HER BESTEDING. Wed. A. A. SIMONS. BEHANGSEL-PAPIEREN EN SCHOORSTEENSTUKKEN, 1 1 A B f I MM, IfCKMIIF in ft, STB0 0S NIJ DERS, KEUKENGEREEDSCHAP, g baar rolde. Een paar politie-ageuten belastten zich daarna met de ter aarde bestelling van het lykje. Te Veendam ia eene jonge vrouw met haar zuigeling van 20 wekenna eene voetreis van vijf uren, by een heer en mevrouw gekomen om haar kind te ver- koopen, daar de praat ging dat die menschendie kinderloos zijn, een kind wilde hebben. Daar was niets van aan, en de arme moeder kon met haar kind weder vertrekken. Ingezoudon Stukkeu. Haagsche Brieven. Sedert myn laatste schryven, heeft de Tweede Ka mer eene beslissing genomen, die voor Zeeland zeer te bejammeren is. Den 13 Mei stelde de Voorzitter voor, om het wetsontwerp Kappeijne c. s. tot aanleg van epoorwegeu te behandelen. De ministeriële leden der Kamer kwamen hiertegen opbewerende dat men eerst het spoorweg-ontwerp van den minister Heems kerk moest afwachten. De eigenlijke reden was echter, dat iu het voorstel Kappeijne eenige lijnen voorkwa men die de Minister niet goed vond. Was laatstge noemd voorstel in behandeling gekomendan zouden de regeringsgezinde leden niet hebben durven tegen stemmen uit VTees voor de kiezersdaartoe werd het middeltje van uitstel van behandeling gevonden in dien tusschentjjd loopen de verkiezingen af en is men eens op nieuw gekozendan zit men wederom voor 4 jaren en is het er wel op te wagen om tegen te stemmen. Met 34 tegen 31 stemmen werd besloten om het voorstel Kappeijne vooreerst niet te behandelen en dit werd alzoo begraven. Tot ieders verbazing was onder de vóóratemmers de heer Saaijmans Vader dadel yk werd hij door do ministeriële leden hierover gesprokentot zijne verontschuldiging deelde de heer Vader mededat hp door zjjne doofheid verkeerd had verstaan en tegen had willen stemmen. Het gevolg dezer stemming is dat het spoorwegnet in Zeeland vooreerst niet zal worden uitgebreid. De Regering zal waarschijnlijk voorstellen om de volgende spoorwegen op kosten van den staat aan te leggen a. van Enkhaizen over Hoorn naar Zaandam; b. van Zwolle naar Almelo; c. van Dordrecht naar Eist; d. van Harlingen naar Heerenveene. van Nijmegen naar Venlovan Breda over Oosterhout en Waalwjjk naar 'a Hertogenbosch en g. van Groningen naar Delfzijl. Niettegenstaande in de Nieuwe Middelb, courant de vriend van den Minister van der Heijm er steeds op roemt, dat dit Ministerie zooveel voor Zeeland doet, ziet men dat dit in de spoorwegzaken volstrekt niet het geval isde lijnon ZevenbergenZierikzeeBrou wershaven en van Breskens naar de Belgische grenzen zjjn in het regerings-voorstel niet opgenomen. De provinciën Noord-Braband en Limburg zyn ruimschoots bedeeldterwjjl Zeeland en Drenthe niets krjjgen. Zou het zjjn om de Catholieken tot vrienden te houden Te Delft moet eene verkiezing plaats hebben ter vervanging van den heer van Kuijkbenoemd tot Commissaris des Konings in Drenthe. Opmerkeljjk is hetdat een der hoofden van de conservatieve party in dat district, de Jheer Hoogendijk te Ylaardingen, dezer dagen benoemd is tot ridder der Orde van den Nederlandachen Leeuw. Tot nu toe laten de verkiezingen zich niet ganstig aanzien voor dit Ministerieop vele plaatsen in ons land slaan de liberalen en conservatieven de handen ineenom gemeenschappelyk