SOIREE III Nil II I; EN ML. aanbesteding. Tanbesteding. Bouwland en Boschgrond, Veldvruchten en Hooigras. j. de jong zijlstra. j. de joftg zijlstra. M. v, d. BERGE, Horlogemaker, Appelmarkt, 01 AFBRAAK B®BBB»-r HOFSTEDE EN GEVOLGEN, Gedistilleerd en Likeuren, BBAIlEIiBBiiEW, DEKEN 8 ter WA8SCH1NG PIIOVINGIALK TENTOONSTELLING Hotel de Wed. F. van 'TH0F CAFÉCHANTANTen BAL c o II BI. THEATRE DE NOUVEAUTÉ AANBESTEDING. Het BEST If UK der Waterkeering van den Calami- teuseu polder STAD PHILIPPINEzal op D<m- «len XT «Jun|i ÏSTZ*, des namiddags ton 3 ure. ter herborg »den Gouden Leeuw" bewoond door J. B. de FOELJAEGER, onder nadere goedkeuring trachten AAN TE BESTEDEN: Hot gewone ONDERHOUD «Ier Aarde-, Kram-, Rvjg- en Steen- glooijingwerken aan voornoem den poldor, alles met den onder- houd tot 1 Mei 1876. Bestekken zijn verkrijgbaar gesteld op franco aanvraag en tegen betaling van ê>0 c?«-nt, bij den Djjksopzigter C. van ASPEREN te Philippine, alsmede by het Bestuur des polders. De Aanbesteding zal geschieden by enkele inschry ving volgens 1 der A. B. Aanwjjzing in loco zal plaats hebben den 7den en 4den dag de besteding voorafgaande door den Djjks- opzigter C. van ASPEREN, bij wien alle inlichtingen te bekomen zijn, alsmede by het Bestuur des polders. Philippine, den 25 Mei 1875. Het Bestuur voornoemd, J. N. VOERMAN, Voorzitter. A. TAELMANSecr.-Ontv. Het GEMEENTEBESTUUR vau Ellewoutsdijkprov. Zeelandzal op ZatUrda^ den ÏO Jmiij 1875, des middags om 12 uren, in hot gemeente huis, onder nadere goedkeuring in het openbaar AANBESTEDEN: Het lier$ttel« de vernieuwing en liet ouderhoud tot 1 Mei 1880, vat» «le- havenwerken aan «le haven van «Ie gemeente Ellewoutsdijk. De besteding geschiedt by enkele inschry ving vol gens -134 der A. V. Het bestek zal van den 11 Junjj 1875 af ter lezing liggen ten kantore van den Secretaris der gemeente, en bij den djjksopzigter J. van der WERFF, beiden wonende te Ellewoutsdijk, en is voorts aldaar tegen betaling van 0,70 per exemplaar verkrijgbaar. Plaatselijke aanwijzing zal gegeven worden op Don derdag den 17 Juny 1875. Het Bestuur, H. A. HAGE, Burgemeester. A. RITMEESTER, Secretaris. Het BESTUUR dor Waterkeering van het Calami- teuse Waterschap Bruinisse zal op Wo<>nsdn|g «Ion S3 «ïu»»ü aanstaande, des middags te 12 ure, in de Herberg te Zijpegemeente Bruinisseondor nadere goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland, AANBESTEDEN: Het herstel«le vernieuwing en het omïorhoml tot 30 April 1870 van «Ie Aarde-, Kram-, Rijn- en Steeiiglooüiug-s-worltenaan «Ie WatcrUeeringHilijk van het bo vengenoemd Waterschap. De besteding zal geschieden in het openbaar by enkele inschryving, volgens 1 der A. B. Het bestek ligt ter lezing bij den Waterbouwkundige en is op franco aanvraag, tegen kontante betaling van ƒ0,50, verkrijgbaar by den Ontvanger-Secretaris van af 9 dezer maand. Plaatselijke aanwyzing op Woensdag den 16 