ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No, 5518 Donderdag 5 Jiinij 1875. 5isteJaarg. Verachjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prijs per 3 maanden is ƒ1,30, tranco per post ƒ1,60. ADVERTENTIE N 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend: dat een gedeelte van de Straat aan de Zuidzijde der Oude Haven moet worden opgebroken voor hot leggen vau rioolbuizen ouder de straat; cn dat, tengevolge daarvan, gedurende tanige dagen uiot met rij- of" yoortnigeu mug wordengeredeunan <1© Zuidzydr <lcr Oude Huvou van <1© tweede liouteu brug tot uuu den ringiiiuur t>u Het Ilavenpleiu. Ziebikzbë, den 31 Mei 1875. De Burgemeester en Wethouders, C. J. FOKKER Weth.l. B. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. De Verkiezingen. De verkiezingen in 1875 hebben onmiskenbaar eene bijzondere beteekenia. In de meeste gevallen geldt het bij verkiezingen de vraag vóór of tegen de Uegeriug, die tjjdeljjk (alles in dit ondermaansche ia fcjjdeljjk, zeide de heer vau Loon bij de muntwet) de teugels in handen heeft. Men kiest den kandidaat der Regering of der oppositieal naar gelang mon reden heoft zich over de wjjze waarop de Regering het algemeen belang bevordert, te verheugen of to beklagen. Want het algemeen belang is het éénig rigtsnoer. Men vaardigt niet iemand at naar de Tweede Kamer der Staten- Generaal, omdat men zjjn persoon hoogacht, omdat men persoonlyk met den kandidaat op een vriend- achappeljjken voet verkeert. Al die overwegingen be- hooren wel niet geheel tot het verleden®en het is nog wel geoorloofd om op karakter en persoonlijke hoedanigheden van geest en gemoed acht te slaan maar die consideratien zjjn tooh altjjd ondergeschikt aan de quaeBtie van beginseleu. Het verkiozingBwerk is een te ernstig werk, dan dat men het zou mogen bezigen om een vriendendienst te bewyzen. Persoonlijk belang mag zeker niet wegenwaar het geldt zooda nige keuzo te doendie het meest met het algemeen belang overeenstemt. Maar hoe zou het mogeljjk zyn nu reeds een beslis send oordeel te vellen over de beginselen van het tegen woordig ^Ministerie Het Ministerie zelf heeft dit onmogeljjk gemaakt. Ten aanzien van alle vragen van den dag heeft het zich met een dichten sluyor omhangen. Zjjne beginselen omtrent belastiog-herzie- ning zjjn in nevelen gehuld. Teu aanzien van den aanleg van spoorwegen heeft het zjjne gedachtou zorg vuldig begraven. Van zjjne plannen omtrent leger- hervorining is niets gebleken-, een weifelend Minister van Oorlog trad af en werd opgevolgd door een ander, van wien men niet weet wat hjj in zjjn schild voert. De interpellatie van den heer Kujperdie veertien dagen geleden heeft plaats gevondenheeft wol aan getoond wat de Regering niet wilmaar niet wat zjj wel wil. Met een omhulling van woorden heeft do heer Heemskerk zjjne intiemste gedachten verborgen. Een jaar lang is geregeerdzonder dat iemand weet naar welke rigting wy worden gestuurd Alleen ten aanzien van de Koloniën hebben wjj iets gehoord maar dat ons niet veel verder brengt. De politiek van do vorige Regering wordt volgehouden, maar anders toegepast. Raadselachtige formule J Alsof een conser vatief beginsel anders dan behoudend en een liberaal beginsel anders dan liberaal kon worden toegopast Regeren is niet denkbaar zonder overeenstemming tusschen beginsel en toepassing. Duswelke hulde aan dit Ministerie en