ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 554L9 5fsleJaarg. Zaturdag 5 Junij 1875. Versohgnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,80, franco per pest 1,60. ADVERTENTIËN 10 Ote. per regel, kunnen uiterlijk tot dee Maandags, Woensdags en Vrjjdage voormiddags 10 ure bezorgd worden. Kiezers in de districten Middel burg en Goes! Bij cJe aanstaande verkiezing voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal herinneren wij U nogmaals hel hijzonder gewigt dier verkiezing, van welks uitslag het zal afhangen in welke rigling wij zullen worden bestuurd. Ziet rondom II en aanschouwt de woelingen der kerkelijke partijen ook in ons vaderland. En indien gij met ons wilt medewerken om de banier der vrijheidder vooruit gang, der ontwikkeling steeds breeder te ontplooijen, dan zult gij op aanstaanden Dingsdag uwe stemmen uitbrengen op de heerea Mr. J. P. R. TAK van POORTVLIET en Mr. M. J. de WITT HAMER. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS san Zit- rikzee maken bekend dat voor het leggen van rioolbuizen onder de straat, ook in het geheele Korte Groendal de straat moet worden opgebrokenen dat tengevolge daarvan gedurende eenige dagen niet rü* voer- tiilgtm in lic*t Korte Groeiulal mag worden gereden. Blijvende dit voorla ook nog eenige dagen verboden, aait do Zuidzijde dei- Oude Haven, van de tweede houten biiinenbrug tot aan den ringmuur t>y tiet Havenplein. Zierikzee, 4 Jung 1875. De Burgemeester en Wethouders, G. J. FOKKERWeth.l. B. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Strandvonder ij. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee roepen voor de derde maal ter reclame op regthebbenden op 14 stulM EIKENHOUT, ÏO planHJe* DENNENHOUT, 40 planken BEUKENHOUT en 5> kist jes, in zee geviacht en alhier aangebragt en gebor gen in de voormalige Vleeschhal. Zierikzee, den 4 Junjj 1875. De Burgemeester en Wethouders C. J. FOKKER Weth.l. B. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. HOOFDONDERWIJZERES. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekenddat met den 1 September a. a. vacant zal worden de betrekking van HOOFDONDER WIJZERES aan de Openbare Meisjesschool in deze gemeente (Art. tletter a—k en p der wet op het lager onderwjjs)waaraan verbonden is eene vn-sto jaarwedde van ƒ1200, benevens eene vernn- derlljlie jaarwedde, die gedurende de laatste vjjf jaren gemiddeld heeft bedragen ruim ƒ270 (15 °/0 van het schoolgeld) en vr(jo woniug, met gelegenheid om kostleerlingen te houden. Zjj roepen allen die voor die betrekking in aanmer king wenschen te komenopom zich onder overlegging der vereischte stukken in persoon of met vrachtvrije brieven aan te melden bjj den Burgemees ter dezer gemeente vóór den 1 Julij aanstaande. De dag en plaats van het vorgeljj kend examen zullen later worden bekend gemaakt aan die sollicitanten, wier stukkea in orde zjjn bevonden. Zrz&iKzBE, den 4 Junij 1875. De Burgemeester en Wethouders, C. J. FOKKER, l. B. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. Men zal zich herinneren dat in Engeland sedert jaar en dag de vrees heerschtedat er op een niet te verwijderd tjjdatip gebrok aan steenkool zou komen, tengevolge van uitputting der mijnen. Tegen die vrees werd met kracht te velde getrokken, en betoogd werd dat Engelands grond nog eeuwen steenkool zou proiuceeren. Thans meld de South Wales Daily News, dat er een nieuwe bedding ontdekt is van twee en dertig el diepte. De ader is twee voet dik en loopt over duizend acres. Men berekent, dat men er per dag twee duizend ton steenkool uit zal kunnen delven gedurende een