ZIERIKZEESCHE NIECWSBOBE. l\o. 5554 51steJaarg. Donderdag 17 Junij 1875 Verscbfjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,30, franco per poet 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cte. per regel, kunnen uiterlijk tot dee MaandagB, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Bij dit No. behoort een bijvoegselbevattende: Opgave van brieven welke niet aan het adres be kend zijnEen en ander over productie en ver bruik van VleeschAlgemeen Overzicht- Na dere bijzonderheden van het vergaan der stoomboot Schillery1 Ingezonden stukken, Burgerlijke Stand te BrouwershavenUren van afvaart der stoomboot tusschen Zierikzee en Rotterdam. De Verkiezingen. De uitslag der verkieziageu is thans bekend, al moet nog in vier districten worden herstemd. Schitterend was de zegepraal der liberale partjj te Amsterdam schitterend ook daarom, omdat de noofdstad des rjiks thans slechts door één conservatief afgevaardigdeaen heer Fabiusvertegenwoordigd wordt en er kans be staat dat over twee jaren de hoofdstad eene zesdub bele liberale stem uitbrengt. Ook Deventerdattwee jaren geleden voor de eerste maal was gezwenkt en een zeer middelmatig conservatief afgevaardigde, den heer Schimmelpenninck van der Ojjoin de Kamer binnenleiddebeeft den oud-minister van Finantien Blussé met groote meerder heid herkozen, zoodat de liberalen zich mogen vlejjen met de hoop ook dit districtover twee jaren geheel te heroveren. Na Amsterdam komt de eer toe aan Sneekwaar de heer Moens met meer dan twee duizend stommen werd herkozen, tegenover een anti-revolutionaire kan didaat den heer Binkesdie zestien honderd stemmen verkreeg. In geen district heerschte zulk een opgewekt heid bjj de stemmingzulk een geestdrift bjj den uitslag. Geen wonderHet gold een der voorgangers der liberale partijde held zonder vrees en zonder blaam, de keurigste verdediger der Openbare School. Bjjkans al de liberale afgevaardigdenwier beurt van aftreding was gekomenkwamen zegevierend uit de stembus. De ongeloofeljjkste inspanning der anti revolutionairen en clericalen kon hen niet weren. Slechts twee bleven op het slagveld achter. De heer Rntgers van Rozenburg bezweek in den Haarlemmer meer en de heer Tak viel te Middelburg met de hoogste eer. De nederlaag in den Haarlemmermeer kwam niet onverwacht. Mon herinnert zich dat de heer Rntgers er aan dacht de eer aan zich te houden en zjjn ontslag te nemen. Doch moedig hield hg vol om door de clericalendie in dit district de meerderheid hebben, ten val te worden gebragt. De heer Rutgers van Rozenburg neemt daarom geen afscheid van het staats- tooneel. Al is zjjne tegenwoordigheidin het belang der kanaalmaatschappijwaarvan hg commissaris is niet zoo dringend meor noodig, toch wordt hjj ongaarne in de Staten des lands gemist. De heer Rutgers is niet alleen een goed regtsgeleerde en econoomheeft niet alleen eene rjjke ervaring van landbouw- en nij verheidsbelangen maar toonde zich 9teeds een begaafd en vernuftig redenaar. Misschien brengt do hoofdstad hem ons over twee jaren terug. Gunnen wjj den Haarlemmermeer de treurige eer door een onbeduidende grootheid als den anti revolutionairen baron van Heem stra te worden vertegenwoordigd. Er was een tjjd dat aan dien naam in ons vaderland een andere klank was verbonden en dat hjj de weörklank bevatte van de fiere aandrift tot vrjjheid. Wat wèl verrastte, was de nederlaag te Middelburg. Wjj zelveover de verkiezingen in Zeeland