ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5555 51sleJnarg. Dingsdag 15 Junij 1875 J A G T-A C T E N Nieuwstijdingen. £ïm«rifta. JFrunfirijft, u. Verechjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATDKDAG. De prjje per 3 maanden is ƒ1,80, tranco per poet ƒ1,60. ADYEBTENTIËN 10 Cte. per regel, kunnen uiterlpk tot dee Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure worden. Belanghebbenden die verlangenbehooren zich zoo spoedig mogeljjk ter 1 Gemeente-Secretarie aan te melden. Afkondiging. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee doen te weten, dat door den Raad dier gemeente, in zjjne Vergadering van den 21 Mei 1875, is vast gesteld de volgende Verordening BESLUIT tot wijziging der Verordening houdende maatregelen tegen de gevolgen van hooge vloedenbinnen de gemeente Zierikzee. De GEMEENTERAAD van Ziebikzbb Overwegende dat het wenscheljjk is voorgekomen de Verordening houdende maatregelen tegen de ge volgen van hooge vloeden binnen deze gemeente te wjjzigen BESLUIT: Artikel 1. Artikel 1 der Verordening houdende maatregelen tegen de gevolgen van hooge vloeden, binnen de ge meente Zierikzeevastgesteld den 15 January 1857 wordt gelezen als volgt Van wege de gemeente zullen door de zorg van den Gemeentebouwmeester moeten aanwezig zjjn, en by het invallen van hooge vloeden gesteld worden kistingen of vloedplanken op de volgende plaatsen Op «len Vissehersdjjlf by do Houtloods Op <le Nieuwe Haven, by het Karsteilby de Kapelle- of Papestraat, by de Molenstraatbij het Lange-Groendalby de Venkel- straat, by de Nieuwe-Boomgaardstraatby de Hoofd poortstraat en de Zevenhuisstraat Op de Oude Haven zuidzijde bjj de Pottebakkerstraat, bjj het Korte-Groendal, by de Sint-Jacobsstraat, bij den ringmuur aan het Havenplein Op de Oude Haven, (noordzijde), by den ringmuur aan het Havenplein, by de Mossel straat, by de Paardenstraat, by het 's Heerarendsslop, bjj de Wandeling Op den SchcepmakenüdÜk bjj den Gracht weg en tegenover de Kleine Werf." Artikel 2. Artikel 2 dier Verordening wordt gelezen als volgt »Bjj de kistingen of vloedplanken der gemeente, zullen moeten aanwezig zjjn de volgende voorwerpen: a. Bij die op Jen Visscb-rsdijk en op de Nieuwe Haven, bij het Karxteil, de Kapelle- of Papestraathet Lange Groendal, de Molenstraat en de Venkelstraat Drie lantaarnentwee riekeneen paal om achter de 'vloedplanken te plaatseneen band hei, een jjzeren handboom of koevoetvier draagboomeneen spade, een draagjjzer en een sleutel. b. Bij die op de Nieuwe Haver, bij de Nieuwe-Boom gaardstraatHoofdpoortstraat en Zevenhuisstraat: Vier lantaarnen twen rieken «•en jjz.Ton koevoet, vier draagboomeneen spade, ïïrTêmlIR^pSïïffoBr" achter de vloedplanken te plaatsen, een ijzeren sleutel, een sluitpaaTen een draagjjzer. c. Bij die op de Oude Haven (zuidzijde) Vier lantaarnen drie riekenvier draagboomen een sluitpaaleen draagjjzer en een sleutel. d. Bij die op de Oude Haven (noordzijde)en den Scheepmakersdijk Vier lantaarnen drie riekenvier draagboomen twee sluitpalentwee draagjjzera en twee sleutels. Voorts ten dienste van al de vloedplankentwee kruiwagens. Al de genoemde voorwerpen moeten worden ge borgen en bewaard bljjven op de daarvoor in de nabyheid der vloedplanken aan te wjjzen plaatsen." - Artikel 3. De eerste zinsnede van artikel 3 wordt gelezen als volgt «Tot het stellen dier kistingen of vloedplanken zullen worden benoemd geschikte personen onaer den naam van opziglers