uit m mi- rimram HOFSTEDE, J. de GRAAF Cz. te kcop7 PARASOLS, OMBRELLES, EN-TOUS-CAS Petroleum-Kooktoestellen met Ketels van af f 3,75, iillliliifllSflV Sociëteit: Ons Genoegen BALLOTAGE op ZONDAG den 30 MEI, 's namiddags ten 1 ure- Het te geven CONCERT op Zondag den 30 Mei 1875, is UITGESTELD tot Zondag 13 Juui 1875. Namens de Directie, C. de WINTER. Secretaris. Hoofdkiesdistrict GOES. De Vereeniging «GEMEENTEBELANG" te Goes, heeft met algemeene stemmen voor de aanstaande verkiezing van een Lid der Tweede Kanier, voor genoemd kiesdistrict, candidaat gestold den heer Mr. M. J. de Witt Hamer, advocaat en procureur te Goes, welke die candidatuur heeft aangenomen. Namens de Vereeniging, HET BESTUUR. BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER der Gemeente Noordwelle maakt bekend, dat op Diu£r«$<la{g den lsten JiinU, des namiddags van 2 tot 3 ure aanw\|xing en des avonds van dienzelfden dag ten 6 ure, aan besteding zal plaats hebben van BENIGE TE VERRIGTEN AARDEWERKEN aan de nieuwe begraafplaats dezer Gemeente. Het bestek ligt van heden af ter inzage in de Ge meentekamer aldaar. Nooedwelle, den 27 Mei 1875. J. HOOGENBOOM Bz., Burgemeester. De heer W. K. Baron M A C K A Y, te Kloetinge, is voornemens op Dinrtdiitf i den SS .Juni lsS'T'S, des middags te 12 uren, in het koffiehuis »de Vribndschaï" op de Groote Markt, te Goes, in het openbaar AAN TE RESTEDEN bp enkele inschrijving IJKT BOUWEN VAN AANBESTEDING. een nieuw WOONHUIS Het BESTUUR der WATERKEERING van den CALAMITEUSEN POLDER OOST-BEVELAND, zal op Maandag den 31 Mei 1875, des voormiddags te 12 uren, in het Gemeentehuis te Wilhelminadorponder nadere goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten vau Zeelandtrachten AAN TJE BESTEDEN: Het verbeteren en onderhouden der G e vr one Onderhoudg» we rit en aan den Zeedylt van genoemden poldervoor bet dienstjaar 1875/76. De besteding geschiedt by enkele inschrijving naar de voorschriften van 1 der A. B. Het bestek zal ter lezing liggen van den 21 Mei a. s. af bij den Secretaris-Ontvanger des polders W. L. KA KEBEEKE te Goes en in het Gemeentehuis voornoemd, en is tegen betaling van 80 centverkrijgbaar by de Boekhandelaren F. KLEEUWENS ZOON te Goes terwijl aanwjjzing der werken zal plaats hebben op Woensdag den 26 en Zaturdag den 29 vóór de besteding, door den Waterbouwkundig-Ambtenaar des polders L. LAURET te Wilhelminadorp, by wien tevens infor- matiën kunnen verkregen worden Wilhelminadorp, 15 Mei 1875. Het Bestuur der Waterkeering van den Cala- mitensen polder Oost-Beveland, G. J. v. d. BOSCH, Voorzitter. W. L. KAKEBEEKE, Secretaris-Ontvanger. Tanb^¥T¥DTNGT Het BESTUUR der WATERKEERING van den "VRIJEN WIL HELMIN A POL DERzal op Maan- <lo«r clou 31 Mei ÏS'T'Sdes voonniddags te 10 uren, in het Gemeentehuis te Wilhelminadorp, trachten aantebesteden Het VERBETEREN en OIN- DERHOUDEN aer Gewon© on derhoudswerken aan den Zoedjjk van genoemden polder, voor het dienstjaar 1875/76. De besteding geschiedt by enkele inschrijving naar de voorschriften