ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5551 5i8teJaari». Donderdag 10 Junij 1875, Verschijnt DINGSD AG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prys per 3 maanden is ƒ1,30, franco per post ƒ1,60. ADVEETENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10,ure bezorgd worden. Oproeping Verlofgangers. De BURGEMEESTER van Zierikzee Gelet op eene keanisgevii g van den heer Commis saris des Konings in deze provincievan den 5den dezer maandA No. 2498 3de afdeeling brengt ter kennis van de Milicien-Verlofgangers JAN PEKOPS ok HAAS, JACOBUS vak CAMPENHOUT, JOHAN NES BAL, CORNELIS MARINUS TELLE, ADRIAAN RINKLER, ANTONIUS JOSEPHUS JOHANNES van SCHAIK JAN van des WELLELEENDERT van dek VALK, LEENDERT van der WEELE, JACO BUS de GRAAFF, ABRAHAM HOUDKAMP, MARIEN KAAN en JOHANNES LAMBERTUS GERRIT KING- MANS, behoorende tot de ligting dezer gemeente van 1872ingelijfd bjj het 3de Regiment Infanteriedat zjj zjjn opgeroepen, om op den d Jul^j aanstaande, des namiddags vóór 4 nar, by hun corps aanwezig te zjjn teneinde in werkelijke dienst te worden gesteld en dat zjj zich mitsdien op voorschreven dag en uur, ter plaatse voormeld moeten bevinden voorzien van al de voorwerpen van kleeding en uitrusting door hen bjj hun vertrek met groot verlof mede genomen, terwjjl hun onder het oog wordt gebragtdat zjj in gebreke bljjvende op den bepaalden tjjd onder de wapenen te komenbij hunne latere opkomst zooveel langer in dienst zullen worden gehouden en zjj voorts worden gewezen op art. 145 der Militie-Wet, volgens hetwelk de Verlofganger die niet aan de oproeping voldoetals deserteur zal worden behandeld. Zierikzee, den 9 Junjj 1875. De Burgemeester, C. J. FOKKER, Weth., I. B. PER TELEGRAAF. Uitslag der Verkiezing van Leden der Tweede Kamer f ii o ii «1 e X' si t u u n <1 e <1 i s* t r i O t o «i De politieke rigting 13 aangeduid door de letters l. (liberaal), c. (conservatief), o. (anti-revolutionair) en u. (ultramontaansch). Amersfoort. Uitgebragt 1981 stemmen. Herkozen Jhr. Mr. Asch van Wijk (a.) met 1451Mr. Verloren van Themaet (l.) had 493 stemmen. Amsterdam. Uitgebragt 2430 geldige stommen. Her kozen Mr. Ai. tl. Godejroi (l.) met 1880. Gekozen Mr. 5. A. Vening Meinest (l.) 1354 en Mr. O. de Vries Az. 1410 stommen. Mr. van Rvenen (c.) bad 926, Mr. E. H. V Jacob (c.) 863 en Mr. J- W. Gejken (a.) 514 stemmen. Appingadam. Uitgebragt 1671 stemmen. Herkozen Mr. V. de Ruiter Zijlker met 1152 stemmen. Mr. v. d. Hoop (a.) had 489 stemmen. Arnhem. Herstemming tusschen Mr. J. tl. G'eertsema (t.) met 1025 en Mr. Savornm Lokman amet 988 stommen. Graaf van Zuylen had 285 stemmen. Assen. Uitgebragt 1119 stemmen. Herkozen Mr. H. J. Smidt (Z.) met 824 stemmen. Prof. Brummel- 'kamp ahad 255 stemmen. Boxmeer. Uitgebragt 1186 stommen. Herkozen Mr. P. v. d. Heuvel (u) met 1064 stemmen. Brielle. Herkozen Dr. Romback (Z.) met 597 stemmen. Dr. A. Kuyper had 189 stemmen. Delft. Vacature tot September. Horstemming tusschen Jbr.de Casembroot (c.) met 1105 en Mr. Vadlant (l.) met 927 'stemmen generaal tion Wrongel (a.) had 491 stemmen. Delft. (Periodieke aftreding). Herstemming tusschen Jhr. de Casembroot (c.) met 1126 en Mr. Vaillant (L) met 932 stemmen; generaal oon Wrongel (a.) had 493 stemmen. Deventer. Herkozen Mr. P. Blussé met groote meer derheid. Dordrecht. Herkozen Jhr. Mr. Gevers Deynoot (Z.) met 788 stemmen. Eindhoven. Herkozen Mr. Bmitz (u.) met 1127 van 1302 stemmen. Gorinchem. Uitgebragt 2211 stemmen. Herkozen Mr. Begram (c.) met 1281Lokman (o.) had 541 en Merites (Z.) 380 stemmen. Gouda. Uitgebragt 2750 stemmen. Herkozen Dr. A. Kuyper (a.) met 1528, Mr. Patijn (Z.) had 1216 -tomni. 