sprekende, achtten de herkiezing van den heer Tak van Poortvliet eene besliste zaakwaarover niet meer gesproken behoefde te worden. Zijne niet-herkiezing is de daad der grofste ondank baarheid. In den heer Tak van Poortvliet vereenigde zich alles wat men van een volksvertegenwoordiger verlangen magde geestirift der jeugd met de bedachtzaam heid van den mannelgken leeftgdde grootste onaf hankelijkheid buitengewone helderheid des geeates eene zeldzame vlugheid van opvattingeene grenzen- looze werkzaamheidstandvastigheid van beginselen moed der overtuiging; klaarheid van voordragtdege lijkheid van argumentatieeen jjzerstaal geheugen liefde voor 't vaderland en de edolste eerzucht om zjjn vaderland te dienen naar zijn beste vermogens. Welk eene energie en eene werkzaamheid ontplooide de heer Tak van Poortvliet in de laatste vier jaren Noem ééne begrootingwaarbjj hg niet tot rapporteur werd benoemd van verschillende hoofdstukken noem één gewigtig wetsontwerp van commercieel belang, waarbjj hij niet eveneens tot verslaggever werd aange wezen. De hoogst belangrjjke enquête omtrent den toestand der koopvaardjj vloot werd door hem beraamd, geleid, bewerkt. Die goudmjjn van practische han delskennis die voor onze wetgeving en voor ons land zulk een schat van gaven belooftis zijn gedachte, zjjn daad. Indien de stoffeljjke welvaart des lands mot reuzenschreden mogt vooruitgaan ten gevolge van de toepassing en opvolging van de voorschriften en wen ken waarvan die enquête overvloeitdan is Nederland dit aan den heer Tak van Poortvliet verschuldigd. Met den oud-afgevaardigde Fokker zeggen wjjdat wij minder den gevallen afgevaardigde beklagen. Voor hem bljjft eene toekomst weggelegd. Hij was misschien de eenigedie op ieder gebied van binnenlandsch be heer den Minister van Binnenlandsche Zaken pal kon staan. Nooit gaf hjj kamp al naderde hij soms tot do uiterste grens der bescheidenheid. De heer Tak bezat in hooge mate de bewustheid zjjner gaven dat zelfvertrouwen dat het besef heeft van de waarheid die men aanvoert en die men weet te verdedigen. Maar ook wij beklagen het landdatin plaats van den heer Tak van Poortvlietden welbekenden beer de Jonge van Zierikzee naar den Haag uitzendt. Aan do goede eigenschappen van dat raadslid van Zierikzee wenschen wij niets te kort te doen. Wjj willen aan nemen dathoezeer hij in onze oogen dwaalt en diep is afgedwaald dit niet het gevolg is van eene onge oorloofde eerzucht of van een streven om op den ladder der grootheid steeds hooger op te klimmenmaar alleen van een warme overtuigingvan eene inwen dige behoefte des harten. Maar niemand zal het ons misduiden wanneer wij ruiterlijk erkennen dat de heer de Jonge, in weerwil van zjjne goede eigenschappen, de allereerste mist., die noodig is om een goed volks vertegenwoordiger te zijn. Ware hjj nog slechts conser vatief men zou kunnen beweren de dwaling, dat het volk Diet mag meêregerenvernedert wel het volk maar schaadt dat niet. Het volkhoe veel zijne ont wikkeling nog te wenschen overlaat, heeft het sedert 1848 tocu zoover reeds gebragt, dat bet medelijdend de Behouders ophaalt voor adeltrots. Het volk ziet de grooten der aarde niet meer naar de oogen en weet dat alleen hij trotsch ban zjjn die zijne oogen niet behoeft neer te slaan. Maar de heer de Jonge is anti-revolutionair en strjjdt niet tegen het volk, maar tegen de volksschool on tegen de volksinrigtingwant het een staat met het ander in verband. Hjjdie aanstoot