van 1 der A. B. Het bestek zal ter lezing liggen van den 21 Mei a. s. af bij den Ontvanger-Griffier des polders E. van den BOSCH te Goes en in het Gemeentehuis voornoemd en is tegen betaling van 80 cent verkrijgbaar by de boekhandelaren F. KLEEUWENS Zoon te Goes terwijl aanwijzing der werken zal plaats hebben op Woensdag don SO en Zaterdag don S31» vóór de besteding, door den Djjksopzichter des polders J. VISSER Adz. te Sas van Goesbjj wien tevens informatiën kunnen verkregen worden. Wiluelminadorp15 Mei 1875. Het Dnksbestuur van den Vrjjen Wilhelminapolder G. J. v. d. BOSCHDijkgraaf. E. v. d. BOSCH, Ontvanger Grif fier. A AN BESTEDING. Het BESTUUR der Waterkeering van het Calami- teuse Waterschap STA VENISSEzalop DlugH- dag den 8 Junü aanstaande, des na middags 5 urein het Gemeentebuis te Stavenisse onder nadere goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland, AANBESTEDEN: Hot Herstel, d© Vernieuwing en het Onderhoud tot 30 April 1876, van de Aarde-Kram-Rijs- en Steenglooijingvverlcen aan de Wn» terkeering van het bovengenoem de Waterschap. De besteding zal geschieden in het openbaar, bp enkele inschrijving, volgens 1 der A. B. Het bestek ligt ter lezing ten Kantore van den Secretaris-Ontvangeren is op franco aanvraag, tegen betaling van 50 cent, te bekomen bp den Boekhan delaar van DISHOECK, te Zierikzee. Plaatselijke aanwijzing op Dingsdag en Zaturdag vóór de bestedingterwijl verdere inlichtingen te be komen zpn bjj den Waterbouwkundigen Ambtenaar J. de RIJKE te Stavenisse. Stavenisse den 22 Mei 1875. Hel Bestuur voornoemd C. DORST Lz.Voorzitter. A. F. HAN3SENSSecretaris-Ontvanger. A A N B ES T E D I N G. Het BESTUUR der Waterkeering van den Calami- teusen polder B U RGII en W ESTLAND zal op Zaturdag den IS Junii 1875, des middags ten 12 uur, in bet Gemeentehuis te Burgh, onder nadere goedkeuring van HH. Gedeputeerde Staten van Zeeland AANBESTEDEN: Het HERSTEK, de VERNIEU WING en het ONDERHOUD tot 30 April 1876 van do Aarde-, Kram-, Rijs- en Steenglooijing- werken aan de Waterkeering van gremelden polder. De besteding geschiedt in het openbaar bij enkele inschrijvingvolgens 1 der A. B. Het bestek ligt ter lezing bij den Secretaris-Ont vanger in het Gemeentehuis en bij den Werkbaas W. Njeüwdohp te Burghen is tegen betaling van 0,25 te verkrijgen bjj den Boekhandelaar van DIS HOECK te Zierikzee. Aanwijzing geschiedt op Zaturdag en Woensdag vóór de besteding. Het Bestuur voornoemd, J. M. d e G L O P P E R. W. BOOT, Wz. te Kloetinge, met bylevering der hennodfjgde materialen. Bestek en teekeningen liggen ter inzage te Kloetinge in het gemeentehuis, te Goes in het koffiehuis »de Vriendschap", op de Groote Markten bjj den heer D. De KONING, Architect, bp wien gedrukte exem plaren van het bestek te bekomen zjjn tegen betaling van 50 cents per stuk. Aanwijzing Vrpdag 4 Juni 1875, des voormiddags te half twaalf uren. AANBESTEDING. Het BESTUUR der waterkee/ing van den calami- teusen polder NIEUWE NEUZEN zal, op Vry- dng den 11 Jin>y des namiddags te 3 ure, in