ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 55417. Dingsdag f Junij 1875 5isteJaarg. P A T E N T E N. Nieuwstijdingen. jOttilarklanï)'. 23«lgte. A T C H I N. Verscbgnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Wij -hadden ons voorgesteld heden de verkiezingen voor leden der Tweede Kamer in dc districten Goes en Middelburg te bespreken, doch plaatsgebrek noodzaakt ons dit lot de volgende Nos. uitleslellen. Voorshands wekken wij den Kiezers in genoemde districten opbij de aanstaande verkiezingdie een gewigtigen invloed zal uitoefenen op ons toekomstig regeringsbeleid, hunne stemmen uil te brengen op Mr. M. J. de WITT HAMER en Mr. J. P. R. TAK van POORTVLIET. Het HOOFD van het Gemeentebestuur te Zierikzee, breDgt ter kennis van de in deze gemeente wonende tappers en 81Qtera, en al de patentpligtingen aangeduid onder n°. 87, 38, 39 en 40 van tabel no. 14 der Patentwet, dat de patentbladen over het dienst jaar 18 ,s/70 ter Secretarie ingevuld gereed liggenen tot deu 5(!<'u Juni) attiiatuanrtc aldaar kun nen worden afgehaald door belanghebbenden in persoon wannneer zy hebben doen blijken, dat zij de helft van hunnen aanslag over dat dienstjaar hebben voldaan. De patentbladen over het dienstjaar 18 H/1S (4 kwar taal kunnen mede aldaar door belanghebbenden in persoon worden afgehaald tot den 5 Juny u. h. De onafgehaalde patentbladen zullen daarna aan de huizen der belanghebbenden, door den Deurwaarder der Directe Belastingen worden rondgebragt, welke beambte voor eik patentblad 10 cent mag vorderen ingevolge de wet. ZiEftiKZEB, 29 Mei 1875. v. CITTERS. Bekendmaking. VERPACHTING. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee zijn voornemens op Woensdag «Ion jnnü e. lt., des namiddags te half drie uur, in het openbaar TE VERPACHTEN: Het gedempte gedeelte der Zoute» graeht vnu den Steenenbeer tot aan de brug bU de Zwemlmven, ter bezaaijing met eenjarige vruchteningaande met den dag der goedgekeurde verpachting en eindi gende den 31 December van dit jaar. De voorwaarden liggen ter lezing op de gemeente secretarie. Zierikzee den 26 Mei 1875. De Burgemeester en Wethouder», C. J. FOKKER, l. B. De Secretarie, J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend: dat een gedeelte van de Straat aan de Zuidzjjde der Oude Haven moet worden opgebroken voor het leggen van rioolbuizen onder de straat; en dat, tengcvolgo daarvan, gedurende eenige dagen niet mot rij- of voertuigen mag worden gereden aau de Zuidzjjdo der Oude Havenvan de tweede houten brug tot aan de ringmuur b\i liet Havenplein. Zierikzee, den 30 Mei 1875. De Burgemeester en Wethouders, C. J. FOKKER Weth.l. B. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. In Klein-Azie heeft een verschrikkelijke aardbeving gewoed. Een groot verlies van menschen levens en eigendommen is te betreuren. In het dorp Streikli zijn van de 320 huizen 200 ingestort en de 100 die bleven staan zijn zoo gehavenddat zij onbewoonbaar zijn 31 inwoners van dit dorp werden gedood en 17 ge wond. Te Tchoril werden van de 300 huizen 285 ver woest 130 lieden stierven ten gevolge der ramp en men telde 170 gewonden. In vele steden en dorpen was het even treurig gesteld. Slwwrife». De maatschappij van den Erie-spoorweg is insolvent verklaard. De berigten omtrent den aanwas der sprinkhanen in Noord-Amerika zijn zeer verontrustend. Te St. Joseph zjjn sommige tuinen letterlijk zwart van hen, en de weilanden hobben reeds aanmerkelijk onder hen geleden. Berigten uit het Zuidwesten melden, dat zij van daar tot aan de Rocky Mountains in ongeëvenaarden getale zich bevonden. Hun grootte is als die van een paarde- vlieg. Ook in verschillende streken van Kansas