ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. 5tsteJaarg. No. 3546. Zaturdag 29 Mei 1875. Verachjjnt DINGSD AG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prge per 3 maanden is 1,30, tranco per post 1,60. ADVEETENTIËN 10 Ots. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Strandvonderij. Do BURGEMEESTER van Zierikzee roept voor do j tweede maal ter reclame op, regthebbenden op een A. IV KEU, wegende bij raming 1500 kilogrammet ketting en slotI op de reede alhier gevisclit en bij hem aangebragt. j A. ALEMAN, C. BERREVOETS, W. CATS- J HOEK, A. DOURLEIJN, B. de GRAAF, H. HAK, K. van den HOUTEN, W. van den HOUTEN, 1 P. C. KAANP. KORZILIUSG. van MAANEN A. PAPE, A. RINGELBERGJ. SIESJ. G. SIMMERS M. C. van STRIEN, C. van de VELDE en A. VER- STEEG, allen geboren in 1850, worden in hun belang horinnord om vóór het einde dezer maand zich ter Secretarie alhier aan te melden. Onderzoek Verlofgangers. zonden. De oude Carlist verklaart daarin dat lip zich raet hart eu ziel bij de regering van den jongen Vorst aansluit en hoopt, dat de Koning aan Spanje zjju vroegere grootheid zal teruggeven. Tevens maakt de Gaceta het antwoord van den Koning openbaar. De constitutioneele monarchie, zegt de Vorst, waarvan ik de vertegenwoordiger ben, rust op drie beginselen: God, Vaderland en Koning! Ik waardeer zeer uwe bereidwilligheid om mede te werken tot de finitieve vestiging van het Bewind't welk door de groote meerderheid der natie is aangenomen. Een vreemde Vorst verwoest Spanje te vuur en te zwaard. Ook u heeft hg van uwe ambtentitels en waardigheden be roofd. Maar deze wraakneming is doelloos, want ik geef u alles terug. Ik ben er zeker van, dat gjj niet de laatste zoudt zjjn om uw degen ter mjjner beschikking te stellenwanneer ik uwe hulp inriep. Wees daarom welkom aan de zyde van myn troondie met onpar tijdigheid alle trouwe en loyale Spanjaarden zal be schermen e n d m a k i n g. STER en WETHOUDERS van Zie- ritzee. Gezien het besluit van den Commissaris des Koning9 in deze provincie van den 4 dezer (Provinciaal blad No. 40); en van 22 dezer Provinciaalblad No. 44) brengen ter kennis der Verlofgangers van de Militie te land, die zich in deze gemeente bevinden en behooren tot de ligtingen van 1871, 1872, 1873 en 1874 voor zoover zij vóór den eersten April jongstleden in het genot van onbepaald verlof zjjn gesteld, dat het onder zoek van die verlofgangers door den Militie-commissaris alhier zal plaats hebben op Vrijdag den llJunye. k. des voormiddags te 10 ure, vóór het Stadhuis en roepen hen mitsdien op om op gezegden dag en uur ter aan gewezen plaats tegenwoordig te zijn met herinnering aan de volgende bepalingen der wet op do Nationale Militie van 19 Augustus 1861 (Staatsblad No. 72). 1°. de verlofjjauger uicldl zich biuuuu dertig dagen ua den dag, waarop hem de verlofpas ia uitgereikt, bij deu Bur gemeester zijner woonplaats aan, tea einde deze zijn verlofpas voor gezien teekeoe. (Art. 133); 2°. de vcrlofgaoger, die zich ia eene andere gemeente gaat vestigen, geeft daarvan kennis aan den Burgemeester zijoer woonplaats. Binnen dertig dagen na den dag, waarop bjj komt >o de gemeen!