op te treden tegen de clericalen. Dr. Kvgper is met zyne vrienden Ds. Hoedemaker van Rotterdam en Huet van Dirksland naar een soort zendingsfeest te Brighton in Engeland vertrokken. Deze heeren kragen van do geloovigen reis- en verblyf- kostenoudtyds zou men zeggen»zy reizen op de kloosters." Zooals ik D voorspelddeia geschieddo Tweede Kamer heeft het wetsontwerp tot aanmunting van gouden tienguldenstukken aangenomen doch tevens besloten dat geen gouden munt van vjif gulden zal geslagen worden. De Nederlandscho bank heeft reeds voor ongeveer 50 millioen gld. gouden baron in hare keldersen zal dit laten vermuntendo Bank zal hier weder eenige tonnen gouds mede winnen. Het is zonderlingdat de Regering niet te bewegen was om op staatskosten goud te laten muntendaar hier toch groote winst op te behalen is. Dezer dagen bezocht ik te Amsterdam eene diamant- slgpery. Door de groote hoeveelheid diamanten die in het zuiden van Afrika, naby de Kaap de Goedo Hoop, gevonden zijn, is er aan die inrigtingen thans veel werk. Do diamantslijpers verdienen veel geld; ik zag er die aangenomen hadden om een diamant te slypen voor eene zekere som en 800 per week verdiend hadden. Een aantal hunner verdienden 4 ii 500 gld. per week en er heerscht onder hen dan ook eene buitenge wone welvaart en weelde; velen laten zich perry tuig naar hunne werkplaats brengen. In 1874 ia te Amsterdam ongeveer 9 millioen gld. aan arbeidsloon aan de dia- mantsiypers uitbetaald. De Haagsche kermis heeft zich gekenmerkt door buitengewoon fraai weder. De spellen en publieke vermakelykheden waren goed bezocht. Van de Koninkljjke familie heeft alleen de Prins van Oranje aan de kermisvreugde deelgenomen. Ik zag Z. H. ook aan een kraampje staan, waarin een aantal messen stonden, met de punten naar beneden, en zich begveren om een ring om een der messen te werpen en alzoo een mes te winnen. Een boer, die niet wist tegen wien hg sprak, zeide tegen den Prins: »Och, schik wat op, mynheer! dan kan ik ook eens gooyon." Do Prins voldeed lagchende aan dit verzoek. Thans is de prins tot herstel zyner gezondheid (als lijdende aan geelzucht) naar de baden in Duitschland vertrokken. Prins Alexander is mede sedert eenige dagen ongesteld, hoewel niet gevaarlyk. X. Biirgerlyke Stuud te Zierikzee. geboren: 21 Mei. Een zoon van J. Botvliet en E. Jaspers. 23 dito. Een zoon van J. Schoonen en L. H. Verloo. Eene dochter van J. van de Velde en J. van den Berge. 24 dito. Eene dochter van A. Adriaanse en S. J. de Back. 25 dito. Een zoon van H. Kwant en A. Vonk. Een zoon van J. M. van der Valk en M. H. Ornée. gehuwd: 26 Mei- J. van Damme, weduwn. en G. Braam, wed. J. A. Le Klusejm. en A. L. Drijf houtjd. C. Rombouts, jm. en A. C. Willemse, jd. overleden: 21 Mei. A. T. Wottingoud 10 m.z. 23 dito. J. A. Enzlin, oud 18 m., z. 24 dito. G. van Duin, oud 66 j. weduwn. W. C. den Antrekker, oud 57 j., weduwe van A. C. Adamse. 