ZUIDELIJK ZEMINGSFEEST Bouwland en Boschgrond, vlas te velde. TEER-CAPSULES DE GUYOT IJZEREN MANGELS v eth c0., thee-soorten HUWELIJKS-AANVRAAG. m. kandel—smits, depothouders" nieu watraat, benevens in de Ravenstraat en in de Pie te r- celieatraat alhier, wederom pogingen tot inbraak en diefstal ontdekt. Tot nog toe is men de daders niet op het spoor. Tot secretaris der Volksleosbibiiotjfcek alhier ia benoemd de heer F. F. Leupenter vervanging van den heer Mr. P. A. J. Bouvin. De commissie benoemd op het 28ito Ned. Landh. Congresgehouden te Zierikzeeen bestaande uit de heeren dr. L. Mulder dr. J. M. van Bemmelen en E. van den Boschter zake van het aldaar besprokene over proefstations voor den landbouw in Nederland heeft besloten aan het 29ste congres te Heerenveen (te houden 28 Junjj—1 Juljj)te adviseeren overeen komstig het gevoelen van prof. Salverdainspecteur van het landbouwonderwijs, dat het eerste proefstation te Wageningen wordt opgerigten daardoor wordt voorzien in het gemis eener instelling, die andere landen sints lang bezitten. De commissie heeft aan verschillende personen eene circulaire gorigt, om onder steuning van hun voorstel te verzoeken. Tengevolge van den hevigen wind van Zaturdag, zijn op verschillende plaatsen ongelukken voorgevallen. Bij Dordrecht is eene boot met twee officieren en drie pon tonniers midden op de Merwede omgeslagen. Do dren kelingen hebben zich boven water weten te houden, totdat zjj door een schipper gered werden. Ouder Meppel zonk pen bootje met eene vrouw en twee kinderen, die echter gered zjjn. Op de Vecht nabjj Zuilen, in Utrecht, zjjn zeven pramen met zand door den hevigen wind omgeslagen. Een geweldige windvlaag deed te Nieuw- Leusden, in Overijsel, een boom op net buis van den landbouwer B. storten. Een knecht is daarbij gedood. Te Hellevoetsluis zjjn de zeven in aanbouw zjjnde overdekkingskappen voor de monitors weggewaaid. KerUnleuwis. Heden, 16 Junjj treedt de Heilige Vader, PiasIX, het dertigste jaar van zjjn Pausschap in. Beroepen by de Chr.' Geref. gem. te Colynsplaat, Ds. A. Brouwerpred. te Hellevoetsluis. Dr. J. Hulsebospred. te Blaauwkapelheeft be dankt v*)or Warnsveld, maar het beroep naar Wisse- kerke in N.-Beveland aangenomen in afwachting op de verzochte dispensatie van art. 52 van het regle ment op de vacaturen. Gemengde berlgten. Een pikdraad te Baarland heeft met het pinkster feest weer maar naar Saartje geweest, doch heeft moeten beloven om niet meer te gaanwant zjjne dochter krygt het dan altijd op de zenuwen. Kaatje te Baarland moest haar fatsoen wat beter houden als het feest is, want dat past niet om in de herberg zoo maar naar alle jongens toe te loopen, en vooral niet daar zjj een vrjjer heeft. Een boer in Z.