De Hofstede Nieuwerkerk A. MEIJERS C0MP., Commanditaire V ereeniging. Petroleum-Kooktoestellen niet Ketels van af ƒ3,75, PARASOLS, OMBRELLËS, EN-TOUS-CAS Hotel 0LDEWËLT, "7; To Kamperland moest een kastelciu de toog vao zyne meid wel tweemaal ia de week snoepen, daar die al te laag wordt ia een dienstwaar zij maar hooren, zien en zwijgen moet. Als die geweld schop- penden Kees onder Tholen een fatsoenljjk meisje heb ben wildan moet hp niet meer met zulk een smeerigen rok op de kermis komen. Te Haamstede zegt eene jonge dochter dat zjj weldra mevrouw zal genoemd kuilnen wordendaar zjj haast zal gaan trouwen met een metselaar, die nog al goede zaken maakt. Een boeren-knecht te Nieuwland heeft het met de pinksteren er zoo goed afgebragtdat hp des Woensdags morgen ten vpf ure zijn meisje heeft te huis gebragt, en niet wel is ontvangen door de vrouwdie dacht dat zjj te bed lag. Het is A. F. te Zuidzpde maar bitter tegen gevallen met de pinksteren, daar hjj meende met Neeltje pinksteren te houden, maar dat is mislukt, en Al loopt hp als een hond Het dorp zoo al eens rond Hij loopt toch als een gek, En is niet veel in trek. Een kasteleins-dochter te Goes is zoo verstrooid bp het huwelpk van haren ouden vrperdat zp zegt Achwelke droeve dagen O, moeder voor mpn hart Geen jongman komt mp vragen, Ach, welk een zielesmart. De oppermeid van de kulkhoeve te Wolphaarsdjjk moest zooveel snaps niet hebben van een ander daar zij zelf zoo vol gebreken is. De tweede knecht uit den Perponche-polder van de oude hoeve zal wel ver blijd zijn geweest, nu lip met zpn meisje met de pinksteren heeft wezen sporen maar het heeft nog al geld gekost. Saartje te Oudelaude moet het nog al niet slecht gaan, zoo als duidelpk zigtbaar ismaar zp is ook nog al slim, en haar man niet minder. De dochter van den veldwachter te Goedereede wordt aangeraden zoo niet te zitten lagchenwant zoo zal zp nooit een vrper krijgen. Een wagenmakers baas te O. heeft met de pinksteren het zoo mooi ge maakt, dat bp niet veel pret van de kermissen zal hebben. Nu bet kaa altijd niet voor deu wind gaan. In een dorpsherberg werd onlangs het volgend ge sprek gevoerd tusachen den waard en een commissio nair: Waard. Wel Mijnheersmaakt het? Comm. Jawel't gaat nogal. Maar ik had liever een kalfskop gehad. Waard. Dan moet u Vrjjdags komenals er hier raadsvergadering is. Burgerljjlte Stand te Zierllrzee g e b o r e n 12 Mei. Eene dochter van D. J. P. Jacobi en J. Beekman. 14 dito. Eene dochter van I. M. Pher- nambucq en C. M. Dekker. 14 dito. Eene dochter van D. van Vessum en A. de Goffau. 16 dito. Een zoon van M. Beks en A. C. Korte. 19 dito. Eene dochter van E Tupnman en M. L. van der Jagt. overleden: 14 Mei. M. L. Manni, oud 20 m. d. 14 dito. G. Stiphout, oud 7 m., z. 16 dito. G. van Duin, oud 7 w., z. 16 dito. P. C. Landsknegt, oud 70 j. wedn. 16 dito. J. L. Wagenaar, oud 7 w., z. ALS levenloos aangegeven: 14 Mei. Een zoon van W. J. van der Jagt en H. Lemson. STOOMBOOTJDIFIVST van Middelburg op Rotterdam. Mei 187 5. Van ROTTERDAM: Vrjjdag 28 midd. 12,— u. Zaturd. 