KRISTAL- liLfö- EN AARDEWERK ENZ., KANAAL-MAATSCHAPPIJ. Koolzaadveiling. GOUD- EN ZILVERWERKEN BENEDEN FABRIEKSPRIJS, NARDTEN, LUCKERIIOF k\ C®, PRÖVIMMLE TENTOONSTELLING HUWELIJK S-A AN VlXAOT ra binneS- en büitenlandsche JlfcWrUuiun» 0 liojari^e Ëchtveret'iii^iug' r van n JAN GAANDERSE en R ADRIANA de JONGE, f* Nieuwbrkerk, 14 Junij 1875. p Hunne dankbare kinderen. &&3C& ÖJCJ3«a3C©©>Ci2«sl3C©Q3C& j3CÊ Ondertrouwd M. .J. W. H. de VOS Wemeldinge, 12 J ubij 187 5. J. van de VELDE. Getrouwd: J. van den BERG Wz. J. J. HANSE Cd. slkjansland, 11 Junij 1875. Heden overleed, na een langdurig lijden, onze waarde Vader en Beliuwd-Vader ADRIAAN BUIJZE, in den ouderdom van ruim 74 jaren. A. BUIJZE Az. Zierikzee, P. BUIJZE Ad. 11 Junij 1875. A. BUIJZE Ad. M. BUIJZE Karreman. Den 1 Iden dezer overleed onze vader, de heer C. WAS, in zijn 76ste jaar. K. WAS. J. E. WAS—van der burciit van Lichtenbbrgh. 1 H. WAS. St.-Maartbnsdijk, 15 Junij 1875. Eenige kennisgeving. Pu. R. ERTMAN en vrouw betuigen hunnen tmrtolijLcon dank aan allen zoowel hier als elders, die hen bewjjzen van belangstelling hebben ge geven bjj gelegenheid hunner 25jarige echtvereeniging. Zierikzee, 14 Junjj 1875. Al die ietB te vorderen hebben van of versclml<litr<l zjju aan den boedel van wijlen den Heer L. AÜGUSTLJNgeneesheer te Oud-Vussemeer, gelieven daarvan opguai" of be taling te doen vóór of op den 15 Juli aanstaande, ten huize van den Heer N. D. PACHE AUGUSTIJN te Tholen. VERIFICATIE Krachtens Bevelschrift van den Heer Regter-Com- missaris in het Failli»»ome«»t van JAN SMITS, aannemer van openbare werken, timmerman en koop man wonende te Bminisseworden de bekende en onbekende in da,t Faillissement, daaronder begrepen de bevoorregte en de pand- of hypothoekhebbende OPG EKO EPEN om in persoon ot bjj gemagtigde te verschijnen op de eerste t»yoonl<o«ist. van Schuldeischora ter verificatie hunner schuklvorderingen welke zal gehouden worden op Maandag den 21 Junij 1875, des ooormddags (en 10 ure, in het Ueregtsgebouw op de Oude Haven te Zierikzee. Zierikzee, 12 Junjj 1875. De Curator C. BOOM J.Nz. MHPfe- Het POLDERBESTUUR van OOST/iR- en SIR.IANSLAND maakt bekend, dat de HEKlUJNIJNUr over lï^Vs Viin dwn Rolder zal gehouden worden tn Oosterland ten dorpahuize op Muaiidug 5-ïl -Jimy 1875, des morgens 11 uur, en dezelve in afschrift ten Kantore van den Ontvanger-Griffier te Zierikzeeznl vóór liggen en tegen betaling der kosten zal zjjn verkrjjgbair gesteld van af 14 Junij e. k. Oostert.and 10 Junjj 1875. Het Polderbestuur voornoemd A. v. r>. HAVE Dijkgraaf. de JONGE, Ontv.-Griffier. SCHOUWING WEGEN WESTERKIN BAN. Het BESTUUR van den polder WESTER RN BAH, brengt ter kennis dat eene SCHOUWING op de WEGEN in dien polder zal plaats hebben op Vrjjdag den IS Junjj a. t*., wordende ieder herinnert, de wegen voor zjjne gronden alsdan in be hoorlijken staat te brengen, zoo door het effenen en bet aanvullen van laagten en putten als door het snoeijen van het houtgewas. Haamstede, den 11 Junjj 1875. Het Bestunr voornoemd, C. M. BOLLE, Dijkgraaf. W. BOOT Wz., Ontvanger-Griffier. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Kerkwervebrengen bjj deze ter kennis van alle Grondeigenaren of Gebruikers van Landen, onder deze Gemeente gelegen, dat de Janr> Ijjkscho Schouwing op de Wegen, binnen deze Gemeente zal plaats hebben op Woensdag den 30 dezer maand; wordende ieder gewaarschuwd, de Wegen vóór zjjne Landen, alsdan in behoorlijken staat te brengen, zoo door het effenen als het aanvullen van laagten en putten, zullende tegen de nalatigen in dezen, overeenkomstig de bepaling van het Reglement op bet beheer en onderhoud der Buurtwegen en Voetpaden in de Provincie Zeeland worden gehandeld. Kerkwerve, 12 Junjj 1875. G. van per CrNGEL, Burgemeester. J. G. HET HE, Secretaris. Brandwaarborg- Maatschappij voor de Provincie Zeeland, gevestigd te MIDDELBURG. onder directie van den heer A. P. de WIJS. COMMISSARISSEN brengen, ingevolge art. 31 der Statuten ter kennis der belanghebbenden dat in de op lieden gebonden Algemeene Vergade ring door den Directeur is overgelegd de rekening zjjncr ïMimïnïrstrutif: over 1874, welke rekening is goedgekeurd door de aanwezige deelge- nooten, aan wie alstoen is gegeven een algemeen over zicht, waavuit blijkt dat gedurende 46 jaren door de deelhebbers voor Hr«i»<1e»olm«Io*i en admi nistratiekosten to zanien gemiddeld per jaar slechts is betaald geworden voor gewone Woon huizen ce,lt en v00r Bocrderjjen (58 cent van de <luisBen«l vcrwaar- borgd kapitaalzoodat bij beu alle redenen bestaan om de deelneming in deze Maatschappij, waarvan het kapitaal is geklommen tot het aanzienljjk bedrag van SÜ.K53.SJJJ3., algemeen aan te be velen. Middelburg, 10 Junij 1875. Commissarissen voornoemd M. VERBRUGGE. BECIUS. W. Ph. VIS. VADER van 's GRAVENPOLDER. A A N BESTEDING. Het BESTUUR der Waterkeering van den Caiami- teusen polder HOOFDPLAAT, zal op Vrjjdugden SSaten .Junij 1H75, des namiddags ten 3 ure, in de Directiekeet, onder nadere goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland, AANBESTEDEN: 1°. Het herstel, «le voruieuwing en Hot oiKlerhouil tot 30 April 1876 van «lc Aarde-, Kram-, Rijs- eu Steeaglooijing-werkeiiaan «le Waterkei-rlag van ileu bovenge- noemden Calniniteusen polder. S°. Het maken van werken tot ver dediging van den oever van ge- noemdeu polder. De besteding geschiedt bjj enkele inschrijving volgens 1 der A. B. De bestekken liggen ter lezing bjj den Secretaris- Ontvanger van het Waterschap te Hoofdplaat en in de Directiekeet aldaar. Aanwijzing wordt gedaan Maandag en Woensdag vóór de besteding, terwjjl nadere inlichtingen zijn te bekomen bjj den Waterbouwkundig Ambtenaar J. KOOREMAN Johz., bij wien op franco aanvrage tegen betaling van 10 cents de bestekken verkrijgbaar zpn, alsmede bij den Secretaris-Ontvanger voornoemd. Hoofdplaat, den 10 Junij 1875. Het Bestuur voornoemd, C. F. SERRARENS, Voorzitter. J. J. CROIN, Secretaris-Ontvang er. Openbare Verkooping van Veldvruchten en Hooigras. De Deurwaarder J. FRANSE zal Dou- derdag 17 «Juni W75's mid- sggftrr dags te 12 ure, in het hotel »de Weerd", te Zierikzee, publiek verkoopen Eersfcelijk: voor C. KLOET: 1 stuk TARWE, groot 305 roeden, 1 - BL. ERWTEN, groot 105 roeden, 1 VREEMDE TARWE, groot 125 roeden. 