-Beveland beweerde dat net onderrigt in de natuurkunde op de scholen zeer goed kan gemist worden, wjjl men het toch niet kan laten regenenals men dit noodig acht. Een hoogvlieger te N. is een goudvink achterna gevlogen, koersstellende in de rigting van Vlissingen. Drie gezusters te N. genieten thans een onschatbaar, zeldzaam, byzonder geluk, als zjjnde verloofd met een drietal, waarmede zy ongetwyfd zeer zeker ieder een Soed fortuin zullen maken. Wat ben ik bljjzegt 'ientje te Wilhelminadorp, »dat ik mjjn pinkater-vrjjer maar heb afgescheept, want hij houdt te veel van een slokje, en daar helpt geen gela voor." Te Dreischor is verleden week een huwelyk voltrokken, dat feestelijk werd gevierd; doch er moest wel by gezongen gewor den zyn: Wel bruidegom was, dat uw lust, Dien dag te vieren zoo met rust Is dat nu bruiloft houwen Of heeft hjj soms wel eens gezeid, Ik laat het voor die eene meid Dat kan mjj niet berouwen. Uw vader is op geld gesteld Maar achdat meisje heeft geen geld Dat zal haar eer niet krenken Maar dat is zeker en gewis. Dat zjj daarom niet minder is Als uwe bruid durft denken. Betje te H. wordt gewaarschuwdden ouden baas van haar man zoo dikwjjls niet by haar alleen te ont vangen als haar man naar 's H. 13, want als hn er achter komt, dan zou het wel eens verkeerd uit kun nen komen. De fijnó jufvouw te G. zegt nu>Zie zoo de slotvoogd en de rjjke weduwe zjjn nu door ray geholpen, en nu ben ik bezig met de wyze schilder en zus Mie, en dan volgt een horlogie-koopmau en het weeuwtje van den schoenmaker. Volgen zy .nu rayn raad, dan zjjn ze allen binnen 10 maanden getrouwd zonder kosten. Geschenken alleen worden aangenomen, en op de feesten moeten wjj zjjn, maar man lief, maar op de kransjes moogt gy niet komen."— Maria te Sint. kan de smaak van stokvisch maar niet weg krjjgen, en zegt 'k Heb liefst maar stokvisch tot mjjn maal, Als is hy ook wat hard en schraal, Hom heb ik 't liefst maar tot myn deel Dan muggen, want die byten veel. HTOOMUOOTDIEN8T van Middelburg op Rotterdam. j u u jj Van MIDDELBURG: Vrjjdag 18 's morg. 10,— u. Zondag 20 11,— Maand. 21 11» Dingsd. 22 11, Woensd. 23 's midd. 12, Dond. 24 's morg. 6, Vrjjdag 25 6, Zondag 27 6, Maand. 28 6,— 875. Van ROTTERDAM: Vrjjdag 18 's morg. Zaturd. 19 Maand. 21 Dingsd. 22 Woensd.23 Dond. 24 Vrijdag 25 Zaturd. 26 9,30» 11,30 11,30» 11,30 11,30» 11,30 11,30 Maand. 28 's nam. 1, DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDIENST: Van Zierikzee, Hotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. 3iïbcïlcttti£tt, Getrouwd: MARINUS den BOER Cz. Kerkwerve, 16 Juny 187 5. Algemeene kennisgeving. NEELTJE BOOT Jd. Heden beviel voorspoedig van eene welge schapene I o e- h to r, LAURA SHAW, geliefde Echtgenoote van Cedar Rapids (Iowa), J. C. BROEKSMIT. 31 Mei 1875. Door Gods goedheid beviel beden zeer voor spoedig van eene welgeschapene Dochter, mjjne geliefde Echtgenoote C. S. MULDER. Zierikzee, J. BUIJK. 14 Juni 1875. Heden overleed, na een langdurig lijden, onze waarde Vader en Behuwd-Vader ADRIAAN BUIJZE, in den ouderdom van ruim 74 jaren. A. BUIJZE Az. Zierikzee, P. BUIJZE Ad. 11 Junjj 1875. A. BUIJZE Ad. M. BUIJZE—Karreman. Den 1 Iden dezer overleed onzo vader, de heer C. WAS, in zyn 76ste jaar. K. WAS. J. E. WAS—van der Burcht van Lichtenbergh. H. WAS. St.