BIJVOEGSEL Zierikzeesehen Nieuwsbode van Donderdag 27 Mei 1875. Bekendmaking. SCHOUWING OP DE RIJTUIGEN. apkon¥Tgïng^ behoorende bij den Inschrijving voor de Schutterij. Bekendmaking. De BURGEMEESTER eo WETHOUDERS der gemeente Zierikzee.. Gezien de net op de Schutterijen van den llden April 1827, en speciaal dio artikelen dier wetdie betrekking bebben tot de jaarlijksclie inschrijving, zoo tot de bereids aangelegde re gisters van vroegere jareo, als tot de inschrijviog die gedurende de laatste helft dezer loopeodo maand moet geschieden, brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden. Dat de registers ter inschrijving voor de Schutterij, van de geboreuen in de jaren 1S50 tot 1841 ingeslotenzullen worden geopend tot de inschrijving van alle mannelijke Inge- zeteneo, dio tot het laatstgemelde jaar behooren, alsmede van hen die, in de vorige jareo geboren zijnde, sedert de laatst vorige inschrijving, zich alhier met er woon hebben nedergezet, waaronder ook begrepeu zijn do militairen welke ua dien tijd gepasporteerd en de vreemdelingen die sedert dien tijd van buiten het Kijk zijn gekomen en zich alhier hebben gevestigd, voor zoo verre deze laatste hun voornemen om zich in dit Rijk neder te zetten hebben aan den dag gelegdhetzij door eene uitdrukkelijke verklaring, hetzij door de werkelijke over brenging, van den zetel van hun vermogen en de hoofdmiddelen van hun bestaannaar herwaarts, zonder dat de tijdelijke uitoefening van eenig bedrijf of handwerk in eenig onder geschikte betrekking, als zoodanig voornemen icordt aangemerkt, ieder zbI wordeo ingeschreven in dat register, waartoe hij volgens zijoen ouderdom behoort. Dat van de inschrijving geen der genoemde personen is uit gezonderdmaar dat alten, zonder onderscheid, daarin be grepen zijn, al ware bet ook dat zij zouden mogeo vermecnon, volgens de wet tol de vrijgestelden of uitgestotenen te behooren, en dien tengevolge ook zij aiet, die hao ontslag uit deSchuttcrlijke dienst reeds hebben bekomen, ïolleode al de boveogeraclden, die daartoe bij deze worden opgeroepen, moeten verschijnen ten Raadhuize dezer gemeente, op den 15 Mei e. k. en volgende dagen des voormiddags vnn 10 tot 12 nar ten ciodc zich te laten inschrijven, iéder in dat register, waartoe hij volgens zijnen ouderdom behoort. Dezo registers zulleo op deo lstcn Jnnij 1875 finaal worden gcsloleo. Dat de atudcntpn, gtëinplooijeerden in boizen van negotie klerken voor notarissen, advokaton enz., bedienden en werk- boden moeten worden ingeschreven in de gemeente alwaar zg haone stadiën houdenvvcrkznamhedea uitoefeneo ol dienst baar zijnde ambtenaren en gecmplooijccrden bij het Ge westelijk Bestuur en alle onderen, al wooen zij ook elders, in de plaats alwaar zij hunne ambtsbetrekkingen uitoefeoco; die bniteo 'sland studeren of werkzaam zijn in de gemeenten hunner vorige woonplaats de buitenlaodsch zeevarende in de plaatsen waar zij hun wettig domicilio hebben, en de aan boord wonende schippers in de gemeenten alwaar zij het laatst hunne voste woonplaats hebben gehad of wel personeel of wegens han vanrtuig belasting betalende, dóór, waar zij voor deze belasting zgo aangeslagen. De vorenstaande opgcroepeoen zullen verpligt zijn bg hunne inschrijving opgave te doen van hnnoe namen, voor- en bijnamen vaa do plaats en den tijd hnoncr geboorte, huooe woonplaats, met aanduiding van wyk en oommer, het beroep hunner onders en dat van hen zelf, of zij zijn gehnwd, ongehuwd of weduwenaars, van het getal banner kinderen vnn beider sekse, (welke laatsto opgaven znllen moeten worden gecoostateerd met ecu schriftelijk bewijs, afgegeven door den Burgemeester of Ambtcnsar van den Burgerlijken Stand)sedert wanneer zij Ingezeteaen der gemeente zijn eo van waar zij alhier zijn komen inwoneo en eindelijk van de redenen die zij zondon verraeenen dat hen van de Schulterlijke dienst zouden vrijstellen, of daartoe onbevoegd maken, naar aanleiding van artt. 3 en 4 der wet, met opgave van het artikel en bet onderdeel daarvanwaarop zij zich beroepen. Wordende voorts een iegelijk, buiten