*, ivaario hij zich vestigt, meldt bij zich aan bij deo Burgemeester dier gemeeote, ten eiode deze zijn verlofpas voor gezien teekeoe. (Art. 134); 3°, de verlofganger vaa de militie te land mag zich zonder toestemming vo-i den Minister van Oorlog niet laoger dan gedurende uier weken boiteu 's lands begeven. (Art. 136); 4°. de verlofganger die art, 133, 134 en 136 oiet naleeft, wordt in werkelijke dienst geroepen en gedorende drie maanden gehouden. (Art. 187); 5°, de verlofganger van de militie te laaddie bij openbare kennisgeving is opgeroepen om door den Militie-commissaris tc worden onderzocht, verschijnt bij het onderzoek in uniform gekleed en voorzien van de kleeding- en uitrustingstukken, hem bij zijo vertrek met verlof medegegeven, van zijn zakboekje en van zijn verlofpa», (Art. 13S, 139 co 140); 6°. de verlofganger van de militie ie land is aan do militaire regtsplegiog en tucht onderworpen, onder andere gedurende den tijd, dien het onderzoek voor den Militie- commissaris do art, en ia bet Rlgetneea waaneer bij ia uniform gekleed is. (Art. 130.) 7°. behoudens het bepaalde bij nrt. 130 kan een arrest vao twee tot zes dageo, to ondergann in do naastbij gelegen provoost of het naastbij zijode huis van bewaring of arrest, door den Militie-commissaris worden opgelegd tan den vorlof- ganger lo. die zonder geldige redenen niet b(j het onderzoek verschijnt; 2o. die, daarbij verschenen zijnde, tonder geldelijke reden, niet voorzien is van de by art. 140 vermelde voorwerpen 3o. wiens kleeding- en nitrastingstokken bij het onderzoek niet in voldoenden Btant worden bevonden; 4o. die kleeding- of uitrustingstnkken aan een aoder behoorende, als de zijne vertoont. (Art. 141); 8°. onverminderd de straf, in het voorgaande artikel ver meldt, is de verlofganger vcrpligt, op den daartoe door den Militie-commissaris te bepalen tyd en pinats, en op de in art. 140 voorgeschreven wijze, voor hem te verschijnen om te wordeo onderzocht. (Art. 143.) 9°. de verlofganger, die zich bij herhaling schnldig maakt aan het feil, sob. 4o. van art. 141 bedoeld, of niet overeenkomstig art. 143 voor den Militie-commissaris verschijnt, of aldaar verschenen zijnde, io het geval verkeert sub. 2°. en 3°. van art. 141 vermeld, wordt onder de wapenen geroepen en van drie tot zes maaadon gehouden. (Art. 144) 10°, de verlofganger, die niet voldoet aan eene oproeping voor de werkelijko dienst, wordt als deserteur behandeld. (Art. 143); 11°. elk, die voor de militie is ingeschreven, en ieder, die daarbij is ingelijfd, kan, overeenkomstig de daaromtrent bestaande voorschriften, tot eene vrijwillige verbiodtenis, voor den tijd vnn zes jaren of langer worden tocgelaton by de zeemngt, het korps mariniers hieronder begrepen, bij het leger hier tc lande of bij het krijgsvolk in 's Rijks overzeesche bezittingen, plaats vervangers echter niet bij de zeemagt of het korps mariniors gedurende het eerste jaar van bannen diensttijd. (Art. 9 en 74) 12°. nan de bij de militie te land ingelijfden, dio verlangen na volbragten oefcoingstijd, minstens voor zes maanden onder de wapeoeu te blijven of te komen, zooder zich als vrijwilliger te verbinden, wordt zulks vergood. (Art. 126). Dat van dit onderzoek zijn vrijgesteld, als zullende dit jaar tot de werkelijke dienst worden opgeroepen, die van de ligtingeo 1872 en 1873 hehoorendc tot het Regiment Grenadiers en Jagen, de Regimenten Infanteriede Regimenten Vcstiog- Artilleric met uitzondering van die behoorende tot de torpedo- kompngniedie van de iigling 1872 behoorende tot het het korps Pontonniersde kompagoie Hospitaal-soldaten, het bafailion Mineurs en Ssppeurs ea het regement Veld-artillerie voor zoover zij op 1 Mei jl. van de RcgemeDteo Mosaren zijn overgeplaatst, en die der Jigting 1871 behoorende tol het 2e Regement Husaren, Zierikzee, den 26 Mei 1875. De Burgemeester en Wethourlers voornoemd, C. J. FOKKER, Welk.l. B. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen In den Btaat Massuchetu heeft men hot volgende middel in praktijk gebragt om zich van do armen te ontdoen. Men heeft htm, namelijk, gratis gebruik der spoortreinen toegestaan. Zoodra zij echter over de grenzen waren, verscheen de conducteur en eischtte Betaling. Daar aan dien eisch niet voldaan kon worden, werden zij dood eenyoudig afgelaten, en kondon zij blijven, waar zij waren. De naburige staat Connecticut heeft zich echter reeds beklaagd over deze vrijgevigheid, waardoor zijne bevolking zulk eene rjjke aanwinst verkrijgt. De Spaansche Gaceta maakt een brief openbaar welke Cabrera uit Parys aan Koning Alphonso heeft toege WinsoKoten, 26 Mei. Tusschen hier eo Scheeöl- da greep Zondag-morgen een ontzettend voorval plaats. De machinist van den treindie ruim 9 uur van hier vertrekt, ontdekte in de nabijheid van het gehucht Napels een man op de rails. Zoowel door bet geven van signalen als door te stoppengelukte het dien persoon van de gevaarlijke plek te verwjjderen. Naau- weljjka echter had de trein zjjn gewonen gang hervat, of hjj springt op nieuw op de rails en eenigo oogen- blikken later is de ongelukkige deerljjk verminkt 5 een zyner beenen was van het ligchaam gescheiden en het andere zoodanig gewonddat het een unr later reeds moest worden geamputeerd. De bewoners van voornoemd gehucht vernamen met moeite wie hjj was en weldra werd de man per as naar de woning gebragtdie hjj even voor negen had verlaten en onder deze gemeente is gelegenwaarin door zyne moeder de weduwe E.het landbouwbe drijf wordt uitgeoefend. Men vermoedt, dat do per soon in kwestieeen oppassend mensch van veertig jarigen leeftijdzich het leven heeft willen benemen wegens oorzaken van huiseljjken aardheden morgen taaschen hem en zjjn eenigen broeder voorgevallen. Kampen26 Mei. Verloden Zondag zag de veldwachter van Usselmuiden op een afgelegen hoek van den Zandberg een twaalfjarigen jongendie bjj het uithalen van een vogelnest zoo mot zjjn arm tus- schen een tak was beklemd geraakt in een hoogen boomdat hjj zonder aangebragte hulp niet los kon komen. Door middol van gereedschappon heeft de heer Kolkers met veel moeite den waaghals uit zjjn onaangename positie gered. 'sGravenltHgo, 26 Mei. Bjj de Tweede Kamer is heden de algemeenc discussie over de muntwet afge- loopen. De heer Bredius beeft zijn amendement tot aansluiting aan 't Dnilscbe markenstelsel breedvoerig toegelicht, doch de Minister heeft dit amendement zóó destructief geoordeeld, dat de aanneming zou gelyk staan met verwerping der wet. De hper Bredius, daarin meenende to zien eene belommering van den vrjjen loop der discussie, trok dit en zjjne volgende amende menten in. Vervolgens is met 39 tegen 18 stemmen aangenomen een amendement van den heer Scbimmel- penninck, om do aanmunting van py/-g\tldenstukken te doen wegvallen en dus alleen in art. 1 het //>«*- gnldenstnk te vermelden. Daarop is art. 1 zonder stemming aangenomen. 27 Mei. De Tweede Kamer heeft heden hare geheele zitting gewjid aan de discussie] over de twee amendementen van aen heer Schimmelpenninck, welke met overgroote meerderheid werden verworpen. Daarna is de muntwet in haar geheel fvrjje aanmunting van goud, nevens beperkten zilveren standaard), aangenomen met 43 tegen 16 stemmen. Daarna zjjn alle nog aanhangige ontwerpen aange nomen, waaronder dat tot verbooging van hoofdstuk V der Staatabegrooting voor grondboringen in de Zui derzee en een Golfbreker in het Noordzeo-kanaal. De