-Maartensdijk, 15 Junjj 1875. Eenige kennisgeving. Hartoljjkon dinilr voor de vele en oprechte bewjjzen van vriendschap en belangstelling, op 14 dezer van zoo vele mjjner vroegere Stad- en Landgenooton ondervonden. Middelburg. A. A. MES Gz. Ondergeteekenden betuigen bjj dezenallen hunnen linrtoltflcoii «luiilc voor de vele bljj ken van belangstellingondervonden bjj hunno 25jarige Echtvereeniging. Nieuwerkerk, J. GAANDERSE. 17 Juni 187 5. A. GAANDERSE, v. d. Stolpe. De ondergeteekende betuigt bjj deze haren hartd\jtc«M» ilunU aan Stad- en Landgenooten voor het bezoek gedurende de Brouwershavensche Kermis. Zjj beveelt zich voor het vervolg weder in ieders gunst. Brouwershaven, URds. Dienaresse, 15 Juni 1875. Wed. F. van 't HOF. Degene, die iets te vorderen heeft van - of versolt ulrlf£*«l is aan den boedel van wjjlen Mej. JANNETJE van KOOTEN wed. J. Smallegange, overleden te Nieuwerkerk, wordt verzocht daarvan opgaaf of botnliug te doen vóór l Juljj a. s. ten kantore van den NotariB Mr. J. C. van pBR LEK de CLERCQ te Zierikzee. VER I FI C A TI E. Krachtens Bevelschrift van den Edel Achtbaren Heer Regter Commissaris in het Faillissement van JAN SMITSaannemer van openbare werken timmorman en koopman, wonende te Bruiuiase, worden de bekende en onbekende ScslkitlrïelMichors in dat Faillissement, de bevoorregte en de pand- of hypotheekhebbende daaronder begrepen, OPGEKOEPEN om in persoon of bjj gemagtigde te verschjjneu op de eerwte t>jj oeulromsit van schuldeischcrster verifieutle hunner Nehuldvorilorliigeu welke zal gehouden worden op Maandag den 21 Junij 1875, dei voormiddags ten 10 ure, in het Geregtsgebouw op de Oude Haven te Zierikzee. Zierikzee, 15 Junjj 1875. De Curator, C. BOOM J.N*. Aanstaanden Zondag zal in de Chr. Geref. kerk te Brouwershaven gepredikt worden door Ds. GROENEYELD van Bruinixse. te s Heer Arendskerke, <1 en C3 JUNIa. n. De openingsrede wordt gehouden door Dr. A. KUY- PERlid van de Tweede Kamer der Staten-Gencraal. De andere sprekers zjjn in hot programma vermeld. De boot vertrekt van Zierikzee 's morg. te 7 u. en keert van Wolphnartidijk terug te 4,30 u. Prjjs heon en toruir met Programma l,CO. Rjjtuigen ver voeren van Wolphaartsdtjk naar 's Heer Arendskerke en terug. Prjjs licoi» en t«*rtifg- ƒ1,Enkele pro gramm&'s kosten t 0,35 en aan de ingang van bot terrein ƒ0,40. Billetten voor do boot en de rjjtuigen en programma's zjjn tot Maandag 21 Jnni verkrijgbaar bij do HH. A. J. dk LOOZE te ZierikzeeC. SCHUIL- WERVE te Cortgene J. J van MELLE te Wissenkerke G. BOUMAN te Colijnsplaat. Men zie verder oanplak- billet en programma. Gedurende de zomermaanden 1h liet kantoor van M. C. de CRANE ft ZOON en de ZIERIKZEESCHE COMMANDIETKAS GEOPEND van des mor gens tot des namiddags 5 unr. VERGADERING van de AFDEELING ZIERIKZEE der Zeeuwsche Maatschappij van LANDBOUW, op Znterdng deu lO .Juni o. U., des namiddags te 3 ureten huize van L. VAN GASTEL, te