inzondorheid aan den Minister van Bionenlandsche Zaken toekomt wegens zijne voor beeldige werkzaamheid en zjjne onmiskenbare voort varendheid welke beginselen dit Ministerio verte genwoordigt, weten wjj niet. Het zonderlinge verschijnsel doet zich voordat Regering en Staten-Generaal een jaar lang onafgebroken met elkander in gemeen over leg zijn getreden zonder dat iemand nog zeggen kan, in welke rigting het stoaatsroer wordt gestuurd. Onder die omstandigheden kan by de aanstaande verkiezingen de vraag niet gesteld wordendrukt de kandidaat de boginselen der Regering uit of niet? Maar alleen deze vraag moet gesteld wordenwelke zijn de beginselen van den kandidaat zeiven Hoeveel duisternis ook over de verklaringen van den Minister van Binnenlandsche Zaken zweeft met betrekking tot het vraagstuk van het onderwjjsdit staat vast dat in het volgend zittingjaar èn hooger- èn lager onderwys aan de orde zullen komen. De Minister van Binnonlandsche Zaken beeft een wetsontwerp tot her ziening der wet van 1857 op het lager onderwijs beloofd. Hjj heeft dit niet eenmaal maar herhaaldelijk gedaan. Hy wil ook dit is duideljjk het onderwijs verbe teren. Maar van welke zyde is die aandrang tot her ziening van de wet van 1857 uitgegaan Alléén van clericale zjjde? Neen ook van liberale zyde. Bjjkans alle rigtingen stemmen overeendat de wet van 1857 herzien moet worden. Ia het nu niet te vreezendat de Minister zal trachten zoodanige herziening voor te dragendie aan beide partjjen bevredigtmet andere woordendat hjj trachten zal ook aan de kerkelijke party concession te doen Wel heeft hy herhaaldelijk verzekerd dat ook hjj het hoofdbeginsel der openbare school de neutraliteit niet wil aanrandenmaar ioder ziet indat men ook zijdelings op de openbare school kan inbreuk maken, alhoewel men de hoofdbe ginselen ongeschonden laat. Of wien is het onbekend, dat het ontwerp van den heer Heemskerk van 1868 ten doel hadonder sommige omstandigheden hulp onderwijzers aan het hoofd der openbare school te plaatsen, ten einde de katholieken te bevredigen Toch zou door die handelwijze het peil der openbare school verlaagd in plaats van verhoogd zijn geworden. Welke wijzigingen zal de Minister voorstellen? Hy aarzelt zelf nog. Hjj heeft daaromtrent geeno vaste overtuiging. Het ljjdt geen twjjfol of de aanstaande verkiezingen zullen op 's Ministers zienswijze invloed nitoefenen. Door den heer Fransen van de Putte werd daarop bij de intei^ollatie Kuyper te regt gezinspeeld. Vallen do verkiezingen uit in anti-liberalen geest, dan zal de heer Heemskerk zjjn wetsontwerp in dien geest ook inrigten en zich op de geblekene volksovertuiging kunnen beroepen. Geven de verkiezingen echter de nederlaag aan de clericalen dan zal do heer Heemskerk natuurlijk meer neiging bekomen tot het liberalisme. Dnt is de ware toestand, en daarom bohooren de kiezers ditmaal uitsluitend acht te slaan op de begin selen die hunnen kandidaat vertegenwoordigt en op do waarborgen die in de keuze van dien kandidaat elegen zjjn ter bevordering van de zegepraal zijner eginselen. De kiezers hebben ditmaal eene eewietige taak te vervullen. Van hen hangt het af, of de regering zich in eene goede rigting zal voortbewegen, dan wel naar eene tegen overgestelde rigting zal gedreven worden. Van hen hangt het af, of do heer Heemskerk zal gedwongen worden zich met lijf en ziel te werj>en in de armen