vindt in de ge dachte dat kinderen van verschillende religie verdraag zaam en met gelijk regt naast elkander zitten op eene schoolwaar niet in den Bijbel wordt onderwezen maar waar al wat goedschoon en rein is uit een zuiver gemoed wordt medegedeeld, komt er al zeer ligt toe om later te belettendat mannen van ver schillende religie verdraagzaam en met dezelfde regten naast elkander zitten in eene politieke vergadering in den Staat zeiven. Hjjdie meent dat bidden eu bidden alléén kinderen tot brave practische menschen vormtkomt er zeer gemakkeljjk toe om ieder sociaal, economisch en juridisch vraagstuk met bijbeltekstenj geschreven voor andere tijden en anderereeds lang ondergegane, maatBchappjjen op te lossen. Hijdie niet verdraagzaam wil zijn voor kinderen belooft ook weinig tolerant te zullen zijn voor de mannendie uit die kinderen eenmaal zullen opgroejjen. Nu vreezen wjj wel niotdat de openbare school voetstoots in één ruk zal worden omvergehaald. Maar de voorzigtigheiddie men daarbjj wil aanwenden is een reden te meer tot ongerustheid. Men wil trach ten eerst een kleinedaarna een groote bres in de volksschool te schieten, om haar dan van zelve te doen ineenzakken. Er is niets zóó stevig, dat niet door verdachtmaking verzwakt en verbroken kan worden niets zóó heiligdat niet door scheeve voorstellingen verdraaid kan worden. De heer de Jonge komt nu de rjjen van dedoodvjj- anden der openbare school vermeerderen. Daarvoor komt hg en andere zaken zjjn niet van hem te ver wachten. Wat zal daarvan het gevolg zjjn? Dat, terwjjl hier de zonen van hetzelfde vaderland twist en tweespalt zaajjenen niet9 doen dan het duurste klei nood dat onze vaderen ons hebben achtergelaten bezwalken en bedervenonze wetgeving braak bljjft onze nationale weerbaarheid niet zal toenemende buitenlandsche vjjanddie ons God verhoede dit komt bespringen ons vol twistenmaar weerloos zal vindende handelsgeest niet wordt opgewektde scheepvaart steeds meer achteruit gaatde koloniën indommelenbelasting-hervorming op den achtergrond geraakthet regtswezen dus bljjft ingerigt, dat zoowel de magistratuur als het regt ongenaakbaar wordt voor de kern der burgerjj en alleen aan rjjken en armen regt wordt gedaaniedere verbetering verdaagdieder initiatief verlamdiedere materieele vooruitgang dood gezwegen. Alles opgeofferd aan dit ééne ideaal staatsgeld voor kerkelijk onderwijs. De scherpste tegen strijdigheid die men denken kan daar de staat alleen onzijdig kan zjjn en alleen door onzjjdige scholen te stichten aan het staatsdoel voldoening kan verschaffen En intusschenterwjjl wjj de kerkeljjke twisten overbrengen in de Staten-zaal en de heer de Jonge, zoo als wjj hem kennenmede het vuur van den ge loofsijver in het Parlement gaat aanblazen staat daar ginds aan de deur een vorsteljjke bespieder, die aan de almagt der kerk den oorlog heeft verklaard die den Staat van iederen kerkeljjken oisch zuiver wil houden en die belangstellend uitziet naar hetgeen in Nederland gebeuren zal. Bestendig loert hg mm onze Oosteljjke grens, gezind om ieder den oorlog te ver klaren die ultrumontaunschen invloed begunstigt ultramontaunsche eischen bevredigtaan ultrumon- taansche doeleinden de hand reikt! Nieuwstijdingen. Aan de Oost-Indische berichten is het volgendo ont leend De laatste particuliero berichten van Atchin zjjn niot ongunstig. Zjj luiden als volgt: »Tegenwoordig hebben wij bjjna eiken dag regen, dit is zeer welkom eD oorzaak