Schuddebenrsalsdan zal door den Heer F. K. t 'ORTEN, Landbouw-Leeraar, eene voordracht gehouden worden. Zierikzee, 14 Juni 1875. Namens het Bestuur der Af deeling voornoemd, de Secretaris, H. G. MULOCK HOUWER. aanbesYedi ngT Op Muinidag den SI Jimii 1875, des namiddags ten drie ure, zal in het Gemeentehuis tc Wh-en kerkeworden AANBESTEED Het vernieuwen van 848 M.s rijsbeslag aan den thoo nw- pol denen het levéren cn verwerken van 80 scheepslon Vilvoord- sche steenmitsgaders het vernieuwen van 660 M.a rijsbeslag cn het leveren en ver werken van flOscheepston Vitvoordsche steen en 300 stuks eiken perkoenpalen aan den Sophi a-Polder. Op den dag dor aanbesteding, des voormiddags ten 10 ure, zal er locnlo tifiti-wysein*; worden ge daan te beginnen aan den Thoorn-Polder. De bestekken liggen van heden af ter inzage van belanghebbenden ten Kantore van den OntvaDger-Griffier van opgemelde Polders te Wissenkerke. Namens de Besturen van den Thoorn- en Sophia-Polders, Wissenkerke VADER van 's GRAVENPOLDER, den 4 Juny 1875. Ontvanger-Griffier. De Notaris J. van der BENT, zal op Vrijdutf den 18 Jituy 187T». des middags 12 ure, in het Hötel Bouwman te Brouwershaven, ten verzoeke van de onher roepelijk gevolmagtigde van wijlen J. C. BENDER, publiek verkoopen: Een Woon- en Winkelhuis met ERVE, stoaude en gelegen aan de Westzjjde van de Zuiddykstraat te Brouwershaven, kadaster sectie C No. 251, groot 76 Centiares. Grondlasten ƒ5,71. De Notaris J. van der BENT, zal op VrïjJiijr den 1® Junij 1875. des namiddags 2 ure, ten verzoeke en vóór de woning van de Weduwe J. C. BENDER te Brouwershavenin he.t openbaar presenteren te verkoopen: Eene anuzieuljjke party KBISTAL-, GL4S- EX AAItDRWERK ENZ., waaronder CHAMPAGNE-, LIKEUR-, JENEVER- en BIERGLAZENKristallen en ordinaire WIJN- en LIKEURKARAFFEN, OLIE- en AZIJNFLESSCHJES en ander fijn GLASWERK, porceleinen THEESER VIEZEN, VAZEN enz., Engelecb GRANIET, waaronder SOEPTERRINES, SLASCHALEN en EETSCHALEN met deksels WASCHSTELLEN SOEZENBAKKEN KOFFIEKANNENgeel en bruin Jaeoba AARDE WERK eene groote partij grof AARDEWERK; LAMPGLAZEN: mitsgaders BLIK- en BORSTELWERK, WASKAARSEN enz. Do Notaris J. M. BOUVIN, zal op tZaturdag den 1S> Jiuijj 1875, 's namiddags ten vier ure, in de dorpsherberg te Oos- terland, in het openbaar aan de meestbiedenden voor dentjjd van veertien ucl»tr»-ecuv<>l£>ren<lc jarou VJElIPAOHTKNj 7 II. 87 A. 40 O. gelegen onder OosterlandJd pacht bjj de Heeren J. Flohil Jz., L. Visser, J. W. F. G. de Borst Verdoorn, L. J. van Vessem en T. Zoeter, aankomende de Diakonie der Hervormde gemeente te Oosterland. Gegadigden worden verzocht zich van j*oli<lo borgen te voorzien, op de verpachting tegenwoordig. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH, te Zierikzee zal, op Zutiinlag 19.1 uujj e. li. 