„de Herstelde Belangen." MR. M. J. DE WITT HAMER, aTnbes TEDI N G. i 1 I 1 8 Ht WAALST B111K GAREN, OLIE, ZIJDEN. J. de GRA AF Cz., STRÖO- m FANTASIE-ROEDEN. Salon Photographieën. DiAlHlIRBillil, Je&Sr het ANDERSS0N. MEIW KKKMISVEHMWk. Bjj AKTE den 2 Junjj 1875 voorden te Zierikzee losiderenden Notaris Mr. JAKOB MOOLËNBURGH verleden, is de Venuootsehap, bestaan hebbende tusscben de ondergeteekenden JOB ADRIAAN MOOLËNBURGH en JACOBUS JOHANNES van UIJE C.Jz., aangegaan by akte verleden 14 April 1871voor den te Rotterdam residerenden Notaris HENDRIK SCHOT, onder de firma Moolenburgh van Uije en welke Vennootschap ten doel had het drijven van Handel in Steenkolen en het doen van Commissiezaken in het algemeen en verder in al datgene wat zij raad zaam zouden oordeelen, ONTBONDEN, te rekenen sedert den 10 Mei 1875 en de eerst onderge- teekende met de liquidatie der ontbonden Vennootschap belast. Geschiedende hiervan bekendmaking ingevolge art. 31 van het Wetboek van Koophandel. J. A. MOOLËNBURGH. J. J. van UIJE C.Jz. Onder referte aan bovenstaande annonce, bericht ondergetcekende, dat hjj de zaUeu. tot dusver gedreven door de firma MOOLËNBURGH van UIJE heeft OVERGENOMEN en voor eigen rekening onder de 'firma MOOLËNBURGH Cf. op denzelfden voet zal voortzetten. J. A. MOOLËNBURGH. Onder referte aan de eerste advertentie heb ik de eer te berichtendat het AGENTSCHAP van de Heeren REUMONT 6 OPHOVEN te Ruhrort voor den verkoop van RURHKOLEN in ZEELAND, NOORD-B li AR A ND en FLAKKEE, tot dusver door de firma MOOLËNBURGH van UIJE waargenomen, op mg is J. J. van UIJE C.Jz. BEGRAFENISFONDS De BOEKHOUDER brengt ter kennis van belang hebbenden dat de S TI L S T .'V INT D van het Kinderfonds met deze week «IiKligftzul lende alzoo de algemeene wekeljjksche betaling van contributie worden HERVAT op Maiimlitju; 7 JunU 1875. De Boekhouder, P. O. OLIVIER. Het BESTUUR van don polder Dreischor, brengt ter kennis, dat de LiGK ENING van genoemden polder over 187%, waarvan afschriften tegen betaling der kosten verkrijgbaar zjjn, gedurende 8 dagen, te rekenen van den 7 dezer, ten kantore van den Ontvanger-Griffier voor de belanghebbenden ter inzage i9 nedergelegd en dat de Vergadering van Ingelanden zal plaats hebben op den lf5 <1cjb«5** mmtml des voormiddags ten 10 ure, in het gewone lokaal bjj D. van Bloois. Tevens wordt medegedeeld dat de INSPECTIE OP DE WEGEN zal gehouden worden den «Jiinii si. H. Dreischor, den 2 Junjj 1875. De Dijkgraaf, JOH.s van der LINDE. De Ontvanger-Griffier GOEMANS. Hoofdkiesdistrict Goes. De ondergeteekenden bevelen bjj de aanstaande ver kiezing voor een lid van de Tweede Kamer voor het district Goesten zeerste aanden heer advokaat en procureur te Goes. P. BRUGGEMAN, te Baarland. FOORT de BACK, te Bieselinge. J. H. BIJBAUte Colynsplaal. G. J. BESSELINGte Goes. Mr. J. P. H. la GRAPPE DOMINICUS, Jhr. L. C. Van der FELTZ Dr. A. P. FOKKER Mr. J. A. Van HOEK G. Van der HOEK Mr. F. J. M. JESPERS J. M. KAKEBEEKE W. L. KAKEBEEKE, Mr. J. H. De LAAT de KANTER, S. De LAAT de KANTER Z. D. Van der BILT LA