1 beste MAARTSCHE GERST, groot 153 roeden, gelegen in het Poort-Ambacht onder Zierikzee, min dea Boerenweg en aan het eind van den Zandweg bjj het Kraaier.booinpje. En ten tweede: voor den heer P. O. OLIVIER: 2 gemeten 70 roeden ROGGE, gelegen aan zjjne weide bjj I'ikgataan den Bras- weg, en daarna: het HOOIGRAS dier weide in vier pereeelen, als: lste perceel groot 3 gem. 120 roed. 2de 3 160 3de 2 270 4de 4 250 Deze pereeelen zjjn op het terrein aangewezen en inlichtingen daaromtrent zijn te verkrjjgcn bjj den heer OLIVIER to Zierikzee'en bjj do wed. P. LEGE- MATE te Pikgut. De Notaris J. SIPKES te St. Maartensdijk zal, ten verzoeko van J. K. QUAKKELAAR, aan de schuur van den verzoeker te St.- Maartensdijkaan de Wcstvest in Kroai- wjjk, oji Doii(lor<lag 17 -JuuU 1^75 's voormiddag» om 10 ure publiek verkoopen 2 Paarden, eenig Hoornvee, een partjj MEST. BOERENWAGENS, KARREN. PLOEGENTUIGEN TIMMERHOUT en hetgeen verder te koop zal worden gepresenteerd. Do Notaris J. van der BENT, zal op ucJJjyjöy Vrjjiliig den 18 .Junjj IH7»"», des middags 12 ure, in het Hotel Bouwman te Brouwershaven, ten verzoeke van do onher roepelijk gevolmngtigde van wjjlen J. C. BENDElt, publiek verkoopen: Een Woon- en Winkelhuis met ERVE, staande en gelegen aan de Westzjjde van do Zuiddjjkstruat te Brouwershaven, kadaster sectie C No. 251. groot 76 Centiare». Grondlasten f 5,71. De Notaris J. van der BENT, zal op Vrjjdug dun 18-Jtiuy 1875, des namiddags 2 ure, ten verzoeke en vóór de woning van de Weduwe J. C. BENDER te Brouwershavenin het openbaar presenteren te verkoopen: Eene annxienljjlre pnrtjj waaronder CHAMPAGNE-, LIKEUR-, JENEVER- en BIERGLAZENKristallen en ordinaire WIJN- en LIKEU RK AR A FFENOLIE- en AZI.TNFLESSCHJES en ander fijn GLASWERK, porceleinen THEESER VIEZEN, VAZEN enz., Engelsch GRANIET, waaronder SOEPTERRINES, SLASCHALEN en EETSCHALEN met. deksels WASCHSTELLEN SOEZEN HAK K EN KOFFIEKANNENgeql en bruin Jacoba AARDE WERK eene groote partij grof AARDEWERK; LAMPGLAZEN: mitsgaders BLIK- en BORSTELWERK, WASKAARSEN enz. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGHte Zierikzee zal, op ZutiirdngH) Junjj o. I«. 's vooriniddags 10'/, nre, ten verzoeke van zijn principaal, aan de Schuur gemerkt No. 54 op den Achterweg te Bommenedepubliek pre senteren te verkoopen 3 Kalldragende Koeijen, óén tweejarige er. twee éénjarige VAARZEN. AMSTERDAM8CHE as -Ti...u i»7-f5. De DIRECTIE zal, ten overstaan van den Notaris J. L. van der MOERden 83 -Juuy 1875des morgens ten 10 nre, te Halfweg, in het Huis ter Hart, in veiling brengen 193 Heet. KOOLZAAD, te veld staande in den Houtrakpolder, gemeente flaar- lemmerliedc en Spaamiroude Inlichtingen en notitiën zijn den 15 Junij e. k. en volgende dagen te bekomen aan het kantoor der Maat schappij te Amsterdamaan haar sectie-bureau te Vcfsen bjj den Notaris .T. L. van dek MOER. te Haarlemmer meer en den Opzigter J. HEEREMANS te Halfweg. Amsterdam, 11 Jung 1875. De Directie voornoemd, JITTA, President. P. H. BRUYN, Secretaris. OPRUIMING tot FABRIEKSPRIJZEN van eene groote partij Beste Behangselpapieren en Schoorsteenstukken, bij de Wed. A. GUDDE, Ziebikzee. GROOTE PilÜfEilRIiBltlll. Gemagtigd door den Curator in zjjn faillissement, den Weledel Gestrengen Heer Mr. J. M. ISEBREE MOENS, heeft de ondergeteekende de eer aan Zijne begunstigers te berigten de FINALE UITVERKOOP van de voorradige Goederen, die tot SPOTPltlJZKN in zijn winkel worden verkocht; de