Bouwland en Boschgrond, BELANGRIJKE VERK0ÖP1NG. TIENDVRIJ BOUWLAND, gewigtig om ze niet aan bekwame hamlet), aan frisscbe krachten toe te vertrouwen. En dat vindt gjj bij mr. S. V. niet. Men zegthjj moet gekozen worden als voorstander van de Christelijke school? Maar is het dan U nog niet duidelijkdat, wat men zoo noemt niet anders dan secten-scholen zjjn, waarin onverdraag zaamheid wordt gekweekt. En nog meer. Men heeft het U in den laataten tjjd doen zien men maakt de heiligste zaak tot eene geldquestie. Onder den schijn van 's lands belang, van het onderwijs der jeugd te behartigenwil men scholen en schooltjes voor iedere godsdienstige rigting, en dan den staat met den last daarvan te bezwaren. Als of dit niet genoeg ware, henlt de partij van mr. Saaijmans en hjj zelf ook met de vyanden van licht en vooruitgangmet hendie zij in andere opzichten het heftigst bestrijden. Wanneer ook bij ons eens Rome den staf zwaaidezou mr. S. onder de eersten zijnom daarover ach en wee te roepen en toch werkt hjj mede, om ons aan dat gezag te onderwerpen. Daarom vragen wjj: Kiezers! is dat uw wenach, wilt gjj ons daarhenen voeren Denkt er een oogonblik over na en gelooft gij dan ook niet dat het beste zou zijn een ander te kiezen, een die ons een waarborg is dat die donkere wolken, die dreigen, zich niet over ons zullen ontlasten. Welnu, zulk eenen wordt D aangewezen door welmeenende en verstandige mede kiezers. Zjj wijzen U op eenen kracht- en talentvol len man, die reeds meermalen be wjj zen gaf, dat hg een strijder voor 's volks rechten en vrjjheden isdie U niet naar dure en oavruchtbare secte-scholen voeren zalmaar voor het behoud van ons onderwijsvan onze gewaardeerde school zal ijveren. Wilt gjj nog langer U belachelijk maken in het oog der natie, wilt ge U zeiven en Uwe schoonste voorrechten prjja geven, kiest dan den eenvoudigen ouden Vadermaar wilt ge U zeiven, Uw land, Uw volk een dienst doen en hou den wat gjj hebt, kiest dan Mr. M. Jacq. de WITT HAMER. 8TOOMBOOTDIEN8T van Middelburg op Rotterdam. Junjj 1S75. Van MIDDELBURG: 4 "8 morg. 10,— 6 '8 midd. 12, 7 's morg. 6,i Vrijdag Zondag Maand. Dingsd. Woensd. 9 Dond. 10 Yrgdag 11 Zondag 13 Maand. 14 5,30 j 7,30 7,30 i Van ROTTERDAM: Vrjjdag 4's morg. 9,30 u. Zaturd. Maand. 7 Dingsd. 8 Woensd. 9 Dond. 10 Vrjjdag 11 Zaturd. 12 Maand. 14 1 9,30» 11,30» 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 L. 1,-» DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDEENST Van Zierikzee, Hotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. STOOMBOOTDIEN8T tusschen Zierikzee en Rotterdam en tusschen gelegen plaatsen. Afvaartureu in Juujj 1H75. Van ZIERIKZEE: Van ROTTERDAM: Zondag 6 'snam. 1,— c Woensd. 9's morg. 6,-a Vrjjdag 11 7, Zondag 13 7,30 Woensd. 16 10. Vrjjdag 18 's midd. 12, Zondag 20 's nam. 12,30 Woensd. 23 2, Vrijdag 25 's morg. 6,— Zondag 27 6,— Woensd. 30 10,'i Dingsd. 8 'a morg. 9,30 n. Dond. 10 Zaturd. 12 Dingsd. 15 Dond. 17 Zaturd. 19 Dingsd. 22 Dond. 24 Zaturd. 26 Dingsd. 