het «Nederlandsch Logement," bewoond door A. BATENBURG, te Neuzen, in het openbaar, onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Zeeland AANBESTEDEN: EERSTE PERCEEL. Het HERSTEL, de VERNIEUWING en het ON DERHOUD tot 30 April 1876, van de aarde-, kram- en rijswerken en van liet MAKEN van werken tot dijksverbetcring, aan de waterkee ring van den bovengenoemden calamiteusen polder. TWEEDE PERCEEL. Hel MAKEN van werken tot verdediging van den oever van den genoemden polder. De besteding zal geschieden bjj enkele inschrijving, met inachtneming van 1 der Algemeene Bepalingen voor de aanbesteding enz. der werken van de zeewering en oevervordediging dor calamiteuse polder of water schappen in Zeeland. Do bestekken zullen van af Zaturdag den 29 dezer, ter lezing liggen ten kantore van den Secretaris-Ont vanger te Neuzenen zjjn op franco aanvraagtegen dadelijke betaling der kosten t. w. dat van bet eerste perceel ad 0,50, en dat van het tweede ad ƒ0,90, bg hom verkrijgbaar. Informatiën zjjn te bekomen bp het Bestuur voor noemd. De aanwjjs zal geschieden Vrjjdag en Dingsdag de besteding voorafgaande, door A. VISSER, opzigter bjj de waterkeering. Neuzen den 22 Mei 1875. Het Bestuur voornoemd J. LENSEN, Voorzitter. J. STURMSecretaris-Ontvanger. fi 1 De Notaris Mr. J. C. van der LEK de CLERCQ, residerende te Zierikzeezal ten verzoeke van zjjn principalen, op Dingonlug 1 Junjj e. Ir., voormiddags 10 ure, in het Hotel »de Weerd" te Zierikzee, publiek presenteren te verkoopen: EENE AANZIENLIJKE PARTIJ BESLAGEN NIEUW RIJN EIKENHOUT, van verschillende lengteas en diktens, (5 tot 46 voet lang bp 4 tot 20 daim diameter Amst. m.) bijzonder ge schikt voor BergroedenZaagbalkenMestput- of Af heiningspalen, Scheepsniakersgebruik enz. enz., alles versch aangevoerd en beboorlpk gekaveld en genum merd liggende op de Oude Haven te Zierikzee. Betunldng 1 November lt.terwpl nadere informatiën op franco aanvrage te bekomen zjjn bjj bovengenoemden heer Notaris. De Notaris Mr. J. C. VAN DER LEK DE CLERCQ zal, ten vorzoeke van de heeren M. C. DE CRANE en ZOON, op Wo©n»«ln«- Jnnjj 1875des namiddags 2 uren in de Concertzaal te Zierikzee, publiek verkoopen: 290 SPOÖRWEGïlAILS, afkomstig uit het in 1874 op den Banjaard ge?trande Belgischo Stoomschip „ENTREPKI8E." Het POLDERBESTUUR van de VIER BANNEN is voornemens om op Vry- <100:"«Ion -J Juiijj O- If., deB namiddags ten 5 ureten huize van A. van drr Vujgt te Nieuicer- kerk, aan den meestbiedende te verkoopen: VOOR AFBRAAK de Sluiswachterswoning, staande bp de Slevenslui». Openbare Verkooping van eenen grooten en netten waaronder: 17 PaardenM stuks Rundvee, 6 vette VARKENS, PLUIMVEE, WAGENS, PLOEGEN, EGGEN, DORSCH-MACHINEandere WERKTUIGEN en verder BOUWGEREEDSCHAP, HUISRAAD en se., later breeder te adverterente houden door den Eerz. CHRISTIAAN GLERUM, op de alsnog door ZEd. be woond wordende Hofstede, in de gemeente Colijnsplaat op Woensdag den 30 Junij 1875, ten overstaan van do Notarissen L. van der MOER te Colijnsplaat en J. M. PILAAR