111 p 1 i klmms, mus m kamiiooi te velde, hm hofstede een kllermaklrhaaimacbine, boer i8-1 n p a 8 ^AANBESTEDING. AANBESTEDING. AANBESTEDING. PIIOTOIALE TENTOONSTELLING BEEST ialèn, ËEN KOOPJE!!! 3,75 Petroleumkooktoestellen met Ketel f 3,75. J. de JONG ZIJLSTRA/ iOinoiPB piaïsïït bi üi®®®®i& J. de JONG ZIJLSTRA. VRUCHTEN TE VELDE Publieke Verkooping twee schoone Werkpaarden R IJ T U I G. 1 1 I i E I» Dekens ter Wassching ONTVANG EN STOKHOLMER TEER, Gymnastische Oefeningen en Pantomimes. NIEUW KERMISVERMAAK. LE PARISIEN RECOLAT DE LAGCHElEPARlJfflAAIl. DAGELIJKS MITINÈfaMBÏÏÉsKMS, oplating eener Luchtballon, C£iai3>0)S VOOII HET LUIST I\ ILÖEIIUMI. DAG-en WEEKBLADEN. De ondergeteekende betuigt hiermede haar woljfemeendou «luuk aan vrienden en be kenden die van hunne deelneming in het afsterven van haar echtgenoot, de HeerH. D. SURIG, hebben doen blijken. Haamstede, Wed. H. D. SURIG—Witzel. 8 Juni 1875. De Heer en Mevrouw van der BURGHT— van Russel betuigen bunnen hurcelijken dunk voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun 40jarig huwelijksfeest ontvangen. Tholen, 4 Juni 1875. De ondergeteekende betuigt zijn karto- lgkcn «tank aan de inwoners der gemeente Scherpenisse, voor de hulp en bijstand verleend tjjdens het zorgvolle kraambed zijner echtgenoot, gedurende zjjn tijdelpk verblijf aldaar als carouselhouder. St. Annaland, ADR. ELENBAA.S. 7 Junjj 187 5. M Ondergeteekende gevoelig voor de talrijke bewijzen van hartelijke deelneming en vriendschap zoo van hier als van elders ontvangen, brengt «lank, tiartaiyk «lank aan allen, die hebben bijgedra gen om den dag van 1 Juni 1875 voor hem en familie onvergetelijk te doen zjjn. Dirksland, C. W. WERNER, 2 Juni 1875. Geneesheer. OUD-VOSSEMEER. Als Genees- en Verloskunditfo vestigt zich in deze gemeente Dr. B. D. F. HUIJSMAN van Kruiningen. Al die iets to vorderen hebben van of vore»el»ul<litr<l zjjn aan den boedel van wijlen den Heer P. C. LAND8KNEGT, gelieven daarvan opgaaf of te doen vóór of op den 15 Juli aanstaandeten huize van den Heer 0. J. K1JN, Nieuwe Haven te Zierikzee. De BURGEMEESTER van Haamstede brengt ter kennis dat de volgende Straml- goederen by hem zyn geborgen: 1 SLOEP, zwart geteerd, zonder merk. 6 MASTEN, lang 4—12 Meter. 2 STENGEN 8 2 KIEKEN 8 1 RA 10 1 BALK >11 zwaar 40 bjj 40 cM. 9 DEKBALKEN en 7 stuks eiken PLATEN van verschillende lengte. 7 BATTINGS gemerkt H H. 1 vaatje TEER en voorts eene party WRAKHOUT. Diegenen welke op het geborgene regt meenen te hebben, worden voor de viordo mual terjreclame opgeroepen. Haamstede, 5 Maart 1875. De Burgemeester C. M. BOLLE. De DIRECTIE der Sociëteit >TOT NUT EN GENOEGENis voornemens AAN TE BESTEDEN de benoodigde voor het te geven FEEST op 15 Jnll »»- h. Leden der Sociëteit genegen dezelve aan te nomen vervoege zich vóór 1-4 Juni a. bjj het directie-lid den heer J. A. van der (HALEN. Namens de Directie, G. A. de LOOZE Mz., Secretaris Het BESTUUR der WATERKEERÏNG van het CALAMITEUS WATERSCHAP