ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Xaturdag 12 Junij 1875 i\o. 5552 Verschgnt DING8DAG, DONDERDAG en ZATGRDAG. De prjjs per 8 maanden is 1,30, tranco per post 1,60. ADVERTENTIÊN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. 51sleJaarg. Uitslag der Verkiezing van Leden der Tweede Kamer I ii o ii d er stuft nd o districten. De politieke rigting ia aangeduid door de lettere l. (liberaal)c. (conaervatief)a. (anti-revolutionair) en (ultramontaansch). AHamttar. (Periodiek.) Herkozen Mr. J. L. de Bruijn Kops lmet 1729 van 2791 stemmen. Jhr. de Casembroot chad 862 en Mr. de Savornin Lokman a178 stemmen. (Vacature For eest.) Gekozen Mr. W. van der Kaaij met i7I8 van 2779 stemmen. Graaf van Ho- gendorp (c.) had 865 en prof. de Geer (a.) 169 st. Almelo. Uitgebragt 2006 stemmen. Herstemming tusschen Mr. J. Cureer Hooft (c.) met 858 en baron van Paltandt (l.) met 695 stemmen. Mr. B. Brou wer (l.) verkreeg 235 en Mr. Gratama (a.) 206 st. Hrcdit. Uitgebragt 2891 stemmen. Herkozen Jhr. Mr. C. v. Nispen tot Sevenaer (u.) met 1869Mr. J. H. van Mierlo verkreeg 884 stemmen. DoUlouii. Uitgebragt 2210 stemmen. Herkozen Mr. W. A. Bergtma (l.) met 1306; prof. Gratama (a.) had 892 stemmen. Uitgebragt 1280 stemmen. Herkozen Mr. P. H. Saaijmans Vader met 719 Mr. M. Jacq. de Wilt Hamer had 531 stemmen 16 biljetten blanco. 'h H<'rt<»g<*iiboNfh. Herkozen Mr. v. d. J)oet de Willebois (n.) met 1343 van de 1367 uitgebragte stemmen. Uitgebragt 2175 stemmen. Geko zen Jhr. J. L. de Jonge (o.) met 1099 stemmen. Het aftredend lid Mr. J. P. R. Tak van Poortvliet had 1059 stemmen. Snoolf. Uitgebragt 3769 stemmen. Herkozen A. Moens (1.) met 2166J. Binkes (a.) verkreeg 1593 drank ingeeft. Ongeveer 90 percent dezer kinderen behooren tot het vrouweljjk geslacht. Zutplieu. Uitgebragt 2621 stemmen. Herkozen Mr. J. Dam (1.) met 1467 baron Mackay (c.) ver kreeg 1114 stemmen. Als kort resumé der verkiezingen stippen wjj thans aaa De liberale parfcjj won twee stemmen te Amsterdam, on een te Alkmaar, doch verloor daarentegen de di stricten Haarlemmermeer en Middelburg te Almelo en te Arnhem moet de herstemming nog beslissen de ultramontaansche partjj behield nare plaatsen bjjna zonder tegenstand de anti-revolutionaire party won twee stemmente Haarlemmermeer en te Middelburg. de conservatieve party verloor ook thans wederom en wel te Amsterdam, Alkmaar en Arnhem, terwijl zy te Utrecht en te Delft nog moet herstemmen. Loting voor de Schutterij. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETBOUDERS dor ge- meonte Zierikzeemaken bij deze aan de belangheb benden bekenddat de alphabetische naamlijsten van de ingeschrevenen voor de Schutterij ter inzage van eea iegelijk zullen liggen op het Raadhuis dezer ge- mcontevan Vrjjdag den 4 Junjj tot Vrjjdag den 18 Junjj e. k. daaraanvolgendeten einde een ieder in staat zoude zjjnom ingeval hem eenige personen of omstandigheden mogten bekend zjjn die op dezelve nog zouden behooren te worden aaugeteekend of daar van moeten worden weggelaten zulks aan het Bestuur kennelijk te maken; dat de loting voor de Schutterij tusschen de inge schrevenen