dat men weinig zieken heeft. Tot en mot heden, van 10 tot 22 April, is er hier niets uitgevoerd met ongeduld wacht men eiken dag de order om tegen Bital op te rukken, doch die aanval zal voorloopig wel moeten worden uitgesteld door de regens die al<e veldon onder water hebben gezet. De voeding bljjft uitmuntend. Met de putboring is men gevorderd tot op eene diepte van 74 uieter. Harde klei- en steengrond zjjn oorzaak dat men dageljjks niet meer dan één meter dieper komt." Verder wordt uit den Kraton aan do Sumatra Crt. dd. 22 April geschreven: »De zaken gaan hier uitstekend vooruit; de broodbakkerjj is in vollo werking en iederen dag krjjgen do troepen versch brood. Ook wordt alle dagen versch ruodvlecsch en 's Zondags versch vnrkensvleesch verstrekt. De jjsfabriek werkt sedert eenige dageu, doch heeft nog geen jjs geproduceerd, daar men de temperatuur nog niet lager heeft kunneu brengen dan 2° Fr., terwjjl zjj voor de jjsproductie 18° Fr. moet bedragen.Op de grasvlakte verrjjzen de gebouwen als uit den grondde troepen zjjn daar duizend percent beter gelogeerd dan binnen don kraton." De vuurtoren op Poeloe Bras wekt bewondering. Dit werk is zoover gevorderd, dat tegen Augustus stellig het ontstoken van het vuur verwacht kan worden, als de lichttoestel in tjjds aankomt. Sedert het begin van dit jaar wordt aan geene offi cieren van het Indisch leger verlof naar Nederland verleend, anders dan wegens ziekte. De Minister van Koloniën beeft het verlof wegens vjjftienjarigen onaf gebroken diensttjjd tijdeljjk buiten werking gesteld. Die maatregel beeft tengevolge, dat, tot schade van leger en schatkist, de aanvragen om verlof wegens ziekte zich vermenigvuldigen. 3mcrifea- Te Boston heeft eene geweldige !ontploffing plaats gehad in eene apotheek waarin zich een fontein van sodawater bevond en waarbjj 6 personen werden ge dood en anderen gewond. Op een oogenblik toen ver scheidene personen aan de fontein dronken had onder het gebouw eene ontploffing plaats, die vergezeld ging van een dof gedruisch al9 van een op verren afstand afgeschoten kanonschot. Onmiddellijk werd het gcheele Sebouw opgeligt en viel toen onder het hulpgeroep en et geschreeuw van een aantal menschen in elkander. De uitwerking was verschrikkeljjkde bodem was tot op eenigen afstand als bij eene aardbeving gescheurd. Een voorbjj rjjdcnd rjjtuig met dames werd omgewor pen zoodat de dames er uitvielen. Overal zag men ge broken vensterglazen en de uurwerken bleven stil staan. Op bet oogenblik der ontploffing was geen vlam zigt- baar, doen korten tijd daarna was bet plein waarop het gebouw stond met stof, rook en allerlei brok stukken overdekt. Spoedig verscheen de brandweer, die terstond naar de ongelukkigon begon te zoeken welke in bet huis aanwezig waren geweest, en weldra werden er tien opgegravenwaarvan zes dood waren en de andere min of meer gewond. Men gelooft dat de ont ploffing door gas is veroorzaakt, maar begrijpt niet hoe zij zoo heftig kon zijn, dewijl bet gebouw zelf zeer zwaar en sterk was. JFrawRrtjjft. Het heeft Woensdag op ontzettende wijze te Parjis en in de omstreken dier stad gestormd. Op schier alle fiunten der stad zijn sporen van verwoesting achterge- aten. In de Champs Elysées was de grond als bezaaid met boomtakken en bladeren. Veertien boomen werden er ontworteld. Een kraam met kinderspeelgoed vloog in ontelbare stukken uiteen. In de Avenue d'Italie is een paard voor een rjjtuig doodgeslagen, en