Faillissement EENE HOFSTEDE Bouwland.en Boschgrond, GAREN, OLIE, ZIJDEN. J. de GRAAF Cz., TE koop; WOLLEN DEKENS Nationale Tentoonstelling Hotel de Wed. F, van 'TH0F CAFÉ CHANTANT en BAL T ANDERSSON. THEATRE DE NOUVEAUTÉ SCHIPPER C. P1EPL0W Aanstaanden Zondag zal in de Chr, Geref. kerk te Brouwershaven gepredikt worden door Dg. APPELDOORN van Biezelinge. Bjj vonnis der Arrondissements-Regtbank te Zierikzee van den 7 Junjj 1875 is JAN SMITSaannemer van publieke werken, timmerman en koopman te Bruinisse, verklaard te zijn in STAAT VAN FAIL- LÏSSEMENT, te rekenen van den 5 Junjj bevorens, en daarbij benoemd tot Regter-Commissaris het lid van genoemde Regtbank Jhr. Mr. PIERRE JAQUES FLORENT RETHAAN MACARÉ en tot Curator de ondergeteekende Candidaat-Notaris te Zierikzee. Zierikzee, 9 Junjj 1875. Voor Uittreksel. De Curator, C. BOOM J.Nz. De BURGEMEESTER van Bruinisse maakt 9^9 bekend, dat op de Secretarie van af heden gedurende 30 dagen voor een ieder ter inzage is neder- gelegd, de gewjjzigde opgaaf va»» «I© l>©la»t- harc oplirongst der gebouwde ©i- ireudnmmoii in die gemeente. Bruinisse, 8 Junjj 1875. De Burgemeester, C. M. VOORBEIJTEL. De BURGEMEESTER van Oosterland maakt bekend, «lat do rttnatder herisie- Iiïn«r van de belustbare opt>reii4THt «Ier goliouwdo eiirendoimneu in deze gemeente, op nieuw gedurende 30 dagen op de Secretarie van Oosterland ter inzage ia nedergelegden ieder in do gelegenheid gesteld isklachten in te brengen over de daarin gemaakte veranderingen. Oosterland, den 10 Juni 1875. De Burgemeester voornoemd, A. van der HAVE. Openbare Aanbesteding. Op Zaterdag den 11> Juni 1875, des voormiddags te lf uren, zal door het BESTUUR der WATERKEERING van den CALAMITEUSEN POLDER WILIEM-ANNAin de dorpsherberg te Bieselinge, volgens 1 der A. B. worden AANBESTEED: Het herstel<1© vernieuwing en l»«t onderhoud tot 30 April 1876,van de Aarde-, Kram-, Rjjs- en Steen- gloojjingwerken nan bovenge- uoemden polder. Het beatek ligt van af O .Tuny ter lezing in gemelde herberg en in het gemeentehuis te Kapelle, terwijl het tegen betaling van 0.80 verkrijgbaar ia bij de boeahaadelaars F. KLEEUWENS ZOON, te Goe*. Aanwjjzing op Maandag ©i» Donderdag vóór de besteding. Verdere inlichting wordt gegeven door den Djjksop- zichter H. N. van der BEEK te Bieselinge. Bieselinge, den 2 Junjj 1875. Het Bestnur voornoemd, A. MEIJAARD, Voorzitter, J. J. 0. R- van der BILT, Secr.