en helpers, als: a. Bjj de vloedplankenin het vorig artikel onder letter a aangewezen: één opzigter en twaalf helpers. I. By diein hot vorig artikel onder letter 6, aan gewezen één opzigter en twaalf helpers. c. Bjj diein het vorig artikel onder letter c aange wezen één opzigter en twaalf helpers. d. Bjj diein het vorig artikel onder letter d aange wezen één opzigter *n twaalf helpers Artikel 4. Artikel 4 wordt gelezen als volgt: »Het in artikol 3 genoemd personeel staat als zoo danig onder de bevelen van den Gemeentebouwmeester, of van dengenedie hem vervangtaan wier oproe pingen en bevelen het verpligt is te voldoen." Artikel 5. De tweede zinsnede van artikel 5 vervalt. Artikel 6. In artikel 6 worden achter het woord «Gemeente- bouwmeester" ingelascht de woorden: »of die hem veryangt." Artikel 7. De eerste zinsnede van artikel 7 wordt aan het slot, achter het woord *minstens," gelezen als volgt: «2 metera 50 centimeters boven gewoon hoogwa terpeil welk peil is aangewezen op de- peilschaal aan de westhavensluis." Aan dat artikel wordt aan het einde nog toegevoegd de volgende zinsnede Onder de stoepen mogen geene kelders worden ge maakt, dan na daartoe, op schriftelijk verzoek, bekomen verguuning van Burgemeester en Wethouders en onder inachtneming van de door hen te geven voorschriften. Do muren en kelder-ingangen moeten 22 centimeters dik zjjn." Artikel 8. In art. 9 wordt de eerste zinsnede gelezen als volgt Wanneer er vrees voor hoogen vloed bestaat zyn de bewoners en gebruikers der in art. 7 bedoelde per- ceeleu of zoo deze buiten gebruik zjjn de eigenaars verpligt de kistingen of vloedplanken te stellen. Doet zich die vrees des nachts opdan zjjn do bewoners dier perceelen bovendien verpligt een licht te plaatsen voor één der benedenvensters aan de straat uitkomende." In de derde zinsnede van dat artikel worden achter de woorden «Commissaris van politie" ingelascht de •woorden »of die hem vervangt." De vierde zinsnede van dat artikel wordt gelezen als volgt: «Bij vrees voor hoogen vloed roept de Gemeente- bouwmeester de opzigtersen roepen de opzigters weder de helpers, zoo tijdig mogeljjk op, om zich naar hunne posten te begeven en de vloedplanken te plaatsen." Aan het begin van de vijfde zinsnede wBrdt in plaats van het woord »Hjj" gelezen «De Gemeentebouwmeester, of die hem vervangt." In de zesde zinsnede worden achter het woord «Ge meentebouwmeester," ingelascht de woorden»de op zigters der vloedplanken." Aan het 9lot van dezelfde zinsnede wordt ingelascht de volgende zinsnede In zoodanig geval moeten de opzigterszonder de bevelen van den Gemeentebouwmeester af te wachten, zoodra mogeljjk zorgen dat de kistingen of vloedplanken van de gemeente worden geplaatst." Aldus vastgesteld ter openbare Raadsvergadering van den 21 Mei 1875. De Burgemeester, (gel.) C. J. FOKKERWeth.l. li. Dc Secretaris, (get.) J. P. N. ERMERINS. Zjjnde deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zeeland, volgens hun berigt van den 4 Juny 1875, No. 12, in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied waar het be hoort den llden Junjj 1875. De Burgemeester en Wethouders, C. J. FOKKER, Weth., I. B. I)e Secretaris J. P. N. ERMERINS. De New-Yorksche dagbladen van 29 Mei jl. behel zen bjjzonderheden omtrent den brand van de Roomseli- Katholieke kerk te Ho)yoke in Massachusettswaarbjj honderd personen omkwamen en een geljjk getal zwaar werd gekwetst. Ongeveer 600 personen waren in de kerk. Het