van den bekwamen kerkelijken drjjver, den heer Kuyper, dan wel zich van die kracht, die furiegeheel zal losrukken om met de liberalen dien gemeenschappeljjfeen vjjand te bestrijden. Dat de Middelburgsche kiezers van het gewigt dezer verkiezing ten volle doordrongen zullen zyn, daarvan houdt ieder zich overtuigd. De heer Tak van Poortvliet is een warm voorstander der liberale beginselen een hoogst bekwaum lid der vrijzinnige party, die op do handelingen der Regering scherp toezigt zal uitoefenen en wiens nationaal gemoed zelfs geene zydelingsche inbreuk op de schoolwet zal dulden. De Middelburgsche kiezers zullen zeker op hunnen post zjjn en aan den heer Tak van Poortvliet eene overwinning verzekeren, geëvenredigd aan zyne talenten. Minder gerust zijn wij ten opzigte van Goes. Er was een tjjd. dat het district Goes aan de liberale beginselen eene meerderheid verschafte. De lieer de Laat de Kanter was gedurende den korten tijd, dat hy in de Kamer zitting had, een sieraad der, liberale partij. Hjj had den moed zijner overtuiging in hooger mate. Doch de anti-liberale beginselen wonnen in kracht, juist onder de optreding van het eerste Ministerie Heemskerk. Een in vloedry k grondeigenaar, de heer Saaijmans Vader, stelde zich kandidaat en heeft thans sedert negen jaren zjja district vertegenwoordigd. Op welke wjj ze? Dat weet ieder, die gedurende dieu tjjd de parlementaire beraadslagingen heeft nagegaan De heer Saaymans Vader betoonde zich steeds een ernstig, een geloovig man, maar èn de ligchaamsgebreken, waarmede hjj is gekweld èn de eentoonigbeid zjjner spreektrant èn vooral de omstandigheid, dat hjj steeds dezelfde denkbeelden op de onbehagelykste wjjze uit drukt, hebbeu hem, zelfs by zyne eigen j party, tot een lastpost gemaakt, zoodat hjj niet den geringsten invloed noch door zjjne optrediog, noch door zjjne voordragten, noch door zjjne denkbeelden uitoefent. In geen geval kan en mag de heer Vader zelfs op ééne enkele liberale stem rekenen. De liberaal, die hem stemt, pleegt verraad aan zjjne beginselen en ieder kiezer, die hem stemt, bevordert nationalen tjjdroof Ook de eerbiedwaardigste gemoedeljjkbeid wordt, wan neer zjj zich ten allen tjjde in dezelfde bewoordingen uitdrukt, eiadeljjk ongenietbaar. Het ia daarom eene uitnemende gedachte geweest van de liberale partij te Goes bjj deze verkiezing ernstig op te treden Zjj heeft tot haren kandidat gekozon Mr. Af. Jacq de Witt Hamer. IVio kent in Zeeland niet den kundigen, eerlnken, regtschapen Goesschen advocaat, die nog op jeugdigen leeftjjd, zjjne krachten onvermooid wjjdt aau het al gemeen belaug en ook vooral aan do atoffeljjke verbe tering dor arbeidende klasse. De heer Hamer is in en buiten Goes bjj uitstek populair. Wetenschappelijk gevormd, en vol liefde voor do praktjjk, logisch on helder in hetgeen hjj scbrjjft en in hetgeen hjj spreekt, bezit hjj al ae eigeascbappon om een nuttig lid dor Volksverte genwoordiging te zyn. Zjjn woord en handeling zouden juist de tegen overgestelde werking hebben als die van don heer Saaymans Vader; hij zou invloed uitoefenen, terwjjl do heer Vader door zjjuo adviezen slechts zijne hoorders ontstemt. Als men den heer de Witt Hamer kiest, zal Goes vertegenwoordigd worden door een afgevaar digde, dio betoogt en niet meer door een afgevaardigde, die preekt. Met hot oog op hot alles beheerschcnd vraagstuk van het