/IERIK/ËESCHE NIEUWSBODE. No. 555o 5lsteJaarg. Zaturdag 19 Junij 1875 Verechgnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,30, tranco per Dost 1,60. ADVERTENTIÊN 10 Cts. per regel, kennen uiterlijk tot des MaandagB, Woensdags en Vrijdags voormiddage 10 ure bezorgd worden. Bekendmaking. SCHOUWING op <1« WEGKN. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zit- rikzee, maken bekenddat dp Woensdag den 30 .Tung e. k. eene algemeené SCHOUVVING zal plaats heb ben over al de buurtwegen en voetpaden in deze gemeente. Zij noodigen de Wegpligtigen of Gelanden mitsdien uitieder voor zooveel hem aangaatte zorgen dat op den bepaalden dag de wegenvoetpadensloalen heulen en duikers in behoorlijken staat van ouderhoud bevonden worden overeenkomstig de bepalingen van het reglement op het beheeronderhond en de policie der buurtwegen op voetpaden in deze provincie, goed gekeurd bij Konfuklyk besluit van aen 4 Augustus 1838no. 106. Ziebikz.ee den 16 Jung 1875. T)e Burgemeester J. L. de JONGEW. L B. He Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. Collecte voor het FoikIh ter aan» moediging en ondereiteuiiiiig randoii gewnpeiuleudieiist. @ng«lanï». Te Londen bestaat een sekte»het Uitverkoren Volk", die zich aan de letter van den Bijbel hondt en op grond van sommige teksten geen heil van ge- neesneeren voor haar zieken verwacht. Naar het voorschrift van Jacobus roepen zjj de ouderlingen die de zieken zalven met olie, hun de handen opleggen en als regtvaardigen bidden voor hnn behoud. De regtbank, niet van 't zelfde geloof, bevond een man, die op deze wijs zjjn kind de noodige geneesmiddelen had onthoudenschuldig aan doodslag. Daar de be klaagde echter onder eede bekendedat hjj genees kundige hulp niet noodig achtte en het toedienen van medicijneu onredelijkzal de regtbank de vraag te behandelen hebben of onder dergelijke omstandigheden doodslag strafbaar is. Het zeldzame volk zou inder daad gevaarlijk kunnen wordenin 't vaste geloof aan 't bijbelwoord indien zjj iets doodelüks drinken bet zal hun niet schaden, zou het er ook toe kunnen komen zegt een Engelsch blad vergif aan hun kinde ren in te geven of zelf in te nemen. Deze Heden hebben een huis gekocht, dat tot hos pitaal voor zieke zonderlingen moet dienen en waar alleen de zalvingde handoplegging en het gebed der ouderlingen de hulp der medicijnen vervangen zullen. Indien slechts ongeneeslijke ziekon hierin worden op genomen zal de Staat er zeker niets tegen hebben. Op de bezittingen van den hertog van Sutherland in Schotland is met goed gevolg de stoomkracht aan gewend tot het verplanten van boomen. Daaitoe is een locomobiel van 12 paardenkracht gebruikt. Deze werd op 150 schreden afstand van den te verplanten boom geplaatst. Een ketting werd op korten afstand van den grond om den boom geslagen en toen de machine werkte word de boom met eeu groote kluit aarde uit den grond getrokken300 boomen van 8 tot 12 d.M. middellijn werden op deze wjjze verplant maar ook boomen van 3 voet middellijn werden zoo met goed gevolg behandeld. l&jj ««je. De Correspondencea bericht, dat de koning een besluit geteekend heeft, waarbjj machtiging wordt gegeven tot het sluiten van een 6 pCts. leening, groot 25 rail- lioen piasters, bestemd om de eigenaars van de in de Spaansche koloniën vrij verklaarde slaven schadeloos te stellen. Wanneer deze leouing niet gunstig ontvangen mogt worden, zal de minister van koloniën een ander leeningsplan voorstellen. De Spaansche Bank zal de coupons