar; 1 bruine DITO oud 17 jaar. Voorts eene party haatgevende MELKKOEIJEN; kalfdragende VAARSE, RUNDERS, KALVERS, VAR KENS, PLUIMGEDIERTE, SPEELWAGEN, MEN WAGENS, PLOEGEN, EGGEN en verder BOUW- en MELKGEREEDSCUAP, HUISRAAD en INBOEDEL, Annvunj. 'h iki-^eii. ÏO m-< J. W. VADER, Nol. L. VAN DBR MOER, Not. VLAS TÉ VELDE. Op VRIJDAG den 85 «Juni 1875, des namiddags te één uur, in het gemeen!'-huis te Wilhelminadorp, zal de Notaris Mr. LIEBERT, geves tigd to Goes, publiek verkoopen, ten verzoeke van don heer G. J. van dun BOSCH: 0 Hectaren 48 Aren SO Centiaren GEHEEL TIENDVRIJ VL AS fl VILDE, in den Wilhelminapoldcr, op kavel 36, bjj de hofstede, bewoond door H. Snijder. De Notaris J. C. BENTEIJN, residerende to Tholen, is voornemens, ten verzoeke van den Hoer W. L. L1NDHOUT, aldaar, publiek te verkoopen Een Winkelhuis en Erf, waarin eene K(»el<- eu IJnulcet-Rn lclcet-y met goed gevolg wordt uitgeoefend, tevens zeer fjescbikt voor BrotxIlmRlci-rjl in de Oude- andsche straat te Tholen, Kadastraal bekend Sectie F, No. 310. De veilingen zullen worden gehouden te Tholen: Voor deu INZET ten huize van den Heer dr Bruine, op Zaturdng 80 .Juiiy 1875voor de TOEWIJZING, ten huize van den Heer Stols, op Zaturrïagg 3 Julj)1875, telken» de» avond» ten zeveu ure. Openbare Verkooping op Woensdag den 30 Junij 1875, 's voormiddags 9 ure, door den Eerzamen CHRISTIAAN GLERUMop de alsnog door hem bewoond wordende Hofstede, in „emeente Colijnsplaat, ten overstaan van de Notarissen L. van der MOERresiderende te Colijnsplaat en J. M. PILAAR, residerende te Goes, VAN EENEN NETTEN EN KAPITALEN MSP AM, li iiiiSTii mummkmmx, en Sjonge PAARDEN 1 j extra baatgevende Melkkoeijen 2 kalfdragende VAARZEN, 26 stuks jonger RUNDVEE waaronder 1 tweejarige Hollandache SPRINGSTIER 4 vette VARKENS, PLUIMVEE, 5 MENWAGENS, 1 DRIEWIELSKAR1 RIEM WA GENTJE, 1 NARRESLEDE, 1 ROLBLOK, MOLBORD, PLOEGEN, EGGEN, 1 DORBCH.MACHINE en vele andere LANDBOUWWEKI4TUIG KIS en GEK EEDSCHAPPENook MELK GEREEDSCHAP, HUISRAAD en INBOEDEL waaronder 1 mahonyhouten KABINET, 1 SECRETAIRE 1 BUREAU enz., eene groote partij MUTSAARD en ander BRANDHOUT enz. Alles breeder bjj aanplakbilletten vermeld. Zullende de veiling van het ER-oxtinal eerst de» namiddag» ten 1 ure aanvangen. PUI K Koeraap- en Mostaardzaad te bekomen bjj MULOCK HOUWER, Poststraat. voor welker UITMUNTENDE HOEDANIGHEID door mij wordt ingestaan. Porli'én van AO ct. voor SP/s pond en van 80 ct. voor 11 pond 7,eep. Iedere flescb is van eene gebruiksaanwijzing voorzien, WAAROP TEVENS MIJN NAAM GEDRRUKT IS! C. J. KORSTEN, in Verfwaren. TE koop: 7 gemeten VLAS bij W. M. FRIDERICHS, Laatste Stuiver bjj Tholen. Uit de linnd te lcoop Ruim 3 bunders VLAS to velde, bjj de Gebr. van STRIEN, in den Anna- Jacoba-Polder, gemeente St. Philipsland. VARKENSVOEDER TE KOOP sk contant bjj J. A. C. VERTON te Zonnemaire. SM IDS-A FFA I R E uit de liiuxl te koop met PAKHUIS. waarin sedert ruim 48 jaren dat bedrjjf met goed succes is uitgeoefend. Adrea franco brieven onder letter A. bjj don Boekhandelaar HOUPT te Middelburg. UIT DE HAND TE IiOOP: 1,000,000 Steen IJsselvorm, 100,000 Waalvorm, eene groote partji Balken, Ribben en lcenzoo goed als nieuw, te bevragen bjj ANT. DAVERVELDT te Wouw. Een en ander afkomstig van de vestingwerken te Bergen-op-Zoom, alwaar aanwjjzing zal geschieden door PH. van 0PD0RP, onderbaas. Bjj dezelve te Hoop eene groote partjj grof DENNEZAAD, oogst 1875. L STEE N E N VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID. CHRONISCHE