volksonderwijsdat in hot volgond zittingjaar aan de orde komt, is de heer de Witt Hamer de aan gewezen kandidaat hjj zal er niet ligt toe medewerken, om de volksschool in handen van do kerk to. spelen. Maar bovendien ia do vorkieiiog van don heer Hamer zeer wenscholjjk, omdat hy eene studie beeft gemaakt van de coöperatieve vereenigingen, Hjj was de eerste, in den lande, dio dat onderwerp inleidde. Welnu! dat onderwerp komt ook in hot volgond zitting-jaar aan de orde. Wat is nu meer eigenaardig, dan dat de heer Hamer een zetel worde ingeruimd in de Volks vertegenwoordiging, om over deze zaak zjjne denkbeeU den te ontvouwen? Het algemcono belang zal doarbjj meer gebaat zjjn dan bjj eene herkiezing van don heer Saaymans Vader. Kiezers to Middelburg en te Goes wilt gjj de banier der vrjjhcid omhoog dragen, bevordert dan met al uwo vermogens de verkiezing van: Mr. J. P. R.TAK van POORTVLIET Mr. M. J. de WITT HAMER. Nieuwstijdingen. ^Denemarken. De laatste post nit IJsland brengt berigten omtrent aardbevingen veel heviger dan die, welke in het begin van dit jaar plaats hadden. Terwjjl bjj de eerste uit barsting twee vulkanen ontstaan zjjn, een in hetDung- ju-gebergte en een andere op een bergvlakte ongeveer vjjf mjjlen van Myratn gelegen, zijn er later nog drie vulkanen ontdekt, terwjjl de vulkaan op don Dungju nog steeds brandt. De eerste dezer vulkanen heeft zich den 10 Maart geopendde tweede den 29 Maart (den tweeden Paaechdag) en wel ten zuiden van Herderbreid, tea oosten van het Dungju-gebergte en de derde vul kaan, die meer op eene massa kraters bjj elkander ge- Ijjkt, is den 4den April ten zuiden der beide vorigen uitgebroken. De uitbarsting van 29 Maart wordt in het IJslandsch dagblad Nordanfari aldus beschreven Uit eene pachthoeve aan de rivier Johul gelegenvijf mjjlen van Grunstadirzag men uit een alleenstaande met Bneeuw bedekte rots ten zuiden van Herderbreid, een dikke kolom rook opstijgen en men maakte hier uit op, dat in Vatnajohul een vulkaan zich had geo pend. In de andere boerderjjen dacht men, dat het bjj Modrudal, in het Dungju-gebergte was, zoodat men eigonljjk het juiste punt nog niet weet. De vulkaan heeft eene ongelooflijke massa lava en puimsteen uit geworpen. De aschregen was zoo dik, dat de zonne stralen er niet door konden dringen en men verpligt was licht aan te steken. Deze duisternis duurde, naar mate men meer of minder van den vulkaan verwjjderd was, in het dal van Johul 5, en dat van Fljot 5 en in de Scydio-fjord 2 uren. Do asch en puimsteendie de geheele oppervlakte van den grond bedekte, was op sommige plaatsen 6 duim hoog. De heer John Sigords- son schrjjft van Gautloond den 10 April: Het is moei- jeljjk zich een denkbeeld te vormen, van hetgeen hier gebeurt. Het schjjnt, dat de uitbarstingen hoe langer hoe heviger worden. Het, scbünsel van het vuur der vulkanen is zóó sterkdat het binnenste der huizen den geheelen nacht verlicht is: het onderaardsch ge- drtiiseh is sterker dan ooit. Ofschoon de uitbarstingen van tjjd tot tjjd ophouden beginnen zjj evenwel tel kens weder op eene lengte van drie mijlen. De laag lava is op sommige plaatsen een halve mjjl hoog. De schade, daardoor veroorzaakt, is zeer groot, vooral in het Oosten. Vóór den zomer zal men geen juiste naspo ringen kunnen doendoch alsdan zal men zeker eene uitvoerige beschryving hebben van de*grooto omwen telingen in de