B IJ VOEGSEL Zierikzeeschen Nieuwsbode van Donderdag 17 Junij 1875. behooreiide bij den Door het POSTKANTOOR te Zl ERIK ZEE zjjn gedurende de maanden Jan. Febr, Maart, April en Mei 1875de navolgende brieven verzondengeadresseerd aan personenwier namen op het adres vermeldter plaatse van bestemming onbekend zjjn, als J. D. ZANT VOORT te Berqen-op-Zoom M. van SPINTER te Eikerzee. Van het Hulpkantoor BRUINISSE. J. van der KUILEN te Rotterdam. C. SNOUCK te Zierikzee. Mej. L. BERKHOUT te Rotterdam. van het Hulpkantoor te DREISCHOR. A. VISSCHER te Simonshaven. J. van der PANNE te Duivendijke. J. THEEUWHIS te 's Gravenhage. van het Hulpkantoor te OOSTERLAND. L. MELIESTE te Rotterdam. NOORD-AMERIKA A. BOOT to Cincinnatie. S. de RONDE te J. SIEREVELD (2 stuks) te C. de WAAL to New-York Van het Hulpkantoor HAAMSTEDE. Mejr. B. LENSERINK KLINKEN, te Grond-Ropids. Van het Hulpkantoor NIEUWERKERK. P. v. d. HEIDE te Grand-Rapids. Van het Hulpkantoor SEROOSKERKE. L. JONKER te New-York. BELGIE. A. BUIJ2E te Brussel. A. van HEUKELEN te Gena. Van het Hulpkantoor Zonnemaire. M. AKKERDAUS te Antwerpen. ENGELAND ZEGERS te Londen. Een en ander over productie en verbruik van Vleesch. IX. (Vervolg van No. 3513.) Geljjk we in 't vorig opstel deden uitkomen, is do vleeschproductie in Europa dermate onvoldoen-lo ten opzichte van 't verbrnik des artikels, dat het er in do toekomst al heel donker zou uitzien indien niet de andere werelddeclou ons toenemend tekort kunnen dek ken. Het worde ons daarom vergund den aardbol eens om te gaan en in de taal der statistiek, dat is in cjj- fers, onze gegevens mee te deelen. En dan stappen wjj alleergteeus naar Australië over. In dit werelddeel, dat zoo eigenaardig voor de veeteelt geschikt is, waar de bosschen zondor ondorhoud zijn on daardoor aan de kudden den toegang gunnenwaar do weidestroken onafzienbare plekken beslaan, daar moest wel een aan- 'zienlijke veestapel komen. Voor 't oogonblik vindt men er dan ook, in ronde cjjfers: 4.713,000 runderen, dat is per 1000 menscben, 2623 R. 51.300,000 schapen28,497 S. De teelt van varkens in Australië is van minder be lang, maar, gelijk uit onze gegevens blijkt men vindt er ongeveer 9maal zooveel runderen en SOmaal zooveel schapen (per 1000 inenschen) als in Europa. We kunnen alzoo reeds in 't vooruit begrjjpen dat Australië niet ongenegen isvan zjjn vleeschvoorraad aan het Europeesche moederland af te staan. We weten allendat Australië het middel van conserveering by de hand heeft genomen om zjjn vleesch in eetbaren toestand naar Europa te knnnen verzendon. In 'tjaar 1864, toen de zaak in hare geboorte was, bedroeg de uitvoerwaarde van verduurzaamd vleesch 132,000 francs; vijfjaren later reods 2 millioen francs, en in 1870 zelfs 3.795,000 francsvoor welke laatste waarde alleen de kolonie Victoria gerekend is. De laatste gegevens waarover wij te beschikken hebbeu, zjjn die van 'tjaar 1872 en '73. Toen, in'72, waren in Australië 43 groote établissementen voor de bereiding van verduurzaamd vleesch in werkingzoowel van büzondere personen als van maatschappijen. Alleen in Victoria werden ge durende de wintermaanden van genoemd jaar 1000 scha pen en 50 ossen per dag verwerkt en in één jaar 11 millioen pond schapen- en rundvleeach hoofdzakeljjk naar Londen overgebrachttcrwjjl voor een en ander 257,855 ponden sterling werden ontvangen. In Nieuw- Zuid Wales liet men zich mede niet onbetuigd; in de fabrieken dezer kolonie aan de Olarence-rivier werden bv. 1000 runderen