29 s nam. a morg. 10,1-5 1,— 2,- 6,- 9,30» 9,30 9,30» 12,15 QLïfbetttntictt* lOjnrige Eehtvere«>nigiii{f van A. van dek BURGHT en M. G. van RIJSSEL. Tholen, 3 Juni 1875. Hunne dankbare kinderen. Heden den 3 Junjjherdenkt onze Moeder en Behuwd-Moederde Weduwe LEEUWE, geboren Cornelia Leenart, haar OOste verjauivlaj;. Hart dankbare kinderen. Zierikzee. Uit aller naam, JOH. KODDE Jz. Voorspoedig bevallen van eeno Doolitor, M. C. van de KREKE de Wit. Middelburg, 31 Mei 1875. Eenige kennisgeving. Bevallen van eene Dochter, M. DALEBOUT—den Boer. Haamstede, 31 Mei 1875. Bevallen van een' Zoon T. STEUR—Blom. Renesse, 31 Mei 1875. Voorspoedig bevallen van een' welgeschapen Zoon, M. BESAANS-Vaal. Zierikzee, 1 Junjj 1875. n Heden overleed tot onze diepe droefheid, ons eenig en innig geliefd dochtertje DINA CORNELIA slechts 4 maanden en 19 dagen oud. Zonnemaire, C. van der WERF. 30 Mei 187 5. M. NIKERK. Algemeene kennisgeving. Heden avond ontsliep zacht en kalmmjjne geliefde Echtgenoot NEELTJE WESTHOEVE, na een smartvol doch geduldig ljjden van ruim acht-en-twintig weken, in den ouderdom van 53 jaar en 9 maanden, waarvan ik bijna 34 jaar met haar in eene genoege- lijke echtvereeniging mogt doorbrengen. Ieder die haar van nabjj gekend heeft zal kunnen beseffen wat wjj in haar verliezen. Moge God ons sterken in deze zware beproeving. Ouddorp, Mede uit naam mijner kinderen en 30 Mei 1875. behuwd-kinderen, S. BEZUIJEN. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving aan vrienden en bekenden. Het BESTUUR van het Begrafenisfonds "Tot Nut van 't Algemeen," brengt ter "kennis van belanghebbenden, dat de wtil- sttnvtrl vun Contributie voor de LEDEN, zoo van het groot- als kinderfonds met deze week eindigt en dat alzoo de algemeene doorbetaling van het fonds wederom zal aanvangen op Maandag den 7 Junjj O. 8. Zierikzee, 2 Jung 1875. Namens het Bestuur, De Boekhouder A. G. KUN. Elkerzek, 30 Mei 1875. De KERKERAAD alhier ziet zich van nieuws in de aangename gelegenheid gesteld (ImiUhar» \ncl- dinyj te kunnen maken van eene wone «Sffc van in de namiddag-godsdienst van heden ten behoeve der diakonie ingezameld. Bjj vonnis van de Arrondissements-Regt- bank te Zierikzee van den eersten Junjj 1800 vjjf-en-zeventig, is MOZES ZENDIJK, winkelier in manufacturen en in goud- en zilverwerken te Zierikzeeverklaard te zjjn in STAAT VAN PAILtJSSI '.MKNT. te rekenen van de dagteekening van het vonnis; daarbjj zijn benoemd tot Regter-Commissaris de Edel Achtb. Heer Mr. J. W. A. SCHNEIDERS van GREIJFFENSWERTHlid dier regtbank en tot Curator Mr. J. M. ISEBREE MOENS, procureur te Zierikzee. De Curator, J. M. ISEBREE MOENS. HEEREN KIEZERS IN DE EILANDEN worden uitgenoodigd tegenwoordig te zjjn op Vi-jj- <lug? don 4 Junjj aanstaande ten huize van G. A. A MPT to POORTVLIET, des namiddags ten 5 ure, ten einde een Candidaat te kiezen voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Namens het Bestuur der Kiesrereeniging in het Eiland THOLEN, de Secretaris, A. de GRAAFF Gz. HER RESTED ING. KERKVOOGDEN der HERVORMDE GEMEENTE te BRU1NISSE doen te weten, dat de BESTEDING vmii Het AFBREKEN dor bestaande ou liet BOUWEN van eene NIEUWE CONSISTORIE is afgekeurd moeteu worden. HERBESTEDING bjj enkele inschrijvingvolgens 1 der A. B.7.al plaats hebben op Zutur«l den «Junjj 1S75, in de bestaande Consis torie, des namiddags ten 6 ure. De inschrjjvinga-biljetten moeten vraebtvrjj bezorgd worden, ten Kantore van den Secretaris-Kerkvoogd. Het Bestek ligt ter lezing in de Herberg het •Veer huis," op de Haven to iiruinisse. Aanwijzing in loco zal gegeven worden op Dom/er dag den 3den Juni) a. s.des middags van 12 tot 1 ure. Kerkvoogden der gemeente voornoemd C. BOLIER, Cz., Voorzitter. A. van POPERING, Secretaris. AANBE STED4NG. Het BESTUUR der Watorkooring van don Calami- teusen polder ANNA, zal op "VrjjHug «Ion