natuur, in het Dungju-gebergte. ©wgclanïi. De bezitters van kolen- en jjzermjjnen in Zuid-Wales hebben oen by eenkomst met de gevolmagtigden der mynwerkers gehad. De arbeiders boden aan tegen 121/i pCt. loonsvermindering 'twerk te hervatten. Na een langdurige zamenspreking werd dit voorstel aan genomen. In geheel Engeland, maar bovenal ter plaatse, waar de werkstaking gedurende zooveel weken kommer ver spreid heeft, werd deze tijding met vreugde vernomen. Voorzeker is er in Engeland of elders nooit een strike op 't getouw gezet van zulk een omvang en die tevens met zooveel hardnekkigheid werd volgehouden. Beide partijen, patroons en werklieden, hebben enorme schade geleden, en de vruchten die zjj van dezen strjjd zullen oogsten zyn moeyeljjk aan te geven. Zooveel echter is zeker dat de Engelscke werkman zich gedurende al dien tijd uitstekend gedragen, heeft, zoo dat hjj de ach ting van eiken weldenkende verdient. Een correspondent van de Hour, op Thitai, vermeld de buitengewone ongelukken, die de manschappen van een Engelsch schip op de vaart van Nieuw-Zuid-Wales naar San Francisco troffen. Het schip de Air eg Force van Liverpool, een nieuw ijzeren schip van 1025 ton, strandde aen 17 Januari op een koraalrif bjj de Gam- brin-eilandenkapitein en manschappen waren verpligt bet schip te verlaten. Een schooner uit Tahiti nam hen uit de booten op, bragt hen naar Tahiti, en korten tjjd daarop werden zjj door den consul aldaar op een Amerikaansch 9chip, de Margaret Crohard, naar San Francisco gezonden. Dit schip sloeg bjj een storm om; veertien personen werden gered, waarvan 7 tot de Airey Force behoorden. De geredden zwierven vier 1 dagen op zee, vóór zjj land bereikten, en leefden alleen van oranje-appelen, die een deel der scheeps lading uitmaakten. De weinigen, die van de bemanning der Air eg Force zyn overgebleven, waaronder ook de kapitein, een joDgmensch van 21 jaar, behoort, hebben zich nu ten derden male naar San Francisco op weg begeven. Conatantinopel, 29 Mei. Men berekent, dat bjj de jongste aardbeving in Klein-Azië meer dan 2000 menschen zjjn omgekomen en vele dorpen zyn vernield. ilcfcerltirtïi. Elbura: 28 Mei. Tot directeur der gasfabriek alhier is benoemd de heer H. A. Kampers, van Am sterdam in de plaats van wjjlen den heer P. van der J Wal. Utrecht, 31 Mei. In de heden alhier gehouden vergadering der vereoniging tot verspreiding van kennis aangaande 's lands verdedigingzjjn de volgende stellingen behandeld 1°. het belang van 's lands ver dediging eischt do afschaffing der dienstvervanging. 2°. Noch bet algemeen belang der maatschappij, noch de bjjzondere belangen der individuen zjjn een beletsel om tot die afschaffing over te gaan. 3°. De Grond- i wet laat de afschaffing toe. Do vergadering heeft besloten tot een algemeen pe titionnement aan den Koningom op de afschaffing der dienstvervanging aan te dringen. Lelden31 Mei. Men schrjjft ons: Zaturdag morgen rees do thermometer, bjj eene aftrekkende donderbuitot 68°dos avonds teekendo hij 50°. Heden nacht heeft het op vlakke plaatsen gevroren. Ten gevolge van de aanhoudende droogte hebben de tuinierso. a. te Veurduizende guldens schade aan Iftt vroege bloemkool-gewas dat geheel mislukt. In Haarlemmermeer o. a. is bederf ontstaan in hetkoorn, dat met verlies bedreigd wordt Dordreoht, 30 Moi. Gisterenvoormiddag heeft I oen vreeseljjk ongeluk plaats gehad. Eenigo