ZI1RIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5550 5isteJaarg. Dingsdag 8 Junij 1875 JAGT-ACTEN Nieuwstijdingen. JFrawUlrijfe. j0w!fstMan&. 23*lg £G>bertentun. Verechgnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is ƒ1,30, tranco per oost 1,60. ADVERTENTIËN10 Cte. per regel, kunnen uiterlijk tot des MaandagB, Woensdags en Vrjjdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Belanghebbenden die I verlangen, behooren zich- zoo spoedig mogeljjk ter Gemeente-Secretarie aan te melden. Loling voor de Schutterij. Bekendmaking. De BURGEMEESTER m WETHOUDERS der 8e- meente Zierikzeemaken bij deze aan de belangheb- benden bekenddat de alphabetische naamlijsten van de ingeschrevenen voor de Schutterij ter inzage van een iegeljjk zullen liggen op het Raadhuis dezer ge meente van Vrijdag den 4 Juny tot Vrijdag den 18 Jung e. b. daaraanvolgende, ten einde een ieder in staat zoude zjjnom ingeval hem eenige personen of omstandigheden mogten bekend zjjn die op dezelve nog zouden behooren te worden jiaugeteekend of daar van moeten worden weggelatenzulks aan het Bestuur kenneljjk te maken-, dat de loting voor de Schutterij tusschen de inge schrevenen van dezen jare, klasse 1875 zal plaats hebben onder toeziet eener commissie uit het Bestuurten Raadhuize dezer gemeente, op "Vrijilag lss* Junjj e. k, des namiddags ten 7" are precies; wor dende de belanghebbenden bjj deze gelastzich ter plaatse en op dato vermeld te laten vinden, ten einde aldaar voor de dienst der Schutterij te loten, of zulks door behoorlijke, bjj de gedachte commissie bekende, gemagtigden te laten doen, zullende voor hen, die persoonlijk afwezend mogten bljjven en zich niet op vorenstaande wijze, hebben doen vertegenwoordigen, door een der leaen van de commissie worden getrokken; dat dadeljjk na den afloop der loting, op voorschreven wjjze eene naloting zal plaats hebben, ten behoeve van diegenen, welke tot de loting verpligt zjjnde, buiten hun toedoen niet daardoor mogten zijn begrepen ge worden, alsmede ten behoeve van hen, die, ofschoon in andere gemeenten reeds geloot hebbende, sedert de laatstvoorgaande inschrijving, in de gemeenten zjjn komen inwonen, en der vreemdelingen, die sedert die inschrijving in de termen zijn gevallen, om als inge zetenen te worden aacgemerkt; en dat eindelijk de belanghebbende personen, bjj de loting de gelegenheid zal worden opengesteld, om de redenen van vrijstelling, waarop sommigen aanspraak zonden mogen maken, ter kennissa van de genoemde commissie te brengen, met aanduiding van het artikel der wet en het onderdeel van dien waarop zjj hunne reclame gronden. En is hiervan afkondiging geschied ter plaatse waar bet behoort den 2 Juojj 1875. De Burgemeester en Wethouders, C. J. FOKKERWeth.l. B. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. In de Yereenigde Staten vindt men thans niet minder dan 75 vrouwendie weekbladen uitgeven. De geestelijken hebben in Amerika, gelijk bekend isgeen vast inkomenmaar laten in ae kerk voor zich collecteren. Het laat zich begrjjpen dat die col lecte niet altjjd veel opbrengtzoodat de geestelijken allerlei middelen uitdenken tot het vermeerderen van hunne inkomsten. Zeer eigenaardig is in dat opzigt het middeldat de prediker te Springfield in den staat Illinois er op heeft uitgevonden. Hjj heeft nameljjk eene zeer schoone nichtdie ieders bewondering en aandacht trekt. Door dat meisje, 't welk prachtig gekleed islaat hij de collecte houdenen alsdan