tijdvak van 200 jaren. Sluxenttmrg. De zoogenaamde springprocessie, in de vorige week te Echternach gehouden, heeft dit jaar tallooze vreem delingen naar het Lnxemburgsche stadje gelokt. Aan de Ïroceasie namen deel 10 banierdragers, 90 priesters, monnik, 2 suisses, 9,365 dansende pelgrims, 1,986 biddende en 1,365 zingende, 144 muzikanten, 80 com missarissen, 50 pompiers, 22 leden der gymnastische vereeniging van Echternach, 21 gendarmes, 5 agenten van politie, 2 veldwachters, te zamen 13,137 personen. Het aantal vreemdelingen, die gekomen waren om den stoet te zien, schat men op 6000. Zooals bekend is, trekken do bedevaartgangers van Echternach voort, drie stappen voorwaarts en daarna twee achterwaarts doende. Antwerpen, 2 Junij. Wat sedert eenigen tjjd gevreesd werdis eindelijk gebeurdde broejjende gisting der gemoederen is uitgebarsten en tot dade lijkheden overgeslagen. Ten spjjt der clericalen hadden de liberalen zich bjj de processiënondanks alle aangewende pogingen rustig gehouden. Doch op het onverwachts wordt hun een voorwendsel gegeven. Gisteren morgen ging de veertiendaagsche beregting der St -Jacobskerkhet H. Sacrament toe dienen aan zieken en gebrekkigen, die hunne woningen niet kunnen verlaten. Juist op dat oogenblik begaven zich de leerlingen van het Koninklijk Athenaeum naar hunne klassen. Een hunner begaat de kwajongensstreek om een der kaarsendie aan het venster van een huis prjjkteuit te blazen. Had men dien knaap een klap om do ooren gegevenalles zou gedaan geweest zjjn. Maar neen! thans was er een voorwendsel voor de clericalen. Op een oogwenk verspreid zich de mare der heiligschennis door de buurt, een der gemeensteen fa natiekste der geheele stad,* en weldra zag men uit alle gangen en stegen wjj ven vuil en gehavend, met zwarte gezichten en ongekamde loshangende haren, vloekende en tierende toegesneld om den schoolknapenzelfs diegene die van niets wistente lüve te gaan. Die dames gingen te werk als echte furiesen weldra zag men personen zich tusschen haar mengenophit sende en zelfs geld uitdeelende dat inde nabijgelegen jeneverkroegen werd verbrast. De drom opgewonden wjjven wilden gedurig het Athenaeum bestormen om er den knaap uit te halen die de kaars had uitgeblazen en wiens dood zjj luide eischten. De politie verscheeu evenwel spoedig en bood het hoofd aan de menigte De zamenscholingen bleven evenwel voortdurenen noch de aanmaningen der politienoch die vau den Burgemeester, noch die van den Officier van Justitie konden batenmen wilde en zou big ven wachten tot men den knaap in handen kreeg. Des avonds werd het erger, toen de mannen zich bjj de vrouwen aansloten. Eenigen waren gewapend met stokken, anderen met eteenen in zakdoeken en meer dan eens werd gevochten, waarbjj velen werden gewond. De politie, geholpen door een 30 pompiers, deed de plaats voor het Athenaeum ontruimen on trachtte de woelige massa in toom te houdenwaaronder ook pries ters met zware eiken stokken in de hand. Het huilentierenvloeken en vechten in groepen duurde den ganscben avond voort. Zelfs begaf zich eene bende van 300 man naar de Taverne Bavaria 't lokaal der Geuzenwaar de glazen met steenen en stokken werden ingeslagen. Het rumoer duurde voort tot 2 ure in den morgen, toen trok ieder naar zjjne woning. Wat zal evenwel het eind van dit begin zjjn? De gemoederen zgn zeer opgewonden en te hopen is het dat de Geuzen zich zullen kunnen bedwingen. Den geheelen morgen schoolde wederom eene talrnke me nigte voor het Athenaeumwaar zjj de schoolknapen uitjouwden. De Burgemeester heeft eene proclamatie uitgevaardigd waarbg de