over 1870 van de stedelijke leening van Madrid betalen. •Dutlaciiliuttr Ber1\i*i, 15 Junij. De Bórsen-Ztg. verzekert, dat de versterkingen van Metz nagenoeg voltooid zijn. De kring van forten, die de stad in een omtrek van De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend dat de gewone jaarljjksche COLLECTEten behoeve van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapendon dienst in de Nederlanden in deze gemeente, aan de huizen der ingezetenen zal worden gehouden op HHtuuKla^ <lt>u ijl Junjj u. e*., aan te vangen te 12 uur des middags. Hij noodigt de ingezetenen uitdie Vaderlandsche instelling, die aan de algemeene hulp bjj voortduring dringende behoefte heeftook thans krachtdadig te ondersteunenen beveelt haar daartoe ia hunne be langstelling aan. Zierikzee, 16 Junjj 1875. De Burgemeester voornoemd, J. L. de JONGEWe/h.I. B. Nieuwstijdingen. Slwcrifttt. Zelden had eene ontvlugting op zonderlinger en tegelijk onbeschaamder wjjze plaats dan onlangs uit de staatsgevangenis Siag Sing in New York. Vier misdadigers wisten de trouwens niet te groote waak zaamheid der beambten te verschalken en uit de ge vangenis te geraken. Zjj sprongen op een langzaam rjjilunden goederentreinoverrompelden met behulp van hunne revolvers den machinist en den stoker, haakten de locomotief van de overige wagens losen voort ging het nuEen eind verder trof den heeren passagiers het ongelukdat het deksel van den cilin der sprong, zoodat de locomotief bleef staan. Nu lieten zjj de locomotief ia den steek en zetten te voet hunne vlagt voortvoorzien van de kleedingstnkken welke zjj den machinist en den stokers afgenomen hadden. Tot dusver heeft men nog geen spoor ontdekt van dit klaverblad van vierenbestaande uit een straatroover, twee inbrekers en een veroordeelde wegens bigamie. J&ttslaitb. De landverhuizing der Mennonieten in Rusland neemt tengevolge van den algemeenen militairen dienst- pligt zoozeer toedat in onderscheidene deelen des rijks, waar landbouw en boscbcultuur zooveel aan hen te danken hebben ernstige klagten worden aan geheven. Om daaraan tegemoet te komenheeft de regering tbansonder goedkeuring des keizerseen voor hen gewjjzigd reglement op den dienstpligt in werking gebragt Ze zullen voortaan geen wapens dragenmaar gedurende den militairen diensttjjd ge- plan tst worden bjj de werkplaatsen voor de marine de brandweer, enz. 25 kilometer omringen, zijn gereed, behalve het fort van Weippy. Er zjjn in het geheel elf, waarvan vier door de Duitschers nieuw zjjn gebouwd. Als de magazjjneu gereed zjjn, zullen zij voorraad voor 40,000 muo voor verscheiden jaren kunnen bevatten De forten zjjn onderling door spoorwegen en telegraaf lijnen verbonden. De vestingwerken van Straatsburg zijn nog niet zoover gevorderd als die van Metz. De werken aan den linker- jjnoever zouden reeds in gebruik kunnen worden genomen, maar die aan den rechteroever zullen eerst in 1877 voltooid wezen. Deze groote vestingen met Mainz, Coblenz, Germers- heim en Rastadt ten oosten en Diedenhoveu, Breiaach en Saarlouis ten westen en zuiden, vormen een der sterkste verdedigings-liniën van Europa. Men wil echter ook nog de vestingwerken van Keulen uitbreiden. •Het plan bestaat om alle vestingen aan den Rijn door spoorwegen te verbinden. Uit Gonobitz (Stiermarken) wordt gemeld, dat door een hevige hagelbui niet alleen de te*velde staande gewassen zjjn vernield, maar de boomen totaal zjjn ontdaan van blad en schors. Vensterglazen en dakpannen zjjn stuk gehageld