van dezen jare, klasse 1875 zal plaats hebben onder toezigt eener commissie uit het Bestuurten Raadhuize dezer gemeente, op VriJrtua- «lei» 1*8 .Juni) e. k, des namiddags ten T ure precies; wor dende de belanghebbenden by deze gelastzich ter plaatse en op dato vermeld te laten vinden, ten einde aldaar voor de dienst der Schutterij te loten, of zulks door behoorlyke, by de gedachte commissie bekende, gemagtigden te laten doen, zullende voor hen, die persoonlijk afwezeDd mogten bljjven en zich niet op vorenstaande wijze, hebben doen vertegenwoordigen, door een der leden van de commissie worden getrokken; dat dadelyk na den afloop der lotiDg, op voorschreven wjjze eene naloting zal plaats hebben, ten behoeve van diegenen, welke tot de loting verpligt zjjnde, buiten hun toedoen niet daardoor mogton zijn begrepen ge worden, alsmede ten behoeve van hen, die, ofschoon in andere gemeenten reeds geloot hebbende, sedert de laatstvoorgaande inschrijving, in de gemeenten zjjn komen inwonen, en der vreemdelingen, die sedert die inschrijving in de termen zijn gevallen, om als inge zetenen te worden aangemerkt; en dat eindelijk de belanghebbende personen, by de loting de gelegenheid zal worden opengesteld, om de redenen van vrijstelling, waarop sommigen aanspraak zonden mogen maken, ter kennisse van de genoemde commissie te brengen, met aanduiding van het artikel der wet en het onderdeel van dien waarop zjj hunne reclame gronden. De Burgemeester en Wethouders, C. J. FOKKER, Weth., I. B. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. Op welke wijze de huisvaders in China, die met een talrijk kroost gezegend zyn, zich van hun kinderen ontdoen, leest men in het werk van den graaf de Beauvoir: Voyage autour du monde. Op een wandeling door de zoogenaamde doodenstad van Kanton, kwamen wij op een vuile plaats, waar wjj een mand bemerkten, die zich bewoog. Na de stof, waarin de mand genaaid was, doorgesneden te hebben, vonden wjj een zieltogend half bevroren kind. Terwjjl dit kind in onze armen stervende was, hoorden wy in een nabyzynd boachje eveneens kindergeschrei en vonden een ander kind, blauw van koude, met den dood worstelendezyn ledematen waren gebroken, hetzjj niet opzet, hetzjj dit by het wegwerpen was geschied. Op eene wandeling van nauwelijks 500 meter, vonden wjj niet minder dan 7 zulke arme stervende wezens, eenigen met uitslag bedekt, anderen met messteken verwond en allen half bevroren. De heer Guillemin, een Fransch zendeling, deelde ons later mede, dat geen armoede, schaamte of vooroordeel de oorzaak dezer barbaarache handelingen is, maar alleen tegenzin in de vermeerdering van de leden des huisgezins. - De zendelingen doen evenwel hierin veel goeds, ook gaan vier mannen iederen morgen uit en brengen de alsdan gevonden kinderen in het kinder-hospitaal. In éene week worden daar somtijds 250 kinderen ingebracht, die meestal stervende zyn, dewyl men aan die kinderen nog dikwjjls een sterken JFmnferijfe. Mad. Judic, de bekende actrice van de Bauftes te Paryaheeft by hare benefiet-voorstelling te Petera burg, waar zy als gast optreedt, ten geschenke ont vangen prachtige voorwerpen met edelgesteenten, ter waarde van 20,000, 80,000, en 32,000 fr. Het cyfer der recette bedroeg 20,000 fr. Gedurende haar verblyf te Petersburg, dat zes weken duurdeheeft zy, behalve de geschenkeneen kapitaal verdiend dat jaarljjks 16,000 fr. rente afwerpt. Een ongelukkig voorval heeft plaats gehad te Laboriegemeente St.