hebben zy groote schade aangerigt; geheele velden zijn kaal gevreten. Zij worden vooral aangetroffen in de prairieën. Men hoopt op vochtig weder, opdat zij in hun voortgang gestuit mogen worden. Het Amerikaansche weekblad The Nation maakt melding van de ontdekking van een groot finantieel schandaal, 'tls nameljjk gebleken, dat te St. Louis en eenige andere 3teden van het westen reeds sedert jaren een verbond (»fiing") bestaan heeft tusschen ont vangers der belasting op het gedistilleerd en eenige bran ders die te zamen de schatkist voor ongeveer een millioen per jaar hebben bestolen. De zaak is ontdekt niet door do politie, maar door een der redacteurs van een te St. Louis verschijnend dagblad die eerst vrij wat moeite schijnt te hebben gehad om zijne mede- deelingen te doen geloof vinden en de autoriteiten tot het instellen van een onderzoek te bewegen. Wan neer men ooit tot de overtuiging komt van het feit, zegt de Nation, dat onze administratie van boven tot beneden verrot is, geljjk thans weêr werd bewezen dat werkelijk 't geval isdan zal een niet gering gedeelte van de eer dit te hebben aangetoond te beurt vallen aan de dagbladpers. Maar het zou anders wel zoo eigenaardig wezenwanneer de regering zelve in deze eindeljjk eens de handen aan 'twerk sloeg. ©ngelanl», Vrijdag middag ten 2,15 ging kapfcein Boy ton te Boulogne te waterom ten tweeden male te beproeven met zjjn nieuw reddingBtoestel het kanaal over te zwemmen. Het eerste doel van zijn reis was Kaap Grisnez en van daar naar Folkestone. De wind was vry hevig en de zee ontstuimig, maar do moedig© zwemmer liet zich niet afschrikken. Tegen den wind werkte hjj zich met zijn pagaai vooruit en bereikte, 3 uur na zjjn vertrekAudresselleshalfweg Grisnez waar hjj eenige rust nam en later zjjn togt naar Grisnez voortzette. In den morgen van Vrijdag verliet hij ten 3 uur de Fransche kust en kwam laatstl. Zaturdag morgenten 2% uur zwemmende te Folke stone aan, na dus ongeveer 24 uren in het water to hebben doorgebragt. Te Boulogne door een talrijke menigte uitgeleide gedaan werd hy te Folkestone met gejuich ontvangen Te Stettin kwam onlangs een eigenaardig geval van vergiftiging voor en wel door een hoed. Daags vóór Pinksteren werd door een schoenmaker in een winkel aldaar een vilten hoed gekocht; de kooper vertrok twee dagen daarna naar zjjn geboorteplaats. Ofschoon de hoed hem in het minst niet kwelde, gevoelde hy weldra hoofdpijn en op het voorhoofd vertoonde zich eenige uitslag. Ook de oogen ontstaken dermate, dat zjj zich sloten. Klaarbljjkeljjk kwam dit door het dragen van den hoed. Nadat de hoed door een schei kundige onderzocht was, bleek het dat het bruine leder van de voering met vergif inhoudende anilin geverwd was. Wanneer deze verwstof direct met de menseheljjke huid in aanraking komt, is eene dergelyke ontsteking onvermydolyk. Antwerpen, 29 Mei. Onze stad was gisteren in beroering gebragt door de wjjzewaarop de ultra- montanen het uitbarsten trachten te verhaasten van den gruwelykston der burgeroorlogendien waaraan godsdienstig fanatisme schuld is. Gisteren morgen vond men op de hoeken der straten groote aanplakbiljetten, die rondweg den opstand predikten. Wjj doelen hierbjj een gedeelte van den inhoud dier biljeten mede l)e Beeldstormers! MedeburgersDe beeldstormer* zjjn aan het werk. Te Gent en te Brussel hebben de Geuzen getoond dat zjj de waardige afstammelingen zjjn der beeldstormen van de zestiende eeuw. »Te Gent zjjn vreedzame .burgers op hun polgrims- togt door het schuim van het liberalisme aangevallen, beleedigd en mishandeld. Zjj hebben een groot aan tal hunner met stokken en messen gekwetst en een arme fabrieksarbeider