per maand verwerkt. Alleen van Sidney uit, werden per week 150 tonnen vleesch dat is in 'tjaar, 17.4 millioen Engelscbe ponden naar Europa verzonden. In kleinere hoeveelhedenmaar toch altjjd in zeer aanzienljjke massa'szenden ook Zuid- Australië, Queensland en Nieuw-Zeeland van bun over vloed naar 't Engelscbe moederland. Geljjk we reeds zeiden is de Australische vleeschuitvoer bjjna uitslui tend naar Engeland gericht. Met de gegevens van den Engelscben invoer vóór onskunnen we dus om zoo te spreken de totalen van den vleeschuitvoer met eenige zekerheid bepalen. Welnu, naar deze zjjde wenden we dus onze blikken. In 't jaar 1866 bedroeg do invoer waarde aan verduurzaamd Australisch vleesch 321 pond sterling, en zoo zeer uam 't verbruik van 't artikel toe, dat reeds in 1872 voor eene som van 906,680 ponden sterling kon worden verkocht. De massa vleeschdie men voor deze som gelds ontvingbeliep niet minder dan 17,601 tons of 39.4 millioen pond. De belangstel lende lezerdie zich door al deze cjjfers niet hoeft laten afschrikken tot verdere lectuurzal misschien met de vraag gereed zjjn of niet, in de laatste jaren, een achteruitgang van 't artikel verduurzaamd Austra lisch vleesch" op de Europeesche markt valt waar te nemen? Immers niet alleen in onze stadzal hjj zeg gen, »6 de liefhebberij voor Australisch vleesch dermate gedaalddat men er zcifs den naam niet meer van noemen hoort? Ook elders is menna van 't eerste nieuwtje geprofitoerd te hebben, tot de vroegere onverschillig heid teruggekeerd en heeft men de blikken bussen stillekons aan do liefhebbers overgelaten Toch moet niemand te voorbarig oordeolen. 't Ia waatin 1873 was er conigo achteruitgang in 't nieuwe handelsarti kel merkbaar, (39.4 millioen pond in 1872 werd 29.3 mill, pond in 1873; do waardon wisseldon van 906,680 tot 733,8-18 pond sterling), doch dit log niet zoo zeer aan don verminderden lust tot afneming als wol aan 't duurder worden dor Australischo schapon, die men, om de hooge wolprjjzon, liever in 't leven hield. Trou wens daar is een ander verschjjnseldat ten onzent misschien onopgemerkt voorbjjgaalmaar dat in Enge land wel degeljjk wordt gewaardeerd. We bedoelen de verhoogde qualiteit van 't product. Jammer genoeg zjjn met die verhoogde qualiteitook do prjjzen van 't ar- tikol gestegen, en wel met ongeveer 10 percent, 't On middellijk gevolg vnn deze prjjsvermeerdering is natuur lijk geweest, dat do consumenten onder de arbeidende klassen verminderden, terwjjl het verbruik meor door drong tot do burgerij, tot do moer welvarende standen. Zelfs is onder deze laatste hot verbruik van Australisch vleosch zoo zeer toegenomen, dat het te voorzien is, dat do bewoners der groote steden van Europa, ten minste in Engeland, hoe langer zoo meer van hot door ons besprokene zeer doelmatige levensmiddel zul len gaan gebruiken. Ook moet opgemerkt worden, dat de aanvragen voor't Europeesche vasteland voortdurend stjjgendo zjjndat de eerste lief bebberji nu voorbjj kan geacht worden, maar daarvoor io de plaats treedt oen duurzaam gebruik. Noch eene zaak. Als de productie van Australisch vleesch zoo toeneemt, staat het dan niet te vreezen, dat ook daar de producenten runderen en Bcbapen aanzien) jjk gaan verminderen en aldus do bronnen van inkomsten langzamerhand ook hier verdrongen Een ge ruststellend antwoord op deze vraag. Australië is bestemd om noch voor lange jarenwellicht voor eenwen 'tland der veeteelt bjj uitnemendheid te bljjven. Bodem en klimaat