bevolking tot kalmte wordt aangespoord. Ml«ï»«rlanb. Groiiiugeu1 Jung. By de behandeling voor het Hof alhier der zaak van de tweo veldwachters Doddema en Begemandie beschuldigd worden in December 11. een Duitscher, dien zü over de grenzen i moesten brengen te hebben doodgeslagengaf een hunner (Begeman) in de instructie en ter teregtzitting het volgend verhaal van de wjjze waarop de zaak zich zou hebben toegedragen. Toen ik," zoo verhaalt Begeman, »inet Doddema I en den vreemdeAlbers genaamdde tapperjj van I Kramer te Nieuwe Schans verliet in den avond van den 9 Dec.na aldaar verscheidene glazen anisette te I hebben gebruiktheeft Doddema dien vreemdedien j wjj over do grenzen moesten brengenal stompende voor zich uit gedreven. Toen de vreomdeling ons daarop ontvlngten wilde heb ik hem dat beletdoor hem met een degenstok van voren een slag toe te brengenbg welke gelegenheid de schede van den degen wegvloog. Toen ik met den vreemde weder bg Doddema terugkwam is deze weC*r herhaalde malen door Doddoma geschopt en geslagen met een dikken I stok. De vreemdeling bad on Bmeekte Doddema, hem geen kwaad te doenen hg bood doarbjj Doddema een Pruissischen thaler aanden eenigendien hg nog had overgehouden van het geld, waarmede hg uit Duitschland was gekomen. (Volgons de verklaringen van don getuige Kramer en diens dienstmeid L. Bakker hadden de beschuldigden met den vreemde in de her berg van Kramer te N. Schans voor 4 thaler sterken j drank gebruiktwelke som door den verslagone alleen j was betaald.) Doddema bekommerde zich niet om het smeeken van den vreemde en zeide doarbg gg hebt nog wel meer dan één thaleren sloog hem van voren af aan met zgn stokterwjjl ik iets achteraan kwam en Doddema nog af en toe toevoegde dat hg don Pruis niet zoo behandelen zou. De Duitscher, blgkbaar be angst liep als een wooste van den cenen kant van den weg naar den anderon en slingerde zoodoende in de sloot, aan den noordkant gelegen. Ik heb don vreemde toen nog mjjn band toegestoken cn hem zoodoende er uit getrokken. De vreemde riep toenmoord, moord, help, help Doddema sloeg, onder den uitroep>houd je mond," weer op den vreemde, zoodat deze op den grond zakte. Doddema bukte zich toen over hem heen en sloeg hem wat hij kon met de vuist in het gezicht. »Ik hoorde op dat oogenblik den postwagen aanko men. Deze beeft ook even bg ons stilgehouden en met Hartmanconducteur op den postwagenheb ik nog een paar woorden gesproken. Hartman is spoedig weggereden en wjj zjju weldra met den vreemde den weg verder opgewandeld. Doddema beeft hem toen spoedig al slaande en schoppende voor zich uitgedreven en dientengevolge is de vreemde weder in de sloot geraaktditmaal aan den zuidkant van den weg. Toen Doddema den vreemde daaruit wilde halen op de nade ring van een persooDdie later bleek H. J. Aaltuiker te zgnis hg zelf in de sloot geraaktdoordien de vreemde, terwjjl deze nog in de sloot lag en door Doddema geslagen en onder water gedrukt werd, hem, Doddema, voor in den mantel greep. By die gelegen- heid heb ik Doddema nog hooren zeggen tegen den Pruis»ik verzuip je". Toen de vreemde nu op den berin van den weg lag en Aaltuiker er inmiddels was bygekomonbeeft Doddema wederom den vreemde geslagen en geschopt. Met Aaltuiker en Doddema ben ik naar Nieuwe Schans gegaanterwyl wy den vreemde op den berm van den weg achterlieten. By mjjne vrouw te huis gekomenheb ik my ter rust begeven. Naar ik meen ruim 3 uur in dien nacht van den 9ea op den lOen December is Doddema by mij aan het raam komen kloppenom te vragen even met hem te gaan naar de plaatswaar wy den man hadden