viel de koetsier van den bok. In de Rue de ia Bourdonagen is een werkman door de brokstukken van een schoor steen zoozeer getroffen, dat men aan 't behoud van *jjn leven wanhoopt. Op de Buttcs-Chaumont is eene vrouw door den bliksem gedood. Een tent, die bjj de Rue de la Sablière was opgericht, om tot een reusachtig panorama te dienen, dat de voornaamste episodes uit de beide belegeringen van Parjjs te aanschouwen zou geven, en dat naar de tentoonstelling te Philadelphia zon worden gezonden, is plank voor plank uit elkander geslagen. Alleen deze schade wordt op 50,000 fr. begroot. In de .Jardin. des Plantes" is een vjjftigtal boomen neergeslagen en een leeuw door den bliksem getroffen. Ware dit niet het geval geweest, dan had het dier kunnen ontsnappen, daar de traliën van zjjn hok door den bliksem tot kurketrekkers waren verdraaid. De wilde dieren hieven een vreeseljjk gebrul aan, de run deren loeiden, de arenden gierden. Men kan nagaan, hoe onder dat concert van gedierte, wind en donder de menschen to moede waren, die in alle beestengala- rjjen een schuilplaats hadden gezocht. TJi'U. 14 Jung. Een tjjd zooals de bewoners van dit eiland thans belevenis nooit te voren door hen gekend. Ieder geniet in ruime mate van de ansjovis- visscherg. Arbeiders die anders weinig verdienden verdienen thans 12 A 15 gld. per week. Vrachtschip pers liggen geen dag stilde een gaat om zout hetwelk thans bg lasten wordt verbruiktterwjjl de ander ledige anejovisankers aanvoert en een derde de gevulde ankers weder naar Amsterdam transpor teert. Weduwendie vroeger gedroogde koemest opzochten om daarmede hun pot te koken (uit gebrek aan geld om turf te koopenjverdienen thans per dag f 1 h 1,50 met het koppen van unsjovisch. Kortom, er heersclit hier een ongekende welvaart. Wat vroeger nooit gebeurd isvleeschhouwers uit Kampen komen hier eiken Maandag met versch geslagt koevleesch hetwelk hun bjj partjjen van 15 20 halve kilogram men wordt afgekocht. Onze visscbers verdienen aan- zienljjke sommen geld in do drie vorige weken wonnen sommige 900 i\ 1000. Eiken dag komen er geregeld p. m. 140 vaartuigen naar de haven om ansjovisch te lossen, en er zjjn thans vier zouterjjeu. De vangst der vier vorige dagen was geregelder dan vroeger men vangt thans 11 10 duizend ans jovisch per dag niet twee schuiten. De prjjs is 5 per duizend. Deventer, 12 Junjj. Gisteren avond ging een man met zjjne vrouw naar de kermis en lieten hunue drie kinderen, van welke het oudste 9 jaren en het jongste eenige maanden telde, alleen aan hun lot over. Het oudste ltind viol in slaap en een der andere kin deren had het ongeluk de petroleumlamp omver te werpen, waardoor de brandende petroleum de kleederen van het slapende kind bereikte, die terstond in lichte loajje vlam stonden. Op het angstgeschreeuw snelden de buren ter hulp, die de vlammen bluschten. Het lrind is eohter zoodanig met brandwonden overdekt-, dat zjjn toestand hopeloos is. 14 Junjj. Morgen zal voor het Hof van Noord-Holland de zaak van de valsche mun ters behandeld wotden. De beschuldigden zjjn 4 in getal. De eerste, Willem Bolhovcn, is dogeen, die de zilveren nationale gangbare muntspeciën heeft nage maakt. Te dien einuo drukte hjj in 2 gipBvormen een echt muntstuk af, plaatste daarna die beide vormen tegen elkander, met een touw omwoelden maakte dan daarin een gaatjeom de gesmolten specie van een compositie-lepel in de vormen te gieten. Nadat die specie gesmolten wasnam