's Gravenhage. Herkozen Mr. Wintgens (c.) met 656 van de 763 uitgebragte geldige stommen. Mr. Gef- ken (a.) verkreeg Tl stemmen71 blanco. Groningen. Uitgebragt 865 stemmen. Herkozen Mr. 6'. van Houten (Z.) met 615 stemmen. Mr. Star Human (a.) had 246 stemmen. Haarlem. Uitgebragt 1357 stemmen. Herkozen Mr. Kappeyne van de Capello (Z.) met 840, Mr. v. Len- nep ahad 399 en von Reeken (Z.) 96 stemmen. Haarlemmermeer. Uitgebragt 1091 stemmen. Gekozen baron van Heemstra (a.) met 557, het aftredende lid Jhr. Rutgers van Rozenburg (Z.) had 449 stemmen. Hoorn. Herkozen K. de Jong (Z.) met 1592 van 1961 stemmenprof. Brummelkamp (a.) had 318 Btemmen. Leeuwarden. Uitgebragt 2058 stemmen. Herkozen li. H. de Roo van Alderwerelt (Z.) met 1441 de Bordes (a.) had 547 stemmen. Leiden. Uitgebragt 1867 stemmen. Herkozen O. baron vWassenaar Caltotjck amet 12-18, L. G. J. Grashuis (Z.) had 610 stemmen. Maastrloht. Herkozen baron de Bieberstein (lib. kath.) met 1008 van 1099 stemmen. Nijmegen. Gekozen Jhr. Karei van Hespen met 1438 van 1981 stemmen. Mr. Franchen (Z.) had 517 stemmen. Roermond. Herkozen J. H. Amoldts (u.) met 1281 van 1645 stemmen. Rotterdam. Uitgebragt 1576 stemmen. Herkozen R. F- Mees (Z.) met 1088de Bruijn had 260 en prof. de Geer (o.) 161 stemmen. Steen wijk. Uitgebragt 1122 stemmen. Herkozen Jhr. Storm van 's Gravesande (Z.) met 664 stemmen. Mr. Keuchenius (a.) had 455 stemmen. Tiel. Uitgebragt 2259 stemmen. Herkozen Mr. t). J. baron Muckay (Z.) met 1350 stemmen. Mr. Ge f ken (a.) bad 893 stemmen. Tilburg. Herkozen Mr. Borrel met 1339 van 1556 stemmen. Utreoht. Herstemming tusschen Mr. Rastert (l.) mei 741 en Mr. Kien (c.) met 663 stemmen; de heer Wolbers (a.) had 264 stemmen. Zwolle. Uitgebragt 1977 stemmen. Herkozen Mr. A. van Naamen van Eemncs (I.) met 1065 stemmen. Ge/ken (a.) bad 885 stemme». De uilslag der verkiezing in andere di- striclenwelke wij heden avond en morgen ontvangen, zullen toy aan ons bureau op eene zigtbare plaats publiek maken. Bjj den landbouwer C FLIK WEERT te t Zierikzee is gestolen een cilinder HOLtO- LOGIEvoorzien van eene seconde wyzer, met porceleinen plaat, in het midden wit met eonen gelen rand waarop Rotneinsche cijfersaan het horologie is eene zilveren ketting van twee decimeters lengte, waar aan een hondenkopje. De OFFICIER van JUSTITIE te Zierikzee noodigt iedereen, die daaromtrent eenige inlichtingen kan geven, uit zich bij hem op het parquet te vervoegen om dit te doen. rust in, dat voor do nieuwsgierigen lastig land en volk nuttig zoo wjj hopenvoor Op welk gebied toch de strjjd gevoerd wordedie de partyen steeds vinniger tegen elkander doet zjjn fajj is altyd verderfolykzoolang hg met bitterheid wordt gevoerd. Omtrent eene mogeljjke ministerieelo crisis in FriinlirHliweten wjj nog niet. voel naders. Meer waarschijnlijk is die echter niet geworden. Do president minister scbynfc een votum te willen uitlokkendat niet alleen tot kabinotsveranderingmaar zelfs tot hot aftreden van Mac Mahon zou kunnen leiden. Maar hjj vindt gelukkig geen bjjval bjj zjjno ambtgenooten, en misschien is de gehecle zaak