27 dito. C. Bogers oud 16 j., z. als levenloos aangegeven: 23 Mei. Eene dochter van J. Bos en N. Pekops de Haas. £lHctrlettricn. Bevallen van een' Zoon A. M. CAPELLE- Zierikzee 31 Mei 1875. Heden overleed tot diepe droefheid van ïny en van zijne broeders en zustersmijn oudste zoon MARINUS ANTONIEin den ouderdom van ruim 26 jaren. TnoLEN, Wed. M. A. WITTE, Knop. 26 Mei 1875. Heden overleed in den ouderdom" van circa 53 jaren, onze dierbare moeder MAATJE van dee SLUIS, Weduwe Jan van Pcwes en weinig tijds daarna onze geliefde zuster NEELTJE MARIA van PUTTEN, in den ouderdom van 17 jaren, 5 maanden Brouwershaven, 28 Mei 1875. ADRIAAN van PUTTEN. LIEVEN van PUTTEN. Zg betuigen by deze hunnen hartoljjlten dauk aan allenwelke gedurende de ziekte van hunne moeder en hunne zuster, blyken van deelne ming hebben Heden overleed kalm en zacht, na een lang durig lyden van circa 9 jaren onze geliefde echtge noot, vader, behuwd-vader en grootvader MARINUS TIMMERMANS, in den ouderdom van bjjna 75 jaren, na een gelukkige echtvereeniging van 51 jaren. God sterke ons in dit voor ons zoo treffend verlies. Zikhikzeb, Wed. M. TIMMERMANS, 29 Mei 1875. geb. de Bie en kindoren. Heden overleed onze geliefde man en vader JAN van STR1ENin den ouderdom van 74 jaren en byna 8 maanden, na een smartelgk doch geduldig lgden van 8 dagen. Wg hopen te berusten in den wil van Hem die geen rekenschap van Zyne daden geeft. Kerkwerve, Wed. J. van STRtEN, 3 0 M e i 18 7 5. de Vlieger. Het BESTUUR van den SAS-of KLEIN BEDDE WA A H DÈ-POL DEK brengt ter kennis van Ingelanden: 1.° dat de ALGEMEENE VERGA- DEKING zal gehouden worden op Diiin- «lag «Juni o. 1«., des morgens 11 ure, in het Hötel van Veen. En 2°. dat van heden af ten kantore van den Ontvanger- Griffier gedurende acht dagen ter inzage liggen de BEGROOTING mot M«unorle van Toelichting voor het Dienstjaar 187*/», zoomede do REKENING over 1874/», van welke stukken tegen betaling der kosten afschrift verkrijgbaar is. Zierikzee, 29 Mei 1875. Het Polderbestuur voornoemd, W. GAST, Dijkgraaf. J. L. de JONGÈ, Ontvanger-Griffier. KERKVOOGDEN der HERVORMDE GEMEENTE te BRUIhlSSE doen te weten, dat do BESTEDING van: Hot AFBREKEN der bcstuniule on liet BOUWEN vun eene NIEUWE CONSISTORIE i» afgcltcurd moeten worden. HERBESTED1NG bg enkele inschrg vingvolgens 1 der A. B.zal plaats hebben oj» Zudu-dug «Ion Jiuijj 1^7."»in de bestaande Consis torie des namiddags ten 6 ure. De inschryvings-biljetten moeten vrachtvrij bezorgd worden, ten Kantore van den Secretaris-Kerkvoogd. Het Bestek ligt ter lezing in de Herborg het Veer huis," op de Haven te Bruinitse. Aanwpzing in loco zal gegeven worden op Donderdag den Zden Junij a. s.des middags van 12 tot l uro. Kerkvoogden der gemeente voornoemd C. BOLIER, Cz., Voorzitter. A. van POPERING, Secretarie. AANBESTEDING. Het BESTUUR der Watorkeering van het Calami- teuso Waterschap NIKUW-BOAIMENEDBzal, op Vrijdag «Ion II .Junjj 1875, des voormiddags ton o 1 f nnrton huizo van A. van der Meer te Zonnemaireopenbaar AANBESTEDEN: Het HER8TELdo VERNIEU WING en liet ONDERHOUD tot 30 April 1876, vnn «le Anrdo-, Kram-, Rijs- en Stcenglooijliig- werken aan «le WnterlceerluR van liet bovengenoemde Waterschnp. Het Bestek ligt ter inzage ten gomeldon huize en is tegen betaling van ƒ0,25, op franco aanvraag, te verkrijgen bg den Boekhandelaar van DISHOECK, te Zierikzee. Ingevolge 1 van do A B. moeten de Ioschrjjvinga- biljetton uiterlijk voor 12 nro des middags van den dag, dien der Besteding voorafgaandevrachtvrij worden bezorgd ten Kantore van den Secretaris-Ontvanger alwaar zg worden verzameld in eene Bns. Aanwgzing Zaturdag 5enDingsdag 8 Jung aanstaande; terwül verder inlichtingen to bekomen zyn bij den Waterbouwkundigen