Minister heeft op eene vraag van den heer Rutgers verklaard, dat met den post van ƒ8000 voor de boringen niet geprejudiceerd wordt de vraag of droogmaking van de Zuiderzee enkel van Staatswege zal ondernomen worden. De wetgevende magt bljjft geheel vrij in hare latere beslissing, en dit wetsontwerp tot voorbe reiding staat geheel op zich zelf. De Kamer is op recès gescheiden. IVieuw-Lelclierlanrl26 Mei. Dezer dagen bragt eene jonge koe, zoogenaamde pink, slechts 15 maanden oud, van den bouwman Teun is tig kelenboom, in deze gemeente een kalf ter wereld hetwelk een gewigt had van ruim 80 halve kilo's. Een eend van denzelfden bouwman, op 10 ejjeren gezet, leverde 13 kuikens; natuurljjk had zy daar nog arie eijeron bjj gelegd. {Inga.) Bergen-op-Zoom, 26 Mei. Door Gedep. Sta ten van Noord-Brabant is aan den heer Leendert Moclker, oesterkoopman te Thplen, vergunning verleent tot het aanleggen van een oesterput met een waterboezem, tot reiniging van dien put op een gedeelte der slikken, behoorende tot het zoogonaamde «Hoornwerk" ten zuiden van den Rjjksweg tusschen de losplaats en den zeedjjb van den Auverge-polder nabij het Thoolsche veer. 26 Mei. Het noodlot schünt de Vlissingsche havenwerken te vervolgen. Rotterdam is weer voor met de vaart op Engeland, die uit Vlissingen wel lang is aangekondigdmaar nog niet begint terwijl uit Rotterdam den eersten Juin een aanvang wordt gemaakt. Daarenboven is Vrijdag avond het stoomschip Friesland van de Rotterdamsche Lloyd te Vlissingen gekomen onder omstandigheden, die op de belanghebbende personen een hoogst ongnnstigen in druk hebben gemaakt. Niet dat de werken te Vlis singen niet uitstekend zouden zjjn, maar de organisatie van het loodswezen moet zeer veel te wenschen over laten en de geheele exploitatie der werken veel te reglementair zijn om te kunnen voldoen aan de eischen van handel en scheepvaart. Do Friesland kwam Vrijdag avond half negen door het Oostgat voor Vlissingen doch de gezagvoerder durfde de haven niet binnenloo- penzonder berigt of de voorhaven geheel veilig was en er door de aanwezigheid van baggermolens, boepen enz. soms geen gevaar voor averij bestonddaar de zeeloodsdie hjj aan boord hadreeds 24 uren uit Vlissingen was. De komst van het stoomschip was te Vlissingen bekend doch er kwam geen berigt of sein naar boord dat alles veilig was. Gedurende ruim een uur liet de gezagvoerder de stoomfluit werken en kruiste op de reede voor den havenmond heen en weör, wachtende op eenig berigt. Dit kwam echter niet en aan het fluiten stoorde zich niemand. De gezagvoer der de heer A. Rik en de superintendentde heer D. H. van der Heijdeeen oud-zeekapitein waren het volkomen eens dat men in den avond een zoo kostbaar schip niet in de haven kon brengen zonder zekerheid dat er geen hindernissen in de voorhaven warenwat dikwijls het geval isen daar geen berigt kwam werd besloten het anker te werpen en op de reede te over nachten. Aangezien men nu tot den volgenden mor gen stoom moest ophoudenwerd hierdoor aan de maatschappij eene vrjj belangrijke schade veroorzaakt en tevens een allerongunstigste dunk verkregen van de hulpvaardigheid der Vlissingsche autoriteitendie maar geen de minste notitie namen van het aanhou dende fluiten zoodat de bovengenoemde heerea ver zekerden dat zjj vurig wenschendat de nieuwe Rotterdamsche waterweg Bpoedig gereed zal zijn en zjj nimmermeer te Vlissingen behoeven te komen. Zjj schrjjven echter alles toe aan de verkeerde organisatie van het loodswezendaar een zeeloods die 