en Maandag den 21 dezer, terwijl verdere inlichtingen te bekomen zjjn bij den Waterbouwkundig Ambtenaar J. KOOREMAN te Bruinisse. Bruinisse 29 Mei 1875. Het Bestuur voornoemd, De Voorzitter C. HAGE. De Ontvanger-Secretaris v. d. STOLPE. achting Duinen. De ONTVANGER der Registratie to Zierikzeezal op Zaterdag den IO Juli 1875's na middags ten 5 urein de herberg van L. J. Kappers te Renesse publiek verpachten HET GRASGEWAS VAN EEN GEDEELTE DUINGROND onder Haamstede Sectie C no. 303 en in no. 414en de Jacht en Konijnenvangst in al de dotnaniale duinen en duingronden onder Haamstede en Renesse. De verpachting geschiedt voor den tyd van zeven jaren. De voorwaarden liggen ter inzage in de her berg te Renesse en ten kantore van gemeldon Ontvanger, bij wion tevens inzage der kaarten en alle inlichtingen te vorkrygen zijn. De Notaris J. M. B OU VIN, zal op Zatnr<lnar den 19 Juuij 1&7&, '9 namiddags ten vier ure, in de dorpsherberg te Oos- terland, in het openbaar aan de meestbiedenden voor den tyd van veertien aclitereeuvolgen«le jnrou VERPACHTEN: 7 H- 87 A. 40 C. gelegen onder Ousterlandin pacht bij de Heeren J. Flohil Jz„ L. Visser, J. W. F. G. de Borst Verdoorn, L. J. van Vessem on T. Zoeter, aankomende de Diakonie dor Hervormde gemeente te Oosterland. Gegadigden worden verzocht zich van s««>li*le borgen te voorzien, op de verpachting tegenwoordig. liPiüti: V erp Op Woensrlag «Ion S3 Junij f IH7T» des morgens 11 ure, zullen BURGE- MEESTER en WETHOUDERS van Colijnsplaat PUBLI E K V E R P A C T E N de dienst in het OVERZETVEER van die gemeente op Zierikzee, en zulks voor den tyd van 11 jaren, ingaande den 1 Augustus 1875. De voorwaarden liggen ter lezing in het Gemeentehuis aldaar. Colijnsplaat, 2 Juny 1875. J. H. BIJBAU, Burgemeester. J. VINK, Secretaris. VAN STONDEN AA1V TE HU UK: een Arbeiderswoning onder Serooskerke, buiten het dorp, met gebruik eener regenbak. Bovenstaande woning is laatst bewoond geweest door den Heer C, den Boer Sr. Information te bekomen bij M. den BOER te Ellemeet. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzeezalop Maandag den 14 «Junij e. Ic.des middags ten 12 ureten verzoeke van den beer J. H. C. HEIJNEals onherroepelijk gemagtigde van wjjlen i B. van der WAL c. a. te Serooskerkein de Herberg van L. Hanse te Serooskerkepubliek presenteren te verkoopen Een Woonhuis, Tuin, Erve en WEILAND, staande en gelegen te Serooske/kekadaster sectie B, I nos. 109, 112 en 113, groot 22 Ares 50 Centiares. Een WoonhuisTuin en Erve, staande en gelegen aldaarkadaster sectie Anos. 101 en 102, groot 04 Ares 44 Centiares; en 11 Ares SO Centiare» WEILAND, gelegen aldaar, kadaster sectie B, nos. 110 en 111. De Notaris J. SIPKES te St. Maartensdijk zal, ten verzoeke van J. K. QUAKKELAAR, aan de schuur van den verzoeker te St.