-Onlv. De Notarissen Mrs. J. MOOLENBÜRGH on J. C. van der LEK de CLERCQ zullen, op Vrijdng 11 Jiiujj h-, des voormiddags 10 ureten verzoeke van M, GEELHOED en van den heer J. E. MULOCK HOUWER, als be windvoerder van den afwezigen P. GEELHOEDaan de Hofstede door den eersten bewoond te Zierikzee, publiek presenteren te verkoopeu Kene auuzieidyUo party Büiflllll® bestaande inPAARDEN, ÖO Mtulos MELKVEE, eenige Hoeiiden* en voorts een uitmuntende IA. NDBOIJ W TO R. S5- IN VENTAU18. Een MESTPUTeenige MUTSAARDS en eene partjj HOOI en STROO. En des namiddags te 5 ure van denzelfden dag in het Hó tel >de Weerd" te Zierikzee, EENE PARTIJ KLAVhltSG1US EN MUIOOI TE VELDE. alles breeder bp biljetten te omschrjjven. VEI LI N G van iliI®®i@NiSiR gelegen in den ten jare 1874 nieuw bedijkten Schcngepolder onder de gemeente Wolpliaartsdijk en 's Heer Arendskerke, (provincie Zeeland). Op Woensdag en Donderdag den 14 en 15 Juljj 1875. telkens des voormiddags te 10 uren, zal door den Ontvanger der Registratie en Domeinen te Goes, ten overstaan van do Notarissen H. K. D. van den BUSSCHE en Mr. J. L. H. LIEBERT, beiden aldaar, in het koffijhuis »de Prins van Oranje" te Goes, worden overgegaan tot de veiling bij inschrijving en opbod van bovengenoemde RIJKSGRONDEN, verdeeld in 53 kavels, ter gezamenljjke oppervlakte van I120 Heetiiron. breeder omschreven in den Catalogus welke met de kaart, van den 21 dezer, voor 50 cent verkrijgbaar is gesteld bjj den Ontvanger, der Registratie en Domeinen te Goes. De aanwijzing op het terrein zal plaats/hebben op Woensdag den 7 Juljj 1875, des voormiddags te 11 uren, te vergaderen aan de uitwateringssluis deB polders. Nadere inlichtingen zjjn te bekomen bij den voor noemden Ontvanger en bij den Hoofdopziener der Domeinen, J. J. BRANDT, te Middelburg. Openbare Verkooping op WOENSDAG 16 JUNIJ 1875, des morgens 10 ure, in de herberg bjj M. MINNAAR te Wolphaartsdijk met de nombre van 2 Hectaren 38 Aren 70 Centiaren BOUW- en WEILAND alles gelegen onder Wolf aartsdijk, waarbij met consent van de verpachters in pacht kunnen volgen ruim ©lf Hectaren BOUW- en WEILAND. Informatiën zjjn te bekomen bij Mr. P. J. A. van DAM en don beer Notaris van den BUSSCHE, beiden to Goes. De Deurwaarder J. FRANSE, zal Vrjjdag 11 Juni 1875, 's namid- lags '2 ure, op <trl© inaaiuleu krediet, aan bet huia C no. 285, in de Zevenbuisatraat te Zierikzee, publiek verkoopen EENE PARTIJ NETTE MEUBELEN, waaronder: 1 nieuwe mahoniehouten LINNENKAST, 1 dito ronde TAFEL, 1 SPEELTAFELTJE, 12 STOE LEN, 1 SPIEGEL, 1 halve CIRKELKACHEL, voorts: 1 PLUIMENBED met TOEBEHOOREN, l KARPET, 1 LOOPER, 1 KLEED, IJZER-, KOPER-, TIN, GLAS- en AARDEWERK en andere GOEDEREN. Te zien op den verkoopdag van 'a morgens 1012 ure. De Notaris J. M. BOUVIN, zal op Zatuialag den 1T> Jiujfj 1875, 's namiddags ten vier ure, in de dorpsherberg te Oos terland, in het openbaar aan de meestbiedenden voor dentjjdvan veertien achtereenvolgende jaren VERPACHTEN 7 TT. 87 A. JO O. gelegen onder Oosterland, in pacht bjj de Hetren J. Flohil Jz., L. Visser, J. W. F. G. de Borst Verdoors, L. J. van Vessem en T. Zoeter, aankomende de Diakonie der Hervormde gemeente te Oosterland. Gegadigden worden