goederen bestaan in LAPPEN zwart LAKENBUCKSKIN MILTON KLEEDJESSTOFFEN SCHORTE- en BEDDEBONTNETELDOEK, DIMET, wit- en geel KATOENTho'olscbe- en blauuwc BAAIwitte- en gekleurde ZAKDOÉKENwit- en gekleurd FLANEL, KANT, TULLE en MUTSJES, KOORD en BALLETJES, FRANJE, KRAAGJES. MANCHETTEN, HALFHEMDJES en HEEREN-BOORDJES, HAARNETJES, SAAIJET eu gekleurde WOL. KINDEK-HOEDJES, BLOEMEN, zijden LINTEN, CORSETTF.N. DEKENS,GAREN, BAND en vele andere GOEDEREN, alles cou- tuut. Men korne zien en zal voordeel doen. M. ZEN DIJK, Vischslop. FINALE UITVERKOOP als bovenstaande Advertentie van bU M. ZENDIJK, Vischslop. HAT 108'ALK TENTOONSTELLING van KUNSTVOORTBRENGSELEN, bestaande o. a. in voor VERLOTING bestemde .juweeion, grout!- en zilverwerken, unieiiblenieiiteii, pfuniiio'», horloges, kettingen, poreelein en aardewerk diuiiast, spiegels, beeldhouw- en sehiklerwerken, enz. in Sept.I Oct. 1875 in de Parkzalen te AMSTERDAM. LOTEN TEGEN EEN GULDEN verkrjjgbaar bjj den Heer A. M. E. vuu DlisiHOECK te Zierikzee. Uit plaatsen waar nog geen debitauten zjjnworden franco aanvragen ingewacht te Amsterdam, bjj het «Technologisch Bureau." Heerengracht No. 3. Op Dingsdag <5 -Ju lij 1875. dea avonds te 8 uren, op het Slot Oostende IffHSlt te Goes, zal de Notaris Mr. LIEBERT, ten verzoeke van de Erven C. KUNST, in het openbaar verkoopen EEN HECHT EN STER K, GROOT WINKELHUIS, staande op don Oprei der Groote Markt te Gors wjjk B. no. 2. Dagelijks le bezien. UIT UE HAND TE IvOOP EENE MEESTOOF, met een afzonderlijk staande nieuw gebouwde MAAJL- •ii MACHINEKA MER van STEEN ge bouwd en niet PANNEN ge dekt gelegen binnen de Gemeente Tholen aan de rivier de Eendragtgroot 0 Heet. 43 Ares 26 Centiares door de voordeeïige ligging bjj de liaveu en de groote uitgestrektheid van onbebouwde gronden bjjzonder ge schikt voor eene industrieel*) zaak. De MACHINERIE, vóór drie jaren geplaatst door de Firma NARDTEN, LUCKERIIOF Co.i» van 5 paardenkracht en werkt, uitmuntend. Tc bevragen bjj den Heer N. D. PACHE AUGUSTIJN te Tholen. IJIT DE I ÏAND TE KOOP: 1,000;000 Steen IJsselvorm, 100,000 Waalvorin, eene groote partjj Rullccui, Ril>l>«-n en Plan- Iconzoo goed als nieuw, te bevragen bjj ANT. DAVERVELDT te Wouw. Een en ander afkomstig van de vestingwerken te Berg en-op-Zoomalwaar minwijzing zal geschieden door PH. van OPDORP. onderbaa». Bjj dezelve to Koop eene groote partjj grof DENNUZAAD, oogst 1875. RUIME COLLECTIE f 1 A L E -JOU. OCHTMAN. BERIGTEN DEN ONTVANGST VAN STRöOsïijD EBS waaronder met groote vlugtwielen. HAND-D ORSCHMA CHINES, mot ou as o n «I o r ZEEFT enz. LEVEREN STEEDS TREDMOLENS, DORSCH-MKHIXRS. MAHHCHIM. RIK, TOT CONCHBERENDE PRIJZEN. en andere MIDDELBURGSCHE-, BRABANTSCHE-, BEIERSCHË i i I (i K Sip GEBOTTELD EN OF FIJ8T. HERTSTEIN C°Bierslijters. Nijverheid, Landbouw en Kunst te BREDA, van 13 -Jnlij tot 8 Aug. 187 5. Loten ;i I en 11 stuks h f IO verkrijgbaar bjj alle Boekbandelaren en bij de ondorgeteekenden. J. C. ROSU-PIRON, Penningmeester. JAN PHILTPSEN, Seen lacs. Aanstaanden Maandag begint de TREKKING van de EERSTE KLASSE der 288ste STAATS-LOTERIJ. Ten kantore van den ondergeteekende zijn nog Mooie en Gedeelten vau LOTEN te bekomen. Prjjs-courant. -J. OCHTMAN. Een fatsoenlijk burger JONGMENSCH, P. G. 27 jaar oud, niet geheel onbemiddeld, tracht in konnis te komen met een niet geheel onbemiddeld Meisje of Weduwe zonder kinderen, om bij nadere ken nismaking een WETTIG HUWELIJK aan te gaan. Van de stipstc geheihihouding kan men verzekert zijn en zullen de brieven dosverkiezende aan hun adres teruggezonden worden. Adres met franco brieven onder letter IJ aan het bureau dezer courant. Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland. De BANK geeft PANDBRIEVEN uit rentende -lpOt. 'sjaars, aflosbaar a pari bij jaar- Ijjksche uitloting. Zij verstrekt gelden onder eerst liypotlioeair verband van goederenuitsluitend in Nederland Aanvragen om Hypothecaire Voorschot ten en Pandbrieven kunnen dagelijks geschie den bij de volgende AGENTEN: Te Tholen, de Heer Jhr. S. O. de CASEMBROOT. Middelburgde Heeren J. A. TAK C°. Goes, de Heer J. A. A. FRANSEN van de PUTTE. Zierikzee, de Heeren van der STARP BERG. De Assurantie-Maatschappij LA BELGIQUE, verzekert tegen zeer billjjke en vaste premien WOONHUIZEN 50 cent. MEUBELEN 60 WINKELHUIZEN 60 KOOPWAREN 70 Information te bekomen bij D. Q. MULOCK HOUWER Hoofd-Agent voor SCHOUWEN en DUIVBLAND Plaatsing van Advertentiën DAG-en WEEKBLADEN. A. C. UK MOOI J Boekhandelaar. W. BOS van Middelburg berigt dat bjj 1«. te Staeenisse komt en gedurende de Kermis daar bljjft, zich aanbevelende tot het »iil|jpen van scharen. meMseii en wilieernieNNeii. Voorts hoopt hjj de eilanden Schoutoen en Duiveland te bezoeken. Den Heer THEOPHILE, Haarkundige. M. Met deze heb ik 't genoegen UEd. mede te deelen, dat ik op het gebied van haarmiddel- tjes, gulweg verklaren kan, dat de AMERICAN- BALM rajj in eene week bevrijd heeft van haarrooB of Rchilvers. Daar ik 7,00 dikwerf misleid was door onkun digen, zoo had ik UEd. beloofd, bjj réusite door Uw middel, er publiciteit aan te geven. Rotterdam, Met achting, 23 Mei 1875. Ph. CEARFER. De A merienii-Balm geeft binnen eenige weken hergroei van bet Haar, verdrijft Roos of Schilfers, belet het. uitvallen en vroegtijdig grjjs worden. Franco aan vraag A ƒ2 do flacon (gemakshalve 42 blaanwe zegels of postwissel) bjj THEOPHILEHaarkundigeKerk straat bjj de Vijzelstraat, 238, te Amsterdam. NB. Om do echtheid te waarborgen, zoo heb ik geen Depots noch Reizigers in Nederland. TERSTOND een ongehuwde BOERENKNECHT benoodigd bij J. HANSE te Sirjaruland. BEKWAME TIMMERLIEDEN gevraagd bij J. PADMOS te Eikerzee. TEN SPOEDIGSTE GEVRAAGD VIOP TIMMERMANS-KNECHTS, (voor nieuwe gebouwen). Loon naar bekwaamheid. Brieven franco aan het Hulppostkantoor te Oude Tonge, onder letter P. 2 TIMMERLIEDEN benoodigd bij J. SOETERS, St. Annaland, om dadeljjk in dienst te treden. GEVRAAGD oen SMIDSKNECHT om DADELIJK in dienst te treden, bekend met boerenwerk en paardenboslaau. Iemand (daartoe lust hebbende) kan zich bekwamen in lood-, koper-, zink en kagcbelwerk. Men adressere zich aan .T. VIS Cz., Mr. Smid te SommelsdijkEiland Overfiakkêe. TERSTOND BENOODIGD ecu VEERMANS-KNECHT, bjj de Weduwe ROELEVEN, aan het Katsche Veer. Eene BURGER-DIENSTMEID benoodigd bjj M. DOELEMAN—de Waardt. Uit«ever«: HF. LOOZF, WAALE. SnelperBdrukkerjj van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelstrant, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2