beeld der Heilige maagd was ter eer van den Sacraments dag met bloemen en draperiën getooid. Te 7.45 n. des avonds vatten deze draperiëndoor de vlam van een kaarsdie door den togt werd bewogenvuur. Een jong meisje deed een poging om de vlam te dooven maar haar kleederen vlogen in brand. Onmiddellijk tastten de vlammen de wanden aandie met geteerd papier waren bekleed en bliksemsnel wa9 het geheolo gebouw in vuur. De personendie van de galerjien naar beneden snelden kwamen aan bet einde van uen trap in botsing mot de monschendie uit het schip van do kerk een uitweg zochten en daardoor ontstond een opconhoopingdie voor allen ontsnapping haast onmogelijk maakte. De portalen waren gevuld met menschenhoopendie door den drang van achteren werden omvergedrukt en daarna vertrapt, terwjjl de vlammen boven do hoofden woedden. De brandweer bluschte den brand, baalde de muren omver en daarna begon een onderzoek naar de dooden en gekwetsten, Do tooneelen die zich aan het oog voordedonwa- i wfgrjjwlyh. - Vele-iigebauien- bowlen niet bodeend worden in zoo hooge mate waren xjj door het vuur geblakerd of door do Kwetsuren misvormd. Vreeseljjke scènes hadden plaats bij de identifieering van Ijjken door do nnbestoanden. Twoe brandwachten, die dade lijk te midden der vlammen in dc portalen in do menachonmassa ruimte trachtten te makenwerden van een gewissen dood gered door een krachtigen waterstraaldie hun kameraden op de plaats rigtten, waar zjj zich bevonden. De personen die het eerst gered werden, haalde men brandend uit de kerk. De Amerikaansche bladen bevatten ontzettende bijzonder heden over het voorvaldie de haren doen te berge rjjzon ou die te verschrikkelijk zjjn om te onzen lezers op te disschen. New-Yorlt. 12 Juny. De dagbladen melden dat de stad Cucuta(inNieuw-Granada)door een aardbeving geheel verwoest is; slechts enkele huisgezinnen ont kwamen. Vjjf andere plaatsen in den omtrek zyn mede bjjna geheel verwoest. Men verzekert dat van de be volking van bet district, 35000 sterk, niet minder dan 16000 menschen bjj do ramp het leven verloren. Uit New-York wordt aan de Daily News telegra fisch berigtdat de stoomboot Vicksburg van Quebec naar Liverpoolop 1 dezer door een drjjvenden jjsberg verpletterd isongeveer op 120 Eog. mjjlen ten zuid oosten van St. John's (New Foundland). De Vicksburg had èen bemanning van 60 koppen benevens 28 pas sagiers. Van die 88 zijn er 5die in een sloep zich redden door de stoomboot State of Georgia opgevischt. Van een aantal anderen die mede in sloepen ontkwa men heeft men nog niets vernomen. Men houdt voor zeker, dat er bjj de ramp een 40 menschen verdron ken zjjn, onder welke de kapitein. Een Fransch dagblad verhaalt twee verschrikke lijke voorbeelden van de vraatzucht der ratten voor- fevallen in de gemeente Fontenay-le-Chateau. Een lein kind dat in een wieg lag, werd door do ouders aan de bewaking zijner zuster toevertrouwddie een weinig ouder was. Het kind slaakte hartverscheurende kreten die slechts toenamen naarmate het zusje aan de wieg trok. Eindeljjk kwam de moeder toegeloopen, en bevond dat een rat het kindje een gat in het hoofd had gebeten langswaar zjj zjjn bloed uitzoog, na het wigt reeds een Btuk van het oor afgeknaagd te hebben. Dit vreeseljjk voorval diende de ouders nog niet tot les, want eenige dagen daarna hoorde de moeder des nachts baar vjjfjarig meisje vervaarlijk schreeuwen, doch zjj gaf zich de moeite niet haar bed te verlaten, 's