29 12,— Maand. 31 's nam. 1,— Van MIDDELBURG: Vrijdag 28'a morg. 6,— Zondag 30 7, Maand. 31 8,— DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDIENST Van Zierikzee, Hotel van OPPEN, afrid 1 nur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. STOOMBOOTDIKNÖT tüssghen Zierikzee en Rotterdam en tüsschen gelegen plaatsen. Afvnartureu i** Jm»vi 18V5. Van ZIERIKZEE: Van ROTTERDAM: Woensd. 2 's morg. 10,— u. Vrjjdag 4 's midd. 12, Zondag 6 's nam. 1,— Woeusd. 9's morg. 6,— Vrijdag 11 7,— Zondag 13 7,30 Woensd. 16 10. Vrjjdag 18 's midd. 12,— Zondag 20 's nam. 12,30 Woensd. 23 2, Vrijdag 25 's morg. 6,— Zondag 27 6, Woensd. 30 10, Dingsd. 1 's nam. 1,u. Dond. 3 's morg. 6, Zaturd. 5 6,— Dingsd. 8 9,30 Dond. 10 9,30 10,15 Zaturd. 12 Dingsd. 15 nam. 1.— Dond. 17 2,- Zaturd. 19 's morg. 6,- Dingsd. 22 9,30 Dond. 24 9,30 Zaturd. 26 9,30 Dingsd. 29 's nam. 12,15 UMertentwn, Gotrouwd: J. P. BOUMAN L. P. TIBOUT, die tevens hunnen wolmeeuendeu <lauk betuigennevens wederzjjdsche betrekkingen aan allen, die bewjjzen van belangstelling hebben getoond zoo in hun voorgenomen als bij de voltrekking van het Huweljjk met de wensch en bede in het hart, dat deHeere het zegel zijner goedkeurig er aan moge hechten. Haamstede, 21 Mei 1875. Gctri»uw«l: CORNELIS ROMBOUTS zlerikzee, !6 Mei 1875. ANNA CATHARINA WILLEMSE. Voorspoedig bevallen van een' Zoon, M. H. van der VALK—Ornée. Zierikzee, 25 Mei 1875. Voorspoedig bevallen van een' Z o o u ADRIANA OLREE, geliefde Echtgenoote van J. W. J. van VONDERS WESTERBURGER. Hoedekenskerke, 25 Mei 1875. Bevallen van een' Zoon M. den BOER-Boslopeb. Brouwershaven, 25 Mei 1875. Heden overleed in den ouderdom van ruim 66 javononze waarde Vader en Behuwd-Vader GERRIT van DUIN, in leven Gezagvoerder van den Redding-Schokker No. 2. Zierikzee, M. van DUIN. 24 Mei 1875. J. van DUIN—van Bürgh. H. van DUIN. Algemeene kennisgeving. 9* Heden overleed na een smartelijk lijden van slechts twee dagen, ons eenigst kindje CORNELIS JOHANNES, dat ons den 13 Januari 11. geschonken werd. Duivendijke, W. KOOMAN.Cz. 25 Mei 1875. en Echtgenoot. KERMIS te Brouwer shaven. De gewone JAARMARKT of KERMIS te Brouwershaven, zal weder op den eersten Maan dag eu vijf volgende dagen in Juni e. k. gehouden worden. De Burgemeester, J. M. LOCKER de BRÜIJNE. AAN' BEST ËD ING Het BESTUUR der Waterkeering van het Calaini- I teuse Waterschap STAVENISSEzal, op Dings- dag <ï«»n 8 .Inuij aaiifeitaaude, des na middags 5 urein het Gemeentehuis te Slavenisse onder nadere goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland, AANBESTEDEN Het Herstel, de Vernieuwing en het Onderhoud tot 30 April 1876, van de Aarde-Kram-R jjs- en Steenglooyiiigwerkouaan de Wa- terkoering van het bovengenoem de Waterschap. De besteding zal geschieden in het openbaar, bjj enkele inschrijving, volgens 1 der A. B. Het bestek ligt ter lezing ten Kantore van den Secretaris-Ontvangeren is op franco aanvraag, tegen betaling van 50 c e n tte bekomen bjj den Boekhan delaar van DISHOECKte Zierikzee. Plaatselijke aanwjjzing op Dingsdag en Zaturdag