24 uren afwezig is niet hekend is met den oogenblikkelyken toestand van den havenmond en een binnenloods aan boord moest worden gezondenof althans eenig sein moest worden gegeven. Zaturdag vertrekt de Friesland een iu allo opzigten prachtig schip met volle ladingalle hutten met passagiers bezet en 125 man troepen naar Indië. Heden voormiddagten ongeveer elf urehad de persoon van K. S., wonende in de Winterstraat en werkzaam op het driemastschip Utrecht, het ongeluk door een aanval van vallende ziekte, waaraan hij veel lijdende was, aangetast te worden. De ongelukkige viel van de koebrugbalk in 't ruimzijnde een hoogte van 3 ii 4 voeton bleef dood op de plaats. Zjjn lijk is onder toezigt der politie naar zjjne woning vervoerd. Hjj laat een zwangere vrouw en vier jeugdige kinderen na. Goes 26 Mei. De candidatuur van Mr. de Witt Hamer begint hier al meer bjj val te vinden. Ieder raakt er van overtuigddat wjj naar een anderen afgevaardigde moeten omziendaar de heer Saajjmans, hoe uitnemend mensch bjj overigens wezen moge voor die betrekking volstrekt niet geschikt is. Indien iemands geheugen te kort schietom zich uit zjjn parlementair leven daarvoor de be wjj zen te verschaften, dan kan de Middelburgsche Courant van 25 dezer hem uitmuntend te hulp komen. Daar worden onloochen bare feiten aangehaald, die ieder moeten doen inzien dat het meer dan tjjd is Goes op betere wjjee te doen vertegenwoordigen. Maar er is meer. Wjj komen hoe langer zoo meer tot de overtuiging, dat wjj met mr. Saagmans een gevaarlijk spel spelen. Steeds staat hjj aan de zjj de der Ultramontanen en werkt dezen in de hand. Iedereen weet of kan wetendat die party de Roomsch-cloricalenzich alleen van onze orthodoxen bedientten einde haar oogmerk te bereiken. Zjj wil alles in handen van Rome brengen en ons door hare volgelingen laten overbeerschen. Juist omdat men haar zooveel voet gaf, wordt zg telkens stouter en wat zal bet zjjn als zjj nog meer magt krjjgt Ieder weet uit de geschiedenis en do ervaring wat van Rome te wachten is. En nu vlogen de orthodoxen de Room- scho partgom hare 6tcmmcn voor zich te bedelen. Daarom heeft mr. Saagmans ook steeds de Ultramon tanen gesteund en met hen medegestemdals hg niet by ongeluk door eene verkeerde deur binnen kwam. Hoe meer men dat inzietdes te beter begrypt men dat wy geen afgevaardigde moeten hebbendie ons aan Rome verkoopt, om zelf met zgne vrienden op hot kussen te blyvcn. Van daar dat velen zich hier voorstellenmoeten wji Nederland aan de Ultramon tanen aan Rome overleveren laat ons dan Saagmans Vader weder naar 's Hage zenden. Maar willen'wg met eerbiediging van de regten onzer Roomsche ge- loofsgenootenregt voor allen en handhaving van onze Hervormde kerk dan mag geen vertegenwoordi ger gekozen worden die niet alleen ons naar Rome voortmaar die bjj geheel met Rome strgdige begin selen, Rome dient, om zelf staande te big ven. Zierikzee28 Mei. Door den Gouv.-Gen. van Ned.-IndieiB o. a. benoemd tot onderwgzer 2de kl. de beer J. Kastelijn1ste hulponderw. aan de openb. 