hjj het nagemaakte muntstuk uit do vormen vjjlde de randen eerst wat af, om ze daarna met schuurpapier te schuren ter wjjl het plat van de munt met sigarenasch gewreven werd ter bevordering der kleur. In het najaar van 1873 was dc beschuldigde met de vervaardiging be gonnen maakte hjj toen Blechts kwartjeslater ver vaardigde hjj halve guldens, guldenstukken en rüks- doalders. Uit één lepel toch kon hij 6 kwartjes maken of 4 halve guldens of 3 guldens of 1'/, rijksdaalders. Zjjn makker, Johsn Topboff, onlangR in de gevangenis overleden, bragt in den beginne het geld in omloop, 'erwjjl beiden de opbrengst deeldenlater namen ook de vrouwen van beide personen en de neef van Bolhoven S"verig aan het verspreiden der valsche muntstukken eel. In Januari 1875 werden de vier beschuldigden gevangen genomen, de vronw ran Dolhoven in een winkel, waar door haar een valsche rjjksdaaldcr werd uitgegevenBolhoven en Tophoff den zelfden dag in do woning van B bjj hunne terugkomst uit Haarlem, alwaar T. 15 stuks valsche rijksdaalders had uitgegeven. De besch. hebben allen de nun ten laste gelegde feiten bekend. Door het O. M. zjjn 104 getuigen gedagvaard. 14 Junjj. De fccstweck is aangebroken en onze veste heeft zich op waardige wijze gereed gemaakt het 300jarig bestaan der Academie te her- deuken. Huis aan buis wappert de driekleuraan veler woningen zjjn versieringen a&ngobragt en eene verbazingwekkende menigte beweegt zich langs straten en grachten. j' Is het weder beden ook al ongunstigniemand laat zich daardoor afschrikken en dc' Verschil lendetreinen brengen eene massa vreemdelingen aan. Op do Ruïne is een feestgebouw opgerigt, dat alles overtreft wat van dien aard tot nog toe in ons land. geleverd is. Het gebouw is 97 meters lang47 breed en 4'/t hoog, terwijl de groote zaal plaats levert voor 5 h 6000 menschen. Nadat de Leidsche Zangveveeniging en een sterk bezet orehest zich in dat gebouw hadden doen hooren had de plegtige uitreiking plaats van een vaandel door Leidsche dames aan het9tudentenkorps geschonken. Met eene krachtige en aangename stem hield mej. ii. Polano bij die uitreiking eene toespraakwaarin zjj o. a. wees op de woorden Deugd Eendracht, Trouw," op het vaandel voorkomende. Deze waren de voortreffelijke eigenschappen van Leidens burgerij waaruit ze kracht en moed geput heeft om den ge vaarvollen strijd to doorstaan den gevreesden vijand weerstand te bieden Leidens veste tot het uiterste te verdedigen en daarmede Nederlandsch ondergang te verhoeden. Daarom" zeide de spreekster stellen de Leidsche dames er hoogen prjjs op, dat die spreuk de leus is gebleven van het studentencorpsen wanneer gij die leus op de banier ziet prijken wil u dan herinneren dat wij van u vertrouwen dat gij ook in de toekomst zult zjjn Neêrland's edelste staatsburgersmannen groot van geestkloek van zintrouw van hart handhavers van vrijheid en regtwachters onzer natio nale onaf hankeljjkheid." Het vaandel is van blaauw fluweelrijk met zilver geborduurd en draagt deu pijlbundel met lint om slingert waaronder bovengenoemd devies. De stand aard wordt gekroond door een zilveren Minervu-beeld. Bg het vaandel was gevoegd een album van blauw fluweelmet zilver gemonteerd. De lieftallige spreekster word beantwoord door den president van het studentenkorps, de heer Kapp-yne waarop door al de aanwezigen een daverend »Io Vivat" werd aangeheven. Ten 1 ure begaf zich de stoet van Reünisten en de Senaten der bevriende