MOTTHE Mr. P. LENSHOEK Van KERKWIJK Mr. J. L. H. LIEBERT C. E. MASSEE Mr. P. Van der MEER MOHR, J. J. OCHTMAN J. A. A. FRANSEN van de PUTTE J. J. RAMONDT, A. RIJSER, A. O. J. SCHINDLER, A. SCHRAVER Jhr. M. J. De MAREES van SWINDEREN C. J. WITTE H. K. PERSANT SNOEP, Jhr. Mr. C. van CITTERS Th. PERSANT SNOEP W. K. Baron MACKAY C. C. WELLEMAN, D. P. DOMINICUS Mr. K. REMBGES J. VEREEKE, J. A. GEILL, Dr. BYBAU, Jhr. F. C. de CASEMBROOT C. J. de VULDER van NOORDEN, Mr. T. A. WAGTHO Mr. C. P. LENSHOEK J. PERSANT SNOEP J. J. Van WEEL te Gravenpolder. te Heinkenszand. te Kapelle. te Kloetinge. te Krabbendyke. te Kruiningen. ie Nis se. te Tholen. te Wolf aartsdijk. Hoofdkiesdistrict GOES. De Vereeniging »GEMEENTEBELANG" te Goesheeft met algemeene stemmen voor de aanstaande verkiezing van een Lid der Tweede Kamer, voor genoemd kiesdistrict, candidaat gesteld den heer Mr. M. J. de Witt Hamer, advocaat en procureur te Goes, welke die candidatuur heeft aangenomen. Namens de Vereeniging HET BESTUUR. ATTENTIE De ondevgeteekende maakt zijnen geachten begun stigers bekenddat tot het laatst dezer maand Wollen Dekens ter Wassching worden in ontvangst genomen. UEd. Dv>. Dienaar, F. P. SMITS. AANBESTEDING. Hot BESTUUR der Waterkeering van den Calami- teusen polder ANNA, zal op Vrljtlug den 11 .Juuij ÏSTT», des voormiddags om 11 ure, in het gemeentehuis te Cortgene, onder nadere goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland, AANBESTEDEN: Het herstel, de vernieuwing; en hot onderhoud tot 30 April 1876, vnu do Aarde-, Krain-, Ilys- en Steeuglootjlngwerkeuaan den Zeedijk van genoemden polder Aiiun. De besteding geschiedt in het openbaar, bjj enkele inschrjjving volgens 1 der A. B. De iuschrgvingsbiljetten moeten een uur vóór de besteding worden ingeleverdin het gemeentehuis voornoemd, alwaar zjj in eene bus worden verzameld. Aanwjjziug des Maandags en Donderdags van des morgens 10 ure tot des namiddags 3 ure, vóór den dag der besteding, terwijl inlichtingen te bekomen zjjn by den Djjksopzichter K. van ROOIJEN Wz. te Cortgene. Het bestek ligt ter lezing in het gemeentehuis voor noemd, en is voorts op franco aanvrage, tegen betaling van 70 cent, van af den 4 Junjj e. k. te bekomen bjj den Boekhandelaar S. J. de JONG te Goes. Cortgenb, 31 Mei 1875. Het dj)ksbestuur voornoemd, P. van WEEL Jz., Voorzitter. H. ROELOF, Secretaris-Ontvanger Het BESTUUR der WATERKEERING van het CALAMITEUS WATERSCHAP ELL E WO UTSDJJK en den CALAMITEUSEN POLDER BORSSELEN, zal op Zittni'dng «Ion lü .Juuij 187.' des voormiddags te 11 urenin het gemeentehuis te Borsselen in het openbaar, onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Zeeland, AANBESTEDEN: A. Het HERSTELde VERNIEUWING en l,et ONDERHOUD tot 30 April I87G, van de Aarde-, Kram-, Rijs- en Steenglooijing- werken aan de Waterkeering van bovenge noemd Waterschap in twee perceelen. B. Rel VERDEDIGEN van den oever door het aanbrengen van zinkstukkenhet maken van rijshoofden en het doen van grondboring aan den Calamiteusen polder Borsselen. C. Hel VERDEDIGEN van den oever