ELLEWO UTSDIJK en den CALAMITEU8EN POLDER BOIISSRLEN, zal op Zntiirdag den 12 .TunU 1875, des voormiddags te 11 urenin het gemeentehuis te Borsselen in het openbaar, onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Zeeland, AANBESTEDEN: A. Het HERSTELde VERNIEUWING en het ONDERHOUD tot 30 April 1876, van de Aarde-, Kram-, Rijs- en Steenglooijing- werken aan de Waterkeering wan bovenge noemd Waterschap in twee pcrccelen. H. Hel VERDEDIGEN van den oever door hel aanbrengen van zinkstnkken; het maken van rijshoofden en het doen nan grondboring aan den Calamiteusen polder Borsselen. C Het VERDEDIGEN van den oever aan den bovengenoemde» polder Borsselen door steenbestorting. De besteding geschiedt bjj enkelo inscbrjjving voor elk perceel afzonderlijkvolgens paragraaf 1 der Algemeene Bepalingen voor de aanbesteding enz. der werken van de Zeewering en Oeververdediging der Calamiteuse Polders of Waterschappen in Zeeland. De inschrjjvings-biljetten worden ingeleverd bjj den tjjdeljjken Secretaris-Ontvanger van het Waterschap, wiens kantoor voor deze besteding zal gehouden worden bjj den heer H. A. HAGEN te Borsselen. De bestekken zullen van den 4 Junjj af ter lezing liggen bjj den Secretaris-Ontvanger en bjj de Water bouwkundige Ambtenaars en voorts tegen betaling van O.SO verkrjjgbaar zjjn bjj de Boekhandelaars F. KLEEUWENS ZOON te Goes. Plaatselijke aanwjjzing op Maandag en Woensdag vóór de besteding. Verdere inlichtingen zjjn te bekomen bij het Bestuur en de Waterbouwkundige Ambtenaars voornoemd. Borssblen, 28 Mei 1875. L. ROTTIER, Voorzitter. M. JACQ de WITT HAMER, tuaarn. Secretaris-Ontvanger. Op Mamulug cl<*u SI Junjj 1S75, des namiddags ten drie nre zal in het Gemeentehuis te Wissenkerkeworden AANBESTEED Het VERNIEUWEN van 848 M.3 RIJSBESLAG aan den Thoorn-Polder, en het LEVEREN en VERWERKEN van 80 sclicepston Vilvoord- sclic STEEN mitsgaders het VERNIEUWEN van G60 M 3 RIJSBESLAG en het LEVEREN en VER WERKEN van 90 schecpslon Vilvoordsche STEEN en 300 stuks eiken PERKOENPALEN aan den Sophia -Polder. Op den dag der aanbesteding des voormi^daga ten 10 ure, zal er locale aaiiwysBlnfir worden ge daan te beginnen aan den Thoorn Polder De bestekken liggen van heden af ter inzage van belanghebbenden ten Kantore van den Ontvanger-Griffier van opgeroeide Polders te Wissenkerke. Namens de Besturen van den Tiioorn- en Sophia-Polders, Wissenkerke, VADER van 's GRAVENPOLDER, den 4 Junjj 1875. Ontvanger-Griffier. Het DAGELIJKSCH BESTUUR van bet Waterschap SCHOUWEN zal, óp Don«ler<laa: «Ion 1?- J ii ii ij 1875, des namiddags ten één uur, aan het Directie-Locaal te Zierikzee, AANBESTEDEN: Hot VERBETEREN van den binnenberm on liet MAKEN van een opril tegon den Zeedjjk in den Sehelphoek. Het bestek ligt ter inzage aan de Directie-Localen van het Waterschap, en is tegen betaling van 25 cent te verkrjjgen bjj den Boekhandelaar van DISHOECK te Zierikzee. De aanwjjzing zal gedurende drie dagen vóór de besteding worden gegeven, terwijl nadere inlichtingen zjjn te bekomen bjj den Waterbouwkundigen Ambte naar te Zierikzee en den Djjkbaas te Flaautvers. Zierikzee, 3 Junjj 1875. B. C*CAU, Voorzitter. J. L. de JÓNGE, Ontvanger-Griffier. Nijverheid, Landbouw en Kunst te BREDA, van 13 July tot *8 Aug-. 