Anderendaags vond men het arine kind, een gedeelte van den buik doorgevreten de handgeheel afgeknaagd en geheel met blded bedekt. iOtutsriilttMfr. Te Berljjn is eene vervolging ingesteld tegen een cipierdie met zjjne gevangenen wat al te fideel wa3. Uit de verklaringen van een dertigtal getuigen is ge bleken dat er 's avonds en 'snacts in de gevangenis natuurljjk alleen voor gevangenen die ruim konden betalen partijtjes werden gegeven die gewoonlijk uitliepen op de ergerlykste bacehanaliën. De zaak is onlangs aan 't licht gekomen toen een der gevangenen hem ter vergoeding der onkosten van zulk een slemp partij tje een acceptatie afgegeven en niet op den ver valdag betaald had. De cipier liet hem nameljjk wegens die wanbetaling dagvaarden en nu kon het niet anders of alles moest den regter ter oore komen. Het fraaiste van de zaak wasdat mijnheer de cipier geljjk uit het verhoor bleek ook wel eens met eenige gevangenen 's avonds of 's nachts naar een afgelegen hötel een uitstapje had gedaan. Zaturdag jl. gingen twee jongelieden van 17 jaar iu de Schelde bjj Audenaarde baden. Des avonds wordt Dr. Guentrick gehaald om twee drenkelingen in het leren terug te roepen; ter plaatse aangekomen valt de docter roerloos ter aarde een der drenkelingen was zjjn zoon. De Belgische Moniteur maakt eene circulaire openbaar van den procureur-generaal te Brussel aan de verschillende hoofden van het Openbaar Ministerie bjj de regtbanken, waarin hij hunne aandacht vestigt op de circulaire van den Minister van Justitie, met betrekking tot de verstoring der openbare rust. De procureur-generaal dringt er met nadruk op aan, allen die, ongeregeldheden mogten doen ontstaan, voor de regtbanken te regt te stellen, en hem mededeeling te doen van alle geschriften, plakaten of redevoeringen, welke geacht kunnen worden feiten te zyn, waartegen de wet straf bedreigt. ütcberlaufe. Amsterdam11 Juny. In de Koningstraat heeft zich gisteren namiddag een persoon die pas was ondertrouwdopgehangen in het huisdat hem tot echtelijke woning zou dienen. De smart en de schrik van de ongelukkige bruid, die, ongerust, over bet uitbljjven van haar bruigomnaar de Koningstraat was gegaan om hem op te zoekenkan men zich voorstellen. Een groote opschudding onstond in de straat, toen het gebeurde bekend werd. Beverwijli, 10 Junjj. Heden bragt een wagen der Engelsche aannemers van de havenwerken te Wjjk aan Zee te Yelzen het ljjk van een jongen aan, die door een lorry overreden waswelketerwjjl de jongen met het smeereD van die spoorwagens was belastdoor den hevigen wind in beweging was geraakt. Indien dergeljjke wagens als waarin het ljjk vervoerd werd op de dorpen gezien worden die in de nabyheid van den Nieuwen Waterweg liggen brengt het bloote gezigt reeds schrik teweegomdat zijaan de kanaal- werk ?n gebruikt, op eenigen afstand zelden gebezigd worden als om dooden of gekwetsten te vervoeren, die, als bjj dergeljjke groote en gevaarlijke werken, ook bjj de kanaalwerken van Holland op 2jjn smalst helaas niet zeldzaaam zjjn gebleven. Te Wjjk aan Zee gaf het verschjjnen van een der- geljjken wageneen vierkante bak met hooge zjj lad ders dezer dagen aanleiding tot eene komieke scène. Een Engelsche ploegbaas had een varken verkocht aan een werkman van Wjjk aan Zoe en kwam het op een dergelyken wagen te buis brengen zonder dat iemand te huis van den koop iets afwist. Het gezigt van den wagen deed eene menigte vrou wen en kinderen naar buiten loopen