tasten de heeren diep in den zakten einde een dank baar knilge van de schoone te ontvangen. Draalt of aarzelt een heer, dan weet zjj hem zoo aan te kjjken en met het hoofd tegen hem te schudden dat hjj schaamrood wordt en zjjn aarzelen meestal terstond mot eene dubbele gave goed maakt. Geen wonder dat op die wjjze de collecteschaal te Springfield tot de best gevulde in de Vereenigde Staten behoort. üttslanïi. Uit Zuid-Rusland wordt gemelddat twee rijke jongeliedendie twist hadden gekregen tot het be sluit kwamen om door het lot te doen beslissenwie van beiden het veld zou ruimen. Wie de kortste stroo- halm zou trekkenzou zjjn vermogen ter beschikking van liefdadige inrichtingen moeten stellenen zondór een penning te bezitten de geboorteplaats moeten ver laten en door te arbeiden zjjn brood te verdienen. Geheel volgens overeenkomst werd gehandeld en de verliezende partij is thans onderwjjzer. Uit Konstantinopel schrjjft men dat de Iinans of predikers aldaar onlangs in de moskeen het volk met Duitengewone welsprekendheid hebben aangemaabd om de belastingen, vooral de directe stipt te betalen, en den belasting-beambten van den Padischah daardoor onaangenaamheden te besparen. Het betalen der be lastingen zeiden de predikers was een Godo welgevallig werk. De toehoorders moeten door die aanmaning zeer aangedaan zijn geweest. Het fortuin nagelaten door den onlangs overleden Parijschen uitgever Michel Levydie van niets af be gonnen was, wordt op 17 millioen francs geschat. Men weet nog niet^ aan wie dat kolossale vermogen ten deel zal vallendewijl tot nog toe geen testament gevonden is. Bijaldien het blijkt, dat zulks niet bestaat, dan ervetj zjjne beide broeders. Op de Berljjnscke Handelsbeurs hadden een aantal graanhandelaars de vorige week, door middel van een onderlingen kunstgreep, op één dag de haverprijzen hoog opgedreven, ten gevolge waarvan een graanhan delaar, de heer Musterbergsinds jaren ter beurze algemeen geacht, wegens speculatie a la baisse totaal geruïneerd werd. Hievover in vertwijfeling geraakt, nam hjj ter beurze een snelwerkend vergif in. Spoedig lag hij stuiptrekkend op den grond. Onmiddellijk werd hij naar een ander lokaal gebragt, alwaar hein genees kundige hulp werd verstrekt, die evenwel niet baatte; binnen een half uur was hij overleden. Het geval verwekte zulk eene sensatie, dat er op de Handels- en ook op de Effectenbeurs dien tijd geen zaken werden gedaan en het Commissariaat zich genoodzaakt vond, de Handelsbeurs kort na 2 ure te doen ontruimen, daar men de vertegenwoordigers der firma's, die aan de manoeuvre hadden deelgenomen, te ljjf wilde en hen daardoor noodzaakte het gebouw te verlaten. De agitatie was namelijk inmiddels zeer toegenomen, door dien men vernam dat de heer Munsterbcrg hun nog daags te voren te vergeefs had verzocht, hem van zjjne jegens ben aangegane verbindtenissen te ontslaan. Uit Lahr wordt gemelddat het gemeentebestuur dier stad, erfgename van den onlangs overleden mil- j lionair, den heer Jammhet aan die nalatenschap behoorende prachtige park met villa, tot levenslang j gebruik aan Prins Bismarck ter beschikking heeft gesteld. In de vorige week is de predikant Reich, te Döberie, in Pruisisch Sileziè', des avonds van een be zoek terugkeerendein zün tuin vermoord. Zjjne zuster en zjjne moeder, een gil noorende, snelden naar buiten, doch werden tegengehouden door een man die der j zuster met een bjjl een diepe wonde aan het hoofd