1875. Loten a 1 en 11 stuks /ÏO verkrjjgbaar bjj alle Boekhandelaren en bjj de ondergeteekenden. J. C. ROSU-PIRON, Penningmeester. JAN PHILIPSEN, Secretaris. NATIONALE lc houden in SEPTEMBER cn OCTOBER 1875 inde PAUKZ&LEN ie Amsterdam. Deze Tentoonstelling zal, in zeven hoofdgroepen bevatten Kunstvoortbrengselen, Onderwijsmid delen en nuttige Voorwerpen (nader bjj programma omschreven.) Programma's en invullingsbiljetten worden op franco- aanvrage door de Administratie der Tentoonstelling, het Technologisch Bureau, Heerengracht Nu. 3 te Amsterdam, aan belangstellenden toegezonden. Inlichtingen zjjn verkrjjgbaar bjj alle Commissie-leden. Voor de Verloting worden van do Inzenders aangekocht: Ameublementen, Pianino's, Gouden- en Zilveren Huig- en Lyf-sieraden, Horloges, Kettingen, enz.; Scnilderjjen, Japanscb en Fransch Poreelein met NederlandBch Montuur; Damasten Tafelgoed, Spiegels enz. Onbeduidende voorwerpen komen in deze Verloting niet voor. Voor Zierikzee en omstreken zjjn LOTEN fi 1 verkrjjgbaar gesteld bjj dén boekhandolaar S. ÖCHT- MAN Jz. Het Technologisch Bureau C. A. J. GEESINK. R. SASSE. De Commissie van Bijstand voor de Nationale Tentoonstelling: Voorzitter: H. C. van Heukelom, te Utrecht. Vice-Voorzitter: Mr. E. J. Asser, te Amsterdam. Secretaris: R. Sas.sk, te Utrecht. leden: H. J. Woltbb, te Amsterdam. A. N. Algaukr, F. M. Fischer, P. G. Treslino, C. Roggekamp, te Appingedam. Dr. J. N. Sbbvaas, te Deurne. Jan L. Teiineden, te Dordrecht. Herman F. Bekkers, Cu. Costkrmans, Jr. to 's Gravenhage. P. J. Cramwinkbl, te Groningen. W. Swinkels, te Helmond. H. v. Heumbn Hzn., E. H. Beoeman. J. Bolsius, to 's Hertogenbosch. Th. Fockens, te Leens. Dr. J. Sc haar w achter, te Nijmegen. J. Romkxs, v. d. Goot, te Sappemeer. P. G. v. d. Jaot, te Utrecht. A. F. Smolders, te Utrecht. Mr. G. Naüta, to Veendam. M. Grootes, Pzn. te Westzaan. H. Ilpsema Vinckers, te Winschoten. De Notarissen Mrs. J. A MOOLENBURGH en J. C. '&ÏX, van der LEK db CLEROQ zullen, op Vrjjdag 11 JmuU o. k., des voormiddags 10 ure, ten verzoeke van M. GEELHOED en van den heer .T. E. MULOCK HOUWER, als be windvoerder van den afwezigen P. GEELHOEDaan de Hofstede door den eersten bewoond te Zierikzee publiek presenteren te vorkoopen Eene aanzienljjke pnrtjj bestaande in PAAKDEN SO stuks MELKVEEeenige Hoender.i en voorts een uitmuntende L A N D B O U W E R S- INVENTARIS. Een MESTPUTeenige MUTSAARDS en eene partjj HOOI en STROO. En des namiddags te 5 ure van denzelfden dag in het Hótel »be Webrd" te ZierikzeeEENE PARTIJ alles breeder bjj biljetten te omschrijven. Openbare Verkooping op WOENSDAG! 