deze gemeente geboren, aangemaand om zich tgdig van eene geboorte-acte te voorzien en zich alzoo vaa zijnen ouderdom te verzekeren, opdat de inschrijving behoorlijk zal kunnen gesobieden en om te voor komen dat niemand door eene verkeerde opgaaf van zijnen ouderdom, zon vervallen in de straf bg de wet bepaald. Burgemeester eo Wethouders willen eeo ieder hierin betrokken waarschuwen, om zich van zijne verpligting in deze te kwijten vermits nit krachte van art. 9 der wet en art. G van Zijner Majesteits beslnit van 21 Maart 1828, allen, die zich voor het sluiten der registers op 1 Jnnij eerstkomende niet hebben laten inschrijven, alsnog ambtshalve zullen worden ingeschreven, en dien tengevolge, zoileu worden verwezen tot eene geldboete, en daarenboven zonder loling bij de Schutterij ingelijfd, indien het zal blijken dat er, tijdens de verzuimde inschrijving, geeno redenen tot vrijslelliug of uitslniting te hnnnen aanzien be stonden. En op dat niemand hieromtrent cenige onweteoheid zonde kunnen voorwenden, zal deze worden afgekondigd en aange plakt, daar waar zalk te doen gebruikelijk is. Er is hiervan afkondiging geschied ter plaatse waar het behoort den 12 Mei 1875. Zierikzee, den 12 Mei 1875. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, v. CITTERS. D6 Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. Do BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee; Overwegende dat het hunin het belang der inge zetenen gewenecht is voorgekomenhet gehalte en de bruikbaarheid van het water der openbare welputten te Ieeron kennen, met het oog op den belangrijken invloeddien het gebruik van dat water op den ge zondheidstoestand kan hebben Maken bekenddat zjj onlangs door het te Middel- hurg gevestigde Bureau voor sohoiltuuilige en milcroslcoplsclae onderzoekingen, het water uit de openbare welputten in deze gemeente, zjjnde die bjj het Raadhuis, by de Nieuwe Kerk, by de Vischmarkt, in do Sint-Domusslraatin de Verre- nieuwstraat, bjj de Fontein, en inde Hoofdpoortrtraat, hebben doen onderzoekon, en bij dat onderzoek is gebleken: dat er geen bezwaar bestaat tegen het gebruik van dat water als drinkwater: dat het evenwel aan te bevelen is het te filtreeren door een met houtskool gevulden filterhetgeen vooral zeer wenschelyk is by het water uit den welput iu de Verrenieuwstraatwaarop de nieuwe pomp by de Hal wordt geplaatst, omdat aaarin organische oestaud- deelen aanwezig zyntengevolge waarvan het water ligt aan bederf onderhevig is; en dat in het algemeen van het water uit al de op gegeven welputten kan worden verklaarddat hot geenc eigenlijk gezegde schadelijke bestanddeelen zooals lood, zink, enz. bevat. Zierikzee, don 19 Mei 1875. De Burgemeester en Wethouders C. J. FOKKER, Weth., l.B. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Zie- rikzee Gezien art. 56 van het Reglement van Policie voor deze gemeente HEBBEN GOEDGEVONDEN TE BEPALEN: dat op Donderdag den 3 Juny e. k. des namiddags te 5 uur, aan de Balie alhier eene Schouwing zal wor den gehouden op de verhuurd wordende Rijtuigen Voertuigen en Sleden. Zij roepen mitsdien allo Verhuurders van rytuigen voertuigen en sleden opom alsdan ter aangewezen plaats, met hnnne rytuigen enz. te verschjjnenten einde de noodige keuring te ondergaanter voorko ming van boete en straf, by het policie-reglement bedreigd. Zierikzee, den 20 Mei 1875. De Burgemeester en Wethouders, C. J. FOKKER Weih.,l. B. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Het HOOFD van het Gemeentebestuur te Zierikzee maakt bekenddat het kohier van het Patent. regt van deze gemeente, dienstjaar 1874/75 4de kwartaal, no. 9, den 24sten dezer maand door den heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen te Mid - delburg executoir verklaardop heden aan den heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordt ter hand gesteld ter invordering, en dat ieder verpligt is zijn aanslag op den by de wet bepaalden voet te voldoen. Zierikzee, den 26 Mei 1875. C. J. FOKKER, Wethouder l. B.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 3