vogels vielen bjj massa's dood ter aarde. Op dergeljjke wjjze werd in de jongste vier jaren drie malen de hoop des landmaus verjjaeld. Ia dit district heerecht groote armoede. In 1712 zonk nabjj de vesting Elpsborg, prov, WeBt- Gothland, een schip met eene kostbare lading uit Oost-Indie, waarbjj veel Chineesch porcelein. Een maat schappij heeft zich nu gevormd en tracht met duikers bet verlorene weder aan bet licht te brengen- De arbeid gaat zeer gunstig, men heeft veel kostbaar por celein te voorschijn gebragt; dat zoo gaaf is als kwam bet regtstreoks uit de fabriek. De maatschappij doet goede zaken, want een dozjjn koppen en schotels wordt verkocht voor 100 kroonen. JEUberlititb. Amsterdam, 15 Junjj. Heden is door het Prov. geregtshof een aanvang gemaakt met de behandeling aer bekende zaak der valsche munters; 104 getuigen waren gedagvaard, waarvan enkelen wegens wettige redenen ontbraken. Op verzoek van den adv.-gen gelastte het Hof de dagvaarding tegen Vrjjdag van nog 4 Ktuigen. Daar de beschuldigden in hoofdzaak bekend bben, leveren de verhooren niets bjj zonder belang wekkends op. Heden zjjn 30 getuigen gehoord. Morgen voortzetting. 16 Junjj. Het getuigenverhoor omtrent de valeche munters is heden voor het Hof van Noord-Holland voortgezet. Omtrent Willem Bolhoven, de vervaardiger van het valsche geld, werden zeer ongunstige verkla ringen afgelegd. De beschuldigde beweerde later dat bjj van stukadoors te Enkhuizen, die h|j vroeger niet kende, de kunst bad geleerd om door het maken van valach geld zich nit den nood te redden. Het getuigenverhoor duurt voort. Het Hof heeft twee experts benoemd voor do taxatie van het metaal, dat bjj het gieten der valsche stukken gebezigd is. D«'vent«*r, 15 Junjj. Heden is de heer Mcessen, gewezen pastoor te Ommenwegens ontduiking van de personele belasting door de regtbank veroordeeld tot het botalen eener geldboete en in do kosten dor procedure. Kuibiiibiirjj:, 14 Janjj. Een treffend ongeval had gistoren alhier plaats. Eene jonge vrouw die haar zuigeling aan de borst bod, bleef plotseliug dood. E2iii<l)i<>v«»n 16 Junjj. De trein, die 's morgens ten 5 ure van hier op Hasselt vertrektis Maandag aan een groot gevaar ontsnapt. Baldadigen hadden op den weg palen van de afrastering en een houten goot met zink: bekleed gelegd. Gelukkig ontdekte de weg- wachter de goot en kon die met alle krachtsinspanning verwjjderentoen iuist de trein jn volle vaart voorbg stoomde. Hot bleek later, dat de afrasteringpalen door midden gereden warenwat welligt met de goot niet het geval zoude zjjn geweest. Het mogt heden onzen wakkeren brigade-commandant der marécbausséc Prins gelukken, de dadersdrie in getal, te ontdokken en tot bekentenis te brengen. Bredii, 16 Junjj. Daar de heer jhr. mr. C. J. C. H. Van Nispen tot Sevenaer het lidmaatschap dor Tweede Kamer als afgevaardigde, voor Njjmegen hoeft aangenomen, zal een nieuwe verkiezing in het hoofd* kiesdistrict Breda moeten plaats hebben, op den 29 Jong a. s. 15 Junjj. Aan het station van den Rbijnspoorweg alhier, wordt krachtig gewerkt aan do fundeering van de jjzeren overkapping en in den laatsten tjjd aan eene uitbreiding van het station aan de Maaszjjde. Men wil weten dat geheel buiten het gemeentebestuur omtot die uitbreiding door de regering het noodige verlof is gegeven. Reeds voor geruitnen tijd van het werk op het station gc- wageudevroegen wjj of hierin niet het bewjjs lag dat de Rhjjnspoorweg afzag van de ceintuurbaan waarvoor do onteigeningswet in hot Staatsblad stoAt. Toen is die vraag met een stellige weerspraak van het Utrechtsch Dagblad beantwoord. Wanneer men weetdat in de plannen van den verbindingsspoorweg, tusschen Rhjjn- en Hollandachen spoorweg alhier, was opgenomen een nieuw stationte bouwen aan het oosteljjk einde van het Haringvlietdan mag de vraag nog wel eens herhaald worden. 