16 JUNIJ 1875, des morgens 10 ure, in de herberg bjj M. MINNAAR te Wolphaartsdijk met de nombre van 2 Hectaren 38 Aren 70 Centiaren BOUW- en WEILAND alles gelegen onder Wolf aartsdijk, waarbij met consent vat) de verpachters in pacht kunnen volgen ruim <«lf Hectaren BOUW- en WEILAND., Informatiën zjjn te bekomen bjj Mr. P. J. A. van DAM en den heer Notaris van den BUSSCHE, beiden to Goes. DOOR STERFGEVAL UIT DE HAND TE KOOP: zoo goed als nieuw. Te bevragen bjj A. v. d. MAAS te Noordwelle. De Deurwaarder j. FRANSE zal D<»n- «lerdag 17 Jiuijj 1875. 's mid dags te 12 ure, in het hotel »dk Wberd", voor C. KLOET, publiek verkoopen EENE PART IJ gelegen in het Poort-Ambacht onder Zierikzee, aan den Boeren weg en aan hot eind van den Zandweg bjj het Kraaienboompje, als 1 stuk Tarwe groot 305 roeden, 1 bl. Erwten groot 105 roeden, 1 vreemde Tarwe groot 125 1 beste Maartsche Gerst groot 153 roeden. bjj JOH. KARMAN te Cats. op VrjjUna: SS Juni 1875, van DIVERSE PAARDEN, als: Een zwart© HENGST oud 9 jaar2 bruine MERRIËN oud 4 en 3 jaar; 1 vale RUIN oud 16 jaar; 1 bruine DITO oud 17 jaar. Voorts eene party baatgevende MELKKOE!JEN; kalfdragende VAAESE. BUNDERS, KALVERS, VAK- KENS, PLUIMGEDIERTE, SPEELWAGEN, MBN- WAGENS, PLOEGEN, EGGEN co verder BOUW- en MELKGEREEDSCHAP, HUISRAAD en INBOEDEL. Anuvuiig morgens ÏO ure. J. W. VADERNot. L. van der MÓER, Not. UIT DE HAND TE KOOP OM DADELIJK TE AANVAARDEN: EENE BEKLANTE mot KRUIDEN IERS-WINKEL on completen INVENTARIS, staande op een welvarend dorp in Zuid-Beveland en voor uitbrei ding vatbaar; te bevragen bjj de Uitgevers dezes. TE KOOP: bjj J. BAARS te Zierikzee. Uit «le hand to KOOP een Kramers stal met Zeilen; te bevragen bjj de Uitgevers dezes. TE KOOP voor matigen prjjs eon 'COUPÉ, zeer ligt voor één paard. Te bevragen franco brieven letter A. Boekhandelaar A. A. W. BOLLAND to Goes. MIDDELBURGSCHE-, BRABANTSCIIE-, BEIERSCHE e 5 andere GEBOTTELD EN OP FUST. HERTSTEIN C°-, Biorslyters. worden aangenomen tot 1 Juli) nnn- stanndo, ook zullen dezelve door my worden opgehnnld. Meel straat. M. LOKKER. BEN NIEUWE SORTERING EIKEN EN GEVERFDE Kabinetten en Kasten Vierkante en U ittrektafels, Stoelen in soort. VOORHANDEN EEN RUIME SORTERING Pluim- en Kapokbedden mz. Alsmede te bekomen puike olSocliinne by C. DOELEMAN Mz., Zierikzee. Korte Sint-Jansstraat. THEATRE DE NOUVEAUTÉ onder directie van den heer staande op de KERMIS te Brouwershaven over het Standbeeld van Cats. Van af DONDERDAG ÏO Junj) 1875 dagelijks 2 Voorstellingen ten 6 en 8'/» ure. MET HET GROOT THEATRE MECANIQUE. PRIJZEN DER PLAATSEN: EERSTE RANG 75 Cts., TWEEDE RANG 50 Cts. en DERDE RANG 25 Cts. de persoon. lederen avond verandering van V oorstellingen. DE MENSCH IN MEER DAN 100 GEDAANTEN EN CARICATURES, in verbinding met eene prachtige verzameling van beweegbare Automaten, onder de Directie van den Heer L. XHAFLAIRE, met zjjn daartoe welingerigt Théater op de Kermis te BROUWERSHAVEN. ENTRÉE 25 CENT. SJtSr' Wegens vertrek naar elders zal op Zaturdag 12 Junij de FINALE SLUITING plaats hebben. o,as. - 0,49. - O.S5. - O,SS. - 0,49, - O,SS. GEDURENDE DE KERMIS van af 11 Junij tot en met 15 Junij 1875. door het gunstig bekende Gezelschap van de Salon dog V ur ietés uit Rotterdam, met medewerking van den Heer I. CANTOR, Ned. Com. Zanger. UITVOERINGEN van Orchest, Duetten, Solo's, Chansons, OperettenKorenenz.enz. ENTRÉE: II, 12 en 14 JUNIJ j VRIJDAG voor een Heer l eene Dame mi.