-Andrékanton Najac. Eene kat werd verdacht de jonge konijnen te rooven van J. Massetlandbouwer té Laborie. Ten 9 ure 's avonds verwittigde de I6jarige Le Massetzoon van den eerst genoemde zyn vader dat by de kat gezien had en spoorde hem aan het dier te dooden. De vader stemde toe en ontving uit de handen van zjjnen zoon het ge weer met hagel geladen. De vader verborg zich achter de schuur, terwjjl de zoon zich langs den anderen kant achter den muur van den hof begaf. Op zeker oogenblik, ongetwijfeld naar de kat wil lende uitzien stak hjj het hoorn boveD den muur uit onmiddelyk brandde een geweerschot los eu de knaap stortte doodelyk gewond neder. De vadermisleid door de duisternis, had het hoofd van zjjnen zoon voor het vervolgde dier genomen en zjjn geweer op hem afgeschoten. Masset snelde naar den muurdoch men oordeele over znne wanhooptoen by zjjne nood lottige misgreep ontdekte en zijn kind op den grond in een bloedplas vond liggen. Men nam den knaap op en diende hem alle zorgen toedeze waren echter vruchtelooswant negentien hagelkorrels haddon hem in het hoofd getroffen 's anderen daags ten '2 ure namiddaggaf hjj den geest. Jlcfcerlanb. Sneek, 9 Junjj. Als eene bijzonderheid kan van hier gemeld worden, dat alle kiezers bjj de plaats gehad hebbende verkiezing zyn opgekomen, waaronder een van 93 jaren. Veeixlmn, 9 Junjj. Een akelig voorval had in den nacht van Zaturdag op Zondag jl. plaats in de fabriek van aardappelmeel en siroop van de heeren MeibuizenBom Co. alhier. Een 22jarig jongeling had zichoordeelende beter te doen aan de fabriek zyn nachtrust te nemen dan te huiste slapen gelegd achter den stoomketel. Gedurende zjjn slaap echjjnt een van do veiligheidskleppen te zyn losgesprongen on is hjj gedood door den ontsnappenden stoom cn net verhit water. Men vond hem in eenen toestand te afschuwoljjk om te beschrjjven. Aiiiuterdmn 8 Junjj. Een vreoselijke gebeur tenis heeft gisteren avond plaats gehad. In een ma nufactuurwinkel aan de Prinsengrachtbewoond door den heer Kokontstond te ruim negen ure brand. De oorzaak moet hierin gezocht wordendat de in de winkelkast uitgestalde goederen in aanraking gekomen zjjn met de zich daarin bevindende gasvlam. Toen de eigenaar gewaarschuwd werd dat de gasvlam te hoog stond (een stuk lint braadde toen reeds), was het al te Iaat, en een oogenblik waa voldoendo om den ge- heelen winkel in vlam te zetten. Het mot papier beplakte plafond van dien winkel was spoedig doorge brand en de vlammen aangewakkerd door den vrjj sterken windbereikten snel de tweededorde en vierde verdieping. Op eeno daarvanon wel op de derdewoonao de bakkersknecht J. Olie met zyne vrouw en een jongske van 10 maanden. Van het oogenblik gebruik makende dat haar man sliepwas vrouw Oliena het slapend kindje