vóór de besteding; terwijl verdere inlichtingen te be komen zpn bjj den Waterbouwkundigen Ambtenaar J. de RIJKE te Slavenisse. Stavenissb den 22 Mei 1875. Het Bestuur voornoemd, C. DORST Lz.Voorzitter. A. F. HANSSENSSecretaris-Ontvanger. AA N BESTE DING Het BESTUUR der Waterkeering van het Calami- teuse Waterschap NI EUW-BOMMENEUEzal, op Vrjjdag do»» II Juujj 1875. des voormiddags ten e 1 f uurten huize van A. van der Meer, te Zotmemaire, openbaar AANBESTEDEN: Het HERSTELde VERNIEU WING en hot ONDERHOUD tot 30 April 1876, vau de Aarde-, Kram-, Itjj»- en 8teengloojjlng- w er leenaan de W ntcrkeeriiig van het boveugenoenule Waterschap. Het Bestek ligt ter inzage ten gemelden huize en is tegen betaling van 0,25op franco aanvraagte verkrjjgen bjj den Boekhandelaar van DISHOECK, te Zierikzee. 1 Ingevolge 1 van de A B. moeten de Inscbrjjvings- biljetten uiterlijk voor 12 ure des middags van den dag, dien der Besteding voorafgaandevrachtvrjj worden bezorgd ten Kantore van den Secretaris-Ontvanger alwaar zjj worden verzameld in eene Bus. Aanwjjzing Zatnrdag 5 en Dingsdag 8 Junjj aanstaande; terwijl verder inlichtingen te bekomen zjjn bil don Waterbouwkundigen Ambtenaar J. NIEUW- DORPte Zonnemairc. Het Bestuur voornoemd K. HOCKE HOOGENBOOMVoorzitter. A. van den BOUT Secretaris-Ontvanger. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH ta Zierikzee zal, op Vi-jjdug deu '48 Mei o. U.des vooimiddags 10 ureaan de schuur op den Achterweg in bet dorp Dreischor ten verzoeke van do weduwe en Erven van JOSUA VATTEKANNE, publiek presenteren te verkoopen Eenige BEESTIALEN, als: Twee WERKPAARDEN, 4 MELKKOEIJEN, 1 tweejarige VAAKS, 2 éóqjurlge DITO en 3 I KALVERS, alsmede eene partjj Bouw- gereedHohnpppnbestaande onder meer, in WAGENS PLOEGENEGGEN ROLBLOK enz. i Tkë «Ti ¥1"f® De Notaris Mr. J. C. van der LEK de CLERCQ residerende te Zierikzee, zal ten verzoeke van zjjn principalen, op DlngiStlag 1 Junjj e. It., voormiddag* 10 ure, in het Hotel »de Weerd" te Zierikzee, publiek presenteren te verkoopen: EENE AANZIENLIJKE PARTIJ BESLAGEN NIEUW RIJN EIKENHOUT, van verschillende lengtens en diktens, (5 tot 46 voet lang bjj 4 tot 20 duim diameter Amst. m.) bjjzonder ge schikt voor BergroedenZaagbalkenMestput- of Afhoiningspalen, Scheepsmakersgebruik enz. enz-, alles versch aangevoerd en behoorlijk gekaveld en genum merd liggende op de Oude Haven te Zierikzee. Betaaldag I November o. k.. torwjjl nadere informatiën op franco aanvrage te bekomen zjjn bij bovengenoemden beer Notaris. Do Notaris Mr J. A. BOLLE zalten verzoeke van zjjn Principaalop Vry«ln|g den -4 Juni t&TTï des voormiddaga precies ten 10 ure voor de dorpsherberg te Haamstedepubliek presenteren te verkoopen EENE GROOTE PARTIJ 1 B I G f 1 I 1 L en meerandere KOERENDE GOEDEREN. Te pachten bij inschrijving liggende aan den straatweg tnsschen het Nieuwland en den Sloedamgroot ongeveer 60 hectaren en geheel tiendvrij. De landen worden aanvaard met het rooven van den oogBt dezes jaars en de gebouwen met 1 Maart 1876, De voorwaarden van verpachting liggen ter