Ambtenaar J. NIEUVV- DGRP, te Zonnemaire. Het Bestuur voornoemd K. HOCKE HOOGENBOOM, Voorzitter. A. van den BOUTSecretaris-Ontvanger. A A N B E S T El) I N G. Het BESTUUR der WATERKEERING van het CALAMITEUS WATERSCHAP ELLEWOUTSDIJK en den CALAMITEUSEN POLDER BOIISSELEN, zal op Zaturdng «leii lü .Juni) 1875, des voormiddags to 11 uren in het gemeentehuis te Borstelenin het openbaar, onder Dadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Zeeland, AANBESTEDEN: A. Het HERSTEL, de VERNIEUWING en het ONDERHOUD tot 30 April 1876, van dc Aarde-, Kram-, Rijs- en Stccnglooijing- werken aan dc Walerkeeriitg van bovenge noemd Waterschap in twee pcrccelcn. B. Het VERDEDIGEN van den oever door het aanbrengen van zinkstokkenhet maken van rijshoofden en het doen van grondboring aan den Calamiteusen polder Ronselen. C Het VERDEDIGEN uan den oever aan den bovengenoemden polder Borsselcn door steenbestor ling De besteding geschiedt bij enkele inschryving voor elk perceel afzonderlykvolgens paragraaf 1 dor Algemeene Bepalingen voor de aanbesteding enz. der werken van de Zeewering en Oeververdediging der Calamiteuse Polders of Waterschappen in Zeeland. De inscbrgvings-biljetten worden ingeleverd bg den tgdelgken Secretaris-Ontvanger van het Waterschap, wiens kantoor voor deze besteding zal gebonden worden bg den heer H. A. HAGEN te Borsselcn. De bestekken zullen van den 4 Juuij af ter lezing liggen bij den Secretaris-Ontvanger en bg de Water bouwkundige Ambtenaars en voorts tegen betaling van ƒ0,80 verkrijgbaar zgn bg de Boekhandelaars F. KLEEUWENS ZOON te Goes. Plaatselijke aanwijzing op Maandag en Woensdag vóór de besteding. Verdere inlichtingen zijn te bekomen bg het Bestuur en de Waterbouwkundige Ambtenaars voornoemd. Borsselen, 28 Mei 1875. L. ROTTIER, Voorzitter. M. JACQ de WITT HAMER, waarn. Secretaris-Ontvanger. ONTVANGEN eene rijke sortering MANTELS, GLACÉ HANDSCHOENEN enz. enz. OPRUIMING tot fabrieksprijzen van eene groote partij beste nu Wed. A. GUDDE, Schuithaven, Zierikzee. ATNIÏI^T DTNAL Het BESTUUR der Waterkeering van den Calami- teusen polder STAD PHILIPPINEzal op Dun- «lerdug den 17" Juuij 1875, des namiddags ten 3 ure, ter herberg »den Gouden Leeuw" bewoond door J. B. de FOELJAEGER, onder nadere goedkeuring trachten AAN TE BESTEDEN: Hot ff ©won© ONDERHOUD dei- Aarde-, Kram-, Rjjs- ©11 Steen- gloojjing-werkeu uun voornoem den polder, allots met tien on«ïer- lioud tot 1 Mei 1876. Bestekken zgn verkrijgbaar gesteld op franco aanvraag en tegen betaling van ï»0 cent, bg den Dgksopzigter C. van ASPEREN to Philippine, alsmede bg het Bestuur des polders. De Aanbesteding zal geschieden by enkele inschrg ving volgens 1 der A. B. Aanwijzing in loco zal plaats hebben den 7den en 4den dag de besteding voorafgaande door den Dgks opzigter C. van ASPEREN, bg wien alle inlichtingen te bekomen zyn, alsmede bg het Bestuur des polders. Philippine, den 25 Mei 1875. Het Bestuur voornoemd, J. N. VOERMAN, Voorzitter. A. TAELMAN, Secr.