te Goes. Wordt tot bilUjUeu prjjsTEKOOP AANGEBODEN: Een STROOSNIJDER, zoo goed als nieuw, zonder gebroken. Te bevragen bjj de Uitgevers dezes. Eene partij KOEMEST per Meter, bp S. BOUMAN te Haamstede. IJV ZIJDE EN STOF VA IV AF ƒ1,SO BIJ J. de JONG ZIJLSTRA. Goede Hollandsehe Stijfselper 5 ons 18 Ct. Patent-Stijfsel in pakjes- 25 Eng Stijfsel, uitm. qual., in nette doozen, inhoud 1 Engelsch pd. 30 C. J. KORSTEN, in Verfwaren. ALSMEDE Saxonia-, Howe-, Victoria-, Wasschinton-, Wheeler-, Wilson- en Jonas A R MM A CHINES voorhanden in ruime sortering, concurrerende prijzen, 3 jaar gnarantie, grondig onder- rigt zoo op de APPARATEN als op de MACHINES wordt verzekerd en gegeven aan Heereu FabriUauteii en i D a in e Werkbazen door 0e J. de GRAAF Cz. Mej. J. C. de GRAAF. Zierikzee. Poststraat. C103. iïTiÜil EM VERNISS ALSMEDE GEMAAKTE VERF, welke geheel naar den an., y t) eisch van hel daarmede te schilderen werk bereid t. C. J. K O R S T E N. OTJDE HAVEN by «Ie houten brug. nu J de JONG ZIJLSTRA. De Notarissen KAKEBEEKE en van den BUSSCHE, gevestigd te Goes, zullen op VrjjtUttt: «leu S5 .Juni 1M75. des morgens ten 11 ure, in bet gemeentehuis te Kralbendijke, ten verzoeke van de Erfgenamen van wijlen den Eerzamen CHRISTIAAN WESTSTRATE, in leven Oud-Djjkgraaf aldaar, in het openbaar verkoopen: Eene kapitale staande op het dorp van Krabbttidijke met daarbij be- boorende en gebaand wordende 37.85.18 Heet. zoor vruelitburo eu uitmuntend© Hof, Boomgaarden, Wei en Zaailanden, gelegen in de gemeenten KrabbendijkeWaarde en Kruiningen. Grondlasten ƒ192.32. Djjkgeschot - 133.41. ƒ325.73. De veil-conditien, bowjjzcn van eigendom, kadastrale plans en pacht-contractenliggen 14 dagen vóór de veiling ter inzageten kantore van den Notaris KAKEBEEKE voornoemd. Bjj beide Notarissen ook bp den Eerzamen C. C. WELLEMAN, mede eige naar en pachter dier Hofstedezullen aanwjjzing en meer verlangde informatiën te bekomen zpn. Op franco aanvraag zjjn gedrukte Notitiën gratis te bekomen, bjj beide Notarissen voormeld. De Belgische Maatschappij van algemeene assurantiën tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,- Informatiën bjj de Agenten C. van der VLIET Dz. te ZierikzeeJ. C. M. van RHEEte Haamstede en L. BOOGERD Az. te Brouwershaven. TJIT DE HAND TE KOOP: EENE VOOR EENIGE JAREN GEHEEL NIEUW GEBOUWDE SCHUUR en WOONHUIS, met WAGENHUIS, gelegen binnen Zierikzee. Te bevragen bp de Uitgevers dezes. T E K O O P: Een uitmuntenden en zeer makken STIER., ge kruist ras, oud 3 jaar. 3 BjCellflfoeyen en 3 vierjarig:© Oen-ten. Te bevragen en te bezichtigen in den Anna-Jacoba- Polder, gemeente St.-Philipsland. Zeis gemeten puike bruine KLAVERS te koop, bjj J. L. van VESSEM te Oosterland. Bjj don ondergeteekende zpn te bekomen 1 PUIKE GELDEKSCHE TE HUUR in het JANNEWEKKEN: een Arbeiderswoning. verkrijgbaar tegen concurreerende pry zen op een half uur afstand boven Dordrecht, aan de steenfabriek van MARXUS van HAAFTEN te Sliedrecht. Prijscouranten verkrijgbaar op franco aanvrage. 