studentenkorpsen naar »Zomer- zorg." Dkar ontmoetten oude vrienden elkander, diar werd menige handdruk gewisselddfiAr werd herin nerd hoe men vóór vele jaren misschien vroljjkè avonden doorbragtmaar ook hoeveel nut de collegefj aanbragten. Onder de aanwezigen merkten wjj op de eerwaarde Isqüc Prins van Amsterdam welke op 13 Sept. 1793 j als student werd ingeschreven. De Voorzitter van het studentenkorpsde heer Kapptyneriep den feestvierenden een hartelijk welkom toein eene rededie tintelde van humor. Hjj bo- toogde in zjjne schildering van wat veranderd en wat i gebleven iedat de vorm van het studentenleven eenigzins veranderd moge zijnde geest dezelfde ge bleven is, namelijk de geest van Hildebrand en van Klikspaan. Onder een duizendvoudig »Io Vivat" verliet de stoet thaus de zaal en begaf men zich naar de Ruïnewaar prof. Heets nis feestredenaar zou optreden. De redenaar schetste de beteekenis van het feest als van persoonlijke herinnering en van dankbaarheid van verwachting. Uitvoerig stond hij stil bjj hetgeen Nederland had te wachten van het opkomend geslacht eu hoopte dat die verwachtingen nimmer zouden wor- den beschaamd. Na deze opening van het feest begaf men zich naai de Breestraat, waar de nieuwe studenten-societeit Minerva t werd geopend, 'tls een prachtig en grootse b gebouw,'opgetrokken in Hollaudschen rennissam- e stijl, 30 meter breed en 20 meter diepbjj eene hoqgte van 14 meter tot aan de kroonlijst. D&dr werd menig harteljjk woordje gesproken eu bleef men regt genoegeljjk eenigen tijd bijeen Heden avond hebben op verschillende plaatsen muziek-uitvoeringen plaats, waarvoor ander weêreene gewenschte zaak zou wezen. 15 Junjj. Heden i6 het de groote feestdag voor het publiekals zjjnde ge wijd aan de Maskerade of gecostumeerde optogtwelke ten onderwerp had »de Leidsche Roogeschoolafgebeeld in de beroemdste en merkwaardigste mannen, die van hare stichting af hun naam aan den haren hebben verbonden." Eene volledige beschrijving van dezen optogt te geven is ons thans ondoenljjk; zonder overdrijving kunnefa wjj evenwel zeggendat zjj imposant is. Meer dan 300 gemaslrerdenwaarvan ruim 80 te paardin de schitterendste costuuesvan zjjde en fluweelrijk met goud versierd, sommigen met bout en'hermeijin afge zet enkelen geheel in wapenrustingen met helmen en lansen 't is een prachtige aanblik. H. M. de Koningin veroerde heden het feest nfet bare tegenwoordigheid. De optogt werd door heerlijk weder begunstigd. Heden avond ten 9 ure zal zjj bjj fakkellicht nog eens door de feestelijk verlichte straten trekken. *i4GruT"iihajco. 14- Junij. Bg arrest van den hoogen raad van heden is, overeenkomstig de conclusie van den advocaat-generaal bg dat rechtscollege, verwor pen het beroep in cassatie door M. 'Jeenscn en drie andere ingezetenen van 8t. Philipsland ingesteld tegen het arrest van het provinciaal gerechtshof in Zeeland, waar bjj zjj ter zake van rebellie tot gevangenisstraf zjjjn veroordeeld. Een zeer treffend ongeluk beeft gisterenmiddag in het Ilaagsche Bosch plaats gehad. Jbr. W. H. C. Van Kappara, luitenant-kolonel der artillerie op non- activiteit, is even voorbjj de b06chwachterswoning van bet paard gevallen en weinige oogenblikken na bet on geluk reeds overleden. Het lijk is naar het commissariaat van Politie op do Nieuwebaven gebracht. 