naast haar echtge noot te hebben nedergelegduitgegaanom eenigo benoodigdheden te koopen. Naar huis gaande, hoorde zjj dat hare woning in brand stonden op da plaats des onheils aangekomenvertelde men haardat allo zich in het huis bevindende menachcn gered waren zoodat zjj aanvankelijk te dien aanzien gerust gesteld was en er geen bjjzondere pogingen zjjn aangewend tot redding van haar man en kinddie zooals later bleekzich nog in bet brandende huis bevonden toen was echter redding te laat. Te ongeveer één ure dacht men den brand geblnscht te hebben, en eenigen tjjd daarna werd een aanvang gemaakt mot het opruimenwaarbjj men de lyken van den bakkersknecht Olie en zjjn kind vondhet eerste geheel verkoold en in knielende houding. Delft, 9 Junjj. Onder de kiezers die gisteren hier hebben gestemd, was er een ruim honderd jaren oud Nicolaas van Leeuwen, vroeger bouwman, die I Mei 1775 is geboren. Hjj heeft zich te voet naar het raad huis begeven om zyn burgerpligt te vervullen. KotCerdnm8 Junjj. Naar men verneemt bestaan er groote moejjeljjkheden om de ijzeren werk kamer bjj pjjler 1 aan de brug over de Maas te rigten, doordien de daarin verwerkte steen tegenvaltzoodat er nog veel tjjd zal gevorderd wordenalvorens dat werk kan worden voortgezet. De schade wordt op p. m. 40,000 geschat. 8 Junjj. De huurders der loodsen van de Ryks marinewerf alhier zyn heden aangeschreven dat zjj deze reeds met 1 Augustus moeten ontruimen. De moeiljjkheden die dezer dagen het tot stand komen der overeenkomst met den heer Smit in den weg stonden, zijn spoediger opgeheven dan zich liet voorzien. Middelburg, 10 Junjj. Gisteren namiddag ten half drie ure passeerde voorby deze stad Z. K. H. prins Hendrik, op zjjn doortogt naar Vlissingen, vergezeld van Hd. gevolg, alwaar Z. K. H. ontvangen werd door den Commissaris des Konings, beneveus den burgemeester van Ylissingen en verdere autoriteiten. Begeleid door dezon bezocht Z. K. H. het stoomschip tad Middelburg bestemd voor de maildienst op Engeland. Dit stoomschip heeft een inhoud van 1262 ton en liep op zjjne reis van Nienwediep Daar Vlissingen 14 Duitsche mülen in de wacht. Na geruimen tjjd op dat stoomschip vertoefd te hebben, begaf Z. K. H. zich naar het haven-station, ten einde eenige ververschingen te gebruiken. Ten 6 ure keerde de prins naar Middelburg terug, alwaar heden morgen ten 10 ure onder het voorzitterschap van Z. K. H. eene vergadering van aandeelhouders in de maildiensten van Vlissingen op Engeland is gehouden. In die vergadering is besloten de reederij te doen overgaan in eene naamlooze vennootschap. Heden avond ten 9 ure werd aan den prins door het muziekcorsp der schutterjj eene serenade gebragt, waarbjj zich op het Abdjjplein een groot publiek bevond, hetwelk zyne sympathie betuigde voor den prins in een herhaald «hoera 1 leve prins Hendrik". Wolftt«rts«1Ulc10 Junjj. Heden morgen ge raakte een paard met kar, waarmede een kalf by den slager bezorgd was, uit gebrek aan toezigt, op hol, en liep zoo, het dorp doorrennende, bjj den tim merman J. T. tegen diens woning, cn verbrjjzelde geheel een raam, zonder verdere ongelukken te veroorzaken. Het dier was intusachen aan den kop vrjj gekwetst. Zierïlcw.oc, 9 Junij. Z. M. heeft benoemd tot regfcer in do arrond.