aan den bovengenoemden polder Borsselen door steenbestor ling. De besteding geschiedt bjj enkele inschrjjving voor elk perceel afzonderljjkvolgens paragraaf 1 der Algemeene Bepalingen voor de aanbesteding enz. der werken van de Zeewering en Oevervordodiging der Calamitense Polders of Waterschappen in Zeeland. De inschrjjvings-biljetten worden ingeleverd bjj den tjjdeljjken Secretaris-Ontvanger van hot Waterschap, wiens kantoor voor deze besteding zal gehouden worden bjj den heer H. A. HAGEN te Borsselen. Do bestekken zullen van den 4 Junjj af tor lezing liggen bjj den Secretaris-Ontvanger cn bjj de Water bouwkundige Ambtenaars en voorts tegen betaling van O.SO verkrijgbaar zjjn bjj de Boekhandelaars F. KL EEUW ENS k ZOON te Goes. Plaatseljjke aanwjjzing op Maandag en Woensdag vóór de besteding. Vordere inlichtingen zjjn te bekomen bjj hot Bestuur en de Waterbouwkundige Ambtenaars voornoemd. Borsselen, 28 Mei 1875. L- ROTTIER, Voorzitter. M. JACQ de WITT HAMER, icaarn. Secretaris-Ontvanger. A A N BESTEDING. Hot BESTUUR dor Waterkeering van het Calami- teuso Waterschap Bruinisse zal op WoenNtlng S3 .ïmiU aanstaande, des middag» to 12 ure, in de Herberg te Zijpegemeente Brvinisse, onder nadere goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland, AANBESTEDEN: Hot hersteldo veruieuwlng en het on«Ierliou«l tot 30 April 1876 van de Aarde-, Kram-, Rjjs- on 8teengloojjiiigs-workenaan do Waterkeeringsdjjk van liet bo- vengeiioemd Wiit.ersehnp. De besteding zal geschieden in bet openbaar by enkele inschrjjving, volgons 1 der A. B. Het bestek ligt ter lezing by den Waterbouw kundige en is op franco aanvraag, tegen kontante betaling van ƒ0,50, verkrijgbaar bjj den Ontvanger-Secretaris van af 9 dezer maand. Plaatselijke aanwijzing op Woensdag den 16 en Maandag den 21 dezer, terwijl verdere inlichtingen to bekomen zjjn bij den Waterbouwkundig Ambtenaar J. KOOREMAN te Brvinisse. Bruinissb 29 Mei 1875. Het Bestuur voornoemd. De Voorzitter, C. HAGE. De Ontvanger-Secretaris, v. d. STOLPE. 1 ilPliif li§B Op Wociisrlng den S3 Junjj 1875 des morgens 11 ure, zullen BURGE MEESTER en WETHOUDERS van Colynsplaal PUBLIEK VERPACHTEN de dienst in bet OVERZETVEER van die gemeente op Zierikzee, en zulks voor dentjjd van 14 jareningaande den 1 Augustus 1875. De voorwaarden liggen ter lezing in het Gomeentehuis aldaar. Colijnsplaat 2 Junjj 1875. J. H. BIJBAU, Burgemeester. J. VINK, Secretaris. Op Vrjjflji/a: den S5 Junjj d1,1 "Li. 1875 des voormiddags ten 10 uur zal ijAMgp Mr. A. E. van DISHOEK, Notaris, gevcs- tigd te Heinkenszand, in de hierna vermelde herberg ten verzoeke van zjjn Principaalin het open baar veilen en verkoopen 1:1,'N WiiliilÜ, Erve en Tuin zjjndc de DORPSII E R BERG, staande en gelegen op het Nicuwdorpgemeente 's Heer- Arentskerkekadastraal bekend, Sectie D, No. 342 en 343 ter grootte van 03.