niet veel meer dan een soort listom de aandacht bezig te houden waar groote worstelingen en voorvallen ontbreken. In de Kamers houdt men zich bezig met eene wet op de gevangenissen waarbjj veel over het cellulaire stelsel wordt geredeneerd. Een der afgevaardigdendie als staatkundig veroordeelde zelf eenigen tyd in de cel doorbrachtheeft zich sterk tegen dat stelsel uitgelaten en beweert dat het alleen door monnikennonnen en krankzinnigen uittehoudeu is in de cel. En daar hjj er niet in slagen kon zjjno medeleden te overtuigen, heeft hjj een amendement voorgestelddat trouwens verworpen werdwaarby hij aan de veroordeelden de keus wilde toekennen of zy alleen of in gezelschap zouden gevangen zitten. Anders leverden de zittingen niet veel merkwaardigs opdan alleeu dat de com missie tot het nazien der rekeningen vruchteloos zocht naar een post van 90 millioon op de oorlogsbegrootiog, die daarop voorkomen moest. Ia het Kngel«icli(' parlement had dezer dagen eene discussie plaatsdie onbevredigend afliepmaar juist daardoor misschien meerdere bcteekenis verkrngt. Sommige dagbladen hadden nameljjk gezegd, dat En geland waarschijn lijk partij zou kiezen in den strijd met Rome en zich dan scharen zou aan de zijde van hen, die tegenover Duitschland staan. Op de vraag aan den eersten minister of dit gerucht waarheid be vatte gat deze eenvoudig ten antwoorddat de regee ring zich niet aansprakelijk kon stellen voor hetgeen in de dagbladen geschreven wordt. Hij zeide dus eigenlijk niets, maar gaf daardoor des te meer stof tot nadenken. Verder wilde men weten of de reis van den Prins van Wales door den staat zou moeten bekostigd worden. Men weet dat Z. K. H. een tocht naar Indië gaat doenook daaromtrcut gaf de minister geen bepaald antwoordmaar verzekerde dat de finantieelo zaak zoo zou geregeld wordendat bet Huis daaraan zijne goedkeuring zou kunnen hechten. De wet op de arbeiders-woningen werd in comité goedgekeurd. In de Itiilinan^che Kamer was eene wet aan hangig op de openbare veiligheid, eene aangelegenheid die in Italië nog al verbetering noodig heeft. Men is er nog niet mede gereedmaar de minister daar te lande gaf een merkwaardig voorbeeld aan alle wetten- makers. Hij stelde nameljjk voor, ter bekorting der discussie, alles samentevatten in eeD enkel artikel. Als men dat altijd deedzou er misschien voor de advocaten nog wat meer werk komenwant in dien nu reeds uitgebreide wetten zooveel aanleiding tot processen geven wat zou het dan zijnals alles in één artikel werd uitgedrukt. Of welk een omvang zou dan zoodanig artikel wel moeten hebben Uit opaiiie schrijft men dat daar edaige generaals in hechtenis zyn genomen dat de Koning in bet huwe lijk zal treden met eene Duitscbe prinsesdie aan de Öuitsch-Keizerlijke familie verwant is en wat meer beteeknnt, dat de geestelijkheid ook daar te lande eene aanmatigende houding aanneemt. Ditmaal is het op de Protestanten gemunt en een aartsbisschop is zoover gegaan dat bij de heerschappij der kerk beeft geëischt en dat nog wel door bedreigingen, waarmede hij meende zeker te zullen slagen. Ook de pauselijke nuntius heeft verklaarddat bjj niet te Madrid wilde bljjvenindien niet de syllabus de grondwet werd van den staat. A lgemeen Overzicht. In zekeren zin is het ditmaal onverschillig met welk land wjj ons Overzicht beginuenwant waar wij de oogen slaan nergena treffen ons