en vragen wie er werd te huis gebragt. Onze Engelschman doelde in zjjne moedertaal mede een swineen noemde den naam des koopersdie helaas niet als een vijand van Schiedam by zjjne wederhelft bekend stond. Deze tochonder de aan wezige vrouwen staande verklaarde dat zjj haar man als een zwjjn niet in huis zou ontvangenzoo was hjj nog nooit te huis gekomenen het geknor dat van den wagen werd gehoordvereenigd met het gelach der buurvrouwen en do toornige taal van den Engelsch man die zjjne vracht wilde kwjjt zjjn en geen flaauw vermoeden had van het mal proposmaakte dat het zoo lang duurde tot iemand die Kngelech sprak voor- bjjkwam eer hot varken gelukkig j{in de eigenljjke beteekenis van 't woordgelost mogt worden. Stnii«1<1nurt>uitcn11 Juny. Ten bewjjzo dat de waarde der goede paarden nog steeds hooger wordt, dient, dat de heer C. Korst, landbouwer alhier, jl. Maandag op de paardenmarkt te Klundertaan een Franschen paardonbandeloar één 4jarig bruin ruinpaard verkocht heeft voor 990. Vli8Hin&r<m11 Junjj Gisteren avond te 11 uren vertrok uit de buitenhaven naar zee voor zjjn eerste reis de mailstoomboot Stad Middelburg, gezagvoerder Mulder Drenth. Als een curiositeit kan worden mede gedeeld dat, toon de boot op hot punt stond te ver trekken een bakkersknecht aan boord kwam ter bezorging van brood enz. Juist op dat oogenblik werden de trossen los geworpen en stoomde het schip weg naar Engelandzoodat do bedoelde bakkersgezel de proeftogt mede maakte. Ten gevolge van het stormweder had het stoomschip een oponthoud van twee uren, doch is niettemin ten 9 ure to Sheerness aangekomen zoodat de reis zeven uren geduurd heeft. Zierikzee, 14 Junjj. Z. M. heeft L. H. Cadet, gew. adj.-comm. Ie kl. ter prov.-griffie van Zeeland, verleend een pensioen van 931 'sjaars. Z. M. heeft benoemd tot griflier bij het kanton- geregt te Cortgene, Mr. O. F. Wierx van Rijn. Met ingang van den 14n dezer i8 het Rjjks-telegraaf- kantoor te Goedereede op werkdagen open van 9 ure voor- tot 1 ure namiddags, en van 3 tot 7 ure na middags. De diensttjjd op Zon- en feestdagen bluft onveranderd. Naar men verneemt zal het 29' Landhuishoud- kundig congres, dat van 28 Juny tot 1 Juljj a. s. te Heerenveen gehouden zal worden door den minister van binnenlandsche zaken worden bjjgewoond. Volgens het proces-verbaal van opening der stom briefjes in de Haarlemmermeer zjjn de volgende bezwaren ingebragt door den heer H. F. Bultman dat bjj het stemmen op den 8n Junij 1875 in het district Haar lemmermeer naast de bus vóór de plaats van den heer G. B. 't Hooft, Het Huisgezin lag, waarin een groote advertentie met dikke blauwe strepen aangehaald, bevattende een aanbeveling van baron Van Heemstra dat dit blad gezien is door de mede gelijkertijd stem mende hceren S. Vis en Kofoed dat verder ingekomen zijn twee bussen van Sloten, dat een en ander van invloed heeft kunnen zyn op de verkiezing, en hjj, op grond van gepleegde onregelmatigheden te Haar lemmermeer en te Sloten, vraagt vernietiging van de stemming. De Nieuwe Arnhemsche Courant bevat een artikel over de naar Neder]andach grondgebied uitgeweken Jezuïeten, waarin wij een officieus karakter meenen te ontdekken. Zij begint met haar af keuring uit te spreken over den door Duitschland toegepaste verbanniugs-maat- regel. «Het gaat niet aan", schrjjft zij, «dat men lieden die men öf misdadig acht, óf geVaarljjk voor do openbare veiligheid, een ander op don hals schuift. Of de gebannen