II .Junjj IH75, des voormiddags om 11 ure, in het gemeentehuis to Cortgeneonder nadere goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland, AAN BESTEDEN: Bet herstelclo vernieuwing en liet on«lorl»ou«l tot 30 April 1870, van <lo Aarde, Kram-, Rjjs- en Stoeugloojjiugwerlienaan ilen Zeoiljjlc van genoemden pol«ler Anna. De besteding geschiedt in hot openbaar, bjj enkele inschrijving volgens 1 der A. B. De inschrgvingsbiljetten moeten oen uur vóór do besteding worden ingeleverdin hot gemeentehuis voornoemd, alwaar zjj in eeno bus worden verzameld. Aanwjjzing des Maandags en Donderdags van des morgens 10 uro tot des namiddags 3 urevóór den dag dor besteding, torwjjl inlichtingen to bekomen zjjn bjj den Djjksopzichter K. van ROOI JEN Wz. te Cortgene. Het bestek ligt ter lezing in het gemeentehuis voor noemd, en is voorts op franco aanvrage, tegen betaling van 70 cent, van af den 4 Jung e. k. to bekomen bjj don Boekhandelaar S. J. de JONGE te Qoes. Cortgene, 31 Mei 1875. Het djjksbestuur voornoemd, P. van WEEL Jz., Voorzitter. H. ROELOF, Secretaris-Ontvanger. A A N B ESTEDIN G. Het BESTUUR der Waterkeering van den Calami- teusen polder B U RG II en \V E S T L A N D 7.al op Zatiirdag «lei» lii .Junjj I87G, des middags ten 12 uurin het Gemeentehuis te Burgh, onder nadere goedkeuring van HH. Gedeputeerde Staten van Zeeland AANBESTEDEN: Bet BERSTEL, <lo VERNIEU WING en liet ONDERHOUD tot 30 April 1870 vnn «Ie Aarde- Kram-, Rjjs- en Htoeiigloojjiiig- werken aan rle Waterkeering van femelden polder. De besteding geschiedt in het openbaar bjj enkele inschrijvingvolgens 1 der A. B. Het bestek ligt ter lezing bij den Secretaris-Ont vanger in het Gemeentehuis en bjj don Werkbaas W. Nieuwdorp te Burghen ia tegen betaling van 0,25 te verkrijgen bjj den Booklianaelanr van DIS- HOECK te Zierikzee. Aanwjjring geschiedt op Zaturdag en Woensdag vóór de besteding. Het Bestuur voiwnoemrf J. M. d e G L o P P E R. W. BOOT, Wz. DËU R L O OP O LDKlt BES TEDIN G op Woensdag: don lO .Junjj 1875, des avonds ten zea urete Tholenin het Logement van A. F. STOLS te Tholen ONDERHOUD der gewone AARDE-, KRAM-, RIJS- en STEENGLOOIJINGSWERKEN, aan den Zeedijk van den polder DEURLOO mei bijlcvering van alle de daartoe bcnoodigde MATERIALEN en ARREIDSLOONEN. Bestek is tor inzage van af heden, tot aan den dag der aanbesteding, terwijl de aanwijzing zal plaats hebben op Woensdag den 16 Juni) 1875de9 namid dags van 2 tot 3 ure. Tholen, 31 Mei 1875. Het Djjksbestuur van den Polder Deurloo, A. GELUK, J.Az.Dijkgraaf. C. J. de V. van NOORDEN, Ontv.-Griffier. 10 L L i I i s 1 WASCHP0E D I R. Een weinig van dit poeder, ter waarde van een cent, gemengd in eenen emmer wel- of bronwater, maakt hetzelve even zoo goed schuimbaar en voor de wascli geschikt als liet regenwater, te bekomen bij C. J. KORSTEN, in Verfwaren. AANBESTEDING. Het BESTUUR der WATERKEERING van het CALAMITEUS WATERSCHAP ELLEWOUTSDIJK en den CALAMITEUSEN POLDER llOUSSKLEN, zal op Zaturdag «Ion 1*4 .limij 1875 des voormiddags te 11 uren, in het gemeentehuis te Borstelenin het openbaar, onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Zeeland, AANBESTEDEN: A. Het HERSTELde VERNIEUWING en het ONDERHOUD tot 50 April 1876, van de Aarde-, Kruin-, Rijs- en Steenglooijing- werken aan de Waterkeering na» bovenge noemd Waterschap in twee perceelen. B. Het VERDEDIGEN van den oever door het aanbrengen van zinkstokken het maken van