288'te STAATSLOTERIJ: Bjj M. WAALE te Zierikzee, bjj wien in de vorige Loterij onderscheidene prjjzen zjjn gevallen, zijn wederom te bekomen Heeli* on Gedeelten van LO TEN, Koop alle Klassen en por Klasse, vol gens prjjg-courant. De trekking begint op Maandag den 21 Junij a. HAMMEN en «lilf «Iroofg SPEK, alsmede zuivere TARWE-BLOEM tegen civiele pipzen. J. BARTELS, Sint-Domusstraat. Natuurlijk Mineraalwater voorbanden, v ersch APOLLINARIS-, RHENSER-, FACHINGER- en SJB-LTEB9 WATER bp J. M. GASILLE, Apotheker. HH. Landbouwers! Steeds VOORHANDEN tot directe aflevering, puike van 4 c.M. diam. GROOTERE SOORTEN bp bestel ling in den kortst mogelijken tjjd. Ook verkrijgbaar narden BUIZEN voor dam- en waterleidin gen in verschillende groottealsmede alle METSEL- MATERIALENGIPS-ORNAMENTEN en CONSOL- LEN tot BILLIJKE PRIJZEN by II. C. van den RNDE, Metselaar Stukadoor, OUDE HAVEN, Zierikzee. in HOEDEN, PETTEN en KLEEDINGSTUKKEN, berigt den ontvangst eener ruime sortering Fantasie- en Stroohoeden. Het wHssolien van stroohoeden tegen fabrieks prijzen en Wjj kunnen bet Klenriniddel van den beer THE0PH1LE om het haar te verven, uit ervaring, als een goed en onschadelijk preparaat aanbevelen. Amsterdam, Mw. Wed. H. F. C. MOERLAS. 5 Maart 1875. Mej. P. H. MOERLAS. HA A RVRRF ?m see1, rood> of sr«8 llAHni HitTT haar te verven in blond, bruin of zwart. Valsch haar kan men eigenhandig verven. Franco aanvraag a 3, bjj THEOPHILE, kerkstraat bp de Vijzelstraat, 238 te Amsterdam. Een geacht BURGERMAN, van onbe- sproken gedrag, weduwnaar zjjnde en niet geheel onbemiddeld, wenscht langs dezen meer en meer gebruikelpken weg in keu nis te komen met eene WEDUWE of JOIVGIE DOCHTER, circa 40 jaar oud van de Protestantsche Godsdienst om na wederzpdscb goedvinden een IIuwelyIf aan te gaan; van stipte geheimhouding kan men ver zekerd zjjn. Adres met franco brieven onder letter O aan den Boekbandelaar van DISHOECK te Zierikzee; ook bjj wien nadere inlichtingen te bekomen zjjn. TERSTOND een gehuwde BÓEREN-KNECHT benoodigd bp A. van den BOSSE te Ellemeet. Door omstandigheid biedt zich aan een bekwaam Brood-Brsohiut- en Klein- sroedbalclforslrneclit; te bevragen met franco brieven onder letter O by de Uitgevers dezes. TERSTOND BENOODIGD een ongehuwde bekwame SMIDSKNECHT, tegen hoog: loon, kost en inwoning, adres A. CONSTANDSE te Brouwershaven. Een SMIDSKNECHT benoodigd, van de P. G., die een paard kan beslaan, om DADELIJK in dienst to treden, bjj W. NIEUW- LAND te Middelharnis. TIMMERMANS-KNECHTS werk begeerendevervoegen zich bjj J. VINK te Noordgouwe. Brieven franco. F. van «Ier VALK vraagt een Kleermakers-Knecht. TERSTOND ©ene BOEREN-DIENSTMEID benoodigd bp J. F 0 N T E IJ N E te Nieuwerkerk in Duiveland. TERSTOND eene BOEREN-DIENSTMEID benoodigd bij A. v. d. STOLPE onder Ouwerkerk. Een BOODSCHAPMEISJE gevraagd; adres den Boekhandelaar de MOOIJ. Uitgevers: DE LOOZF Sc WAALE. Snelpersdrukkere van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelstraat,, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2