-Onto. jlVtfr, De heer W. K. Baron M A C K A Y, te .tfj»iiKloetingeis voornemenB op Dinsdag «leu Juni des middags te i2 uren, in het koffiehuis *de Vriendschap" op de Groote Markt, te Goes, in het openbaar AAN TE BESTEDEN by enkele inschrijving: HET BOUWEN VAN een nieuw WOONHUIS to Kloetinge, mot bylevcring der !u*ii»<><liff«lo mil t«sr-Ialou. Bestek en teekeningen liggen ter inzage te Kloetinge in het gemeentehuis, te Goes in het koffiehuis »de Vriendschap", op de Groote Markt, en by don heer D. De KONING, Architect, bg wien gedrukte exem plaren van hot bestek te bekomen zyn tegen betaling van 50 centH per stuk. Aanwgzing Vrydag 4 Juni 1875, des voonniddags te half twaalf uren. Het POLDERBESTUUR van de V1 E R B A N N E N is voornemens om op Vr li- vlug- <l©u 1 Junjj k., des namiddags ten 5 ureten huize van A. van der Vlugt te Nieuwer - kerkaan den meestbiedende to verkoopen VOOR AFBRAAK de Sluiswachterswoning, staande bg de Stevensluis. Openbare Verkooping, op DINSDAG «Ion 8 Juni 1875, des namiddags 1 uurte Goesin het H6te\ Zoutkeet VAN EEN GOED genaamd HENGST, met completen iaveti- tttriN, zoor geschikt voor do Oostercultuurliggende aan de werf te Goes, enaldaar to bezichtigen. Infor mation te bekomen bg den Notaris PIL A A R, to Goes. OpDingMluff 6 -Jniy 1875, dea avonds tc 8 uren, op het Slot Oostende te Goeszal de Notaris Mr. LIEBERT, ten verzoeke van do Erven C. KUNST, in het openbaarverkoopen: EEN HECHT EN STERK, GROOT WINKELHUIS, staande op den Oprol der Groote Markt te Goes wgk B. no. 2. Dagelijks te bezien. BERIGTEN DEN ONTVANGST VAN EENE PARTIJ waaronder mot groote vlugtwielcn. HAND-D ORSCHMA CHINES met ©ii zonder ZEEFT enz. LEVEREN STEEDS TREDMOLENS, IIORSCIHUCIIIIS, ZUHIlCfllMiS, Ml., TOT CONCURERENDE PRIJZEN. iKOOKFORNUIZEN.l PETROLEUM-KRONENGAS-ORNAMENTEN IJzeren MANGELS, LEDIKANTEN, KLEER- Q STANDERS, KINDERWAGENS, TUINMEUBELEN, NAAIMACHINES, BRANDKASTEN, enz. e voorhanden bg VETH en C°.Dordrecht. Zes gemeten puilt© bruine KLAVERS te koop, by J. L. van VESSEM te Oosterland. LOTEN BREDA 1. 8. OCHTMAN .Jas. 38810 STAATS-LOTERIJ. Ten kantore van den ondergeteekende zgn voor do 288ste STAATS-LOTERIJ Heel© en Gedeelten van LOTEN te bekomen. Prijs-courant. De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op Mnniulag S31 Junjj 1875. J. OCIITMAN. De Crediet-Vereeniging, CorrespoiKlentschap THOLEN, neemt gelden in bewaring tegen vergoeding van foute, en verleent aan hare leden cre«li«t. Inlichtingen te bekomen ten kantore van Jhr. S. O. de CASEMBROOT te Tholen. J. C. BAL, St. Domusstraat beveelt zich aan tot het KOOPEN en VER KOOPEN van Effecten, Coupons, enz. De beroemde Hertog van Wellington zeide eens »Ik ben geen schoolmeester en heb geen verstand »van de verschillende leerwjjzen maar deze overtui- »ging wil ik toch met den meesten nadruk uitspreken, *datwanneer ge den godsdienst niet tot den grondslag »van alle onderricht legt, het uwe 6chuld is wanneer »de wereld in de toekomst slechts zooveel meer beschaaf- »de duivels telt". V E R L O R E op de straatweg tusschen Brouwershaven en Zierikzee, ©en ffitte» SLOT met KOKALEN, in een papieren zak. De eerlyke vinder wordt verzocht hetzelve te bezorgen aan het Burean dezer Courant, zullende desverkiezende eene goede belooning genieten. De ondergeteekende maakt bekenddat zgne E«-r«t© Loterjj7 April 1875 per nummers geteekend, heeft plaats gehad onder toezigt van een bevoegd beambte te Brouwershaven en «1© PRIJZEN zijn gevallen op: No. 151 een Horlogie, No. 94 zes Vorken met zilver, No. 158 een Horlogio, No. 154 Mes en Vork met zilver, No. 123 dito, No. 156 dito, No. 20 Tabaksdoos, No. 97 dito, No. 165 Mes en Vork, No. 27 