- Maartensdijkaan de Westvest in Kraai- wyk, op Houderdag: 17 Junij 1875, '8 voormiddags om 10 urepubliek verkoopen 2 Paarden, eenig Hoornvee, een party MEST, BOERENWAGENS, KARREN, PLOEGEN, TUIGEN, TIMMERHOUT en hetgeen verder te koop zal worden gepresenteerd. Openbare Verkooping van De Deurwaarder J. FRANSE zal Dun- «lertlng IT Juuy 1875. '«mid dags te 12 ure, in het hotel »de Wbbbd", te Zierikzeepubliek verkoopen Eerstelijk: voor C. KLOET: 1 Btuk TARWE, groot 305 roeden, 1 BL. ERWTEN, groot 105 roeden, 1 VREEMDE TARWE, groot 125 roeden. 1 beste MAARTSCHE GERST, groot 153 roeden. f 3,75 Petroleumkooktoestellen met Ketel 3,75. [®ipi LS EN ENT0 herigt tien ontvangsl van eene uitgebreide collectie gouden en zilveren Danies- en Heeren-horloges marmeren-, vergulden- en albasten PENDULES, Friescbe KASTKLOK- KEN, en de nieuwste modellen SCH1LDEH1JKLOKK EN. Duor extra voordeelige inkoopen wordt een en ander tol ongekend lage prijien geleverd als Gouden Dames horloges 28,50 Heeren horloges - 39,50 g* Zilveren cylinders- 12,50 ji Vergulden Pendules - 16,50 8 En ten tweede: voor den heer P. O. OLIVIER: 2 gemeten 70 roeden ROGGE, gelegen'aan zyne weide by 'l Pikgataan den Bras- weg, en daarna: het HOOIGRAS dier weido in vier perceelen, als: lste perceel groot 3 gem. 120 roed. 2de 3 160 3do 2 270 4de 4 250 Dozo perceelen zjjn op het terrein aangewezen en inlicbtingon daaromtrent zjjn te verkrjjgen bjj den heer OLIVIER te Zierikzee en bjj de wed. P. LEGE- MATE to Pikgat. De Notaris J. SIPKES zal, ten verzooko .an zjjn priocipnal, op Vrijdiig 1*8 .Juuij lï8V.~5, '8 voormiddags om 10 ure, te St- Annaland, op het Erf van de Meestoof de Hersteller, publiek verkoopen: van gezegde M EESTOOF, bestaande onder andoren in GEBINTEN, GORDINGEN. DAKRIBBEN, PLANKEN. PANNEN. VLOERLE1JENongeveer 200,000 STEENENeen groote partjj RIET, jjzeren HANGEN en DUIMEN enz. Do Notaris J. van der BENT, zal op /j'AUJJJ j Vrjj«li«g den 18 Ju»Ij 1875, des ""th'ags 12 nre, in het Hótel Bouwman te Brouwershaven, ten verzoeke van de onher roepelijk govolmagtigde van wjjlen J. C. BENDER, publiek verkoopen: Een Woon- en Winkelhuis met EUVE. staande en gelegen aan do Westzjjde van do Zuiddykstraat te Brouwershavenkadaster sectie C No. 251, groot 76 Centiares. Grondlasten ƒ5,71. Do Notaris J. van der BENT, zal op Vr0«lng den 18Junjj 1875, des iddogs 2 ure, ten verzoeke en vóór do woning van de Weduwe J. C. BENDER te Brouwershavenin bet openbaar presenteren te verkoopen: Eene aiiuzieiiljjlie pnrtjj KIIISTAI-.GUS- U AARDEWERK ENZ., waaronder CHAMPAGNE-, LIKEUR-, JENEVER- en BIERGLAZENKristallen en ordinaire WIJN- en LIKEURKARAFFEN, OLIE- en AZIJNFLESSCHJES en ander fijn GLASWERK, porceleinen THEESER VIEZEN, VAZEN enz., Engelsch GRANIET, waaronder SOEPTERRINES, SLASCHALEN en EETSCHALEN mot deksels WASCHSTELLEN SOEZENBAKKEN KOFFIEKANNENgeel en bruin Jacoba AARDE WERK eene groote partjj grof AARDEWERK; LAMPGLAZEN: mitsgaders BLIK- en BORSTELWERK, WASKAARSEN enz. BIJ FRËDRIK SNOODIJK TE CATS. Publieke Verkooping op Douclerrlag 34 «Junijj 1875, van DIVERSE PAARDEN, als: 1 bruine MERRIE oud 11 jaar; 1 dito RUIN oud 9 jaar1 vosse MERRIE oud 17 jaar1 zwarte DITO oud 20 jaar. Voorts 4 hanigecende Ulelkkoeijen 2 VAARZEN. 