-regtb. te Rotterdam, Mr. P. A.J. Bouvinthans kantonregter alhier. Voorts zjjn benoemd tot gezworeoeti van den Sophia- polder (N.-B.) J. Pilipse van den Adriaanpolder (N.-B.) P. H. van Lisvan den Willempolder (N.-B.) H. Meu- lenburg Dz. 11 Junjj. Bjj het leggen van een nieuw riool onder de straat in bet Korte-Groendal alhier, is gisteren op eene diepte van 3 Meter beneden den beganen grond ieen zandsteenen mortier van zeer oud maaksel gevonden, die zorgvuldig is uitgegraven en gebleken is vrjj wel ongeschonden te zyn. /Voor het behoud van dat merk waardig voorwerp is naar behooren gezorgd. Onder de ondersoheidingsteekensaan inzenders i op de wereldtentoonstelling te Weenendezer dagen te Amsterdam uitgereiktkomt o, a. voor een getuig schrift aan den heer A. Geluk Jz. te Tholen. Bjj beschikking van den Min. van koloniën van j 8 dezer is o. a. de hoofdonderwijzer P. Laketnan ge- j steld ter beschikking van den Gouv.-Gen. van Ned. Indieom te worden benoemd tot onderwyzer 3de J klasse voor den dienst daar te lande. Door. den dir. van burg. openb. werken in Ned. Indie is overgeplaatst naar Cheriboo, de opzigter 3de klasse P. Elenbaas. De Minister van Finantienals beheerder over de stichting van Clara Jansdr. van Sparwoudein aan merking nemende dat eerlang de begeving zal moeten plaats hebben van eene der studiebeurzen, die, elk ten bedrage van ƒ150 'sjaars, uit de gelden van voor noemde stichting worden gekweten roept op de ouders of voogden van zoodanige jonge lieden, die zich voorstellen met 1 Sept. e. k. aan de Hoogeschool te Leiden hunne voorbereidende studiën, gevorderd tot opleiding in het predikambtaan te vangenomvoor zoover zy meenen om op onder steuning tjjdens hun verbljjf aan de Hoogeschool aan spraak te kunnen maken zich vóór of op dien datum met hunne op zegel geschreven verzoeken aan te melden bjj het Departement van Finantiënonder overlegging der stukken opgegeven in de Staats-Courant van 7 dezer. De maréchaussée Blenkvliet, die by 't schieten op een dollen hond te Helmond bjj ongeluk een koopman in pennen getroffen heeft, zal, nu de getroffene aan de gevolgen overleden is, voor den krjjgsraad te 's Bosch terechtstaan wegens verwonding, gevolgd door den dood, door onvoorzichtigheid. KerltnlenwB. Bedankt voor het beroep naar Almkerk door Ds. B. van Schelven, pred. te Souburg; voor dat naar Cats door den Cand. G. J. Autink-, voor dat naar Domburg door Ds. J. B. Steenbakker Morilyon Loisen te Oud-Bejjerland. Beroepen bjj de Herv. gem. te VHssingen Ds. J. Sigal, pred. te Rjjnsburg. Van MIDDELBURG: Zaturd. 12 's morg. 10,— u. Zondag 13 6,— Maand. 14 7,30 Dingsd. 15 10,— Woensd. 16 7, 16 'snain. 4, Dond. 17 4, Vrjjdag 18 's morg. 10,— Van ZIERIKZEE Zaturd. 12 's nam. 4,— u. Zondag 13 5,— Maand. 14 4, Dingsd. 