BR0NCHITES. TEERING. RLTIONNEELE BEHANDELING BOOK BI Apothakcr t« rirlji Deze capsules ter grootte van een gewone pil bevatten teer uit Noorwegen geheel zuiver en van de éérste qualiteit. De capsule smelt in de maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig. Het dagrclijk«che gebruik der teer ii zeer nnteberclcn voor herstellenden cn iwakke personen. Het is tevens s een zeer gnr<] praeservatiel voor eonc menigte ziekten, s vooral in tijden dat Epidcmien heerschen. (Annuairc de thérapeulique du profeweur Botciurmt.) De teer zegt M' M. A. Cazonave, wordt met bijzonder succe3 gebruikt tegen, huiduitslag en longtcering. Het is klaarblijkelijk door de ervaring bewezen, dat de leer een stimuleercnden invloed heeft, cn dat bij matig maar geregeld gebruik, de teer de organen der spi jsvertccring zacht opwekt, en den goeden bloedsomloop bevordert. (Diclionnaire de médecine du docteur Fabfie.) De werking der teer inwendig is als volgt. Zij ver' meerdert de urine afscheiding, wekt den eetlust op en bevordert de spijsverteering. Men schrijft de teer voor- al voor, bij chronische calharren van de blaas en lon- gen. s (Traité de Pharmaeie du professeur Soumnuit.) Bjj 't gebruik van één of twee capsules op 't oogenblik dat men gaat eelen, werkt de teer hoogst merkwaardig in de volgende gevallen BRONCHITES. ASTHMA. LONGAANDOENING. VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID. LONGONTSTEKING EN TEERING. KEELPIJNEN. SLECHTE SPIJSVEfVTEERINQ KOUDE OP DE BLAAS. en in 't algemeen tegen alle aandoeningen der slijmvliezen. Jedcre flacon van fr. 2. 50 bevat 60 capsules. Dit is genoeg gezegd om aan te toonen hoe wei nig deze geneeswijze kost van 5 tot 7 1/2 cent per dag. Om zich tegen 't koopen van namaaksel te hoeden, moet men vooral lellen op 't wille etiquette, waarop de tekst met zwarte letters is afgedrukt en de onderlee- kening van GUYOT in drie kleuren Uier tegenover bevindt zich het fac- simile den handleekening Dépot tï Zierikzee bij J. M. GASILLE en bij vele Apothekers in andere plaatsen De Crediet-Vereeniging, Cor«*eispou«lentecliH|> T II O L K IV, neemt jfi-ldeu in bewaring tegen vergoeding van i-ente, en verleent aan hare leden eredlet. Inlichtingen te bekomen (.en kantore van Jhr. S. O DE CASEMBROOT te 'J'holeji. RUIME KEUZE IN ALLE SOORTEN BIKOMrrtlMTEIIMIim, waarvan de deugdzaamheid door mij wordt geguaran- deerd, alsmede PA RAPLUIES; REPAREERT alle voornoemde ARTIKELEN. UF.d. Dw. Dienaar, P. A. WIERIKX. Nieuwe Haven D 199. verkrijgbaar tegen eoncurreerende prjjzen op een half uur afstand boven Dordrecht, aan de steenfabriek van MARIUS van HA AFTEN te Sliedrecht. Prjjscouranten verkrjjgbaar op franco aanvrage. HH. Landbouwers! Steeds VOORHANDEN tot directe aflevering, puike Dill MIRMilliMp van 4 c.M. diam. GROOTERE SOORTEN bij bestel ling in den kortst mogelijken tjjd. Ook verkrjjgbaar narden BUIZEN voor dam- en waterleidin- Senin verschillende groottealsmede alle METSEL- (ATERIALEN. GIPS-ORNEMENTEN en CONSOL- LEN tot BILLIJKE PRIJZEN bjj H. O. van den ENDE, Metselaar Stukadoor OUDE HAVEN, Zierikzee. H O O G A A R T S E N. C. BOTH te Dirk'land vraagt Ie Koop twee nieuwe of goed onderhoudene Hoog-» aartoen, van 1-1 tot IT tonnen, met oonipleten Inventarin. Portret van Mina Kruseman O- "O f-entw verkrjjgbaar bjj den Boekbandelaar A. C. de MOOIJ. H XJ II 11 Haard- en Kagchelkolen. Puilte grove kwaliteit. IN LOSSING: het schip de Onderneming Capt. P. STEEN voor rekening van M. F. C. «Ie KATER. Bij den Boekhandelaar A. M. E. van DISHOECK te Zierikzee