1 KALF, VARKENS en PLUIMGE DIERTE. 1 RIEM WAGENMENWAGENS PLOE GEN, EGGEN en verder BOUW-en MELKGEREED- SCHAPHUISRAAD en INBOEDEL. Aiuivmig morgens IO nre. J. W. VADER, Not. Er wordt te Koop gevraagd: 2 STEL RAMENonder en boven, die bruikbaar zjjnina,at per Raam 0,97 El bij 0,80 El benevens een PUIR AAM, 0,90 El bij 0,60 El. Brieven francobij de Uitgevers dezes. DOOR VERTREK NAAR ELDERS UIT DE HAND TE KOOP: eene üi»Ue goed boUlante Koek- en Banketbakkerij tevens uitmuntend geschikt voor Hrotfdbahkerjj. Adres franco brieven letter R: bureau dezer Couraut. De Notaris J. SIPKES, residerende te St. Maartensdijk, zal, ten verzoeke van de erven vat Mejufvrouw WIL- HELMINAHAGE, Weduwe den Heer P. Ga akrek, laatst gehuwd met den Heer A. Labeur, publiek inzetten en verkoopen EEN IC KAPITALE onder de gemeente St. Maartensdijk en daarbjj behoorende BOUWLANDEN, onder gezegde gemeente en Stavenisse, ter grootte van SO 3 4 S3. Eenige D IJ KEN onder St. Maartensdijk, allen behoorljjk beplant, groot 11 74 40. 8 69 60 WEILAND onder St. MaartensdijkStavenisse en Poortvliet. In pereeelmi on mnHsa'». De INZET geschiedt op DINGS!>.\G 29 JUNIJ 1875, in de herberg van N Noom en de VERKOOP op DINGSDAG 13 JULIJ 1875, in de herberg van David Hage, beiden te St. Maartensdijk, 's namiddags om 4 ure. Nadere information bjj gemelde» Notarisalwaar boelges met kadastrale kaartjes zjjn te bekomen 30 cent per exemplaar. To KOOP op 31 Juujj: 35 BUNDERS GROEN VLASTEVELDE bjj W. WERTZ to Cortgene. (Noord-Beveland). roode en witte BESSE WIJN. B. LOCKER «Ie BRUIJNE Poslstraat. HH. Landbouwers! Steeds VOORHANDEN tot directe aflevering, puike van 4 c.M. diam. GROOTERE SOORTEN bn bestel ling in den kortst mogeljjken tyd. Ook verkrijgbaar Harriot* BUIZEN voor dam- en waterleidin gen in verschillende groottealsmede alle METSEL- MATERIALEN, GIPS-ORNEMENTEN cn CONSOL- LEN tot BILLIJKE PRIJZEN by H. O. vnn «Ion ENDE, Metselaar Stukadoor, OUDE HAVEN, Zierikzee. WlALSTiifllBff verkrjjgbaar tegen concurreerende prjjzen op een half uur afstand boven Dordrechtaan ue steenfabriek van MARIUS van HAAFTEN te Sliedrccht. Prijscouranten verkrjjgbaar op franco aanvrage. worden aangenomen tot 1 JnUi uuii- Dtnandc, ook zullen dezelve door mjj worden opgehaald. Mei'lutraat. M. LOKKER. BOEKBINDERIJ VAN S. OCHTMAN, Jz. Vervaardiging vnn bindwerk In alk' formaten en t>an«len. Registerni en Sclirjjfboeken. Cartonnages, Etui- en Lederwerk. WinItel- en Knn- toordoozeu. Encadreinent van por tretten, pluten en gravures. Op maken van dames-handworken enz. 288 STAATS-LOTERIJ. Ten kantore van den ondergeteekende zijn voor do 288ste STAATS-LOTERIJ Heeleen <5«m1«*«H lot» van JL.OTEIV te bekomen. Prijs-courant. Do TREKKING der EERSTE KLASSE begint op ManiHlag 31 «Juny 1875. «J. OCHTMAN. van Nijverheid, Landbouw en Kunst, te BREDA, van 13 .Jultf tot AuK. It8r<5. Kloten A ƒ1 en 11 stuks k 10 verkrjjgbaar bjj alle Boekhandelaren en bij de ondergeteekeudcu. J. C. ROSU-PIRON, Penningmeester. JAN PHILIPSEN, Secretaris. LOTEN BREDA L— LOTEN AMSTERDAMƒ1.