laten liggen. Ik ben mot hem meegegaan maar zeide toen nog: die vreemde zal wel weggeloo- pen wezen waarop Doddema zeidedaar kan geen sprake van zjjn. Wy troffen op de plaats den persoon aan nog liggende zooals wij hem verlaten hadden. Nadat wy ons overtuigd haddendat de vreemde dood wasbegon Doddema vreeselijk te huilen en te klagen en wüo ver legden wat wy met het lyk zouden aanvangen. Wij hebben dat toen te zamen een eind gedragen en het tusBchen koolstruiken (moes) verbor gen op het landnabjj de woning van de weduwe Holtkainponmiddellijk aan de grensslootnaby het Wjjmeesterdiep. Daar heeft het lyk dien nacht en ook den volgenden dag gelegen. In den avond van den lOen Decemberongeveer om 10 uur, hebben wij te zamen het lijk van daar weggehaald en het toen in het Wgmeesterdiep geworpenvan de brug afop de plaats waar het moet gevonden zgnnu eenigen tjjd geleden. Ik heb den vreemde geen leed hoegenaamd aangedaanwant de slagdezen toegebragt bg de poging tot ontvlugtinghad niets te beteekenen. De vreemde is bepaald gestorven tengevolge van de schop pen slagen en atooten hem door Doddema toegebragt. Uit ontzag en vrees voor Doddema heb ik het gebeurde met den vreemde niet aangebragtmaar het heeft mg lang genoeg gehinderddat ik mg heb laten yinden om bot lyk in het water te gooyen en de zaak geheim te houden." De beschuldigde Doddema heeft steeds in de instructie en ook ter teregtzitting pertinent ontkeud hetgeen de beschuldigde Begeman te zijnen laste heeft verklaard. Hij ontkent den verslagene in eenig opzigt mishandeld te hebbende verklaringeu der getuigen hieromtrent verklaart by voor onwaarheid. De ambtenaar van bet Openbaar Ministerie heeft evenwel gerequireerd schul digverklaring van Doddema aan manslag en zjjne ver- oordeeliug deswege tot tuchthuisstraf van 20 jaren van Begemanaan het als agent in de uitoefening zyner bediening zonder grond toebrengen van slagen stooten of wonden en zjjne veroordeeling deswege tot gevangenisstraf van 10 maandenin eenzame opslui ting te ondergaan tot betaling eener geldboete van 100met solidaire veroordeeling in de kosten. 2 Junij. Het hof deed heden uitspraak in boven genoemde zaak en veroordeelde Doddema tot eene gevangenisstraf van twee jarenterwyl Begeman ont slagen werd van alle regtsvervolging. 1 JuDjj. De werkkamer voor puler IV der Willemsbrug over de Maas is beden-middag Tnet bare bemanteling, locbtsluizon. en*., omgekanteld, tjjdens daarin verschillende personen werkzaam waren aan bet metselen en bet gelyk maken van den bodem der rivier. Persoonlijke ongelukken zjjjn gelukkig niet te betreu ren. Eenige wetklieden ontvingen evenwel lichte kwets uren. De zware stelling, waarin de mantel geplaatst was, werd bjjna geheel vernield. 2 Junjj. De herbergier Jut en diens vrouw, die sedert eenige dagen onder verdenking lagen van betrokken te zgn bg den moord op merv. van der Kouwen te 'sHage, zgn jl. Zondagnacht naar de cellulaire gevangenis alhier overgebragt. Volgens een berigt uit 's Hage heeft de politie aldaar gisteren huiszoeking gedaan in een huis in de Jacob- Cats-Btraat aldaarwelk onderzoeknaar men zegt, mede in verband staat met bovengenoemden moord. Zou daarin eindelgk eenig licht komen? DirliMliinrf1 Junjj. Onze geneesheer, de heer C. W. Werner, herdacht heden den dag waarop hjj voor 25 jaren zich alhier als geneesheer vestigde. Reeds vroeg wapperde uit de* meeste woningen de driekleur. Aan vol-op binken van sympathie voor den jubilaris ontbrak 't niet. Prachtige geschenken werden hem aangeboden en wellicht geen enkele bleef achter den geachten arts met zyn feest geluk