verzocht zich van »<>li«le borgen te voorzien, op de verpachting tegenwoordig. Openbare Verkoopinjc op Dinsalaff den Juni 1875, des voormiddags te 11 uren, in de Uitspan- ning De Zwaan staande in de gemeente Oost- en West-Souburgten overstaan van den Notaris PIETER PAUL SLÉGT, van: Een HUIS en ERVE, waarin vele jaren eene Brootlhalclcery en Wiuhel in Koloniale waren, »icrlre Dranken, Wjjiicn en Likeuren is uitge oefend welke een ruim bestaan heeft opgeleverd staande op Oost-Souburg, gemeente Oost- en West- Souburg, kadastraal bekend sectie A n° 495, ter grootte van 3 Aren 15 Centiaren, bewoond door Mejufl'rouw de Weduwe M. J. VERSTELLE. Grondlasten over dezen jare ƒ15,87. Te bezichtigen op Maandag den 21n Juni, van des voormiddags 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot t> uren, op vertoon van een permissiebiljet, tegen betaling van 25 cent te bekomen ten kantore van opgemelden Notaris en bjj den heer A. W1LLEMSE te Oost-Sou burg, alwaar nadere inlichtingen te verkrjjgen zjjn. De voorhanden zjjnde Wiiil£©Iiï,o©«ï©r©i» kun nen volgens factuur worden overgenomen. Zullende op DiaMlu»: den Jmii 1875, in het openbaar vóór bovengemeld huis worden ver kocht eenige G0EDK00PE PARASOLS Elli EIVTOUSCAS. J. de JONG ZIJLSTRA. Groothandel in KLIIK-KOLEA. EKNIG AGENT voor ZEELAND, NOORD-BRABANT en het eiland FLAKKÉR van hot gunstig bekende huis der Heeren REUMONT OPHOYEN te Ruhrort. J. J. VAN UIJE te ZIERIKZEE. f 3,75 Petroleumkooktoestellen met betel f 3,75. J. de JONG ZIJLSTRA. De ondergeteekende geeft kennis, dat bjj als AG ION» T voor Zeeluwl beeft aauge- steld den Heer J. J. van UIJE, voor den verkoop van WIJNEN, LIKEUREN etc. Rhenen, 1 Junjj 1875. J. A, F. van der MEER van KUFFELER. Onder Toferte aan bovenstaande advertentie, neem ik de vrjjheid mij aan te bevelen als AG ENT van bovengenoemde firma, onder kennis geving dat mjjn Dépöt steeds ruim voor/ieu is van WIJNEN, LIKEUREN enz. enz. (S1* Slüter» geniete» rabat. Zierikzee, 1 Jung 1875. J. J. van UIJE. UUIiCllliS, Postetraat C 103. Het Depot der Theeën. uit bet magazjjn van M. RAVENSWAAIJ ZONEN te Gorinchem, is gcvcatigd bjj Mejnfvronw BROEKSMIT, geb. Oannenbürg OUDE HAVEN, D, 185, te ZIERIKZEE, welke zich bjj deze minzaamst aanbeveelt. prijzen: 1, ƒ1,10, f 1,25, f 1,10. 1,50, ƒ1,75, 2 on booger, alles berekend per half kilogram. Tevens is aan bovenstaand adres »iitm»»ii©ii<l© TE KOOP ongeveer ©en voor b«>nt WEI HOOI; te bevragen bjj den Boekhandelaar van DISHOECK te Zierikzee. Drie KALFK OEI JEN, rekenende van 1 tot 5 July. Te bevragen bjj de Uit gevers dezes. T E KOOP: 2 flinke Werkpaarden verkiezende op Nov. a. s. te betalen, benevens een party Droogo MUTSAARDS, BLOKKEEL HOUT en een groote hoeveelheid gezaagd Olmen en Esschen PLAATHOUT, zeer geschikt voor Wagenmakers-gerief, bjj J. BAARS te Zierikzee. Nijverheid, Landbouw en Kunst te BREDA, van 13 JulU tot *8 Aug. l»8rS. Loten a 1 en 11 stuks A ƒ10 verkrijgbaar bjj alle Boekhandelaren en bjj de ondergeteekenden. J. C. ROSU-PIRON, 7 enningmeester. JAN PH1LIPSEN. Secretaris. 