bjjzondere toestanden. Althans in de groote rjjken van ons werelddeel schjjnt men slecht# aan den zomer en zjjoe genietingen te denken en wat er behandeld wordt in parlementen is niet van dien aard, dat het groote belangstelling daar buiten wekt. Slechts door een der kleinere staten wordt ons oog getrokken maar voor zoover de gebeur tenissen daar in verband staan met den geest van veraet tegen licht en vooruitgang, die zich alom in den vorm van korkeljjken strjjd openbaart, moet men er eenig gewicht aan hechten en verdient het zelfs ernstige opmerkzaamheid. Wjj bedoelen de oproerig heden in Belyfit-bepaaldelijk in Brussel en Ant werpen bjj gelegenheid der kerkelyke proeeesiën. Vooral in de laatstgemelde plaats hadden die eene treurige beteekenis. Daar toch werden zy niet uitge lokt door demonatratien der liberalen, daar waren zjj kennelijk geprovoceerd door de priesterpartydie eigenljjk haar doel niet had bereikt, om tegenstand uittelokkenten einde later de schuld op anderen te kunnen werpen. Het is kennelyk dat de geestelijkheid, hoe meer zjj hare macht beperken ziet en haren in vloed afnemendes te minder keurig is in de keuze van middelen om het wegstervend gezag te herstellen. Zeer verstandig was het intusschen van de liberalen dat zjj zich streng onthieldenom hunne vjjanden geone wapenen in handen te geven. Zy hebben daar door zeker meer ia kracht gewonnen dan zjj ooit door eenige demonstratie tegen de clericalen had kunnen verkrygen. De regeering begint zich eenigzins wakker te toonen. Althans de minister van justitie heeft vrjj krasse maatregelen tegen do bewerkers van ongeregeld- heden_ voorgeschroven. Het is alleen maar jammer dat zjj zoo laat daarmede begint. Doch men kan zich daarover niet verwonderen, als inen in aanmerking neemtdat zjj zelve met hare clericalo richting voedsel gegeven heeft aan de party die de eigenljjke oorzaak van hot gebeurde is. Wat ons uit E)uit>#olilim<l gemeld wordt, be paalt zich ook meest tot de kerkelyke verwikkelingen. De wet die het bestaan van geestelijke orden en con gregatiën in Pruissea verbiedt is thans uitgevaardigd en daarmede de kroon gezet op de maatregelen in don loataten tyd tegen de aangroeiende aanmatigingen van Rome genomen. De redacteur van een dagblad, waarin Bismarck beleedigd werd, is tot negen maanden gevan genisstraf veroordeeld. Do Pruissischo Landdag zal weldra gesloten worden, on zoo treedt het tjjdperk van maar zal wezen. Nieuwstijdingen, fïmerifta. In 1837 Mie Ohicügo 4000, in 1867 reed. 225,000 en in 1868 2 50,000 inwoners. In 1870 wees do volkstelling in de Unie voor Chicago een cjjfer aan van 298,977 inwoners. Niettegenstaande den verschrikkelijkon brand van 8 en 9 October 1871 was bet zielental in 1872, dat toen 364,000 bedroeg, sedert 1871 met 30,000 ver meerderd. In 1873 werd ite bevolking door de Kamer van Koophandel op 430,000 geschat en thans bedraagt zij 500,000 zielen. In 1873 berekende men, dat te Chicago voor een waarde van f 1,187,500,000 werd in- en uitgevoerd. Dit cjjfer vertegenwoordigt een derde gedeelte der waarde van Franknjks in-en uitvoer gedurende dat jaar. JFranftrijft, Een hevig onweder brak Vrjj dag boven Parjjs uit. Op onderscheiden plaatsen in den omtrek dier stad sloeg de bliksem in. Te Nogent had een verschrikkelijk ongeluk plaats. Eenige kinderen speelden op straat. Een zware vrachtwagen komt voorby. Een jongetje