15 Junjj. Uit deze streek in gemeenschap met bet overige deel dor provincie zal den heer Tak, die bjj de jongste verkiezing als Kamerlid beeft moeten wijken voor don heer de Jonge, een adres worden aan geboden waarin adressanten het zeer betreuren dat hun een waardig afgevaardigde is ontvallen, welk adres o. a. door Z. Exc. den Commissaris des Konings is mede- onderteekend. Mi*l«l«lbufsr, 17 Jung. Betrekkeljjk de eerlang te openen maildienst tusschen Vlissingen en Engeland ban het volgende medegedeeld wordendoor het Engelsch gouvernement is toestemming gegeven tot oprigting van een tolkantoor, op de plaatswaar de booten zullen aankomenmet eene Engelscho maat schappij is eene project-overeenkomst gereed tot directe aansluiting per sneltrein aan Londen, terwijl do directo aansluiting to Venlo per sneltrein naar Keulen en Dusseldorf verzekerd is. Nevens de twee kolossale stoombooten, die reeds in het bezit der vonnootschap zjjnzal eerlang een derde boot worden aangekocht en zoodra mogelijk een vierde boot. Het tjjdstip van den aanvang van dezen dienst kan nog niet met juisthoid worden opgegevendoch alles doet verwachten, dat dit zeer spoedig zal zjjn. Govw, 17 Junjj, Het derde Zuidelijk Zendiugsfeest zal gehouden worden op 22 dezer, nabij 's Ifeer Arends- kerke, in eene uitgestrekte weide, rjik beplant met prachtig geboomte. De openingsrede zal gehouden wor den door Dr. A. Kuyperlid der Tweede Kamer, de eerste slotrede door Ds. G. A. Rademaker, pred. te Dordrecht, en de algetneene slotrede door Ds. W. li. Gispen, pred. te Zwolle. Verder zullen het woord voeren Dr. Ph. Hnedemaker, pred. te Rotterdam, Ds. J. Kigemanpred. te Delfahaveu, N. Rinnooy, zen deling' op Nieuw-Guinea, Ds. A. Keert, pred. te Hazers- woude, Jhr. J. L. de Jonge, van Zierikzee, K. B. van PiemenEvangelist te Zierikzee, M. S. Bromet. Zendeling- leeraar te Amsterdam, Baser, van 's Gravenhage, en J. IJ. van Linschoten hoofonderwjjzer te Middelburg. In de eergisteren gehouden vergadering vaa den Gemeenteraad is bepaalddatmet handhaving van het besluit van 24 Junij 1874een school van middel baar onderwjjs voor meisjes zal worden opgerjgt, mits van het Rijk een jaarljjksche subsidie van f 5000 ver kregen worde en werden Burgemeester en Wethouders gemagtigddeze subsidie aan to vragen. Brouwershaven17 Junjj. Maandag jl. vernam men in deze gemeentedat in de nabijheid van Scharendjjke een boot of hoogaarts met menschen was omgeslagenhetwelk van de loodskotter was ge zien doch de bemanning daarvan was niet in staat derwaarts te gaanomdat de sloep aan de wal was. Spoedig nam evenwel J. de Korteschipper van den loodsafhalerhet besluit, zich met zjjne manschappen daarheen te begeven en mogt het geluk smaken 7 personen van een wissen dood te redden. De gereddenallen onervaren personen waren van Onddorp gekomentoen hun hoogaarts door een ruk wind of windhoos werd omgeworpen j zjj zaten dan ook op het vlak van het scheepje, Eere aan de moedige redders, die de voldoening mogten smaken des avonds het vaartuig en de geredde personen bjj hunne betrekkingen te bezorgen. S£iez*fi<2c<46, 18 Junjj. De gewone verkiezing van leden