8TKÜ0- M FANMIHOFDEN. J. de GRAAF Cz., Powtstrnnt wjjlr C 103 ^JSOL R IJ T U I G. TE KOOP voor matigen prijs COUPÉ, zeer ligt voor één paard. Te bevragen franco brieven letter A. Boekhandelaar A. A. W. BOLLAND te Goes. TER WAS8CHING worden ingewacht tot 30 Juni a. !«s. Ook worden dezelven aan buis afj£-©linnl<l. W. VAN KEMPEN. PETROLEUMKRONEN GASORNAMENTEN in ruime sortoering voorbanden bjj VETU <jr C"., Dordrecht. van Kunstvoortbrengselen bestaande 0. a. in voor "VERLOTING juweclengelid* ©n zilverwerlten, ameublementen, planllio's, harlogcH, l<ettin«;©n poro©lein en anrtlewerk damant, npicgolm, beekllioii w- ensclill- derwerhen enz. in Sept. /Oct. 1875 in de Parkzalen te AMSTERDAM. LOTEN tegen een Gulden verkrijgb wr bij den Boekhandelaar A. M. E. van DISHOECK. THEEHANDEL! JAN VAN REES Se ZOON, Thee- bandelaren te Zwollestellen hunne THEEËN, uitmuntend door kraelit, sro-"** en wat««r- fioii«l©n<lti©i«1in verzegelde pakjes van '/j. li 2en 5 ons, voorzien van stempel, prijs en nommers verkrjjgbaar bij .1. RAIL te Zierikzee, (St. Domus- straat, naast de bewaarschool), alwaar gratis prijs-couranten te bekomen zjjn. LOTEN BREDA ƒ1.- S. OCtlTMAN Jr.. NiÊlW KMSVMAK. LE PARISIEN REC0LAT DE L\GCIIKNDK PAItl iZKWAIL DE MENSCH IN MEER DAN 100 GEDAANTEN EN CARICATURES, in verbinding ket eene prachtige verzameling van beweegbare Automaten onder do Directie van den Heer L. XHAFLAIRE, mot zjjn daartoe, welingcrigt Tbóater op de Kermis te BROUW ERSH A VEN ENTRÉE 25 CENT. Wegens vertrek naar elders zal op Zaturdag 12 Junjj de FINALE SLUI I'ING plaats hebben. to UHOIIWKUHIIAV I'-.N. GEDURENDE DE KERMIS ie, 13 c>> n juni isrs, onder directie van den heer L. B van SLUIJS, met medewerking van 1 DUITSCHEou IIOLLAN D8CIIE Het RÉPERTOIRE zal dagelijks variëcrend zjjn en 7,al bestaan uit de meest gezochte TRIO'S ROMANCE'S DUO'S, QUODLIBETH'S en C0MIEKE SCÈNES in COSTUUM. Znturdutr 12 en Maiindjig 14 Juni des voormiddags MATINEES MUSIC ALES. ENTRÉE 25 Cent in vertcering. ENTRÉE des namiddags 4 ure 25 Cent. Des avonds 7'/, ure. i D H 1 1 i. ENTRÉE 49'/, Pent. Zoiiflng 13 Juui 1875. MEEliniLliBM, Aanvang 7'/» ure. ENTRÉE 49'/a Cent. De ondergeteekende «Imik teegrfgeiKl© voor den bjj val het vorig jaar in ruime uiate ondervonden, beveelt zich op nieuw aan in de gunst barer Stad- en Landgenooten, daar kosten noch moeite zjjn gespaard om een fatsoenljjk publiek te vermaken. UJEd. Dienaresse, Wed. F. van 'rHOF. li! l!