Afkondiging. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee doen te weten dat door den Raad dier gemeente in zijne Vergadering van den 30 April 1875 is vast gesteld de volgende verordening BESLUIT tot wijziging van de Verordening op de politie der markten binnen de gemeente Zierikzee. De GEMEENTERAAD van Zierikzee-, Geboord het voorstel van Burgemeester en Wethouders; Overwegende dat het wenschelijk is voorgekomen enkele wijzigingen te brengen in de Verordening op de politie der markten binnen deze gemeente Besluit: De Verordening op de politie der markten binnen de gemeente Zierikzee van den 15 January 1853reeds gewijzigd den 21 December 1857 en den 8 February 1858 wordt gewijzigd als volgt In de tweede zinsnede van artikel 3 wordt, in plaats *van »bij de kraan", gelezen»op het kbaaxplrin, »op het havenplein". In artikel 14 wordt, in plaats van »züAls vak »OUDSGEHOUDEN WORDEN VOOR DE LANDLIEDEN, ÜIT »ScnOUWEN KOMENDE, OP DE VaRREMARKT EN VOOR »dib uit Duiveland aan de Kraan" gelezen: »zal gehouden worden op de VaRREMARKT." In artikel 23 wordtin plaats van »BW de Kraan" gelezen: »op het Kbaanplein." Aldus vastgesteld ter openbare Raadsvergade ring van den 30 April 1875. De Burgemeester v. (JITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Z\jnde deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zeeland, -volgens hun berigt van den 21 Mei 1875 no. in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 25 Mei 1875. De Burgemeester en Wethouders, C. J. FOKKER, Weth.l. B. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Afkondiging. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee doen te weteD dat door den Raad dier gemeente in zijne Vergadering van den 30 April 1875 ia vast gesteld de volgende Verordening: BESLUIT tot wijziging der Verordening tot voorkoming en blussching van brand in de gemeente Zierikzee. De GEMEENTERAAD van Zierikzee; Overwegende dat er noodzakelijkheid bestaat tot wijziging der Verordening tot voorkoming en blussching van brand in deze gemeenteoorspronkelijk vastge- ateld den 1855, S Sorcmber Besluit: EENIG ARTIKEL. Aan artikel 25 der Verordening tot voorkoming en bln8sching van brand in deze gemeente wordt toege voegd de volgende zinsnede Deze bepaling is niet van toepassing op de zooge- *naamde Zweedsche of onschadelijke lucifers Aldus vastgesteld ter openbare Raadsvergade ring van den 30 April 1875. De Burgemeester v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Zynde deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zeeland, volgens hun berigt van den 21 Mei 1875 no, in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 25 Mei 1875. De Burgemeester en Wethouders, C. J. FOKKER, Weth., L B. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Afkondiging. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee doen te weten dat door den Raad dier gemeente in zjjne Vergadering van den 30 April 1875 is vast gesteld de volgende Verordening: BESLUIT tot wijziging van het Reglement van Politie in de gemeente Zierikzee. De GEMEENTERAAD van Zierikzee; Overwegende dat het wenscbelyk is voorgekomen art. 53 van het Reglement van Politie voor deze ge meente te wjjzigen Besluit: EENIG ARTIKEL. Aan artikel 53 van het Reglement van Politie voor deze gemeente wordt toegevoegd de volgende zinsnede *Dezt bepaling is niet van toepassing op de zooge- *naamde Zweedsche of onschadelijke lucifers." Aldus vastgesteld ter openbare Raadsvergade ring van den 30 April 1875. De Burgemeester, v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Zynde deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zeelandvolgons hun berigt van den 21 Mei 1875 no. in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied waar bet behoort den 25 Mei 1875. De Burgemeester en Wethouders, C. J. FOKKERWeth.l. B. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Uitgevers: DE LOOZE WAALE. Snelpersdrukkery van OCHTMAN, PIETERSE k VAN DISHOECK, Meeistraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 4