is vermoord. »Te Brussel hebben dc discipelen van Marnix do processie verstoord, de kloedoron van jonge meisjes en kinderen in stukken gescheurd. Het canaille beeft het beeld van Onze Lievo Vrouw met steenen geworpen. De priesters hebben met het H. Sacrament do vlucht moeten nemen. •Medeburgers! Wat staat ons te wachten, indien wjj langer toelatendat de Geuzen vrjjeljjk en zonder te genstand te ondervinden zich ah heer en meester te gedragon? •Geweld, tyrannio en ondergang van den godsdienst. •Medeburgers! Waakt! Laat uwe dierbaarste vrijhe den niet met voeten trappen. Eendragt maakt magt." Gisteren was het hier marktdag en de landlieden bleven in grooten getale voor de plakbiljotten staan. De Indepentlance meldt dat priesters zich onder de groepen mongden en de landlieden mededeelden, dat morgen do processie mot steenen zou worden ontvangen, zoo men van het platteland niet opkwam om de gees telijkheid hulp te verleonen. Deze afschuwelijke poging om die lieden op te stoken heeft alhier een grooto verontwaardiging opgewekt. Tot nog toe is evenwel alles rustig. Men vermoedt dat dc aanplakbiljetten geen ander doel hebben dan de liberalen hunne kalmto te doen verliezen. Amsterdn m28 Mei. Do heer Durfok de Wit heeft het doel van zjjn wandeltogt bereikt. Hij is eorgistoron des namiddags ten 1 ure in welstand te Weenen aangekomenop 1 Mei, des morgens ten 4 ure had hjj Amsterdam verlaten. Helmond, 26 Mei. De vrees voor dolle honden Ëf heden aanleiding tot het volgende ongeluk alhier. n maréchaussee wilde een schot lossen op een hond, die verdacht werd dol te zjjn. Twee menschen traden edn huis uit juist toon het schot viel. Hot gevolg was dat de kogel het bovenbeen van den eenon persoon doorboorde en tot een diepte van 10 c.M. in net bo venbeen onder de heup van den anderen persoon in drong. Des avonds is do kogel door doctor Kuiper van 's Hertogenbosch uit de wonde verwijderd. Beide pa tiënten worden in het Liefdehuis alhier verpleegd. UzemljjUe, 27 Mei. Het berigt van de aan neming van art. 1 der Muntwet, hoewel gewijzigd, zal vormoedeljjk in Zeeuwsch-Vlaanderen znet vreugde ver nomen worden, daar de aanmunting van goud welligt het middel zal zjjn om ons te verlossen van den over vloed van Belgische en Fransche speciënsedert een drietal maanden heeracht hier een letterljjk gebrek aan NederlandBch geld, bank- of muntpapierj wat men bepaald noodig heeft om belastingen en dergeljjko te betalen, koopt men met moeite in België tegen één of anderhalf percent verlies. Het spreekt vanzelf, dat die stand van zaken zeer drukt op ae ingezetenen cn voor- nameljjk op hendie handelen met de noordeljjko deeien van Zeeland en de overige provinciën. Vllsstngen29 Mei. In de zaak van den afstand der voormalige marinewerf alhier, waarvan herhaal delijk in ons blad sprake is geweestzjjn moejjeljjk- heden gerezen. De beer A. Smit. van den Kinderdijk, weigert het contract te teekenenvermits daarin perceelen zijn weggelatenop den afstand waarvan hij stellig had gerekend. Heden avond is van hier naar .Java vertrokken het stoomschip Friesland, van de Rotterdamsche Lloyd. Middelburg, 29 Mei. Heden stond voor het Provinciaal Gerechtshof in Zeeland terecht de persoon van J. M. W.oud 32 jarenbouwkundigege boren te Zierikzee en wonende te Neuzen, beschuldigd van strafbare poging tot moedwillige manslag, welke poging door uiterl jjk bedrijf gebleken en tot een begin van uitvoering overgeslagen, niet dan door toevallige van des daders wil onafhankelijke omstandigheden havo uitwerking heeft gemist. Uit de acte van beschuldiging en het getuigenver hoor ontleenen wij het volgendeIn den avond van den 28 Febr. 11. begaf de eerste getuige