|J te BROUWERSHAVEN. GEDURENDE DE KERMIS van a/'ll Junij tot en met 15 Junij 1875. DAGELIJKS iuTi*ÊEuHe«we$, door het gunstig bekende Gezelschap van de S ii 1 o si Vn ri«- téw uit Rotterdam, met medewerking van den Heer I. CANTORNed. Com. Zanger. UITVOERINGEN van Orchest, Duetten, Solo's, Chansons, Operetten, Koren, enz., enz. ENTKÉE: Ml,ft II, 12 en 14 JUNIJ /OS5 VRIJDAG - Meubelen en verdere goederen. Poeder- en andere Chocolade te verkrjjgen uit de beroemde fabriek van DEKKER te Amsterdam. PHOVlIlALETEMSTELLIXG ZATURDAG 1 MAANDAG voor een Heer - 0,49. eene Dame - 0,25. - O,SS. een Heer - 0,4.0. eene Dame - O.tïö. een Heer en eene Dame - 0,00. een Heer - O.OO. Dingsdag-avond tot sluiting der Kermis oplating eener Luchtballon, NA AFLOOP DER SOIRÉE Van ai MAANDAG 7 JUNIJ zjjn in bovengenoemd Hotel, op seeer hilljjke voor\vHïir<lj»ii Aboiiii©ineiit»-l£.uart©n te verkrjjgett. I> A G K L IJ IC .S Uitgenomen des Zondagsdes Namiddags ten 4 ure it a T m ia ss a r Kntrêe 0.25. De ondergeteekende dankbaar voor de ondersteuning en den bjj valverleden jaar door hem van het geëerde publiek ondervonden beveelt zich ook dit jaar ruet vertrouwen aandaar hjj kosten noch moeite heeft ontzien om aan de eischen van oen fataoenljjk publiek te voldoen. M. BOUWMAN. VOOR HIJ EERST i\ MBERIA De grootste Heer der Wereld, bjjgenaamd de Koning der Reuzen de jongsteschoonste en grootste Reus die aan het publiek voorgesteld is, den ouderdom be reikt hebbende van 25 jaar, geboren in Zweden cn een lengte hebbende van 2 Meter 30 Centimeter, vergezeld zjjnde van den Heer KASPER LUTWICH, die niet grooter is dan 90 Centimeter, welke tot heden als de twee grootste contrasten in de natuur kunnen worden gepresenteerd en ter bezigtigiog geBteld, ge durende de Kermis, in het welingerigt Théater, staande op de Kermiste BROUWEKSBAVKN. Ie RANG 49, 2e RANG ££C5 Gents. Wegens vertrek naar elders zal op Zaturdag 12 Junij de FIN ALIO SLUITING plaats hebben. onder directie van den heer «L - «SS K. JE WaZ staande op de KERMIS te Brouwershaven, over het Standbeeld van Cats. Van af DONDERDAG IO Junjj 1875 dagelijks 2 Voorstellingen ten 6 en 8'/s ure, MET HET GROOT THEATRE MECANIQUE. Gymnastische Oefeningen en Pantomimes. PRIJZEN DEK PLAATSEN EERSTE RANG 75 Cts., TWEEDE RANG 50 Cts. en DERDE RANG 25 Cta. de persoon. lederen avond verandering van Voorstellingen. vaart aanstaanden ZATURDAG naar de steden Rotterdam en Dordrecht. Bjj A. TOLK, Mr. metselaar te Haastrecht bjj Gouda, woraen ZOO SPOEDIG MOGELIJK 2 bekwame METSFLAAH8-KNECHTS gevraagd. Een ongetrouwd Heer, wonende op een dorp in Zeeland, VRAAGT tegen half AUGUSTUS of primo SEPTEMBER eene fatsoenlijke DIENSTBODE, P. G., als m©I*l nll©©n. liefst middelbaren leeftjjd. Adres aan de Uitgevers dezes. UlUtevers: DE LOOZE Se WA ALE. Snelpersdrukkerjj van OCHTMAN, PIETER8E VAN DISHOECK, Meelstraat. B, f.5

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2