kloosterlingen uit Duitschland worden door de Regering als niet gevaarlijk of niet schuldig verklaard, öf zij handelt zeer weinig in 't belang der aangrenzende landen, door hun de gevaarljjken en schul digen op don hals te schuiven. Wij meenen te mogen onderstellen dat, wanneer Frankrijk, België of Nederland het besluit nam de gevangenisstraf minder toe te passen en in sommige gevallen verbanning daarvoor in de plaats te stellen, de Regering te Berljjn al zeer spoedig met een nota gereed zou zjjn." Do N. Arnh. Ct. is van meening, dat onze regeering geen nota's in dien zin naar Berljjn kan zenden en voorzichtig moet zijn, omdat zy over geen millioenen bajonetten te beschikken heeft. Maar toch meent zjj de vraag te moeten stellen, wat het gevolg zal zijn van de overkomst van tal van kloosterlingen naar Nederland. Wat zal gebeuren, vraagt zy, als de verdre venen hier agitoeron? Zal dan de Duitschp Regering een nota naar den Haag zenden? Dat zou h. i. zoer onredelijk zyn, want er «zou niet geagiteerd worden door Nederlanders, maar door Duitschers, met welke wjj niets te maken zouden hebben, als zy niet gedwongen geweest waven hun land te verlaten. Zy meent, dat Duitschland in dit geval van ons noch gevangenneming, noch uitzetting kan vragen. Onze Regering zal dan echter in een moeilyke positie komen. «Wij weten niet", zoo eindigt zij haar artikel, «wat onze Regering in dit geval doen zal, maar dat weten wy, dat voor haar bjjzondere voorzichtigheid noodig is. Voorzichtig heid tot bewaring van iuwendige rust, want 2/5 der bevolking behoort tot de R.-K. Kerk. «Voorzichtigheid tot bewaring van den vrede, want hoewel de billykbeid baar niet verantwoordelijk stelt voor de gevolgen van door de Duitscbe Regering ge nomen maatregelen voor Duitschland, al te zeer ïb het maar waar, dat in zaken als deze macht gaat boven recht. Voorzichtigheid dient ook de pers in acht te nemen, opdat niet door opwekking der hartstochten de taak der Regeering onmogeljjk gemaakt worde." De Schoonhover Couiant weet nog omtrent den herbergier Jut en diens vrouwdie verdacht worden betrokken te zyn bjj den moord op mevrouw van der Kouwen in den Haagte verhalendat zy na den moord een buitenlandsche reis hebben gemaakt en veel geld hebben uitgegevenwaarop Jut een koffijhuis op het Haagsche Veer te Rotterdam voor hoogen prjjs beeft gekocht. Toen de politie arg waan kreeg, heeft zy J. en diens vrouw ongemerkt doen bewaken, zelfs zóó, dat zjj eene dienstbode in huis hadden die zonder dat het echtpaar het eenigzins vermoeddemet de politie in betrekking stond. Men verhaalt verderdat verschillende voorwerpen van mevrouw van der Kouwen afkomstig te hunnen zjjn gevondenzoo zou o. a. een kistje met effecten en kostbaarheden onder den vloerop de plaats van het bil.jart, zyn opgegraven. Curieus is het, dat Jut onlangs bekeurd was wegens het niet-aangeven voor de belasting van de dienstbodedie hem door de politie onlangs was in huis gespeeld. Tot de geruchten in omloop betreffende do arrestatie van den herbergier en logementhouder Jut te Rotterdam behoort ook, dat twee geheime politie-agenten aldnar eenige dagen hun intrek hadden genomen om de ech telieden van nabjj gade te slaanen dat tengevolge vaD eene woordenwisseling, waarbij de vrouw aan den man verwjjtingen deed (waarscbjjnlyk omtrent den moord op mevr. van der Kouwen)de politie bevestigd werd in het gerezen vermoeden en hen daarna in hechtenis heeft doen nemen. Kerknieuws. Het