zijn nog voorhanden eenige Ex. van het voor eiken veehouder onmisbare werkje getiteld: DE NIEUWE VEEARTS, aanwijzende middelen om de ziekten welke zich dage lijks bjj de paarden, het Rundvee, de varkens enz. openbaren, te bebaudelen en te genezen, prjjs 30 ct. Hierin vindt men 97 recepten voor uit- en inwendige ziekten der paarden, 42 voor het Rundvee, 12 voor varkens en 18 algemeene recepten. Hülll OP. Ik ZOU MIJ Zllk UGGHEN. NIEUWSTE ANECDOTENSCHAT VOOR VRIENDEN VAN LUIM EN SCHERTS. PWJ8 8*0 CENTS. Een allergrappigst boekske met duidende anecdoten en aardigheden voor vrolijke zielen. Uitgave van H. C. A. CAMPAGNE, te 1 'iel. Tegen overmaking van een postwissel, wordt het werk alom franco verzonden. WANDGEDIERTEN. Het is tbans de geschikste tjjd van bet jaar dezelve trcK»-»"! t«* vcriiictiyf*»»». Het preparaat niet gebruiksaanwijzing per flacon te bekomen bjj de Phothograaf van DALSEN te Haamstede. Ten zgnen huize dageljjks Uliotliojri-wlïo. Voor het uitvallen vau holle tanden, is er geen werkzamer en beter middel dan de TAND- PLOMBE van den kk. Hoftandarts Dr. J. G. P O P P, te Weenen, Stadt, Bognerstraat n°. 2, welke ieder zich zeiven zeer gemakkelijk en zonder pjjn in den hollen tand brengen kan, die zich dan vast met het overschot van den tand en het tandvleesch verbindt, den tand voor verdere verwoesting beschermt en de pijn stilt. ANATHERIN MONDWATER van Dr. J. G. P O P P, kk. Hoftandarts te Weenen, Stadt, Bognerga8se n°. 2, in flacons van ƒ1,75, is het beste inidael tegen rheumatische Tandpjjn, tegen ont steking, gezwellen en zwerenhet lost den aanwezigen Tandsteen op en belet dat er nieuwe gevormd wordt, maakt losse Tanden weder vast door versterking van het Tandvleesch en terwijl het de Tanden en het Tandvleesch van alle schadelijke stoffen reinigt, deelt bet den mond eenen aangenamen smaak mede, en doet j reeds zeer Bpoedig den kwaden reuk verdwjjnen. Dr. ,J. G. POPP'g PLANTAARDIG TANDPOEDER, reinigt de Tanden dermate, dat door zijn dagelijksch gebruik niet alleen de gewoonlgk zoo lastige Tandsteen verwijderd wordt, maar ook de glazuur der Tanden altjjd schoon wordt. AN ATHERIN-TANDPASTA, van Dr. J. G. POPP, kk. Hoftandarts. Dit preparaat bevordert de frischbeid van den adem eu dient daarenboven nog om aan de Tanden een ver blindend wit aanzien te geven, het bederf er van te beletten en tevens om bet Tandvleesch te versterken Verkrjjgbaar te Zierikzee bjj M. S. POLAK, Drogist Nieuwe Haven, wjjk C, no. 203; te Middelburg bü W. P. van de KAMERApoth.te Vlissingen bij J. GASILLEte Goes bjj J. P. van der DOESte m bü T. Apotb. en A. SCHIPPEREI.IN Co., Verkoophuis; te Amsterdam bjj F. v. WINDHEIM Co., Verkoophuis. Eene JUFFROUW zoekt tegen SEPTEMBER gelegenheid tot INWO NING in een fatsoenlük gezin. I Nader te bevragen bjj aen Uitgever dezes. TERSTOND een METSELAARS-KNECHT benoodigd bij K. DEURLOO, Metselaar te Nieuwer kerk. Ken SCHILDEBS-KNECUT gevraagd om DADELIJK in dienBt te komen, van de P. G ongehuwdloon naar bekwaamheid, bjj L. van ALTENA, Mr. Schilder te Hoogt Zwaluwe bjj Dordrecht. K, VAN STONDEN AAN een SCHOENMAKERS-KNECHT benoodigd bjj M. K. SOETENS te Poortvliet. Een ongehuwd Heer, wonende op een F dorp in ZeelandVRAAGT* tegen half AUGUSTUS of primo SEPTEMBER eene fatsoenlij Re DIENSTBODE, P. G„ als meid alleen, liefst middelbaren leeftjjd. Adres aan de Uitgevers dezes. UI ticever®: DE UOOZE «Sc WAAJLE. Snelpersdrukkerjj van OCHTMAN, PIETERSE VAN DTSHOECK, Meelstraat. B. 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2