-.- zaturdag MAANDAG een Heer SoIr.,«M. eeneDame J DINGSDAG een Heer en eene Dame - 0,0D. een Heer - 0,60. Dingsdag-avond tot sluiting der Kermis NA AFLOOP DER SOIRÉE Van af MAANDAG 7 JUNIJ zjjn in bovengenoemd Hotelop zoer kfliyke voorwaanlcn Abonuomeiits-Kuurten te "verkrjjgen. DAGELIJKS Uitgenomen des Zondagsdes Namiddags ten 4 ure V 1 13 B T. Entrêe /O.S5. De ondergeteekende dankbaar voor de ondersteuning en den bjj valverleden jaar door hem van het geëerde publiek ondervonden beveelt zich ook dit jaar met vertrouwen aan, daar hjj kosten noch moeite heeft ontzien om aan de eiBchen van een fatsoenlyk publiek te voldoen. M. BOUWMAN. ANDERSS0N. De grootste Heer der Wereld, bjjgenaamd de .Koning der Reuzende jongsteschoonste en grootste Reus die aan het publiek voorgesteld is, den ouderdom be reikt hebbende van 25 jaar, geboren in Zweden on een lengte hebbende van 2 Meter 30 Centimeter, vergezeld zjjnde van den Heer KASPER LUTWICH, die niet grooter is dan 90 Centimeter, welke tot beden als de twee grootste contrasten in de natuur kunnen worden gepresenteerd en ter bezigtiging gesteld, ge durende de Kermis, in bet welingerigt Théater, staande op de Kermis te BROUWERSHAVEN, le RANG 4P, 2o RANG SS Cents. Wegens vertrek naar elders zal op Zaturdag 12 Junij de FINALE SLUITING plaats nebben. Plaatsing van Advertentiën IN BINNEN- EN BUITENLANDSCHE A. C. DE MO OU Boekhandelaar. Op een KANTOOR in Zeeland wordt verlangd een Jongmensch als Bediende die eene fraajje, nette en vlugge band scbryft, eenige routine heeft en met talen niet onbekend is. Adres franco, met opgaaf van referentiën, onder letter X aan het bureau dezer courant. TERSTOND een Bakkersknecht benoodigd bjj I. LETTE, bakker te Nieuwerkerk. Met AUGUSTUS wordt gevraagd een Banket en KoelibaUUers-Loorling tegen eenige vergoeding van kost en inwoning, op een dorp in Z.-H. Adres franco onder letter N. aan 't Bureau van dit blad. TERSTOND oen TIMMERMANS-KNECH T benoodigd bjj J. KWAAK te Dreischor.j'. Bjj A. TOLK, Mr. metselaar te Haastrecht bjj Gouda woraen ZOO SPOEDIG MOGELIJK 2 bekwame METSELAARS-KNECHTS gevraagd. Een fatsoenlijke JONGEN niet beneden 15 jaar oud, kan tegen goed loon in een Krnidentorswlnkel geplaatst worden; adres bjj den Boekhandelaar v. DISHOECK. TERSTOND een Pakhuis jongen benoodigd bjj W. van KEMPEN. TERSTOND eene BOEREN DIENSTMEID benoodigd bjj de Wed. L. DALEBOUT in de Schelp- hoek onder Haamstede UI tgeversDE LOOZE Ad W A ALE. Snelpersdrukkerjj van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, MeeMmat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2