inzage ten kantore van den Notaris A. M. TAK te Middelburg. UIT DE HAND TE KOOP: een Woonhuis en Erf, staande en gelegen te Zierikzee op den Dam, wjjk B, No. 363, kadaster Sectie A No. 412, groot Ol A. 68 Contiu., waarin sedert onheugelijke jaren een Schoen- en Laarzenwinkel met het beste succes is en nog wordt uitgeoefend; te bevragen bij den Notaris J. M. BOUVIN te Zierik zee. Brieven franco. Wordt tot biliyUcn prjjsTEKOOP AANGEBODEN Een STROOSNIJDER, zoo goed als nieuw, zonder gebreken. Te bevragen bij de Uitgevers dezes. Belast zich mol den IN- en VEKKOOP van EFFECTKIN ter beurze van Amster dam of Botterdam, tegen eene courtage van Ve over hel nominale bedrag, zonder bijherekeniug van onkosten. Opent rekening-courant met rentevergoeding. Geeft WISSELS DIRECT af op de voornaamste plaatsen van EUROPAen aan zijn rekening-couranthoudcra KORTPAPIER op Amsterdam, zonder bijbereke- ning van courtage WISSELT vreemde COUPONS en MUNTSPECIËN tegen den Amsterdamschen koers, franco provisie. Geeft VOORSCHOTTEN op ONDERPAND tegen vast te stellen conditiën. INCASSERING op het binnen- en buitenland tegen een vastgesteld tarief. NEEMT GELDEN a DÉPOS1TO met drie dagen opzegging tegen 87s rente, eene maand 4 op langer termijn volgens overeenkomst. Met primo Juni a. s. zal te Middelburg een bijkantoor geopend worden onder beheer van den Heer I). N. APPEL, Lange DelftWijk B No. 130. *u j DE JONG ZIJLSTRA. IIV ZIJDE EN STOF VAN AF ƒ1,SO BIJ J. DE JONG ZIJLSTRA. 0U1- IV 1I1II-IV"nSBITILUÏ. J. DE JONG ZIJLSTRA. IJlt de hand to hoop: Een sterk HUIS en ERVE, zjjnde een 8iyto»-y en fopperij, voor alle andere A fl"i»l »-<■■« geschikt, staande aan de Noord- zjjde van de Oude Haven te Zierikzee. Franco te bevragen bjj TH. FORMENOIJ. UIT DE HAND TE KOOP: EENE VOOREENIGE JAREN GEHEEL NIEUW GEBOUWDE SCHUUR en WOONHUIS, met WAGENHUIS, gelegen binnen Zierikzee. Te bevragen bjj do Uitgevers dezes. B O EK RN DER IJ S. O C HTM AN, Jz. Vervaardiging vunblndwerk in «.11e formaten en banden. Registers en Schrijfboelcon. Cnrtonuages, Utul en Lederwerk. Wlnlcel- en Kan- toordoozen. Encadrement van por tretten, pinten en gravures. Op maken van dames-haudworken, enz. Nieuwondyk ÏOO Amsterdam. Door aankoop eigenaar geworden zjjnde van boven genoemd HOT I'I L en mjjne ZAAK in de Warmoesatrant daarmede vereenigd hebbende, zoo heb ik de eer Heeren Reizigers eD familiën mjjne nieuwe ZAAK beleefdeljjk aan te bevelen. Door steeds alle verbeteringen volgens den geest, des tjjds gevor derd aan te brengen en voor oplettende eu soliede behandeling te zorgen, reken ik aan alle billjjke ver langens te kunnen voldoen. W. C. VERMUNT. 