voor de gemeenteraden moet den 20 July a. s. plaats hebben. In deze gemeente zjjn met den eersten Dingsdag van September aan de beurt van aftreding de heeren Mr. J. Moolenburgh, Mr. J. W. A. Schneiders van Greyffens- werth, H. G. Mulock Houwer, R, Koole en D. B. P, Zuurdeeg. Op de voordragt voor hoofdonderwjjz-r te Zalt- Bommel komt o. a. voor de heer J. Petition, hoofdonderw. te Brouwershaven. In de Bjjdragen voor do geschiedenis van het Aarts bisdom Utrecht" wordt betreffende de crematie of lijkverbranding het volgende in herinnering gebragt, betreffende een wet, daaromtrent uitgevaardigd door keizer-Karet den Grooten. Toen de tot het christendom bekeerde Saksers, alhier mocneljjk af te brengen waren van hot verbranden der Ijjken, luidde Kareis strenge wet»Wie het lig- cbaam van een afgestorvene naar de wjjze der heidenen door de vlammen doet verteren on do beenderen ver brandt tot asch, die zal worden onthoofd"en vervol gens: »Wjj bevelen, dat de ljjken zullen gebragt worden naar de kerkhoven en niet naar de grafheuvels der heidenen." Om het volk van do heidensche begraaf plaatsen af te honden, liet de keizer afzonderlijke wegen naar de kerkhoven aanleggen, welke, alwefr op doodstraf, door den lijkstoet moesten worden gevolgd. In verschil lende oorden van ons' vaderland bestaan die wegen nog heden. In het graafschap Zutpheo zjjn ze vaak door bjjzondere eigenaardigheden en voorregten geken merkt: in Twenthe noemt men ze »ljjkweg"f op de Vcluwe >doodweg", en men waarschuwt elkander er nimmer huiten noodzakelijkheid een voet'op te zetten; immers zoo men zjjn loven niet moe is. In het geheel liepen Dingsdag naar Leiden 60 en vertrokken van daar 61 treinen. Op den Hoüandscken spoorweg werden tusschen de 40,000 en 45,000 reizigers vervoerdwaarvan naar en van Leiden tusschen de 30,000 en 35,000. De feesten te Leidon hebben als uit den aard der zaak voor menigeen treurige gevolgen gehad; kloino ongevallen komen bjj dergeljjke gelegenheden steeds voor. Een ongeluk wordt echter medegedeeld, dat van zeer droevigen aard is. Een vader en moeder stonden op de Breestraat naar den voorbjjtrekkenden stoet met fakkellicht Dings dag avond te elf uren te kjjken. De moeder hield een 4'/3-jarig kind op den armdat in 't vreeseljjk gedrang zoozeer beklemd raaktedat het op den arm der wanhopige moeder doodbleef. Te Hoevenstein is in afwezigheid van den arbei der D. v. G. en zijn vrouw brand ontstaan in hun woningwaarin 3 kinderen6 en 4 jaar en 10 md. oudalleen waren achtergebleven. Het jongste kind is in de wieg verbrandtwee geiten zjjn ook in de vlammen omgekomen. Men schrjjft de oorzaak toe aan 't spelen met lucifers door het jongetje van 4 jaar, dat doofstom is. Te Willemstad werden in de vorige week op de paardenmarkt door Franscbe kooplieden o. a. eenige vietjarigc paarden aangekocht. Om die dieren voor vjjfjarige te doen doorgaanwerden bun door de koo pera door middel van een njjptang de achterste tanden met geweld uitgerukt. Deze ongehoorde wreedheid die op de openbare straat gepleegd werdverwekte natuurljjk bjj velen groote ergernis. Op de Luik-Maastrichtsche spoorweg heeft een droevig voorval plaats gehad. Een man had zich in de naojjheid van do rails te slapen gelegddoor het fluiten van een aankomenden trein verschrikt wakker gewordensprong hjj op wilde wjj ken maar kw«m daardoor juist op de baan teregt en werd overreden kort daarop is hjj overleden. Ruim 700 gewezen Pauseljjke Zouaveu van Neder- landsche geboorte zullen eerlang