van vjjf jaar raakt onder de paarden. Half krankzinnig van schrik vliegt, zyn vader, een oppassend werkman, op zyn kind toe; hjj grijpt zyn jongen, die schier geen letsel had bekomen, en loopt met hem heen. Op dat oogenblik schiet een bliksemstraal neder en dood het kind in de armen van zjjnen vader, die ongedeerd blijft. jDwitflehltmfc. Op do journalisten-tribune iu het Pruisische Huis van Afgevaardigden heeft eene jonge dame plaats geno men en maakt stenografische notitiën van het verhandelde te. Maandag stonden voor de correctionele Regtbank te AntwerpeD twee personen teregtbeschuldigd van een werkzaam deel te hebben genomen" aan de onge regeldheden welke in de voorgaande week aldaar plaats hadden, en vooral een eerste rol te hebben ge speeld bjj de bestorming der Taverne Bavariade plaats van bijeenkomst der leden van het Geuzenbond. De een werd tot 2 maanden gevangenisstraf en de helft der kosten veroordeeldteiwjjl de ander werd vrijge sproken. Karakteristiek zyn de volgende woorden, aoor een der beklaagden in zyn verhoor uitgesproken »Ja, wjj draajjen er nu. voor opmaar zy aie de zaken aan den gang bragton, zyn hier niet. £Icto«riattto. Maiintrlclit, 5 Junjj. Dezer dagen arriveerde hier eeu bezending van 65 kisten, gezamenlijk wegende 5550 kilogrammen, boeken inhoudende, bjjgovolg vry van invoer. Bjj de visitatie bleek echter, dat 4 kisten geestelijke gewaden inhielden, welke vergissing door het betalen der rechten van invoer in der minne werd geschikt. De bezending is aan het hier gevestigde klooster der Minderbroeders bezotgdde respectieve eigenaars der booken, de Minderbroeders (bedelmonniken) uit Duitschland, ten getale van ruim 300, zullen zich hier en in de omstreken vestigen. VIIhjsIiist»-!!, 6 Junjj. Sinds eenigen tjjd ontvangen wjj bier des Zondags geregeld zeer talryke bezoeken uit België. Hedenmorgen kwam hier weder de Zeetandia aan met 200 passagiers, grootendeels uit Gent, Brugge en Eecloo, waaronder een muziekgezelschap sterk 60 man, dat bjj aankomst het Nederlandsche volkslied en hot Wilhelmus speelde voor de woning van don Burgemeester. Ouder deze reizigers vindt men zoowel lieden uit den aanzienlijken als uit den handwerksstandhunne houding is altjjd opgeruimd en vroolijk, doch tevens hoogst betaraeljjk, zoodat deze bezoeken van onze zuidelijke broedershier altjjd met voel genoegen gezien worden. Z H. K. Prins Hendrik wordt op 10 dezer hier verwacht tot regeling van de Stoomvaart van YHesingen op Queensuorough, waarvan do dienst met 1 July a. b. zal geopend worden. Oats, (N. Bev.) 5 Junjj. ZooalB verwacht en gehoopt werd smaakte men eergisteren alhier een dol prettigen dag. Uit elf verschillende gemeenten waren sociëteiten opgekomen, vertegenwoordigende, mot nog enkele deelhebbers, een totaal van 90 schutters, om aan de voorgenomen schieting deel te nemen. Door 't spelende muziekgezelschap van Colynsplaat voorafgegaan, trokken deze schutters, met vaandelB, waarby aat van de sociëteit Jacoba van Begeren" nit Goes prachtig uitkwam en verschillende sierlijke teekons versierd, door de gemeente Cats naar het schiet- terrein. Aldaar werden de schutters door den hoofdman van de boogschutterij te Cats verwelkomdwaarvan de scbieting een aanvang nam. De eerste en wel de oppervogel werd afgeschoten door den heer J. Sturmhoofdman der boogschuttery van Cats. Na afloop der schieting werd aan de