wjjzen dit aan. Maar genoeg voor heden. Een volgend en laatste artikel is bestemd om ons naar Amerika to brongen, ten eindo ook daar gegevens te verzamelen omtrent het onderwerpdat ons thans bezig hondt. Algemeen Overzicht. Het staat nu eenmaal vast, dat kTranltidjjlc het land is der snelle veranderingen en indien er ooit iets bestendig wasdan zou men moeten geloovendat het zich zei ven ontrouw werd of dat er eene regen- ciatie van het volkskarakter had plaats gohodzooals de geschiedenis ons geen enkel voorbeeld geeft.. Nog altijd houden de geruchten aan dat or eene ministerieele crisis zooal niet op handen dan toch zoer waarschjjnljjk is. Maar wat daarvan de eene dag als zeer vermoe- deljjk wordt voorgesteldspreekt men don anderen dag weder tegen. Wjj verklaren dat niet alleen uit het bekende volkskaraktermaar schrijven het groo- tendeels toe aan de voortdurende woelingen der par tijen die nu eene kans meenen te hebben om boven te drijvet) en dan wedor den moed laten zakken. In ieder geval is het zekerdat er iets broeit ton aanzien van het Kabinet, al golooft men ook niet dat Mae- Mahon zou verklaard nebben er niet tegen op te zien een ministerie uit de minderheid der wetgevende Ka mer te kiezen. Recht Fransch is het ook dat men eerst heeft laten doorgaan eene bepaling in de wet op het hoogcr onderwjjswaarbjj aan gemeente en diocesen vrjjheid gegeven werdinrichtingen van hoogcr on derwjjs t; openen en dat de Regeering nu weder wil voorstellen deze bepaling uit de wet te lichten. Zeker is het dat de liberalen langzamerhand beginnen te zienwelke gevaren van de zjjde van het clericalisme dreigen en dat men de oogen gaat openen voor den toenomenden invlood die de geestelijkheid op den gang van zaken uitoefent. Het is voor Frankrjjk te hopen dat men op zjjne hoede zijn zalwant de geschie denis is daar om te leerendat bet een groot deel zjjn er rampen juist aan de geesteljjkhoid en haar ver derfelijk streven te danken heeft. In Prufgsen krijgen de kerkeljjke wetten of liever de rjjkswetten die de kerk betreffen, al meer kracht. Het Heerenhnis heeft niet alleen aangenomen die waarbjj aan de oud-Katholieken recht wordt toe gekend op de kerkelijke goederenmaar ook die op het bestuur der Roomsch kerkelijke goederen, waarbjj de pastoors zjjn uitgesloten van het voorzitterschap; zoo doendo gaat voor de elericalen alle hoop verloren om het verloren terrein te herwinnenmaar wordt ook aan de politiek der Regoering de kroon opgezet. De begrootings-commissie heeft zich verklaard voor het ontwerp tot het verleenen van garantie voor den Bpoorweg van Munster naar Enschedé en men vleit zich alzoo dat deze ljjn zeer spoedig in exploitatie komen zal. Vorst Bismarck beeft vacant ie en zjitie taak zal in dien tjjd door een drietal staatslieden worden vervuld. De rijkskanselier scbjjnt door den arbeid afgemat te zjjn en gaat daarom op reis, maar de keizer heeft zich voorbehouden om als bij bet. noodig acht toch den raad van zjjnen kanselier in te winnenzoodat voor hom de rust niot ongestoord zal zjjn en ook zjjn invloed op den gang der zaken niet zal ophouden. In het Engolsolio Lagerhuis is iu de laatste dagen een zeer gewichtig besluit genomen het heeft nameljjk de wet verworpen waarbjj verplicht onderwijs was voorgesteld. Men merkt op dat de stemming toch gunstiger geworden is voor dit beginselwant het aantal der tegenstanders is verminderd, dat der voor standers toegenomen. De vrienden vleien zich du6 dat er nog wel eens een tjjd komen