toe- bragt, en, terwijl hjj haar in de kamer terugdrong, aan de moeder een slag gaf, dat zij wezenloos nederviel. j Vervolgens brak hjj een commode open en maakte zich van het daarin aanwezige geld meester. Dit alles ge- j beurde aan de achterzijde van het huis. Onderwjjlwas de dienstmeiddie reeds te bed lag, opgestaan en naar i de voordeur gesneld, om de baren te hulp te roepen. Nauweljjks had zjj haar angstkreet aangeheven, of zjj J hoorde aat er achter het huis een sein werd gegeven aan den man, die met de inbraak bozig was en die daarop onmiddelyk de vlugt nam. Daar de meid niets van den moord in den tuin had vernomen en alleen de moeder en de zuster in huis bewusteloos op den grond had gevonden, besloten de toegesnelde buren den pre dikant te doen halen dienaar het zeggen van de meid, nog bjj zjjn ambtgenoot moest zijn. Deze laatste kwam zelf met den boodschapper terug, ging met de buren overal zoeken en vond in den tuin het ljjk van zjjn vriend, wien bljjkbaar met een bjjl de hersens waren verpletterd. Bjj do afzending van het berigt lag de zuster nog sprakeloos, doch was de moeder in zoover bekomen, dat zjj de regterljjke ambtenaren kon te woord staan. Daags daarna zjjn te Breslau twee personen ge arresteerd van wie de een verdacht wordt den moor denaar te zjjn. Men meldt uit Koningsbergendat dezer dagen in die stad verscheidene Mennonietsche huisgezinnen uit Rusland zjjn aangekomenzy telden te camen circa 70 personen zoo kinderen als ouderen. Zp ver laten Ruslandwaar zjj sedert lang gevestigd zjjn ge weest dewjjl zjj zich niet willen onderwerpen aan de wet op den militairen dienst Zich daartegen niet willende verzettenverlaten zjj het land en begeven zjj zich naar Bremen, om zich naar Now-York^in te schepen. tc. BriiMHel, 3 Jnnjj. Tengevolge vau het gevocht dat onlangs na het houden van een processie plaats had te St. Nicolaaa tusschen eenige boeren en eenige werklieden uit Brussel, die een uitstapje deden, zjjn 40 personen te St. Nicolaaa gevangen genomen. De Etoile BAge bevaj een artikel over de in het land heerschendo spanning en dringt or zeer op aan, dat do bisschoppen hun invloed op de lagere geeste lijkheid gebruiken, opdat deze tot vrede en eendracht yermane. Ook wenscht het bind dat de Ministers hun invloed bjj de bisschoppen in denzelfden geest zullen aanwendon. 4 Junjj. Eenige korpsen der burgerwacht zjjn tegen Zondag buitengewoon onder de wapenen geroepen. Er bestaan redenen om te gelooven, dat die oproeping ten doel heeft ongeregeldheden te voorkomen, welke men tegen Zondag vreest, daar men dan twee procession zullen gehouden worden. Zwolle, 4 Junjj. Het buisgezin E. alhier, was gisterenmiddag niet weinig ontsteld, toen het bekend werd, dat eeDe vreemde vrouw bun driejarig meisje van de 9traat had meegenomen. Bedoelde vrouw had met het oudere zusje, dat op het jongste moest passen een praatje gemaakt, haar drie centen gegeven, om daarvoor bjj een bakker een zoogenaamd timpje (kren- tebroodje) te halen en was middelerwijl mot kleine wicht verdwenen. Spoedig was de zaak ruchtbaar en de politie deed nasporingen, tot eindelijk het kind werd teruggevonden bij een turfschipper, buiten de Diezer- poort, die het verlaten kind bad opgenomen. Men weet de oorzaak nog niet van deze vreemde handeling Deventer, 4 Junjj. Voor de arr.