verstafko- mende schuttcrs-societeit »de Edele Handboog," van Oudelande, en aan de sociëteit Jacoba van Bejjeren," van Goesvertegenwoordigende deze het grootste aantal schuttere, oen medaille uitgereikt. Hierna ontving de hoofdman der boogschuttery van Cats uit handen van den heer burgemeester dier ge meente, na eene warme toespraak, een bewys van sympathie, dat door alle aanwezigen zeer werd toe gejuicht. Vele toeschouwers waren op de been. 8 Junij. Iu den afgeloopen nacht is binnen deze stad een brutale diefstal gepleegd. Na overklimming van een drietal heiningen heeft de dief zich door het raam op te schuiven toegang verschaft tot de slaapkamer van den landbouwer C. Flikweert, in de Meelstraat. Deze werd evenwel door het ge- druisch in zijn slaap gèstoordwaarop de dief, dit bemerkendehet hazenpad koos, slechts een zilveren horlogie medenemende. 9 Junjj. Heden nacht heeft wederom een brutale overklimming plaats gehad, thans aan de acbterzjjde der woningen van do heeren P. de Looze en E. W. Mus, op de Oude Haven. De dief of dieven werden evenwel in eeratgemelde woning daar verontrust door een hondjewaarop zy het hazenpad kozen. Tot nog toe is de politie den dader of daders niet op het spoor. - J.l. Zatnrdag viel het zesjarig zoontje van D. Bal in do Nieuwe Haven alhier, doch werd gelukkig gered door den matroos A. de Keizer van de reddings-kotter. De accijns op het gedisteleerd heeft in de maand April dezes jaars tachtig duizend negen en zestig gulden meer opgebracht dan in April 1874. Dat wil zeggen, dat er in die maand 1510 vaten sterken drank, dat is ruim 50 vaten daags, meer verbruikt zijn dan in April des vorigen jaars. Ten behoeve van het Toeolugtsoord voor Weezen te Neerbosch by Nijmegen is in 'het eerste kwartaal dezes jaars aan geld ontvangen 19465,21®, behalve tal van goederen. Als genees- heel- en verloskundige te Oost-Souburg overleed den 3 dezer aldaar de heer Hendrik Ficus Haman, op ruim 83jarigen leeftjjd. Geboren te Renesse den 17 Oct. 1791, verblijdde hjj op zynen 80sten ver jaardag de jeugd zijner geboorteplaats met eene tractatie, en zond toen ook (geljjk zoovele jaren achtereen) eene geldeljjke ondersteuning toe, ter uitreiking aan de meest behoeftigen aldaar. Men schrijft van Terschelling: Zaturdag 29 Mei 11. vonden de vieschers Chr. Kuiper, KI. Bakker en H. Spits, in den bek van eenen schelvisch eenen gouden vingerring. Het is zeer waarschynlyk, dat die ring een geruimen tijd ia het water is geweest men gist, dat hij behoorde aan eene drenkeling en zoo door den schelvisch is ingeslokt. De ring zelve is vol bochten en heeft van boven eene hreede plaat met een naamlystje er over heen. Kerknieuwe). Tot de algemeene Synode der Ned. Herv. kerk is o. a. nog afgevaardigd Ds. C. F. Zeeman, pred. te Zonnemaire. Bedankt voor het beroep naar de Herv. gem. te Oosterland door den Cand. C. tl. van Rhijn. Ds. C. Peters, pred. op het eiland Marken, en vroeger te Stavenisse, is beroepen te Waverveen. Ds. J. van der Meulenpred. te Hedel, en vroeger te Arnemuiden, is beroepen te Dussen. Gemengde Lerigten. Te Rilland wordt eene dienstmeid van een rentenier aangeradenzooveel uit het huishouden niet te ver tellen tegen haren vrjjeren niet zeggen dat zjj zooveel brieven krjjgt van andere jongens, die allen zin in haar hebben. De bewoners uit de Voorstraat te Goes worden verzocht, ieder zoo niet na te