den Paus hun por tretten aanbieden, gebonden in een album van blauw zjjde fluweel, gesloten met een kollossaal gouden kruis, dat in het midden met een schitterend gesteente pt jjkt. Volgens eene beschrijving in de Maaahodel ziet men op het schutblad »de Hollandsche vlag, die treffend harmoniceert met een voorstelling van den slapenden Jezus in het scheepje waarin Petrus (Pius IX met Zonavcn aan zijne zijde) zicb bevindt." Vervolgens vindt men de Pauseljjke vlag tegenover een tekst uit het boek der Maccabeeën. Do Prov. Gron. Ct. meldt bet volgende De hoop van de erfgenamen vau Pieter Toyler van der Hulst, om in het bezit te geraken van diens nala tenschap (Teylers stichting te Haarlem, eDZ., waarvan het kapitaal verleden jaar op 56 millioen gulden werd ?eschat) is meer dan ooit verlevendigd. De heer J. H. ottkemper, als gevolmagtigde en mede-erfgenaam, heeft belangrjjke documenten in Duitsehland en Neder land gevonden na ruim 21 maanden aan dit kolossale werk te hebben gearbeidhopen wjj zijne bemoejjingen met een goeden uitslag bekroond te zien. De stamboom zal een lengte hebben van 6 meter en eene van '2,60 meter breedte. Gemakkeljjk is bet. dus te begrjjpen, welk eene veel omvattende zaak het is, waar zulk eene groote familie bestaat, dit alles in orde te brengen. Wanneer het proces gewonnen wordt, zal ieder erf genaam 10 pCt. voor geregtskosten en advocaten afstaan. Ten slotte kunnen wij de mede-erfgenamen een bigde tijding mededeehm, dat door den bovengenoemden heer Pottkemper de geboorte-acte van don erflater, waarnaar men tevergeefs verscheidene jaren heeft gezocht, ge vonden is. Kwltnleuws. I Ds. Ti. Damslé, pred. te Kockange, vroeger te Nieu- werkerkheeft het beroep naar Üreterp aangenomen. Gemengde berigten. Een naaistertje te Heinkenszand moest niet meer naar een weduwenaar omzien om hem vast te krjjgen, want daar zal niets van komenhaar tong is veel te lang. Een heertje te Zuid-Kraaijert wordt verzocht geen kwaad te spreken van een meisje waar niets van te zeggen valt, want dat 'zou men niet verwachten van zulk een heer. Te Oud-Vossemeer is de kermis zoo prettig geweestdat de oude weduwen van in de 60 jaar met getrouwde mannen tot 's nachts 4 ure uit zijn geweest, en dapper hebben gedronken en ge danst. Als dus de oude vrouwen zoo mal zjjn, dan mogen zjj wel zwjjgen van jonge meiden, waar zjj altjjd veel van te zeggen hebben. Eene jonge dochter te Biggekerke zal nog gek worden als zjj geen vrjjer kan krjjgenen zegt: Mijn vader die is wel wat kwaad Dat ik naloop een soldaat, Maar ik zeg: houd u maar stil, Daar ik hem toch maar hebben wil, Want ik ben nu reeds zoo oud, En al mjjn vrjjers zjjn getrouwd. Als Marien te Wemeldinge zjjn eer wil bewaren dan zal hjj toch moeten maken dat zjjn buurmeisje niet kan zeggendat zjj zulke moojje gescheuken van hem krjjgt. Te Wemeldinge zou men met de Krui- ningsche kermis de meid van G. en de vrouw van M. te zamen, in een ton willen kuipen, en ze dan er uit knuppelen; springen zjj er dan uit, dankunneu zy in huune handen klappen. Een molenaars-zoon te Oud-Voaseineer wordt aangeradenals het weer kermis is, zich zoo flaauw niet te gedragen als zjjn meisje eens lacht tegen een reiger. Ook moest kg zooveel snaps niet hebben van een ander meisjewaar hjj de vorige kermis mede heeft doorgebragt. De vrouw van een wagenmaker te S. moest zooveel praats niet hebben van iemand waar niets van te zeggen valt. Zjj moest maar denken aan de wasch op het bleekveld. Neeltje te S. wordt aangeradenwat