— Nadere information ten kantore van genoemden Notaris. De Notaris Mr. J. MOOLËNBURGH te Zierikzee, zal, op Mniiudug <lou 1-1 .Jmijj e. tc.des middags ten 12 ure, ten verzoeke van den beer J. H. C."HEIJSEals onherroepelijk gemagtigde van wijlen B. van der WAL c. a. te Serooskerke in de Herberg van L. Hanse te Serooskerkepubliek presenteren te verkoopen Een Woonhuis, Tuin, Erve en WEILAND, staande en gelegen te Serooskeikekadaster sectio B, nos. 109, 112 en 113, groot 22 Are9 50 Centiares. Een Woonhuis, Tuin en Erve staande en gelegen aldaar, kadaster sectie Anos. 101 en 102, groot 04 Ares 44 Centiares; en 11 Are« 80 C e u t i u r e WEILAND, aldaar, kadaster sectie B, nos. 110 en 111 Eene MELKKOE te koop bjj do Wed. H. KU1JPER te OuwcrUrh. Goudfaisant-Eijeren TE KOOI?, Buitenplaats MON-PLAISIR Noordgouwe Aan de GOESSCHE GARANCINEFABRIEK TE KOOP een fiinlce purtjj gave Meekrapduig enen Bodems M1DDELBURGSCHE-, BRABANTSCHE-, BEIERSCHE en andere GEBOTTELD EN OP FUST. HERTSTEIN C0., Biersljjtera. verkrjjgbaar tegen concurreerende prjjzen op een half uur afstand boven Dordrecht, aan de steenfabriek van MARIUS van HA AFTEN te Sliedrecht, Prijscouranten verkrjjgbaar op franco aanvrage. DE Z1EHIKZEE8CHE COMMANDIET KAS, DIRECTEUR M. C. DE CRANE JR. neein t gelden tfi «lépoiüito. 8 dagen zicht 4 1 maand dato 3'/j 1 maand 4'/s 3 >4 6 4'/j KOOPT en VERKOOPT EffectenCou pons buitenlaiulseho Wissels. Sluit beleeuingen en geelt gelden uit onder t>orgrtoclit. Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland. De BANK geeft PANDBRIEVEN uit rentende i '/i i»Ct. 'sjaars, aflosbaar a pari bjj jaar- Ijjksche uitloting. Zij verstrekt gelden onder eerst hypotlieenh' rhuiid van goederen, uitsluitend in Nederland Aanvragen om 1 Iyt><>Ll><*^*aii-<- Vooiwhot- ton en Pandbrieven kunnen dagelijks geschie den bjj de volgende A GENT E IV Te Tholen, de Heer Jhr. S. O. de CASEMBROOT. Middelburg, de Heeren J. A. TAK C°. Goes, de Heer J. A. A. FRANSEN van de PUTTE. Zierikzee, de Heeren van der STARP BERG. miMACBINES, Poststraut C 103. J. de GRAAF Cz., PoMtxtraiit wülc C 103. S. OCHTMAN Jz. BERICHT DEN ONTVANGST EENER COLLECTIE HH. Landbouwers! Steeds VOORHANDEN tot directe aflevering, puike •van I c.M. diam. GROOTERE SOORTEN bjj bestel ling in den kortst mogelijken tjjd. Ook verkrijgbaar nurduu BUIZEN voor dam- en waterleidin gen in verschillende groottealsmede alle METSEL- MATER1ALENGIPS-ORNEMENTEN en CONSOL- LEN tot BILLIJKE PRIJZEN bjj H. C. van den ENDE, Metselaar Stukadoor, OUDE HAVEN, Zierikzee. BOE K B I N D E R IJ S. OCHTMAN, Jz. Vervaardiging vnnblndwerk in rille formaten on lxiii<1«>n. Hcgtstersi en Sohrjjfboekeu. Cartonuages, Etui- en Lederwerk. Winkel- en Kiin- toordoozen. Encadrcment van por. trettenplaten on gravures. Op maken van dames-handwerken, enz. Bij den Boekhandelaar A. M. E. van DISHOECK te Zierikzee zjjn nog voorhanden eenige Ex. van het voor eiken veehouder onmisbare werkje getiteld; DE NIEUWE VEEARTS, aanwijzende middelen om de ziekten welke zich dage lijks bjj de paarden, bet Rundvee, de varkens enz. openbaren, te behandelen cn te genezen, prjjs 30 cl. Hierin viudt men 97 recepten voor uit- en inwendige ziekten der paarden, 42 voor het Rundvee, 12 voor varkens en 18 algemeene recepten. IJ1TEN BREDA f 1.