'b voormiddags 10 '/-> ure, ten verzoeke van zyn principaal, aan de Schuur gemerkt No. 54 op den Achterweg te Bommenede, publiek pre senteren te verkoopen EEN BRUIN EN EEN BL.1AUW MERRIEPAARD, 3 Kalfdragende KOEIJEN, één tweejarige en drie éénjarige VAARZEN en drie HWEEKHALVER8. Op VRIJDAG den 25 Juni 1875, des namiddags te één uur, in het gemeentehuis te Wilhelminadorp, zal de Notaris Mr. LIEBERT, geves tigd te Goes, publiek verkoopen, ten verzoeke van den heer G. J. van des BOSCH: O Hectaren 4® Aren SO Centlaren GEHEEL TI END VRIJ VLAS TE flLll, in den Wilhelminapolder, op kavel 36, by de hofstede, bewoond door H. Snijder. TE KOOP: 4 Gemeten 122 Koeden goed VLA S, te bevragen hjj A. MULLIE te Wissenkerke op Noord- Beveland. VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID. CHRONISCHE BR0NCHITES. TEERING. BATIONNEELE BEHANDELING BOOR BI ApoU»«k»r U R»rlJ» Deze capsules ter grootte van een gewone pil bevatten leer uit Noorwegen geheel zuiver en van de éérste qualiteit. De capsule smell in de maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig. Het dagelijkfche gebruik der teer is teer aantebevelcn voor herstellenden en xwakke personen. liet is tevens een zeer goed praesemliel voor cone menigte ziekten, vooral in tijden dat Epidcmicn heerschcn. [Annunirede thérapculiquc du profeaaeur Boocbardst.) De teer zegt M' H. A. Cazenave, wordt met bijzonder succes gebruikt tegen, huiduitslag cn longlcering. Het is klaarblijkelijk door de ervaring bewezen, dat de teer een stimuleercndcn invloed heeft, en dal bij matig maar t geregeld gebruik, de teer de organen der apijsverteering zacht opwekt, en den goeden bloedsomloop bevordert, (Dictionnaire de mëdecine du doclcur Fabre.) c De werking der teer inwendig is als volgt. Zij ver- c meerdert de urine afscheiding, wekt den eetlust op en bevordert de spijsverteering. Men schrijft de teer voor- «i al voor, bij chronische catharren van de blaas en lon- gen. Traité de Pharmacie du professeur Sooseirar.) Bij 't gebruik van één of twee capsules op 't oogenblik dat men gaat eeten, werkt de teer hoogst merkwaardig in de volgende gevallen s BRONCH1TES. ASTHMA. LONGAANDOENING. VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID. LONGONTSTEKING EN TEERINO. KE.LPIJNEN. SLECHTSPIJSVERTÉERINQ KOUDE OP DE BLAAS. en in 't algemeen tegen alle aandoeningen der slijmvliezen. Jedere flacon van fr. 2. 50 bevat 60 capsules. Dit is genoeg gezegd om aan te toonen hoe wei nig deze geneeswijze kost van 5 tot 7 1/2 cent per dag. Om zich tegen 't koopen van namaaksel te hoeden, moet men vooral letten opwitte etiquette, waarop de tekst met zwarte letters is afgedrukt en de onderiee- kening van GUYOT in drio kleuren Uier tegenover bevindt zich het fac-simile deri handleekening - V. t- Zierikzee bjj J. M. GASILLE vele Apothekers in andere plaatsen. De Belgische Maatschappij van ulffomeouc assurantión tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,- - Informatiën bjj- de Agenten C. vak der VLIET Dz te Zierikzee, J. C. M. van RHEEte Haamstede en L. BOOGERD Az. te Brouwershaven. De SPOOR B O OT zal Znturdng 19 en Zaturdag 26 Juny van Zierikzee varen te 10.30 ure. UIT DE HAND TE KOOP: 