zalwaarin het ge lukken zal het onderwjjs verplichtend te maken en zeker mag men van een Engelsch parlement verwach ten dat het gaarne alles bevordert, wat tot volks ontwikkeling leiden kan. Het huis hoeft ook van den Minister Disraëli eene verzekering ontvangen die in den tegonwoordigen tjjd van groot belang te achten is. Hj) heeft nameljjk gezegd, dat hjj geeno reden had voor het oogenblik om de jesuiten uit het land to jagenmaar aat hjj zoer goed wietdat hun verbljjf ojj de wet verboden was en dat hjj daarvan gebruik zou maken zoodra do noodzakelijkheid hem aaartoe dringen zou. De jesuiten weten dus nu dat zjj zich stil moeten houden, omdat zjj andere moeten vertrekken. Do berichten uit Spanjo spreken wel niet van gevechten maar zjjn toch niet bemoedigend. Voor eerst spreekt men van een republikeinscli complot tegen ae regeering van Koning Alfoosus en wat erger ismen zegtdat de Koning aan zjjne moeder ge schreven heeft bereid te zjjn alle inogeijjke concession aan den Paus te doen indien dezo zich maar verbin den wil om de positie van den Koning te steunen zoo doendo wordt Spanje op nieuw en in ruimer mate een vriend van Rome, maar het laat zich betwjjfelen of het de rust dos lands en de zekerheid der rnonav- chie bevorderen zal. De Carlisten hebben een rergeef- ecben aanval gedaan op San Sebastian een gebeelc nienwc verwachting is, dat de Koninkljjkc troepen eerlang een beslissenden stap zullen doen omdat men zoo gaarne al vorens de Cortes worden bjjeongeroepon, eenige overwinningen zou behalen om daarmede de vertegenwoordiging te winnen. In de ItnilmmscHo kamer gaat het tegen woordig zeer onstuimig toe. Vreemd genoeg was het. juist over de veiligheidswet dat een twist ontstond tusschen den Minister en de SiciiiaanBcho afgevaardig den die zoo hoog liep dat de laatsten den Minister hebben uitgedaagdniettegenstaande deze zjjne bc- leedigende woorden reeds had herroepen. Do Koning van GHelionland staat op het punt om de rei der aftredende Koningen te gaan ver- grooten. Er ia ten minste sprake dat hjj abdicecreu zal. Het nieuwe Ministerie daar te lande valt nog al mede. Men had gedacht dat het. gansch radicaal zou regeeren en dit is het geval niet. Intusschen kruist een Turksch eskader in de Griekscho wateren en alles zegt dat de rust woldra kan worden verstoord, indien men van rust spreken kan in een landwaar de par tijen niet ophouden alles in gestadige beweging te brengen. In Zwitscrlnnd is met groote meerderheid oen wetsontwerp tot scheiding van Kerk ou Staat verworpen zooals dat in het kanton Geneve was voorgesteld; vreemd genoeg in een land waar van oud.9 de vrijheid zulk eenen omvang had on waar men zich in den laatsten tijd zoo krachtig verzet hoeft tegen de aanmatiging der geesteljjkhoid. Maar mis schien wil men juist daarom het verband in stand houden ten einde zooveel mogel jjk bet roer in banden to houdenwaar de Kerk zoo gaarne den Staat naar hare hand zetten zou. Zoo bljjft schier overal bet, groote struikelblok voor rust en vredevan vooruit gang en ontwikkelingjuist in de Kerkdie een en ander moest bevorderen. Mocht zjj nog eenmaal hare roeping verstaan en licht en vrede dienen iu plaats van beiden in den weg te staan. "V orsehoidenlierten. NADERE BIJZONDERHEDEN VAN het vergaan der Stoomboot „Schiller." De beer Henry Stern, koopman in producteu te New-York, de eenig overgebleven passagier uit. de eerste kajuitheeft aan den correspondent van den

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 3