- 8. OCHTMAN «Jas. „4L VEEHOUDERS. Insecte-poeder Vicat is een zeker en onschadelijk middel om uwe dieren van ongedierte te bevrijdenbet toenemend gebruik pleit voor do deugdzaamheid ik beveel het u by zon der aan on geef vergoeding als het niet voldoet. Te bekomen bjj A C. DAGE VOS, J. P. van der DOES, Meel straat Verkoophuis Zierikzee. Goes. H. H. VEEHOUDERS. Beschikbaar tot DEKKING een GRONING- SCHE STIER, bezittende de gegevens welke voor een mannelyk fokdier worden verlangd (n. Guénon en Sluis.) Dekgcld J 0,5O. Noordgouwe. CH. GROENEVELD de KATER Dc ondergoteekendc maakt aan het geëerde publiek van Zierikzee en omstreken bekend: dat er op ZONDAG O JUNIJ bij haar in het WAPEN VAN SCHOUWEN Muziek zal gegeven worden, door het HOOHNMUZIEK van den Heer SPRIETbelovende eene prompto en soliede bediening. UEd. Dw. Dienaresse, Zierikzee. Wed. BOKSTAL. ENTRÉE Vit IJ. VOOR ÜET EERST IV 1DER14ND. ili De grootste Heer der Wereld, bjjgenaamd de Koning der Reuzende jongsteschoonste en grootste Reus die aan het publiek voorgesteld is, den ouderdom be reikt hebbende van 25 jaar, geboren in Zweden en een lengte hebbende van 2 Meter 30 Centimeter, vergezeld zjjnde van den Heer KASPER LUTWICH, die niet grooter is dan 90 Centimeter, welke tot heden als do twee grootste contrasten in de natuur kunnen worden gepresenteerd en ter bezigtiging gesteld, ge durende ae Kermis, in het welingerigt Théater, staande op de Kermiste BROUWERSHAVEN. Ie RANG 49, 2e RANG «5 Cents. CS5 WegenB vertrek naar elders zal op Zaturdag 12 Junij de FINALE SLUITING» plaats nebben. LE PARISIEN RECOLAT O T DE LVGCHEPiDE PARUflHUI. DE MENSCH IN MEER DAN 100 GEDAANTEN EN CARICATURES, in verbinding met eene prachtige verzameling van beweegbare Automaten, onder de Directie van den Heer L. XHAFLAIRE, met zjjn daartoe welingerigt Théater op de Kermis te BllOU W F KSH A VEN. ENTRÉE 2 5 CENT. ÏS> Wegen. vertrek Daar elders zal op Zatnrdag 12 Junjj do FINALE SLUITING» plaats hebben. De Vrouw van M. L. SCHILPEROORT F biedt zich aan als WERKSTER of HUISHOUDSTER. Te bevragen by J. KOU WEN, in de Venkelstraat te Zierikzee. TERSTOND BENOODIGD eon TIMMERMANS-KNECHT, liefst een die tevens het metselen verstaatbjj W. DEKKER te Kloetinge. VAN STONDEN AAN een TIMMERMANS-KNECHT benoodigd bjj JACOB PADMOS te Eikerzee. Door omstandigheden TERSTOND een ongehuwde METSELAARS-KNECHT benoodigd, tot December vast work, bij M. VERJAAL te Dreischor. Schoenmakers-Knecht. Wordt ZOO SPOEDIG MOGELIJK GEVRAAGD een bokwaatn Sehnomnalters-Knecht, tegen goed loon, by W. IMPENS te Heinkenszand. TERSTOND gevraagd een bekwaam KLEERMAKERS-KNECHT, loon 2,50 per weekboven kostinwoning enz. Adres met franco brieven aan J. BOCHOVE te Oud-Beijerland. TERSTOND eene BÓEREN-DIENSTMEID benoodigdadres bjj den Boekhandelaar v. DISHOECK. TERSTOND eene BOEREN-DIENSXMEID benoodigd bjj A. van de STOLPE onder Ouwerkerk. Brieven franco. Uitgevers; DE LOOZE W A ALE. Snelpersdrukkerjj van OCHTMAN, PIETERSE ft VAN DISHOECK. Meel straat, B65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2