Grietje Boon, in gezelschap van den beschuldigde, met wien zjj ver keerde zich te voet van Sas-van-Gent naar Selzaete terwjjl zjj in gezelschap kwamen va,n de heeren C. J. de Witte, G. Ömaelen, G. de Cenninck en A. J. Acke. Onderweg moet de beschuldigde tot Grietje gezegd hebben: »Als Smaelen u eens den arm geeft ot eens met u dansen wil, dan moet ge dit niet weigeren, hjj is een intiem vriend van mijwant ik krijg wel eens geld van hem." In den avond van dien dag was het gezelschap gekomen in de gelagkamer der herberg van Willems te Selzaetealwaar de getuige Smaelen haar ten dans heeft uitgenoodigdterwijl de getuige Acke in een naast die gelagkamer gelegen opkamertje op do piano speelde. Met toestemming van den beschuldigde voldeed zjj aan die uitnoodiging, doch toen zjj voor de tweede maal met Smaelen wilde gaan dansenis de beschuldigde haar achterna gevlogen, heeft een dolkmes uit zijn zak gehaaldhaar op den grond geworpen terwijl hjj haar alstoen daarmede drie verwondingen heeft toegebracht en wel aan den rechterschouder, aan de piuk der rechterhand en aan de linkerzjjde van den halstengevolge waarvan zjj zeer bloedde. Op het zien dor mishandeling en het hooren der noodkreten van bedoelde Grietje Boonis de getuige Smaelen toegeschotenheeft den beschuldigde vastgegrepen die zich losrukte en weder op Grietje aanviel, terwjjl hjj haar daarbjj met een dolkmes steken toebracht daarop greep hjj hem stevig aan daardoor was de beleedigde in de gelegenheid zich van den beschuldigde los te maken en dien te ontloopen, terwjjl de getuige Smaelen den beschuldigde daarop wederom heeft los gelaten. Den nacht heeft zij te Selzaete doorgebracht en is den volgenden morgen per rijtuig naar Neuzen teruggekeerdalwaar de genees- en heelkundige Dr. C. Steketee aldaar, terstond na hare terugkomst uit Selzaete, haar geneeskundig heeft behandeld. Deze heeft drie verwondingen opgemerkt: 1 .°een kleine gesneden verwonding aan de pink der rechterhand van geen gevaarlijken aard2.° een verwonding op de rug aan de recbterzjjdeter lengte van 4 c.M.welke door het vleesch tot op het schouderblad was door gedrongen waarop blijkbaar het scherpe werktuig was gestuit, welke verwonding, indien dit laatste niet had plaats gehadheel spoedig doodeijjk zou ge weest zijn en 3.° een verwonding aan de linkerzjjde der hals welke ofschoon van onbeduidenden aard echter zeer gevaarlyk had kunnen wordenwanneer het scherpe werktuig dieper ware doorgedrongen. De beschuldigde beeft volledig bekend genoemde verwondingen ten tjjde en plaatse voornoemd aan Grietje te hebben toegebrachtdoch ontkentdaarbjj de bedoeling gehad te hebben om haar te dooden terwjjl hjj als aanleiding tot het toebrengen dier ver wondingen opgeeft de omstandigheid dat Grietje, toen hjj haar opmerkzaam maakte dat het haar niet paste om te dansen zonder) hem daartoe verlof te vragen was begonnen te lachen en hem had gezegd dat hjj nu alleen naar huis zou kunnen gaanwant dat zy zoude bljjven en niets meer van hem wilde weten en verder haren vader wel zoude kennis geven dat zjj bleef. Volgens verklaring van Grietje zou de beschuldigde haar reeds twee maanden vóór hot plegen der ver wonding hetzelfde dolkmeswaarmede de verwonding gepleegd istoen zjj weigerde om volgens zyn voorstel met hom weg te loopendreigend op de borst gezet hobbendaarbjj zeggende »Ah je me afzegt, dan ben je geen uur van je leven verzekerd", welke bedreiging zjj eerst drie weken daarna en wel uit vrees alleenljjk slechts aan bare moeder heeft durven mededeelen. Ook waren drie getuigen k décharge aanwezig om te constateeren dat Grietje nu en dan niet al te goed door haar ouders behandeld werdwelke mishande