1,000 000 Steen IJssclvorni, 100,000 Waalvorni, eene groote partij Balken, l*il>t>on en Plnu- zoo goed als nieuw, te bevragen bij ANT. DAVERVELDT te Wouw. U EeD en ander afkomstig van de vestingwerken te Bergen-op-Zontn, alwaar aanwjjzing zal geschieden door PH. van OPDORP, onderbaaa. Bjj dezelve koop eene groote party jfi-of" DENNKZAAD, oogst 1875. TE KOOP: Oude Waai- en IJsselsteen, Pannen, Feesten, Ramen, DeurenPlankenBindien, Gordingen, enz., bjj JAN LINDIIOUT te Nieuwerkerk. TE koop: Een sterken EZEL met KAR geschikt voor Vrachtrydersbcdrijf; bevraagbaar bjj den Boekverkooper de FOUW te Goes. A. BUIJZE, Mz. Melkmarkt GECONFIJTE GEMBER por pot ƒ3,50, lel ei n e potten f2,—. l'ilOVI\i:i:\LETE\1M\STlll,l\(i van Nijverheid, Landbouw en Kunst. te BREDA, van 13 July tot Au^r- 1875. Loten I en 11 stuks a l O verkrygbaar by j alle Boekhandelaren en bjj de ondergeteekenden. J. C. ROSU-PIRON, enninymeester. JAN PHELIPSEN, Secretaris. LOTEN BREDA f\.~ LOTEN AMSTERDAM fl.- S. OCHTMAN, Jz., I naar buiten tegen postwissel van 1,05. ^n 1 die gemakkelijk werken en weinig plaats innemen j zyn voorhanden Dord roch t. nsssaci uit net magazijn van VAN HOUW EN INGE Jt VISSER, welke zich zoowel door goede kwaliteit als lagen prijs bjjzonder aanbevelen. Afgewogen in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een ons, waarop hot nummer en de prys, van af ƒ0,90 tot ƒ3,00 zjjn vermeld. Bjj hoeveolliedcn van minstens 15 Ned. ponden wor den dezelve desverkiezende in met lood bekleede kistjes afgeleverd. Prys-Couranten zijn grats verkrijgbaar: Axel, Job. Veenbuizen. Brouwershaven, W. J. van Brabant. Hontenissn, T. Fassaert. Neuzen, J. C. van Sprang. NeuzeD, A. Versluis. St. Aooaland, J. de Graaf. Sluis, J. C. A. Mets. Sluis, P. E. Mets. Stavenisee, Job. de Jong. Middelburg, J. A. Goetbals. Sas van Gent, Weduwe J. Stubbe. Zierikzee, J.b Ochtman Jz. Zomersproeten- en Teer zeep, outvangen bjj van DI8HOECK. Een fatsoenljjk burger JONGMENSCH, P. G., 27 jaar oud, niet geheel onbemiddeld, tracht in kennis te komen met een niet geheel onbemiddeld Moinje of Weduwe zonder kinderen, om bjj nadere kon- nismaking een WETTIG HUWELIJK aan te gaan. Van de stipste geheimhouding kan men verzekert zyn en zullen de brieven desverkiezende aan hun adres teruggezonden worden. Adres met franco brieven onder letter IJ aan het bureau dezer courant. De ondergeteekende biedt zich aan tot het doen van natte of drooge Waschten. Wed. C. KAN AAR—van der Have, Lange Nobelstraat. in de Binnenstoof, beveelt zich aan tot het doen van eene NATTE of DROOGE WA8CH. gevraagd voor den VERKOOP van THEE; adres franco brieven letter B. bjj den Boekbandelaar A. C. de MOOIJ te Zierikzee. TEN SPOEDIGSTE GEVRAAGD vier TIMMERMANS-KNECHTS, (voor nieuwe gebouwen). Loon naar bekwaamheid. Brieven franco aan het Hulppostkantoor te Oude Tonge onder letter P. Ultjfevf'rwDE LOOZE A WAALE. Snelpersdrukkery van OCHTMAN, PIETERSE ft VAN DISHOECK. Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2