rijshoofden en het doen vun grondboring aan den Culainiteusen polder Rorsseten. C. Het VERDEDIGEN van den oever aan den bovengenoemden polder Borsselen door sleenbestorting. De besteding geschiedt bjj enkele inschrijving voor elk perceel afzonderljjkvolgens paragraaf 1 der Algemeene Bepalingen voor de aanbesteding enz. der werken van de Zeewering en Oeververdediging der Calamiteuse Polders of Waterschappen in Zeeland. De inschrgvings-biljetten worden ingeleverd bij den tjjdeljjken Secretaris-Ontvanger van het Waterschap, wiens kantoer voor deze besteding zal gehouden worden bij den heer H. A. HAGEN te Borsselen. De bestekken zullen van den 4 Jung af ter lezing liggen bij den Secretaris-Ontvanger en bjj do Water bouwkundige Ambtenaars en voorts tegen betaling van ƒ0.80 verkrijgbaar zjjn bjj de Boekhandelaars F. KLEEUWENS ZOON te Goes. Plaatselijke aanwjjzing op Maandag en Woensdag vóór de besteding. Verdere inlichtingen zjjn te bekomen bjj het Bestuur en de Waterbouwkundige Ambtenaars voornoemd. Borsselen, 28 Mei 1875. L. ROTTIER, Voorzitter. M. JACQ de WITT HAMER, waant. Secretaris-Ontvanger. Openbare Aanbesteding. Op Z:it<*riliig «Ion U> .Juni 1875, des voormiddag» to 11 uren, zal door het BESTUUR der WATERKEERING van den CALAMITEUSEN POLDER WILLEM-ANN Ain de dorpsherberg te Bieselinge, volgens 1 der A. B. worden AANBESTEED: Bet herstel«lo vernieuwing on hot ondei'linml tot 30 April 1876,van «le Aarde-, Kram-, Hjfs- en Stoen- glooijingwerken aun bi>veuge- noemden pokier. Het bedek ligt van af 1» Jung tor lozing in gemeldo herberg en in het gemeentehuis te Kapelle, tcrwjjl hot tegen betaling van f Ö.HO verkrijgbaar is bjj do boekhandelaars F. KLEEUWENS ZOON, te Goes. Aanwjjzing op Minimin*; en Donderdng vóór de besteding. Verdere inlichting wordt gegeven door den Djjksop zichter H. N. van der BEEK te Bieselinge. Bieselinge den 2 Junjj 1875. Het Bostuur voornoemd, A. MEIJAARD, Voorzitter, J. J. C. R. van per BILT, Secr.-Ontv. De Notaris Mr J. A. BOLL E zalten verzoeke van 7.jjn Principaal op VrUdujg I .Juni 1875 des voormiddag» precies ten 10 ure voor dc dorpsherberg te Haamstede publiek presenteren to verkoopen EENE GROOTE PARTIJ lliSf111L en meerandere KOERENDE GOEDEREN. De Notarissen Mrs. J. f/i. MOOLENBURGH en J. C. «E van der LEK db CLERCQ zullen, op Vrjjdng 11 .Juu\j o. 1«des 1 voormiddags 10 ure, ten verzoeke van M. GEELHOED en van den heer J. E. MULOCK HOUWERals be windvoerder van den afwezigen P. GEELHOEDaan de Hofstede door den eersten bewoond to Zierikzee, publiek presenteren te verkoopen Eone nanziuiiljjkc purt\j iiElf mil, bestaande inO KAARDEN SO mtulrs MEUK VEE, eenige Iloeixlers en voorts een uitmuntende U A N D B O U W E R S- INVENTARI«s. Een MESTPUTeenige MUTSAARDS en eene partjj HOOI en STROO. En des namiddags te 5 ure van denzelfden dag in het Hótcl »de Weerd" te Zierikzee, EENE PARTIJ KLAVERS, GRAS M KAATIIÖIII TE VELDE, alles breeder bjj biljetten te omschrijven. De Notaris J. M. BOUVIN, zal op Znturdng den 19 Junjj 1875 's namiddags ten vier ure, in do dorpsherberg te Oos- terland, in het openbaar aan de meestbiedenden voor den tjjd van veertien aohtereeuvolgeiule jnren VERPACHTEN: 7 B. 87 A. 40 C. gelegen onder Oosterlandin pacht bij de He6ren J. FLoniL Jz., L. Visser, J. W. F. G. de Bobst Verpoorn, L. J. van Vessem en T. Zoeter, aankomende de Diakonie der Hervormd© gemeente te Oosterland. Gegadigden worden verzocht zich van sol ide borgen te voorzien, op de verpachting tegenwoordig. UIT DE BAND TE KOOP: EEN EXTRA MOOIJE PARTIJ i 1 I I 1 1 0 1 f s van verschillende lengtens en diktens en geschikt voor different gebruikt; franco te bevragen bg C. de VOS, Visschersaijk te Zierikzee. 