-regtb. alhier is behandeld de zaak van den Staat der Nederlanden tegen den heer Meessen, pastoor te Ommen, thans te Oosterhout, vervolgd wegens ontduiking van de perso- neele belasting, door het niet aangeven van een paard voor een rijtuig op veeren en een manueljjken dienstbode. De pastoor werd vertegenwoordigd door Mr. G II. van Ketwich Verschuur, advocaat te Zwolle, die trachtte aan te toonen, dat bedoelde dienstbode, van Nieuwenhof, eigenaar van paard en rjjtuig was en een en ander verhuurde aan den pastoor, zoodat deze geen belastbaar gebruik daarvan maakte. De fungeerende Rijksadvocaat Mr. Reüer, deed daar entegen uitkomen, dat de pastoor paard en rjjtuig in eigendom had bezeten en men een ander al9 eigenaar had willen doen doorgaan, ten einde de verschuldigde belasting te ontduiken. De kommiezen hadden dan ook het paard van v. N. ambtshalve aangeslagen in de le klasse, hetgeen echter door Ged. Staten, op een reclame van v. N., werd vernietigd. In het laatst van het vorig jaar hebben de kommiezen daarop den pastoor bekeurd. Uit het getuigenverhoor was nu gebleken, dat de pastoor een zwart paard voor 350 heeft gekocht cn ovenzoo een wagentje, en dat hij van den kansel voedsel voor het paard had gevraagd, hetgeen is geleverd. Daarentegeu beweerde v. N. paard en wagen van den pastoor te hebben gekocht, en dat hjj er de vrije beschikking over bad en het aan ieder verhuurde. Ook de pastoor betaalde daarvoor. Twee andere getuigen verklaarden inderdaad paard en rjjtuig van v. N. te hebben gehuurd, waarvoor deze »gunst en recomman datie" had verzocht. Het O. M. zal den 8en dezer in deze zaak concludeeren. Kotterdam, 5 Junjj. De arrond -regtbank al hier heeft het bevel tot gevangenneming bekrachtigd van den herbergier Jut en diens vrouw, als verdacht van betrokken te zijn by den moord op mevr. v. d. Kouwen en hare dienstbode. De heer Mr. J. C. E. baron van Lijnden is met de instructie dezer zaak belast. De vrouw van genoemden herbergier heeft vroeger bij mevr. v. d. Kouwen gediend. Na den moord, hebben de echtelieden eene rei9 door Europa gemaakt en daarna zich te dezer stede gevestigd. MlflOelhuri?3 Junjj. Naar wij vernemeu wordt in de volgende week alhier verwacht Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden, 's Prinsen komst staat in verband tot de regeling van den maildienst tusschen Vlissingen en Engeland. Tot bespreking van eenige punten dienzelfden dienst betreffendevoornameljjk den overgangop de ge makkelijkste en snelste maniervan bagage en reizi gers van de stoombooten op den sneltrein naar Venlo, word den 27 Mei jl. te Vlissingen eene bijeenkomst gehouden onder leiding van den Directeur-Generaal der staatsspoorwegenaan welke behalve door den vertegenwoordiger der Koninkl. Nederlandsche Stoom bootmaatschappij ook werd deelgenomen door dp heeren van Diesen en van der Maten Hoofd-Ingenieur en Ingenieur bjj den waterstaat alhierHoijer, pro vinciaal Inspecteur der belastingen en Simon eerst aanwezend Ingenieur der staatsspoorwegen te Vlissingen. Goes 5 Junjj. Door de arrond.-regtb. alhier is benoemd tot deurwaarder in het kanton Axel, ter standplaats Neuzen, de heer P. Dregmans, cand-notaris aldaar. Poortvliet, 5 Junjj. Op de gisteren alhier gehouden kiesvergadering is met 47 van de 50 uitge- bragte stemmen tot Candidaat voor het lidmaatschap der Tweede Kamer geproclameerd Mr. M. J. de Witt Hamer. Zierilcxoe3 Junjj. Er heerscht hier tegen woordig hoewel we te midden van breede waters wonenzulk een gebrek aan regenwater als weinigen heugt op dezen tijd des jaara ooit beleefd te hebben. Men weet dat 'twelwater bier, op zeer enkele uit