roepen en te gapen, en zooveel kwaad niet te praten. Men is dan ook vooral bang om voorby het water- en vuurhuis te gaan, dat wel op eene sociëteit geljjkt van dames op klompen met groote bekken. Eene vrouw te Grjjpskerke moest zooveel onwaarheden niet rondventen van de jongelui, en zooveel roem niet dragen op hare dochter. Eene boeren-dochter onder Grypskerke wordt aangeraden zoo dikwyls niet naar Serooskerke te loopen naar de kerk om een vrjjer te krijgen, want dat zal toch niet gelukken. Een oude haan met zeven kiekens te Nieuwland heeft zoo geducht gekakeld over de zachte boter, dat de nieuwe meid op de vlugt is gegaan doch het doel was om Jannetje weer maar terug te krygen. Als een staaltje van ondernemingsgeest aeelt het Utrecbtsch dagblad mededat jl. Maandag de Donf- toren te Utrecht bezocht werd door 23 oude dames die zamen 1616 jaren tellen. Een voorbyganger had kunnen uitroepen: Zestien eeuwen zien op mjj neder van dezen torentrans. Een zekere oude jongen te Zdeed verledene week een aanzoek aan een zeer fatsoenlijk meisje om met haar te verkeereu, hetwelk dan ook aangenomen werd en na daarop een dag met haar gewandeld te hebben en zjjno woning en huisraad had laten zien komt tusschen beidon de familie en de oude jongen geeft haar zjjn afscheiddus Oude jongen gy had beter gedaan Om U stil te houden Dan een meisje zonder blaam Zoo een kookstel te brouwen. 8TOOMBOOTDIENST tusschen Zierikzee en Rotterdam en tusschen gelegen tlaatsen. Afvsmrturei» in .Innjj 1875, Van ZIERIKZEE: Zondag 13'smorg. 7,30u Woensd. 16 10. Vrjjdag 18 's midd. 12, Zondag 20 's nam. 12,30 Woensd. 23 2, Vrjjdag 25 's morg. 6,— Zondag 27 6, Woensd. 30 10, Van ROTTERDAM: Dingsd. 15 'e nam. Dond. 17 Zaturd. 19 'b morg. Dingsd. 22 Dond. 24 Zaturd. 26 Dingsd. 29 's nam. 1,— u. 9,30» 9,30 9,30 12,15 STOOMBOOTDIEN8T van Middelburg op Rotterdam. Junjj lëi-rs. Van MIDDELBURG: Vrijdag ll'smorg. Zondag 13 Maand. 14 Dingsd. 15 Woensd.16 Dond. 17 Vrijdag 18 Zondag 20 Maand. 21 5,30 u. 7,30 7,30» 8,30 9,— 10,- 10,— 11,— 11,— Van ROTTERDAM: Vrjjdag 11 %s morg. 11,30 u. Zaturd. 12 11,30 Maand. 14 'snam. Dingsd. 15 Woensd.16 Dond. 17 Vrijdag 18's morg. Zaturd. 19 Maand. 21 I,— 1,-1 9,30 9,30 11,30 DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDIENST Van Zierikzee, Hotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 nur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. 35jarige Eclitvcreeniging 6$ van BASTIAAN KIEBOÖM en JACOBA van TIGGELE. Wemeldingk, 7 Junjj 1875. Hunne dankbare kinder Tot diepe droefheid van mjjmjjne kinderen en hehuwd-kinderenoverleed plotseling te Brussel, op j den 3 dezer maand in den ouderdom van ruim 66 jaren, müne geliefde Echtgenoote, Jonkvrouwe LEVIN A ANNA CATHARINA SCHUURBEQÜE BOEIJE. Zierikzee, Uit aller naam, 5 Juny 1875. Mr. C. van der LEK de CLERCQ. Dienende deze tot algemeene kennisgeving. I Heden overleed ons jongste zoontje JOHANNES CORNELIS, in den ouderdom van 5 maandon. Burgh, A. de VOS. 1 7 Junjj 1875. C. de VOS, geb. Fonse. De weduwe, kinderen en aanhehuwd-kinderen van wijlen den WelEdelgeboren Heer E. C. van STAPELE, betuigen hunnen dank voor de zeer I vele blijken van deelneming gedurende de ziekte en 1 na bet overljjden van baren man en hunnen vader j ondervonden. j Poortvliet, I 7 Juni 187 5. Uit aller naam, P. DAANE van STAPELE.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1