kiescollege dor Herv. gem. te Zierikzee heeft uit het vroeger opgemaakt zestal vau predikanten het volgende drietal geformeerd: Dr. W. C. van Manen te Winkel, H. van Rossum te Rossem en H. U. Mepboom te Veen dam en daaruit onmiddellijk beroepen Dr. W. C. van Manen, pred. te Winkel. (N -Hol.) Te Middelharnis is het volgende tweetal predikanten ter electie aangeboden: I'. Rompn te Njjbroek en J. K. Molster te Geervliet. Beroepen by de Herv. gemeente te Oosterland, de Cand. Veen. Beroepen te Poortvliet Dr. J. Noordink te Oene te Vaisseveld Ds. 11. Teljer, te Nieuwe-Tonge. Bedankt voor Nederlangbroek door Ds. J. Kromsigt te Corteene. Gemengde berigtcn. Lui van aard en rap van tong, Schandaal makenoud en jong Worden van hem steeds bespot; Straat te sljjpen als een zot; Ouders last, ook nergens rust, Altjjd zwerven, welke kust Hjj ook aan doet, 'tis alom Altoos 't oudeJan weêrom. Vraagt to N. naar de man, Men zal zeggen: het is Jan! Saartje te Baarland moest toch zoo mal niet zyn om des namiddags over den achterweg te loopen, om hare 72 jarigen vrjjer te zienwant daar zal toch niets van komen. Te Scherpenisse zegt Jan, dat de dochter van den voorzanger uit de kleine kerk, hem altjjd achterna looptwant dat kind is zoo zot om in den carousel te rjjden, en op zoet goed, dat het maar een duur meisje is om kermis mede te houden. Jan te Oudelande is zoo in zjjn schik met zjjne bediening, dat hjj nog gek zal worden vau hoogmoed. Eene slagters-doehter te Ellewoutsdjjk is zoo verbind dat zjj het portret van haren vrjjer heeft, dat zjj het alle avon den bekjjkt. Zjj komt hem dan ook te gemoet loopen als hij des Zondag aankomt stappen. De liefde is blind. Een kiezer aldaar pleitte voor het behoud van het aftredend lid der kameromdat deze in de zaken ge traineerd was, en een nieuweling nog alles van meet af moest leereu. Een smid te He. heeft zooveel be hoefte aan hazenboutdat hjj veel gebruik maakt van het jagen. Een boeren-zoon wordt aangeraden wanneer hjj nog meer te Eversdjjk komt, niet te loopen vertellen dat zyn moeder zoo rjjk is, want dat is niet waar. In den W. polder wordt een boer aangeraden, eene digte kooi te laten maken voor zjjne eerste meid, dan kan hjj baar er in zetten, dan behoeft hjj niet ougerust te zjjn voor de knechts. Een boer te E. moest in het voorjaar zoo wjjd niet gapen over de arbeiders van zyne burenwant nu het zomer is moet hjj zelf grooter brokken slikken als bjj kan. Dus die een put voor een ander graaftvalt er dikwjjls zelf in. Te Oosterland wordt een timmermaus-knecht verzochtzulke valsche praatje niet uit te stroojjen in den langen weg. «Wat ben ik bljjzegt een arbeiders-zoon te 's Heer., «dat ik eene pakkendragers dochter van Wissenkerke in do fuik heb gekregen nu ik toch die schaaphoudors-dochter niet vast kan krijgen want dan zou ik nog veel bljjder zjjn." Jan te Nieuwerkerk wordt aangeraden, geen dammen meer te prikken anders zal hjj poter en burger gemaakt worden. «Ik heb met bet. concoers maar een tweeden vrjjer genomen," zegt .Keetje te C., «want de molenaar was toch niet aanwezig En nu1 zingt zjj 'k Heb nu een molenaar en een smid Dat is een groot verschil De een is zwart, de ander i9 wit, Ik weet niet wie ik wil. Nu zal ik vragen mjjn papa. Voor wien hjj 't meeste is En met dien zal ik trouwen ga Dat 'b zeker en gewis. Coi-rcspoudon tie. Het artikel over de Verkiezingen is te laat ontvangen voor dit No.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1