zonderingen naongeschikt is om tpt drank of ter bereiding der spijzen te dienen. Thans zjjn bjjnaalle regenbakken uitgeput en wordt er van den nood een deugd gemaakt en veel ongezond en bepaald slecht water gedronken; voor 4 5 ct. wordt dan ook een dracht (twee emmers) twyfelachtig regenwater verkocht. Benoemd tot hulponderwijzer te Brielle, de heer E. Bal, thans kweekeling aan de Armenschool alhier. Even als in vorige jaren zullen weder een aantal miliciens der ligting 1875 bjj de verschillende militaire zieken-etablissementen worden gedetacheerd, om tot hospitaal-soldaat te worden opgeleid. Op do «Nationale Tentoonstelling van Kunst en Volksvljjt, oude en moderne Kunst-Industrie, enz.," te Amsterdam in September en October dezes jaars te honden in do Parkzalen, zyn reeds uit alle streken des Ryks inzendingen verzekerd. Er zuilen worden zaaingebragtonderwijsmiddelen voor teeken- en industrie-scholenschilder- en beeld houwerken gravuresplatenproeven van typo- lito-photolito-hetio- en chromographiejuweliers- werken gouden en zilveren huis- en ljjtsieraden metaal-, lak-, leder- on glaswaren meubelen pianino's en orgelsceramiekwaren weefsels (linnen damast katoen jute enz.)vrouwenarbeid werkwaardige rariteiten en kleederdragtenmodellen van kerken huizen schepen wapensenz.natuur-, wis- en zee vaartkundige instrumenten. Voorts kleine gereedschappen apparaten en model len voor technologie; voedingsmiddelen; lekkernyen toiletartikelenenz. In de voornaamste gemeenten is reeds de aankon diging tot het houden dezer Tentoonstelling verspreid, o. a. verleenden de verschillende spoorwegdirectiën daartoe welwillend hunne tusschenkomst. Zooals uit die aankondiging bljjkt (zie achterstaande advertentie), wordt deze Tentoonstelling gehouden van wege de Vereem'ging voor het Nederlandsch Kunst-Industrie- Museumtot wiens werkkring behoortdc-rgelyke Tentoonstellingen dienstbaar te maken aan 't verheffen van het peil der Nederlandsche Volksvljjt. Het doet ons genoegen te vernemen dat deze on miskenbaar nuttige en belungrjjke nationale onder neming allerwego bjj val vindt. Kerknieuws. Tot de algemeene Synode der Ned. Herv. kerk is o. a. afgevaardigd Jbr. Mr. M. J. Schuur beg ue Bocije, oud- ouderling te Zierikzee. De. B. Bakker, pred. te 's Heer-Hendrikskinderen, c. a. en bevorens te Onwerkerk, heeft het beroep naar Drielin den Bommelerwaardaangenomen. Ds. Domste', Pc., pred. te Koebange en vroeger te Nieuwerkerkis beroepen te Uretorp c. a.in Friesland. De Cand. Johan Nierstramhet beroep naar Krab- bendijke aangenomen hebbendeheeft voor dat naar Kattendjjke bedankt Ds. M. Naordtzypred. bjj do Chr. Geref. gem. te Schiedam is beroepen tot Docent aan de Theol. Bchool te Kampen. Bedankt voor bet beroep naar Biggekerke door Ds. J. J. Richard, pred. te Vlissingen. Gemengde berlgten. »Jan en Dignns zjjn nog al goed getrouwdzegt eene boerin onder Tbolen »zjj hebben iedereen hoe/je, dus als zij goed oppassen, dan hebben zjj toch hun brood, want het boeren is tegenwoordig zoo slecht niet". Sientje te Heinkenezand moest des avonds zoo laat niet op straat loopen en geen kwaad spreken van jonge lieden, want dat verwacht men niet van zulk eene dame. Onder Haamstede wordt eene boeren-dochter verzochtde brieven en portret terug te bezorgen welke zjj op een huwelijks aanvrage outvangen heeft, daar zjj anders bjj name zal genaamd worden. In een polder heeft iemand een groote vlasvink gevangen, waar lang om gelagchen zal worden, en