13 Junjj. Met de gisterenmorgen van hier vertrokken stoomboot Rotterdam zjjn 80 gees telijken en geesteljjke zusters naar Amerika vertrokken Ook de gisteren avond van hier vertrokken stoomboot Albertnaar Grimsbyhad 60 geesteljjke lieeren en dames aan boorddie over Liverpool zich naar de nieuwe wereld begeven. Naar wjj vernemen zjjn dit vpor het meerendeel uitgeweken Duitschers. Axel, 14 Jung. De Kerkeraad der Hervormde ge meente alhier schjjnt met 5 tegen 2 stemmen besloten te hebben aan de toezegging van beroep, tegen het einde der maand Junjj den weleerwaarden heer C. Diehl, predik, te Chaam gedaan geen gevolg te zullen geven, ter oorzake van inlichtingen ontvangen uit Willemstad, waarin zaken vermeld staan, die gelukkig zjjn Eer waarde niet tot oneer kunnen aangerekend worden. Alle welgezinde leden der gemeente zijn, naar wjj vernemen, zeer gebelgd over het besluit van den ver lichten kerkeraad. O»»**:-*. 14*Junjj. Een ongehuwd ingezeten van HeinkenszandJacobus Courtin geheeten27 jaren oud koopman of rondventer van manufacturen ver klaarde zich in Maart jl. failliet en gaf aan den curator en de regtbank op, dat hjj niet meer goederen bezat dan voor eene waarde van ƒ155, die zgn vader, Frans Courtin, landbouwer aldaar, voor dat bedrag aankocht. Daar or evenwel vermoeden bestond dat de gefailleerde minstens drie groote kisten met manufacturen, afkom stig van den koopman van der Hart uit Bergen-op-Z.oom, had verduisterd, hadden den 26stenMei door de justitie huiszoekingen plaatsdoch te vergeefs. De curator in het faillissement en de officier van justitie gaven alstoeD aan den brigadier der rijksveldwacht P. Verdouw, bjj- zonderen last om de zaken van Courtindie al weêr i aan het. uitventen was gegaan met de van zgn vader I ad 155 ingekochte goederengoed in het oog te i honden Genoemde brigadier heeft den last trouw volbragt eD mag zich ongetwjjfeld tot tevredenheid zjjner superieurenin een zeer gunstigen uitslag zjjner onvermoeide nasporingen verheugen. In overleg met deu veldwachter F. v. d. Lindebeeft hjjnaar aan- leiding van een gerezen vermoedenbij den smid J. I Slink een ijzeren priem laten makenom daarmede in den grond te kunneu boren. Op uitnoodiging van den brigadier kwamen jl. Zaturdag-avond de officier 'l van justitie met den regter-commissaris en den griffier derwaarts. J De landbouwer Cornells Walraven word verdacht dat bg hem goederen in den grond verborgen waven betgeen weldra bleek wevkeljjk het geval te zijn want toen de brigadier Verdouw met bovengenoemden ijzeren priem onder een berm hooi iu de schuur in aen grond boordehad hjj de zelfvoldoening 'dat hij op een kist stiet en woldra met behulp van den veld wachter van der Lindodrie groote kisten niet goede manufacturen ter vermoedeljjko waarde van 1000 uit den grond te voorschjjn bragt. Courtindie op eenigen afstand woontwerd door den brigadier gearresteerd en des nachts naar Goes overgebragt. Walraven beeft verklaard dat hjj en J. Courtin met zijn vader op zekeren nacht in Maart jl. d» drie groote kisten met paard en wagen van de hofstede van F. Courtin hebben vervoerd naar de schuur van Walra ven waar .T, Courtin een groot en diep gat gegraven en dc kisten daarin verborgen heeft. De gearresteerde erkent, de kisten als van hem afkomstig, maar beweert dat bij tijdens het faillissement de kisten met den inhoud aan Walraven voor ƒ800 heeft verkochtwelk bedrag door Walraven oebter nog niet voldaan was. ZtPviltsee, 15 Junij. Heden morgen werden aan de achterzijde van een drietal woningen in de Verre-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1