beter haar pligt te doen, en nu zegt men: Meisje let toch op uw zaken Andera zal 't bekend nog raken Want als Mietje 't zeggen wou Dan was zjj reeds lang al vrouw. Van een dronkaard te D.die op het punt staat door de ton te springen, zegt men Die zyn laatste stuiver neêrlegt Op de toonbank in een kroeg, Die is waard dat hy den eernaam Van een »Groote domkop" droog Maar er wordt nog meer geduld Overal maakt hjj nog schuld. Eene schoenmakers-dochter te Heinkenszand wordt aangeradenzoo laat op straat niet te loopen, want dat past niet voor een fatsoenlyk meisje. Burgerljjke Stand te Zieril«asee. geboren: 27 Mei. Een zoon van A. J. de Looze en J. J. Brouwer. 29 dito. Een zoon van C. Corbeel en J. Blonker. Eene dochter van P. Lejidekkers en J. M. Mosselman. - Eene dochter van L. Gneunis en M. op den Brouw. Een zoon van C. Koevoets en H. Monnee. 30 dito. Een zoon van P. van der Have en M. de Vos. 31 dito. Eon zoon van P. Capello on A. M. Koster. 1 Junjj. Eene dochter van F. Verschuur en M. Bollemeyer. Een zoon van H. BesaanB en M. J. Vaal. 2 dito. Eene dochter van H. Hage en A. Koopman. Eena dochter van P. Prommel en F. Slobbe. 5 dito. Een zoon van J. Meeuwse en J. M, Ludik- huize. Eene dochter van J. M. Gasille en H. J. de Looze. Eene dochter van J. C. Verschuur en M. Berrevoets. Eene dochter van Dr. H. Goemans en Jonkvr. A R. Sehuurbeque Boeije. 6 dito. Eene dochter van A. J. Wierikx en J. I Ango.. 7 dito. Een zoon van O. Moermond en L. van den Houten. geruwd: 4 Junjj. A. C. van der Kloot, jm. en A. Boogaart, jd. 9 dito. A. Jujjn jm. en B. Matthgsse jd. overleden: 29 Mei. M. Timmerman, oud 74 j., man van J. de Bie. 9 Junjj. P. Larojj oud 85 j. Wed, vau M, Dixon, 10 dito. J. C. van den Enae, oud 24 jaar, jm. BurgerljjUe stand te Tholen. geboren: 13 Mei. Een zoon van W. A. Schot en H. Cornelisse. 21 dito. Eene dochter van J. van Houte en K. Vier gever. 22 dito. Een zoon van C. J. Schot en J. Knop. 1 Junjj. Een zoon van C. 't Gilde en M. E. Hengst- mengel. 9 dito. Een zoon van P. Laban en C. V. Avé. gehuwd: 15 Mei. A. C. Schipper jm. en N. Sakko jd. 9 Junjj. L. van Strien jm. en A. J. van Dalen jd. overleden: 15 Mei. J. L. Jarman oud 64 j. echtgenoot van M. I. Pjjnappel. 15 dito. W. Deurloo d. oud 11 m. 18 dito. S. E. van Begtoo d. oud ruim 1 j. 19 dito. C. Braai oud 11 d. 26 dito. M. A. Witte z. oud 26 i. 28 dito. H. A. Kuyper z. oud 8 m. 6 Jung. C. Chr. Zalyn z. oud lj. 15 dito. A. van der Linde d. oud 6 m. als leven ld o s aangegeven: 1 Jung. Een kind van K. Geuze en M. Potter. Prjjzon der Boter en Ejjeren. Zïbrikzbe,17 Junjj 1875. Boter laagste koers 0,55 en hoogste koers /0,60 per 5 hectogrammen. Kip-Ejjeren laagste koers ƒ0,70 en hoogste koers/0,80 per 25 stuks. STOOM BOOTDIENST tusschen Middelburg en Zierikzee. CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. IS8T-S. Van MIDDELBURG: Zaturd, 19 's morg. 19 'snain. Maand. 21 Dingad. 22 Woensd. 23 Dond. 24 's morg. Vrjjdag 25 Op S3 Junjj worden voor de Zendingfeestbe- zoekers KKTOTJRKAA UTEN naar Wolf aartsdijk 1,20 afgegeven. Terugreis op denzelfden dag. Hotoiirkiifirtpn uitgezonderd Wolfaarts- djjkeche veer tot de helft der stoombootvracht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. Dito vrjj van stoombootvracht voor de eerstvolgende terugreis. Van ZIERIKZEE 7,- u. Zaturd. 19 'smorgt 10,30 u. 4,— 4,— Maand. 21 7,— 4, Dingad. 22 3, Woensd.23 7,— 23 's nam 6,- 6,— Dond. 24 4,— 7,80 Vrjjdag 25 4,—

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1