'KOOKFORNUIZEN.; K H IS K KNG EIIE K 0 SC 11A P, 9 PETROLEUM-KRONENGAS-ORNAMENTEN IJzeren MANGELS LEDIKANTENKLEER- STANDERSKINDERWAGENS TUINMEUBELEN 9 NAAIMACHINES, BRANDKASTEN, enz. o X voorhanden bjj VETH en C°.Dordrecht Op nieuw ontvangen» Lang rood Mangelzaad, prjjs J5 cent per 5 ons, bjj P. SMALLEGANGE te Nieuwerkerk. RUHR Haard- en Kagchelkolen. GROVE KWALITEIT. /A LOSSING: Het schip de goede Intentie, kapt. van der VELDE voor rekening van M. F. C. de KATER. De Assurantie-Maatschappij LA BELGJQUE, verzekert tegen zeer billjjke en vaste premien WOONHUIZEN 50 cent. MEUBELEN 60 WINKELHUIZEN 60 KOOPWAREN 70 Informatiën te bekomen bjj D. Q. MULOCK HOUWER Hoofd-Agent voor SCHOUWEN en DUIVELAND. LOTEN BREDA 1- S. OCHTMAN Jz. i Bij den Boekhandelaar A. M. E. van i DISHOECK te Zierikzee znn nog voorbanden eenige Ex. van het voor eiken veehouder onmisbare I werkje getiteld: DE NIEUWE VEEARTS, aanwjjzende middelen om de ziekten welke zich dage- ljjks bjj de paarden, bet Rundvee, de varkens enz. i openbaren, te behandelen en te genezen, prjjs 30 et. Hierin vindt men 97 recepten voor uit- en inwendige j ziekten der paarden, 42 voor het Rundvee, 12 voor varken» en 18 algemeene recepten. De Natuur is de beste Arts. Er bestaan gewoontendie van af de eerste jeugd den mensch deerlijk verzwakken op verderen leeffcjjd i de gezondheid volkomen ondermanen en van bet overigens krachtigste wezen een ellendigen lijder kunnen maken. Hulp ter voorkoming en herstelling van zulken beklagenswaardigen toestand wordt aan geboden in bovenstaande brochureverkrijgbaar bjj de Bockhandelaren J. H. TIELKEMEIJERVijgendam, te Amsterdam en J. H. WEINBECK, Spui, te Rotter dam. Prjjs 35 Centw. Franco per post -4 O 'i Centstegen franco toezending van het bedrag in VISCHWAREN. PAS ONTVANGEN: Bergsche ANSJOVISCH, nieuwe drooge VISCHvette SCHARREN, CHIN A'S- APPELEN, CITROENEN, VIJGEN on OKKERNOTEN, VETWAREN. Dik droog SPEK, REUZEL, RUNDVET en beste Friesscbe BOTER, per 5 ons 45 cent. GRUTTERSWAREN. PAS ONTVANGEN: 1ste kwaliteit fijne en grove GRUTTE, MEEL, ZOUT enz. Mijn zoons bobben vier soorten van BROKKEN en BABBELAARS, alles zeer civiel. Winkeliers genieten RABAT. P. C. van dnr VALK Hz., Poststraat. De alom bekende C. REC K E R '8 Balansen en Bascules, worden alleen vervaardigd en komen bjj de Fabrikanten BECKER en BÜDDINGH, te Arnhem. SS3*. Mede oontant verkrijgbaar bjj W. te be- van SCHELVEN Az., in Ijzerwaren op den Dam te Zerikzee. SCHIPPEll C. PIEPLOW vaart aanstaanden ZoiKlag* mor gen naar do Bteden Rotterdam en Dordrecht. AGENTEN - BODEN Voor eene te Middelburg gevestigde en goedwerkende zaak worden in alle plaatsen van het Rijk soliede en ijverige personen, welke goed leden kunnen aanwerven, als AGENT-BODE gevraagd tegen flinke premie en provisie. Franco brioven onder hot motto Boden aan het advertentie-bureau van J. A. de HEER te Middelburg. Korenmolenaars-knecht. Er biedt zich van stonden aan of met 1 Junij een bekwame Korenmolenaars-knecht, liefst ais meester-knecht werkzaam. Adres met franco brieven aan het Bureau dezer Courant. SIGARENMAKERS hun vak goed verstaande, kunnen DADELIJK tegen hoog: loon vast werk bekomen bjj J. LINSE te Goes. BENOODIGD TERSTOND eene* eerste en eene tweede MEID, bjj B. G. FRIDERICHS, te Oud-Vossemeer. Eon I>IENSTMEISJE benoodigd bjj Mejufvrouw de MOOIJHertstein. Uitgevers: DE LOOZF.WAALE. Snelpersdrukkerjj van OCHTMAN, PEETERSE ft VAN DISHOECKMeeMraat, B, 65. I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2