kinderen waren daar aan het spelen in de nabyheid van een grooto kist, waarin een orgel van een der aldaar staande draaimolens wordt geborgen. Het Gjarig zoontje van G. Koopman bevond zich aan de voorzydo en een paar andere kinderen aan de achterzijde der kist, toen deze vermoedeljjk door het dawen er tegen, omviel en teregt kwam op bot hoofd van dat Gjarigjongentje, hetwelk als het ware vermorseld was. Het bloed spatte er aan j weerzjjden uitzoodat het dan ook korte oogenblikken daarna overleed. Zierilcseee, 1 Jnnij. In den laatsten tjjd is de j vraag wel eens gedaan: Welke is de roeping der Ver- I eeniging Volksonderwijs" in zake de verkiezingen? In verband met die vraag nemen wjj het volgende over j uit de Arnh. Cour. van gisteren: In de vergadering van de Vereeniging School ver bond" te VfHaeg, heeft de beer A. van Goltstein, minis- ter van Kolomenbjj het bespreken der vraagof genoemde vereeniging zich met Volksonderwijs zal ver eenigen hiertegen geadviseerd, omdat laatstgenoemde vereeniging een politiek karakter had. Dit werd echter door een paar leden tegengesproken: Volksonderwijs mengde zich niet in de politiek, maar behartigde bij de verkiezingen slechts de belangen van het onderwys, onverschillig tot welke politieke rigting de kandidaten behooren. Door den Minister van Oorlog zyn, ten vervolge op de ministerieele aanschrjjving van 12 April, de tjjd- stippen voor de opkomst in werkelyken dienst van do verlofgangers der militie, onder no. 2 van ovenge noemde aanschrijving bedoeld, vastgesteld: Tegen den 31n Julyde miliciens der ligtingen van 1872 en 1873, behoorende tot het 2o en 5e reg. inf., die der ligting van 1871 behoorende tot het 2e reg. huzaren en die der ligting van 1872 behoorende tot de comp. hospitaalsoldaten, zullende zjj met onbe paald verlof moeten worden gezonden uiterlyk vóór ultimo Augustus; wyders van de ligting van 1872 tegen den 5n Juljj, de miliciens behoorende tot de lie comp. van het le reg vest.-art.; tegen den 19n Juljj, die behoorende tot de 9e comp. van dit reg.; tegen den 2n Aug. die behooren tot de 3e, 4e, 5e en 13e comp. van dit reg. en die behoorende tot de 8e comp. van het 3e reg. vest.-art.; tegen den 16n Aug., die behoorende tot de 3e comp. van laatstgenoemd reg.; tegen den 30n Aug., die behoorende tot de 2e comp, van dat reg.; tegen den 24n Juli, die behoorende tot bet 2e reg. vest.-art.,- tegen den 7n Aug., die behoorende tot de hiervoren niet genoemde comp. van het le reg. vest.-art., met uitzondering van die, welke bjj do torpedo- comp. zijn ingedeeld; en tegen den 2lsten Aug., die behoorende tot de biervoren niet genoemde comp. van bet 3e reg. vest.-art.; en eindelijk, tegen den 15n Juljj, de miliciens behoorende tot het bat. mineurs en sappeurs. De miliciens van de reg. vest.-art. en van het bat. mineurs en sappeurs, in voege voorschreven opgekomen, zullen in het genot van onbepaald verlof moeten worden hersteld, nadat zjj gedurende uiterlyk 30 dagen onder de wapenen zyn gehouden. Voor een onzer kantongeregten had dezer dagen iemand een onwilligen betaler gedagvaard. Do gedaagde was niet verschenen, en de eischer, persoonlyk aanwezig, vroeg dus verstek. *U wilt zeker dodelyk vonnis hebben?" merkte de kantonregter op. Vonnis?" riep do ander met groote oogen. Vonnis? Dank je schrikbeljjkGeld wil ik hebben 1" Het duurde langeer men den man aan het verstand