Horlogieketting en No. 102 dito. En daarna zgne Twe«»«l© Loterjj 8 April 1875 per nummers geteekendwaarbij de F KU SSEN zyn gevallen op No. 163 Harmonica, No. 162 goud Slot en koralen, No. 11 Berlyn zilveren Tabaks doos, No. 53 dito, No. 87 zes Suikerlepeltjes, No. 135 dito, No. 14 dito, No. 4 een Horlogieketting, No. 67 dito No. 13 dito. Terwyl zyne Verloting, ALLEN PRIJZEN, deze week zal plaats hebbenwaartoe nog Loten ver- krygbaar zjjn h 60 Cts». per lot aan zgne woning op ae Schouwsche Botermarkt. Zieiukzbe. J. WIERIKX. Heeren Landbouwers. Eilmnleu Schouwen en Duivcluud. Mgn SSeouwoclie HENGST ie te Zierikzee te bezigtigen van af WoiMimlug- a Junjj a. 8. op den stal van J. BOOT Mz. en op Don derdag 3 Junjj 'amiddags 12ure op de Schuithavon voor het Huis van Nassau en zal verder in het land rondgeleid worden tegen O «1©1«- loon. Kats. 1 Jung 1875. A. KARREMAN. URBANUS PILLEN, BERETD VOLOENS RET ALOUDE EN ECHTE RECEPT. waarop men in het bijsonder attent maakt, zijn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAOen werken heilzaam op de SPIJSVERTERINGzij zjjn uitmuntend tegen dc GAL, scherpte in hel BLOED en uitstag der IWID; zjj zjjn taehl laxerend en Slijm-afdrijvend. Verzegelde doozen van 37 l/j Cent en groot ere zjjn verkrijgbaar te St. Annaland, P. Tase Abrz. Bcrgen-op-Zoom, Verlindcn. Breda, A. J. Janssen. Brouwershaven, C. Kappers. Geertruidcnbcrg, A. Hansen. Goes, Wed. J. A. le Cointrc. 's Hccrcnhock, 1. Smolders. Helmond, L. J. Martin. Uontenisse, C. Fnssaert. Kamperland, P. Tnzclaar, Az. Klnndcrt, II. van Santvliet. Kruioingcn, C. do Münck. Middelburg, J. F. Slades. Neuzen, (ter) G. "W. Houtzager, Oud-Bcijcrl., P. Kouwenhovcn. St.-Philipsland, A. Verwijs Az. Roscndaal, M. D. van Leeuwen. Botterdam, van den Tboorn Beker, Weste Wagenstraat. Sluis, J. C. Kcim. Scbgndcl, A. Kniknic&Zoon. Tholen, C. J. de Brc*. Vlissingen, .Tohan Ccnlcn. Waalwijk, J. Kljjbcrg. Zierikzee, J. M. Gasille, Korte St.-Jan8straat, C, 144. Zonnemaire, W. Kroon. LET WEL! Ilct Dcp6t dezer echte Urbanus Pillen, ainds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik, is door ons te Zierikzee alleen en uitsluitend verkrjjgbaar gesteld bij den Heer J. M. GASILLE, Korte St.-Jansstraal, wijk C, No. 114. ttS» WAARSCHUWING. In elk Doosje der echte, cn sints onheugelijke jaren ge bruikte URBANUS-PILLENis een biljet, voorzien met de Handteckcning, (welke zich ook bevindt op het Zegellakvan de Vervaardigers. Wkd. KDENEN ZOON. Voor Heeren Genees- en tevens Verloskundigen bestaat gelegenheid om zich te vestigen in de gemeente Oud-Vossemeer, eiland Tholen; bevolking bgna 1900 zielenop dit oogenblik door bet overlüdeu van den Heer L. AUGUSTIJN, zonder geneeskundige. Do gemeente is een half uur verwyderd van de gemeente Nieuw- Vossemeer (bevolking p. m. 1100 zielen) waar zich ook geen geneeskundige bevindt. Om nadere mededeelingen vervoege men zich tot bot bestuur der gemeente Oud-Vossemeer. Oud-Vossemeeb, 27 Moi 1875. TERSTOND een gehuwde BÓEREN-KNECHT benoodigd by A. vak den BOSSE te Ellemeet. TIMMERMANS-KNECHTS werk begeerendevervoegen zich by J. VINK te Noordgouwe. Brieven franco. A. STROOBAND Poststraatvraagt TERSTOND een Kleermakers-Knecht. Uitgevers: DE LOOZE Je WA ALE. Snolpersdrukkery van OCHTMAN, PIETERSE ft VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2