lingen de oorzaak moeten geweest zjjn dat het voorstel zou zjjn gedaan om weg te loopen. Uit |hot verhoor van den beschuldigde vermolden wjj hot volgende De beschuldigde moet zjjn ontslag uit zijn betrekking gekregen hebben door den omgang met haar; iets dat later door zyn verdediger gecon stateerd wordt door een schrjjvon van den chef supé rieur bjj wien hg werkzaam was geweestdie mede deelde dat do reden van het ontslag niet gelegen was in den dienstdc beschuldigde bekent de verwondin- fen te hebben toegebracht in een vloog van drift en ronkon8chap cn vroeg ten slotte de genade van bet Hof, vooral mot het oog op zijne drie .jonge kinderen. Do president wees den Desciiuldigde er ophoe hjj geen jongmonsch meer is en dat hy daarom te eerder had moeten zien met welke familie hy omgingjuist voor zjjne kinderen en hoe hjj in de gelegenheid was geweest om op een ordentelijke manier zjjn brood te verdienen. (De beschuldigde scheen zeer aangedaan te zjjn.) Het O. M. achtte de qualificatie «moedwillige man slag" enz. bewezen1.° door het werktuig, zijnde een dolkmes2.° door den aard der verwonding3.° door de herhaalde steken; en 4.° door een vroegere bedrei- fing. Het wees het Hof op de verzachtende omstan- igneden als het vroeger onbesproken gedrag van den beschuldigde en de geringe gevolgen der verwondingen en requireerdc den beschulde schuldig te verklaren aan het bem ten laste gelegde en hem dionsvolgens te vcroordeelen tot een tuchthuisstraf voor den tjjd van 5 tot 15 iaar. Do verdediger van den beschuldigde Mr. A. J. van Deinse achtte het opzet tot beneming van het leven niet bewezen en vertrouwde dat ook het Hof zou aan nemen dat hier moedwillige mishandeling had plaats gehad zonder dat hierdoor beletsel is ontstaan in de werkzaamheden van den beleedigde binnen den tjjd van 21 dagen. Hy meende de geheele handeling hoofd- zakeljjk te moeten toeschrijven aan een hevige gemoeds beweging, waarin de bescnuldigde door den samenloop der omstandigheden gebracht werd. Hij vroeg mede de clementie van het Hof, hetgeen hij met volle vrij moedigheid deed met het oog op zjjne preventieve ge vangenisstraf gedurende 2'/, maandmaar vooral met het oog op de jeugdige kinderen van den beschuldigde. Na re- en dupliek werd de uitspraak bepaald op vrjj- dag 4 Juni a. s. Een zeer talrijk publiek woonde deze terechtzitting bjj. De il. Zaturdag door de firma van Zejjlen en Decker alhier gehouden aanbesteding van het maken van een droog dok is thans gegund aan den laagsten inscbrjjver, den heer B. Janse te Amsterdam. Naar wij vernemenzal spoedig met de werkzaam heden een aanvang gemaakt worden. Wolfaartsdjjlt, 29 Mei. De nieuwe bakkers- en winkelaffaire, tevens tapperjj, ten behoeve van de verrezene buurt aan de kulk, by den Schenge-polder, is dezer dagen geopend. Hruinit-ise, 29 Mei, Gisteren avond omstreeks 10 ure ontstond brand in de touw9lagery van A. Blom in deze gemeente, met dat gevolg dat dezelve met het zich daarin bevindende in korten tjjd geheel door de vlammen werd vernield. Een en ander was tegen brandschade verzekerd; de oorzaak van den brand i9 onbekend. Zierikzee, 31 Mei. Door Ged. Staten dezer provincie is than9 vastgesteld de lijst der 59 hoogst aangeslagenen in 's rijks directe belastingen in deze provincie daarop komen voor als te Zierikzee woon achtig de volgende heerenMrC. van der Lek de Clercq (No. 1) 4084,08 Mr. J. Moolenburgh f 1222,91, J. C. Hei)se f 1052,40, Jhr. W. M. II. de Jonge f 960,311/, Mr. W. C. de Crane f 904,42R. Koole 875,62 en Jhr. Mr. Jac. Sch. Boeije 705,77. De Yereeniging »Yolksonderwjjs telt thans 64 afdeelingen, met p. m. 4000 leden. Tot ontvanger-griffier van den in 1874 bedjjkten