nu zingt men Vriendjeals gij wilt gaan vrijen Aan een dijk, of schuur of keet, Wil u dan een weinig meyen Dat gjj dan zooveel niet zweet. Laatst toen kwam men u verrassen Op den dorschvloer in een hoek, En toen liep bet zweet met plassen Van uw hoofd tot op uw broek. »He!" zegt een ezel te Ouwerkerk," vriend, ik wil niet geprezen wordenwant ik ben een dier dat men niet vertrouwen kan, want als men naar mijne ooren grjjpt, dan durf ik te bjjten en grjjpt men naar myn staartdan durf ik te schoppen. Dus als men bjj ge legenheid nog meer iets van oen ezel wil melden, dan moet men eerst de levensmanier van een ezel kennen; Maar, als ezel ben ik in uijjn schik, Dat er nog dommer zjjn als ik. Een smids-zoon te Goes zou zoo gaarne in het hu welijksbootje stappen voor de tweede maal, iuaar hjj weet zelf nog niet wie hij nemen wil, roodo Mario of blonte Marie. Maar liy zal toch wel tot de roode over gaan, en dan zal het zijn, treurspel in twee bedrjjven met zang en dans. Als Grietje te W. met, haar man «hooge woorden" krijgt, wat nog al eens gebeurt, dan is er niet weinig «lage taal" te booren. Ingezonden Stukken. de Redactie van den Zicrikzeeschen Nieuwsbode. In uw blad van 5 dezer leest men een door B. inge zonden stukhoudende eenige mededeelingen en op merkingen die betrekking hebben op het onderzoek »of voor het Waterschap Schouwen het opvigten van »een stoomgemaal zal zjjn eene wenschelyke zaak." Nu deze minder juist zjjn en het iioodig is elke misvatting ten dien aanzien te voorkomen acht, ik het wenschelykdat de juiste stand der zaak algemeen bekend worde en verzoek ik U het navolgende in Uw blad op te nemen. In de Algemeen© Vergadering van het Waterschap is het denkbeeldom in Schouwen een stoomgemaal op te rig tonwel ter sprake gebragtdoch nog geen besluit genomendat daaromtrent in de eerstvol gende Algemeen© Vergadering zal worden beslist. In die Vergadering werd het Dagelykscb Bestuur gemagtigd de beschouwingen van den waterbouwkun digen Ambtenaar omtrent die zaak voor rekening van het Waterschap te doen drukken enten einde de kennisneming daarvan zooveel mogeljjk te bevorderen, voor geringen prijs verkrijgbaar te stellen. Bovendien werd het gemagtigd (waarop gezegde Ambtenaar reeds vooraf verklaard had grooten prijs te stellen) het advies van een geaccrediteerd deskundige omtrent deze hoogst gewigtige zaak in te winnen. Zooals bekend is, is aan het eerstgenoemde onmid- delljjk gevolg gegeven en zjjn die beschouwingen (waarvan de kennisneming door mij met ernst wordt aanbevolen) reeds sedert geruimen tijd in druk ver krijgbaar gesteld. Ook aan de andere opdragt heeft het Dageljjksch Bestuur onmiddellijk gevolg gegeven door den (heer Conrad, Hoofd-Ingenieur in Noord-Holland (vroeger in Zeelandnittenoodigen »het Bestuur in deze te dienen van advies." Die heer heeft zich daartoe bereid ver klaard en na eenige inlichtingen te hebben gevraagd een mondeling onderhoud gehad met den waterbouw kundigen Ambtenaar. Dat onderhoud had ten gevolge, dat de heer Conradtot juiste beoordeeling der zaak, nog kennis wensehte te nemen van een aantal gege vens die hem zoo spoedig mogeljjk zyn verstrekt geworden. Na van die gegevenB voldoende kennis ge nomen to hebben, wenscht hji met genoemden Ambte naar nog een nader onderhoud te hebben en men mag daarna spoedig zijn rapport verwachten. Onjuist is de mededeeling van B.dat in deze zaak het advies is gevraagd van den heer oud-Hoofd-Inge- nieur Badon Ohijben