2de lag. school tc Socrakarta. Het XXÏXsto Nederlandech Landhuisboudkundig Congres zal op 28, 29 en 30 Jung en 1 July a. s. te Heerenveen gehouden worden. Do lyst tot deelneming aan dit Congres ligt aan ons Bureau* ter teekening. Het lidmaatschap van het Congres geeft toegang tot de Tentoonstelling van paarden, vee, werktuigen, granen, zaden en gewassen der Friessche Maatschappij van Landbouw op Dingsdag en Woensdag 29 en 30 Junjj en tot de feestelijkheden, welke op 28 29 en 30 Junij en 1 Julg zullen gegeven worden. Op Donderdag 1 Julg zal een gemeenschappelgke maaltgd gehouden worden i ƒ3 per couvert. Zjj die daaraan wenschen deel to nemen worden verzocht zich vóór 20 Jung a.s. aan te melden bjj den heer Mr. E. J. M. Canter Cremersbij wien men zich vóór 29 Junjj kan aanmelden tot deelneming aan den op 2 Julg te houden rgtoer in de omstreken van Heerenveen. De Congresleden, die verlangen dat voor hen logies wordt besteldgelieven zich vóór of op 10 Jung te wenden tot den heer C. 7'. Tuijmelaar. Tegen een koopman uit Wyhe, die aan een ander voor «antiek porselein", dat hjj van een boer zeide gekocht, te hebben, nagemaakt antiek porcelein geleverd heeft, is door het O. M. bg de regtbank te Deventer twee jaar celstraf, en een boete van f 100 geëischt. De beklaagde bekende bet feit, doch beweerde slechts een handelslist tc hebben gebezigd, »om wat tc ver dienen." Het O. M. echter hield het er voor, dat alle termen van veroordeeling wegens bedriegeliike opligting aanwezig zijn. De regtbank zal in de volgende week uitspraak doen. Kerknieuws. Ds. W. J. Wouters nam den 23 dezer te Baarland afscheid met Philipp. 1 21a., en Ds. Th. tt. non Dolder te 's Heer Abtskerke, c. a. met 1 Joh. 2:18a.;laatst- fenoemde zal 30 dezer to Nisse bevestigd worden door en Consulent, Ds. B. A. Overman, pred. te Heinkenszand. Johan Nicrstrasz, Cand bg het Prov. kerkbest. van Groningen, zal op Zondag 30 dezer in de vacature te Baarland op nominatie prediken. Te Kats, waar de vacature reeds den 4 Febr. 1872 aanving, is een 22ste beroep uitgebragt, en wel nu op G. J. Antink, Cand. bg helProv.kerkbestuurvanÜrenthe. Bedankt voor het beroep naar Oosterland door den Cand. F. A. Franssen, die dat naar Hoornaar heeft aangenomen. Beroepen te Oosterland de Cand. C. H. van Rhijn. Beroepen bg de Herv. gem. te Middelburg, Ds. J. Brummelkamp te Veenendaal. Bedankt voor het beroep naar Poortvliet, door Ds. II. W. A. Verhoeff, pred. te Charlois. Gemengde berlgten. Iemand te Poortvliet heeft onlangs een reisje gedaan naar Rotterdam, dat hem niet erg goed bekomen is, en nu praat men van rhumatiekmaar men gelooft bet niet, Een timmermans-zoon te P. heeft met de pinksteren bij eene weduwe bet raam uit moeten sprin gen, terwyl de kruk van de deur in zijn zak is blyven zitten. Eene kasteleins-dochter te Poortvliet wordt verzochthaar babbeltong wat in toom te houden over zeker iemanddaar zij de nering in de herberg daardoor niet zal bevorderen.Te B. is een bruin- visch gevangen in een sloot en er moeten er nog meer inzyn. Koosiete Scherpdnisse zegt«Ik ben toch nog <a) in mijn schik met rnjjn vrijeral noemt men hem den onfatsoenlijken Kees want ik zal toch niet anders kunnen krygen omdat ieder zegt dat ik niet mooi hen, dus ik zal nem maar vast houden. Iemand te N. moest geen behagen scheppen in het opzetten van een kroon op het hoofd van een meisje in Walcheren maar kan ook met regt zeggen: Jamenigmaal heb ik geschonden Wat aan beoefening is verbonden Yan ware deugd en van myn pligt Heb ik te weinig mg gekweten De taak die waarlijk goed mag heeten Is zelden maar door mg verrigt. Maar achhet haat niet veel te klagen Noch over reeds vervlogen dagen Het eens vervlogen keert niet weer Alleen de kroon door mg ontnomen, Moest ik met regt terug doen komen Wanneer ik hield mgn pligt en eer. Te Constantinopel is in don Harem van den sultan overleden eene vrouw van 110 jaar. Als eene bloeyende 20jarige maagd werd zjj er in gebragten leefde dus 90 jaar in dit groote bordeel. Zjj