te wenschen. Moge ae heer Werner nog tal van jaren met denzelfden lust en on vermoeiden jjvor voor de gemeente dienstbaar zgn, zoo als hjj 't in alle opzichten sinds 25 jaren was. Hiddelbiirg:, -1 Jnnjj. Het provinciaal geregts- hof in Zeeland heeft heden uitspraak gedaan in de zaak van J. M. Welters, reeds vroeger door ons breedvoerig medegedeeld. Het hof heeft de kwalificatie van het feit als moedwillige verwonding aangenomen en de beklaagde veroordeeld tot eene cellulaire ge vangenisstraf voor den tjjd van één jaar. De werkzaamheden aan het droogdok alhier zgn heden aangevangen. Goon, 3 Junjj. De gemeenteraad heeft besloten tot eono geldleoning ten bedrage van ƒ12000, en tevens om de golden, die aan don commies ter griffie werden uitgekeerd gedurende het vacant zgn dier betrekking, onder de overige ambtenaren ter griffie te verdoelen. Het laatste besluit is met. algemeene stemmen op ééne na genomen. Een der raadsleden (mr. DelBaere) meende, dat de buitengewone werkzaamheden gcenc meerdere belooning eischten. Wjj zjjn van dat raadslid niet fewoon dat bjj karig is. Hier echter scheen een booze ai hem aan te drjjven. Het gaat toch niet. aan, dat men ambtenaren wier werkzaamheden geregeld zjjn meer laat doendan voorgeschreven is en daarvoor hen niet beloont, terwjjl het voordeel daardoor ver kregen in de stadskas zou vloeyen. Zoodoende was het beter dat men stedeljjke ambtenaren om niet liet wer ken, ten einde de gemeentekas te bevoordeelen. Maar van waar dan de ambtenaren? Wjj zjjn er zeer voor, dat men het algemeen bebmg bevordert, maar men brenge niet eenige weinige guldens in de kas, door een verdiend loon te onthouden. Dat wekt geen jjver en bevordert geen trouw. En nu moge men zeggen, dat de ijverige D'öt voor alles beloond worden mlmaar ook de jjvorigsto heeft zjjne behoeftendie vervuld moeten worden. Wjj verheugen ons daarom dat de beambten ter griffiedie met lust meer werk deden tjjdens er eene vacature ware, nu ook billjjkerwyze daarvoor worden beloond. Naar men mededeelt zal op het Zuider-zendings- feest op Woensdag 23 Junjj a. s. onder's Heer Arenas- kerke te vieren, de openingsrede gebonden worden door dr. A. Kuyper, van Amsterdam. T E L E G R A M. Gravenluige, 4 Jung. De Eerste Kamer heeft heden de Muntwet aan genomen met 19 tegen 6 stemmen. Kerknieuws. Beroepen te Goes Ds. E. W. Heyneken, pred. te Renswoude. De Cand. Nierstrasz heeft het beroep naar Krabben- djjke aangenomen. Gemongile berigten. Een scbippers-zoon op den Zuid-Kraajjert heeft met de pinksteren een jong paar ingespannen van zekere hoeve, zonder bet aan vader te vragen, en zal die nu van de hoeve afbrengen met een stok. »Nu moet ik mjjn zoon van zelf meer daggeld geven," zegt een tim mermans-baas te S. G., »want hjj wil geen zes schoven meer werken voor een gulden; en als hjj bij mij weggaat, dan wordt ik zelf nog knecht, in plaats van baas." Een bakkers-knecht te Rilland zegt Wanneer een lastertong mjj steekt, En groote leugens van mjj spreekt, Zal ik mg niet beklagen Ik denk dan maar aan t geen men ziet Het zgn de slechtste vruchten niet, Waaraan de wespen knagen. »Keesje te Heinkenszand moest zooveel bittertjes niet drinken des Zaturdags avonds," zegt zjjne moeder, »want daarom wil Truitje hem niet hebben." Twee boeren-dochters in den N. K. moesten zooveel praatjes niet maken van 'een wagenmakers-zoon te N. D., daar zij al blijde zouden zjjnals zjj hem iu de fuik kon den krijgenmaar Zjj hebben ook zooveel verstand Als ezels of een olifant, Daarom zgn zjj niet veel in trek, En zgn te rap met hunnen bek. Eene boeren-meid op den Oostdijk