en dat de waterbouwkundige Amb tenaar op verzoek van het Dageljjkscb Bestuur met dien heer een onderhoud heeft gehad. Wel heeft de heer Badon Ghijben die vroeger zooveel in belang van het Waterschap heeft verrigt en nog steeds zooveel belang stelt in alles wat Schouwen betreft, na kennis genomen te hebben van de hem in druk toegezonden Beschouwingen van den waterbouwkundigen Ambtenaar, bet Dagelijksch Bestuur verzocht den heer Conrad uittenoodigen om met hem over deze zaak in zamen- spreking te willen treden ten einde hem eenige be- Sthouwingen en wenken kenbaar te makenen heeft het Dageljjksch Bestuur aan dat verzoek onmiddelljjk gevolg gegeven. Even bereidwillig heeft de heer Conrad aan die uit- noodiging voldaan en werd een en andermaal met den heer Badon Ghijben de zaak mondeling behandeld. Het Dag. Bestuur is dus nog niet in het bezit van het rapport van den heer Conrad en uit het boven staande bljjktdat van een rapport van den heer Badon Ghijben geen sprake kan zyn. Zoodra het rapport zal zyn ingekomen moet het Dageljjksch Bestuur in overweging nemenwelk voorstel het op grond daarvan in de eerstvolgende Algemeene Vergadering in behandeling zal moeten brengen. Uit den aard der zaak zal dat rapport ter kennis van Hoofd-Ingelanden worden gebragt en by hot Dag. Best. zal ook wel geen bezwaar bestaan, om daarvan aan ieder Ingelanddie dit mogt verlangen inzage te verloenen. Zoowel die Hoofd-Ingelanden als die Ingelanden die het wenecheljjk mogten achtenin deze zaak het gevoelen van Ingelanden te kennenzullen daardoor in verband met de vroeger iu druk verschenen Be schouwingen de gelegenheid hebben, om het uitbrengen van zoodanig gevoelen uittelokken. U dankzeggende voor de opname van het boven staande, noem ik mjj Zierikzee, Uw Dw. Dienaar, 7 Junjj 1875. B. C. CAU Voorzitter van het Bestuur van het Waterschap Schouwen. lOjurige Echtvereeniglng van A. PIJPELING A. van den BERGE. Zierikzee, 7 Juny 1875. Hunne dankbare kinderen. 0 Bevallen van eene Dochter, A. R. GOEMANS, geb. Schuurbeque Boeije. Zierikzee, 5 Junjj 1875. Bevallen van eene Dochter, H. J. de LOOZE, echtgenoot© van 5 Juni 1875. J. M. GA8ILLE, Apotheker. Eenige kennisgeving. Voorspoedig bevallen van eene Dochter, ,J. J. ANGO, Echtgenoote van Zierikzee, A. J. WIERIKX. 6 Junjj 1875. Diep betreurd door zjjne kinderen en verdere betrekkingenontsliep gisteren plotseling de Heer H. F. HAM AN, in leven geneesheer. Oost- en West-Souburg, 4 Juni 1875. Eenige en algemeene kennisgeving. t Heden overleed, na een langdurig doch ge duldig lyden, myn geliefde zoon CORNELIS, in den ouderdom van ruim zes-en-veertig jaar. Ellemeet, Wed. M. STEUR 4 Juny 1875. en kinderen. Tot diepe droefheid van mjjmjjne kinderen en behuwd-kinderenoverleed plotseling te Brussel, op den 3 dezer maand, in den ouderdom van ruim 66 jaren, mijne geliefde Echtgenoote, Jonkvrouw© LEVIN A ANNA CATHARINA SCHUURBEQÜE B O E IJ E. Zierikzee, Uit aller naam, 5 Juny 1875. Mr. C. van der LEK de CLERCQ. Dienende deze tot algemeene kennisgeving. Heden overleed, na een smartelijk maar ge duldig lijden van 4 wekenons geliefd dochtertje ADRIANA JACOBAin den aanvalligen leeftjjd van 5 jaar en 4 maanden. sliwansranlï, J. STUIK. 6 Juni 1 87 5. L. STUIK, geb. Steketee. Heden overleed in den ouderdom van ruim 6 weken, ons geliefd jongste kindje CORNELI S ADRIAAN. Noordgouwe, 7 Junjj 187 5. J. H. de VLIEGER. P. df. VLIEGER, geb. Vis.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1