Schenge-polder, is benoemd do heer J. Fransen van do Putte, Jr. te Goes. Tot ons genoegen vernemen wijdat do minister van Finantien van zins is bij wjjze van proef aan eenige postkantoren de gelegenheid te openen tot het inbrengen en terug ontvangen van spaarpenningen. De spaarbanken zonden geheel vrij en onafhankeljjk haren tegenwoordigen werkkring blijven vervullen doch voor zoo verre zy zich bereid verklaren om gelden aan te nomen en met bjj betaling van rente uit te keeren ook van en aan hendie gelden daartoe in brengen bij de postkantoren of die aldaar komen opvragenzouden zij in overleg met de postdirectie moeten aannemen een vast model voor de inrigfcing der livretten en voor de met de postdirectie te houden correspondentie. De minister heeft aan de besturen der bestaande spaarbanken een ontwerp der inrigting en regeling van de postspaarbanken gezondenom daarover hunne opinie te vernemen. In de legerplaats bjj Zeist zullen dit jaar kampeeren: van 26 Junjj tot 7 Aug. a. s. het geheele bat. mineurs en sappeurs; van 17 Juny tot 7 Aug. de 1ste comp. van het 2de reg. vest. art; van 31 July tot 20 Aug. de 6de, 8ste, 10de en 13de comp. van het 2de reg. vest.-art., alsmede de leerlingen van den voorbereidenden cursus te Utrecht; van 20 Aug. tot 3 Sept. de 2de, 6de en 10de comp. van het 1ste reg. vest.-art., de art -instructiecomp. alsmede de leerlingen van den weten- schappeljjken cursus te Delft; van 3 tot 17 Sept., d. a. v. de 5de, 6de, 11de en 13ie comp. van het 3de reg. vest.-art. Nopens het gebeurde met het stoomschip Friesland wordt uit Vlis8ingen het volgende geschreven aan het Handelsblad •De klagt van den gezagvoerder, dat hy gedurende een uur bjj aankomst op de reede alhier met de stoom fluit. heeft gewerkt om een anderen loods te bekomen, doch zonder gehoord te worden, komt my ongegrond voor. Vooreerst toch waB de Friesland van den wal gemakkelyk te herkennen, en wist men dat er zich een loods aan boord bevond, die verpligt was het schip op de haven te zetten. Ten anderen is het werken met de stoomfluit geen signaal om een loods te ontbieden, zoodat men niet anders kon begrijpendan dat het schip van zjjne nadering wenschte kenDis te geven en de sluisdeuren dan ook geopend werden om het inde haven te ontvangen. Te oordeelen naar hetgeen ik van deskundigen hierover hoorde, kan er dan ook in deze geen sprake zyn van verzuim of gebrek aan assistentie van de zjjde van het loodswezen. Plaatseljjke najjver is aan zulke klagten somtijds niet vreemd." Op Donderdag den 3en Juny a. s. zal te Kats (Noord-Beveland) de eerste algemeene schieting naar den vogel met boog en pijl plaats |hebben. Een vroljjke dag wordt tegemoet gezien. Muziek, enz. zullen tot opluistering bydragen. Voor de arrondissements-regtbank te Haarlem ver scheen onlangs een persoon, die als beklaagde terogt moest staan, in zeer beschonken toestand. Toen hij over dien toestand door den president werd onderhouden, antwoordde hjj>het is de pligt van iederen burger te zorgen, dat de belastingen zooveel mogelyk opbrengen hoe meer borrels ik gebruik, des te nauwgezetter vervul ik mjjn pligt." In de omstreken van Deventer rigten de rupsen in de vruchtboomen groote verwoestingen aan, zoodat ër weinig verwachting van dien oogst is. Onlangs overleed op Bronbeek, op 46jarigen leef- tjjdeen oud militair uit IndiëJulius Distelivan geboorte een Zwitser. Zyn loopbaan was oogenschjjnlyk als van vele zijner kameraden. In 1858 was hjj bjj het Nederlandsch-Indiscb leger in dienst getreden, had de expeditie op Boni en Celebes medegemaakt en daarvoor de onderscheidingsteekenen ontvangen, was in 1873 als sergeant-majoor eervol ontslagen, met eene