wordt verzocht haar tong wat in toom te houden van fatsoenljjke jon gens waar niets van te zeggen valt, en vooral niet van een jongen te Krabbendjjke. Onder Krabbendgko wordt eene boeren-dochter aangeradenzich zoo niet op te houden met den knecht, daar zjj zoodoende nie mand zal krjjgen. Een boer te E.moest geen menschen voor den gek houden, want dat past niet voor zulk een vrome kerkbroeder. Ook ware het beter dat hjj zjjne vrouw gelaste de meiden wat beter te behandelen, want in de kerk zal zij nietleeren hunne dienstboden slecht te doen. Te E. wordt een zet- baaB aangeradenwanneer hjj des Zondags uit het wandelen gaat, zgn moderne wandelstok maar t'huis te laten, daar die hem volstrekt niet past. Een arbeiders-zoon te S. wordt aangeradenzooveel praats niets te hebben van een schaaphoaders-dochterom dat hjj haar niet kan krjjgen. Ingezonden Stukken. Mijnheer de Redacteur l Met de opname van het onderstaande zult gg ver- pligten Utoen Dw. Dr. B. Op de eerstkomende algemeene vergadering van het Waterschap Schouwen zal door Hoofdingelanden beslist moeten worden, of het Waterschap een Stoomgemaal zal stichten, al dan niet. De Waterbouwkundige moet, op verzoek van het Dageljjkech Bestuur, den heer Ingenieur Badon Ghjjben zijn wezen raadplegen. De heer Badon heeft, naar men algemeen zegt, gerap porteerd, dat hjj voor Behouwen een Stoomgemaal niet direct noodig acht. Dat rapport wordt echter verschillend verteld. Meermalen is door verscheidene Hoofdingelanden te kennen gegeven, dat zg gaarne het gevoelen van in gelanden zouden kennen. Om dat ter kennis te brengen dienen ingelanden vooraf bekend te zijn met het juiste rapport van den heer Badon. Met de mededeeling daarvan kunnen Hoofdingelan den welligt hun doel bereiken. STOOMBOOTDIENST Middelburg en Zierikzee. CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. .Tuuii 1Ö75. Van MIDDELBURG: Zaturd. 5 's morg. 10,t Zondag 6 's nam. 5,— i Dingsd. 8 4, Woensd. 9 's morg. 10,— i Dond. 10 6, Vrjjdag 11 7,- Van ZIERIKZEE Zaturd. 5 's morg. 6,30 Zondag 6 Dingsd. 8 Woensd. 9 9 Dond. 10 Vrjjdag 11 7,- 6,30 i nam. 4, 4, 4» Retourkaarten uitgezonderd Wolfaarts- djjksche veer tot de helft der etoombootvracht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. Dito vrjj van 6toombootvracnt voor de eerstvolgende terugreie. Prjj«on «lor Boter on Ejjeren. Zierikzee3 Jung 1875. Boter laagste koers /0,57'/j en hoogste koers 0,67 per 5 hectogrammen. Kip-Eijeren laagste koers ƒ0,75 en hoogste Roers 0,80 per 25 stuks. Stobodentutt. van M. KOOLE en J. BOGERS. Zierikzee, 4 Jung 1875. Hunne dankbare kinderen. «ö.jarlge Echtvcreoniglng van JAN VERSCHOOR en JOHANNA MONNÉ. Zierikzee, 4 Jung 1875. Hunne dankbare kinderen. 35.jarige Koli tv ereoniglng Ph. R. ERTMAN P. T. GEELHOED. Zierikzee, 5 Junjj 1875. Hunne dankbare kinderen. Ondertrouwd M. den BOER Ce. Kerkwerve, 4 Junjj 187 5. N. BOOT Jd. kennisgeving. Ondertrouwd A. SLABBEKOORN wow aartsdijk, 5 Jung 1875. J. van STRIEN. Getrouwd ADRIANUS CORNELIS van der KLOOT, van Texel, ADRIANA BOOGAART. Zierikzee, 4 Junjj 1875. Bevallen van eene Dochter, J. E. TELDERS—Poortman. Renrsse, 1 Jung 1875. Bevallen van eene Dochter, M. A. MOL—Mands van der Jagt, St.-Philipsland, 2 Jung 1875. Met dankbaarheid aan den Heer, wien alle eer toekomt en aan wien wy alles te danken hebben, herdenk ik heden den dag waarop ik vóór 30 jaren de betrekking als G emeen te- Veld wach ter aanvaardde. St.-Philipsland, G. BOOGAARD. 4 Junjj 1875. Sociëteit: „Ons Genoegen BALLOTAGE op ZONDAG den 6 JUNIJ, 's namiddags ten 1 ure.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1