800 gulden ter leengevraagd, tegen 6 pCt. rentemet aflossing per drie maanden van 100 gulden tegen goeden waarborg. Adres franco brieven letter Z.Bureau dezer Courant. Op Woensdag «len S3 «Juni 1874, des voormiddags te 10 uren, en, zoo noodig, den vol genden dag te Goes, iu het koffijhuis »de Prins van Oranje", ten overstaan van de Notarissen Mr. A. E. var DISHOECK te Heinkenszanden J. M. PILAAR te Goes van RUIM 130 HECTAREN liggende in den in het jaar 1874 ingedijkten Schenge- polder, waarvoor vr jjOom van grondbelas ting: is toegestuuu voor 18 jaren, ter- wjjl op het verzoek om dieu termjjn tot het dubbel te verlengen eerstdaags beschikking wordt ingewacht, te veilen in 49 perceelen en in diverse combinatiën. RUIM 18 HECTAREN 1 19 1 3 19 liggende vóór gemelde gronden, te veilen in 5 per ceelen en gedeelteljjk gecombineerd. Alles in de gemeenten 's Heer Arendskerke en Wol- faartsdijk, Zuid-lievelandProvincie Zeeland. Informatiën zjjn te bekomen bij de heeren mr. J. G. de WITT HAMER en J. A. BE VIER de FOUW, bei den te Goes, en ten kantore van voornoemde Notarissen Mr. van DISHOECK en PILAAR, terwijl bjj laatstge noemden op franco aanvraag verkrjjgbaar zgn Catalo gussen met kaartje der te veilen gronden. UIT DE BAND TE KOOP om dadelijk te aanvaarden. EENE BEKLANTE met KRUIDENIERS-WIN KEU en completen INVENTARIS, staande op een welvarend dorp in Zuid-Beveland en voor uitbrei ding vatbaar; te bevragen bjj de Uitgevers dezes. TË koop: 120 Roeden LUCERN, bg G VERMEURS te Oosterland. NOG VOORBANDEN: PUIK MANGELZAAD. L. H. van OEVEREN, Dutvelands Koffijhuis, Oude Haven. UIT DE HAND TE KOOP: Eene KALFKOE; te bevragen bg de Uitgevers dezes. Goudfftisant-Eijeren TE KOOP. Buitenplaats MON-PLAISIR Noordgouwe Verkrijgbaar bij W. Ridderhof: JENEVER i ƒ0,75 per Uitcr. BRANDEWIJN .»- O,SS MADERA- I,— Fleiseii. Alsmede alle Boorten van LIKEUREN. ONTVANGEN: Chevreau lederen kaplaarzen voor Jongens en Meisjes, eerste kwaliteit, C, PATERIK, mr. Schoen- ©n Laarzenmaker Vischslop. Puike Stokholiner Teer, Puik Rijstmeel voor Varkensvoeder en O LIE en LOOG OM ZEEP TE MAKEN. Alles tot concurreerendo prijzen bjj C. KAPPERS te Brouwershaven. O N'T VANGEN: Beste An\jsO,SO per flesch. Anisette - 1,10 Persico ....»- 1,— W. RIDDERBOF. N". 4154 4161 3901 f70. -70. -70. Schoenmakers-Knecht. Wordt ZOO SPOEDIG MOGELIJK GEVRAAGD een bekwaam SuliocMMiiakerH-Kneoht, tegen goed loon, bij W. IMPENS te Heinkenszand. Door omstandigheden TERSTOND een ongehuwde METSEUAARS-KNECHT benoodigd, tot December vast werk, bjj M. VERJAAL te Dreischor. C. TOLKMr. Metselaar te Woerdenvraagt TEN SPOEDIGSTE *2 bekwame KNECHTS, tegen hoog: loon. TERSTOND EENE WERKMEID benoodigd bij Mevrouw MULOCK HOÜWE R van Andel, Post9traat. TERSTOND eene BURGER-DIENSTMEID benoodigd bg H. EVERWIJN te Dreischor. T E 11 S T N D eene BOER EN-DIENSTMEID benoodigd bij de Wed. L. DALEBOUT, in de Schelp- hoek onder Haamstede. TERSTOND eene BÓEREN-DIENSTMEID boDoodigd; adres bjj den Boekhandelaar v. DISHOECK. Uitüfeveriü»: DE UOOZE A WAAUE. Snelpersdrukkerjj van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meolstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2