gage van f 272, en in het Invaliedenhuis opgenomen. Daar leefde hjj bjjna twee jaren rustig en tevreden en genoot aller achting. Het is bjj zjjn dood evenwel geblekendat Disteli s levensloop van romantischen aard was. De Arnh. Ct. deelt daaromtrent het volgende mede: Zijne nalatenschap werd onderzocht, en men vond eene som van ongeveer vjjfhonderd francs aan goud in zjjn bezit. Dit wae reeds een tameljjk groot bedrag, maar bij nader onderzoek bleek, dat Disteli bjj zjjn bankier* te Zurich een kapitaal had liggen van ruim honderd duizend francs, behalve hypotheken en andere bezittingen. Zijne papieren bragten verder aan het licht, dat hjj van 1849 tot 1853 bjj hot Zwitsersche leger had gediendin 1852 was hjj tweede luitenant geworden en in 1853 eerste luitenant. Maar hjj had in laatstge noemd jaar zijn eervol ontslag op verzoek erlangd en was in Remeinschen dienst getredenwederom was hjj, als soldaat beginnende, tot tweeden luitenant op geklommen, maar na dien rang in 1857 verkregen te hebben, bad hjj hem nogmaals nedergelegd om bjj het Nederlandsch-Indi6che leger te dienen. Blijkens een bij het Dep. van Koloniën ontvangen telegram van den Gouverneur-Generaal vanNederlandech Indië was de gezondheidstoestand in Atchin in het laatst weder ongunstiger. Aan den generaal-majoor Pel ïb, tot herstel van gezondheid, een verlof van 3 maanden naar Buitenzorg verleend. Hjj wordt tydelyk door den kolonel Wichers van Kerchem vervangen. Eerknien ws. Ds. Michelsen, pred. bjj de Evang. Luth. gem. te Zierikzee, heeft het beroep naar Kampen aangenomen. In de reeds 2jarige vacature te Krabbendüke is, als 12de poging, beroepen Johan Niorstrasz, Cand. Groningen, en in de meer dan 3jarige vacature te Kats, als 22ste poging, Gerrit Jan AntinkCand. Drenthe. Ds. W. M. de Vries, pred, te Driehuizen, heeft het beroep naar Oudorp (cl. Alkmaar) aangenomen. Gemengde berigten. Men verkeert in de meening, dat onlangsde laatste twee vacatuur-beurten te Wem. vervuld zjjn geworden door een Utreclitschen professor en een Amsterdamschen predikant, ofschoon deze toch niet porsoonljjk aan wezig waren. *Is{dat nu 't geraamte van een wal- visch?", vroeg een bakkerdie aan de Kinderdjjk een schip op stapel zag staan. Eene jufrouw te Oude- Tonge moest hare dienstboden wat beter behandelen, want zjj komt zoo op de praat, dat zjj geen meiden meer zal kunnen krijgen, en daarby is bet altjjd grutte, meel ou grutte. In de gemeente Yerseke is eene jonge dochter zoo verliefd, dat zjj nog dol zal worden, omdat zjj maar voor den gek wordt gehouden. Zjj schrjjft brieven op brieven die overal gelezen worden. Iemand met zijne vrouw en nichten te Oude Tongo worden aangeradenzoo veel snaps niet te hebbenen zoo laag op anderen nederzien, want ze zjjn ook niet veel geweesten of zjj het zoo honden zullen, zal te bezien staan. Een bakkers-knecht te Rilland is nu bezig om eene timmers-dochter in den trog zien te krjjgen maar het zal niet gaan, denkt men. Te Parjjs moesten dezer dagen twee lijkdienaars een kinderljjlye naar het kerkhof brengen. De arme kleine werd door geen fa milie-betrekking vergezeld. Alzoo zonder eenig toezigt, waren de lijkdragers volkomen vrij, om zoo dikwyls halt te maken als zij wilden; zjj deden dat bjj voor keur bjj de verschillende herbergendie zjj moesten passeren, waar zy de baar voor de deur lieten staan en zelf naar binnen gingen. Eindeljjk hadden zy 200 dikwijls gerust, dat het loopen hen moejjeljjk begon te worden. Onder hun droevigen last gebogen, beschreven zjj de grootste bochtenslingerden zij voort tot ze beiden neervielen en de lykkist eenige schreden ver van de

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1