had gebragtdat juist het vonnis (de veroordeeling des gedaagden tot betaling) ten doel hadhem langs wettigen weg aan zjjn geld to helpen. Uit een brief van een der opvarenden aan boord van Zr. Ms. stoomschip Curasao, in dato San Francisco 5 Mei, ontleenen wij de volgende bijzonderheden Nadat wij van Montevideo vertrokken waren, hadden wy om de Zuid niet anders dan regen en wind en e -ne scherpe koude, en acht dagen noodig vóór we Straat Magellaan achter den rug nadden. Des nachts konden wij niet stoomen en waren verpligt een schuilplaats te zoeken in een der aldaar 2ich bevindende kreeken die niet veel wijder zyn dan de grachten in Amsterdam. De kanten zyn omzoomd met hooge rotsen, die half- verwoge met jjs en sneeuw bedekt zyn en nooit ont- doojjen. Uit dit gevaarlijke vaarwater, kwamen wy in een vjjverrondom in de bergen ingeslotenwaar wy een prachtig gezigt hadden op de Bteile wanden waarlangs watervallen naar beneden storten. Deze veilige haven brak ons den volgenden dag echter leeljjk opdaar de wind geweldig begon op te steken en de valwinden zoo slim wareDdat we dien dag twee ankers verspeeldenen rondom in de klipsteenen zaten. Drie dagen daarna kwamen wjj te Valparaiso aan en gingen van daar naar Callao. Dit is een haven waar men heel voorzigtig moet zyn want zonder revolver gaat men niet aan walmen hoort daar dagelijks van moorden. San Franciscowaar we nu zijnin het zoogenaamde goudland, is ook al niet veel beter en het wemelt daar van ronselaars die op allerlei wjjze scheepsvolk voor de alhier liggende Amerikaansche schepen zoeken aan te werven. Hoe dit geschiedt, kan men uit het volgende begrijpen: Heden ochtend ging ik met een sloepbemand met twee adelborst- n en zes matrozen aau walom hout en andere behoef ten aan boord te brengen maar wjj waren nog niet eens goed aan den steiger of er gingen drie matrozen op den loop. Hen te pakken of er op te schieten ging nietwant zij zaten aadeljjk tusschen de ronselaars in. Wij vertrekken denkeljjk 10 Mei van hier naar Yokohamadeze reis wordt berekend op vjjftig dagen, en van daar regelregt naar Atchin. T E L E G R A M. Nijmegen 2 Junjj. Ter voorziening in de buitengewone vacature, ontstaan door het overlijden van Jhr. J. A. C. A. van Nispen van Sevmaer is tot lid der Tweede Kamer in dit district gekozen Jhr. Raphael van Nispon (R. Rath.) met 1176 van de 1227 uitgebragte geldige stemmen. Gravenhnge 2 Junjj. Eerste Kamer. Verschillende ontwerpen 8yn heden aangenomen waaronder dat tot verhooging van Hoofdst. V (boringen Zuiderzee on golfbreker Noordzee-kanaal) waarbij de Minister Heemskerk herhaald heeft, dat door cut ontwerp niets geprejudiciëerd wordt ten opzigte der droogmakingvan de Zuiderzee. Het wetsontwerp tot voorziening tegen laondsdo'heid beeft aanleiding gegeven tot uitvoerige ontwikkeling der bezwaren van verschillende sprekers waarop de Minister geantwoord heeft en waarna het ontwerp ie aangeiiomen met 19 tegen 8 stemmen. De Muntwet is alleen nog overgebleven, Het eind verslag daarvan zal heden avond inkomen- I£<"rk«S<»uu>. Het kiescollege der Herv. gem. te Zierikzee heeft ter voorziening in de vacature, ontstaan door het vertrek van Ds. Hugenholtz en voordurende door het bedanken van Ds. M. J. Mees te Barendrecht, het volgende zestal van predikanten opgemaakt: A. Rutgers v. d. LoeJ) te 's Ileerenberg, Dr. W. C. van Manen to Winkel, IV. F. C. van