15 4,— Woenad.16 's morg. 11, Dond. 17 6, Vrjjdag 18 6, 18 's nam. 4, Vertrek der Beurtschepen naar GOUDA en AMSTERDAM 's morgens 6 uur. 15 Junjj Prjjzen «Ier Boter en Ejjeren. Zierikzee, 10 Junjj 1875. Boter laagste koers ƒ0,621/., en hoogste koers 0,73 per 5 hectogrammen. Kip-Eyeren laagste koers ƒ0,75 en hoogste koers ƒ0,85 per 25 stuks. Hïrb«rt*ntif'n. gQjnrigo Eolitvereenl van CORNELIS GOUDSWAARD en MARTINA de ROO. Oostbbland, 12 Juni 1875. Gemengde berlgten. Een dienstmeisje te N. moest niet zulke straatschan dalen verkoopendaar dat voor een fatsoenljjk meisje niet pastminder nog voor haarals zjj in bedenking hield hetgeen voor een paar jaren met haar is gebeurd. Twee aannemers-dochters te Goederede loopen storm ora een kermis-vrijer in do fuik te krjjgen maar dat zal niet gemakkeljjk gaan, want ze zjjn te trotsch. Dus meisjes kjjkt nu niet te fjjn, Andera is 't geen kermis-wjjn. De Niouwc-Tongscbe jongens nemen bet {de Som- meldjjkscho jongens zeer kwaljjk to melden, dat er te Nionwe-Tonge ook moojje meisjes zynwant het kan met zekerheid vermeld wordendat er niet eene iB of het zou soms Trijntje of Sannotje .moeten zjjn. »Nu heb ik dan toen zeker een vryer met veel geld," zegt eene dochter van eene gierige boerin te Eikerzee, »al heb ik er nu wel geen zin in, maar moeder is er toch voor." Maar: Jongen wil u goed bedenken Wie gy onder banden heeft, Later zou 't u kunnen krenken Als gy zamen met haar leeft, Want op dat vervloekte geld, Zjja die lui te veel gesteld. »Hoog heb ik my geacht, maar laag ben ik ge vallen," zeide onlangs een boeren-zoon te B.Eerst ben ik boercn-koecht geweest, maar nu de boeren in Zuid-Beveland my niet meer willen hebbenben ik schaapherder moeten worden." Riekje te Zierikzee moest zooveel snaps niet hebben als zij haar vrjjer wat geld leent om met -hem naar Schuddebeurs te gaan, want dat past niet als men veel van iemand houdt. Iemand te Middelharnis wordt aangeraden, zoo dikwyls niet bij zjjne buurvrouw te komen, waot do visschers-vrouwtjes zyn nog al ligt te overhalen als hunne mannen naar zee zjjn. Doch het past niet voor een man die nog al fatsoenljjk wil wezen, en het niet is. Eene dienstmeid te Dinteloord moest haar babbeltong wat stil houden, en zoo niet met de stroopkan loopen. Ook moest zjj geen spiering uitgoojjen om een kabeljauw te vangen, om zoo een jongen in bet net te krjjgen, want dat zal toch niet gelukken. STOOMBOOTDIENST TVSSCUEü Middelburg en Zierikzee. CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. Junjj Oi»«l«.'i*ti*<>u vf<] PIETER JAN van de CINGEL ZOKKEHURB 11 Junjj 1875. ANNA van PUTTE. Ondertrouwd JOH. HACK Pz„ van St. Annaland, en St. Phimpsland, A. H. E. EVERAERS Dd. 12 Junjj 1875. Voorspoedig bevallen van een' Z o n NEELTJE van deh VALK, Echtgenoote van Amsterdam, 8 Junjj 1875. MARINÜS de VOOGDT. werd ons kinderhart diep bedroefd. De Heere nam onzen dierbaren Vader, na één dag ljjdens, tot Zich. Zjjn heengaan in vrede lenigt ©enigszins onze smart. Tholen, J. A. KLERCQ, 8 Junjj 1875. Predikant. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleedonze waarde MoederBe huwd- en GrootmoederPIETERNELLA LAROOIJ Wed. Marinüs Dixon, in den ouderdom van ruim 85 jaren. Zierikzee Uit aller naam 9 Junjj 1875. M. DIXON. i overleed, tot diepe droefheid van my, myne Kinderen en Behuwdkinderenmjjn geliefde Zoon JAN CORNELIS, in den ouderdom van 24 jaren. Zierikzee, 10 Juni 1875. Algemeene kennisgeving. Uit aller naam, M. van den ENDE. Al die iets tc» vorderen hebben van of v«*rwolnil<lijr«l zjjn aan den boedel van wjjlen den Heer P. C. LANDSENEGT, gelieven daarvan opartmf of l>etulinu: te doen vóór of op den 15 Juli aanstaande, ten huize van den Hoer C. J. KIJN, Nieuwe Haven te Zierikzee. Al die iets te vorderen hebben van of verrtfluildiij-d zijn aan den boedel van wjjlen den Heer L. AUGUSTIJNgeneesheer te Oud-Vossemeer, gelieven daarvan opgaaf of fc»o- tnliiij»- te doen vóór of op den 15 Juli aanstaande, ten huize van den Heer N. D. PACHE AUGUSTIJN te Tholen. De vrienden of vriendinnenwelke op den 10 Junjj II. eene Dame eenige letteren hebben toegezondenworden met dezen beleefd doch tevens dringend uitgenoodigdbinnen acht dagen fit of per l»ri«*f zich zelve bekend te makenzoo nietzal ik uwe brievenwelke groote fouten zjj ook bevatten, openbimr Mtellen. Feil niet aan mjjn verzoek; dagelyks zie ik uwe onwelvoegeljjkekarakterlooze nonsens persoon te gemoet. Hieraan niet voldoendezal ik andere maatregelen Noordgoiïwe, 1875. L. VIS. De ondergeteekende brengt ter kennis dat. erin BROUWERSHAVEN noch Ic«>n noch Ro«»«ï *-«»»» lc heerscheade iemaar wel Mnzelen welke een zeer goedaardig verloop hebben. M. J. BIJBAU Geneesheer. Aanstaanden Zondag-Avond zal er onder Serooskerke door Ds. Wessels gepredikt worden, aanvang 6 uur. Aanstaanden Zondag avond G E E IV KERKELIJK KOOR. Zierikzee, 11 Juni 1875. L. KARREMAN. Pres. Sociëteit: Ons Genoegen BALLOTAG E op ZONDAG don 13 JUNIJ, 's namiddags ton 1 ure. Sociëteit»D E GOEDE VEREENIGING, BALLOTAGE op Zoiidng 13 Junjj e. k., W. KANAAR. VERGADERING LANDBOUWSOCIETEIT te NOORD WELLE, op WOENSDAG 16 JUNI 1875 '8 avonds om 6'/j uur, by J. A. Franken. Tevens wordt kennis gegeven dat de Heer GORTEN op Vrijiliiff 18 Juni a. eene LEZING zal houden te Haamstededes morgens ten 10 nre cn te Noordweüe op dienzelfden dag des avonds ten 6'/2 uretegen ENTREE voor niet-leden van O,GO. HeTpOLDËRBESTUUR van OOSTER- en SIRJANSLAND maakt bekend, dat de KEKEINIING over 187V3 van den Polder zal gehouden worden te Oostcrland ten dorpshuize op Maandng Ö1 .7m»vi I875,deamorgen8 11 uur, en dezelve in afschrift ten Kantore van den Ontvanger-Griffier te Zierikzee zal vóór liggen en tegen betaling der kosten zal zjjn verkrjjgbaar gesteld van af 14 Junjj e. k. Oostbrlakd, 10 Juny 1875. Het Polderbestuur voornoemd A. v. d. HAVE Dijkgraaf, de JONGE, Onto.-Griffier. UIT BE HAND TE KOOP EENE MEESTOOF, met een afzonderljjk staande nieuw gebouwde MAAL- on MACHINEKA MER, van STEEN ge- bouwd en met PANNEN ge dekt gelegen binnen de Gemeente Tholen aan de rivier de Eendragtgroot 0 Heet. 43 Ares 26 Centiares door de voordeelige ligging bjj de Haven en de gróote uitgestrektheid van onbebouwde gronden bjjzonder ge schikt voor eene industriëele zaak. Do MACHINERIE, vóór drie jaren geplaatst door de Firma NARDTEN LUCKERHOF Co.is van 5 paardenkracht en werkt uitmuntend. Te bevragen bjj den Heer N. D. PACHE AUGUSTIJNte Tholen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1