beleefde vier Sultans, en is niet groote plegtigheid begraven ge worden. Iemand te K .wordt aangeraden, eerst zjjne eigene gebreken te beschouwen eer Ry een ander oe- rigptwant, zogt. men: Als men een weesje met haar wicht Veracht, en zoo vergeet zijn pligt, Dat kan tot eer met strekken Dus mandaar ieder dat veracht Bljjft toch met uw verbeeldingskracht, Uw beste rok met vlekken. »Wat ben ik toch big", zegt een meisje te Wol- phaarsdyk, »dat ik Jan in de fuik gekregen hob; ik ben nu al twintig jaar, en ik heb nog nooit een vrjjer fehad. Ik heb lang op een boeren-zoon gewacht, maar ie kan ik niet krijgen. Een dametje te Haamstede moetals zy naar de Middelburgsche kermis komt zich zoo mooi niet aan kleeden, want dan zal zg te veel kermis-vrgevs krygen. Prijzen der Boter en Ejjeren. Zierikzee, 27 Mei 1875. Boter laagste koers f 0,50 en hoogste koers 0,60 per 5 hectogrammen. Kip-Egeren laagste koers ƒ0,70 en hoogste koers ƒ0,85 per 25 stuks. STOOMBOOTDIENST Middelburg en Zierikzee CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. MeiJunij lSrö. Van MIDDELBURG: Zaturd. 29 's nam. 3,30 u. Zondag 30 3,80 Maand. 31 3,30 Dingsd. 1 4, Woensd. 2 'b uiorg. 10, Dond. 3 's nam. 4,— Vrydag 4 4, Van ZIERIKZEE: Zaturd. 29 's morg. 7,— u. Zondag 30 Maand. 31 Dingsd. 1 Woensd. 2 Dond. 3 Vrydag 4 7,— 7, 7,- Retourkaarton uitgezonderd Wolfaarts- dyksche veer tot de helft der stoomhootvracht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. Dito vry van stoombootvracht voor de eerstvolgende terugreis. GfcbtrtetUtctt. Ondertrouwd J. van den BERG Wz. suuansland, 2 5 Mei 18 75. J. A. HANSE Cd. Getrou wd M. LEGEMATE en J. DE BRUINE. Serqoskerke, 2 6 Mei 187 5. Algemeefte kennisgeving aan familie, vrienden en bekenden. Getrou wd Zierikzee 16 Mei 1875. J. van DAMME GEELTJE BRAAM. Voorspoedig bevallen van een' ZoonJ. J. BROUWER Ca., eentgenoote van Zierik7-ee, A. J. de LOOZE Pz. 27 Mei 1875. Dienende deze tot algemeene en byzondere kennisgeving aan familie en bekenden zoo binnen als buiten deze stad. Heden overleed ten hnize mijne behuwd- brooders I. Remeeus alhierna voorzien te zyn van de H. Sacramenten der Kerk, myn geliefde echtgenoot, de Heer HENDRIK DANIËL ZURIG, in den ouderdom van 65 jaren en 7 maanden. Haamstede, Wed. H. D. ZURIG Witzel. 26 Mei 1875. Heden overleed zacht en kalmonzen veel belovenden Zoon CORNELUS, in den jeugdigen leeftyd leeftijd van ruim 16 jaren. Zierikzee, 27 Mei 1875. K. BOGERS. A. M. BOGERS, van KaMTENHOUT. Algemeene kennisgeving. Heden overleed kalm en zachtna een lang durig maar geduldig lijden, onze geliefde echtgenoot, vader en grootvader MARINUS de RONDEin den ouderdom van ruim 64 jaar. God sterke ons in dit voor ons zoo treffend verlies. Sirjansiand, Wed. de RONDE, 27 Mei 187 5. kinderen en kleinkinderen. Heden overleed in den ouderdom van ruim 68 jaaronze Moeder en Behnwdmoeder de Wed. J. SMALLEGANGE. Nieuwerkerk Uit aller naam, 27 Mei 1 8 75. P. SMALLEGANGE, Voor de vele bewijzen van belangstelling bg gelegenheid van hun vijftigjarige echtvereeniging, be tuigen de ondergeteekenden hun opregten <laul<. ZONNEMAÏRB, J. DELST. Mei 1875. J. de BRUINE. Voor de vele bewgzeu van deelneming en belangstellingondervonden bij gelegenheid van het overlgden van den heer P. C. LANDSKNEGTbetuigt de familie haren hnrteljjlion donk. Zierikzee, 28 Mei 1875. Aan belanghebbenden wordt bekend ge- maakt dat a. s. Zondag avond onder Seroos- kerke door Ds. WESSELS itiot zal gepredikt worden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1