Heel te Roermond, H. U. Meyboom te Veendam, J. C. van Slee te Oostzaan en H. van Rossum te Rossem. Bedankt voor het beroep naar Sneek, door Ds. P.Huet te Dirksland. Bedankt voor het beroep naar Siijansland door den Cand. C. H. van Rhijnvoor dat naar Vlissingen door Ds. M. Sj'oers, te Oppenhuizen. Gementfde Ix*rigteu. Zekere kleermaker te X. was onlangs zoo beschaafd, dat hyde maat voor een pantalon willende nemen vroeg: Mjjnbeer mag ik u even derangerenom den omvang van den koker uwer ligchaams zuilen te be palen De snjjder werd echter met dat werk niet belast en kon vertrekken. Een pikdraad te Baarland moest zulke verbeelding niet van zich hebben, en wat miDder beerachappjj voeren bjj zjjn grootvader. Te Baarland wordt een boeren-zoon aangeraden, zich wat fatsoenljjker te gedragen, als hjj naar de Mei-Dingsdag rjjdt, daar hij toch altjjd zoo op zijn eer staan wil. Een boer te N. D. moest geen party trekken voor eene dochter om bjj zijn heer in gunst te staan, want dan zegt men maar dat het stroopstrjjkerjj is. Wat heb ik toch gedaan," vraagt een ezel te Ouwerkerk, »dat ik al 14 dagen het onderwerp van alle gesprekken ben; alles watmjjn baas my gelast, doe ik, zoo prompt, zoo eerlijk, en nooit vergeet ik iets. Ik lieg niet ik laster niet, en ben niet scbjjnheilig." Eeoe melk en boterboerin onder Ooltgensplaat wordt verzocht, indien zjj hare kalanten wil behouden, voortaan haar bril maar af te laten by het boter wegendan zal zjj de schaal met de boter wel wat beter door laten zakken. »Zie zoo," zegt een aapje te Sint-Maartens dijk, »nu heb ik den molenaar zyn vlerken afgeknipt, en nu zal ik zien of ik den kuiper zjjn ton leeg kan krijgen, want die zal ook wel weer gevuld wezen, en dan gaat hjj den molenaar achterna." Eene vrouw te Kamperland wordt aangeradenhaar mond wat in toom te houden en zooveel menschen niet op de praat te brengendaar dat niet mooi van haar staat. *Wel wat ben ik bljj," zegt Johanna te Sint-Maar- tensdjjk tegen hare zuster, »dat Mina weer met Jakob vereenigd is. Hij is toch zoo goed voor ons; hij heeft mjjn ladetafel ook weer geschilderden wel 's avonds bjj de lamp, omdat hij bjj dag geen tijd heeft." Een dametje te Ellewoutsdijk is zoo verblijd dat zij alle dagen haren vrjjor bjj haar krjjgt, dat zy er niet van kan slapen. Iiin-ezouden ^tiililien. Eene Vraag aan de Kiezers in Z.- en N.Bev©lancl en Tholen. Gjj hebt zeker reeds uwe keus gedaan. Ieder wel gezind kiezer denkt tjjdig na, over hetgeen hem te doen staat en wacht niet tot het uiterste om zjjne keus te bepalen. Wie zelfstandig is, loopt wel geen gevaar van door allerlei invloeden geslingerd te worden, maar juist daarom staat zjjne keus tijdig vast, als de vrucht vau zyn nadenken. De stembus zal ons komen zeggen, welke die vrucht is. Maar zou het waar zyn dat men zegt, datVader Saajjmans daaruit weer zal te voorschyn komen? Naauw'lyks kunnen wjj het ons voorstellen. Mr. Saay mans is zeker een braaf en gemoedeljjk man maar kan het bjj iemand van gezonde hersenen opkomen hem naar de tweede kamer te zenden? Wnarljjk men moet wel vreemdeling zyn in de geschiedenis der laatste jaren als men niet weet dat genoemde heer, hoe ver dienstelijk overigens, nergens minder op zyne plaats is. Wjj hebben immers geene predikers noodig in onze I Staten-vergadering De landsbelangen zyn immers te

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1