- vS. OCHTMAN, Jz., naar buiten tegen postwissel van 1,05. BEKWAME TIMMERLIEDEN gevraagd bij J. PADMOS te Elktrzee. to BROUWERSHAVEN. GEDUKENDE DE KERMIS IS. 13 eu 14 «Juni 1875, onder directie van den heer L. B. VAN SLUIJS, met medewerking van 1 DUlT8CHEea HOLLAN Ü8CHE Het RÉPERTOIRE zal dagelijks variëerend zjjn en zal bestaan uit de meest gezochte TRIO'S ROMANCE'S, DUO'S, QUODLIBETH'S en COMIEKE SCÈNES in COSTUUM. Ziiturdiig 13 en Maandag 14 «Juni des voormiddags MATINEES MUSIC ALES. ENTRÉE 25 Cent in verteering. ENTRÉE des namiddags 4 ure 25 Cent. Des avonds 7'/, «re. 8 I 1 1 1 B. ENTRÉE 49 V, Cent. Zondag 13 «Juni 1875. Aanvang 7'/, ure. ENTRÉE 49'/, Cent. De ondergeteekende «lnnlc ^«'^^«-mle voor den bjjval bet vorig jaar in ruime mate ondervonden, bevoelt zich op nieuw aan in do gunst harer Stad- en Landgenooten, daar kosten noch moeite zijn gespaard om een fatsoenljjk publiek te vermaken. UEd. Dienaresse, Wed. F. van V HOF. onder directie vak den heer - SS ■- 3EB. *33 -JT. staande op de KERMIS tc Brouwershaven, over het Standbeeld van Cats. Van af DONDERDAG lOJunjj 1875 dagelijks 2 Voorstellingen ten 6 en 8'/, ure, MET HET GROOT THEATRE MECANIQÜE. Gymnastische Oefeningen en Pantomimes. PRIJZEN DER PLAATSEN: EERSTE RANG 75 Ct»., TWEEDE RANG 50 Cts. en DERDE RANG 25 Cts. de persoon. lederen avond verandering van Voorstellingen. JOH. STOUTJESDIJK Zaakwaarnemer voor de Maatechappy ^Eendracht" te 'a Qmvenhage, wonende op dö Nieuwe Haven te Zierikzee, maakt bekend, dat bij nem nog PLAATSVERVANGERS voor 1875 kunnen geplaatst worden. TERSTOND een ongehuwde BOERENKNECHT benoodigd by J. HANSE te Sirjansland. TERSTOND een ongehuwde IJ O KK ENKNECHT benoodigd bjj de Wed. J. van GRAAFEILAND onder Nieuwerkerk. 3 TIMMERLIEDEN benoodigd by J. SOETERS, St. Annaland, om dadelyk in dienst te treden. TERSTOND eeu WAGENMAKKKS-KNECHT benoodigd, bjj M. v. d. WEELE, Mr. wagenmaker te Scherptnisse. G E V R A A G D «en SMIDSKNECHT om DADELIJK in dienst te treden, bekend met boerenwerk en paardenbeslaan. Iemand (daartoe lust hebbende) kan zich bekwameu in lood-, koper-, zink en kagchelwork. Men adressere zich aan J. VTS Cz. Mr. Smid te SommelsdijkEiland, Overfiakkée WORDT TERSTOND GEVRAAGD TWEE BEKWAME ItLEKKMAKERSKNKCHTS voor één jaar vast werk, b'y J. BEEKMANKieêr- en Pettenmaker te Tholenbrieven francodoch liefst in persoon. een flinke LOOPJONGEN gevraagd by M. FRANKEN, Tailleur, Havenplein. Ui tgevonsDB LOOZE «So WAALE. Snelpersdrukker?) van OCHTMAN, PIETER8E VAN DT8H0ECKMeeletraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2